ommissie verdeeld over ianering Jeugd en Muziek Ton schade bij brand woning Oost-Souburg Door de oorlog werd hel geen schoolbank maar een geldbank' aad middelburg neemt maanda g beslissing loofdingang egraafplaats n Aagtekerke erplaatst Diamanten bruidspaar Wolf in Middelburg Besluit over Strandweg Oostkapelle uitgesteld weekenddiensten l|OAG 13 MEI 1983 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DDELBURG - Of de gemeente Middelburg meewerkt aan het saneren van de schuld van igd en Muziek en of er in juni nog een festival Nieuwe Muziek komt zal pas in de svergadering van aanstaande maandag duidelijk worden. De commissie culturele zaken woensdag vrij verdeeld over deze kwesties. De vertegenwoordigers van PvdA en ogressief Middelburg (PM) wilden duidelijk meewerken, die van CDA en WD schortten eindoordeel nog eventjes op terwijl die van SGP/RPF/GPV zich zonder meer tegenstander i de sanering toonde. tt voorstel van b en w wordt aan saneringsoperatie meegewerkt het aanwenden van de subsidie- rsgen In plaats het houden van riteiten, met name de winteracti- Iten. zal het geld dus gebruikt den voor het wegwerken van de >rten. Voor Middelburg zal het om vijftigduizend gulden gaan. De rest van de kwart miljoen gulden aan tekorten zou dan weggewerkt kunnen worden door het ministerie van Wel- jmmelmarkt in nuwendale positief oordeel een gunstige uitwer king kunnen hebben op provinciale staten, zo vond ze. Mevrouw C. de Dreu (WD) wees erop dat in de statencmmissie welzijn wel geconstateerd is dat er met de jaarre keningen is geknoeid hetgeen wel op frauduleuze handelingen zou gaan lij ken. Een oordeel over de voorstellen gaf ze nog niet maar wel had het ken dan moeten we er soms extra geld commissielid liever een afgerond voor over hebben" aldus de CDA'er. voorstel gezien, compleet met cijfers. De heer A. Kamermans (PMi wilde Dit temeer omdat er dinsdag wel een wel akkoord gaan met de voorstellen compleet voorstel aan de leden van zijn Volksgezondheid en Cultuur maar hij wenste wel dat aan het provinciale staten is toegestuurd. (WVC) en de provincie (de staten bestuurlijk onvermogen uit het verle- De heer A. van der Toom (SGP/RPF buigen zich vrijdag 27 mei over de den (bij Jeud en Muziek) een eind zou GPV) wiens fractie zich eerder al voorstellen). komen. Blij was hij dat bij het onder- uitsprak tegen subsidies voor Jeugd De heer J. Douwes (lid van de acht zoek naar de financiën van de stich- en Muziek maakte duidelijk dat hij leden tellende CDA-fractie in de Mid- ting geen kwade trouw gebleken was. ook niet wilde meewerken aan de delburgse raadi verklaarde woensdag er nog niet uit te zijn, bovendien was Dplnnn de zaak nog niet doorgesproken met LJ o zijn fractiegenoten. „Er is zoveel fout Mevrouw M. van Colmjon (PvdA) gegaan en er zijn zoveel verantwoor- vond dat soms ten onrechte de sug- delykheden blijven liggen. Daardoor gestie was gewekt dat er frauduleuze vraag ik me af of we met overheids- handelingen gepleegd zouden zijn. Ze geld opnieuw het falen van het parti- ging mee met de saneringsvoorstel- culier initiatief met de mantel der jen en hoopte ook van harte dat het juni door )DELBURG - Zaterdag 14 mei ót er in het winkelcentrum in wendale een rommelmarkt ge- den door en ten bate van de van manege De Gouden Draak 8e d opnieuw het falen van het paru- oWBthnre Men kan er vanaf) uur culler initiatief met de mantel der »en eu nuupie ook van r Cddelburg. Men kan er vanaf 9 uur moetón bedekkeni Aan d£. mde_ festival Nieuwe Mu2i(.k talkundige Kring il iauwtrappen (DELBURG De leden van de mkundige Kring Walcheren gaan (rtrappen. Traditiegetrouw ma- a] een wandeling door het water gebied in Vrouwenpolder. Zater- imorgeni vertrekken zij bij de leerplaats Oranjezon om zes uur 's jgens, onder leiding van de gidsen gseen Smulders. De tocht voert de Inemers langs de mooiste plekjes b dit natuurgebied. Flora en fauna, t name de verschillende vogels, len ruime aandacht krijgen. lalvoetbaltoernooi Middelburg DDELBURG - De zaalvoetbalver- icng De Pinten houdt zaterdag 14 1 haar jaarlijkse zaalvoetbaltoer- in de sporthal aan de Nassaulaan Middelburg. De deelnemende ver zijn. De Ketel, De Smet en allen afkomstig uit Vlaan- mn. Verder nemen Veere en EMM id Het toernooi begint om twee uur rj i duurt tot ongeveer half zes. Het tornooi wordt besloten met een feest pond in de sporthal, waaraan Easy Gong muzikale medewerking ver- tolt De prijsuitreiking begint om JU»!!». ÜJSKERKE De hoofdingang de begraafplaats Aagtekerke aan Prelaatweg zal worden verplaatst ihet midden naar de hoek richting slkapelle. Dit besluit nam de Ma- kerkse gemeenteraad dinsdag- end na een kort, maar rijk beraad een schorsing. Aanleiding tot dit een schriftelijke mede- Ingvan hel college, waarin werd Iteld dat was onderzocht of er een lelijkheid was tot het veranderen dc hoofdtoegang en de aanleg een derde ingang. En b en w unen lot de conclusie dat de nood- li niet aanwezig was. «gesteld werd de mededeling voor inlsgeving aan te nemen. Maar dat g met door. SGP-raadslid J. Min- "ïoud, die in de vorige vergadering het onderzoekje had gevraagd, niet tevreden met het schriftelij- rotwoord. Hij stelde voor de huidi- hoofdingang te laten vervallen en rerplaatsen. Dat werd gesteund or zijn eigen partijgenoten en door fractie van Gemeentebelang. Het kon zich er ook in vinden, al deze partij dat ze wel wat werd vallen door het voorgestelde. Dat bet college kennelijk ook. want erd geschorst. Bij terugkomst in raadszaal stelde burgemeester mr van Putten voor het idee van derhoud te steunen, hoewel niet hele college daar achter stond, houder A. Bosselaar was tegen en hoofdzakelijk uit esthetisch oog- l De heer Bosselaar: „Ik vind nu saai dat de hoofdingang van een safplaats in het midden hoort te en ik heb het elders ook nooit Ks gezien. Verder wordt de be nplaats m de toekomst uitgebreid hn moet je met een bocht naar het gedeelte toe. terwijl je met de "ge ingang rechtdoor naar het fc'e stuk kunt". raadsleden vlogen verder in snel- ivaart door de magere agenda t Zo snel zelfs, dat raadsvoorzit- Van Putten wederom tot een rang besloot, ditmaal voor de a Hij zei: „Het gaat zo snel en ik met willen dat u zonder koffie de uit gaat". ■and in lichtbak Oost-Souburg 5SINGEN - De Vlissingse brand- f is donderdagmorgen omstreeks uur in actie gekomen om een in een lichtbak van een winkel l®st-Souburg te blussen, plastic van de lichtreclame van ®hd in de Kanaalstraat had vlam i. volgens de brandweer vermoe- t ten gevolge van kortsluiting in «^verlichting. De brandweer blus- vuur met een straal hoge druk. wade. die beperkt bleef tot de 'ak. bedraagt naar schatting dui- gulden. re kant is het festival Nieuwe Muziek zou kunnen gaan. Ze was verder van een gerenommeerd festival. Willen de mening dat het van belang was dat de veelgenoemde functie van Middel- de gemeenteraad maandag 16 mei de burg als centrumgemeente waarma- kwestie behandelt. Wellicht zou een MIDDELBURG Woensdag 11 mei was het precies zestig jaar geleden dat het echtpaar P. J. Wolf en M. J. Wolf-Van Luijk in het huwelijk trad. Dit heugelijke feit werd woensdag gevierd in de wo ning van het echtpaar aan het Klein Vlaanderen, samen met hun zoon, schoondochter, hun drie kleinkinderen en verdere familie. Namens het gemeentebestuur kwamen burgemeester Wolters en zijn echtgenote gelukwensen aan bieden. Koningin Beatrix en haar commissaris in Zeeland, dr C. Boertien, stuurden het echtpaar een gelukstelegram. Beide echtelieden genieten nog een redelijke gezondheid. De heer Wolf (85i zit nog dagelijks op de fiets en als het zondags goed weer is, be zoekt hij de thuiswedstrijden van de voetbalvereniging Middelburg, waarvan hij sinds enkele jaren een trouwe supporter is Mevrouw Wolf (83), die wat moeilijk ter been is. doet haar huishouden nog zelf Re gelmatig krijgt zij echter assisten tie van haar zoon en schoondoch ter. Voordat zij naar hun huidige flatje verhuisden, op de huwelijksdag precies vier jaar geleden, woonden zij lange tijd aan de Langevieleweg. De heer Wolf heeft 42 jaar bij de Vitrite gewerkt en geniet al vele jaren van zijn pensioen. «A t Het Middelburgse echtpaar P. J. Wolf-Van Luijk saneringsoperatie. Wethouder G. B. Schoenmakers zei dat de zaak af springt wanneer de staten niet akkoord gaan en de ge meenteraad wel. Graag zou hij zich in zo'n geval toch in willen zetten om in ieder geval Nieuwe Muziek veilig te stellen. Hij wees erop dat ook het ministerie van WVC graag ziet dat het festival doorgaat en dat de ge meente Middelburg zelf, ook zonder de provincie, een actief beleid kan voeren. Verder maakte hij duidelijk dat de sanering vooral plaats zal hebben door het verminderen van de activiteiten. De daarvoor bestemde subsidies kunnen dan voor de tekor ten gebruikt worden. De winteracti viteiten met name zullen hierdoor dit jaar zeer waarschijnlijk vervallen. BENEDENVERDIEPING UITGEBRAND Carillon Veere op de radio OOST-SOUBURG - Een uitslaande brand in een woonhuis aan de Rijn straat in Oost-Souburg heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor naar schatting 100.000 gulden schade aangericht. De benedenverdieping brandde volledig uit en op de eerste etage ontstond aanzienlijke rook- en roetschade. De drie bewoners konden zich bijtijds in veiligheid brengen. De brand onstond omstreeks halfzes 's morgens door oververhitting van een pan frituurvet. Eén van de bewo ners had de pan op het vuur gezet bij thuiskomst uit de nachtdienst. Hij VEERE - De opnamen, die een radiop- loeg van de NOS in april heeft ge maakt van het carillon van het stad huis van Veere, zijn op de volgende dagen op de radio te horen: 15 mei. 5 juni. 26 juni. 17 juli. 7 augustus. 28 augustus en 18 september. Alle uit zendingen zijn te beluisteren in het programma 'Musica Religiosa'. dat op zondagmorgen vanaf half elf via Hil versum IV de lucht ingaat. Tevens zullen in de weken die aan de genoem de data vooraf gaan. alle NOS- uitzendmgen op Hilversum IV begin nen met een korte tune op de beiaard. viel echter in slaap, zodat de tempera- al snel aan stukken zodat het vuur tuur van het vet in de onbeheerde pan door de binnenstromende lucht werd zodanig kon oplopen dat het ont- aangewakkerd, brandde. Een medebewoonster werd De Vlissingse brandweer was zes mi- wakker door de hevige rookontwikke- nuten na de melding ter plaatse en ling en wekte de beide anderen. Zij bestreed de brand met twee stralen hoge druk. In verband met de hevige rookontwikkeling maakten de brand- Volgens commandant W P. van Leer- weerlieden gebruik van perslucht- sum van de Vlissingse brandweer maskers. De benedenverdieping van heeft het vuur bijzonder snel om zich de woning brandde vrijwel geheel uit. heen gegrepen. Een van de oorzaken Het interieur van de bovenverdieping daarvan was het feit dat het fornuis werd bedekt met een aanzienlijke tegen een keukendeur en -raam was laag roet en liep daardoor veel schade geplaatst. Door de hitte sprong de ruit op. De schade aan het pand bedraagt ongeveer 70 000 gulden. Daarnaast ging bij de brand voor STEMMEN STAAKTEN IN RAAD DOMBURG S Burgemeester Vtissingen ontvangt Pools koor nniunnor r, j- j m VLISSINGEN - Burgemeester drs Th. DOMBURG De discussie over de dig is. De discussie over de Strandweg j Westerhout van Vlissingen ont- Strandweg in Oostkapelle is nog wordt dus pas over maximaal een jaar vangt vandaag vrijdag om 13 00 uur even uitgesteld. De gemeenteraad gevoerd. de leden van het Poolse jongens- en van Domburg ging dinsdagavond ak- Aan deze Strandweg wordt door de mannenkoor 'De nachtegalen van koord met het voorstel van b en w tegenstanders dezelfde waarde toege- Poznan' in het gemeentehuis in Vlis- van deze Walcherse badplaats om de kend als aan de omstreden Dr Mezger- singen Het koor treedt vanavond eventuele aanleg van die weg te weg ('rondweg') in Domburg, De argu- vanaf 20.00 uur op in de Vlissingse bespreken bij de behandeling van het menten van de tegenstanders tegen sint Jacobskerk 'ontwerpbestemmingsplan kom de Strandweg zijn exact dezelfde als De opbrengst van het concert waar- Oostkapelle'. Dinsdagavond boog de die tegen de Dr Mezgerweg. Een her- Voor ook bij de ingang van de kerk raad zich over het 'voorbereidingsbe- haling van de ontwikkelingen rond kaarten worden verkocht is bestemd sluit kom Oostkapelle'. CDA en PvdA het besluit tot aanleg van de Dr voor de stichting Zeeland helpt Polen waren tegen de aanleg van de Strand- Mezgerweg lijkt echter voorlopig afge- Met het geld wil de stichting medicii- wee: christelijke groepering Ge- wend. "en aanschaffen voor het ziekenhuis meentebelang en VVD voor. Omdat Zonder discussie stelde de gemeente- jn Gdansk waar jeugdige kankerpa- de VVD'er Th. van der Velden afwe- raad wel het voorbereidingsbesluit tiënten worden behandeld zig was, staakten de stemmen: 5-5. voor het bestemmingsplan buitenge- Dit zou betekenen dat het nemen van bied vast. Verder krijgt de school OnDIlllirhtmnrPrf het voorbereidingsbesluit een maand voor lichamelijk gebrekkige kinde- ptinuumtullLCl l zou worden uitgesteld. Omdat een ren, verbonden aan het Zeehospitium f)NDA IVf iHH^lhiirrr aantal elementen van dit besluit - Zonneveld in Oostkapelle 17.000 gul- IVIIUUcIDUTg In het Vlissingse zoals de bouw van fcleine wooneenhe- den voor de aankoop van leermidde- MIDDELBURG De Brassband'On- 'De Piek' treedt den in de kerk aan de Dorpsstraat in len. Unaniem was de raad in het da' in Middelburg geeft bij goed weer vandaag (vrijdag) de Walcherse pop- Oostkapelle - zo'n uitstel niet zou instellen van een verbod van het zondagmorgen een openluchtconcert groep 'Feedback' op. De bezetting kunnen verdragen, besloot het colle- crossen met motoren en brommers op °P het Abdijplein. Onder leiding van van 'Feedback' is Henk Tahitu (per- ge, na een schorsing, de Strandweg de stranden van Domburg en Oostka- dirigent Arie Rotte zal de band een Engelse zanger in koffiebar Middelburg MIDDELBURG - De Engelse zanger/ gitarist Phill Mills treedt vanavond (vrijdag) op in de koffiebar van Youth for Christ aan de Herengracht in Middelburg. Hij speelde vroeger in de rockformatie Oasis en maakte verder van andere gezelschappen deel uit. Het optreden begint om half negen. Optreden 'Feedback' 'De Piek' Vlissingen VLISSINGEN jongerencentrum cussie», Cor de Jonge (saxofoon), uit het Louis Filius (drums), Aad van Os len. (zang en gitaar). Ad Osté (bas) en Henk Fey (zang en gitaar). Het optre den begint om 21.00 uur. Het is de houder L. Wattel van ruimtelijke or- eerste in een reeks van concerten van dening zegde toe. dat hij de raad Zeeuwse popgroepen in 'De Plek'. Na binnen één jaar een ontwerp- het optreden van 'Feedback' brengt bestemmingsplan zou kunnen voor de 'Radio Vrij-roadshow' nog de nodi- leggen. Dat is nodig, omdat een voor- oorbereidingsbesluit te til- pelle. programma van gewijde muziek zoals De lwan-tennisclub Domburg tenslot- hymntunes en bewerkingen daarvan te krijgt bijna 10 mille om maatrege- uitvoeren. Ook staat er een flugelhor- len te nemen tegen de wateroverlast n-solo op het programma. Het concert bij zijn clubgebouw. begint om 11.15 uur. tweede schorsing ging de raad met deze constructie akkoord Wet- ge muziek ten gehore bereidingsbesluit slechts een jaar gel- NMB DIRECTEUR G. KEIM MET DE VUT: MIDDELBURG - „Je moet altijd eer- provincie Groningen. Dat was een de tussentijd, 1 mei 1961 werd hij lijk zaken doen en niets illegaals. Ik eind uit de buurt voor de in het benoemd tot directeur van het kan ben ook geen heilige en soms weet je Zuidbevelandse Kapelle geboren toor in Middelburg. In deze functie niet dat je een fout maakt. Maar die Keim. „Ik werd overgeplaatst op ver- neemt hij vanmiddag afscheid fraude bij Slavenburgs bank vind ik zoek van de hoofddirectie. Nou. het Keim: „Toen ik in 1952 voor de eerste een heel ernstige zaak, ik vraag me af viel daar niet tegen. De Groningers maal op de Middelburgse vestiging of je zoiets echt niet kunt voorko- hebben wel wat overeenkomsten met begon bestond het kantoor uit negen men". Woorden van de man die na 41 de Zeeuwsvlamingen. Ze waren ook man personeel. Dat zijn er nu dertig, jaar bij de Nederlandse Midden- extrovert en zeiden recht in je gezicht Dat lijkt niet zo'n geweldige toename, standsbank gebruik maakt van de hoe ze over bepaalde dingen dach- maar je moet niet vergeten dat veel mogelijkheid tot vervroegd uittre- ten". zaken tegenwoordig automatisch den: de heer G. Keim, (62) directeur Na Groningen kwam de heer Keim in worden afgehandeld in tegenstelling grootste hobby. Ik blijf, ook na mijn pensionering in Middelburg wonen. WALCHEREN 14 en 15 mei 1983 Centraal alarmnummer 01100-14444 ARTSEN Vlissingen: za. 0.00-24 00 uur: G. de Graaf, W. Klooslaan 1. tel. 68021. zo. 0.00-24.00 uur. F. A. van den Berg. Giessenburg 12. tel 65253. Visites aanvragen vóór 10.00 Spreekuur Tandartsen Spreekuur za. en zon. van 11.00-12.00 uur P H. E. Cappenberg. Chopinlaan 71. Vlissingen. tel. 01184-65557. Dierenartsen Dierenartsenmaatschap Middelburg, voor grote huisdieren en A Ruijs, tel. 01180-13118 voor kleine huisdieren. Consult alleen na telefonische af spraak. Visites aanvragen 08 00-09.00 uur Dierenartsenpraktijk Oostkapel- het hele weekend voor le'. Oude Domburgseweg 33a te Oost kapelle. tel 01188-1443 Behandeling kleme huisdieren op afspraak an het kantoor in Middelburg. Eigenlijk zou hij onderwijzer worden. De heer Keim: Ik behaalde in 1941 Apotheken De dienst van elke apotheek vangt aan om 17 30 uur en eindigt vnjdag- 1958 terug naar Middelburg in de tot vroeger", functie van onder-directeur en hij Terugkijkend op zijn lange bank- werkte ook nog een korte periode als loopbaan zegt Keim: „Ik heb er altijd aan de kweekschool in Middelburg mede-directeur van het NMB kantoor met erg veel plezier gewerkt. Het mijn akte voor onderwijzer. Maar het was oorlog en geen werk op een school. Dus min of meer door de nood gedwongen werd het geen schoolbank maar een geldbank. Ik wilde namelijk niet teren op de portemonnee van mijn vader. Ik was ook een volwassen kerel en wilde zelf mijn geld verdie nen. Gelukkig kon ik ik op 15 februari 1942 terecht op het NMkantoor in Goes als kassier". Dat werk bestond volgens Keim in beginsel uit het tellen van een tot honderd. „Maar het meest aantrekke lijke ervan was de omgang met men sen Tijdens mijn onderwijzersoplei ding had ik al wat psychologie en mensenkennis opgedaan, dat hoorde tenslotte bij het leerpakket. En daar in Goes had ik plotseling een vertrou wensfunctie, want het bleef natuurlijk niet bij geld tellen alleen". In maart 1947 werd de heer Keim overgeplaatst naar het kantoor in Temeuzen, waar hij alle afdelingen doorliep. Van 1952 tot 1954 werkte hij als assistent van de directie in Middel burg en toen werd hij procuratiehou der op het kantoor Hoogezand in de in Vlissingen. Dat deed hij tot 1971. In omgaan met is eigenlijk mijn vanwege de mooie gevarieerdheid dringende gevallen: 12.30-13.00 en van de mensen. Ik heb in al die jaren 17 30-18.00 uur (zonder afspraak.. W. erg vaak overgewerkt, maar ik kan N °sterman. De Kempenaerstraat 2. niet anders zeggen dan dat het ver- te*- roest leuk werk was". e'Ben patiënten bereikbaar Op het oog lijkt het alsof de heer Middelburg: vnj. 18.00-za. 24.00 uur Keim nu over zeeèn van vrije tijd gaat p _de Doelder. Bellinkplein 1. tgel. beschikken. Maar niets is minder 11721: zo. 0.00-24 00 uur. A W. Boer- waar. Keim ..Ik heb nog een aantal winkel, Noordweg 214. tel. 12460. Visi- nevenfuncties: Voorzitter van de tes aanvragen vóór 10.00 uur. Spreek- christelyke Pedagogische Academie uur voor dringende gevallen 12.30- morgen daaropvolgend, twaar ik vroeger als leerling op heb 13.00 uur eö 17.30-18.00 uur. J. Wortel- Middelburg: W. K Hummelen. Markt gezeten), commissaris van de Woning- boer. Kromme Weele 7. tel 33946: het 69 tel 12134. stichting Walcheren en ouderling in hele weekeinde voor eigen patiënten Vlissingen: Apotheek Papegaaien- het bejaardentehuis Swerfrust. Vooral bereikbaar burg. winkelcentrum Papegaaienburg dat laatste kost een hoop tijd. maar Middelburg-Zuid: patiënten van de 24 26. tel 66345. dat heb ik er gTaag voor over. Ik breng artsen jansen. Perquin en Kodde, zie bezoeken aan de bewoners en praat dienst onder Souburg. Nieuwland en J erpieegkundigen met ze. als ouderling van de Gerefor- Arnemuiden Middelburg-Stad: E. de Valk. J A, meerde Hofpleinkerk. Kijk daar zit Souburg. Nieuwland en Arnemuiden: Boomstraat 5. Middelburg, lel 01180- een stukje dienstverlening in. net als za- 0.00-24.00 uur' J J Jansen. Oude 33316 b g g. 12228 in het bankwezen" Rijksweg 6. Nieuwland. tel. 01182- Zuid. Nieuwland en Arnemuiden: E Verder gaat de - vanaf morgen - 1340; zo- 0.00-24 00 uur J. F. M Ber- N. A van Essen. Meanderlaan 478, ex-bankdirecteur veel lezen over ge- 8en- Kanaalstraat 89. Oost-Souburg, Middelburg, tel 01180-35839 b.g.g. schiedenis en aardrijkskunde en een 'e'- 01184-61500 Visites aanvragen 14366 van zijn grootste hobbv's is het bezoe- vóór 10 00 uur Spreekuur voor dnn- Aagtekerke. Domburg. Oostkapelle. .1— '"30— r-- ken van licht klassieke concerten. „Dat is heel verkwikkend", zegt hij. ..Die popmuziek van tegenwoordig Gaptnge. Grijpskerke, Oostkapelle. vind ik nogal vermoeiend Zelf speel Serooskcrke. rouwenpolder. Veere ik een beetje piano, maar om dat echt en Zanddijk: za 08 00-zon 23 00 uur: goed te ontwikkelen is me nooit ge- 3 p Bekker. Dorpsstraat 2, Oostka - lukt. wegens tijdgebrek" Relie- 161 01188-1276. Het afscheid van de heer Keim wordt vanmiddag gehouden in de Middel burgse Schouwburg met een door de directie district Zuid-west Neder land van de NMB. aangeboden recep tie. Deze duurt van 16.30 tot 18.30 uur. Tot opvolger is benoemd de heer J. Jebbink. die op het Middelburgse kantoor al enige tijd werkzaam is als mede-directeur. Serooskerke. Laurens. Veere. Gapinge en Vrou wenpolder: L Burger Duinweg 55. Oostkapelle. tel 01188-2746 Oost-Souburg en Ritthcm: W. Verha gen. tel. 01184-61541 West-Souburg. Papegaaienburg. Wes- Westkapelle. Zoutelande. Koudeker- terzicht. Bossenburgh. Paauwenburg ke. Domburg. Aagtekerke, Biggeker- en Vlissingen (stade E J Cok. tel ke en Meliskerke: voor de praktijken 01180-13413 van de artsen Van Eede. Vaandrager Koudekerke. Meliskerke. Biggeker- Noorlander en Van der Male vrij ke. Zoutelande en Westkapelle: vr 1800-zon 24.00 uur: A v d Male. 19.00-ma 08 00 uur R de Visser. Duinweg 59. Zoutelande. tel 01186- Zuidstraat 14. Zoutelande tel 01186- 1282 Voor de praktijken van de artsen 1325 Bouwense en Stutterheim (ook voor v Gnjpskerkei vrij 18 00-ma 08.00 uur: erIOSKUnaige A Stutterheim. Beukelmanstraat 8, Vlissingen: H Klompe. Doomenburg Meliskerke. tel. 01186-1760. 91. tel. 71140

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25