Onzekere toekomst binnenstad Goes KNBTB-voorzitter bepleit verlichting lasten landbouw Afwijzen plan lts in Goes was terecht IDDENSTANDCENTRALE BEZORGD Verhuur De Wijngaard geeft geen problemen WERKTUIGENDA GEN LIEMPDE (Van een onzer verslaggevers) LIEMPDE De voorzitter van de katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond J. J. Schouten, heeft maandag gepleit voor lastenverlich tende maatregelen in de land- en tuinbouw. Ook stelde hij dat de agra rische sector dient mee te delen in de werkgelegenheidsprojecten die de re gering op stapel heeft gezet. Hij zei dat maandag bij de opening van de 30-ste Werktuigendagen Liempde. Volgens hem is lastenverlichting in het algemeen een van de eerste voor waarden voor het aantrekken van de bedrijvigheid, waar dan ook in in dustrie, handel en land- en tuinbouw. „De overheid dient een ondernemen de en groeiende sector als de land- en tuinbouw op passende wijze te ver zorgen in het belang van de hele samenleving", aldus de landbouw- voorman. Schouten ging ook in op het nieuws aan vondsten en ontwikkelingen dat de Werktuigendagen Liempde bieden. Hij stelde dat het er de land- en tuinbouw met om gaat steeds meer te produceren, maar wel "steeds beter' In dat kader mag ook de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werkers op de landen tuinbouwbedrij ven niet vergeten worden, stelde hij in zijn openingswoord. De KNBTB- voorzitter wees er op dat boeren en tuinders nog veel zwaar werk moeten verrichten en over het algemeen lange werktijden kennen. „In een tijd waar arbeidsduurverkorting steeds verder om zich heen grijpt, is het alleszins gewenst dat er naar gestreefd wordmtmdatd wordt dat de boeren en tuinders korter, gemakkelijker en goedkoper kunnen werken", bracht hij naar voren. Daarbij is het volgens Schouten van belang dat ook de kleinere bedrijven niet worden vergeten. Die moeten - zo zei hij - ook deel kunnen hebben aan mechanisatie en automatisering, zon der in de klem van de economische wetten te komen. Hij meende dat er daarom nog wel onderzoek gedaan kan worden naar het passend maken van de technische vernieuwing voor kleinere bedrijven Schouten stond in zijn openingstoe spraak ook even stil bij de landbouw- besprekingen op EEG niveau. In dat verband stelde hij dat het met de besprekingen op het gebied van de land- en tuinbouw nog niet zo slecht gaat, vergeleken met de andere ter reinen. De impasse waarin de land- bouwbesprekingen nu zijn geraakt wordt volgens Schouten veroorzaakt door de problemen op het politieke en monetaire terrein. „Het gaat er steeds meer op lijken dat vele van de 10 EG-landen geen echt Europees beleid willen en dat zij terugvallen op de onzalige mentaliteit van vóór de oorlog: een soort kruideniersmen taliteit van alles zelf op kleine schaal doen". Oorlogsmateriaal aangetroffen BRESKENS Maandag is op een bouwland aan de Kieweg te Breskens een landmijn gevonden. In Schoondij- ke werd maandag op een bouwland een handgranaat aangetroffen. De ex plosieven opruimingsdienst zal een dezer dagen het oorlogsmateriaal on schadelijk maken. Bondsdag in Goes van jeugdverenigingen GOES Zaterdagmorgen 28 mei wordt de bondsdag van de jeugdver enigingen van het district Zuid in Goes gehouden Voor 16 deelnemende verenigingen is de plaats van samen komst in de Sionkerk en voor de 12 andere de Gereformeerde Oosterkerk aan de Bergweg. Op beide plaatsen wordt om 10 uur begonnen en om ongeveer 12 uur geëindigd Naast sprekers en zang met de medewerking van koren, wordt dan de opbrengst van de aktie „Voor alle volken te verstaan", bekend gemaakt. Het the ma van deze bondsdag luidt. „Ook jij hebt de bijbel". Hoechst Vlissingen hield personeelsavond VLISSINGEN Onder het motto "Mei-feest Jouw-feest' hield de Hoech- ster Personeelsverening in de Schouwburg te Middelburg een geva rieerde avond. In de foyer traden bekende artiesten op als Imca Marina en Ben Cramer. Verder waren onder meer van de partij de J.L.S.-band, Los Mariachis. sneltekenaar Hardi en de combo "After Eight". 's Middags was er in de schouwburg zaal voor de kinderen een voorstelling van de 'Ome Joop Show' Liempde: laarzen aan te bevelen LIEMPDE Dc aanhoudende regen heeft tot grote verstoring van het werkpatroon in de land en tuinbouw geleid, vertelde de voorzitter van de katholieke Ne derlandse boeren- en tuinders- bond, drs J. J. Schouten, bij de opening van de Werktuigenda gen Liempde. Welke schade de aanhoudende regen zal opleveren, is nog niet te overzien, voegde hij er maan dag nog aan toe. Maar die regen speelde ook de organisatie en de bezoekers van de Werktuigenda gen Liempde parten. Verschil lende auto's van bezoekers ble ven steken in de Brabantse mod der. En wie geen laarzen bij zicht had kwam onherroepelijk een keer tot over de enkels in de blubber terecht. Ondanks deze tegenslagen, namen op de eerste dag toch vele duizenden geïnte resseerden iwaarbij talrijke uit Zeeland) een kijkje op de agrari sche beurs op het landgoed Vel- der bij Liempde. Ze konden er terecht in ongeveer 500 stands die waren geplaats op 40.700 vierkante meter standruimte. Naast overdekte presentatie ruimten bieden de uit het hele land afkomstige firma's ook de monstraties in de open lucht. De beurs die in 1946 begon, wordt tegenwoordig om de twee jaar gehouden. In tegenstelling tot vorige keren is het aantal werk tuigendagen uitgebreid van twee naar drie. Dat betekent dat belangstellenden vandaag (dins dag) en woensdag nog terecht kunnen tussen 9 00 en 17 00 uur In verband met de parkeer- en fileproblemen wordt het gebruik van het openbaar vervoer aange- raden. Vorig jaar wisten onge- veer 80.000 bezoekers de weg naar Liempde te vinden, dit jaar wordt gerekend op 100.000. Caravankeuring in Kapelle KAPELLE - Veilig Verkeer Neder land hield zaterdagmiddag in samen werking met de verkeersgroep van de rijkspolitie in Middelburg, een caravankeuring bij restaurant 'De Caisson' in Kapelle. In totaal werden 107 caravans en kampeerwagens ter keuring aangeboden. Op slechts 10 procent daarvan was in totaal niets aan te merken. De overige wagens en caravans verkeerden in redelijke tot goede staat. De ouderdom van de ter keuring aangeboden caravans varieerde van één tot vier jaar. Er waren geen voer tuigen onder die in zeer slechts staat verkeerde. De meest voorkomende gebreken waren speling op de wiella- gers. onvoldoende werking van de veerdemping bij de koppeling, de af stelling van remmen en de verlich ting. Opvallend was dat de politie bij nieuwe caravans en kampeerwagens constateerde dat de reflectoren aa,n de zijkanten van de wagens door de fabrieken op een verkeerde plaats waren gemonteerd Voorts bleek bij een aantal caravans het registratie- of identiteitsbewijs onjuist of zelfs niet aanwezig. KROON STEUNT MENING STAA TSSECRETARIS (Van onze Haagse redacteur) DEN' HAAG De Kroon vindt dal leerlingen die ccn lagere technische school bezoeken best in staat zijn om iedere dag tussen Goes en Middel burg heen en weer te reizen. Dat is één van de argumenten die de Kroon hanteert om het besluit van dc staatssecretaris van onderwijs om niet mee te werken aan de realisering van een protestants-christelijke lts in Goes te billijken. Die opleiding had onderdeel moeten worden van de CBTB-school in Goes, maar de toenmalige bewindsman wei gerde om de schooi op te nemen op twee verschillende scholenplannen, waarmee duidelijk werd dat het rijk de bekostiging van een dergelijke opleiding niet op zich wilde nemen. De Vereniging Besturenraad voor Protestants-Christelijk Onderwijs in Voorburg was daar niet mee akkoord gegaan en maakte bezwaar tegen de beslissing. De besturenraad stelde dat er voldoende potentiele leerlingen aanwezig waren om aan de wettelijke normen bij de vestiging van een school te kunnn voldoen Er zouden minimaal 262.5 leerlingen moeten zijn De besturenraad kwam op 420 leerlingen in '81 en 343 leerlingen in Zelfde opleiding Het ministerie van onderwijs echter bestreed deze rekensommetjes, en dc Kroon doet dat nu ook. Volgens de Kroon worden ten onrechte de leer lingen meegeteld die eenzelfde oplei ding op reformatorische grondslag in Krabbendijke volgen. De Kroon vindt het bovendien niet terecht om leerlingen uit Goes mee te nemen in de sommetjes. Weliswaar zou de school in Goes moeten komen, maar de Kroon stelt dat lts-leerlingen uit Goes best in staat zijn -gezien afstand en reistijd- om de al bestaan de protestants-christelijke lts in Mid delburg te bezoeken Tot slot houdt de Kroon er ook rekening mee dat er al en algemeen-bijzondere lts in Goes gevestigd is. én wijst op de teruglo pende leerlingenaantallen. Al met al rechtvaardigt dit de beslissing van de toenmalige staatssecretaris, er is. ook volgens de Kroon, geen bestaansrecht voor een tweede protestants- christelijke lts. -daag, dinsdag, staan meer dan honderd standhouders klaar in de Goese veilinghallen voor de achtste Lfieurs van Zeeland, de Expo Goes. Om 12.30 uur opent burgemeester W. Blanken van Goes de presentatie van Makten, diensten, welzijnswerk of godsdienst De Expo Goes is geopend, dinsdag 10 mei, woensdag 11 mei en Mag 13 mei van 13.30 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 22.00 uur. Op Hemelvaartsdag, donderdag 12 mei. van 11.00 tot jjuur. Zaterdag 14 mei van 11.00 tot 18.00 uur. joES Over een jaar kun je in de binnenstad geen pakje boter meer kopen. Dat is de -jjkomstvisie van de Goese Middenstand Centrale (GMC) in verband met de huidige pfrschujivingen en verbouwingen die zich op winkelgebied tussen de Goese wallen ~Lrdoen. De grootschalige voedingssector is momenteel al grotendeels aan de rand van de jnnenstad gesitueerd. Binnenkort kan de consument voor zijn eerste levensbehoefte niet jeer in het eigenlijke centrum terecht. kern van de binnenstad onder- wat voor een eventuele winkelbe- i een verandering van bood- stemming van het oude stadskan- gppencentrum naar winkelcen- toor. „Er werd in de eerste instantie e'V Op zich vinden de bestuursle- gedacht aan de bouw van een biblio- i van de GMC dit niet zo'n ramp, theek, maar ja, wie moet dat beta- dekem maar het middelpunt van len?", zegt de wethouder. Een win- t ifinkelgebeuren blijft. Hier zijn keifunctie vindt hij logischer. Vooral middenstanders echter xniet ge- in verband met de verdeling van de it op Aan de westkapt van de aantrekkingspolen over de binnen- oie Markt verrijzen grootwinkel- stad. De verkoop van het gebouw drijven, terwijl de oostkant onin- met daaraan gekoppeld een vergun- puld blijft. Het winkelend publiek ning tot het uitoefenen van een win- meer en meer westwaarts gaan. kelbedrijf zou de gemeente trouwens .leefbaarheid en de functie van geen windeieren leggen. Het stads- zellig winkelgebied' van de bin- kantoorgebied is drieduizend vier stad gaat op deze manier verlo- kante meter groot. Bij een grondprijs stelt de GMC. van driehonderd gulden levert dat de gemeente bijna een miljoen op. „Da's ndeze materie te kunnen overzien een leuk bedrag. Op dit moment lijkt efi een bestuurslid van de GMC. misschien een winkelfunctie, gezien van den Brink, een schets van het de economische stand van zaken, [©gedrag van een mens. Er is een niet zo verstandig, maar wie weet ndelijk onderscheid tussen winke- trekt de economie weer aan. Je moet nen boodschappen doen. De mees- natuurlijk de tijd mee hebben", con- mensen gaan eenmaal per week cludeert Dijkgraaf. Volgens de ge il boodschappen. Ze rijden naar meentebestuurder zijn allerlei com- grote supermarkt en laden het binaties denkbaar: winkels met ban- 9 netje vol met voldoende proviand ken, woningen en misschien toch het een week uit te kunnen wat voorzieningen in de sociaal- iden. Winkelen gebeurt tussen- culturele sfeer. De gemeente zou ir. In de binnenstad. Gericht win- graag zien dat er door een particulier sliü imet het oog op bijvoorbeeld een goed plan op tafel werd gelegd, éertgeelsportbroekje) of zomaar wat bnp de etalages slenteren op zoek Dat is sowieso al goedkoper dan dat pui iets 'aardigs'; het maakt niet je er een ambtenaar aan zet en ree! verschil. De consument loopt bovendien mag je van commerciële de binnenstad en drinkt allicht mensen verwachten dat ze vanuit de mogeen kopje koffie of een pilsje, markt denken, zodat er een haalbaar fcdUoi K plan uit de bus komt", stelt de wethouders, Uerwijl hij door Iaat de GMC, bij aan de leefbaarheid in schemeren dal zich zonder dat het uretwifclgebied. De looproute moet r - - nu meteen storm loopt, al verschei- rt». te lang worden - in wmke- gegadigden hebben gemeld. ii.n*nntr»n spreekt men van een t moeidheid toe en zakt de interes- Ji! voor de geëtaleerde waren. wproutes aidat het middelpunt van het tij ikelgebeuren zich momenteel ir de westkant van de Grote rki verplaatst (winkelcentrum Wijngaard met de grootgrutter Heijn en binnenkort de kle- Egigant C A), ondergaan ook ooproutes van de consument een andering. Er ontstaat een ander loopgebied. Voor sommige ne- {doenden die zich aan de west- (bijvoorbeeld de Adriaan- it) gevestigd hebben is dat wel dig. De looprouteverschuiving taalt zich voor hen in een omzet- [ing. Maar de detailhandelaren nde oostkant van de Grote Markt 'i pen vaker dan voorheen met gen. oplossing voor de decentralisatie »ert de GMC een aantal mogelijk en. Allereerst vinden de georga- srde middenstanders dat het hwicht hersteld moet worden ir aan de oostelijke zijde van de nenstad winkels te bouwen. Ge ilt wordt aan het oude stadskan- De zuidelijke poot van de kern momenteel het winkelcentrum ICI 'Wtershof, dat wegens de grote ti ptand tot nu toe, geen duidelijke sterking aan het winkelgebeuren de binnenst-ad kan bieden Het huttershof moet zo snel mogelijk fouurd worden. De Structuur^ iets, in 1974 door de gémeente iresenteerd, schetste toentertijd k het belang van de drie 'poten' huttershof, stadskantoor en De jngaard) voor de Goese midden tod. sdeze zaken gerealiseerd zijn is de ailhandel uit de binnenstad wat decentralisatie betreft uit de zor- i De looproutes zullen zich her ten en de winkeliers en horeca- loitanten blijven zaken doen. auto van de klant blijft zorgen baren. De plannen van de gemeente met betrekking tot de reconstructie van het Koepoortgebied zijn bij de GMC in goeden aarde gevallen. Te meer omdat zij dit gebied als de in- en uitgang van de Goese binnenstad beschouwen. Een woordvoerder van de belangenorganisatie geeft te ken nen dat de samenwerking met de gemeente op tal van punten voortref felijk verloopt, howel de wensen van de GMC, wat parkeergelegenheid be treft, verder gaan dan dat de ge meente kan bieden. Leegstand wffiionderd meter lange looproute Z Is maximum - want dan slaat de KnlvPLliprshnf l] moeidheid toe en zakt de interes- gyui VUIUVI SHUJ Dijkgraaf was aanvankelijk be zorgd over de haalbaarheid van de plannen met betrekking tot De Wijngaard in de toekomstige Kolve- niershof. Hij vreesde - gezien het Schuttershof - leegstand. Ook had hij een zeker ontzag voor de durf van de projectontwikkelaar. Die be zorgdheid blijkt evenwel achteraf gezien niet nodig te zijn geweest. De neijn en Dinnemcon ae Kie- ieegstand in het Schuttershof pro- ({gigant C A), ondergaan ook jecteert de wethouder op de moei- looproutes van de consument een njkheden rondom de destijds moge lijke vestiging van Vendet, een Vroom Dreesman onderdeel. Als één van de oorzaken van de vastge lopen onderhandelingen schermde V D met het argument dat de gemeente afspraken omtrent het Bekhof-parkeerterrein, niet zou zijn ging. Maar de detailhandelaren nagekomen. Wethouder Dijkgraaf 9 ideoostkant van de Grote Markt t00n[ z|ch daarvan niet onder de vmhi.m, m„l illdr|lk. Bckhof. murim. „m jiiddia van iici uciviiui- fT lie schappen zitten. Hierbij komt. parkeerterrein hebben we n Mag- S')1 jt Van den Brink, dat de lecfbaar- id in dit gebied aanzienlijk ver ijl ndert en dat treft ook andere iememingen zoals horccavesti- nolia. Dat ligt nauwelijks verder weg. De gemeente heeft momenteel overigens geen geld voor de Bck- hoF'. Het gebrek aan parkeerruimte in de Goese binnenstad is een oud pro bleem voor de middenstanders. Het destijds instellen van tijdelijk parke ren noemt de GMC een verbetering, maar het gebrek aan ruimte voor de De leegstand in de Goese binnenstad (van de 260 aanwezige winkelpanden staan er momenteel zo'n 20 leeg, hetgeen neerkomt op acht procent) noemt de GMC niet alarmerend voor een winkelgebied van die grootte. Volgens de middenstanders vinden er op dat gebied nogal wat verschui vingen plaats. De vele winkelverbou wingen zien zij als een goed teken. Dijkgraaf beaamt dat: „Een bijko mend verschijnsel van de economi sche recessie is dat sommige winke liers eerder dan vroeger in de proble men komen. Je ziet dan ook dat winkelpanden sneller van eigenaar veranderen dan vroeger het geval was. Mijn indruk is dat een leeg staande zaak in de meeste gevallen weer snel bezet is". De wethouder heeft de indruk dat het niet slecht gaat met de Goese middenstand. Het merendeel rooit het wel, volgens hem „De midden standsbranche is flexibel en taai, ze kijken niet op een uur en kunnen vaak - als dat nodig is - de broekriem aanhalen. Het gemeentebestuur moet wel degelijk rekening houden met de belangen van de midden stand. maar we moeten ook de con sument niet vergeten. Die komt wel eens te weinig aan bod. Bij veel zaken spelen met alleen commercië le. maar ook algemene belangen. Ze zijn soms moeilijk tegen elkaar af te wegen". De kritiek van de GMC dat de vervuiling in de binnenstad zo lang zamerhand schrikbarende vormen aan gaat nemen, vindt Dijkgraaf ergens wel terecht. In het kader van de nog immer voortschrijdende be zuinigingsdrift heeft de gemeente onlangs besloten om werknemers die vervroegd uittreden of om een andere reden stoppen met werken, bij de stadsreinigingsdienst niet meer te vervangen. De inzet van het gemeentepersoneel bij het schoon houden van de binnenstad wordt er niet beter op, volgens de wethouder. Vacatures worden in principe niet vervuld. „Ik heb geen zin om als een soort opvoeder op te treden, maar het is wel zo dat de middenstand en het publiek mee kunnen werken aan het schoonhouden van de stad. Als ik in mijn tuin een leeg frietbakje vind, raap ik het ook op". bovenstaande redenen ziet de ICdc grote landelijke winkeliers t" lag naar Goes komen. Ze kunnen gen voor het herstel van het «wicht. De branchevervaging, dan mogelijkerwijs zou kunnen ïkójlstaan, is echter wel een zaak de detailhandelaren bang voor iini L Grootwinkelbedrijven die be- r.re levensmiddelen ook schoe it i. kleding, tijdschriften, planten dectronische apparatuur verko el trekken hel publiek bij de iijü ailhandelaar weg. Ook hebben nmige grootwinkelbedrijven er eei (handje van om kleine bedrijfjes te slokken, zodat een aantal mf taties van zelfstandige onderne- bll r in filiaalchef in de toekomst, ke." gens de GMC, niet denkbeeldig Goese wethouder drs J. Dijkgraaf m komische zakeni voelt ook wel Het winkelcentrum De Wijngaard aan het Kolvemershof in aanbouw. Goese kern moet middelpunt van winkels blijven. GOES Het ziet er naar uit dat het nieuwe woon- en winkelcentrum De Wijngaard in de toekomstige Klove- niershof in goes, in tegenstelling tot winkelcentrum Schut tershof, niet lang leeg zal staan. Een woordvoerder van Jones Lang Wootton uit Amsterdam, de projectont wikkelaar van het winkel- en wooncentrum wist te vertellen dat de verhuur van de winkeleenheden boven verwachting verloopt. De ruimte is momen teel voor het grootste gedeelte contractueel verhuurd. Hij noemde onder andere de kledinggigant C A. die duizend vierkante meter vloeroppervlak voor zijn rekening genomen heeft, dit filiaal zal ook gebruik maken van het terrein waarop nu het ZLM-gebouw aan'de Wijngaardstraat staat Blokker, een grootwinkelbedrijf in huishoudelijke artikelen neemt 530 vierkante meter van het winkelcentrum in beslag. De drogisterijen-keten Etos is. volgens de woordvoerder, goed voor 150 vierkante meter Van de totale winkeloppervlakte van 4300 vierkante meter is momenteel al 1600 vierkante meter bij de grootgrutter Albert Heijn in gebruik, zodat nog ongeveer een vloeroppervlakte van ongeveer 1100 vierkante meter beschikbaar is om opgedeeld tot worden in kleindere eenheden. Hiervan zijn reeds vier stuks verhuurd. Voor het resterend oppervlak bestaat volgens de woordvoerder een dermate grote belangstelling dat hij verwacht het winkelcentrum in het derde kwartaal van dit jaar volledig verhuurd te zullen opleveren. „In de eerste instantie werd het plan door de gemeente en door de bewoners niet serieus genomen. Met in het achterhoofd de blunder van het Schuttershof gaf men ons niet veel kans van slagen We hebben het tegendeel bewezen", aldus de woordvoerder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15