Landbouwmarathon vast op Duitse eis Brazilië biedt Suriname groot hulpprogramma IMIIIRIOI Uitbetaling schade branden minder snel 'Energie discussie loopt niet zo slecht' Sportvliegtuigje geborgen Den Ruigenhoek verloren PZC/binnen"bulten,and Molukkers boos over wapenleveranties ZITTING VERDAAGD TOT WOENSDAG Hoogleraar ook op 65 ste jaar met pensioen - Verdachte moordzaak Delft vrijgelaten GERICHT TEGEN 'CUBANISERING' DE BROODPRIJZEN BIJ NIR0 moutbrood176 u0lk0ren 1.7B boereh uit 1.7G boereh bruin 1.7B ueredeld khip hit J.76 ueredeld khip bruih 1.76 tijgerbrood 1.7G PREMIE NEGEN PROCENT OMHOOG Nederland is bereid energie met België te ruilen Werkloosheid stijgt niet meer zo snel VRIJDAG 22 APRIL 1983 DEN HAAG (ANP) De Nederlandse regering heeft zic h de uoede van de Molukse organisatie Badan Persatu%p op de hals gehaald, door onlangs een exportvergunning af te geven voor de levering van 100 lichte tanks en 50 houwitsers aan de Indonesiche regering. Volgens de organisatie, die een protestbrief aan premier Lubbers heeft gestuurd, is een dergelijk besluit in strijd met het criterium dat de nederlandse regering bjj de export van militair-strategische goederen pleegt aan te leggen Dat criterium houdt in dat de geleverde wapens met. mogen worden gebruikt in een gewapend conflict, en evenmin om de bevolking van het ontvangende land te onderdrukken De Badan Persatuan betoogt in de brief dat in Indonesië 'de mensenrechten stelselmatig worden geschonden' en dat de Indonesische regering 'nog steeds in een gewapend conflict is gewikkeld met de bevolkingsgroepen aldaar'. Van onze correspondent) LUXEMBURG De EG-ministers van landbouw hebben hun marathonvergadering voor de vaststelling van de nieuwe landbouwprijzen woensdagnacht zonder akkoord afgebroken. Volgende week woensdag 27 april zullen ze een nieuwe poging doen de meningsverschillen te overbruggen. Obstakel voor een akkoord bleef de Duitse eis dat de Duitse zuivelboeren in het nieuwe seizoen een redelijke prijsverhoging moeten krijgen. De 0.3 procent prijsverhoging die uit de laatste compromisvoorstellen van de DEN HAAG (ANP) Vanaf 1 augustus 1984 gaan hoogleraren en lectoren, nel als andere werknemers, met hun 65- ste jaar met pensioen. Een meerder heid van de Tweede Kamer stemt in met een wetsontwerp om de pensioen gerechtigde leeftijd voor professoren te verlagen van 70 naar 65 jaar. zo werd donderdag duidelijk. De maatre gel heeft tot gevolg dat ongeveer twee honderd hoogleraren en lectoren be gin volgend jaar eervol ontslag krij gen omdat ze 65 of ouder zijn. De kamer vindt wel dat de overgang naar de nieuwe situatie soepel aangepakt moet worden. CBS: weer minder doden in verkeer DEN HAAG (ANP) In 1982 zijn als gevolg van verkeersongevallen 1710 personen overleden, 97 minder (5,4 procent) dan in 1981. In dat jaar vielen er ook minder doden, vergeleken met 1980. Ook het aantal gewonden is gedaald: van 100.161 naar 97.750 (2,3 procent). Deze gegevens heeft het centraal bu reau voor de statistiek woensdag be kendgemaakt. De daling van het aantal verkeersdo den trad vooral op onder voetgangers. De meeste doden zijn gevallen onder automobilisten. Fietsers vormen de enige categorie waarin het aantal do den is toegenomen. DELFT (GPD) Een 41-jarige inwo ner van Delft, die afgelopen maandag op verdenking van medeplichtigheid of uitlokking van de zesvoudige moord in café 't Koetsiertje was aan gehouden, is donderdagmorgen door de Delftse politie weer vrijgelaten. Omdat de politie de beschuldigingen niet hard kan maken, is de verdachte zelfs niet voorgeleid bij de officier van justitie. Op 5 april schoot de 27-jarige C. Y. in het café zes bezoekers dood. Na twee dagen hield de politie hem in een woning in Zaanstad aan. In de loop van het onderzoek kwam naar voren, dat een Delftenaar al weken van tevoren van Y. te horen had gekregen dat hij op een dag een aantal mensen zou neer schieten. Aanvankelijk had de politie ook het vermoeden dat de Delftenaar Y. ertoe had aangezet. Uit het verhoor van de Delftenaar is van medeplichtig heid of uitlokking van het drama niets gebleken, aldus een politiewoordvoer der ADVERTENTIE van de ene verbazing in de andere op de 38e INTERNATIONALE Europese Commissie voortkwam, wa ren voor de Westduitse minister van landbouw Kiechle niet aanvaardbaar. Tussen nu en volgende week woensdag zal bekeken worden op welke manier de Duitsers toch nog een kleine extra prijsverhoging gegeven kan worden zonder daarmee de algemene prijsstij ging van 5,5 procent te doorbreken. Alle landbouwministers vinden dat, gezien de sombere financiële toestand Ontslag Fokker Het aantal ge dwongen ontslagen bij Fokker voor medewerkers jonger dan 57,5 jaar zal door een aantal maatregelen ongeveer 100 minder bedragen dan oorspronke lijk was voorzien. Eerder werd een aantal van 700 gedwongen ontslagen genoemd bij de bekendmaking van de reorganisatieplannen, waarbij in totaal 1400 banen bij het bedrijf zullen verval len. Definitieve mededelingen over de vermindering van het aantal gedwon gen ontslagen zullen volgens Fokker nog volgen. SestïïTT april Dagelijks van 10-17 uur en 10-22 .10 uur Zaterdagen zondag van 10-17 uur Amsterdam RAI Trein-Toegang-biljetten bij NS-statmns Burgelijke staat niet meer in proces-verbaal DEN HAAG (ANP) In processen- verbaal van overtredingen hoeft niet meer te worden vermeld of een vrouw getrouwd is of niet. Daarbij doet het er niet toe of zij verdachte is dan wel optreedt als getuige of aangeefster. Dit schrijven minister Rietkerk van binnenlandse zaken en zijn collega Korthals Altes van justitie in een brief aan de burgemeester van gemeenten met een eigen politiekorps en aan de algemeen inspecteur van het korps rijkspolitie. in de Europese Gemeenschap en de grote landbouwvoorraden. een beperk te prijsstijging noodzakelijk is De Duitse problemen zijn ondertussen wel gunstig voor de Nederlandse zui velboeren Die konden aanvankelijk slechts op een verhoging van hun melkprijs met 0.1 procent rekenen en dat is volgens de laatste commissie voorstellen nu 0.8 procent geworden. Minister Braks van landbouw zei woensdagnacht: „Ik schat de mogelijk heid om er volgende week uit te komen niet negatief in" Werkgelegenheid in bouw- en houtsector bereikt een na-oorlogs dieptepunt MIDDELBURG „De werkgelegen heid, z^ker in de bouw- en houtsector heeft in Zeeland in 1982 een triest naoorlogs dieptepunt bereikt. Vooral onder de jeugdige bouwvakkers en schoolverlaters is de werkloosheid groot. het gevolg is. dat er geen vakmanschap wordt aangeleerd, en dat er bij een terugkerende werkgelegenheid een emstig tekort dreigt aan bekwame jonge bouwvakkers die in de openge vallen plaatsen van vervroegde uittre ders en gepensioneerden kunnen tre den. Aan arbeidstijdverkorting valt niet te ontkomen. De vakbeweging moet goed toezien dat het inleveren van de prijscompensatie daadwerke lijk tot het aannemen van meer perso neel leidt. Anders wordt er alleen maar ingeleverd, zonder dat dit tot meer werk leidt en inleveren doen we de laatste tijd al genoeg". Voorzitter J. Maas van de afdeling Middelburg van de Bouw- en Houtbond FNV schrijft dit in het jaarverslag van zijn afdeling De leden bespreken het jaarverslag tijdens een vergadering, die vrijdag 29 april om half acht begint in de Concert en Gehoorzaal in Middelburg. Dis trictsbestuurder Gerard Klein behan delt dan in het kort enkele actuele zaken. Tijdens de vergadering komen ook de verschillende jaarstukken en -verslagen aan de orde. Ook is er een bestuursverkiezing. Het vliegtuigje ligt voor onderzoek op het terrein van Rijkswaterstaat in de Berghoven in Hoek van Holland SCHIPHOL (ANP) Bergers zijn er woensdagavond in geslaagd het wrak van het vrijdag in de Noordzee gezonken Westduitse sportvliegtuig te lichten. Het wrak is overgebracht naar Hoek van Holland. De tweemotorige Cessna-337 was vrijdag van Biggen- hill (bij Londen) vertrokken op weg naar Bremen. Boven de Noordzee kreeg de vlieger te kampen met storingen in de beide motoren. Daarop besloot hij op het water te landen De vlieger, de 33-jarige Friedhelm Kunning uit Bremerhaven, werd ongedeerd gered door de bemanning van de loodsboot Menkar. SAO PAULA (ANP) De Braziliaanse autoriteiten hebben tijdens contacten afgelopen weekeinde met het Surinaamse bewind de verzekering gekregen dat er geen enkel gevaar bestaat voor een 'cubanisering' van Suriname. steunt deze wens en dit lijkt dan ook de verklaring voor de op zichzelf opmerke lijke Amerikaanse ondersteuning van In ruil hebben zij aan het bewind van kolonel Bouterse een uitvoerig hulp programma aangeboden. Het plan heeft volgens regeringswoordvoerders de steun van de Verenigde Staten, die eind vorig jaar evenals Nederland ie dere hulp aan Suriname staakten, uit protest tegen de executies van vijftien oppositieleiders. De toenadering van Brazilië tot Suri name lijkt geboren uit de Braziliaanse wens Paramaribo uit de Cubaanse in vloedssfeer te houden. Washington Zomertijd De zomertijd geldt vol gend jaar van zondag 25 maart tot zondag 30 september, zo is vrijdag na afloop van het kabinetsberaad bekend gemaakt. het Braziliaanse hulpprogramma. De Braziliaanse militairen houden ove- BAYER STOPT MET PCB'S LEVERKUSSEN/DEN HAAG (ANP) Het Duitse chemische bedrijf Bayer ag in Leverkussen stopt in de loop van dit jaar de productie van polychloor- biphenylen (pcb's). Deze stoffen wor den door de milieugroeperingen als een van de ernstigste bedreigingen voor het milieu gezien. SCHEVENINGEN ANPi Bij de brand die gisterennacht het koninklijke landhuis 'Den Ruigenhoek' in de duinen van Schevemngen geheel verwoestte is voor zeker l miljoen gulden schade aangericht Het landhuis moet als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit. Voor het leegstaande pand was een sloopvergunning aangevraagd bij de gemeente Den Haag. maar nog niet toegewezen ADVERTENTIEI UERPfiKT q EP KPN ER nfiPR EÉN DE G0EDKGGPSTE ZIJN DEN HAAG (ANP) De Stuur groep Maatschappelijke Dis cussie Energiebeleid vindt dat de Brede Maatschappelijke Discussie (BMD), nog zo slecht niet loopt. Tegenover de be richten dat er meestal niet meer dan drie of vijf mensen op de discussiebijeenkomsten verschijnen stelde stuurgroep lid dr. ir. J. L. A. Jansen don derdag op een persconferentie in Den Haag zijn verwachting dat er in juni, als de in januari begonnen discussieronde van de BMD eindigt, enkele tien duizenden mensen zullen heb ben deelgenomen aan de BMD. Hij schat de totale deelname aan de plaatselijke bijeenkomsten op onge veer 20.000. Als andere inspraakprojec ten. georganiseerd door tal van instan ties, universiteiten en scholen worden meegerekend zullen er volgens Jansen aan het einde van de BMD ettelijke tienduizenden mensen hebben meege- discussieerd. Tot begin april hebben 6000 mensen de 325 eerste bijeenkomsten die in het land zijn gehouden bezocht. De 275 vervolgbijeenkomsten werden bijge woond door 4000 bezoekers, voor een deel dezelfden als die op de eerste bijeenkomst en voor een deel nieuwe bezoekers. Op de bijeenkomsten in de Randstad zijn tot nu toe gemiddeld 24 mensen geweest. De stuurgroep had gehoopt op ongeveer dertig mensen per bijeenkomst. Jansen verheelde donderdag niet dat er inderdaad bijeenkomsten zijn waart heel weinig mensen komen. Die baren, de stuurgroep zorgen, zo zei hij. Het is de reden waarom er een advertentie campagne is gestart. rigens een stok achter de deur Naar Cubaans voorbeeld zijn zij begonnen met een herstructurering van de strijd krachten. die tot doel heeft een expedi- tieleger van 20.000 man in enkele uren tijd ie kunnen inzetten in Suriname ol in elk ander Latijns-Amerikaans land. Het aantal luchtmachtbases in het Amazonegebied wordt daarvoor uitge breid van drie tot vjjf. Nog niet duidelijk is hoe het hulppro gramma door Brazilië gefinancierd gaat worden. Brazilië kan zijn eigen financiële verplichtingen als gevolg van torenhoge buitenlandse schuld niet meer aan. Een officiële woordvoer der verklaarde echter dat de samen werking met Suriname 'grote voor rang' geniet. Gedacht wordt aan ontwikkelingspro jecten zoals de exploitatie van bauxiet en de bouw van waterkrachtcentrales. Ook zullen Surinaamse arbeiders door Brazilianen worden opgeleid, terwijl 'een krediet zonder beperkingen' is toegezegd. DEN HAAG (GPD) Brand- verzekeraars willen brand schade minder snel gaan ver goeden omdat het aantal brandstichtingen de laatste ja ren opzienbarend toeneemt. Tegelijk hebben zij de premie met negen procent verhoogd. Ambtenaren van justitie en functiona rissen uit de verzekeringsbranche heb ben een eerste bespreking gevoerd om alle branden zo mogelijk in kaart te brengen en daarvan een systeem aan te leggen. De rol van justitie bij de opspo ring van brandstichters moet vergroot worden, zo is meegedeeld door een »w,u,ut,ucr van het departement van Justitie De besprekingen zijn gevoerd tussen ambtenaren van binnenlandse zaken (gemeentepolitie) en justitie (rijkspoli tie de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Nederlands brand preventie-instituut in Den Haag. De brandverzekeraars hebben de indruk dat twintig procent van alle branden zijn gesticht, vanzelfsprekend met de bedoeling om schadeloos te worden gesteld „De rol van de politie bij branden blijft in het algemeen beperkt tot het op afstand houden van toeschouwers aldus een woordvoerder van Justitie. Het is de bedoeling dat de politie sneller bij het onderzoek naar de b2Xn- doorzaak wordt betrokken. LUXEMBURG (ANP) De Nederland se minister van economische zaken, drs. G. van Aardenne, voelt er zeker voor om met België tot een ruil te komen van Nederlands aardgas tegen in Belgische nucleaire centrales opge wekte elektriciteit. „Ambtelijke contacten hierover zijn gestart", zo zei donderdag in Luxem burg. waarmee hij eerdere berichten daarover bevestigde. Van Aardenne was in Luxemburg voor een Europese energieraad. Over een Nederlands- Belgische ruil van gas tegen stroom heeft hij echter met de Belgische staatssecretaris voor energiezaken, Etiénne Knoops, niet gesproken. In Nederland zijn wij het aardgasbeleid nu aan het re-evalueren, aldus de mi nister, in antwoord op een vraag hoe ver het staat met eventuele plannen om de Nederlandse aardgasexport uit te breiden. Van Aardenne noemde dat echter 'een uitermate ingewikkelde zaak' Er moet rekening gehouden wor den met een verminderd verbruik, de flexibiliteit van de contracten die ons land met het buitenland gesloten heeft, de spreiding in de tijd, de invloed van de grote hoeveelheden Russisch gas die op de markt lijken te gaan komen en de prijszetting, zo zei hij. „Het wordt echt wel eind van de zomer voordat er wat meer over te zeggen valt", aldus de minister. Brandverzekeraars schrijven de stij ging van het aantal brandstichtingen vooral toe aan de economische reces sie Een probleem bij het opsporen van brandoorzaken is dat de techniek om branden te veroorzaken, waarvan geen sporen teruggevonden kunnen worden, steeds beter wordt. DEN HAAG (ANP) Aan de hand van de gegevens over het eerste kwartaal van dit jaar blijkt dat de werkloosheid niet meer zo snel stijgt als vorig jaar. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft donder dag meegedeeld dat de werkloos heid onder bouwvakkers na cor rectie van de seizoensmvloed nauwelijks is gestegen Het depar tement heeft de indruk dat de minder snelle stijging van de werk loosheid niet alleen wordt veroor zaakt door de nieuwe manier van tellen, die sinds 1 januari wordt gebezigd, maar ook door 'met- technische factoren'. Het ministe rie waagt zich nog niet aan duide lijker uitspraken. Behalve een sta bilisering van de werkloosheid on der bouwvakkers heeft het minis terie ook geconstateerd dat de werkloosheidsgroei onder jonge ren beneden de 23 jaar afneemt In getallen uitgedrukt is de werkloos- heid tussen 1 januari en 1 april met bijna 33.000 personen toegenomen Gedurende het eerste kwartaal van 1982 is zij met 45.600 gestegen. Vorige week werd bekend dat de totale werkloosheid op 1 april een kleine 770.000 mensen betrof. Dat is 16,5 procent van de beroepsbe volking.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5