PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Seen eenzijdige anpak Z.-Afrika PZC Missie-Shultz verkeert in beslissend stadium CHERP TOEZICHT BEDRIJVEN Dagboeken Hitiers lijfarts iidiase order 40 miljoen Iran wijst Russen uit Werf RDM van de baan DODEN HERDACHT vandaag Zonnetje proog weer en perioden met zon. mddagtemperatuur ongeveer 16 gra- üen. Zwakke tot matige zuidenwind. u«|6e jaargang no. 105 inderdag 5 mei 1983 n*fDEN iDPADe Britse auteur David Irving heeft 11 ierdag in Londen de dagboeken van de lijfarts 'eS er, Theodor Morell, gepubliceerd. Het boek, dat heet 'v;if Hitlerthe medical diaries', bevat op meer dan 300 f zijden medische observaties en aantekeningen over 38rekken tussen arts en patient in de jaren 1937 tot Irving vond de papieren in een Amerikaans archief Washington en kocht de publikatierechten van Morells uwe Johanna. 10- terhouding tussen de ridderkruisdragende Morell en zijn patient A (Hitler) was geen gemakkelijke De Führer liet zich nooit op bepaalde plaatsen aanraken. Overigens waren de methoden van Morell om Hitlers uitmate hoge bloeddruk en oorsuizingen te verlichten nogal onaangenaam op 11 augstus 1941 bracht hij twee bloedzuigers aan. Hij schreef zijn patiënt ook vegetarische gerechten voor. Morell door velen beschouwd als een kwakzalver kwam er op het proces in Neurenberg zonder kleerscheuren af. Zie ook pagina 5) (Van onze parlementaire redactie) I HAAG De Nederlandse regering voelt op dit moment ;ts voor eenzijdige sanctie-maatregelen tegen het apart- Idsbewind in Zuid-Afrika. In een nota aan de Tweede Dier schrijft de regering dat een drietal onderzochte gelijkheden - een olie-embargo, investeringsbeperking en |)ortbeperking - op een groot aantal bezwaren stuiten. minister van buitenlandse za- £3 Van den Broek vanmorgen op een anjsconferentie eenzijdige sancties acj steeds niet uit zegt te sluiten zal ■rsjrlopig alleen binnen EG-verband 2rstreefd worden naar aanscherping de (vrijwillige) gedragscode voor irlandse bedrijven in Zuid-Afrika. olie-embargo veronderstelt het ïggen van het handels- en scheep- tverdrag met Zuid-Afrika, onthef- van GATT-verplichtingen, in- ig van de Benelux-partners, machtiging van de EG en het iteren van de sanctiewet. Volgens i den Broek zijn er dan nog alle ;elijkheden van ontduiking door (bedrijfsleven en de economische 'ilgen voor Nederland bovendien, investeringsbeperkende maatre- moeten ook verdragen worden egd, terwijl de sanctiewet hierin aantal beperkingen oplegt. EG-gedragscode schrijft onder voor dat er in vestigingen in •Afrika niet gediscrimineerd mag len naar ras, zoals mogelijk is er de Zuidafnkaanse wetgeving de vrijheid van zwarte arbeiders te vrij te organiseren in vakbon- IVERSUM (GPD) De Indiase r heeft bij Philips' Telecommuni- it Industrie in Hilversum een or- geplaatst voor de levering van 25 biele computer gestuurde tele- entrales. Met deze opdracht is bedrag van rond de 40 miljoen len gemoeid. gaat om 15 centrales met een citeit van 2000 telefoonlijnen en [centrales met een capaciteit van I Hjnen. den moet worden gegarandeerd. Om inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen de Europese vestigin gen in Zuid-Afrika worden de bedrij ven jaarlijks verzocht hierover te rap porteren. Volgens minister Van den Broek werkt het bedrijfsleven hier in toenemende mate aan mee. Volgens de minister mag echter ook ROTTERDAM De oprich ting van een nieuwe repara- liewerf in Rotterdam, waar 500 ontslagen medewerkers Van de failliet verklaarde RDM-reparatiewerf een baan Zouden kunnen krijgen, gaat dcfinticf niet door. Dal heelt 'dc Rotterdamse havenwet houder drs. R. den Dunnen Woensdag meegedeeld. Op een persconferentie woens dag in het Rotterdamse stad- Juis verklaarde Den Dunnen at de gemeente Rotterdam s veruit de belangrijkste po litiële deelnemer in de nieu we werf, onvoldoende financië le medewerking heeft gekre gen van de ministeries van feconomische zaken, sociale za ken en van de bedrijfsvereni ging metaalindustrie. „Op Mm twee miljoen gulden na wu Rotterdam alle risico's dragen", aldus Den Dunnen, pelangrijk struikelblok is vol gens de Rotterdamse wethou der de voor Rotterdam en de pedrijven Scanmarine en Boe- Je onaanvaardbaar hoge kraagprijs geweest, die econo mische zaken heeft gehan teerd voor de dokken van de oude RDM-reparatiewerf: on geveer tien miljoen gulden slot pagina 14) LONDEN (RTR) Het ministerie van buitenlandse zaken van Iran heeft woensdag 18 Sowjetrussische diplomaten opdracht gegeven het land binnen twee dagen te verlaten. Dit heeft het Iraanse persagentschap Irna bekendgemaakt. Volgens het persbureau waarvan het bericht in Londen werd ontvan gen werd de uitwijzing meegedeeld aan de Russische ambassadeur in Teheran De uitwijzing van de diplo maten volgde op een bekendmaking van de procureur-generaal van de revolutie enkele uren tevoren dat de pro-Russische communistische partij van Iran. Tudeh. werd ontbonden omdat zij zich aan spionage heeft schuldig gemaakt. Zaterdag gaf de secretaris-generaal van Tudeh, Nou- reddin Kïanouri, op de televisie toe dat hij smds 1945 voor de Sowjet-Unie had gespioneerd. In februari zijn een zeventigtal vooraanstaande leden van Tudeh, onder wie Kianouri. gearres teerd. eind apnl werd een tweede groep aangehouden. Irna deelde mee dat de uitgewezen diplomaten zijn beschuldigd van in menging in de binnenlandse zaken van Iran door het leggen van contac ten en het zich bedienen van 'verra derlijke en gehuurde agenten'. niet de indruk ontstaan dat vanuit de Nederlandse samenleving de apart heid in stand wordt gehouden, laat staan worden versterkt In navolging van Groot-Brittannie overweegt de minister een sociaal attaché aan te stellen op de ambassade in Zuid- Afrika om de naleving van de gedrags regels beter te kunnen begeleiden. Deze regels zullen gebaseerd zijn op het door Nederland wel en Zuid- Afrika niet aanvaarde verdrag in de Internationale Arbeidsorganisatie ILO Het CDA erkent dat het kabinet bij het innemen van zijn standpunt over de nodige argumenten beschikt., maar wijst er tevens op dat er in het regeerakkoord van dit kabinet afspra ken zijn gemaakt over het treffen van eenzijdige maatregelen tegen Zuid- Afrika. Het CDA zal het door het kabinet ingenomen standpunt dan ook kri tisch toetsen. De nota over Zuid-Afrika wordt door VVD-fractievoorzitter Nijpels als „een realistisch stuk" beschouwd. Volgens Nijpels toont het kabinetsstuk duide lijk aan dat „eenzijdige boycotmaat regelen van ons land praktisch en juridisch met te realiseren zijn". Volgens de PvdA hedeft het kabinet niet de politieke wil om economische maatregelen tegen het Zuidafrikaan- se apartheidsregime te nemen. Daar om grijpt het elk mogelijk obstakel aan om aan effectief beleid te ontko- Ook het Komite Zuid Afrika, de Anti- Apartheidsbeweging Nederland en de werkgroep Kairos reageerden teleur gesteld over de inhoud van de rege ringsnota AMSTERDAM (ANP) Koningin Beatrix heeft woensdag samen met haar zoon Willem Alexander de eerste krans gelegd bij het nationaal monument op de Dam in Amsterdam ter nagedachtenis van allen, die sinds de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Na de koningin en de kroonprins legden twee nabe staanden een krans, gevolgd door minister-president Lubbers en de ministers De Ruiter van defensie en Brinkman van WVC namens de raad van ministers. Uit naam van de strijdkrachten legden de chefs van staven een krans. Verder namen meer dan twintig organisa ties van verzets- en oudstrijders en oorlogsslachtoffers aan de herdenking deel. Op de Dam stonden erewach ten. Voorafgaand aan de kranslegging was er een herden kingsdienst in de Nieuwe Kerk. Woensdagavond hebben ongeveer vijfhonderd mensen na een stille tocht door Amsterdam op de Dam de doden van de oorlog herdacht. Tussen de duizend en vijftienhonderd mensen hebben woensdagavond meegelopen in de stille tocht naar de fusilladeplaats op de Waalsdorperylakte bij Den Haag. Bij de bourdon-klok op de vlakte werd de erewacht betrokken. Kamervoorzitter dr. D. Dolman legde woensdagavond in de hal van het kamergebouw aan het Binnenhof een krans bij het boek met de namen der gevallenen. Vervolgens werd enkele minuten stilte in acht genomen. tZie ook pagina 18). ISRAËLISCH KABINET BESL UIT VAND AA G BRITSE GRAAF VERDACHT VAN PORNOHANDEL <Van onze correspondent! LONDEN Een vooraanstaand Buts edelman en lid van het Hogerhuis, de 44-jange Graaf lEarli Grey, is giste ren door de politie meegenomen voor ondervraging over zijn aandeel m een omvangnjke porno-handel De graaf werd samen met nog drie andere mensen aangehouden na de vondst van pornografisch materiaal, waarvan de ivaarde op 100.000 pond >440 000 gulden i wordt geschat. De boekjes en videobanden werden op verschillende adressen in Oost- Londen aangetroffen. iVan onze correspondent) JERUZALEM Het Israëlische kabinet komt vanmorgen in bijzondere zitting bijeen om het ontwerp-akkoord met Libanon goed te keuren dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Shultz met zijn pendeldiplo matie heeft opgesteld. Algemeen wordt aangenomen dat de Israëlische regering met het ontwerp akkoord zal gaan. Ook van Libanese kant zijn geen moeilijkheden meer te verwachten. Premier Begin zei gisteravond na een gesprek met Shultz dat er een aantal zaken in het ontwerp zijn waarover het kabinet zich moet uitspreken. Dat betreft Amerikaanse compromisvoor stellen inzake de positie van majoor Haaad en patrouilles in Zuid-Libanon die deel uitmaken van het veiligheids arrangement. Israël stond aanvanke lijk op het standpunt dat Israëlische militairen onder Libanees commando deel moeten nemen aan dergelijke patrouilles, terwijl voor Hadad een leidende functie in het Libanese leger in Zuid-Libanon werd opgeëist. In beide zaken schijnt het dat Israel akkoord gaat met Shultz' compromis voorstel. Volgens dat compromis, waarvan de details nog niet bekend zijn. zouden zowel Israël als Libanon water in de wijn doen. Het ontwerp akkoord houdt in dat er formeel een eind komt aan de staat van oorlog tussen Israël en libanon. zonder dat het een vredesverdrag is Ook is er geen sprake van het aanknopen van betrekkingen Daarover zullen onder handelingen beginnen een halfjaar na fC m*W0S*!r UTRECHT ANPi Een van de primeurs van de licht vliegtuig-bouwpakket kopen Bij het pakket be manifestatie 'Techniek in vnje tijd', die vanaf vandaag hoort ook de holle vleugel van nylon met een draag tot en met zondag in de Bernardhal en de Manjkehal wijdte van 180 cm. Nadat met in het vliegtuigje een van de Jaarbeurs te Utrecht wordt gehouden, is deze radiobestuung en motor heeft gebouwd kan het de 'Windbag'. Voor f 244 - kan de modelbouwer dit ultra- lucht in Schoolbegeleiding Schoolbegeleiding geldt voortaan als basisvoorziening van de rijks overheid. Gemeenten mogen even tueel een extra bijdrage leveren. (PAGINA 5) Ontwapening Het voorstel van Sowjet-leider Yoeri Andropov om bij de Geneef- se onderhandelingen over wapen beperking zowel kernkoppen als lanceermiddelen te tellen is door de westelijke bondgenoten met voorzichtige instemming begroet. Ronald Reagan noemt het plan 'bemoedigend' (PAGINA 3) De schippersvereniging Schuttc- vaer maakt bezwaar tegen de toe kenning van een ligplaats aan de Loskade in Middelburg voor het voormalige zendschip van Veroni- (PAGINA 13) Ander/echt: 1-0 In een tumulteus duel met Benfica heefl Anderlecht zich gisteren in Butssel een wankele 1-0 basis ge schapen voor de tweede wedstrijd die in Lissabon wordt gespeeld (PAGINA 21) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Financien, economie: 7 Kunst en cultuur: 9 Varia: 11 Provincie: 13. 15, 17 en 19 Sport: 21 Yoen Andropov ui- terugtrekking van alle vreemde troepen uit Libanon. Als er van Israëlische en Libanese kant geen bezwaren van het laatste moment zijn. zal Shultz morgen, vrij dag. korte bezoeken aan Jordanië en Saoedi-Arabiè brengen om dan zater dag naar Damascus te gaan. Daar wacht hem dc moeilijkste taak, namelijk om president Assad van Syrië te winnen voor het Libanees- Israelische akkoord. Het staat geens zins vast dat Syrië zonder meer met het ontwerp akkoord zal gaan. ai is de Amerikaanse en ook Israëlische verwachting dat Syrië uileindelijk zijn troepen uit Libanon zal willen terug trekken. Al is het maar omdat na het terugtrekkingsproces de Syri sche invloed in Libanon groter blijft Herdenking 5^22^' "VTederland heeft gisteren, '\rQ I IN 4 mei, op gepaste wijze zijn doden uit de tweede wereldoorlog herdacht. Achtendertig jaar na beëin diging van de vijandelijkheden is dat nog steeds een zinvolle bezigheid. Op tal van plaatsen zijn, vaak bij monu menten voor gevallenen, herden kingsplechtigheden gehouden. Zij voeren de herinneringen van miljoe nen Nederlanders terug naar de oor logsjaren '40-'45. een periode, die meer dan de helft van de huidige generatie Nederlanders gelukkig niet heeft meegemaakt. De herdenkingsplech tigheden zijn momenten ons te bezin nen op de verschrikkingen van de oorlog. Duizenden Nederlanders heb ben in die jaren hun leven gegeven voor de vrijheid van ons land. De avond van 4 mei is blijvend voor hen. Hun idealen van een vrij en democra tisch Nederland, waar fascisme en racisme zijn uitgebannen, zijn anno 1983 nog even actueel als veertig jaar geleden, toen de situatie in ons land totaal anders was. Als we niet willen vergeten wat in de jaren '40-'45 is gebeurd, zullen we ook de moed moe ten hebben telkens weer het beeld op te roepen van het Duitse volk. dat in de jaren dertig tot veertig volledig in de ban raakte van Adolf Hitler Zijn verwerpelijke ideeën blijken nog al tijd grote aantrekkingskracht uit te oefenen op mensen die geen lering willen trekken uit hetgeen in jaren 1933 ihet aan de macht komen van Hitier) tot 1945 is gebeurd. Fascisme en racisme vinden een rijke voedings bodem nu er evenals in de jaren dertig weer sprake is van een economische crisis. Oppassen blijft de boodschap Oppassen voor mensen als Janmaat, wiens Centrumpartij het wat zij noemt 'vreemdelingenvraagstuk' op racistische wijze benadert. Ook Hitier begon zijn politieke carrière door heel sluw in te spelen op de gevoelens van angst en onzekerheid bh het Duitse volk. Vier mei is een dag om te gedenken, maar ook om het oog ge richt te houden op de toekomst, die vrij moet zijn van smetten als fascis me en racisme. Vandaag. 5 mei, is een feestdag. Feest vanwege de bevrijding van ons land van het Duitse juk. precies 38 jaar geleden. Een nationale feestdag is het helaas niet. Een deel van het Nederlandse volk geniet van een vrije dag, een ander deel gaat gewoon naar zijn werk De eerste categorie bestaat uit ambtenaren en trendvolgers, de tweede groepering vertegenwoordigt het bedrijfsleven. Omdat de regering indertijd geen duidelijke keuze wilde doen voor bevnjdingsdag als algehele vrije dag, kan geen sprake zijn van 'een nationale feestdag' Die veron derstelt, dat het gehele volk de arbeid één dag voor gezien houdt en zijn eventuele actieve of passieve deelne ming richt op activiteiten en gebeur tenissen rond de viering van bevrij dingsdag. Weliswaar zit de vijfde mei dicht bij koninginnedag, die bij uit stek als een feestdag voor de gehele Oranje gezinde natie geldt, maar dat mag met betekenen, dat de dag van de bevrijding minder belangrijk is. Zoals de regels nu zijn of liever het ontbreken van duidelijke richtlijnen lijkt het er op, dat de bevrijding van 38 jaar geleden maar een soort ver plicht nummer was. waar niet al te lang bij moet worden stil gestaan. Dat is jammer, want na de bezinning op de avond van 4 mei, zal enige feestvreug de de volgende dag onze duur bevoch ten vnjheid nieuwe inhoud geven. Concessie De üowjetrussische partijleider An dropov heeft dinsdag een conces sie gedaan aan het Amerikaanse standpunt over plaatsing van atoom raketten voor de middellange afstand in Europa. Reagans zogeheten nul optie in ruil voor ontmanteling van de Russische SS-20 raketten géén plaatsing van 572 fershings en kruis raketten in West-Europa gaat An dropov duidelijk te ver Ook het Ame rikaanse tussen-voorstel in fasen naar de nul-optie toewerken wijst hij af. Wél is de Russische partijleider nu ineens bereid bij de Geneefse on derhandelingen over kernwapens voor de middellange afstand uit te gaan van een evenwicht in het aantal kernkoppen aan beide zijden. Derhal ve geen telling meer van de aantallen raketten, maar van de kernkoppen Voor het Westen is dat van wezenlijk belang, omdat de Russische SS-20 raketten over dne kernkoppen be schikken. Elke eerlijke telling houdt in. dat de Russen een flink aantal van deze raketten moeten ontmantelen. De bereidheid van Andropov om min der kernwapens voor de middellange afstand te stationeren, is echter aan een voorwaarde verbonden. De Fran se en Britse kernwapens moeten wor den meegeteld, vindt de Russsische partijleider Weliswaar ls die voor waarde al eerder genoemd en even snel weer verworpen door de betrok ken westerse landen, maar dat laat onverlet dat het jongste voorstel van Andropov mogelijkheden biedt om de wapenwedloop tussen Oost en West aan banden te leggen Als Andropovs voorstel de inleiding is tot verdere concessies aan het Westen kan dit een opening betekenen in het wapenover- leg m Genève. Het Westen heeft twee jaar op een dergelijke stap moeten wachten. Nu de Russen er langzamer hand van doordrongen raken dat West-Europa niet zwicht voor dreige menten en nu de plaatsing van raket ten aan Navo-zijde eerder een kwestie is van maanden dan van jaren, kiezen de Sowjets voor een 'gematigde oplos sing Het klinkt cynisch, maar het grove machtsvertoon van Moskou op dezelfde wijze beantwoorden is kenne lijk de enige taal die het Kremlin verstaat- olm

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1