PZC/ provincie I scheepvaartberichten Ui r Staatsloterij, lste trekking :!E: ri 22? N.V. SP0RTF0NDSENBAD VLISSINGEN OPENING BUITENBADEN ZATERDAG 21 MEI 1983 NEUNKIRCHEN VLISSINGEN GESLOTEN ,,'t Hummeltje" VRIJDAG 13 MEI 1983 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Psalm 27. vers 4 onber Op Hemelvaartsdag is na een geduldig gedragen lijden Thuisgehaald onze geliefde schoonzoon, zwager, kleinzoon en neef WIM DE JONG echtgenoot van Marian Dekker papa van Willemijn en Koen op de leeftijd van 30 jaar. Kloetinge: D. Dekker W. T. Dekker-Louisse Ellen Dekker Goes: W Louisse J. H. Stam T. W Stam-Louisse Kloetinge: A. L. Smit A. Smit-Louisse Nichtjes en neefjes 12 mei 1983 3764 BE Soest, Jac. van Looylaan 10, 4481 BM Kloetinge, Hemstraat 38. De dienst van Woord en Gebed zal worden geleid door Ds. J. H. Gijsbertsen op maandag, 16 mei a s., om 11.30 uur in de Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2a te Soest. De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden om 12.30 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Veldweg te Soest Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de zaal van de Ichthuskerk. Heden nam de Heere onverwacht uit ons midden onze geliefde schoonzuster en tante JOHANNA VERMEULEN echtgenote van A. Vader Middelburg: S. A. Vermeulen-de Wijze Middelburg D. J. van Moolenbroek-Jobse neven en nichten Middelburg, mei 1983 Heden is tot onze diepe droefheid onverwacht van ons heengegaan, onze lieve broer, zwager en oom. de heer PIETER 't GILDE op de leeftijd van 59 jaar. Vlissingen: N. van Eenenaam-'t Gilde Temeuzen: S. Polderman-'t Gilde S. Polderman J. v. d. Broeke-'t Gilde A. v. d. Broeke C. 't Gilde N. 't Gilde-Hamelink W. 't Gilde neven en nichten Temeuzen, 11 mei 1983 Azaleastraat 134 Corr.adres: dhr. S. Polderman, Geraniumstraat 8, 4537 RE Temeuzen. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 16 mei a s om 15.00 uur op de Zuiderbegraafplaats te Temeuzen Vooraf vindt een rouwdienst plaats in de Op- standingskerk, Bellamystraat, welke aanvangt om 14.30 uur Gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk na de begrafenis. Zij die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. t Mijn liefste wens opnieuw geloven in de mens niet altijd wijzen op zijn falen maar duizendmalen weer herhalen dat hij een deel is van Gods plan daar wordt de wereld mooier van. Toon Hermans Vandaag is overleden mijn lieve dappere en moedige man, onze lieve vader en opa WILL H. G. TIMMERMANS Begiftigd met de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice „Wij zullen hem heel erg missen" 6 april 1924 11 mei 1983 Goes: J. J Timmermans-Klaassen Papendrecht: Josco en Ria Domburg Annemieke en Klaas Bas. Niels, Coen Beverwijk: Marije en Peter Middelburg: Hann en Marion Goes: Will jr. Frank en Edith Olaf 4461 TL Goes. 11 mei 1983 Dillenburglaan 30 Mijn man. onze vader en opa is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen. Van Dishoeck- straat 620 te Vlissingen. Op vnjdag 13 mei a.s. zal er om 19.00 uur een Woord- en Gebedsdienst als Avondwake worden gehouden. Aansluitend is er gelegenheid tot afscheid ne men tot 20.30 uur. De gezongen H Mis van Requiem wordt opge dragen zaterdag 14 mei 1983 om 10.30 uur in de Parochiekerk van O.L. Vrouw van de H. Rozen krans aan de Singel te Vlissingen, gevolgd door de teraardebestelling op de algemene begraaf plaats aan de Babelweg te Domburg om 12.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in 'In den Walcherschen Dolphijn', Markt te Domburg. Vertrek van het rouwcentrum om 10.15 uur. I In grote dankbaarheid voor zijn vele jaren trouwe inzet voor de zang en de muziek tijdens de liturgische diensten in onze kerk, delen we mee dat onze dirigent-organist, de heer WILL H. G. TIMMERMANS is overleden, en zaterdagmorgen om 10.30 uur vanuit onze kerk wordt begraven. Eind vorig jaar ontving hij, 40 jaar nadat hij als organist begon, de welverdiende Pauselijke on derscheiding Pro Ecclesia et Pontifice R.-K. dameskoor en parochievergadering van de Lieve Vrouwekerk te Vlissingen Met verslagenheid geven we kennis van het overlijden van onze oud-docent muzikale vor ming, de heer W. H. G. TIMMERMANS Hij zal in onze herinnering blijven als een beminnelijk medewerker en collega. Bestuur, ouderraad, direktie en personeel van de Scholengemeenschap voor l.b.o. te Goes Na een geduldig gedragen lijden heeft de Heere I van onze zijde weggenomen mijn innig geliefde man en onze lieve zorgzame vader, opa en schoonzoon ELIZA MEIJAARD op de leeftijd van 65 jaar. ..Sterke de Heere ons in dit zwaar verlies" Yerseke A. Meijaard-Paauwe Yerseke J A Meijaard J. C. Meijaard-Schot Leo. Rianne. Willeke Yerseke. E. P. Tromp-Meijaard R. H. C. Tromp Regina. Govert. Emiel Nijmegen- P Meijaard F. A. W. Grauwmans Yerseke' E. Paauwe-de Rooij 12 mei 1983. Dr. Van Rooyenstraat 2, 4401 KH Yerseke. De begrafenis zal D.V plaatsvinden maandag 16 mei a.s. op de algemene begraafplaats te Yerse ke om 14.00 uur vanuit het verenigingsgebouw Molenlaan la. Geen bloemen Met droefheid namen wij kennis van het overlij den van onze geliefde broer, zwager en oom ELIZA MEIJAARD echtgenoot van Adriana Paauwe Yerseke: A. Meijaard C. J. W Meijaard-Kegge D. Meijaard P C. Meijaard P E. Meijaard-Tolhoek J. Meijaard J. Meijaard-Hoogstrate Oxford (N J i: P. Kersten-van der Endt A Kersten Krabbendijke: E. A. van der Endt-Weststrate Neven en nichtten Yerseke. 12 mei 1983. Na een ernstige ziekte is van ons heengegaan, onze geliefde schoonzoon, zwager en oom ELIZA MEIJAARD echtgenoot van Adriana Paauwe E Paauwe-de Rooij J. Paauwe W. C van der Jagt-Paauwe A. van der Jagt Neven en nichten Yerseke, 12 mei 1983 Heden ging van ons heen onze lieve moeder en oma ADRIANA MARIA MEIJER-VAN HOUCKE weduwe van Cornelis Franciscus Meijer in de leeftijd van 82 jaar. Rien en Leny Meijer-de Kok Irene, Peter Ron Tine Meijer Vlissingen, 11 mei 1983 Schuitvaartgracht 213 Correspondentieadres: Bonedijkestraat 137, 4382 HE Vlissingen. Moeder is overgebracht naar het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. De teraardebestelling zal plaatsvinden maandag 16 mei 1983 om 1130 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in het rouwcentrum. Vertrek van het rouwcentrum om 11.15 uur. Rustig, maar toch nog onverwachts, is van ons heengegaan onze lieve man, vader, groot- en overgrootvader JOHANNES SCHEFFERS Oost-Souburg: J. A. Scheffers-Westerweele Oost-Souburg: J Dellebeke-Scheffers Oost-Souburg: André en Anneke Oost-Souburg: Hans en Mieke Oost-Souburg Ronnie Vlissingen: Marjan en Hans Oost-Souburg: Enk en Shirley Oost-Souburg: Danny. Rente. Tjeerd en Jeroen 4388 RA Oost-Souburg. 11 mei 1983 Gouwestraat 1 Geen bezoek aan huis. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum 'De Voorzorg'. Industrieweg 20 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheidnemen vrijdag van 19.45-20 30 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben zaterdag 14 mei a.s. om 10.00 uur op de algemene begraafplaats te Oost-Souburg. Na de teraardebestelling is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula op de begraaf plaats. Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen, onze geliefde zorgzame moeder, be- huwdmoeder, groot- en overgrootmoeder SARA VAN DER HOOFT weduwe sinds 18 januari 1983 van Augustijn van Liere in de gezegende ouderdom van ruim 83 jaar. Temeuzen C van Liere N. van Liere-Klaassen Hoek: A P Van Liere J. van Liere-van Driel Cor Temeuzen Jaap Peter Jan Kees 11 mei 1983 Hogendijk 17 Condoleantie-adres C van Liere. Esdoornlaan 11, 4537 XL Temeuzen. De begrafenis zal D.V. plaatshebben op maan dag 16 mei a.s., om 14 00 uur op de Zuiderbe graafplaats. na voorafgaande rouwdienst vanuit de Opstandingskerk, Bellamystraat. aanvan gende om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemd gebouw. Geen bloemen Dankbaar voor het vele dat zij voor ons beteken de. geven wij kennis van het plotseling over lijden van onze geliefde, zorgzame moeder, be huwd-, groot- en overgrootmoeder MARIA GONDALIVA ANN AST ANSI A SOMERS-VAN KOUTEREN weduwe van A. J. Somers eerder weduwe van G. J. Vantrieht' op de leeftijd van 85 jaar. Temeuzen: M V. Cornelissens-Vantrieht H Cornelissens Vlissingen: A M Vantrieht W. Vantricht-Schuit Kloosterzande: M Somers Vlissingen. A. J. Somers J. Somers-Feron Australië: T. Bylhouwer-Somers W. Bylhouwer Gent: A. de Cock-Somers G de Cock Delft: G. Somers-Somers J Somers Vlissingen: J. Somers-Franssen J Somers Klein- en achterkleinkinderen Vlissingen, 11 mei 1983 Paul Krugerstraat 246 Correspondentieadres: Lunenburg 3. 4385 ER Vlissingen De overledene is opgebaard in het rouwcentrum 'De Voorzorg'. Industrieweg 20 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheidnemen zaterdag van 15.00-15.30 uur De gezongen uitvaartdienst zal worden gehou den maandag 16 mei a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van de H. Rozen krans te Vlissingen, waarna de crematie zal plaatshebben om 12.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Vertrek van Paul Krugerstraat 246 om 10.15 uur Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Zij die door vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Voor ons nog onverwacht, maar op Zijn tijd, nam de Heere tot Zich. onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader JACOB HUSER op de leeftijd van 88 jaar. Uit aller naam: C. Huser-de Rijke 4381 TN Vlissingen, 10 mei 1983 Verkuyl Quakkelaarstraat 271 Geen bezoek aan huis Geen bloemen De overledene is opgebaard in het rouwcentrum 'De Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheidnemen vrijdagavond van 19.00-19.30 uur De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal worden gehouden zaterdag 14 mei a.s. om 10.15 uur in voornoemd rouwcentrum, waarna de teraardebestelling zal plaatshebben om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula op de begraafplaats. De Heer nam heden onverwachts tot Zich onze geliefde broer, zwager en oom JACOB HUSER echtgenoot van C. de Rijke op de leeftijd van 88 jaar. Vlissingen: A C Huser-Steketee" F. A. Huser Oost-Souburg D. Huser Vlissingen. S. J. Huser N A Huser-van Es Middelburg: C. H. Huser-Wissink nichten en neven Vüssingen. 10 mei 1983' Na een liefdevolle verzorging in het bejaardente huis 'Vredelust' te Yerseke is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve en zorgzame vader, groot- en overgrootvader JAN VAN SCHAIK weduwnaar van Digna Johanna van Belois in de ouderdom van 89 jaar. Goes: P. van Schaik Yerseke J. van Schaik J. F van Schaik-Minderhoud Nootdorp J. van Schaik C W. van Schaik-de Haas Middelburg: P. Duininck-van Schaik J A Duininck Klein- en achterkleinkinderen I Yerseke, 12 mei 1983 Bejaardentehuis 'Vredelust', Damstraat 68. I Corr.-adres: Molenlaan 43, 4401 CB Yerseke. De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 14 mei 1 a.s. op de algemene begraafplaats te Yerseke om 1 10 30 uur. vanuit het bejaardentehuis 'Vredelust' 1 Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovengenoemd gebouw. •Si KLEINE VAART BAANSGRACHT 11 60 no Cherl* Coruna, MAKIRI SMITS 11 130: nr Soyo, MARE SILENTUM 10 Q nr Le Havre. MARLEEN 11 d, Mersin. MUSKETIER-2 11 te AMANDA SMITS 10 260 zo Bangkok Bangkok. ANGELA SMITS 10 420 zo Si na Cruz nr Lazaro. ANNA DRENT 10 dw NAUTILUS 10 thv lie de Re nr An Humber nr Vlissingen, ANNA DRENT 11 NORA 11 te Rotterdam. PAC] Kp Bougaronle. BAKENGRACHT 10 vn CHESS 10 180 n Istanboel Temanr Abidjan, BATAAFGRACHT 10 25 PACIFIC PEERESS 11 240 n IJmuiden nr Nystad, BICKERS- PACIFIC QUEEN 10 180 zo New< i GRACHT 10 vn Amsterdam nr Wismar CARIBIC 11 30 z Cadiz nr Rotterdam CECILIA SMITS 10 rede Harwich, CHRIS TINA 11 TE Ecuador, DIANA-V 10 vn Rotterdam nr Rochefort, DIEN DANIEL SEN 10 30 nw Ouessant nr Gunness DUTCH FAITH 10 vn Pemis nr Saltend ENAK 11 100 w Lissabon nr Duinkerken FELOX 10 thv Sandettie nr Poole, FOR- TUNA 11 te Botlek, GEERT BODEWES 10 n 420 nw Jeddah nr Jeddah, GULF DU CHESS 10 50 zw Freetown nr Ierland HEERENGRACHT 9 vn Garucha Porkka- la. HOUTMANGRACHT 10 350 w Gibraltar u te Rotterdam, EDGERMA lI' nr Oran, IDA SMITS 10 thv Azoren nr dam nr Europa, ELIZABETH BRr|swe Nlgaragua, JACOBUS BROERE 10 dw te Rotterdam, FORTUNA 12 vnRo dag Dublin nr Grangemouth, JUMBO CHAL- nr Kirck, HAPPY MARINER lh, jittf LENGER 10 thv Truk nr Kudamatsu, co nr Sluiskil, HEEMSKERKGRj e 01 KLIPPER-2 20 z Bonny nr Port Harcourt, Vn Tauranga nr Whangarel, JENT LARIKSBORG 10 90 w Split nr Greenore, Gyon, LAURA CHRISTINA 11 LINDEWAL 11 vn Rotterdam nr Greenore, Said, LELIEGRACHT 12 te Rave LINGEGAS 9 vn Tees nr Belfast, LIJN- GEGAS verw. 12 te Belfast, LUT Rotterdam, MAR'AN 11 vn Rot Alexandrie, PACIFIC TULIP 10 braltar nr Iskenderun, RAAMGRj rede Cotonou, STELLA CAST0E Bahrain, STELLA PRIMA 11 teHi mi YEMEN PIONEER 11 vn Mokhi werpen, YEMEN PRIDE 10 ti YOLANDA 11 te Rotterdam. AMANDA SMITS 11 te Bangkok RES 11 te Rotterdam, BICKEI Kiel nr Wismar, BR® GRACHT 11 vn Slbenlk nr Lomo.t SMITS 11 te Antwerpen, CHRi BRUNINGS 11 te Rotterdam, CO Dir Algehele begrafenisverzorging Bouwbedrijf Fa. J. Hoekman Zn. (v/h A. A. Hillebrand Goes) Langeweg i4431 CE s-Gravenpolder. Telefoon 01103 -1444, b.g.g. 2408. grafkisten - rouwtransporten - bcgrafemsautoverhuur - taxi-onderneming OOK ZITTEND ZIEKENVERVOER 724e Staatsloterij, iste trekking 11 mei 1983. Prijzen van 25.000,- zijn gevallen op alle nummers: 093165 5.000,- zijn gevallen op alle nummers: 018400 2.000,- zijn gevallen op alle nummers: 033295 En prijzen van 1.000,-op alle nummers eindigende op: 7504 250,- op alle nummers eindigende op: 244 100,-op alle nummers eindigende op: 928 100.-op alle nummers eindigende op: 757 50.- op alle nummers eindigende op: 11 50,-op alle nummers eindigende op: 76 15.-op alle nummers eindigende op: 8 10.- op alle nummers eindigende op: 3 Zetfouten voorbehouden De meeste kans in de Staatsloterij. -*< FAMILIE BERICHTEN EXPO-GOES IN DE ZEELANDHALLEN DE BEURS VOOR HET HELE GEZIN ut< 101 DDE rdd< Europa, MIDSLAND 11 vn Rotte Leith, NORA vn Rotterdam NORSTAR 11 vn Rotterdam n LIP BROERE 11 te Rotterdam, sjige GRACHT 11 vn Tenerife nr Douaj LA DUVAL 11 vn Rotterdam ni pen. STELLA PROCYON 11 tal, TEMPO 11 vn Rotterdam nr u WEENA 11 vn Rotterdam r YOLANDA 11 vn Rotterdam GROTE VAART ABIDA 11 te Curacao verw, AC1ÓK Gravenchon. ALNATI 9 v Mor.:; Santos. AMSTELBRINK 10 rede! AMSTELLAAN 10 v Bandar At:tan! STELVAART 10 t.a. Bahta Bis O STELVOORN 10 157 n Semaran; kti stone, AMSTELWAL 9 350 z Vancouver, BAARN 10 400 no nr Rotterdam, BILDERDIJK 11 Orleans. BREDA 10 v Kotka nr L CORAL ISIS 11 v Houston CORAL RUBRUM 10 v Gabes s ma. DAPHNE 10 te Rotterdam F 10 v Aruba nr Guayana. FOSSAE Rotterdam nr Nigeria, FOSSARD Rouaan nr Rotterdam. GARDES E' Willemstad nr Kralendijk, ITTERS gali Quebec nr Leningrad. KYLIX 11 low verw. LATIRUS 11 v MlnaiJi Khor Fakkan. MAASSTAD 11 Yi gadiscio nr Ras Tanura, NEDLL0! LAIDE 10 v Singapore nr Kee'.u-- LOYD ALBANY 10 235 nw Sin m Suva, NEDLLOYD AUCKLAND Owendo verw. NEDLLOYD Bj te Surabaja, NEDLLOYD COL0S3 Durban verw, NEDLLOYD DEJB Fos sur Mer, NEDLLOYD DEI - Rotterdam nr Le Havre, NEDUI BART 10 v Hongkong nr Kol* LOYD HOLLANDIA 11 v Santo! Castilla nr Puerto Cortez, NE HOUTMAN 9 v Tokio nr Hï» NEDLLOYD KEMBLA 11 te PL NEDLLOYD KYOTO 10 v Melbourne, NEDLLOYD LEUVEI nos Aires, NEDLLOYD LINGE lung nr Hongkong, NEDLLOYDiSijIk te Hongkong, NEDLLOYD MAl"*^ zo Colombo nr Monrovia, NEDl GASAKI 10 v Paranagua NEDLLOYD NILE 10 v Rotterfei town, NEDLLOYD ROSARIO'M leston, NEDLLOYD ROUEN lOty Of Dr te Jakarta verw, NEDLLOYD! KERK 10 te Yokohama, mnf™ WAALEKERK 11 te Ly ttleton, Nli ozo Trieste nr Es Slder, PRINS Hl 11 v Fawley nr Milfordhaven, VISÜ gen; Lubeck, ZARIA 10 t.a. Mina al Fi IXf ALHENA verw 15 Santos. ALS'.1, litie Santos. ANTILLA BAY 11 rede Tl BEGONIA 12 vn Puerto Cabö Guaira. BROERE AQUAMARK Porto Torres. CHEVRON THE verw 11 Grays, CINULIA v low. CORAL MAEANDRA 11 U CRANIA 11 vn Tabangao nrO KE OF HOLLAND 11 vn Scheve Yarmouth. FELANIA FLAMMULINA 11 vn Buchanans via. FOSSARUS 11 t.a. Hoek va GARDENIA 11 vn Kralendijk s LATIRUS 12 t.a Khorfakkan.NQ n AMSTERDAM 11 vn Banjul r,:i f\ BASKENSBURGPLEIN 2, VLISSINGEN, TEL. 01184-17442 ZOMERSEIZOEN 1983 In verband met de slechte.weersgesteldheid is de opening) de buitenbaden uitgesteld tot In het kader van de sportuitwisseling is het binnenbad zaterdag 14 mei 1983 vanaf 14.00-16.00 uuef Exclusieve kinder- en tienermode Onze merken zijn: CACHAREL - NEW MAN HUMMELSHEIM - ANCOLUX JEAN LE BOURGET - BTB Voor jongens en meisjes in de maten 92 tot 186 Witte Paardstreat 6 - 4461 AC Goes Telefoon 01100-11101. iedereen let» de krant altijd en otE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 14