Schrijvers bouwmarkt Heel Den Haag ligt 's morgens in de bus. Van kastplank tot nieuwbouw bedrijf Boekhandel Hoekman De PZC. >n Dijk van *n krant. beursaanbiedingei J VREUGDENHOF 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 10 Mi? Kan allemaal. Met de PZC. De krant van Zeeland die de wereld bij u thuisbrengt. 'n Krant met karak ter. Boeiend, helder en actueel. Want nog voor 't ochtend gloren wordt de PZC geboren. PZEM-meevaller Vroeger kon je lachen, zo luidt, zoals de meesten weten, de nieuwste Neder landse film. Zou het waar zijn'? We zul len het op gezag van Simón Carmig- gelt en Bert Haanstra dan maar aan nemen. Maar nu kan je dat toch ook nog wel eens. Hebt dan niet moeten lachen om de uitspraken van wethou der Schoenmakers van Middelburg? Jarenlang proberen de PZEM en de Water Maatschappij nu al, om Middel burg in de kring te trekken en één te worden, met geheel Zeeland. Maar de hoofdstedelijke magistraten wilden dat liever niet. Ze zullen daarvoor mis schien hun reden hebben gehad. Maar nu er wat te verdelen val een honderd je, per gezin) komen ze ook aan de bak. Wij ook meedelen, zegt Schoenma kers. En in een ander stuk ik meen op datzelfde blad (in elk geval in hetzelfde nummer van 29 april): als Middelburg straks één wordt, dan moet er bovenop de aktiva die we overdragen, een flink stuk goodwill. Die Schoenmakers toch. Want dat moet Jan Splinter, die toch al zo moeilijk door de winter komt, naar men in sommige kringen beweert, dat toch helpen betalen. Moet ik nu straks lachen, als een boer die kiespijn heeft? Afwachten wie er straks voor zal stemmen, om Shylock Schoenmakers zijn pond vlees te ge ven. S. A. Jumelel Molenstraat 35 Bruinisse Israëlavond ISRAEL-AVOND - 29 april 1983 Onder de kop 'Politieke daden Israel terughoudend beoordelen' deed de PZC op dinsdag 26 april verslag van een te Middelburg gehouden Israél- avond. Daarin gaf de verslaggever een beknopte weergave van wat de diver se sprekers gezegd hadden. Bij het lezen daarvan zijn mij een paar din gen opgevallen. Allereerst de alinea die handelt over de veranderde hou ding van het Nederlandse volk tegen over Israël. 'Het kamerlid' -(de heer Eversdijk) zo meldt het verslag- „ver wees daarbij naar daden van de rege ring van premier Begin die weerstand opriepen. Met name noemde hij het bloedbad dat vorig jaar onder de vluchtelingen in Libanon plaats vond". De heer Eversdijk heeft dus gezegd, als het verslag een korrekte weergave is, dat het bloedbad onder de vluchtelingen in Libanon een (w&n- Idaad is van de Israëlische regering. Dit nu lijkt mij een verdraaiing van de feiten en een grove belediging van de regering van een met ons bevriende natie. Ieder die de berichten over de gruwelijke gebeurtenissen heeft ge volgd, zou moeten weten dat de toe dracht anders is dan hier wordt be weerd. Mijn tweede opmerking over het verslag is dat de kop van het artikel niet korrekt weergeeft wat de teneur van het gesprokene was. On der een kop 'Politieke daden Israël terughoudend beoordelen' zou men een aantal kritische opmerkingen van de diverse sprekers verwachten. Daar van is echter geen sprake. Alle spre kers (ook de heer Eversdijk) hebben hun sympathie voor Israël laten blij ken. Ik denk dat de koppenschrijver- (ster) zich heeft laten (mis)leiden door eigen gevoelens tegenover Israël. Na- EEN BEURS VOOR HET GEHELE GEZIN Als doe het zeiver kunt u bij ons terecht in de meest ruime zin, maar ook voor een kleine verbouwing of totale nieuwbou De maatvaste bouwmarkt voor iedere beurs Isovatieplan is een landelijke organisatie die gegarandeerde kwaliteit levert. Wat houdt het isovatiepakket iri: Serre Pergola' Berging I Overdekt terras Dakvensters Entreeportaal/ Garage Luifels Treklulken Verlaagde plafonds Glazen deuren/ Badkamers/ Scheidingswanden Wonmgisolatie Kozijnvervanging Alle bovengenoemde produkten zijn te bezichtigen bij Schrijver's bouwmarkt en tijdelijk op de Expo. Vraag vrijblijvend onze isolatiedocumentatie aan. vloertegels aggio van 33 f-voor 26,40 in twee uitvoeringen p/m2 Grappa 20 x 20 van 43, -voor 25,- p/m Marmertegels voor de wand nieuw c oc 20x25 54,95 p/m wandtegels Jupiter p/m ™n 24,50 voor 21,5j Wit p/m-' vcnl6,-v, 14,- Marmo p/m ven 1 8,-VOO' 1 5(5Q Fondo C p/m' van 22,50— r 19,5 SCHRIJVER'S BOUWMARKT Noordweegseweg 27, tel. 01106-1753 's-Heer Arendske/.ia Aannemingsmaatschappij Schrijver B.V. Wijngaardstraat 10, Yerseke, tel. 01131-2907 Wij zijn dit jaar voor 't eerst op de Expo!! (stand 40b eerste hal), met natuurlijk voor iederen SPECIALE EXPO-AANBIEDINGEN op velerlei gebied! Een grandioos gebeuren wat zelden in Zeeland zal voorkomen, n.l.: als opening van de Expo 1983 zal op dinsdag 10 mei vanafvier uur 's middags tot half tien 's avonds Nederlands bekendste dichteres NEL BENSCHOP u haar eigen gedichtenbundels onder het oog brengen en signeren! Wat is er mooier dan een gedichtenbundel met echte handtekeningen van deze beroemde dichteres! Al haar bundels zijn dan ook die dag en tijdens de andere dagen van de Expo bij ons verkrijgbaar Graag tot ziens bij BOEKHANDEL HOEKMAN in stand 40b (voorste hal) Tevens demonstratie Zuidema-volksschilderkunst door mevr. Kodde met verkoop van alle benodigdheden Ook verkoop van plm. 650 Ip's en cassettebandjes in gewijde en klassieke muziek. Prijs per stuk 23,90 -2 voor 42,90 Speciaal voor deze Expo hebben wij een enorme partij PRACHTIGE ROMANS van bekende schrijvers gekocht zoals: ANNIE OOSTERBROEK - DUTSCHUN - FOKA VAN LOON, JOS VAN MANEN - PIETERS, DIEUWKE WINSEMIUS enz. enz. NORMALE PRIJS 16,90 ALLEEN TIJDENS DE EXPO-DAGEN VOOR DE ONGELOOFLIJK LAGE PRIJS VAN 6,90 Nergens vindt u zo'n aanbieding WINKELCENTRUM V 's-Gravenstraat 47 's-Gravenpolder Tel 01 103-1894 00# DIT JAAR WEER OP DE EXPO TE GOES Wij presenteren: 1060 soorten bier biermanden in alle prijsklassen bloemstukken vanaf corsages t/m komplete bloemenmanden, delikatesse manden enz. enz. en mochten ook dit jaar leveren: bloemstukken voor o.a.: de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en vele andere standhouders. Speciale EXPO aanbiedingen: linnen draagtas met exclusieve buitenlandse biersoorten 25.— (winkelwaarde 35.— pracht orchideestuk 7.95 Tot ziens in de veilinghallen. THEO VREUGDENHIL EN MEDEWERKERS tuurlijk heeft iedereen het. recht om over allerlei zaken te denken zoals hij of zij denkt. Maar iemand die aan verslaggeving doet, dient naar een zo groot mogelijke objectiviteit te stre ven, ook in het schrijven van koppen. A. Vergouwe Kon. Enimastraat 3 Breskens Minderheden Naar aanleiding van het ingezonden stuk van de heer Patty (PZC 7-4-1983) willen wij het volgende opmerken. Hetgeen gesuggereerd wordt, dat de Mr, Dr. Soumokil Stichting meege daan zou hebben aan de totstandko ming van de Nota Minderheden, wil len wij met nadruk erop wijzen, dat dat pertinent niet het geval is ge weest. Onzerzijds zijn er op geen enke le wijze gegevens verstrekt! Het enige overleg, dat de stichting heeft met de gemeente Middelburg is het jaarlijkse gesprek, dat in het kader van de subsidiëring van de stichting gevoerd wordt met het Ministerie van WVC. waarbij vertegenwoordigers van de dne-meesubsidiërende gemeenten, t w Vlissingen, Middelburg en Valke- nisse, aanwezig zijn. Het bovenstaan de verklaart wellicht het feit, dat de stichting opgenomen werd op de lijst van verenigingen van culturele min derheden. Dus: de heer Patty heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. Betrokkene had zich beter, om zeker van de zaak te zijn, kunnen vervoegen bij diegenen, die wel de beschikking hebben over de exacte informaties. Voor wat be treft de aangevoerde aantijgingen, vragen wij ons af, of de heer Patty,, alvorens kritieken te leveren aan het adres van diegenen, die volgens hem 'voor hun eigen handelen', zelf eerst aan kan tonen op welke wijze hij zich ten dienste van zijn gemeenschap heeft waargemaakt! Indien inderdaad het geval zou zijn, dat wij voor ons zelf handelen, dan hadden wij, zowel het bestuur, als alle medewerklstiers, ons gezin, onze vrije tijd, etc. piet behoe ven op te offeren, Dat wij als 'stiefkin deren' worden beschouwd, tot daar aan toe, maar dat wij als 'vuilnisbak ken' moeten gaan fungeren, daar pas sen wij voor! Ondanks het gestelde, dat wij voor de Molukse gemeenschap niet competent zijn, prijzen wij ons toch gelukkig met die opofferingen, die enkel ten dienste zijn geweest voor onze gemeenschap ivoor sommigen weliswaar moeilijk te aanvaarden) te hebben kunnen geven. To.t slot nog dit: „De toekomst zal het ons leren, of de heer Patty die na zijn studie tot de intellectuelen gaat behoren, diezelfde opofferingen kan/wil geven c.q. op brengen". Namens het bestuur van de mr. dr. Soumokil Stichting B. F. Soumokil, voorzitter mevr. G. AHofman, secretaris Middelburg Werkgelegenheid In uw verslag van de raadsvergadering van Reimerswaal van 26 april stond beschreven, dat burgemeester en wet houders een werkgelegeneheidsnota hebben uitgegeven. Dit gebeurde na uitvoerig overleg met verschillende in stanties; ja, er werd aan de burgers zelfs een oproep gedaan in 'Reimers waal Informatie', om vooral een steen tje aan het geheel bij te dragen. Met vele officiële instanties is na toezen ding van de conceptnota overleg ge pleegd. Die mensen echter, die op de oproep in 'Reimerswaal Informatie' hadden gereageerd, kregen pas de uit eindelijke nota te zien, zonder te zijn geïnformeerd of gehoord na het ver schijnen van de conceptnota. Waarom zouden burgers in de toekomst nog de> moeite willen nemen, en reageren op een dergelijke oproep? K. Hanneioijk, voorzitter van de werkgroep D'66 Reimerswaal Lelieplein 9 Yerseke Waterschap Een dezer dagen zijn de aanslagen be treffende de verontreinigingsheffing, groot tl 168 weer rondgestuurd. Het blijkt dat het waterschap weer makkelijkste, maar voor AOW-e IC onbillijke, regeling van ieder betalen heeft toegepast. MeerdJje ren heb ik hier, met nogal andere AOW-ers, tegen geprotel d: Het enige resultaat was dat ik b 1st; reikt, is een brief van het watö sr van 10-7-'80 met de vermelding lijkt niet onmogelijk dat menW ve genertijd het principe van drie' lingseenheden per adres zal ve en een andere grondslag zal ga® i, teren". Inmiddels zijn jaar verder. Daarom de vraag' neer zal die 'gelegener tijd' eet breken? Zou dit niet eerder gei als de groep AOW-ers eens me tal vuist krom maken? Het is en bi; r weerbare groep. Daarom maken ren ambtenaren hier blijkbaai zorgen voor tegenmaatregelen! zwaksten in de maatschappij J. Mindf l( St. Pietersl Midi eli fic

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 14