m Jnder agenten om banen in evangenissen te behouden 'De vakbeweging dreigt te verzanden in bureaucratie' Weinig animo voor staking tegen korten uitkeringen Voorlopig weer samen Voorwiel weg Uitval van Brokx tegen ABP NEDERLAND BLIJFT TOPLAND HANDEL (VEER ARRESTATIES IN STAVENBURG-ZAAK JISTER SCHUIFT BINNEN JUSTITIEBEGROTING P BESMETTING IN KERNCENTRALE INDIA VD vraagt nformatie )ver film Glimmerveen opnieuw voor rechter DISTRICTSBESTUURDER INDUSTRIEBOND FNV: VLET: energieverbruik wasmachines in vijf jaar met de helft gedaald iSDAG 10 MEI 1983 PZC/binnen-buitenland fTEBDAM (ANP) In het onderzoek naar de zwartgeldpraktijken bij vcnburg's Bank heeft het speciaal onderzoeksteam maandag twee lirecteuren van het kantoor in Den Haag aangehouden. Het zijn de jrige M. P. W. uit Wassenaar en de 61-jarige K. G. uit Den Haag. Beiden den volgens de Rotterdamse officier van justitie H. de Doelder verdacht valsheid in geschrifte. .aanhoudingen konden plaatsvinden op basis van het administratieve terlaal dat in februari in de kantoren van de bank in Rotterdam, Dordrecht Pen Haag in beslag werd genomen en op basis van de verhoren die daarop [den Justitie weigert in het belang van het onderzoek verdere mededelin- pte doen. O. zijn in de zaak-Slavenburg de derde en vierde verdachte die wegens fraude zijn aangehouden. De 42-jange F L B.. de voormalige directeur van het Slavenburg-filiaal in Dordrecht, werd half april als eerste gearresteerd De adjunct-directeur van het kantoor in Den Haag, de 48-jarige G C werd vorige week maandag aangehouden. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten en C. heeft ZÜn werk hervat. B. is nog geschorst W. heeft ruim drie jaar op het kantoor in Den Haag gewerkt, aldus een woordvoerder van Slavenburg. Hij werd eind 1981 tijdens een reorganisatie overgeplaatst naar het hoofdkantoor in Rotterdam. Hij kwam daar te werken op de afdeling marketing bij het directoraat binnenland G. is volgens opgave van Slavenburg's Bank, in 1946 bij het bedrijf in dienst getreden In 1980 is hij met ziekteverlof gegaan en in 1981 werd hij arbeidsongeschikt verklaard. (Van onze parlementaire redactieprocedure, die volg Van onze parlementaire redactie !N HAAG, AMSTERDAM (GPD, ANP) Het korps rijkspolitie moet de groei de komende ren beperken tot een half procent, waardoor de personeelsreductie van twee procent in het vangeniswezen niet door hoeft te gaan. Dit schrijft minister Korthals Altes in een brief aan Tweede Kamer. wezen blijven nu staan op 40 miljoen verbouwingen in verband met de uit- gulden in 1986. Aanvankelijk zou er breiding van het aantal cellen goed- volgens het regeerakkoord f70 mil- koper te houden, joen bezuinigd moeten worden. In de Voorjaarsnota is dat met 25 miljoen prhtvrhpiflina gulden verminderd. De overgebleven rju/tlijCifctulftg vijf miljoen worden gevonden door de De vereenvoudigde echtscheidings die meerjarenraming voor de rfjks- litie is rekening gehouden met een iei van 1 procent, ofwel 140 agen- Door de nieuwe maatregel zal de spolite nu maar met 70 agenten jaar mogen toenemen. De ge- ekken over de technische uitwer- vmden momenteel op het minis- plaats. [mindering met twee procent van aantal gevangenbewaarders zou bezuiniging van 2,6 miljoen gul- in 1983 betekenen, oplopend tot tn f 20 miljoen in 1987. „Deze aan- Uende ombuigingen plaatst het ge- igeniswezen voor onoplosbare pro- men". schrijft de minister. Daarom ekozen voor een „herschikking op ustitiebegroting ten gunste van de gevangeniswezen", aldus de bezuinigingen op het gevangenis- FNV PRAAT MET 'ARTIJEN OVER ABINETSPLANNEN MSTEKDAM De FNV zal nog week gesprekken hebben met de tfitieke partijen in de Tweede Ka- lerover de plannen van het kabinet moiop 1 oktober de minimumlo nen ende minimumuitkeringen met 2 ptwenl te verlagen. Eroaistond onenigheid tussen kabi net enFNV tijdens het overleg in de ig van de Arbeid, waarbij het vooratter Wim Kok was gebleken dat het kabinet, deze kortingen alleen uit oogpunt van bezuinigingen wil door roeren FNV hoopt dat de politieke partij- bereid zijn het kabinet een halt in voorgenomen beleid toe te roepen, et moet ook afgelopen zijn dat het blnet iedere maand ongeveer een prinsjesdag organiseert waarop tuwe bezuinigingsmaatregelen en ten voor de burgers worden afge- Bidigd", zei bestuurders Frans abbe. rabbe zei dat uit de vergadering van federatieraad duidelijk was gewor- i, dat de door het kabinet gevolgde llitieke lijn geen steun vindt in de volking. JSTERDAM De Rijks Voorlich- Igs Dienst RVD heeft filmproducer Klap vrijdag telefonisch ge raagd met de grootste spoed nadere formatie over zijn nieuwe speel- i. ..De mannetjesmaker' te geven, rdeze film laat Klap zich inspire- door wat bekend is geworden r politiek adviseur Ben Korsten, bekende KVP-politici in de jaren stig publicitcitsadviezen gaf. RVD wilde volgens Klap ten be- Jeve van het kabinetsberaad weten Elke personages in de film voorko en en wie welke rol speelt. RVD- recteur Van der Voet was maandag fond niet. bereikbaar voor commen- lar „De mannetjesmaker' wordt gro- ndeels gesubsidieerd door het mi- sterie van welzijn, volksgezondheid cultuur. De Vara participeert in de m. verleent faciliteiten en zal hem ajnertijd op tv uitzenden nadat de m in de bioscopen heeft gedraaid, lap begint volgende week met de mamen. De film volgt een man maamd Ben Mertens, die pr- Iviseur is van politici en zakenlie- fn Die vermenging van politiek en kenleven leidt tot zijn ondergang, tokeie spelers uit 'De Mannetjesma- f zijn Gerard Thoole (hij speelt de ban Ben Mertens). Kitty Courbois, '•ra Laseur. Henk van Ulsen, Carol mHerwijnen en Marion Brandsma. research werd verricht door Rudi nMeurs. die daar ongeveer driejaar bezig is geweest linister schuift iet geld regionale kerkgelegenheid EN HAAG (ANP) Minister De Miing van sociale zaken en werkge- genhcid wil dit jaar in totaal 13,3 iljoen gulden vrijmaken voor re- onale werkgelegenheidsmaatrege- b buiten de regio's Zuid-Limburg het noorden van het land. minister denkt aan de regio's jmegen, Almelo, Helmond, Amster- cn Rotterdam. Het geld komt uit pot die bestemd is voor Zuid- Uiburg en het noorden van het De Koning schrijft dat in een lef aan de tweede kamer. NEW DELHI (I)PA) De Indiase kerncentrale van Tarapur bij Bom bay is zo sterk radio actief besmet dat er nauwelijks nog veilig kan worden gewerkt. Naar het gezaghebben de Indiase dagblad 'Ti mes of India' maandag meldde, zijn de arbei ders van de kerncentra le langdurig aan radio actieve straling blootge steld en zijn de officieel en internationaal aan vaarde slralingsnormen overschreden Minstens driehonderd- arbeiders zouden een overdosis straling van 5000 millirem hebben opgelopen. Deze hoe veelheid geldt volgens de aanbevelingen van de internationale com missie voor bescher ming tegen straling als de maximale dosis waaraan de mens in één jaar mag worden bloot- gesteld. De radio-actieve be smetting zou er ook de oorzaak van zijn dat de elektriciteitsopwekking van de in de jaren zestig door de VS geleverde kerncentrale danig is verminderd. Veel arbeiders die in de kerncentrale werken zijn nauwelijks ge schoolde of zelfs onge letterde dorpelingen uit de omgeving van Tara pur. Volgens de 'Times of In dia' zijn zij aangelokt door de voor de streek ongewoon goede lonen. De arbeiders zouden echter nooit iets te ho ren hebben gekregen over bijzonderheden van het werk. veilig heidsmaatregelen en ge varen die het werken in kerncentrales met zich meebrengt. procedure, die volgens de Tweede Kamer voor de benodigde centen had moeten zorgen, gaat wel door. schrijft Korthals Altes. maar het geld zal nu anders worden besteed. Op welke manier is nu nog niet te zeggen en zal afhangen van de problemen op de justitiebegroting in de komende ja ren. Uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen zijn de gevangenisbe waarders van de Bijlmerbajes in Am sterdam maandag begonnen met stiptheidsacties. Een deel van de ge detineerden heeft uit. solidariteit het werk neergelegd. Beroep aanslag paus De Spaan se geestelijke Juan Maria Fernandez Krohn, die vorige week wegens een poging tot de paus te vermoorden door een Portugese rechtbank tot zeseneenhalf jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, heeft tegen dit von nis beroep aangetekend. Dit deelde zijn advocaat maandag mee. De 33- jarige Krohn sprong in mei van het vorig jaar met een bajonet op de paus toe toen deze een bezoek aan Portugal bracht. Kale kip De politierechter in Den Haag. mr D Reisig. heeft de zeven leden van de actiegroep 'De Kale Kip' die betrokken waren bij een poging minister De Koning van sociale zaken en werkgelegenheid te beroven van de inhoud van zijn koelkast, maandag veroordeeld tot vier weken voorwaar delijke gevangenisstraf met een proef tijd van twee jaar. De jongeren wilden naar hun zeggen protesteren tegen de korting op hun uitkeringen Bij de premiere van het toneelstuk l'nvate Livesvan Noel Coward ontving Elisabeth Taylor van haar voormalige echtgenoot Richard Burton een groot boeket rozen. Sinds het afgelopen weekeinde is het paar weer herenigd, dat wil zeggen, op het Broadway- toneel. Het toneelstuk handelt over een gescheiden paar. dat ondanks nieuwe echtelieden, toch niet zonder elkaar blijkt te kunnen De Amerikaan Floyd Hopkins uit Buffalo N.Yj kijkt niet op een wieltje. Toen hij onlangs na zijn werk naar huis toilde gaan, bleek het voorwiel van zijn fiets te zijn verdwenen. Het deerde de 21-jarige kantoorbediende niet; hij gebruikte wat hij over had. Het duurde alleen wat langer. ARNHEM Staatssecretaris Brokx is maandagmiddag op werkbezoek in Arnhem scherp uitgevallen naar AB- P-hoofddirecteur J. W. van der Dus- sen. Deze verweet de regering vorige week dat de nieuwe huurverhoging per 1 juli van 5 procent te hoog is en tot leegstand kan leiden. Brokx zei maandagmiddag dat ver wijt onbegrijpelijk te vinden, omdat het juist pensioenfondsen als het ABP zijn geweest die enkele jaren geleden nog hoge huurverhogingen bepleit ten. De staatssecretaris begrijpt ook de opwinding over model woonruimteverdeling niet Van der Dussen vreest de invloed van de ge meenten bij de woonruimteverdeling door invoering van model woonruim teverordening. Brokx wees erop dat het gaat om een ontwerp modelverordening. Er is nog alle gele genheid voor diverse partijen zich uit te spreken over deze verordening. Vandaar dat Brokx de reactie van Van der Dussen als zeer voorbarig kwalificeerde. Bovendin is de model verordening geen dictaat. Het is dui delijk met de bedoeling dat alle ge meenten in Nederland de verordening maximaal gaan gebruiken. Kindertelefoon De met opheffing bedreigde kindertelefoon moet nog minstens gedurende een experimen- teerperiode van drie jaar worden ge subsidieerd door het ministerie van wvc. Dit stelt de raad van het jeugd beleid in een maandag uitgegeven verklaring. De kindertelefoon is een belangrijke schakel in de jeugdhulp verlening, vindt de raad. ENQUETE: MAAR EENVIJFDE ZOU BONDEN VOLGEN Van onze redactie economie) HILVERSUM Als de vakbeweging zou oproepen tot een staking tegen korting op sociale uitkeringen, dan zou slechts eenvijfde van de Neder landers daaraan gevolg geven. Drie kwart doet niet mee en vijf procent weet het nog niet. Dit blijkt uit een telefonische enquete van KRO's Brandpunt onder 500 kostwinners van 18 jaar en ouder, waarvan maan dagavond de uitslag bekend werd gemaakt. Hoge Cubaanse officier in handen Afghaanse verzet ISLAMABAD AFP) Het Afghaanse verzet houdt sinds drie maanden in het westen van het land een „zeer hoge" Cubaanse officier gevangen. Volgens de leider van de Islamatische partij Jamiat Islami. Burhanuddin Rabbani. hebben verzetsstrijders de Cubaan in de buurt van Herat gevan gen toen een Russisch verkennings eenheid in een hinderlaag liep. In Islamabad (Pakistan) zei Rabbani maandag dat de naam van de Cubaan „binnenkort" zou worden bekendge maakt Rabbani zei dat over het lot van- de gevangene wordt beraads laagd Als vergelding voor de uitwijzing van een Amerikaanse diplomaat - afgelo pen weekeinde - hebben de Verenigde Staten maandag de tweede-secretaris vand e Afghaanse ambassade in Was hington tot ongewenst persoon ver klaard. Hij moet het land binnen 48 uur verlaten hebben. CPN-Europese verkiezingen De CPN wil de verkiezingen voor het Europese parlement ingaan met een gezamenlijke lijst van CPN. PSP. PPR en eventueel EVP. Deze lust zou een lïjstverbinding moeten aangaan met de PvdA Dit is door het partijbe stuur van de CPN besloten, aldus is maandag meegedeeld. In het gemeenschappelijk program ma moet een aantal punten centraal staan, vindt het partijbestuur: vrede, anti-fascisme en anti-racisme, steun aan de derde wereld, werkloosheids bestrijding, vrouwenbevrijding en mi lieubescherming Er zal overeenstem ming moeten worden bereikt over de afwijzing van nieuwe atoomraketten. Tevens blijkt 47 procent van de onder vraagden bereid ter wille van de werk gelegenheid een deel van het loon in te leveren. Men zou dat ook doen als niet onmiddellijk zichtbaar wordt dat het leidt tot nieuwe banen ol behoud van bestaande De helft is daartoe niet bereid. Van degenen die zeiden met mee te willen doen aan een staking tegen korting bleek de meerderheid lid van een vakbond te zijn Op de vraag of werknemers die niet aangesloten zijn moeten worden verplicht ook een bij drage te betalen, omdat wat de bon den bereiken aan iedereen ten goede komt, antwoordde 77 procent ontken nend. De rest vond zo'n verplichting wel op haar plaats CNV-voorzitter Harm van der Meulen DEN' HAAG (ANP) De Hagenaar Joop Glimmerveen zal opnieuw voor de rechter moeten verschijnen in verband met discriminerende uitla tingen. De rechtbank in Den Haag buigt zich vrijdag over een artikeltje van zijn hand in het geschriftje 'Storm Am sterdam'. dat begin vorig jaar werd verspreid. In het artikel, dat de op richting van een 'Volksnationale Par tij' tot onderwerp had, zou Glimmer veen joden opzettelijk hebben bele digd, dan wel hebben aangezet tot haat of discrumnatie. Op 17 maart van dit jaar veroordeelde de recht bank in Amsterdam de oud-voorzitter van de Nederlandse Volksunie tot zes weken gevangenisstraf wegens beledi ging van joden, zigeuners en Surina- mers in een artikel in de Haagse Post. zei in Brandpunt dat de werknemers bereid moeten zijn iets van hun werkelijke loon in te leveren als er volgend jaar geen prijscompensatie meer is om arbeidstijdverkorting te betalen. Maar dan wel onder voor waarde dat er duidelijke, betere garanties komen Daaraan is dit jaar niet voldaan. Hij doelde op afspraken om jongeren, gehandicapten en (lang durig) werklozen m dienst te nemen Geen tegenprestatie Hij erkende dat korter werken en loon inleveren voor meer werk niet is ge lukt. „We zitten nu nog in een fase dat er bedrijven moeten worden afge bouwd. Dan is behoud van werk door middel van herverdeling van werk zeer belangrijk". Volgens de CNV-voorzitter leveren de werknemers ook nu al in voor herstel van de bedrijfsopbrengsten: dus zon der tegenprestatie. Omdat niet alle arbeidsplaatsen wor den herbezet, vindt al een stuk rende mentsverbetering plaats. Dat zal on voldoende zijn, maar Van der Meulen denkt dat er niet meer kan worden gevraagd. „Inlevering van loon om te proberen via arbeidstijdverkorting meer mensen aan het werk te krijgen is al een groot offer voor de werkne mers". Voor miljoen aan boeken gestolen CULEMBORG'i ANP) Vijf werkne mers van uitgeverij Elsevier b v. m Culemburg hebben bekend bij hun baas voor ruim een miljoen gulden aan boeken te hebben gestolen De vijf, allen uit Culemborg plus twee helpers, konden worden aangehou den, na een ondezoek dat de politie van Culemborg in juli 1982 was ge start naar de vermissing van een hoeveelheid boeken ter waarde van enkele miljoenen. UTRECHT (AN'Pi De vakbeweging dreigt te verzanden in bureaucratie, waardoor zij steeds meer leden ver liest en van zich vervreemt. Als de leiding niet tot het inzicht komt dat het zo niet langer kan, dan zullen er binnen de bonden steeds meer 'illega le' groepjes komen, wat tot een inter ne strijd zal leiden die de positie van de vakbeweging op korte termijn verder zal verzwakken. Om dit te voorkomen is ingrijpende decentralisatie en radicale democrati sering bij de bonden nodig, waarbij de macht terug moet naar de leden in de bedrijven Dit stelt districtsbestuurder Henk Wijninga van de Industriebond FNV in de scriptie „de democratie in de vakbeweging opnieuw bezien", waar mee hij zun studie personeelswerK aan de sociale academie in Amster dam voltooit Wijninga werkt sinds 1976 als bestuurder bij het district Utrecht van de industriebond. De Industriebond FNV heeft als geen andere bond binnen de FNV de laat ste jaren te kampen met ledenverlies. De bond wijt dit vooral aan de afkal ving van de industrie, waardoor steeds meer leden werkloos worden en voor de bond bedanken. Volgens Wij ninga verdoezelt de bondsleidmg daarmee de eigen fouten Die hebben van de bond een starre, logge en bureaucratische organisatie gemaakt. Van werkelijke zeggenschap van de leden is daarbij nog nauwelijks spra ke, wat tot ongeïnteresseerdheid leidt. De bedroevend lage opkomst van leden op vakbondsvergaderingen Roer moet om Het is volgens Wijninga onvermijde lijk dat de vakbeweging, en met name zijn eigen bond, het roer intern om gooit Een complete ombouw van het bondsapparaat is nodig, waarbij de kennis en de kunde van de bondsme- dewerkers worden gericht op het be- drijvenwerk Daar ligt volgens Wijnin ga de werkelijke kracht van de vakbe weging Voorlopig zullen de bonden hun taken daarbij moeten Inperken: werkgelegenheid en arbeidsvoorwaar den moeten alle aandacht krijgen, en de aandacht voor zaken als onderwijs, welzijn en dergelijke dient begrensd te worden Een vakbeweging die zich overal mee bezighoudt is mooi. maar dan moet er wel tijd en geld voor zun. zo vindt Wijninga Volgens Wijninga is er momenteel een strijd gaande tussen de top van de industriebond en een deel van het bondskader in districten en bedrijven. De top wil alles zetten op herstel of behoud van oude verhoudingen met een sterke verstrengeling met het huidige .maatschappelijke systeem, terwijl de oppositie een syndicalisti sche lijn wil. door het opbouwen van een macht in de ondernemingen De manier waarop het bestuur van de bond zijn opvolging regelt, oogst ook de nodige kritiek. In theorie is er sprake van verkiezingen, maar door de gegroeide structuren en macht sposities komt het er in dc praktijk op neer dat bestuurders zelf hun opvolgers aanwijzen, aldus Wijninga. (Van onze redactie economie) DEN HAAG Het energiever bruik van wasmachines is in de afgelopen vijf jaar met ongeveer de helft gedaald als gevolg van besparingen. Wasmachines, dro gers, afwasmachines, koelkasten en diepvriezers zijn in ons land nog slechts verantwoordelijk voor 6 procent van het totale huishou delijke energieverbruik. Vervan ging van de bestaande apparatuur door de nieuwste machines zou dat verbruik met ongeveer een vijfde kunnen terugdringen. Dit staat in een voorlichtingsfolder die de gezamenluke leveranciers van deze apparaten, georganiseerd in de Vereniging van Leveranciers van Elektrische Toestellen (VLET), hebben uitgegeven. In de folder, die bij de detailhandel verkrijgbaar is, werden ook tips opgenomen voor een energiezuinig gebruik van de apparaten. De fabrikanten blijven streven naar verdere terugdringing van het verbruik met als uitgangspunten: lager verbruik mag de doelmatig heid van het toestel niet aantasten, de consument moet de extra kos ten van energiebesparing in korte tijd kunnen terugverdienen Onderzoek toonde aan dat de schattingen van het gemiddeld ver bruik van de bestaande apparaten te hoog waren. DEN HAAG (ANP) Nederland heeft vorig jaar zijn negende plaats op de ranglijst van het wereldhandelsverkeer weten te handhaven. Daarmee blijft Nederland deel uitmaken van het selecte groepje van vooraanstaande internationale handelslanden. Dat staat in een overzicht over 1982 van de exportbevorderings- en voorlich tingsdienst (EVD) van het ministerie van economische zaken Er werd vorig jaar voor 177 miljard gulden aan goederen uitgevoerd, wat zes miljard gulden of een kleine vier procent meer is dan in 1981 Maar als rekening wordt gehouden met de exportprijsstijgingen dan is er in 1982 geen groei van de export bereikt. In hoeveelheid gemeten liep de export zelfs met een half procent terug, vooral als gevolg van achteruitgang in het tweede halljaar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7