PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT rie doden en acht ermisten na storm Onderzoek naar dood patiënt in kliniek VS denken 300 aan plafond van kernkoppen in Europa ÏA TERSPORTERS IN DE PROBLEMEN VA de Pi div vandaag friezen hebben nu ook eigen geld NA TOEPASSING CHELA TIE- THERAPIE lom richt avage aan in kantoor PSP Tilburg ;6e jaargang no. 111 rijdag 13 mei 1983 Opklaringen Opklaringen, afgewisseld door enkele buren. Middagtempera- tuur ongeveer 13 graden. Vrij krachtige zuiden wind. tamse bv sinds 1881 UW ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATEUR Postbus 154 4460 AD Goes Telefoon 01106-1740 IJVJARDEN iANP) Friesland beschikt sinds woensdag over een eigen van Fnese grootheden uIs Redbad. Grutte Pier. Verritus en Malonx balmiddel. In een oplage van 100.000 exemplaren zijn een drietal bankbil- De waarde van de munststukken varieert van dne kwartjes lot ongeveer vier tin en vier verzilverde muntstukken uitgegeven, zo heeft initiatiefnemer L. gulden. De muntstukken hebben als opschrift 'buter. brea en griene tsus' uma uit Augustinusga woensdag meegedeeld. 'boter, brood en groene kaasi Initiatiefnemer Jansma verwacht grote belangstelling voor het nieuwe vaarde van het papiergeld wordt uitgedrukt in 10.25 en 50 'Alde Skilden', betaalmiddel. Volgens hem hebben al een aantal bedrijven laten weten de geldsoort uit de middeleeuwen Op de biljetten komen afbeeldingen voor Fnese munt als betaalmiddel te zullen accepteren. [DDELBURG - Een korte maar hevige en totaal onverwachte storm heeft donderdag aan de ast van Holland en Zeeland en op het IJsselmeer chaotische taferelen teweeggebracht en spoor van vernielingen achtergelaten. Vooral de beroeps- en recreatiescheepvaart namen in grote problemen. Drie mensen zijn verdronken. Gisteravond laat werden op het Jsselmeer en andere watersportgebieden nog steeds acht mensen vermist. Een van hen was pvarende van het Nederlandse zeilscheepje Lotophagus, dat ter hoogte van de Sophiahaven iNoord-Beveland was omgeslagen. De storm, die in korte tijd windkracht tien bereikte met dfsuitschieters tot windkracht twaalf, was ook voor het wegverkeer een ware plaag. Nadat de Zeeuwse wegen een groot aantal caravans was omgewaaid, heeft de politie de ■landbrug afgesloten voor auto's met caravans. De drie slachtoffers vielen op het Alkmaardermeer. het IJsselmeer en het Volkerak. Zij kwamen in het water terecht toen hun jachtjes door de storm omsloegen. Vier van de zes bemanningsleden - twee zijn gered van de by de Afsluitdyk omgeslagen Medway uit Hindeloopen worden nog vermist. Ook drie van de vier andere vermisten zijn verongelukt op het IJsselmeer. Een vrouw die haar man voor haar ogen zag verdrinken toen hun schip Fran by Enkhuizen ver ging, is met verschynselen van onder in het begin van Rijksweg 58 by Friese Meren werd een groot aantal actieve depressie, die zich vanuit Bre- koeling opgenomen in een ziekenhuis, eigen Op Zoom werden meer dan zeilwedstrijden afgelast. tagne in de richting van Noord- n ht Kderd auto's met caravan tegen Volgens een woordvoerder van het Duitsland bewoog. De storm bereikte mjstpn wa,,rhii vhecrtiitoJn *>n heii- Èouden. Deze automobilisten moes- KNMI in Vlissingen kwam de storm tegen één uur het hoogtepunt met lop vluchtstroken en parkeerplaat- tot ieders verrassing. Omstreeks half windstoten van 125 kilometer per uur wachten tot de storm grotendeels nam de wind plotseling in kracht toe Een storm in deze vorm behoort vol was. Desalniettemin telde een en bereikte af en toe orkaansterkte, gens de KNMI-woordvoerder tot de oordvoerder van de rijkspolitie in De oorzaak lag in de passage van een uitzonderingen. Zeeland donderdagavond dertig om- Bij het Noordfranse Arras is een Belgische vrachtwagen met varkens klemgereden. De varkens werden vervolgens op het kerkplein in de stad losgelaten en de beesten die er niet uit wilden werden met messen bewerkt. De directeur van een slachthuis in Pontoise bij Parijs, waarvoor de varkens bestemd ivaren, heeft de dierenbescherming ingeschakeld en een klacht ingediend. COP' wai jeniide caravans. De meeste daar- m werden onherstelbaar bescha- dljd.HR het strandpaviyoen De Zee- sierophet strand van Westerschou- rentep zware schade op. Een bezoe- ermicte door rondvliegende glass- Intets lichtgewond. ideWesterschelde raakten een aan- vrachtschepen in moeihjkheden, oordat ze lossloegen van de ankers. hoogte van Westkapelle kregen Inezèiljachtjes problemen. Vele tien- l llen watersporters riepen op het te Meer de hulp van de rijkspoli- l,e verlagen. Super te water in. Hetzelfde gebeurde op "ormalc benzine wor- Grevelingenmeer, waar vooral toilers in de storm waren te- itgekomen. massing Zeeland, maar ook in andere aan kust gelegen gebieden, waaiden Igens de politie 'ontelbare bomen' Een deel daarvan kwam op au- I (terecht. Andere bomen, takken, u levisie-antennes en dakpannen be- indden op huizen en wegen. Op de ROTTERDAM (ANP) tankstations komen dan gedaalde noteringen op De oliemaatschappijen op 166,4 cent voor een de vrije markt in Rotter- cn de vrije pomphou- liter super. 162 cent voor dam. ders gaan met ingang een liter normale benzi- Het is de eerste van maandag de prijzen ne en 108,4 cent voor een prijsverlaging sinds be- van benzine en dieselo- liter diesel. De prijs van gin maart De afgelopen LPG blijft onveranderd maanden is er steeds op 81,3 Cent. Een benzi-sprake geweest van nemaatschappij, Esso, prijsstijgingen omdat de dieselolie verlaagt de prijzen al noteringen op de vrije 2'5 cent. met ingang van zater- markt naar boven gin dag. De prijsverlagingen gen vanwege de stijging De prijzen bij de zelf- hebben te maken met de van de dollarkoers. misten, waarby vliegtuigen en heli copters zyn ingezet, zijn donderdag avond omstreeks elf uur gestaakt. Vandaag (vrijdag) worden de zoekac ties voortgezet. Stafofficier adjudant M. J. de Leeuw van het district Alkmaar van de rijkspolitie heeft donderdagavond felle kritiek geuit op de ernstige communicatiebeperkingen waarmee de politie donderdag bij haar red dingsactie op het IJsselmeer te kam pen heeft gekregen. „De mobilofoon communicatie in de omgeving van het Wieringermeer en op de Afsluit dijk wordt al jaren bemoeilijkt door de radio- en televisiesteunzender in Wieringermeer, die onze kanalen vol komen dicht drukt. Juist bij calami teiten als deze is een feilloze radio communicatie tussen meldkamer, auto's, helicopters en schepen letter lijk van levensbelang. Hoewel ik niet hard kan maken dat gebrekkige com municatie in dit geval levens heeft gekost, is dat ook niet uitgesloten", aldus adjudant De Leeuw. PARIJS (ANP) Van maandag middag twaalf uur tot dinsdag avond acht uur willen Franse boe ren de grenzen blokkeren. De actie valt samen met een EG-raad van landbouwministers in Brussel. De Franse boeren willen dat die de compensatoire bepalingen stopzet ten, die voor hen nadelig zijn. De acties van de Franse boeren duren al enkele weken. Enkele tien tallen betogende boeren hebben in de nacht van woensdag op donder dag drie ton diepgevroren groente uit een onderschepte Nederlandse vrachtwagen gedeponeerd voor de- prefectuur (provinciehuis) in het Bretonse Laval. Een gesprek met de prefect liep voor de boeren onbevre- digend af. Daarop bekogelden zy, over de hoofden van de gendarmes voor het gebouw, de prefectuur met diepgevroren Hollandse doperwten en bonen. Even eerder waren in Thionville in Noordoost-Frankrijk enkele tiental len varkens, afkomstig uit Neder land. losgelaten in de straten van de stad. Elders reden boeren met per sonenwagens buitenlandse vracht wagens vast of dwingen die te stop pen met barricades van brandende strobalen ILBl'RG (ANP) In een kantoor ndt PSP in de Nicuwlandstraat in Iburg is donderdagmorgen vroeg bom ontploft. Bij de aanslag Kien geen gewonden, wel werd er ote ravage aangericht. bom, een pijp gevuld met kruit, Hplofte kort na vier uur Op dat ment was er niemand in het kan- dt aanwezig. Wel sliepen mensen in t pand waarin het PSP-kantoor is itstigd. Door de kracht van de ptosie sneuvelden vijf ruiten en rien gaten in muren en plafond togen. De brandweer heeft het Rijp voor de sloop is deze caravan, die op de Provinciale weg Zierikzee-Renesse ov> nd direct na het gebeurde met laken dichtgespijkerd. 1 Tilburgse PSP-kantoor is niet k het eerst doelwit van een aan- 8. In de nacht van 30 april op 1 mei fd een soortgelijk projectiel naar iaën gegooid, dat toen echter niet 'Plofte. De verantwoordelijkheid T die daad werd in een pamflet geëist door het Nationaal Jeugd- Dt Tilburg, een in Tilburg ontjeken- Sroepering. Volgens woordvoerder Vermunt van de PSP komt de tste aanslag waarschijnlijk uit de lfde hoek bom van donderdagmorgen hoort to in de categorie 'gevaarlijk en amateuristisch verklaarde een ordvoerder van de Explosieven Op- toungs Dienst ieod) in Culemborg teens de Tilburgse politie heeft een «e onderzoek uitgewezen dat ge- Uk is gemaakt van een metalen Wip met een lengte van 27 centi- 'er en een diameter van vier centi- )-r Het projectiel was voorzien een electrische ontsteking met ivertragingsmechamsme Welk ex- öef materiaal is gebruikt is onbe- m. Dit wordt nader onderzocht in ronde van het zogeheten INF-overleg gerechtelijk laboratorium in Rijs- in Geneve tussen VS en SU over k De verantwoordelijkheid voor de raketten voor de middellange afstand slag was gisteravond nog steeds 'n Europa begint dinsdag, opgeeist. Het getal van 300 kernkoppen is geen ZWOLLE (ANP) De inspectie voor de volksgezondheid in Overijssel heelt sterke aanwijzingen dat op 3 mei een 67-jarige vrouw uit Zwolle is overleden als gevolg van de behande ling met de zogenaamde chelatie- therapie in de Zwolse kjiniek voor natuurgeneeswijze. Het gaat hier om het toedienen van het edta-infuus met als doel de vrouw van aderver kalking af te helpen. De toestand van de vrouw ging na het inbrengen van dit infuus zo snel achteruit dat zij met spoed naar het Zwolse ziekenhuis moest worden overgebracht. By aankomst daar bleek zy al te zyn overleden. Omdat het ziekenhuis een onnatuur lijke dood vermoedde werd de inspec tie voor de volksgezondheid ingescha keld Ook is aangifte gedaan bij justi tie. Die stelt inmiddels een onderzoek in naar de doodsoorzaak. Hiervoor is de rijksrecherche betrokken in ver band met de speciale deskundigheid van deze politiedienst. Ook heeft ge rechtelijke sectie plaatsgevonden Volgens dokter J. Willems, inspecteur van de volksgezondheid in Overijssel, is de kliniek onvoldoende ingericht voor toepassing van de chelatie- therapie. Zo ontbreekt een goede nartbewaking. Wat hij de Zwolse kliniek ook kwalijk neemt, is dat de therapie op zich niets heeft te maken met de natuurgenees wijzen. ..Men is onder de paraplu van de Stichting hart- en vaatziekten - die in hetzelfde pand is gehuisvest - een therapie gaan toepassen die in de reguliere geneeskunde thuishoort Je zou kunnen zeggen, dat de kliniek misbruik heeft gemaakt van het feit dat wij tolerant staan ten opzichte van instituten die zich met natuurge neeswijzen bezighouden", zo stelt dokter Willems vast. Risico's dan incalculeren bij de behandelin gen. Dat is helaas niet anders", zo zegt mr Van Dijk. De ervaringen van het Zwolse insti tuut met de therapie zijn volgens Van Dijk bijzonder gunstig. Veel patiënten knappen er door op. Zo komt het voor dat amputaties van benen niet nodig zijn dankzij de behandelwijze. De stichting in Zwolle is tot toepas sing van de chelatie-therapie een jaar geleden overgegaan op grond van positieve ervaringen in de Verenigde Staten, waar inmiddels zo'n elfhon derd van deze behandelingsinstituten zyn. Van Dijk neemt het inspecteur Wil- De Stichting Bestrijding Hart- en Vaatziekten in Zwolle betreurt het gebeurde in hoge mate. Mr G. van Dijk. voorzitter van de stichting, stelt dat uit nader onderzoek overi gens nog moet blijken of er inder daad een verband bestaat tussen de behandelingsmethode en de dood van de vrouw. Hij wijst er eveneens lems kwalijk dat hy hel doet voorko op dat het risico bij deze therapie vrij men alsof de kliniek voor natuurge- groot is omdat in de kliniek mensen neeswyze in Zwolle de therapie toe- orden behandeld voor wie de geves tigde geneeskunde niets meer kan doen. ..Dit soort voorvallen moet je past. terwijl het de Stichting Bestrij ding Hart- en Vaatziekten is die dat doet. Alcohol Het aanbod van alcoholhoudende dranken moet aan banden worden gelegd Uit een onderzoek blijkt dal de tien procent zwaarste drin kers de helft van alle alcohol in ons land voor hun rekening ne men. (PAGINA 5) Vervoer Het aantal reizigers bij het Streek vervoer Zuid West Nederland tZWNi stijgt de laatste jaren fors. In 1982 werden 16 miljoen mensen vervoerd, m 1980 was dal nog maar 12 miljoen. (PAGINA 17) LOS ANGELES (UPI/ANP) De Ver enigde Staten hebben voor de onder handelingen over kernwapens in Eu ropa een wederzijds plafond van 300 kernkoppen in het achterhoofd. Het westen zou daarbij vrij moeten zijn in het bepalen van de gewenste ver houding tussen onderscheidenlijk Pershing-2- en kruisraketten. Dit hebben Amerikaanse regerings functionarissen verklaard tegenover de Los Angeles Times. Een nieuwe officieel cijfer, zo zeiden de functiona rissen, maar het is wel een streefgetal waar het meest over wordt gesproken. De Russen zal volgende week in Ge neve door Washington een nieuw voorstel worden gedaan voor weder zijdse 'gelijke globale plafonds' voor kernkoppen. Daarbij zal aan hen wor den gevraagd te zeggen op welk ni veau het plafond voor het totaal van de kernkoppen naar hun mening zou moeten komen te liggen, zo zei de Times te hebben vernomen. Vijf Amerikaanse senatoren gaan met volle steun van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken op reis naar de vijf NAVO-landen waar de Pershing 2 en kruisraketten moeten worden geplaatst. Zij willen daar nog eens aantonen dat het presi dent Reagan ernst is met zijn pogin gen om met de Russen een akkoord over beperking van de kernwapens te bereiken. De delegatie wil vooral spreken met anderen dan alleen regeringsfunctio narissen. De groep komt uit Engeland op zondag 29 mei in Nederland aan en vertrekt diezelfde dag naar Brussel Het zwaartepunt van de reis ligt in de Bondsrepubliek en Italië. Het Russische partyblad Pravda heeft de Verenigde Staten er donder dag van beschuldigd de onderhande lingen over beperking van de kernwa pens in Europa te blokkeren. De Ame rikaanse weigering om de Britse en Franse kemraketten mee te tellen als onderdeel van de NAVO-strijdmacht staat een overeenkomst in Geneve in de weg. aldus een hoofdartikel in het blad, dat door het officiële persbureau Tass werd verspreid. De Amerikaanse regering heeft don derdag haar bezorgdheid geuit over een nieuwe proef met een Russische intercontinentale ballistische raket Dit zou mdruissen tegen het Salt IIverdrag uit 1979 dat het ontwikke len van meer dan een nieuw raketsys teem voor de lange afstand verbiedt Cruijff Staking Johan Cruijff en Ajax gaan defini tief uiteen De 36-jarige sterspeler zal de Amsterdamse club per l juli verlaten Ajax-voorzitler Ton Harmsen maakte bekend. De Proloog-tijdrit van de Ronde van Italië is gisteren met doorge gaan Stakende metaalarbeiders blokkeerden de weg in Brescia, waarop de wedstrijdleiding be- Cruijjf voor een seizoen een bedrag sloot de rit af te gelasten van anderhalf miljoen gulden heefl gevraagd Harmsen weerleg de de voorspelbare kritiek van de Amsterdamse supporters met de ivoorden Cruijff wil voor een jaar een bedrag, waarvoor een normale supporter dertig jaar moet werken De kans is groot dat Cruijff nu door Feyenoord zal wor den ingelijfd (PAGINA 21) Radio en televisie: 2. Binnen- en buitenland: 3 en 5. Opinie: 4. Financiën en economie: 7. Varia: 9. Provincie: 13, 15, 17 en 19. Sport: 21, 22, 23 en 25.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1