PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Written op 9 juni aar de stembus zc Reiskosten in toekomst niet meer aftrekbaar Herrenberg terug naar Paramaribo Nhunkemöller%| - U TCHER HAKT KNOOP DOOR Mislukte aanslag op gemaal Lauwersmeer 4 ,v f Franse boycot Nederlandse schepen mogelijk gestaakt O-LA-LA... 10,- VOLGENDE WEEK IS UW PZC EXTRA GELD WAARD! LET OP DE PZC PLUSPUZZEL uien telend bewolkt en nu en dan een Uiddagtemperatuur ongeveer 12 (en Matige tot krachtige zuidwes- Si jaargang no. 109 wasdag 10 mei 1983 iltl tirick NEW YORK (RTR. UPI; DPA) In de Veiligheidsraad der Verenigde Na ties heeft Nicaragua maandag op nieuw de Verenigde Staten tot een dialoog opgeroepen, de Nicaraguaan se minister van buitenlandse zaken, Miguel d'Escoto. bezwoer de Ameri kaanse regering niet weer de 'histori sche vergissing' te maken door de politieke gistingen in Midden- Amerika in termen van oost- westspanning te verklaren. De Veiligheidsraad kwam maandag bijeen om de klacht van Nicaragua te behandelen dat de Verenigde Staten en Honduras anti-Sandinistische mili tairen hulp en onderdak verlenen. De Nicaraguaanse minister verklaarde dat zijn land naar New York was gekomen om agressie en dood te beantwoorden met een uitnodiging tot een open en constructieve dialoog De Amerikaanse vertegenwoordig ster. Jeane Kirkpatrick. ging hierop echter niet in. ..Het hameren van de Sandinisten op bilaterale in plaats van multilaterale besprekingen be wijst dat zij hun interne problemen willen oplossen maar de kwestie van export van revolutie, oorlog en ellen de omzeilen", zei ze. Zij beschuldigde Nicaragua van 'gro ve interventie' in El Salvador door levering van wapens aan Salvado- naanse guerrillastrijders en van op zettelijke vernietiging van de econo mie van dat land. Toen d'Escoto opnieuw het woord nam. verliet de Amerikaanse verte genwoordigster de zaal Tegenover journalisten verklaarde zij elders een afspraak te hebben. Volgens minister d'Escoto voeren de Verenigde Staten een niet officieel uitgeroepen oorlog tegen zijn land met het doel de Sandinistische rege ring ten val te brengen. (Van onze correspondent) pEN Na weken van speculatie heeft de Britse premier Thatcher loten dat er op 9 juni vervroegde verkiezingen gehouden zullen worden, een spoeddebat met het kabinet vertrok de premier gistermiddag naar Jj ckingham Palace om de koningin van haar besluit op de hoogte te stellen, parlement zal vrijdag ontbonden worden. iKEier zeidat ze lang genoeg was gevallen over de verkiezingsda- nenc2t het in het landsbelang was einde te maken aan die onzeker- Als ik de verkiezingen had rad', zei de premier, „had men i: li; ervan beschuldigd besluiteloos te in tea koste van alles aan te blijven als premier", u dat premier Thatcher zelf iriceur had gegeven aan het invan haar vijfjarige regerings termijn. die pas volgend vooijaar af- stembus te gaan. nu de populariteit loopt. Onder druk van vooraanstaan- van haar regering groter is dan die de conservatieve parlementariërs is ze van de oppositiepartijen, echter gezwicht voor het argument Recente opiniepeilingen bevestigen niet langer te wachten en naar de een conservatieve voorsprong van 8 n stakingsoproep tegen de rting op de sociale uitkerin- zou maar weinig lerklank ondervinden. Drie- Vart van een groep geenquè- terde Nederlanders doel in ier geval niet mee. (PAGINA 5) 'eertarieven k tarieven voor de Wester- chelde-veren zullen in de toe komst nog vaker en wellicht örs - extra omhoog gaan, >rspelt minister Smit-Kroes i verkeer en waterstaat. (PAGINA 9) (ortingen LONDEN Premier Margaret Thatcher hier bij haar terugkomst naar Doumingstreet 10 na een bezoek aan de koningin maandag ondernemingsraad van m Bleijko' in Walsoorden vindt ffe kritiek van de VMZ op het mctioneren van de betonfa- ihek 'overtrokken'. De or: 'Hel blijven smijten met slijk ons dwars'. (PAGINA II) idio en televisie: 2. linnen- en buitenland: 3 1 5. inanciën en economie: 9, 13, 15 en 17. [«{Sport: 18 en 19. GRONINGEN Het heeft heel wei nig gescheeld of het gemaal van Rijkswaterstaat in de Lauwersmeer- polder zou maandagmorgen vroeg zijn afgebrand. Als dat zou zijn ge beurd, zou deze polder, die wordt ingericht tot militair oefenterrein, „volgelopen zijn". De reden, waarom de brand in het gemaal niet heeft doorgezet, wordt door de technici van de Rijkspolitie uit Groningen onderzocht. Alle „in grediënten" leken voor een grote brand aanwezig: een tijdmechanisme, uiterst brandbaar poeder en vele li ters dieselolie. De zaak is zondag nacht tot ontbranding overgegaan, maar heeft door onbekende oorzaak zich niet doorgezet. ..brandbom' uiterst protessioneel in elkaar is gezet. Details worden nog niet vrijgegeven, zolang het onder zoek van de Explosieven- Opruimingsdienst (EOD) uit Culem- borg daaromtrent geen uitsluitsel geeft, maar diezelfde deskundigen be grijpen ook niet waarom het begin' van het vuur weer vanzelf gedoofd is. De poging het gemaal in brand te steken was, aldus een anonieme brief aan het Nieuwsblad van het Noorden in Groningen, bedoeld om de aanleg van een militair oefenterrein in de Marnewaard te saboteren. Als het gemaal was afgelikt, zou reparatie daarvan tijden geduurd hebben, met als gevolg dat in dit gebied niet meer gewerkt zou kunnen worden. tot 12 procent. Zij geven tevens aan dat de oppositie, de Labourpartij, die kloof langzaam aan het overbruggen is. De Conservatieve Partij gelooft echter niet dal Labour er tijdens de korte verkiezingscampagne in zal slagen de achterstand in te halen. Een ander voordeel voor premier Thatcher is. dat de aanstaande ver kiezingen voor het eerst zullen wor den uitgevochten in nieuwe kiesdis tricten. Een onafhankelijke commis sie heeft de districten opnieuw inge deeld en algemeen wordt erkend dat die verandering in het voordeel van de Conservatieve Partij uitvalt. Een voorsprong van acht procent zou pre mier Thatcher in het nieuwe Lager huis een meerderheid van 75 zetels geven. De achterstand van de Labourpartij heeft voor een deel te maken met de impopulariteit van partijleider Mi chael Foot. Diezelfde opiniepeilingen geven aan dat, als plaatsvervangend leider Denis Healey de plaats van Foot in zou nemen, de twee partijen nek aan nek zouden liggen De La bourpartij zal in de komende verkie zingscampagne dan ook de nadruk leggen op het gezamenlijk leiderschap waarbij de hele partijtop een promi nente rol wordt toebedeeld. Ook de ruzies tussen de linker- en rechtervleugel, die de partij jaren lang een slechte naam hebben be zorgd, zijn, voorlopig althans, in der minne geschikt. Foot zei. dat That chers beslissing vervroegde verkie zingen te houden een paniekreactie was, maar dat Labour niettemin ge reed was voor de campagne en ervan overtuigd was de verkiezingen te winnen. Ook Liberalenleider David Steel zei dat de sociaaldemocratisch- liberale Alliantie de verkiezingen met optimisme tegemoet zag, ook al vond hij het niet bij het karakter van de premier passen haar termijn niet uit te zitten. Het uit Groningen afkomstige vrachtschip Noblesse aan de kade van St. Nazaire. Het schip is geladen met 1500 ton aan loden staven PARIJS (ANP) Er bestaat een gerede kans. dat op korte termijn een eind komt aan de boycotactie van Franse dokwerkers tegen Ne derlandse schepen. In principe zijn de dokwerkers, aan gesloten bij de machtige, commu nistisch gezinde vakbond CGT, be reid de actie stop te zetten tot oktober als de Nederlandse reders tot die tijd een klacht vasthouden. In die vorige week in Bayonne inge diende klacht eisen ze schadever goeding van de federatie wegens door acties geleden schade. Dat heeft een woordvoerder van het Franse staatssecretariaat voor de zee in Parijs maandagavond desge vraagd gezegd. Tot oktober heeft de Franse over heid dan de tijd om het netelig probleem van de particuliere kades onder de loep te nemen en er een oplossing voor te vinden. De Nederlandse reders hebben ge sproken met de advocaat van de CGT. Het compromis moet van daag zijn beslag krijgen als de ach terban ermee akkoord gaat. MA GNEETKAART VER VANGT STRIPPENKAART i Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet is van plan de fiscale aftrek voor reiskosten (het reiskostenforfait) in het woon werkverkeer af te schaffen. Minister Smit-Kroes heeft dat maandag mee gedeeld aan de Tweede Kamer bij de behandeling van het Tarievenplan openbaar vervoer 1984'87. De maat regel zou begin volgend jaar van kracht moeten worden. De Tarieven- nota zelf lijkt door de Tweede Kamer in meerderheid te worden aanvaard. Alleen PvdA en PPR verwerpen de nota. Minister Smit-Kroes kondigde aan dat staatssecretaris mr. Henk Koning REACTIE REGERINGSVERKLARING STELT TELEUR De politie heeft nog geen enkel ver moeden wie achter deze spectaculaire poging tot sabotage zit. De deskundi- ,op en momfocfol gen zijn het er wel over eens. dat de (ADVERTENTIE l Gerard Koster, woordvoerder van het Platform Manifestatie Lauwersmeer juni heeft er een grote manifestatie plaats tegen de aanleg van de oefenterreinen) distantieert zich van de actie Burgemeester mr C. van der Vliet van Ulrum noemde de zaak 'betreurenswaardig' Sportieve BH met ajour tussenstukjes. Katoen Lycra. Wit en skin. A. B 70/80. Normaal 14.95Nu 10- Blhj aankoop van deze beha een paar Hunkemoller Panty's t.w v 2,25 gratis tegen inlevering van deze bon \J Middelburg: Lange Delft 55 GoesGanzepoortstraat-y m McNamara: gevaar voor uiteenvallen monetaire stelsel WASHINGTON (RTR) De vroegere president van de Wereldbank. Robert McNamara, heeft maandag verklaard dat het internationale monetaire stelsel in een kritieke fase is terecht gekomen. Hij vroeg de leiders van de zeven grote westerse industrielanden op hun eco nomische topconferentie aan het eind van de maand te kiezen voor een 'agressieve aanpak' van de proble men. Volgens McNamara lopen het internationale financiële stelsel en het wereldhandelssysteem een ernstig ge vaar uiteen te vallen. Hij betwistte het standpunt dat .de ernstige situatie van de ontwikkelingslanden zal ver beteren nu de Amerikaanse economie zich begint te herstellen, DEN HAAG (GPD) De Surinaamse ambassade in Den Haag heeft be kendgemaakt dat ambassadeur Henk Herrenberg vandaag (dinsdag) naar Paramaribo terugkeert voor nader overleg. Het sterke vermoeden be staat dat de terugkeer van Herren berg te maken heeft met de koele reactie van de Nederlandse regering op de regeringsverklaring van de Surinaamse premier Errol Alibux. Hoewel de Surinaamse autonteiten nog altijd geen commentaar hebben gegeven op de overwegend negatieve Nederlandse reacties op de regerings verklaring, zoals die op 1 mei werd gepresenteerd, weten betrouwbare bronnen in de Surinaamse hoofdstad te melden dat men daar zeer teleurge steld is De regeringsverklaring zou namelijk een overwinning zijn ge weest voor de gematigde stromingeij in het leger en de regering-Alïbux. die Nederland een hand zouden hebben willen reiken om tot hervatting van de Nederlandse ontwikkelingshulp te ko- Zoals bekend, gaat hel ambitieuze financieel-economische deel van de regeringsverklaring uit van een nieuw ontwikkelingsprogramma dat tot 1990 2500 miljoen Surinaamse gul dens zal kosten De financiering hier van zou voor een aanzienlijk gedeelte door Nederland moeten worden be taald uit de resterende gelden van het in 1975 gesloten verdrag tussen Ne derland en Suriname om ontwikke lingsprojecten op te zetten tot een totale waarde van 3.5 miljard. Na de moorden van 8 december vorig jaar werd de financiering van de op dat moment in werking zijnde projecten door Nederland eenzijdig gestaakt. Negatief De reacties van minister-president Lubbers en de grote Nederlandse politieke partijen op de regerings verklaring waren overwegend nega tief. onder meer vanwege liet ontbre ken van een toezegging door de rege- ring-Alibux dat er een officieel on derzoek zal worden ingesteld naar de ware toedracht van de moordpartij van 8 december van het vorig jaar. Bronnen in Paramaribo menen dat de negatieve reacties in Nederland op de regeringsverklaring de weg openen voor een meer radicale stroming in Suriname, die een volledige breuk met Nederland nastreeft Mogelijk is Herrenberg teruggegroe- pen om uit de ontstane impasse te geraken. Al tweemaal eerder is hij naar Paramaribo teruggekeerd om problemen op te lossen, eerst om als informateur de weg te bereiden voor de regering-Alibux, en onlangs nog als coordinator van de onderhandelingen met Brazilië over een omvangrijk hulpprogramma. De komende week reist overigens een Surinaamse dele gatie naar Brazilië om dit hulppro gramma nader uit te werken. Herrenberg zal in Paramaribo ook gaan praten over de toelating van een „geselecteerde groep" Neder landse journalisten. Of journalisten in de nabije toekomst in de gelegen heid zullen worden gesteld naar Suri name af te reizen, hangt vooral af van de nieuwe opstelling van de Suri naamse regering, nu Nederland niet bereid is tot directe hervatting van de ontwikkelingsgelden over te gaan. van financiën op het ogenblik bezig is met de uitwerking van dit onderdeel van de Contourennota. Het reiskos tenforfait maakt deel uit van de kabi netsvoornemens in deze (inmiddels ingediendei Contourennota, waarmee afschaffing van een reeks fiscale af trekposten wordt beoogd met gelijk tijdige verlaging van de loon- en in komstenbelasting. De maatregel is bedoeld om loon- en inkomstenbelas ting overzichtelijker te maken. Over het geheel genomen zou het de schat-; kist niet meer of minder belasting moeten opleveren. Afschaffing van het reiskostenforfait moet, aldus minister Smit-Kroes, ech ter ook compensatie opleveren voor het verlies aan belastingopbrengst door de vermindering van arbeids plaatsen in het openbaar vervoer De bewindvrouw kondigde verder aan dat gestudeerd wordt op een wijziging van de reiskostenvergoeding voor ambtenaren. De Tarievennota zelf kreeg in grote lijn de instemming van de regerings partijen, CDA en VVD. De nota vloeit voort uit het regeerakkoord Dien overeenkomstig zullen de tarieven van stads- en streekvervoer jaarlijks met gemiddeld 10 procent stijgen, terwijl de spoortarieven jaarlijks 3 procent extra omhoog gaan, hetgeen zal neerkomen op 6 procent. PvdA. bij monde van Frits Castricum; en PPR-wordvoerder Peter Lankhorst verwierpen de nota Magneetkaart De minister nam op voorhand een motie over van CDA'er Hennekam, die de invoering bepleitte van mag neetkaarten in plaats van de strippen kaart. met daarbij behorende ont- waardingsapparatuur De magneetkaart moet dezelfde afme tingen krijgen als een kredietkaart of giropas. Samen met de ontwaardings- apparatuur beide moeten nog ont wikkeld worden biedt de magneet kaart zoveel voordelen, dat Verkeer en Waterstaat de ontwikkeling krach tig zal bevorderen. Als voordeel noem de zij dat alle relevante gegevens op de kaart kunnen worden vermeld, dat het publiek geen „gehannes" meer heeft met het aantal strippen, dat het aantal passagiers op de juiste wijze kan worden vastgesteld en dat er mogelijkheden komen voor verschil lende tariefsoorten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1