ZEELAND" iet soms orkaankracht Minister wil open gesprek ]én vermiste door storm Feesttent omgewaaid: loods brengt uitkomst PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GEDEPUTEERDE 'TEVREDEN' NA GESPREK TRANDHOKJES EN CARA VANS DE LUCHT IN almanak PAGINA 13 VRIJDAG 13 MEI 1983 IDELBURG - Ondanks een grootscheepse zoekactie, waarbij zelfs een politiehelicopter 1 ingeschakeld, moet worden gevreesd voor het leven van de Bossenaar Tillaert. De man - tijdens de hevige storm, die Zeeland donderdagmiddag teisterde, overboord van het zeiljacht je Lotophagus. Het scheepje kapseisde bij de Noordbevelandse Sophiahaven. de storm, die een kracht had van tien op de schaal van Beaufort, maar hier en daar akkerde tot windkracht twaalf. •oFondse uit Burghsluis, werd door glasscherven getroffen toen het strandpaviljoen De •r in Westerschouwen door de storm werd vernield. De overige, vele honderden lingen, die verschillende Zeeuwse politiekorpsen donderdag ontvingen, hadden alleen ing op materiële schade. Omgewaaide caravans, vernielde strandhuisjes, ontwortel- bomen, afgerukte takken en rondvliegende dakpannen waren daarvan de vaakst komende. 1- en Zuid-Beveland kregen het bemanning van een jacht het het naarst te verduren: Zeeuwsch- ideren werd het minst getroffen. schip uit voorzorg op het strand van Westkapelle lopen. Een ander jacht loütie verbood automobilisten zette met gescheurde zeilen koers H HJUPtl aravans gebruik te maken van naar Domburg. Een derde scheepje LtuniKil «ksweg 58 en van de Zeeland- werd door het loodsenvaartuig'Spica' De 'huisjes-op-wielen' werden naar Vlissingen gesleept. Twee boten meld op vluchtstroken, bermen van de rijkspolitie te water zijn op het ikeerplaatsen, waar ze met de Veerse Meer tientallen recreanten te n de wind werden gezet. Meer hulp gekomen. Vele opvarenden van honderd caravans werden zo te- zeilboten kwamen in de problemen omwaaien behoed; voor _dertig doordat ze, aan lager wal geraakt, niet weg konden. Veel jachtjes liepen gen bootjes bezorgde de politie veel werk. [ns was het toen al te laat. Radio- Kien over een algehele afsluiting vol. Ook raakte de tuigage van diver ge Zeelandbrug hebben donder- se schepen onklaar. De grootste groep i onrechte paniek gezaaid. Al- hulpbehoevenden was die van de Kauto's met caravans mochten er plankzeilers. Een Belgisch jacht, dat j Een afsluiting voor het totale ter hoogte van Geersdijk omsloeg, h zou trouwens een unicum was donderdagavond nog niet gebor- 1 betekend in de bijna twintig gen. Een groot aantal op drift gesla- Kdat de brug bestaat. Het aantal t donderdag door de storm {ontworteld, is zelfs bij benade- let te zeggen. „Honderden", keen schatting van de politie. miste :luk met het jacht Lotopha- blj 4e Sophiahaven is het meest ihe incident van gisteren. Vol de geredde drenkeling van het jen schip, raakte het jacht dtplotseling opgestoken wind ""(heden en sloeg het om. De tpnrenden konden zich nog lijdaan de romp vastklampen, lifffTillaert uit Den Bosch kon [filer niet lang volhouden en loslaten. Hij werd donderdag- )d nog steeds vermist. De red- loot President Jan Leis sleepte beschadigde jacht -de mast [op drie plaatsen gebroken en de vertoonde grote scheuren - de haven van Colijnsplaat. begon steeds harder te waaien e vertrouwden het niet. Tegen de iser hebben we gezegd dat ze zo mogelijk naar buiten moesten Toen iedereen weg was, klapten ïmen eruit en vloog het dak weg. Ir bleek dat delen daarvan achter uinen waren terechtgekomen", ens Ria Kloet, dochter van de laar van het vernielde strandpa- tn 'De Zeester' in Westerschou- beeftde familie in de 15 jaar dat strandpaviljoen exploiteert, nooit zoiets meegemaakt. Een automobilist uit Kruiningen kreeg de schrik van zijn leven toen vlak voor zijn auto een grote boom op de rijweg smakte. Door een ruk aan het stuur kon hij het gevaarte ontwij ken. Meldingen van omgewaaide bo men kwamen overigens uit bijna alle Zeeuwse gemeenten. De Schelde- straat in Lewedorp is door de storm bijna volledig ontgroend. Drie bo men bogen voor het geweld van de wind, waarna verontruste bewoners de vijf andere omkapten. Volgens leden van de pas opgerichte dorps raad vormen ze een regelrecht gevaar voor de woningen. Voor zover kon worden nagegaan zijn vijf auto's on der omgevallen bomen bedolven. Dit gebeurde in Zierikzee, Middelburg (Hofplein) en Oost-Souburg (Dijk- straat). Bij restauratiewerkzaamheden aan het Stadhuis van Veere en de Neder lands hervormde kerk in Grijpskerke kwamen steigerplanken naar bene den. In Middelburg moest een deel van het dak van het onlangs geopen de PTT-kantoor aan het Goudsend het ontgelden. Op het nieuwe kruis punt bij Serooskerke (W.i draaiden enkele verkeerslichteninstallaties om hun as. Op tientallen plaatsen kwa men dakpannen naar beneden. Het aantal gevallen van schade aan wo ningen loopt eveneens in de tiental len. In Nieuw- en Sint Joosland ging een feesttent de lucht in. De brandweer van Koewacht kon zoiets voorkomen door de tent te verankeren. De Ter- neuzense brandweer deed dat in Bier vliet Daar werd de viering van '800 jaar stad' door de storm ernstig be moeilijkt De houten stadspoorten moesten worden verankerd. En poort liep desondanks schade op. De histo rische optocht met praalwagens in Biervliet werd een financieel fiasco. De organisatoren zitten door het weg blijven van bezoekers met een schade post van enkele tienduizenden gul dens. Het vernielde strandpaviljoen De Zeester in Westerschou- Een lange rits strandhuisjes in Westkapelle was niet wen. Doordat de bezoekers nog net op tijd waren vertrok- opgeiuassen tegen het geweld van de soms met orkaan ken viel hier slechts één lichtgewonde. kracht gepaard gaande storm heepvaart Bob en Trienke Warns konden toch weer lachen, ondanks de vernielde feesttent NIEUW- EN SINT-JOOSLAND - „Met vijftig man probeerden we 'm nog te houden, maar dat was onbe gonnen werk". In de grote land- bouwschuur van buurman Gilles Baas vieren 150 gasten het 25-jarig huwelijksfeest van Bob en Trienke Warns in Nieuw- en Sint-Joosland. Trienke kan weer lachen. Maar don derdag rond het middaguur zag het er naar uit dat het feest letterlijk en figuurlijk in het water zou vallen. De grote feesttent, die het zilveren bruidspaar bij zijn woning aan de Derde Weg in de Oud Sint- Jooslandspolder met vereende krachten had opgebouwd, kon het geweld van de korte maar hevige storm niet weerstaan. Met donde rend geraas stortte het ding ineen Glaswerk, flessen wijn, cadeautjes en de elektrische koffiemachine la gen her en der verspreid. De twee honderd vierkante meter grote tent veranderde binnen enkele seconden in een zielig hoopje doek. De één meter lange zijpalen van de tent knapten als luciferhoutjes af. „En dan sta je toch wel even raar te kijken", zegt Trienke. Op het moment dat de zes meter hoge feesttent de geest gaf, waren er al zo'n vijftig gasten opgedraafd. Direct na 'de ramp' bood Gilles Baas zijn landbouwschuur als feest zaal aan. Hoewel Baas een 'buur man' is. ligt de loods ongeveer vijf honderd meter verwijderd van de theeschenken) van de familie Warns. Kees Meijer bracht uit komst Deze Nieuwlander haalde z'n vrachtwagen tevoorschijn, waar mee de hele feestinventaris werd overgebracht. Bob en Trienke Warns kregen 'huisarrest', waarna de vijftig vrienden, buren, kennis sen en familieleden de schuur met slingers gingen versieren. Voor het zover was, moest echter nog een groot aantal kisten met appels uit de schuur naar buiten worden ge bracht trede van Vlissingen kwamen in il vijf schepen in moeilijkheden. Griekse Vrachtschip 'Akarnania' in de Everingen aan de grond, kon korte tijd later worden [flrokken en ten anker worden ttht, Ook de vrachtschepen ns N'ecktarus' (Grieks; 9000 brt), «r Gurara' (Nigeriaans; 13.000 'Golar Petrolsun' (Liberiaans; H brt) en 'Santa F' (Singapore; brt) sloegen van hun ankers en sten met sleepboothulp in veilig- worden gebracht. Het binnen schip 'Monkelvaart' boorde In de dijk bij Ellewoutsdijk. hele Westerscheldegebied zijn en boeien losgeslagen, onder in de vaargeulen Everingen en mgen. Daarnaast kwam een aan dachten in de problemen. De Het zwaar beschadigde zeilscheepje Lotophagus in de haven van Colijnsplaat. Eén van de twee opvarenden van dit schip werd donderdagavond nog steeds vermist. De Lotophagus kapseisde tijdens zware storm bij Geersdijk. Twee forse omgewaaide bomen versperren de toegang tot de Hofplexnkerk in het centrum van Middelburg ZEEUWSE Maling bt zijn geen aangename we en voor wie enige jaren af zien met een examen. n dat zijn er. in deze tijd van t iaar, véél zouden hen vandaag in dit '■je willen bemoedigen en en willen aansporen twijfel jf de beantwoording van vra- om te zetten in resoluut- r.i doe zouden wij willen wij- op de ervaring van een heer kennissen, die een aan haren tijdens een examen iderlands de opdracht kreeg dwoord „maling" in een zin verwerken. kon zich volstrekt niet !fr herinneren wat dat hord nu betekende eUemin schreef hij onver hard: 'en maling is het wij/je van n paling" 1 smaakte het genoegen te 1 hoe de examinator er toch iv- Dale maar even op na- ^a. iVan ónze Haagse redacteuri DEN HAAG Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat is bereid om met de provincie Zeeland te gaan praten over het bedrag dat zij jaar lijks intle tekorten van de veerdien sten wil steken. Zij gaat daarbij niet langer uit van het bedrag van 36 miljoen, dat zij in een eind maart aan de provincie verzonden brief als jaar- maximuin vastlegde, er aan toevoe gend dat het ook best noodzakelijk zou kunnen zijn om dat bedrag ver der terug te schroeven. In een per soonlijk gesprek met „veren- gedeputeerde" J. D. de Voogd heeft zij zich woensdag echter bereid ver klaard om een open gesprek te voe ren met de provincie en zich niet op die 36 miljoen vast te pinnen. Daar mee is, aldus De Voogd, het mes van tafel. De Voogd is daar enerzijds verheugd over. aan de andere kant wordt zijn reactie echter gekleurd door een vorm van realisme dat duidelijk maakt dat de minister niet echt veel meer geld op tafel zal kunnen leggen. De Voogd: „De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen da' ...„uoevreerruimte van de mi nister beperkr is" Mevrouw Smit heeft de gedeputeerde woensdag zonder omwegen duidelijk gemaakt dat haar brief van eind maart aan Zeeland -met daarin de 36 miljoen- is ingegeven door eisen van minister Ruding van financien. De Voogd: ..Ze heeft gezegd: inderdaad, ik heb hierover géén vooroverleg met Zeeland gevoerd, maar minister Ru ding heeft mij vastgepind op deze bijdrage" Die opmerkingen hebben De Voogd ervan overtuigd dat de speelruimte die de minister binnen haar begroting heeft beperkt is en dat het uiteindelij ke bedrag dicht in de buurt van die 36 miljoen zal zitten Desondanks is hij er tevreden over dat het decreet van eind maart' niet langer bestaat en er een open gesprek komt. De Voogd heeft er overigens begrip voor dat de minister probeert te komen tot een zekere stabilisatie van de rijksbijdra ge Modellen Hel gesprek met Zeeland zal overi gens niet over de rijksbijdrage alleen Smit heeft immers een aantal suggesties gedaan om de in komstenkant te verbeteren: een ei gen bijdrage van de provincie, ta riefsverhogingen. of een daling van het niveau van de dienstverlening. De Voogd heeft de provinciale bijdra ge in het gesprek met de minister volstrekt van de hand gewezen, stel lend dat dat een onevenredige en onredelijke eis is van een provincie die via de kortingen op het provincie fonds toeh al op moet draaien voor de tekorten van het Rijk. De Voogd wil Smit-Kroes' suggesties overigens niet klakkeloos volgen: „Voor de in komstenkant alleen al heb ik 7 ver schillende modellen en ook aan de kostenkant zijn mogelijkheden om de zaak te bediscussiëren". Daarbij speelt bijvoorbeeld een rol wanneer de derde dubbeldekker kan worden ingezet. De gedeputeerde stelt overigens, te rugkomend op de maximale jaarlijkse rijksbijdrage, dat die best eens aanlei ding zou kunnen ztjn voor verder gaande decentralisatie, in die zin dat niet ieder detail van de veerdiensten, zoals nu. met de vertegenwoordigers van de minister hoeft te worden be sproken. Fuiken De Voogd maakt zich overigens zor gen over het niveau van dienstverle ning van de veerdiensten. Hij is onge rust over het feit dat de kleine fuiken bij Vlissingen en Breskens op het moment niet gebruikt kunnen wor den. Hij heeft zich overigens ver baasd over een brief van rijkswater staat waarin rijkswaterstaat zegt geen verantwoordelijkheid voor deze fuiken te kunnen aanvaarden, en even verder aanraadt die fuiken niet te vaak te gebruiken. Volgens De Voogd moeten die fuiken nu juist gebruikt gaan worden wanneer de grote worden omgebouwd en ge schikt gemaakt voor de derde dub beldekker. De gedeputeerde hoopt dat in augus tus met het werk aan de oude fuiken begonnen kan worden, maar hij ziet de drukte die de zomer met zich meebrengt en die het extra inzetten van veerboten noodzakelijk zal ma ken, enigszins ongerust naderen De bemanning van dit jacht koos eieren voor zijn geld en 'parkeerde het schip uit voorzorg op de Westkappelse zeedijk

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13