antal reizigers bij ZWN ertoont een sterke groei Examens wiskunde ingewikkeld maar biologie viel erg mee CNV tegen meer geld voor WMZ-bestuurders 'Niet alle bevoegdheden welzijn naar de lagere overheden' tOGELIJK OPHEFFING BUSDIENST IEEUWSCH-VLAANDEREN NAAR BREDA J0P' IN NOORDELIJKE GEBIEDEN Monumentenwacht: 400ste abonnee VOW kostte al ruim 4 miljoen WESTEN VOOR MAVO, HAVO EN VWO IIJPAG 13 MEI 1983 provincie 17- ST De N.V. streekvervoer Zuid- Nederland (ZWNlgaat ervan uit l'te zijner tijd de autobusdienst jZeeuwsch-Vlaanderen naar Bre- l,j| worden opgeheven, als gevolg het instellen van de nieuwe .obussneldienst Hulst Sint- tlaas <B.J. Maar, zo voegt de ZWN toe. het zijn nog altijd de giers zelf. die bepalen of de lijn il opgeheven of niet. „Als er endc reizigers van de lijn ge- blijven maken, kan van ophef- de dienst geen sprake ziin". De ZWN is gebonden aan de het Normeringssysteem Voorzieningen niveau Streekvervoer. Een en ander blijkt uit een brief van de ZWN aan de stichting Gemeen- schapswerk Hulst, die enige tijd gele den verontrust heeft gereageerd op het ZWN-bednjfsplan. waarin gesteld zou zijn dat de busdienst naar Breda in de toekomst komt te vervallen. De ZWN wijst er in de brief op dat het hier uitsluitend gaat om een visie op de verwachte ontwikkelingen. ..Wij ver wachten echter wel dat de Breda-lijn wordt opgeheven als de nieuwe ver binding zal zijn ingeburgerd", zegt de ZWN. De vervoersmaatschappij voegt daar aan toe dat hoewel deze dienst geme ten naar het aantal pasagiers op dit moment ruimschoots voldoet, toch niet gesteld kan worden dat op een bevolking van 100.000 mensen de Bre- dabus in een rele behoefte voorziet. ..Een snelle en frequente ontsluiting via het intercitynet in Sint-Niklaas zal zeer zeker een groot deel van de IERIKZEE Streekvervoer Zuid West Nederland (ZWN) boekt een sterke groei van het utal reizigers, met name op Voome Putten. Hoekse Waard en Schouwen-Duiveland/Goeree rerflakkee. Het aantal reizigers in het gehele vervoersgebied steeg van 12 miljoen in 1980 16 miljoen in 1982, een stijging van 15 procent per jaar. Ten opzichte van 1979 groeide het üigersbestand zelfs met niet minder dan 50 procent. Van de 141 in 1980-1981 in genoemde Itoeigebieden' ingezette bussen moesten er 49 worden bijgehuurd. In 1982-1983 liep het js intal 'huurbussen' op tot 54. „Dat lijkt een geringe toename maar dat is het niet want de (A |N kon in dezelfde periode ook 46 eigen bussen méér inzetten, waaronder 8 gelede", aldus rs Mfd vervoer G. C. Schellinger. Hij stelt dat de ZWN 'net genoeg bussen heeft kunnen 01 inschaffen om de groei van het aantal reizigers op te vangen'. K jantal door de bussen van streek- persbijeenkomst m oude Tonge de poer Zuid West Nederland afgeleg- Uiometers steeg van 17.2 miljoen 1980 tot 18.8 miljoen in 1982. Een oavan 9 procent, die kleiner is dan toename van het aantal reizigers, Kbetekent dat er in 1982 gemiddeld gereden kilometer méér mensen rfen vervoerd dan in 1980. Bij het isefcvervoer ZWN nam ook het aan- Itmschauffeurs toe In totaal kwa- jier vanaf januari 1980 tot januari 013 nieuwe arbeidsplaatsen voor lEfJiiiffeurs bij, waarvan er 18 werden deeltijd. Tussen 1980 en Qnam het streek vervoerbedrijf in &31146 nieuwe chauffeurs in dienst ft totale aantal chauffeurs per 1 ■I Esari 1983 kwam daarmee op 439, ipi36() op 1 januari 1980. Jtlpis Schellinger liggen aan de p#l van het aantal reizigers de utjddc factoren ten grondslag: de imams van de strippenkaart in under 1980, waardoor in sommi- gtZD'-gebieden het tarief met 50 gWKildaaldc; de toename van auto- Ifflto, en de drukte op de wegen: de bevolking in de plaatsen se, Hellcvoetsluis en Oud- Mjirland. Hoofd vervoer Schellin- Mfkent aan dat streven van ZWN tbijhtiur van bussen te verminde- ui door grotere inzet van eigen uttrieel en personeel 8 werd door rol door de sterke stijging van het jgersvervocr in de drie noordelij- 'iroeigebieden'. ZWN heeft echter In 1983 nog eens 24 nieuwe stan- rdbussen ontvangen en we hopen ook de bijhuur dit jaar te kunnen Olnderen, aldus Schellinger. Lijn 25 op Zuid-Beveland. (Goes - Nisse en Nisse - Goes) wordt 30 minu- meuwe dienstregeling, (ingaande 29 meii Ten opzichte van de vorige ten vervroegd. Verder gaat lijn 39 bij 2 overstaphaïteop deA25~ler hoogte dienstregeling omvat deze voor wat ritten vanuit Goes. via 's- van Numansdorp, waardoor een snel- betreft Zeeuwsch-Vlaanderen invoe- Gravenpolder - Nisse - Heinkenszand - jere verbinding ontstaan tussen ring van extra retourritten tussen Nieuwdorp, naar Lewedorp en terug- Schouwen-Duiveland en Goeree- Axel en Hulst (in de ochtenduren op rijden, terwijl ook een extra rit is Overflakkee en de Hoekse Waard maandag tm vrijdag) en Oostburg- toegevoegd De vertrektijden van hjn Het trajectgedeelte Oude Tonge - Biervliet, (via Waterlandkerkje, in de 52 op Walcheren (Domburg - Aagte- Numansdorp zal dan komen te ver avonduren op maandag fm vrijdag), kerke - Middelburg - Veere - Kamper- vallen. STAATSSECRETARIS KAPPEYNE VAN DE COPELLO: HEINKENSZAND Het is noodza- moet worden opgesteld. „Het is een kelijk dat bij de decentralisatie van interessant dilemma, hoewel we nog het welzijnswerk bepaalde bevoeg- geen oplossing weten", vertelde Kap- heden niet aan de gemeenten en peyne de Copello. provincies worden overgelaten. De Projectcoördinator D. Eveleens van regering heeft niet de indruk dat er het proefproject betoogde dat ei op bij de lagere overheden overal vol- het gebied van scholingsvoorzienin- doende belangstelling of geld aanwe- gen nog weinig bereikt is qua organi- zig is voor zaken, die bijvoorbeeld satie in de regio. Daar noemde hij een vrouwen en culturele minderheden aantal oorzaken voor. Zo wees hij op aangaan. Daarom wil de regering het grote werkgebied van het centrum toch nog voorzieningen treffen om voor opleiding van volwassenen in Drs. L. van Leeuwen van de stuur groep ontwikkelings projecten in Rijswijk ging tijdens de bijeenkomst in op het overdragen van bevoegdhe den door gemeenten. „Deze overhe den piekeren er niet over om een orgaan in het leven te roepen, dat echte bevoegdheden zal dragen", zei hij. „Er worden wel afspraken ge maakt, maar uiteindelijk houden de gemeenteraden het laatste woord". houden. Dit stelde staatssecretaris A. Kappey zaken en werkgelegenheid, vvd); woensdagmiddag tijdens een werk- lende gemeenten geen of nauwelijks an de Copello (sociale invloed uitoefenen op het scholings beleid, aldus Eveleens. De staatsse cretaris kon op het gebied gemeenten gewenst i de regionale samenwerking, 1981 zaten er gemiddeld elke dag '47.0 00 passagiers in ZWN-bussen, ing jaar 53.000. De snelst stijgende m' van ZWN is lijn 132; Burgh- trkeiland Neeltje Jans. In 1979 gin- mensen heen en terug met 132, in 1982 163.000. De groei van n 132 is 1 procent van de totale groei Sprocent) van ZWN op jaarbasis. De [Richting is dat de bussen op jaar- 12..000 kilometers méér gaan Jen. het leeuwendeel daarvan op terne Putten, Hoekse Waard en lOuwen-DuivelandGoeree- trflakkee Volgens het hoofd ver heeft ZWN daarvoor 12 extra ssen nodig. Verder verwacht Schel ler voor 1983 een stijging van het arbeidsplaatsen met, 44, waar- t er 20 in deeltijd zullen worden mild. Het aantal ZWN-passagiers dit jaar de 17 miljoen ruim te gaan. presenteerde woensdag m een zekere greep op een en ander te Zeeland Verder kunnen de verschil- Vice-voorzitter J. A. Nieuwenhuijse van het bestuurdersoverleg van het proefproject specifiek welzijn regio de Bevelanden stelde dat er voor vele vrouwen op de Bevelanden nog een hoge drempel is om positief aan emancipatie mee te doen. „Het weg nemen van deze drempel is een eerste stap om te bereiken dat emancipatie De staatssecretaris meende dat na formeel al toestemming is gegeven, niet blijft voorbehouden aan een klei- tien jaar voorbereiding de decentrali- Uitgegaan wordt van een rijksbijdra- ne groep", vond de vice-voorzitter satie nu 'eindelijk' eens in praktijk ge van 400.000 gulden. „Hoe het uitge- „We moeten daarom aansluiten bij de moet gebracht worden. Daarbij is het werkt moet worden is vers twee", zei belevingswereld van de vrouwen om overdragen van bevoegdheden door ze evenwel. Volgens Eveleens werden wie het hier gaat". Voorts lanceerde verband met aan het project wel veel eisen gesteld aldus vanuit de regering. Kappeyne van de bezoek aan het proefproject specifiek volwasseneneducatie een positief ge- welzijn regio de Bevelanden in het luid laten horen. Ze zei dat er voor het project beroepskwalificerende educa- >r Midden-Zeeland in Den Haag drs. P.J. Vollaard, voorzitter van de regionale stuurgroep werkloosheid Kappeyne van de Copello. Ze ging in Copello verklaarde daarop dat het een aantal wensen voor het project dit verband uitgebreid m op de plaats, niet de bedoeling is om het. BKE- die de centra voor vakopleidingen van project inhoudelijk te toetsen. „De De rege- manier van werken wordt aan u over- ring gaat uit van een beleidsbepaling gelaten", vertelde ze. De staatssecre- op regionaal niveau, zei de staatsse zonder baan op.de Bevelan den. Zo zou de gemeentelijke zeggen schap moeten worden vergroot door het wegnemen van bestuurlijke be- cretaris. Een vraag blijft nog of de komend jaar eventueel bezuinigingen centra worden ondergebracht in de kunnen worden doorgevoerd, bij bij- kaderwet specifiek welzijn of dat naar voorbeeld een gebrek aan belangstel- aparte wet volwasseneneducatie ling. taris deelde wel mee dat er voor het lemmeringen. op rijksniveau. Verder meende hij dat de proefgebieden in vloed zouden moeten hebben op de toedeing en toekenning van extra arbeidsplaatsen. Zeeuwsvlaamse bevolking aanspre ken". De ZWN meent dat de toekomst zal moeten uitwijzen of de reizigers de voorkeur blijven geven aan 'de welis waar goedkopere. doch laag- frequente dienst naar Breda' De brief van de ZWN komt aan de orde tijdens de openbare bestuursver gadering van de stichting Gemeen- schapswerk De vergadering in het bureau van de stichting aan de Steen straat in Hulst wordt woensdag 18 mei gehouden en begint om 20.00 uur. land) zijn 4 minuten vroeger beoaald en er komt een extra middagrit van Kamperland naar Middelburg. De lijnen 56 (Middelburg - Vlissingen - NS boot), en 57 en 58 (Middelburg Griffioen - Oost-Souburg - Vlissingen centrum - Koudekerke - Middelburg Dauwendaelei worden halfuurdien sten, óók 's avonds en zondagen. Op Schouwen-Duiveland gaat lijn 135 twee nieuwe sneldienstntten uitvoe ren. 's morgens vanuit Zienkzee naar Rotterdam, op maandag tm vrijdag. De reistijd wordt bekort met 12 minu ten. In de loop van de dienstregeling 1983 de realisering voorzien van De 400ste abonnee van de Monumentenwacht Zeeland het pand Grote Markt 34 in Goes. uur.» Hel abonnementenbestand van de Stichting Monumenten wacht Zeeland kent een gestage groei. Vanaf de oprichting in 1975 hebben zich 420 monumentenbezitters voor een regelmatige inspectie van hun pand opgegeven. De aanmelding van het 400-ste pand kwam enige tijd geleden binnen. Om aan dit feit enig ceremonieel te geven hield het bestuur van de stichting woensdagmiddag een bijeenkomst in de trouwzaal van het Goese stadhuis. De eigenaar van het 'jubileum- pand', P. J. E. Frantzen, kreeg van de voorzitter T. H. de Meester een oorkonde en een gratis inspectie van het monument; nummer 34 op de Grote Markt in Goes. De Meester schetste in een toe- nementen geregistreerd; een gege- spraak de ontwikkeling van de ven dat in de afgelopen tien jaar stichting. Hij sprak over de begin- ruim 16.000 inspecties heeft opgele- fase, de landelijke aansluiting van verd. De ere-voorzitter van Monu- de verscheidene afdelingen en de mentenwacht Nederland, W. Kra- groei van het aantal ingeschreve- mer. heeft, volgens De Meester, nen in de loop der jaren. De Zeeuw- uitgerekend dat met die 16.000 m- se stichting werkt momenteel met specties een bedrag van ongeveer twee ploegen onderhoudslieden en twee compleet ingerichte busjes. 16 a 18 miljoen gulden aan restau ratiesubsidies werd bespaard De „Er is gebleken dat met deze twee regionale voorzitter zei ook dat de ploegen jaarlijks ongeveer 450 a 500 jaarlijkse controles het onderhoud panden geïnspeteerd kunnen wor den, ervan uitgaande dat de eige naren aan de hand van de inspec- stimuleren. zodat de hierdoor ont stane werkzaamheden zorgen voor een stuk werkgelegenheid in een tierapporten dan wel verbeteringen sector waarin dit broodnodig is. of herstellingen aan hun bezit laten verrichten. De inspectietijd zal dan in de loop der jaren per object „Het is niet de bedoeling dat de door de monumenten wacht werk uit handen genomen afnemen, waardoor weer ruimte wordt. Kleine herstellingen ver voor nieuwe abonnees gecreeèrd richten we wel, maar voor de grote kan worden. Het streefgetal is 250 werk moet de aannemer komen", inspecties per jaar, per bus", aldus verklaarde De Meester. De Meester. De voorzitter toonde zich verheugd Sinds december 1976 zijn inmiddels over de groei van de Monumenten- ruim 1.500 inspecties in Zeeland wacht: „Wie weet krijgen we in de verricht. Landelijk zijn 4.000 abon- toekomst nog eens een derde bus" Middelburger (32) aangehouden na wilde achtervolging usSlNGEN' - Dc Vlissingse ge meentepolitie heeft in de nacht van woensdag op donderdag met de hulp van de Middelburgse politie de 32- jarigc IV. M. uit Middelburg aange houden. De man had op de President Rooseveltlaan in Vlissingen een door de politie gegeven stopteken gene geerd en kon pas na een wilde achter volging in Middelburg worden aan gehouden. De Vlissingse politie kreeg omstreeks half vier in de nacht van ownedag op donderdag de melding dat een perso nenauto op de Bonedijckestraat m Vlissingen verschillende geparkeerde auto's had aangereden en was doorge reden Dit bleek bij nader onderzoek met juist. De politie trof de bewuste auto aan op de President Roosevelt laan De bestuurder negeerde echter het stopteken en ging er vandoor De vlucht voerde M en de Vlissingse politie via rijksweg 58, Oost-Souburg. Nieuw- en Sint Joosland naar Middel burg Op de Rozenburglaan in deze plaats verscheen de Middelburgse po litie die te hulp was geroepen. M keerde hier zijn wagen, reed daarbij over het trottoir en botste tegen een lantaarnpaal en een geparkeerde a»- to. Hierbij raakte zijn rechtervoor band echter lek. zodat hij korte tgd later kon worden aangehouden. Een maal terug in Vlissingen werd M. de bloedproef afgenomen. MIDDELBURG - Voor de vaste oever verbinding over en onder de Westcr- schelde is tot nu toe een bedrag van I 4.285.818,uitgegeven. Dat blijkt uit het jaarverslag over 1982 van de NV Westerschelde-oeververbinding. Tot en met 1981 bedroegen de aan loopkosten f 3.612.430.- en daar js vorig jaar f 673.388,- bijgekomen. Ver uit het belangrijkste deel van de uit gaven bestaat uit kosten voor onder zoek. dat voor de verbinding is ver richt. In het verslag wordt gesteld, dkt ernstig betwijfeld moet worden of het huidige kabinet wel bereid is mee te werken aan de uitvoering van de oeververbinding. Omdat in 1982 werd gewacht op een definitieve overeen komst met het rijk is vorig jaar in eqn "langzamer tempo dan voorheen aan de nadere uitwerking en afronding van de eerste deelovereenkomsten ge werkt Nieuwe onderdelen van het plan werden niet ter hand genomen. Glazenwasser van ladder gereden MIDDELBURG - De 21-jarige glazen wasser A. van W. uit Wolphaartsdijfe stond woensdagmiddag om half drie niets vermoedend op zes meter hoog te de ramen te lappen van een pand aan het Molenwater in Middelburg. De automobiliste H. T. (30) uit Vlifi- singen kwam op dat moment achter uitgereden met haar auto van een parkeerplaats. Zij lette niet op en reed tegen de ladder aan. De ladder brak door midden en dé onfortuinlijke glazenwasser kwam op de grond terecht. Hij moest gewond worden overgebracht, naar het Gast huis. De auto werd licht beschadigd door de ladder. Over de aard van dé verwondingen kon de Middelburgs^ politie geen mededelingen doen. 'PRESENTIEGELDEN VERLAGEN OF AFSCHAFFEN' GOES Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), district Zeeland, vindt het onaanvaardbaar dat de ,'fn >N pi (ADVERTENTIE i ikersoe the world: [mayfairI menswkmt lANGEVORSrCOeS Tel. 01100-15755. presentiegelden voor de commissa- verhoogd. In een open brief aan dg rissen van de NV Watermaatschappij algemene vergadering van aandeeh Zuid-West-Nederland (WMZ) worden houders van het openbare nutsbel drijf vraagt districtsbestuurder L. QI Phernambucq, "als belangenbeharti» ger van de minderbedeelden in de maatschappij", dan ook de voorstel; len van WMZ-directeur P. Stoter om de presentiegelden te verdubbelen, at te wijzen. MIDDELBURG - In grote lijnen kwa men de meningen over de examens wiskunde en biologie, die woensdag werden gemaakt door leerlingen van Mavo, Havo en Vwo aardig overeen: biologie was niet al te moeilijk, maar met wiskunde hadden veel kandida ten wat problemen, vooral op havo en vwo, omdat ze in tijdnood kwa men. Hermine Harmsen en Dorothea Hiel- kema van de christelijke scholenge meenschap Walcheren, havo-afdeling, vonden de veertig meerkeuzevragen over biologie niet zo ingewikkeld. Her mine: „We hadden er tweeëneenhalf uur voor. maar ik was in een uurtje klaar. De vragen die werden gesteld gingen echt allemaal over onderwer pen die we in de les hadden behan deld" Over wiskunde vertelde Dorothea: ..Dat was moeilijk. Ik heb niet alle vragen kunnen beantwoorden, vooral die over lichamen in de ruimte was bijzonder ingewikkeld" Hermine: „Ik heb het een beetje moeten afraffelen. Vraag één ging wel, maar de opgaven werden steeds moeilijker. Er was wel een originele vraag bij over een vaas gevuld met tien gekleurde bolletjes, vijf rode. twee gele en drie blauwe. Er ging een x-aantal bolletjes bij en je moest uiteindelijk weten hoeveel er van elke kleur in de vaas zaten. Zat wel veel denkwerk aan" Wiskunde-docent G. de Jong: „Het was een origineel en leuk examen, althans voor een leraar. Ik denk dat de leerlingen daar heel anders over dachten, want gemakkelijk was het niet. Er moest veel geïmproviseerd worden en er kwamen bijna geen standaardvragen in voor". De wiskunde opgaven voor het Vwo. ook op de Scholengemeenschap Wal cheren. waren zeer pittig, zo vond Heieen Joziasse ..We hadden vier opgaven en drie uur de tijd Maar ik heb niet alles binnen de tijd kunnen maken De laatste vraag wist ik werkelijk niet. de eerste daarentegen was vrij eenvoudig". Ook bij de Vwo- opgaven zat de eerder genoemde vraag over de vaas met gekleurde bolletjes, bij het Vwo was het enige verschil dat het nu om knikkers ging De heer R. Pieke, Vwo-wiskunde- docent ..Wat die vierde opgave be treft moet ik inderdaad ook zeggen dat het een heel ander type vraag was dan we zijn gewend, ook de vraagstel ling was een beetje vreemd. Opgave drie gaf de kandidaten een hoop re kenwerk, die ging over een 'Kromme' (kromme grafiek die onderzocht moest worden). Verder zaten er geen lastige technische dingen in de opga ven". Pieke vond verder dat de opgaven niet erg anders waren dan in voor gaande jaren. Over het biologie- examen Vwo vond Heieen Joziasse dat er veel feitenkenms werd ge vraagd ..Je moest de zaken daarvoor echt goed in je hoofd gestampt heb ben. Veel mzichtvragen waren er niet bij Er sprong wel een opgave uit omdat ie zo leuk was. Er was een boom getekend met een hartje erin gekerfd. De vraag luidde hoe dat hartje er over tien jaar uit zal zien. dat vond ik erg origineel EXAMENEI Vwo-biologie-docent W Wattel ..Ik vond de opgaven wel moeilijk, er werd veel denkwerk vereist. Er kwamen ook vragen in voor die we nooit zo behandeld hebben en waarbij het echt neerkwam op het toepassen van de geleerde feiten" Over het Havo- biologie-examen zei hij: ..Dat was nogal gemakkelijk Daarin kwamen de geijkte vragen voor over de bouw van het lichaam, de ligging van de organen, en de stofwisseling. Ik vond het een vrij star geheel' Goed examen De heer W. de Visser, docent biologie aan de afdelingen c en d van de Smytegeltmavo. vond dat de exa mens op beide niveaus goed te maken waren: „Ik ben zelfs van mening dat het bioiogie-examen op d-niveau wat te gemakkelijk was. Dat kun je na tuurlijk niet voorzien, maar ik heb nu het gevoel dat ik de kandidaten die ik het c-niveau had geadviseerd, beter het d-niveau had kunnen laten doen. De c-opgaven waren gemakke lijk en er was niet veel verschil met d. Er werd veel naar feiten gevraagd en er w aren maar weinig opgaven bij waar je ook inzicht voor nodig had. In voorgaande jaren waren de vragen veel moeilijker. Er was trouw ens wel een aardige vraag bij over een vlin der en een rups, die ging o\er hun erfelijke aanleg en hun uiterlijk Liesbeth van Duin (Mavo-dr „Ik vond het toch wel pittig. Ik heb wel genoeg tijd gehad om alle vragen te beant woorden. maar door de vraagstelling was het nogal ingewikkeld Nelleke de Visser i Mavo-c) daarentegen vond het examen niet moeilijk „Het viel erg mee en ik had nog een half uur tijd over Over het Mavo-examen wiskunde ont stond woensdagmorgen op de Vlis singse vestiging van de Zeeuwse Da gen Avondscholengemeenschap wat beroering Kandidaat Kees Lammers: „Op het rooster had gestaan dat we de 'open vragen' zouden krijgen, maar we kregen de meerkeuzevragen. Ja en daar bereid je je toch anders op voor We hebben wel even geprotesteerd, maar zijn er toch maar aan begon nen" Schooldirecteur ir P ii.,;)kens ont kende echter dat het rooster niet kiopte Trouwens zo zei hij woens dag. „de kandidaten hebben zich voorbereid op een volledig wiskunde- examen. dus dan maakt het weinig uit in welke vorm de vraagstelling wordt gepresenteerd Aanstaande maandag komen de 'open vragen' aan bod" Wiskunde-docente mevrouw A. W. Westveer: „Ik dacht inderdaad ook dat de 'open vragen' woensdag zou den worden behandeld. Maar ik denk niet dat het zo bezwaarlijk is ge weest, w ant de leerlingen w aren vol ledig voorbereid op het gehele exa men en ze waren er ook klaar voor, want daarop had ik ze getraind" Over de opgaven zelf zei mevrouw Westveer: „Zowel het mavo-c als het d-examen was niet zo moeilijk. Het was goed te maken en alles dat ik met ze heb doorgenoemn kw am erin voor. Uit de reacties van een aantal leerlin gen kreeg ik de indruk dat ze dachten het wel goed gemaakt te hebben". Phernambucq wijst erop dat er overal een sterke nijging is om, in het kader van noodzakelijke bezuinigingen df presentiegelden te verlagen of vol strekt af te schaffen „Dit gebeurt bijvoorbeeld bij sociale werkplaatsen of gemeentelijke commissies aldus de CNV-districtsbestuurder Hij ves tigt er verder de aandacht op dat de raad van commissarissen van WMZ veelal bestaat uit mensen 'die dé werkzaamheden tijdens en als gevolg van hun meestal uitstekend betaald werk verrichten De vakbondsman acht een extra douceurtje voor deze groep volstrekt niet op zijn plaats Dc WMZ-directeur voert in zijn ad vies om de commissarissen meer geld te geven onder meer aan dal advf- seurs die het nutsbedrijf inschakelt, meer geld ontvangen voor hun arbeid dan de commissarissen. Phernam bucq stelt dat zo n vergelijking ner^ gens op slaat. Hij beklemtoont dat adviseurs uit hun vergoeding veelal een hoofdinkomen moeten zien te halen, in tegenstelling tot dc commis sarissen die in dp haas zijn tijd het werk erbij doen. De CNV-bestuurder voert aan dat dé WMZ een nutsbedrijf is Water, gelei verd door de WMZ moet ook door werknemersgezinnen en bijvoorbeeld kleine middenstanders betaald worl den Juist deze groepen moeten tegen' woordig sterk bezuinigen aldus Phernambucq. Hij erkent dat de vet hoging van het presentiegeld niet onmiddellijk In de waterpnjs merk baar zal zijn. Desondanks beschouwt de CNV-er een positief besluit als 'een flinke psychologische dreun' voor de mensen die de grootste moeite hetr- ben financieel rond te komen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 29