antal reizigers bij ZWN vertoont een sterke groei Examens wiskunde ingewikkeld maar biologie viel erg mee CNV tegen meer geld voor WMZ-bestuurders {OGELIJK OPHEFFING BUSDIENST fEEUWSCH- VLAANDEREN NAAR BREDA 'Niet alle bevoegdheden welzijn naar de lagere overheden' FOP' IN NOORDELIJKE GEBIEDEN Monumentenwacht: 400ste abonnee VOW kostte al ruim 4 miljoen \N WESTEN VOOR MAVO, HAVO EN VWO EXAMEM^ IBIIOAG 13 MEI 1983 PZC/provincie 17 Dc ZWN is gebonden IST De N.V. streekvervoer Zuid- HA'ederland (ZWN) gaat ervan uit [ie zijner tijd de autobusdienst fc—mwsch-VIaanderen naar Bre- L «orden opgeheven, als gevolg [het instellen van de nieuwe i Ifcussneldienst Hulst - Sint- Baas. (B.t. Maar. zo voegt de ZWN L toe, het zijn nog altijd de agiers zelf. die bepalen of de lijn ]t opgeheven of niet. ..Als er lende reizigers van de lijn ge- blijven maken, kan van ophef- |un de dienst geen sprake zijn". de het \yachten echter wel dat de Breda-lijn eningen- wordt opgeheven als de nieuwe ver binding zal zijn ingeburgerd", zegt de ZWN. De vervoersmaatschappij voegt daar aan toe dat hoewel deze dienst geme- het aantal pasagiers op dit Een en ander blijkt uit een brief van de ZWN aan de stichting Gemeen- schapswerk Hulst, die enige tijd gele den verontrust heeft gereageerd op moment ruimschoots voldoet, toch het ZWN-bedrijfsplan. waarin gesteld niet gesteld kan worden dat op een zou zijn dat de busdienst naar Breda bevolking van 100.000 mensen de Bre in de toekomst komt te vervallen. De dabus in een rèle behoefte voorziet. ZWN wijst er in de brief op dat het hier uitsluitend gaat om een visie op de via het intercitynet in Sint-Niklaas zal verwachte ontwikkelingen ..Wij ver- zeer zeker een groot deel van de .IKZEE Streekvervoer Zuid West Nederland (ZWN) boekt een sterke groei van het reizigers, met name op Voorne Putten, Hoekse Waard en Schouwen-Duiveland/Goeree akkee. Het aantal reizigers in het gehele vervoersgebied steeg van 12 miljoen in 1980 16 miljoen in 1982, een stijging van 15 procent per jaar. Ten opzichte van 1979 groeide het ligersbestand zelfs met niet minder dan 50 procent. Van de 141 in 1980-1981 in genoemde oeigebieden' ingezette bussen moesten er 49 worden bijgehuurd. In 1982-1983 liep het ntal 'huurbussen' op tot 54. „Dat lijkt een geringe toename maar dat is het niet want de IN kon in dezelfde periode ook 46 eigen bussen méér inzetten, waaronder 8 gelede", aldus ofd vervoer G. C. Schellingen Hij stelt dat de ZWN 'net genoeg bussen heeft kunnen uschaffen om de groei van het aantal reizigers op te vangen'. aantal door de bussen van streek- persbijeenkomst in uude Tonge de Lijn 25 op Zuid-Beveland. (Goes - ioer Zuid West Nederland afgeleg- nieuwe dienstregeling, (ingaande 29 Nisse en Nisse - Goes) wordt 30 minu- lilometers steeg van 17.2 miljoen 980 tot 18.8 miljoen in 1982. Een van 9 procent, die kleiner is dan «name van het aantal reizigers, mei) Ten opzichte van de vorige ten vervroegd. Verder gaat lijn 39 bij 2 overstaphalte op dc A 25 ter hoogte rl'pnstrpcrplinff nmvaf Hp7p jrrtnr wat ritten uonnit c tria 'c_ xt. TT van Numansdorp. waardoor een snel- Gravenpolder - Nisse -Heinkenszand- „binding omslaan lussen Nieuwdorp. naar Lewedorp en terug- Schouwen-Duiveland en Goeree- dienstregeling omvat deze voor wat ritten vanuit Goes, betreft Zeeuwsch-Vlaanderen invoe ring van extra retourritten tussen betekent dat er in 1982 gemiddeld Axel en Hulst (in de ochtenduren op rijden, terwijl ook een extra rit is Overflakkee pn h«. Hnokc» u„rH eereden kilometer meer mensen maandag tm vrijdag) en Oostburg- toegevoegd. De vertrektijden van lijn Het trajectgedeelte Oude Tonge Biervliet, (via Waterlandkerkje, in de 52 op Walcheren (Domburg - Aagte- Numansdorp zal dan komen te ver avonduren op maandag Vm vrijdag), kerke - Middelburg - Veere - Kamper- vallen. jden vervoerd dan in 1980. Bij het tekvervoer ZWN nam ook het aan- buschauffeurs toe In totaal kwa- er vanaf januari 1980 tot januari 3 73 nieuwe arbeidsplaatsen voor luffeurs bij, waarvan er 18 werden vuld ln deeltijd Tussen 1980 en Bnam het streekvervoerbedrijf in Ual 146 nieuwe chauffeurs in dienst. 4 totale aantal chauffeurs per 1 1983 kwam daarmee op 439. (gen 366 op 1 januari 1980. VolpDS Schellinger liggen aan de poti van het aantal reizigers de Toljmde factoren ten grondslag: de bwirag van de strippenkaart in finoibtr 1980, waardoor in sommi- |p Zfflt'febicden hel tarief met 50 pmtnldaalde; de toename van auto los Ito, en de drukte op de wegen; van de bevolking in de plaatsen [pijkenisse, Hellevoetsluis en Oud- lijerland. Hoofd vervoer Schellin- tekent aan dat streven van ZWN bijbuur van bussen te verminde door grotere inzet van eigen i personeel 8 werd door door de sterke stijging van het Igersvervoer in de drie noordelij- ógebieden'. ZWN heeft echter 1983 nog eens 24 nieuwe stan- tdbusscn ontvangen en we hopen iookde bijhuur dit jaar te kunnen ónderen, aldus Schellinger. STAATSSECRETARIS KAPPEYNE VAN DE COPELLO: HEiNKENSZAND Het is noodza kelijk dat bij de decentralisatie van het welzijnswerk bepaalde bevoeg- heden niet aan de gemeenten moet worden opgesteld. „Het is een interessant dilemma, hoewel we nog geen oplossing weten", vertelde Kap- peyne de Copello. provincies worden overgelaten. De Projectcoördinator D. Eveleens van regering heeft niet de indruk dat er het proefproject betoogde dat er op het gebied van scholingsvoorzienin- Drs. L. van Leeuwen van de stuur groep ontwikkelings projecten in Rijswijk ging tijdens de bijeenkomst in op het overdragen van bevoegdhe den door gemeenten. „Deze overhe den piekeren er niet over om een orgaan in het leven te roepen, dat gen nog weinig bereikt is qua organi- echte bevoegdheden zal dragen", zei bij de lagere overheden overal vol doende belangstelling ol'geld aanwe zig is voor zaken, die bijvoorbeeld satie in de regio. Daar noemde hij een hij. „Er worden wel afspraken ge- vrouwen en culturele minderheden aantal oorzaken voor. Zo wees hij op maakt, maar uiteindelijk houden dc aangaan. Daarom wil de regering het grote werkgebied van het centrum gemeenteraden het laatste woord", toch nog voorzieningen treffen om voor opleiding van volwassenen in ander te Zeeland. Verder kunnen de verschil lende gemeenten geen of nauwelijks de Copello (sociale invloed uitoefenen op het scholings beleid, aldus Eveleens. De staatsse cretaris kon op het gebied van de een zekere greep op een e houden. Dit stelde staatssecretaris A. Kappeyne zaken en werkgelegenheid, vvd); woensdagmiddag tijdens een werk bezoek aan het proefproject specifiek volwasseneneducatie een positief ge- welzijn regio de Bevelanden in het luid laten horen. Ze zei dat er voor het gemeentehuis van Borsele in Hein- project beroepskwalificerende educa- kenszand. De staatssecretaris meende dat Vice-voorzitter J. A. .Nieuwenhuijse van het bestuurdersoverleg van het proefproject specifiek welzijn regio de Bevelanden stelde dat er voor vele vrouwen op de Bevelanden nog een hoge drempel is om positief aan emancipatie mee te doen. „Het weg nemen van deze drempel is een eerste zaten er gemiddeld elke dag 47.000 passagiers in ZWN-bussen, Jaar 53.000. De snelst stijgende van 7WN is liin 13? Rureh- aal"c llu cc"° ili«ÏÏJi.i, rT« moet Belacht worden. Daarbij 15 het werkt moet worden formeel al toestemming is gegeven, tien jaar voorbereiding de decentrali- Uitgegaan wordt van een rijksbijdra- satie nu 'eindelijk' eens in praktijk ge van 400 000 gulden. „Hoe het üitge- tie voor Midden-Zeeland in Den Haag stap om te bereiken dat emancipatie ffiiland Neeltje Jans. In 1979 gin- 37000 mensen heen en terug met 132, in 1982 163.000. De groei van 132 is 1 procent van de totale groei EÏÏ2 ,aniyii KPiaa„rb^'7,?C dit verband uitgebreid in op de plaats, pachting ,s dat de bussen op jaar- d,e cenlra y «or vatople£lng£n v„„ overdragen van bevoegdheden door ze evenwel. Volgens Eveleens werden gemeenten gewenst in verband met aan het project wel veel eisen gesteld de regionale samenwerking, aldus vanuit de regering. Kappeyne van de Kappeyne van de Copello. Ze ging in Copello verklaarde daarop dat het 82;,000 kilometers méér gaan en, het leeuwendeel daarvan op ime Putten Hoekse Waard en Buwen-Duiveland'Goeree- ïflakkee. Volgens het hoofd ver ier heeft ZWN daarvoor 12 extra een nodig. Verder verwacht Schel ler voor 1983 een stijging van het Dial arbeidsplaatsen met. 44. waar- er 20 In deeltijd zullen worden luid. Het aantal ZWN-passagiers olt jaar de 17 miljoen ruim te een gaan. N presenteerde woensdag in een IADVERTENTIE niet de bedoeling is om het BKE- project inhoudelijk te'toetsen. „De volwassenen gaan innemen. De rege- manier van werken wordt aan u over- ring gaat uit van een beleidsbepaling gelaten", vertelde ze. De staatósecre- op regionaal niveau, zei de staatsse- taris deelde wel mee dat er voor het Cretans. Een vraag blijft nog ol de komend jaar eventueel bezuinigingen centra worden ondergebracht in de kunnen worden doorgevoerd, bij bij- kaderwet specifiek welzijn of dat naar voorbeeld een gebrek aan belangstel een aparte wet volwasseneneducatie ling. Zeeuwsvlaamse bevolking aanspre ken' De ZWN meent dat de toekomst zal moeten uitwijzen of de reizigers de voorkeur blijven geven aan 'de welis waar goedkopere. doch laag- frequente dienst naar Breda". De brief van de ZWN komt aan de orde tijdens de openbare bestuursver gadering van de stichting Gemeen- schapswerk. De vergadering in het .Een snelle en frequente ontsluiting bureau van de stichting aan de Steen straat in Hulst wordt woensdag 18 mei gehouden en begint om 20.00 uur. landi zijn 4 minuten vroeger bepaald, en er komt een extra middagrit van Kamperland naar Middelburg De lijnen 56 (Middelburg - Vlissingen - NS boot), en 57 en 58 (Middelburg Griffioen - Oost-Souburg - Vlissingen centrum - Koudekerke - Middelburg Dauwendaelei worden halfuurdien sten, óók 's avonds en zondagen. Op Schouwen-Duiveland gaat lijn 135 twee nieuwe sneldienstritten uitvoe ren. s morgens vanuit Zierikzee naar Rotterdam, op maandag tm vrijdag. De reistijd wordt bekort met 12 minu ten In de loop van de dienstregeling 1983 is de realisering voorzien van een niet blijft voorbehouden aan een klei ne groep", vond de vice-voorzitter. „We moeten daarom aansluiten bij de belevingswereld van de vrouwen om wie het hier gaat". Voorts lanceerde drs. P J. Vollaard. voorzitter van de regionale stuurgroep werkloosheid een aantal wensen voor het project mensen zonder baan op de Bevelan den. Zo zou de gemeentelijke zeggen schap moeten worden vergroot door het wegnemen van bestuurlijke be lemmeringen, op rijksniveau. Verder meende hy dat de proefgebieden in vloed zouden moeten hebben op de toedeing en toekenning van extra arbeidsplaatóen. De 400ste abonnee van de Monumentenwacht Zeeland: het pand Grote Markt 34 in Goes. uuts Het abonnementenbestand van de Stichting Monumenten wacht Zeeland kent een gestage groei. Vanaf de oprichting in 1975 hebben zich 420 monumentenbezitters voor een regelmatige inspectie van hun pand opgegeven. De aanmelding van het 400-ste pand kwam enige tijd geleden binnen. Om aan dit feit enig ceremonieel te geven hield het bestuur van de stichting woensdagmiddag een bijeenkomst in de trouwzaal van het Goese stadhuis. De eigenaar van het 'jubileum- pand'. P. J. E. Frantzen, kreeg van de voorzitter T. H. de Meester een oorkonde en een gratis inspectie van het monument: nummer 34 op de Grote Markt in Goes. Dc Meester schetste in een toe- nementcn geregistreerd: een gege- spraak de ontwikkeling van de ven dat in de afgelopen tien jaar stichting. Hij sprak over de begin- ruim 16.000 inspecties heeft opgele- fase, de landelijke aansluiting van verd. De ere-voorzitter van Monu- de verscheidene afdelingen en de mentenwacht Nederland, W. Kra- groei van het aantal ingesehreve- mer. heeft, volgens De Meester, nen in de loop der jaren. De Zeeuw- uitgerekend dat met die 16.000 in- se stichting werkt momenteel met specties een bedrag van ongeveer twee ploegen onderhoudslieden en 16 a 18 miljoen gulden aan restau- twee compleet ingerichte busjes, ratiesubsidies werd bespaard. De „Er is gebleken dat met deze twee regionale voorzitter zei ook dat de ploegen jaarlijks ongeveer 450 a 500 jaarlijkse controles het onderhoud panden geinspeteerd kunnen wor- stimuleren, zodat de hierdoor ont- den, ervan uitgaande dat de eige- stane werkzaamheden zorgen voor naren aan de hand van de inspec- een stuk werkgelegenheid in een tierapporten dan wel verbeteringen sector waarin dit broodnodig is. of herstellingen aan hun bezit laten „Het is niet de bedoeling dat de verrichten. De inspectietijd zal dan aannemers door de monumenten- in de loop der jaren per object wacht werk uit handen genomen afnemen, waardoor weer ruimte wordt. Kleine herstellingen ver voor nieuwe abonnees gecreeërd richten we wel, maar voor de grote kan worden. Het streefgetal is 250 werk moet de aannemer komen", inspecties per jaar. per bus", aldus verklaarde De Meester. De Meester. De voorzitter toonde zich verheugd Sinds december 1976 zijn inmiddels over de groei van de Monumenten- ruim 1.500 Inspecties in Zeeland wacht: „Wie weet krijgen we in de verricht.. Landelijk zijn 4.000 abon- toekomst nog eens een derde bus". Middelburger (32) aangehouden na wilde achtervolging lusSINGEN - De Vlissingse ge meentepolitie heeft in de nacht van woensdag op donderdag met de hulp van de Middelburgse politie de 32- jarige W. M. uit Middelburg aange houden. De man had op de President Rooseveltlaan in Vlissingen een door de politie gegeven stopteken gene geerd en kon pas na een wilde achter volging in Middelburg worden aan gehouden. De Vlissingse politie kreeg omstreeks half vier in de nacht van ownedag op donderdag de melding dat een perso nenauto op de Bonedijckestraat in Vlissingen verschillende geparkeerde auto's had aangereden en was doorge reden. Dit bleek bij nader onderzoek niet juist De politie trof de bewuste auto aan op de President Roosevelt laan De bestuurder negeerde echter het stopteken en ging er vandoor De vlucht voerde M en de Vlissingse politie via rijksweg 58. Oost-Souburg. Nieuw- en Sint Joosland naar Middel burg. Op de Rozenburglaan in deze plaats verscheen de Middelburgse po litie die te hu'p was geroepen M keerde hier zijn wagen, reed daarbij over het trottoir en botste tegen een lantaarnpaal en een geparkeerde au to. Hierbij raakte zijn rechtervoor band echter lek. zodat hij korte tijd later kon worden aangehouden Een maal terug m Vlissingen werd M. de bloedproef afgenomen MIDDELBURG - Voor de vaste oever verbinding over en onder de Wester- schelde is tot nu toe een bedrag van f 4.285.818,uitgegeven. Dat blijkt uit het jaarverslag over 1982 van de NV Westerschelde-oeververbinding. Tot en met 1981 bedroegen de aan loopkosten f 3 612 430.- en daar is vorig jaar f 673.388,- bijgekomen. Ver uit het belangrijkste deel van de uit gaven bestaat uit kosten voor onder zoek. dat voor de verbinding is ver richt In het verslag wordt gesteld, dat ernstig betwijfeld moet worden of het huidige kabinet wel bereid is mee te werken aan de uitvoering van de oeververbinding. Omdat in 1982 werd gewacht op een definitieve overeen komst met het rijk is vorig jaar in een langzamer tempo dan voorheen aan de nadere uitwerking en afronding van de eerste deelovereenkomsten ge werkt. Nieuwe onderdelen van het plan werden niet ter hand genomen. Glazenwasser van ladder gereden MIDDELBURG - De 21-jarige glazen wasser A. van W. uit Wolphaartsdijk stond woensdagmiddag om half drié niets vermoedend op zes meter hoog te de ramen te lappen van een pand aan het Molenwater in Middelburg, De automobiliste H. T. (30) uit Vlis singen kwam op dat moment achter- uitgereden met haar auto van eed parkeerplaats. Zij lette niet op en reed tegen de ladder aan. De ladder brak door midden en de onfortuinlijke glazenwasser kwam op de grond terecht. Hij moest gewond worden overgebracht naar het Gast huis. De auto werd licht beschadigd door de ladder Over de aard van de verwondingen kon de Middelburgse politie geen mededelingen doen 'PRESENTIEGELDEN VERLAGEN OF AFSCHAFFEN' GOES Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), district Zeeland, vindt het onaanvaardbaar dat de MENSWFJVR LWGE\ORSTCOt£S Tel. 01100-15755 presentiegelden voor gle commissa- verhoogd. In een open brief aan de rissen van de NV Watermaatschappij algemene vergadering van aandeel- Zuid-West-Nederland (WMZ) worden houders van het openbare nutsbe- drijf vraagt districtsbestuurder L. Q. Phernambucq. "als belangenbeharti ger van de minderbedeelden in dé maatschappij", dan ook de voorstel len van WMZ-directeur P. Stoter om de presentiegelden te verdubbelen, af - te wijzen. MIDDELBURG - In grote lijnen kwa men de meningen over de examens wiskunde en biologie, die woensdag w erden gemaakt door leerlingen van Mavo. Havo en Vwo aardig overeen: biologie w as niet al te moeilijk, maar met wiskunde hadden veel kandida ten wal problemen, vooral op havo en vwo. omdat ze in tijdnood kwa men. van elke kleur in de vaas zaten. Zat Pieke vond verder dat de opgaven wel veel denkwerk aan" Wiskunde-docent G. de Jong: „Het was een origineel en leuk examen, althans voor een leraar. Ik denk dat de leerlingen daar heel anders over dachten, want gemakkelijk niet. Er moest veel geïmproviseerd worden en er kwamen bijna geen standaardvragen in voor". De wiskunde opgaven voor het Vwo. Hermme Harmsen en Dorothea Hiel- ook op de Scholengemeenschap Wal niet erg anders waren dan in voor gaande jaren Over het biologie- examen Vwo vond Heieen Joziasse dat er veel feitenkennis werd ge vraagd. „Je moest de zaken daarvoor hel echt goed in je hoofd gestampt heb ben Veel inzichtvragen waren er niet bij Er sprong wel een opgave uit omdat ie zo leuk was. Er was een boom getekend met een hartje enn gekerfd. De vraag luidde hoe dat hartje er over tien jaar uit zal zien, dat aan de afdelingen c en d van de Smytegeltmavo, vond dat de exa mens op beide niveaus goed te maken Phernambucq wijst erop dat er overal een sterke nijging is om. in het kader van noodzakelijke bezuinigingen, de presentiegelden te verlagen of vol strekt af te schaffen ..Dit gebeur! bijvoorbeeld bij sociale werkplaatóen of gemeentelijke commissies aldus de CNV-districtóbestuurder Hij ves tigt er verder de aandacht op dat de raad van commissarissen van WMZ veelal bestaat uit mensen 'die de ..Op het rooster had gestaan dat we de werkzaamheden tijdens en als gevolg 'open vragen' zouden krijgen, maar van hun meestal uitstekend betaald we kregen de meerkeuzevragen. Ja en werk verrichten De vakbondsman acht een extra douceurtje voor deze kema van de christelijke scholenge- cheren. waren zeer pittig, zo vond meenschap Walcheren, liavo-afdeling. Heieen Joziasse „We hadden vier vond ik erg origineel" vonden de veertig meerkeuzevragen opgaven en drie uur de tijd. Maar ik over biologie niet zo ingewikkeld. Her- heb niet alles binnen de tijd kunnen mine: ..We hadden er tweeëneenhalf maken De laatste vraag wist ik uurtje werkelijk niet. de eerste daarentegen voor. maar ik was in e klaar De vragen die werden gesteld was vrij eenvoudig". Ook bij de Vwo- gingen echt allemaal over onderwer- opgaven zat de eerder genoemde pen die we in de les hadden behan deld" Over wiskunde vertelde Dorothea: raag over de vaas met gekleurde bolletjes, bij het Vwo was het enige verschil dat het nu om knikkers ging. .Dat was moeilijk Ik heb niet alle De heer R Pieke. Vwo-wiskunde- vragen kunnen beantwoorden, vooral docent: „Wat die vierde opgave be- die over lichamen in de ruimte was treft moet ik inderdaad ook zeggen bijzonder ingewikkeld" Hermine: ..Ik dat het een heel ander type vraag was heb het een beetje moeten afraffelen. Vraag één ging wel, maar de opgaven dan we zyn gewend, ook de vraagstel ling was een beetje vreemd. Opgave werden steeds moeilijker Er was wel drie gaf de kandidaten een hoop re- een originele vraag bij over een vaas kenwerk. die ging over een 'Kromme' gevuld met tien gekleurde bolletjes, (kromme grafiek die onderzocht vijf rode, twee gele en drie blauwe. Er moest worden). Verder zaten er geen ging een x-aantal bolletjes bij en je lastige technische dingen in de opga- moest uiteindelijk weten hoeveel er ven' behandeld hebben en waarbij het echt neerkwam op het toepassen van de geleerde feiten". Over het Havo- biologie-examen zei hij: „Dat was nogal gemakkelijk Daarin kwamen de geijkte vragen voor over de bouw van het lichaam, de ligging van de organen, en de stofwisseling Ik vond het een vrij star geheel" Goed examen De heer ff. de Visser, docent biologie waren: „Ik ben zelfs van mening dat daar bereid je je toch anders op voor het biologie-examen op d-niveau wat We hebben wel even geprotesteerd groep volstrekt met op zijn plaats te gemakkelijk was. Dat kun je na- maar zijn er toch maar aan begon- tuurlijk niet voorzien, maar ik heb nen". nu het gevoel dat ik de kandidaten die ik het c-niveau had geadviseerd. Schooldirecteur ïr P in kens ont- beter het d-niveau had kunnen laten kende echter dat het rooster niet doen. De c-opgaven waren gemakke- klopte. ..Trouwens", zo zei hij woens- seurs die het nutsbedrijf inschakelt, lijk en er was niet veel verschil met dag. „de kandidaten hebben zich meer geld ontvangen voor hun arbeid d. Er werd veel naar feiten gevraagd voorbereid op een volledig wiskunde- dan de commissarissen. Phernaim en er waren maar weinig opgaven bij examen, dus dan maakt het weinig uit buc9 stel1 dal zo n vergelijking ncr- waar je ook inzicht voor nodig had. m welke vorm de vraagstelling wordt sens op slaat. Hij beklemtoont dal In voorgaande jaren waren de vragen gepresenteerd. Aanstaande maandag adviseurs uit hun \ergoeding veelal veel moeilijker. Er was trouwens wel komen de open vragen aan bod een aardige vraag bij over een vlin der en een rups. die ging over hun Wiskundedocente mevrouw A. ff. erfelijke aanleg en hun uiterlijk". Westveer: „Ik dacht inderdaad ook dat de 'open vragen' woensdag zou- Liesbeth van Duin (Mavo-d) „Ik vond den w orden behandeld. Maar ik denk bezwaarlijk is ge- Vwo-biologie-docent W Wattel. „Ik vond de opgaven wel moeilijk, er werd veel denkwerk vereist. Er kwamen ook vragen in voor die we nooit zo het toch wel pittig Ik heb wel genoeg niet dat het De WMZ-directeur voert in zijn ad vies om de commissarissen meer geld te geven onder meer aan dat advi- cen hoofdinkomen moeten zien te halen, in tegenstelling tot de commis sarissen die in de baas zijn tijd het werk erbij doen. tijd gehad om alle vragen te beant- weest. w ant de leerlingen woorden, maar door de vraagstelling ledig voorbereid op het gehele exa- het nogal ingewikkeld' Nelleke de Visser Mavo-c i daarentegen vond het examen met moeilijk. „Het viel erg mee en ik had nog een half uur tijd over" Over het Mavo-examen wiskunde ont- men en ze waren er ook klaar voor. want daarop had ik ze getraind" Over de opgaven zelf zei mevrouw Westveer: ..Zowel het mavo-c als het d-examen was niet zo moeilijk. Het was goed te maken en alles dat ik met stond woensdagmorgen op de Vlis- ze heb doorgenoemn kwam erin voor. singse vestiging van de Zeeuwse Da- Uit de reacties van een aantal leerlin gen Avondscholengemeenschap wat gen kreeg ik de indruk dat ze dachten beroering. Kandidaat Kees Lammers: het wel goed gemaakt te hebben". De CNV-bestuurdei voert aan dat dé WMZ een nutsbedrijf is „Water, gele verd door de WMZ moet ook door werknemersgezinnen en bijvoorbeeld kleine middenstanders betaald wor: den Juist deze groepen moeten tegen woordig sterk bezuinigen', aldus Phernambucq. Hij erkent dat de v?y-; hoging van het presentiegeld mé» onmiddellijk in de waterprljs merk.; baar zal zijn Desondanks beschouw* de CNV-er een positief besluit als een flinke psychologische dreun' voor d£ mensen die de grootste moeite hrtj-_ ben financieel rond te komen -

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 17