erse boeren maken lading ardappelen onbruikbaar Onzekerheid bij personeel PTT-district Middelburg Nieuwe voorstellen voor installatie van carillon Handtekeningen tegen meer kernenergie België Mislukken van plan redding RDM schuld Rotterdam Tweeling honderdtachtig PZC/ provincie -1N EXPORTBEDRIJF IN KRUININGEN 2 Irie kilo hasj i i beslag genomen fcedeelte -Beveland wartier troomloos VANDAAG BIJEENKOMST MET VAKBONDEN tlDAG 13 MEI 1983 15 houdt o i zaken ro'Jj uinINGEN/DUNDALK Boze Ierse boeren hebben dinsdag en woensdag een lading uwse aardappelen onbruikbaar gemaakt. Niet minder dan 300 Ieren namen aan de actie in haven van Dundalk deel. Hun protest was gericht tegen de import van Nederlandse dappelen. De boeren zitten zelf nog met aanzienlijke voorraden, die ze dreigen niet kwijt «S gken. De lading, afkomstig van aardappelexportbedrijf C. Meijer bv in Kruiningen, woog ton en vertegenwoordigde een waarde van 200.000 gulden. Deense schip Anno Nova, dat de lohe. Daarmee was de totale lading handigd, die eveneens een klacht in- cr-: ,;s vervoerde, was vrijdag uit onbruikbaar. lt'. sweert vertrokken. Bij aankomst C. Meijer van het Kruiningse export- ia lag in Dundalk. bij Dublin, bednjf bevreemdde het dat er niet Ir ïtten de Ieren het schip aan de sterker tegen de Ierse boeren is opge ef op om het vervolgens te bezet- treden. Hij betreurde de gang van Direct daarop gooiden ze 150 ton zaken en legde uit dat er nog overleg lappelen overboord het havenwa- plaatsvindt tussen de koper, de verze- e in De ingeroepen hulp van de keringsmaatschappij en zijn bednjf 15 t politie bleek onvoldoende le over een eventuele oplossing. De kapi- 0Vt 'Dne politiemannen kwamen op- tein van het Deense schip heeft poli- tn Tijdens de nacht van dinsdag tiebescherming in Dundalk aange- H mensdag bespoten de boeren het vraagd. De Deense ambassade diende S igedeel van de lading met diese- een protest in bij het ministerie van de invoer van Nederlandse landbouw producten Het afgelopen jaar zijn op verschillende plaatsen in Ierland we kenlang havens geblokkeerd legen de import van Nederlandse tomaten into klemgereden or oplegger IDELBURG - Op rijksweg 58 d de auto van mevrouw W. J. (37) Arnemuiden helemaal klem gezet sen een trekker met oplegger en ingrail. De trekker, die een hijs- Ha: ao vervoerde en een totaal ge- j; hi had van 18,5 ton, reed richting Fc: b. Bij de afslag Nieuw en Sint St giand maakte de chauffeur B, de 49) uit Oud-Vossemeer de indruk hij rechtdoor ging. Daarom haal- mevrouw J. hem rechts in omdat de afslag inwilde. het laatste moment echter be- )Éxfa; de trekkerchauffeur zich en jalsnog naar rechts, zonder te zien daar mevrouw J. reed. Daardoor l;4m haar auto klem te zitten en i zowel aan de rechter- als de lerajde geheel ingedeukt. De auto- 3^ büiste kwam zonder verwondingen met de schrik vrij. Het ongeval ,nq Kirde woensdagmiddag tegen half HOLEN - De rijkspolitie Tholen en ncherchegroep uit Middelburg 'EMbtn dinsdag drie kilo hasj met - ittaloUle waarde van rond de 35- gulden, gevonden in een wo- ^'tujinlholen. De 40-jarige bewoner - jaWpand, K. M. werd aangehou- '.intuin verzekerde bewaring ge krield De man kon woensdag na ver dij »r weer huiswaarts. huisgenote werd eveneens ver- jjj ord maar zij kon na verhoor dins- w gdirect huiswaarts keren. Het is de Ml llienog niet bekend of M. handelt buitenlandse zaken in Ierland. Neder lands ambassadeur dr H. Schouten heeft woensdagmiddag bij het Ierse ministerie in Dublin een nota over- De exportkansen van Nederlandse aardappelhandelaars worden aan het eind van het seizoen groter. Dat heeft te maken met betere bewaaromstan digheden in Nederland, waardoor de aardappels van de oogst uit 1982 minder snel verslechteren. Boven dien is de Nederlandse aardappel in Ierland vaak geliefder door een bete re kwaliteit. Hoewel de prijs vaak zestig procent hoger ligt dan de Ierse aardappelen, kiezen de consumenten vaak nog voor de Nederlandse. Ook m voorgaande jaren hebben Ierse boeren overigens geprotesteerd tegen gehandeld heeft, in hasj. De hasj. JFï nzeer goede kwaliteit, werd door de Nü Itle In beslag genomen. VVIEL UIT ES Goes en het gebied dat Ben de stad en het kanaal door Id-Bevelaml ligt, heeft woensdag- ddag een kwartier zonder stroom eten. Dat probleem trof echter t alleen de inwoners van dat ge il, maar ook vele jonge televisie- lertjes in heel Zeeland die plotse- 1 verstoken waren van de beelden I 'Dodo het jonge hondje'. De aomstoring zorgde er namelijk ivoor dal de Goese televisietoren nl'lamgelegd' waardoor de gevol- i niet beperkt bleven voor het ied lussen Goes en het kanaal, f de exacte oorzaak van de storing dt vandaag i vrijdag) een onder- fcingesteld. Een woordvoerder van energiemaatschappij PZEM ver- *dde woensdagavond dat graaf- baamheden tussen het transfor- torstation in de Evertsenstraat en Patijnweg te Goes roet in het eten ben gegooid. Er lopen namelijk Rn het station en de Patijnweg 5 ingen van 10 000 volt Een van die Ingen is woensdag rond kwart 'vijf door die vermoedelijke graaf- kzaamheden onklaar geraakt. Op i hoeft zoiets geen probleem te zijn l tornt ook wel vaker voori omdat ormaal gesproken een soort zeker- 4 is ingebouwd, in de vorm van een Ütelaar die bij een stroomstoring moet springen. Deze schakelaar u. echter hangen, wat weer als Mg had dat een drietal 50 000 volt sformatoren er de brui aan gaf. laatste is echter normaal indien i een storing voordoet die niet Watisch wordt opgeheven door Khakelaar Door het uitvallen van Ine transformatoren zat een deel ZWd-Beveland zonder stroom, 'werkers van de PZEM hadden Ier al vrij snel door dat het pro- in een van de 5 kabels zat en in chakelaar, zodat het euvel na ren kwartier kon worden opge- Oat resultaat kon worden be ll idoordat gebruik werd gemaakt mobilofoons die er voor zorgden de monteurs snel met elkaar den overleggen en de juiste 115 van de storing konden hepa- De voeding van de stroomvoor- K >ng in Goes en het oostelijk gc- 1 loopt tot vandaag via de 4 fige kabels. Dat is geen probleem, )j 's een PZEM-zegsman. Er zou er ens hem nog best één uit kunnen Minister Van Aardenne en PvdA-woordvoerder Van der Hek tijdens het overleg met de vaste kamercommissie. VAN AARDENNE TOT COMMISSIE: DEN HAAG Minister Van Aar denne (economische zaken) legt de verantwoordelijkheid voor het mislukken van het reddingsplan van b en w van Rotterdam voor de rcparatieafdeling van de RDM bij de gemeente zelf. De minister zei woensdag in een gesprek met de kamercommissie voor economische zaken dat Rot terdam niet heeft willen onderhan delen over de voorwaarden voor de overname van de dokken van de werf. Van Aardenne vindt dat hij de nodige soepelheid heeft betracht wat betreft de vorm en de tijd waarin Rotterdam dit geld zou moeten opbrengen. Maar wethou der Den Dunnen bleef bij zijn standpunt dat de gemeente dit geld niet kon opbrengen en dat de dokken voor het symbolische be drag van één gulden van de hand moesten worden gedaan. Van Aardenne toonde zich echter op aandringen van de PvdA'er Van der Hek bereid opnieuw met Rot terdam te overleggen. Als de ge meente alsnog wil praten is zij welkom, aldus de minister. De voorwaarden voor verkoop van de dokken mogen echter niet zo zacht zijn dat er oneerlijke concurrentie optreedt voor de andere werven in het Waterweggebied. Wilton- Feijnoord heeft al laten weten vijf tien miljoen gulden extra nodig te hebben als de RDM-reparatie in afgeslankte vorm kan doordraaien. Ook minister De Koning (sociale zaken) wil nog wel een keer met Rotterdam praten over de manier waarop de vordering van drie mil joen die de bedrijfsverlening op de Van der Giessen houdt order voor De Schelde op 'Van onze correspondenti AMSTERDAM De scheepswerf Van der Giessen-De Noord in Krimpen aan de IJssel heeft een opdracht van 40 miljoen gulden in petto voor de scheepswerf De Schelde in Vlissingen, maar houdt die order op in verband met de onzekerheid rond het RSV- RDM heeft, kan worden voldaan. Hij zal daarbij echter dezelfde lijn trekken als zijn collega van econo mische zaken, zo zei hij. Van Aardenne slaat de overlevings kansen van de reparatieafdeling van de RDM overigens niet erg hoog aan. Hij maakt dat op uit de weinig geestdriftige manier waarop de beide medekandidaten voor overname van de werf, Boele en Seanmarline, zich de laatste tijd hebben opgesteld en het gebrek aan bereidheid van Rotterdam de dokken over te nemen. De twaalf miljoen die daarvoor nodig zijn zouden immers na verloop van tijd door de huuropbrengst weer terug komen, als het bedrijf rendabel zou zijn, aldus Van Aardenne. De Rotterdamse waarnemend ha venwethouder H. van der Pols heeft met ontsteltenis kennis geno men van de verklaring van Van Aardenne, dat Rotterdam schuld heeft aan het mislukken van het reddingsplan. Rotterdam is vol gens Van der Pols de enige over heidsinstantie die haar nek heeft willen uitsteken door alle finan ciële risico's te nemen. Van der Pols vindt dat juist economische zaken geen werkelijke bereidheid heeft getoond om tot een oplossing te komen. Van der Giessen-De Noord heeft op de laatste dag van 1982 van het Rotterdamse scheepvaartbedrijf Dammers van der Heide opdracht gekregen vier koelschepen te bou wen De motoren voor deze. sche pen wil de werf bij De Schelde in Vlissingen bestellen Giessen-De Noord-directeur De Jong „De mo toren kosten tien miljoen gulden per stuk en er zijn er vier nodig. Normaal gesproken hadden we die al besteld maar de onzekerheid rond hel RSV-concem en daarmee van de Zeeuwse werf. weerhouden ons daarvan Hij voegde hier aan toe dat geen enkel ander Nederlands bedrijf de scheepsmotoren kan leveren en dat bij blijvende onzekerheid rond het RSV-concem de bestelling terecht komt in Zwitserland of Japan. Machinefabriek Breda is nu zelfstandig BREDA De machinefabriek Bre da werkt sinds woensdag zelfstan dig. MFB is de eerste RSV-dochter die deze nieuwe status bereikt heeft. De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdagmiddag de surséance van betaling voor de MFB opgehe ven. Van het aandelenpakket is 60 pro cent in eigendom gekomen van de gemeente Breda en 40 procent is gebleven bij RSV of diens eventue le opvolger. Breda en de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij in op richting hebben de MFB 6 miljoen gulden steun goegezegd om vol doende risicodragend vermogen te kunnen aantrekken In de vijftien jaar dat de MFB deel heeft uitgemaakt van RSV is het aantal medewerkers gedaald van 1800 tot 480 nu MFB beperkt zich voorlopig tot produktie van warm tekrachtcentrales, ketels, verpak kingsmachines en onderdelen voor F-16 straaljagers. Volgens directeur F Smit heeft het bedrijf flinke schade opgelopen doordat het rijk lang heeft geweigerd financiële steun te geven Hij verwachtte ove rigens dat de MFB de komende maanden voldoende werk zal krij gen om een gezonde toekomst tege moet te gaan RSV Stijgend verlies Zeeuws Studiefonds MIDDELBURG De stichting Zeeuws Studiefonds heeft in hel stu diejaar '81-'82 een verlies geleden van ruim 33.000 gulden. Ten opzichte van het voorgaande studiejaar betekent dit een toename met ongeveer 15 mille. Inmiddels heeft het merendeel van de gemeenten in Zeeland beslo ten de subsidie aan het fonds te verhogen van 27 tot 30 cent per inwoner per jaar. Ook de provinciale subsidie is verhoogd. „Daardoor is de financiële basis van het fonds voorlo pig zekcrgesteld", meent het bestuur in het jaarverslag over het studiejaar '81-'82. In dat jaar daalde het aantal behan delde aanvragen van 193 tot 188 In 85 gevallen (twee minder dan daarvoor) werd een renteloos voorschot toege kend. Tengevolge van onder meer de hoge rentestand in dat jaar. daalde het uitgekeerde bedrag met maar liefst 68 500 gulden tot 183 940 gulden. Doordat he fonds meer aandacht heeft besteed aan de invordering van renteloze voorschotten, is m '81'82 voor ruim een halve ton meer afgelost dan het studiejaar ervoor. In een aantal gevallen moest echter tot ge rechtelijke incasso worden overge gaan. (ADVERTENTIE) Susanna Launna Launna Susanna WEMELD1NGE YERSEKE - Launna Susanna Visser- Bom uit Wemeldmge en Susanna Launna de Visser- Bom uit Yerseke hebben donderdag hun negentigste verjaardag bereikt. De eeneiige tweeling vierde dit op bescheiden schaal thuis. De zusters zijn 12 mei 1893 geboren in Yerseke. Laurina Susanna verhuisde later naar Werneldinge. Beiden zijn getrouwd geweest en samen kregen ze drie kinderen, waarna zeven klein kinderen en tien achterkleinkinderen werden geboren. De aeliikems van de zusters heeft altijd tot verwarring of grappige voorvallen geleid. Bovendien bleek, ook wanneer de tweeling niet bij elkaar was. dat de zusters vaak dezelfde dingen dachten en deden. Stond eèn van de gezusters net pannekoeken te bakken en belde ze de ander op, dan had deze soms net de laatste pannekoek naar binnen gewerkt. Launna Susanna en Susanna Laurina verkeren nog in een goede gezondheid Ook hun interessesfeer is groot. De Wemeldingse helft van de tweeling kijkt bijvoorbeeld graag naar voetbalwed strijden DE BOER KRIJGT KLOKKENSPEL NIET TERUG Geopend ma t/m vr. 8-12 u 12 30-16 30 u Donderdagavond 19-21 u Zaterdag: 9.00-12 00 u Heeft u onze keuken- showToom al bezocht? I AGAROSE ««.▼keuken international 5 jaar garantie AARDENBURG— Het Aardenburgse college van b en w komt op korte termijn met nieuwe voorstellen voor de installatie van het carillon. Er zijn twee mogelijkheden: ophanging in de toren van de Sint Baafskerk. of plaat sing van de klokken in de speciale 'stoel', zodat het monument welis waar (nog) niet hoorbaar, maar in ieder geval wel zichtbaar voor het publiek zal zijn. Voor het ophangen van de klokken in de toren is subsidie aangevraagd bij gedeputeerde staten. Maar de kans dat de provincie daadwerkelijk geld zal steken in dit project wordt uiterst miniem geacht. Het installeren van het carillon in de 'klokenstoel', is veel goedkoper, en bovendien naar wens van de Fries Pieter de Boer. initiatief nemer van de stichting 'Ons Natio naal Monument' dat met het klokken spel, bronzen gedenkplaat en allerlei geschriften en brochures de slachtof fers wil herdenken van de mobilisatie tijdens de eerste wereldoorlog. Voor het ophangen in de toren is een collegemeerderheid. Alleen wethou der J. de Ridder is een verklaard voorstander van de tweede en goed kopere oplossing De 88-jarige Pieter de Boer heeft vorige week de teruggave geéist van het klokkenspel, omdat het bijna vier jaar na de overdracht aan de gemeen te Aarden burg nog steeds niet is geïnstalleerd. Maar de gemeente pie kert er niet over aan dit verzoek te voldoen „Het carillon behoort aan de gemeente Aardenburg", schrijven b en w in een communiqué over de zaak. „De Stichting Ons Nationaal Monu ment bestaat niet meer". De Boer kan dus geen rechten meer doen gelden op het klokkenspel, constateren burge meester en wethouders Evenmin is hij nog adviseur van de stichting, die immers in 1979 officieel werd opgehè- OVERHANDIGD AAN ERECONSUL IN TERNEUZEN Inschakelen TERNEUZEN De ereconsul me vrouw L. Thomacs-van Cantfert van Belgie in Terneuzen heeft woensdag morgen op het consulaat ruim 1500 handtekeningen tegen de nucleaire ontwikkelingen in Belgie in ont vangst genomen. De handtekenin genactie is met name gericht tegen de uitbreiding van het kernenergiepark in Doel met een vijfde en zesde centra. Voorzitter drs Toine Huijs- mans van de werkgroep Kernenergie Zeeuwsch-V'laanderen overhandigde de handtekeningen namens 27 Zeeuw s-Vlaamse organisaties, die het anti-kernenergiemanifest hebben ondertekend. Dit manifest vormt de leidraad en bevat de eisen, waarmee de actievoer ders zaterdag naar een grote demon stratie tegen kernenergie in Antwer pen zullen gaan. In een toelichting op de handtekeningen ging Huijsmans nader in op de gevolgen voor Zeeuw- sch-Vlaanderen van een nucleaire ramp in Doel. Hij zei niet te kunnen geloven dat de bevolking bij een ramp nog te evacueren is. Huijsmans wees erop dat de mensen uit het rampge bied zouden proberen te ontsnappen „Zullen de eerstverantwoordelijken op hun post blijven of zullen figuren als de burgemeesters MolthofT van Hulst of Ockeloen van Terneuzen al ras vluchten naar bijvoorbeeld Roo sendaal. vanwaaruit een eventuele hulpverlening moet beginnen?", zo vroeg hij zich af ..We zullen hen deze ethische vraag maar niet voorleggen vervolgde Huijsmans. Mevrouw Thomaes beloofde ervoor te zullen zorgdragen dat de handteke ningen op de juiste plaats belanden. Zij zei verder begrip te kunnen heb ben voor de ongerustheid van de actievoerders. De handtekeningen zullen naar het consulaat-generaal in Rotterdam worden gestuurd, van waar ze naar het ministerie van bui tenlandse zaken in Belgie gaan Zaterdag is de grote demonstratie tegen kernenergie in Antwerpen. Vanuit Zeeuwsch-Vlaandercn ver trekt een auto- en een fietskaravaan, die 10.00 uur vanaf het 's- Gravenhofplein in Hulst vertrekt. De tijdstippen en opstapplaatsen van de autokaravaan zijn: 11.45 uur Ledel- theater. Oostburg: 12.15 uur kerk, IJzendijke: 12.40 uur Grote Markt, Terneuzen: 13.10 uur De Halle, Axel: 13.30 uur 's-Gravenhofplein Hulst. Aankomst in Antwerpen is 14.00 uur. De demonstratie begint om 14.30 uur. De Boer heeft aangekondigd dat hij de rechter zal inschakelen als hij 'zijn' carillon niet terugkrijgt. Een dergelijke actie heeft nauwelijks kans van slagen, zei wethouder J. de Ridder vorige week in een eerste reactie. Het klokkenspel is officieel, met een notariële akte, overgedra gen. Het Aardenburgse college blijft in hel communique aan dat stand punt vasthouden. Ook het D'66-raadshd H. van Rie heeft zich in het debat gemengd „Het vorige college heeft er een bescha mende vertoning van gemaakt", schrijft hij rechtstreeks aan burge meester W. L A Lockefeer, die hij de schuld geeft van alle perikelen rohd het klokkenspel. „En de meerderheid van het huidige college zet deze verto ning voort Ten aanzien van de hero prichting heeft het college slechts één voorste! aan de raad voorgelegd, waarvan vooraf al bekend was dat dit financieel geen haalbare zaak was". Volgens Van Rie ligt dat aan Locke feer Wethouders werden opgevolgd door anderen, u bleef zitten, en ook het beleid veranderde niet" Van Rie constateert dat de bejaarde schenker van het carillon vier jaar aan het lijntje is gehouden, en noemt dal 'intriest' en 'een blaam voor onze gemeente'. De burgemeester van Aar denburg wilde woensdag niet op de beschuldigingen aan zijn adres rea geren. MIDDELBURG - Onder de 120 per neelsledcn van het districtskantoor Middelburg van de PTT bestaat na jaren nog steeds grote onzekerheid over tijdstip en wijze waarop een groot deel van de activiteiten naar, Roosendaal wordt verplaatst. Reden waarom de ambtenarenbonden Ab vaKabo cn UFO hun leden opgeroe pen hebben vrijdag 13 mei (vandaag) om 20 uur aanwezig te zijn in de Concert- en Gehoorzaal in Middel burg. Hoofdbestuurders van de bon den (S. Th. A. Raaijmakers van de Abva Kabo en E. Grootendorsl van de CFO) zullen dan hun achterban uitleg geven Óver de huidige stand van zaken. De meeste diensten van het postdis- trict Middelburg zijn nu nog m de Zeeuwse hoofdstad gevestigd Het is echter de bedoeling dat de laken geleidelijk uv Roosendaal Daar is namelijk een "expeditieknooppunt' en overal in het land wordt er naar gestreefd de dis trictskantoren bij deze knooppunten tc vestigen Het landelijke 'Overleg Post' heeft onlangs in principe tot de overgang van diensten van Middel burg naar Roosendaal besloten Aan dat overleg doen behalve stafmensen van de PTT ook vertegenwoordigers van de ambtenaren mee Begin juni komt het overleg weer bijeen en dan zullen wellicht meer gedetailleerde beslissingen genomen worden over de verplaatsing van Mid delburg naar Roosendaal Eén van de gevolgen zal zijn dat mensen verplicht naar het Brabantse moeten verhui zen Wanneer dat gaat gebeuren en hoeveel personeelsleden naar Roosen daal moeten zal tot juni nog onbe kend blijven Districtsdirecteur J. dc Wild heeft oktober verleden jaar gezegd dat er vanaf dal moment de eerste vijf jaar niet van gedwongen verhuizingen sprake zal zijn. De heer M. Meeuwis, hoofd algemene zaken van het dis trict, verzekerde woensdag dal deze toezegging 'nog keihard overeind staat'. Hij benadrukte tegelijkertijd dat nog lang niet zeker is of de verhuizing wel omvangrijk zal zijn. Op het ogenblik is bij de PTT een nota regionalise ring in behandeling Een van de aan bevelingen daarin is dat bevoegdhe den van districtskantoren overgehe veld worden naar hoofdpostkantoren Wordt daaraan gevolg gegeven dan zou het hoofdpostkantoor Middelburg wellicht wat taken kunnen overne men van het geheel in Roosendaal te vestigen districtskantoor. Zodoende zouden iiuiiuci mensen behoeven -te verhuizen Woordvoerder J Schroevers van de afdeling Middelburg van de CFO ver klaarde woensdag dat de bijeen komst, samen met de Abva Kabo primair bedoeld is om de zaken met de achterban op een rijtje te zetten De hoofdbestuurders Raaijmakers en Grootendorsl zullen uitleg geven ovêr hetgeen tot nu toe besproken is in het landelijk overleg post Daarnaast zal met de leden besproken worden welke voorwaarden er aan de PTT-leidmg zullen worden voorgelegd in verband met de verhuizing Ook de termijn van vertrek zal daarbij aan de ortfc komen en de t raag welke diensten er eventueel in Middelburg kunnen blij ven Vertegenwoordigers van Abva K3bo gaven een gelijksoortige uitleg over de bijeenkomst en de achter gronden van vanavond

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15