iestuur wil gezondmaking erkplaatsen Walcheren Derde Klomppopfestival bood kleurrijk geheel Raad Middelburg moet snel zelf bezuinigingen invullen >-DIRECTEUR RSVGM HOUDT JAAR TOEZICHT 5E,£T.ÊS MK?» Viering van Biervliet 800 jaar stad begonnen VERDIEN UW ABONNEMENT OPDEPZCSNELTERUG: DEZE MAAND HONDERDEN GULDENS EXTRA VOORDEEL MET te tlPAG 13 MEI 1983 SlDELBURG - De heer J. J. Ubbink in Middelburg (oud-directeur RSV-gieterij) is voor de iode van een jaar aangesteld als 'projectleider' bij de Werkplaatsen Walcheren. De met 1 bevoegdheden uitgeruste projectleider heeft opdracht de nodige verbeteringen in letuur en organisatie van de sociale werkvoorziening aan te brengen en te bevorderen, moet hij gaan doen in samenwerking met drie nieuwe organen binnen de werkplaatsen. verbeteringen zal het bednjfs- van de sociale werkplaatsen Dan zal tenslotte een bestuurscom missie toezicht uitoefenen. Daann zitten naast de heren Ubbink en Vin- ke ook burgem eester H A van Maldegem van Westkapelle ibestuvrs- hd) en de heer A de Leng De laatste is afkomstig van het organisatie- Middelburgers :ien pas intdekte komeet I ©DELBURG - Enkele leden n de Middelburgse volksster- marht Fhilippus Lansbergen ijn e n geslaagd de pas ont- tide komeet 'Iras-Araki- leock' waar te nemen. Dankzij iB waarnemingservaring kon- ie de komeet zelfs met het ;e oog zien. Met behulp van verrekijker was de komeet itbaar ais een wazig vlekje, viel de mensen van Philip- 5 Lansbergen echter op. dat komeet geen staart had. Dè komeet beweegt zich relatief sr.el aan de hemel Woensdag and ze hoog in het zuiden in *1 sterrenbeeld Grote Beer. (orgen (zaterdag) staat ze in het Knenbeeld Kleine Hond. Na iterdag is de komeet achter de mzon verdwenen. Vanwege de Kbte weersomstandigheden wachtten de medewerkers a Philippus Lansbergen geen rdere waarnemingen meer te amen doen. mis gegaan is. dagelijks en algemeen bestuur die tot boven tafel komen waardoor er iets de aanstelling van Ubbink besloten hebben. Volgens de heer M. Vinke (wethouder sociale zaken in Middel burg en bestuursvoorzitter) heeft de aanstelling van de toezichthouder niets te maken met de huidige finan ciële situatie. ..Het gaat met name om Sen goede bedrijfsvoering en daar eeft het in het verleden nogal aan geschort" aldus de heer Vinke. Het is de bedoeling dat een vierhoof- dig 'managementteam' verantwoor delijk wordt voor het totale bedrijfs- Concert De Broekert en Hutijra in Middelburg MIDDELBURG - Het duo Ferene Hu tijra en Leen de Broekert geeft zater dagavond (14 mei) een concert in het Zeeuws Museum in Middelburg. Het optreden van Hutijra (traverso) en een rapport gepubliceerd waarbij on der andere de samenwerking tussen de stafleden is onderzocht Aanbeve ling was om de samenwerking te verbeteren door een projectgroep zo als ookis gebeurd De heer Ubbink is benoemd als ge volg van een rapport van de be stuursleden L. Wouters en H. van Maldegem. In deze onlangs bespro ken nota wordt met name ingegaan op knelpunten en in de top van het bedrijf die een goede bedrijfsvoering beleid Naast directeur A de Lange De Broekert (klavecimbel en orgel) is bemoeilijkten. Daardoor konden bij- georganiseerd door de werkgroep voorbeeld ook de trieste mislukkin- muziek van het Zeeuws Genootschap gen rond projecten van orgels en der Wetenschappen, en begint om piano's onstaan die tot totaalverlie- acht uur. 2en van tegen de twee miljoen gulden De Broekert bespeelt onder meer het hebben geleid. Van der Weele-orgel. Tijdens het con- zitten daar ook de adjunct-directeur, het hoofd personeelszaken en de ad ministrateur in. Naast deze bvier zal ook projectleider Ubbink een stem in het kapittel van het team hebben. Ook is het de bedoeling dat de toe- eert worden werken van Bach. Corelli, zichthouder door de teamleden regel- Telemann. Focking en Coretto ten matig geïnformeerd wordt over de gehore gebracht. De Broekert ver gang van zaken in en rond het bedrijf, tolkt verder 'portretten' van Coupe- Naast het managementteam komt er rin. Rameau. Forqueray en Duphly een projectgroep' Daarin hebben personeelslden zitting zoaLs vertegen woordigers van de MC (medezeggen schapscommissie» en van het WSW- personeel De projectgroep heeft de bevoegdheid gekregen de beleids plannen van de werkplaatsen te beoordelen Daarnaast mag ze de uit voering ervan begeleiden Als derde heeft ze de mogelijkheid om niet nagekomen afspraken (uit de beleids- Bij het begin van het festival was het nog niet zo druk in De Stenge Popminnend Zeeland zich donderdag De heer Ubbink is nu aangewezen om de invoering van de nieuwe structu ren bij de werkplaatsen te begeleiden voor de periode van een jaar en heeft die benoeming inmiddels aanvaard. -erzamelde verwach tingsvol in de Stenge in Heinkens- kwam daarna the View ten tonele. o rand. Voor de derde keer kon het Snelle strakke muziek, sterke compo- die als zoete"" koekjes"het niéuwe publiek zich tegoed doen aan het sities en goed spelende Bevelandse Zeeuwse popboek van de hand deed. Klompenfestival, een onvervalst muzikanten. Een originele bijdrage Amnesty International. Stop Borsselè eerste mensen aan het swingen. Als Behalve de optredende bands, waren enige^ new^wave-vertegenwoordiger nog andere instellingen vertegen- i j - woordigd. De popvereniging Zeeland, ADVERTENTIEi BIERVLIET - De 1700 Geuzen, inwo ners van Biervliet, lagen donderdag- ochtend nog lang en breed op één oor, toen de 'vijand' z'n slag sloeg en de stad innam. Op de kerk wapperde plotseling de vlag van Terneuzen en op de stadspoorten en op verschillen de andere plaatsen werden medede lingen opgeplakt. Was getekend, ka pitein Willem van der Decken, alias 'De Vliegende Hollander' uit Terneu zen. De aangeplakte tekst loog er niet om: „Heden bij morgenstond namen wij deze stad en grond en lijfden de hier wonende Geuzen in bij het bijna 400-jarige Neusen". Vervolgens werd oppergeus Goossens door de 'Vliegende Hollander' en tien maats van zijn bed gelicht en twee vaten nen werden opgelaten. Eveneens in de stromende regen werd op het plein van de basisschool 'De Komme' de tentoonstelling 'Biervliet en het wa ter' openschoten door wethouder Van Rooijen met het 'gekaapte' kanon van Terneuzen. Na een gezamenlijke maaltijd in De Landbouw begon de historische optocht. Daar inmiddels Zeeuws muziekgebeuren. Dat wil zeggen: met uitzondering van hoofd act Herman Brood his Wild Ro mance, die van buiten de provincie naar Heinkenszand werd gehaald. Het was voor het eerst dat de Klomp- poporganisatie een niet-Zeeuwse band contracteerde. Naast Brood presenteerden zich zeven muziekge zelschappen uit het Zeeuwse en het Rotterdamse acoustisch spelende duo the Amazing Stroopwafels. Duidelijk bleek dat behalve voor de muziek ook een groot deel van de aanwezigen voor het festival-sfeertje was komen opdraven. Ongedwongen werd gebabbeld, drank en hapjes ge consumeerd en geluisterd, naar wat de muzikanten presteerden. Niet alle groepen vielen evenzeer in de smaak. Maar de wetenschap, dat het aanbod uitgebreid en afwisselend was, maak- bovendien aan het festival. De Walcherse rockgroep Feed Back vormde qua kwaliteit een hoogtepunt. Het jazzy-gezelschap had de nummers tot in de puntjes verzorgd. Het Molukse gezelschap H-Gang uit Vlissingen maakte zijn reputatie, in korte tijd opgebouwd, volledig waar. De groep kwam op een groot podium goed tot uiting. en de Vereniging Informatie Winkel uit Middelburg Ondertussen trok het duo The Amazing Stroopwafels veel publiek in de foyer tijdens drie sets. R.G.- Bromfietser kneust voet bij ongeval Gang treedt al regelmatig op buiten MIDDELBURG - De 17-jarige A. W. L. Zeeland. De muzikanten kenmerkten Grijpskerke moest dinsdagmid- zich ook donderdag weer als een kwaliteitsgroep met sterke kritische Nederlandstalige teksten. Oorverdo- dag in het Middelburgse Gasthuis behandeld worden vanwege een kneuzing aan zijn linkervoet. Die liep de storm de kop had opgestoken RouUnemftf wl™n0dTmuSkmS5i Laurens Stommesweg inrijden. Daar- besioten de organisatoren een aantal ^fetStde S™™' m staat de Lak goed op gaSg vend stelde daarna Surrender uit hij om tien over vijf's middags op bij Heinkenszand zich aan het publiek een ongeval op de kruising Walcher- voor. De ruige stevige rock deed seweg/Laurens Stommesweg. menigeen in de oren wrijven. L)e 38-jarige P. G. uit het Gelderse Herman Brood his wild romance, Babberich reed met aijn auto in de nchting Middelburg over de Walcher- seweg Hij wilde linksaf slaan en de bijgestaan door Bertus Borgers, praalwagens in de schuur te laten. Niemand van de 10.000 toeschouwers had dat overigens in de gaten toen de optocht met enige vertraging van start ging. 's Avonds verzorgden mu ziekkorpsen uit Oostende. Biervlied en Assenede een muziekshow In de feesttent trad het Geuzenorkest op. dan de voorgande twee jaar, ongeveer hr„mfipt_pr nn hpt nansttmletmn fiets- 60° aanwezigen Publiekstrekker pad S had^LXTbTSS oude succesnummers! siaan geen erg ,n dat later de 17-iarige De spits werd afgebeten door H. B. Tot slot sloot Coldsteel and Friends. Square, een jonge Zeeuwse band. De een Schouwse band, het festival waar- Sïei, :9 30 uur optreden Daniel 13.30-16 uui werken Arie Boers en wijn afhandig gemaakt. Daarop Vandaag, vrijdag, zijn er kinderspe- klonk kanongebulder. Biervliet was len, trimkoersen, demontrties politie- gelijk klaarwakker. De viering van Biervliet 800 jaar stad was begonnen. De festiviteiten werden geopend met een oecumenische viering in de Ne- den te hebben. Belgiè en Daniël Sahuleka. In de avonduren is er een heksenverbran- derlands hervormde kerk. Daar sprak ding. Zaterdag trekt de historische ondermeer Terneuzens burgemeester optocht nog eep keer door de straten C. Ockeloen. In de stromende regen van feestend Biervliet. Er is dan te vens een kleindierenshow en een reü nie van de familie Van Biervliet. liepen Geuzenkinderen met hun moeders naar de Markt waar balon- L. uit de richting Middelburg met zijn bromfiets aan kwam rijden. Een aan rijding was onvermijdelijk. L. ver alleen liet het publiek in de Stenge groep van klomppop toch nog een mg^veV^lTkUome'ter peruur* eer! toen nog op zich wachten, maar bo- Zeeuwse aangelegenheid. Soul, jazz- - vendien trad de groep voor dit optre- rock en funk-klassiekers werden knap den nog maar enkele keren op. Deze uitgevoerd door de formatie, nog niet helemaal hecht spelende formatie, opende in ieder geval de oren voor de volgende bands. Het rasta-gezelschap The Gideons kreeg alle aandacht en droeg zorg voor een gezellige reggae-sfeer. Het Vlissingse kleurrijke tiental zette bovendien de Grote deelname aan Zeeuwse Driedaagse KRUININGEN De wandelaars, die Coöperatieve tuinbouwyeil|ng Walcheren donderdagmorgen a PALIET Amusementstent BURGH-HAAMSTEDK De Burgh.t. Zeelandhaiien. 13.30-17 30 en tt-22 uur: Expo-Goes: tpoort. 21 uur: optreden jazzband -hendrikskinderen I Iter-Hendnkskinderenhuis. 20.30 optreden Bob Paily and the ithem Grass. 1ST St. Liduinaziekenhuis, 20- lur. uitzending radio Nightingale "7ELBURG Molenwater. 9.30- uur: Miniatuur Walcheren; ican, 21 uur: optreden hardrock- sp White Heat. STKAPELLE Ontmoetingscen- m, 20 uur: jubileumconcert brass- i Crescendo. (NEUZEN Zuidlandtheater, duur: optreden Ramses Shaffy en Amitabh Band'. SE— Grote Kerk. 20 uur: concert 'de Zeeuwse Koorschool. SSINGEN St. Jacobskerk. 20 concert door de Nachtegalen van Ml). RIKZEE Rodekruisziekenhuis. B 16.45 uur. uitzending Nomen ^VOORSTELLINGEN RGEN' OP ZOOM Roxy I. 21 15 De gendarme in paniek, a.l.: 23.30 De sexavonturen van twee mon- s 18 jr n. 21.30 uur Ilsa. meesteres van •mannenkamp. 16 jr. :mActueel I. 21.30 uur' Forced mee, 16 jr. Actueel II, 21 30 uur DrieTiro- i Saint Tropez. 16 jr. sn'Actueel III. 2130 uur: Cat t - Grand. 20 uur: Young doc- mlove. 16 jr 23 iiur: kostschool- tos. 18 jr De Koning van Engeland, en 21.30 uur De gendarme in a fek.al.; 19.15 uur Puberty blues, Ü915 uur- Caddy Shack, a 119 15 30 uur. The excorcist, 16 jr.; uur: The road warnor. 16 jr 'uur Lieve meisjes. 18 jr ■j DELBURGMidgard. 20.30 uur: fteundin ;}STBl'RG - Ledel, 20 uur De van de mummie 16 jr NEUZEN Luxor. 19 30 en 21 45 ■Degendarme in paniek, al. 19 30 j'dl Dalmatiers. a.l 21.45 uur La 7te du Sans Souci. a 1 •IN'GEN Alhambra I, 20 uur i 16 jr.; 23 uur: Meisjes met de tobby is Jr a II. 20 uur: Still of the night, uur: Die bleieme Zeit, 16 jr. Toonstellingen J* Galerie Bellemans. 10-18 batiks van Yvonne van den Ak- Itm 31 5). rgalerij: Illustraties van The King (tin 30 6' kmuseum. 13.30-17 en 19-21 uur van Cees Jansen Itm4 6i WISSE Visserij- en oorlogs- un geopend van 14-16 uur: entehuis, 9-12 en 14-17 uur n van Addie Kubbinga (Lm 6 7). Hermar. Gast dm 1.6) DOMBURG Biologisch museum 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland'. GOES Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'De middeleeuwse dorpskernen van Zuid-Beveland' (t/m 30/10). HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: oude landbouwwerktui gen. HULST Streekmuseum. 14-17 uur: 'Goed gemutst in Zeeland' (Lm 30/7); Galerie van Geyt, 9-12 en 14-17 uur werken van Jan van Heel. KATTENDIJKE Galerie Ilona Schmitt. 14-18 uur: werken van diver se kunstenaars MIDDELBURG Zeeuws museum. 10-17 uur: werken over Hercules Seg- hers (t/m 16/6); De Vleeshal, 13-17 uur: werken van Oswald Oberhuber (t'm 22/5), Zeeuws Kunstenaarscentrum 13.30- 17 30 en 19-21 uur: tekeningen van Joke Noest (t/m 26/5); Galerie De Wijnstock- werken van Van der Decken th maakt Geuzenvoorman Goossens e diverse kunstenaars (t in 26/6); Schip aan de grond bij Antwerpen TERNEUZEN/ANTWERPEN Dins dagmiddag omstreeks drie uur is op de Schelde, nabij de Kruisschansslui- zen bij Antwerpen, het motorschip 'Tivat' aan de grond gelopen. Dat gebeurde kort na hoog water. De in ballast varende, bijna 11.000 ton me tende bulkcarrier was op weg van Algiers naar Antwerpen. Om half vijf zat het schip muurvast. De sleepboten 'Waasland' en 'Water- Zeeuwse driedaagse begonnen, heb ben de weergoden zeker niet Aardappelen bintjes bonken 19-21. grote 22, pipo grote 24, eerstelingen grote 320-336, gehad. Gedurende de dag moesten de Uriel 25S, kriel 276 Appelen, golden deli- lopers stormwind, regen en rondvlie- cious II 80/90 101 70 80 83-87. 60/70 61 aantal deelnemers hoger dan vorig Afrikanen 13-16. petunia 18-23, p arks chry- jaar. Aanvankelijk hadden zich 365 fan,pn 23 nanrika kG fi0' Winston n 70/80 personen ingeschreven, c 23, paprika kg. 601. Winston II 70/81 65/70 62. 60/65 42 Groenten andijvie 60-68, sla 40-41, glassnfi- hen meldden zich af zodat 345 deelne- bonen 796.807, krom 622-654. breekpeen 2C mers aan de tocht begonnen. Burge- bospeen 175-179. rabarber 12-24 prei a meester H. Boer van Reimerswaal 53-56, rode kool A 113. B 53, spitskool 76-101. postelein 162-173, ramenas radijs 20-40, boskroten 154-164, peterselie n 296-314, afw 200, 1- 87, 6176 76. 51/61 70-80. 41 51 61-65 II 44. 36 41 I 37-39 XI 37. 31 36 II 39. krom kg I 41-53. stek kg 75. gaf om 8.00 uur bij het Dorpshuis Kruiningen het startsein. H. G. Geil- liet, de voorzitter van de Zeeuwse kistjf 209-251 Wandelbond. hield een korte toe- spraak bij de start. aa Geilliet gaf een compliment aan de bloemkool 3 n 58-no III 92."4 II 40-184 ui land' van Willem Muller uit Terneu- organisatie van de driedaagse, het 55-102. 6 l 120-124 II 64-155 lil 38-92. i; zen maakten vast en slaagden er Driedaagse Comité. Ook wenste hij de 101-117II 40-117 lil 38-73.10 II 38-42 lil 38. woensdagochtend rond drie uur in het lopers veel sterkte en succes toe. De 12 li 38-42 III 38 schip weer vlot te trekken. Direct dnedaag3e - door velen gezien als een daarna assisteerden ze de carrier op voorbereiding op de vierdaagse in z'n tocht via de Boudewijnsluis naar de Antwerpse haven. Daar meerde het Ktl schip om half acht 's morgens af. Het deze eerste dag voerde de wandelaars siuks eieren van 50-51 gram 9.10-8.90. van schip liep geen noemenswaardige van Kruiningen naar Hansweert en 55-56 gram 10.20 van 60-61 gram 10.55-11,25 Wemeldmge. Yerseke, Oostdijk, en van 65-66 gram n,0O-i2,50.Eiervelling N,jrnegen kent afstanden van 30.40 en BanleveM Alnvoer 2 36S )26 stoks SMm. 50 kilometer per dag^Het parcours op ming redelijk Prijzen in gulden per 100 i doos wijn afhandig, schade op en blijft gewoon in de vaart. COMMISSIE: ANDERS 'KIEZEN' B EN W Galerie 'De witte swaen', 11-17.30 uur: werken van Lambére (t'm 28/5); St. Janstraat 41, 14-17 uur: touwplas- tieken van Anneke Ruimsehotel. Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur diverse ambachten en exposities. SAS VAN GENT Bibliotheek. 13.30- 17,30 en 18.30-20 uur: werken van diverse kunstenaars dm 2 6). TERNEUZEN Hal Stadhuis. 8 30-12 en 13-16.30 uur: oude culturen (t'm 29 5); Museum. 9-12 en 13-17 uur: werken van Gerrit van Engelenhoven en An neke Ruimsehotel dm 31/5). VEERE Grote Kerk. 10-17 uur Het landschap in de Delta' itm 30/5); De Schotse Huizen. 10-12 30 en 13.30- 17 uur werken van Mies Callenfels- Carsten dm 196) VLISSINGEN Museum. 10-12.30 en 13.30-17 uur: Te kijk zetten' (t'm 18 5); Gevangentoren, vanaf 17 uur. werken van Kees Roovers dm 13 5) Galerie Marquis. 13.30-17.30 uur: werken Gerrit van der Ven dm 5 6). Reptielenzoo "Iguana". 10-12.30 en 14- 17 30 uur levende reptielen, amfi bieën en insekten YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- 18 uur- schaal- en schelpdieren en werken diverse kunstenaars IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Kantklossen en bode bussen' (tm 15 8). ZIERIKZEE - Galerie Borsboom. wordt dat verhoogd naar vijf miljoen 9 30 17 30 uur: werken Anton Beijens P°orHdeze verhoging^van 20 procent bezuimgingsplanning zoals die aan de Krabbendijke en Waarde weer terug Bameveld - Aanvoer 640.836 stuks, stern- naar Kruiningen. Twee deelnemers minS vast Rijzen ln gulden per 100 stuk». moesten opgeven vanwege astmati sche moeilijkheden Het startsein voor de tegelijk gehou- Barneveld" eieren van 51-52 gram 9 25-9.25 van 56-57 gram 10.10-10 55 van 61-62 gram 10.65-11.75 1-67 gram 11.30-12.15 Eiermarkt Aanvoer ca 600.000 stuks. den wandeltochten werd ook bij het stemming redelijk Pnjzen in gulden eieren Dorpshuis gegeven. Hier kon gekozen van 48-54 gram 9,00-10.75 per 100 stuks worden uit afstanden van 5. 10. 15 of ke-PnJs 1 88-1.89 van 57-61 gram 11.50-12.40 25 kilometer. In tegenstelling tot de Per 100 stuks, kg-pnjs 2.02-2 03 en van 64-67 crrain 10 -7ft.il nn inn driedaagse was ae deelname hieraan volgens J. van de Parel, lid van het Driedaagse Comité, ronduit bedroe vend 241 wandelaars hadden zich Marktbericht van de Centrale Tuinbouw veiling Zeeland d.d 11-05-83. veilpunt MIDDELBURG De gemeenteraad van Middelburg zal zeer binnenkort zelf aan moeten geven op welke ma nier er in de periode 1984 tot en mei 1987 voor vijf miljoen gulden aan bezuinigingen doorgevoerd moeten worden. Gebeurt dat niet dan komen b en w met pasklare voorstellen waarin de gemeenteraad in de prak tijk slechts kleine veranderingen kan aanbrengen. Deze sombere voorspel ling werd dinsdag geuit door ver schillende leden van de raadscom missie financien. Deze boog zich over de financiële meerjarenplanning (1983-1987) die maandag 16 mei in de gemeenteraad aan de orde komt. Zoals bekend wordt daarin aangekon digd dat Middelburg tot en met 1987 Het is de bedoeling dat de gemeente raad zich in de herfst, kort voor de begrotingsbehandeling in november, uitspreekt over de manier waarop er bezuinigd wordt. CDA-raadslid M L Almekinders vond dat b en w een goede methode hadden gekozen, hij sprak zelfs van 'de meest voor de hand liggende De heer L. Kodde (SGP GPV RPF) was blij dat de mogelijkheid opengelaten VVD-fractievoorzitter mr D. F. Vos was van mening dat de raad nog in de vergadering van aanstaande maan dag b en w duidelijk moet maken welke richting de bezuinigingen op moeten gaan. Niettemin toonde hij zich over de mogelijkheden daarvan uiterst somber. „Het lukt toch niet omdat alle fracties weer hun stok paardjes gaan berijden en niet tot een gezamenlijke aanpak over willen gaan", aldus de liberaal. Hij vreesde werd dat de gemeentelijke lasten met da, hc, co]leee ïan b e„ u,teinde aangemeld, terwijl een aantal van 600 o,„ „r hlervnnr ophniilcpliiVr i«s Van rip Parol S!"klass' k! 1 25-0.30 bloemkool glas st biervoor gebruikelijk is. \an de Parel kl x 080.: 20. bloemkool si k! 1 0.30-1.40 vermoedde dat het slechte weer de kl 2 X 0 23-0 50 0.15-1 30 rabarber kl i oorzaak was van de geringe deelname. 0 44. radijs bos kl 1 o 47. spinazie kg kl l Vrijdag is de tweede van de drie dagen 0.54-0.80. prei kg kl IB 0,18 A 0.22-0,40. wandelen. De start is dan in Vlissin gen. het parcours is uitgezet op Wal cheren. kroten bos kl 1 1.40 1 49. aardbeien glas ds x 200 gr kl 1 1.30-1.50. late aardappelen kl 2 o 13. dr 0.20 ADVERTENTIE' al te zeer zouden stijgen. Eveneens was hij te spreken over een verdere toepassing van het Drofijtbeginsel Drs W. Ovaa iD'66> was bang dat er in de praktijk van nieuw beleid niets terecht zou komen en dat de 20 pro- ruim vier miljoen gulden moet bezui- Cent extra bezuinigingen gebruikt n'£e"- Jn de voorstellen van b en w worden voor nieuwe tegenvallers m de j. j_» i toekomst Hij noemde bovendien de bezuimgingsplanning zoals die aan dt kan de gemeenteraad straks ruimte raacj jS voorgelegd 'politiek kleurloos' hebben om nog te schuiven in de bezuinigingen Ook kan dat extra °vaa was van mening dal de gemeen geld (ongeveer achthonderdduizend gulden) eventueel benut worden om HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 <ook voor milieuklachtem Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 'brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel oi 180-36251. an io00-24 00uur— ven voor hoeveel er bezuinigd moet pertinent niet weekends van 20.00-24 00 uur n Slichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-600555 Te bereiken op kantoordagen van 12-17 teraad te weinig invloed zou hebben op de te maken keuzes. toch nog wat nieuw beleid uit te gaan frocties kunnen mischien wat klaar voeren. maken' aldus het raadslid Daarmee De meerjarenplanning bevat alleen nog maar koele cijfers. B en w hebben alle gemeentelijke sectoren opgege ven voor hoeveel er bezuinigd moet worden Op die manier wordt voorko men dat de ene afdeling de bezuini- gingen naar de andere probeert door den ze 7JC" een brevet van oivermo lijk als lachende derde uit de puinho pen van de verdeeldheid in de raad tevoorschijn zou komen. PvdA-fractievoorzitter T F C. Ver duin was van mening dat de raad in ieder geval iets moet doen In details zal ze de bezuinigingsoperatie wel niet kunnen beïnvloeden maar de ge meenteraad zou wel aan kunnen ge ven welke zaken beslist niet of beslist wel zouden moeten. Daarbij noemde hij als voorbeeld het al dan met verhogen van de belastingen, het al dan met sparen van de welzijnsac- Slechts twee commodaties en andere algemene lij nen van beleid De heer A H Kamermans (Progres- PvdA die de sief Middelburgi tenslotte wilde dat eerst alle commissies zich nog eens over de uit te zetten bezuimgmgs- koers zouden buigen Hij vond daar voor weinig steun. Zij collega Vos „Dat haalt mets uit want alle commis sies zeggen dat er maar bij de anderen bezuinigd moet worden" leveren was het daar s Hij was van Copy Partners copieermachines met het Landaprocedé kun je vertrouwen als je beste vriend... 04166-2781

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 19