Economen: herstel van wereldeconomie 'broos' Minder winst Dow Chemical Start eerste Bedrijfs Technologisch Centrum 'OPNEEM'-HORL O G Overwegend herstel beurs Steun aan individuele bedrijven blijft nodig PZC/financiën en economie INDUSTRIE INVESTEERT TE WEINIG Merknaam Dutch Baby verdwijnt IMPULS VOOR KENNISSTRUCTUUR' Toeslag Debetrente Bank voor Zeeland N.V. Shell: afslanking nodig AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS VRIJDAG 22 APRIL 1983 TOKIO - Het herstel van de economie, dat begint in de Verenigde Staten en zich verspreidt over West-Europa, is uiterst broos en kan zo weer verdwijnen, zo meent de „Groep van Dertig", een groep vooraanstaande economen, hoogleraren en bankiers die economische en monetaire aangelegenheden bestudeert. De groep is op het ogenblik bijeen in Tokio. In veel landen zijn er aanwijzigmgen dat de consument weer meer gaat besteden, vooral aan auto's. Ook wor den er meer buizen in aanbouw geno men. Maar grote industrien maken nog HAL ZIET LICHTPUNTJES BOTTERDAM (ANP) Op langere ter mijn ziet de Holland Amerika Lijn wel enkele lichtpuntjes voor de nu moei lijke cruisesector, zo schrijft het be stuur in het jaarverslag. De ontwikkeling van de Amerikaanse economie is mede bepalend voor het bestedingspatroon in de toeristenin dustrie. Er is weer sprake van een sterke concurrentie. In de cruisesector worden daarom onbevredigende resul taten verwacht. De resultaten van de belangrijke divisie Toerisme als geheel' zullen hierdoor ongunstig zijn. By de divisie Handel zal het door de economi sche omstandigheden moeilyk zijn dit jaar tot een resultatenverbetering te komen. Gezien dit alles en onzekerhe den als de ontwikkeling van de tarie ven en de olieprijzen zal het nettoresul taat van de HAL dit jaar aanzienlijk achterblijven bij dat van 1982. De omzet van de HAL steeg vorig jaar van 316,6 min tot 326,7 min dollar. Het exploitatieresultaat was 8,3 min dollar negatief tegen 3,6 min dollar positief in 1981. De nettowinst was 17,8 min dollar (vj. 18,2 min dollar). Voorgesteld wordt, het dividend per aandeel te verlagen van 15 tot 12 dollar. geen aanstalten om te investeren in nieuwe fabrieken en uitrusting Derge lijke meuwe investeringen zijn door gaans een duidelijk teken van een economische opleving De „Groep van Dertig" gaat ervan uit dat er weinig kans is dat de werkloos heid in de nabije toekomst kleiner Klein verlies Heidemij Holding ARNHEM (ANP) Heidemij Holding, w aarin de „gezonde" delen van de de vroegere Heidemij Beheer zijn onder gebracht, heeft haar eerste boekjaar afgesloten met een verlies van 1 500.000. Dit is volgens eerder uitge sproken verwachtingen. Als de minderheidsdeelnemingen per saldo niet verliesgevend waren geweest (het verlies was ruim f 1 mini, zou 1982 met een kleine winst zijn afgesloten, aldus de maatschappij. Hoewel ook in 1983 nog met een ver dere teruggang van het activiteitenni veau rekening wordt gehouden, wordt verwacht dat het lopende jaar met een bescheiden winst kan worden afgeslo ten. onvoorziene omstandigheden voorbehouden. wordt De industrielanden moeten zich blijven aanpassen aan nieuwe techno logie en in takken van industrie die achteruit blyven gaan. zoals de textiel zullen nog meer banen verloren gaan Verlies van banen betekent wel dat de loonkosten lager worden, zodat veel landen de inflatie laag kunnen houden De "Groep van Dertig" denkt daarbij aan een inflatie van vijf procent Een waarschuwing was er voor de handelspartners van de Verenigde Sta ten Die moeten volgens de deskundi gen nie; wachten op een vergroting van de Amerikaanse import om daarmee hun economie op te vijzelen Een land als Japan, met een kleine inflatie en een sterke handelsbalans, zou het her stel van zijn economie kunnen verster ken door bedrijven die willen investe ren belastingvoordelen te gunnen De „Groep van Dertig" meent verder dat de Verenigde Staten iets moeten ondernemen om de enorme behoefte Agfa-Gevaert De winst vóór belas ting van het Duits-Belgische fotogra- fieconcem Agfa-Gevaert. een dochtei van de Westduitse Bayer, is gestegen van 32 miljoen mark in 1981 tot 291 mark in het afgelopen jaar Daarmee heeft Agfa het beste resultaat geboekt in haar bestaan. Amsterdamse wisselmarkt US dollar Pond sterling Duitse mark 2,78075-76325 4.2555-2605 112 575-625 Belgische frank Zwlts. frank Japanse yen I tal Ure Zweedse kroon 5,6445-6495 133,925-975 116.85-95 18,895-945 36,845-895 31.655-705 Noorse kroon Canadese dollar Oost. shUUng Iers pond 8paanse peseta 2.24175-24425 16.0150-0250 35530-5630 2,0270-0270 2.3075-4075 Antll. fis Surin (Is 8aoedi riyal U35O-505O 79.95-80.20 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM (ANPl - De advieskoersen (aan- en verkoopprijzen 1 voor buitenlands bankpapier geldend In Amsterdam op de vol gende werkdag luidden gisteren Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische b 1100) 4,12 5,47 4,42 5.77 Ila). Ure (10.0001 Portugese esc (lOOi Canadese dollar 17,75 2.50 2.19 3.20 2,29 Zwitserse fr (lOOi Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) Deense kroon il 001 Oostenr sch (lOOi 132.50 35,25 37.00 30.25 15,88 135,50 38.25 40.00 33.25 18.18 Griekse Jrachme 1 lOOi Finse mark 100) Joegosl dinar (100) Ierse pond 3.00 49.00 2.95 3,80 52.00 3.72 Algemeen 82.80 Algemeen-lokaal 86.90 Internationals 78,40 121.80 129.30 122.4 130.8 Scheep en Luchtv. 154.10 Banken 204,60 133.20 133.9 Verzekering 172.80 Handel e a 70,10 CBS-obUg Index 78.70 223.60 10120 224.7 101.0 Rendem Staatal 12.21 waarvan 3-5 jr 12.16 8.f2 7.93 8.07 7 92 8 Jr en langer 12.20 nieuwste drie 12,18 8.39 8.53 827 8 52 rend bankleningen 12 20 rend pandbrieven 13.76 825 8.80 8.29 8.77 BETER RESULTAAT IN EUROPA MIDLAND - Het Amerikaanse chemische concern Dow Chemical, dat zijn grootste buitenlandse vestiging in Terneuzen heeft, heeft het eerste kwartaal van dit jaar een winst behaald van 69 miljoen dollar tegen een winst van 154 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 1982, zo is donderdag bekendgemaakt. De omzet verminderde van 2,78 miljard tot 2,54 miljard dollar. Het resultaat was slechter dan in het eerste kwartaal van het afgelopen jaar, maar beter dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Dow Chemical toont zich dan ook niet pessimistisch. Er is een economische herstel aan de gang en de chemische sector loopt altijd enkele maanden daarbij achter, aldus Dow-topman Paul Oreffice. De gang van zaken in Europa heeft het eerste kwartaal een forse verbetering te gegeven. In maart werd in West-Duitsland het beste resultaat tot nu toe behaald en de Europese bedrijven maken de weg vrij voor een herstel van de Amerikaanse vestiging, aldus Oreffice. aan geld van de overheid vanwege de hoge kosten voor sociale zekerheid en defensie te verminderen. De grote be dragen die de overheid moet lenen houdt de rente hoog en de koers van de dollar blijft erdoor op een veel te hoog peil staan ten opzichte van andere munteenheden. LEEUWARDEN (ANP) Hel export- merk 'Dutch Babv' van de coöperatie ve condensfabriek Friesland dal sinds 1921 in gebruik is voor een reeks van zuivelprodukten zal worden gewij zigd. in de nieuwe merknaam zal het woord 'baby' niet meer voorkomen. CCF in Leeuwarden, fabrikant en ex porteur van Dutch Baby zuivelproduk ten komt daarmee tegemoet aan ver zoeken van actiegroepen, nationale en internationale organisaties, onder an dere de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In kringen van zowel de WHO als van het Nederlands parlement is men van mening dat zuivelprodukten die niet bestemd zijn om als volwaardige baby voeding te worden gebruikt ook niet behoren te zijn voorzien van afbeeldin gen van baby's of van teksten waarin naar baby's wordt verwezen. Onder de merknaam Dutch Baby' wordt sinds de jaren twintig door de CCF een groeiende reeks zuivelprodukten ver kocht. Zo is er Dutch Baby koffiemelk, melkpoeder, drinkmelk en babyvoe ding. De omschakeling, die betrekking heeft op ongeveer 20 procent van de totale export van het bedrijf betreft zo'n 100 miljoen blikken en blikjes aangezoete en gecondenseerde melk per jaar. De kosten van de invoering van de nieu we naam. die overigens nog niet be kend is, worden geschat op een mil joen gulden. AMSTERDAM (ANP) De prijzen van goud en zilver zijn vanmiddag als volgt vastge steld (tussen haakjes de vorige prijzeni Goud onbewerkt 38.650-39.450 38.150- 38.950). Goud bewerkt 41.430 laten (40.900 laten) Zilver onbewerkt 1065-1135 (1030- 1100). Zilver bewerkt 1200 laten (1160 latent ROTTERDAM (ANP) Een onge nuanceerde afwijzing van iedere vorm van individuele bedrijvensteun is on verstandig en gevaarlijk voor de toe komst van de Nederlandse industrie. Daardoor kan deskundigheid verloren gaan die nodig is voor de wederop bouw van het bedrijfsleven, tegen de tijd dat het zware weer van de econo mische crisis overgetrokken zal zijn. Dit heeft drs. H. Leliveld. directeur- generaal van industrie (economische zaken), donderdag gezegd tijdens een bijeenkomst van de Rotterdamse afde ling van de Nederlandse Maatschappy voor Nijverheid en Handel. Bij financiële steun aan bedrijven zal de overheid wel kieskeuriger te werk moeten gaan dan in het verleden, vindt de topambtenaar Externe deskundi gen geen ambtenaren en politici moeten voortaan bekijken of de leiding van het om geld vragende bedrijf, de MSTER DAM (ANP) Amsterdamse effectenbeurs was donderdag overwe gend in herstel. De markt werd meege trokken door Wall Street, dat woens dag vast was gesloten. De Dow Jones- index bereikte een nieuwe recordstand van 1191. Hiertegenover staken de koerswinsten op de Amsterdamse beurs toch wat pover af. Een lichtpun tje vormden de staatsfondsen, die na een gestadige koersafbrokkeling m de afgelopen dagen, donderdag weer aan trokken. Per saldo was de obligatie- markt 0.2 tot 0.5 punt hoger. De Jongste 8 pet staatslening ging van 99.40 naar 99.60. Onder aanvoering van Philips en Ko ninklijke Olie wist een aantal interna tionals de verliezen van woensdag weer gedeeltelijk in te halen. Rond het mid daguur stond Philips op een winst van f 1.30 op f 45.90, Koninklijke Olie ging naar f 115.60. een vooruitgang van f 0.90 Akzo werd f 0.70 duurder op f 58.30. Unilever daarentegen moest bij na f 1 prijsgeven op f 217,60 en KLM f 0.30 op f 146,50. Bij de banken was NMB f 1.50 in herstel op f 152. In het emissieprospectus van de nieuwe 8,25 pet obligatielening maakte de bank bekend, dat de resul taten in de eerste maanden van 1983 hoger waren. ABN bleef liggen op f 365 en Amro Bank zakte f 0,20 naar f 59.70 De hypotheekbanken lagen goed in de markt. De verzekeraars begonnen la ger, met uitzondering van Amev. Dit fonds lang flink gevraagd en op f 120.30 werd een winst van f 4.30 geboekt Nationale-Nederlan-den boog f 1,20 door op f 146.80 en Ennia f 2,50 op f 131.50. Elders op de markt moest Ahold verder terug, waarmee de dalende trend van de afgelopen tijd werd voortgezet. Het aandeel verloor nog eens f 3.50 op f 160 Het vertrouwen, dat Gist-Brocades m het zojuist verschenen jaarverslag ten toon spreidt, werd door de beurs be loond met een vooruitgang van f 1,50 op f 145. Bij de bouwers trok Volker Stevin f 1.50 aan op f 35. De uitgevers waren nage noeg onveranderd, waarbij Elsevier- NDU voor het eerst ex-dividend noteer de. De scheepvaartsector lag iets beter. Nu de buitenlandse belangstelling voor de Amsterdamse beurs wat tanende is. lijden vooral die aandelen ervan die er het meest van hebben geprofiteerd Zo moest Ahold tijdens de handel nog eens f2.50 afstaan op f 157.50, waardoor het totale verlies op f 6 kwam. Ook Heineken en Gist-Brocades moesten tijdens beurstijd terug. Bij de verzeke raars verloor Nationale-Nederlanden nog eens f 1 op f 145.70. Verder bleven de verschillen op de actieve markt beperkt, al hadden de verliezen de overhand. Op de lokale markt bleef het rustig na de grote koersafwijkingen van de voor afgaande dagen. Het gros van de ver schillen kwam niet boven de f 2 uit Hierbij klom Audet f 1,50 naar f 122 en Wolters Samsom f 1.80 op f 92. Borsu- mij-Wehrv ging f2 naar boven op f 137 en Deli f 1 op f 65 Holec won f 2 op f 63.50 en Vereenigde Glas eveneens 1 2 op f 267 Kleinere winstjes waren er voor Fokker. Leidsche Wol en Smit Internationale Een wat grotere koers afwijking boekte ACF Na een voort gaande daling lijkt zich op het huidige koersniveau wat weerstand te ontwik kelen. Op f 155 boekte ACF een winst van f 2,50. Ook aan de minkant bleven de ver schillen beperkt tot ca. f 2 Zo verloor Nutricia f 2 op f 84. Douwe Egberts f 1 op f 55,50 en Wessanen eveneens f 1 op f 128 Gamma Holding werd f 1.30 goed koper op f 51.10 en Otra f 1.50 op f 86 Kleinere koersverliezen leden Kluwei Beers en Palthe Op de optiebeurs bedroeg de ochtend- omzet 4383 contracten met opnieuw een flinke bijdrage van Philips. De call opties noteerden wat hoger. Dit nieuwe Seiko-horloge heeft als aardigheidje dat het in staat is om de menselijke stem op te nemen en weer „af te spelen" met een duur van ongeveer 8 seconden. Het horloge beschikt niet over een tape om op te nemen maar heeft een speciaal geheugen. Misschien is het voor de gebruiker handig als geheugensteuntje voor telefoonnummers, boodschappen en dergelijke Het horloge komt 28 juni in Japan op de markt en zal ongeveer 290 gulden kosten Hyster Het met sluiting bedreigde Nijmeegse vorfheftruckbedrijf Hyster B.V., waar 580 mensen werken, lijkt voorlopig gered. De topdirectie heeft gistermiddag een telex rondgestuurd, waarin zij zegt dat de overheveling van delen van het bedrijf naar de Schotse Hyster-vestiging niet doorgaat Het be sluit daarover is ingetrokken. Dat bete kent, dat de 68 mensen die betrokken zijn bij die produktie voorlopig aan het werk kunnen blyven. De 158 ontslagen, die vanwege economische recessie val len-, gaan wel door. ENSCHEDE (GPD) Het Bedrijfs Technologisch Centrum (BTC) kan een belangrijke rol gaan spelen in de herleving van de Nederlandse industrie. Het centrum geeft namelijk een impuls aan de bestaande kennisstructuur door een krachtig samenspel tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs te stimuleren. teel zestien bedrijfjes met in totaal vijftig arbeidsplaatsen gevestigd. Het is het eerste in zijn soort in Europa. Met deze woorden luidde ir. J. W. Hillige, plaatsvervangend directeur- generaal industrie op Economische Za ken, donderdagmiddag de officiële ope ning in van het BTC in Enschede. In het centrum voor technologisch hoog waardige ondernemingen zijn momen- ADVERTENTIE Voor Twente is het project van groot belang, omdat juist het internationaal hoge niveau van de technische en wetenschappelijke kennis een sterk punt is voor dit gebied. Het BTC, een initiatief naar Ameri kaans voorbeeld, zal in de komende jaren nog zeker twee 'zusjes' krijgen: een in Rotterdam en een m Midden- Gelderland. Het eerste BTC is een gezamenlijk project van Amro-Bank, Control Data en de Overijsselse Ont- wikkelings Maatschappy, die alledrie voor een miijoen gulden aandeelhou der zijn. Het pand, een investering van 1,7 miljoen gulden, is op huurkoopba sis van de gemeente Enschede betrok ken. Het is de bedoeling dat het bedrijfs- centrum binnen drie jaar beschikt over vijftig ondernemingen met in totaal 250 arbeidsplaatsen. TOPMAN ECONOMISCHE ZAKEN: organisatie van de onderneming, en de terreinen waarop zy actief is. goed genoeg zijn en voldoende waarborgen voor de toekomst bieden om steunver lening te rechtvaardigen Bovendien moeten in het vervolg eerst de zwakke plekken in het bedryf wor den aangepakt alvorens een besluit te nemen over steunverlening, en niet andersom, meent Leliveld. Van deregulering - vermindering van overheidsregels en ambtelijke proce dures - kunnen geen spectaculaire re sultaten op korte termijn worden ver wacht, aldus de directeur-generaal van economische zaken Volgens hem is het heel moeilyk om erachter te komen welke regeltjes niet en welke juist wel moeten worden afgeschaft. Leliveld vindt overigens dat onderne mers moeten leren op eigen benen te staan en zich niet voortdurend tot de overheid moeten richten. Met ingang van 22 april zal de extra toeslag voor debet standen in rekening-courant, waarvoor de rente op het promessedisconto is gebaseerd, als gevolg van de ontwikkeling van de rentetarieven op de geldmarkt, lol nader order worden bepaald op^%(was 0%). DEN HAAG (ANP) Delen van de Westeuopese olie-industrie hebben nog steeds te kampen met een te grote verwerkingscapaciteit. Hoewel er al veel is gedaan, is verdere capaciteits vermindering en rationalisatie van activiteiten geboden. Voor de Europese raffinage-industrie is zonder afslanking en herstructurering geen terugkeer naar een redelijk winst niveau en een gezonde concurrentiepo sitie mogelijk. Kon. Olie, een van de moedermaat schappijen van de Kon. Shell-groep (de andere is de Britse Shell), heeft tegen sommige eerdere verwachtingen in een bevredigend jaar achter de rug. a: laten, b. bieden; d. exdiv., e. gediuu-bicden, f: laten; g: bieden en exdiv.; h: laten en exdiv.; k: gcdaan-laten en exdiv., I; gedaan-bieden en exdiv. Rinnenl.Aandelen (hoofdfondsen) AHOLD 163,00 158,50 Idem idiv'83l 157,00 153.00 AKZO 57,20 58.10 ABN 36500 365.00 ABNidlv 831 AMEV AMEV cdlv 831 AMRO bunk Boskalis Westm. Dordtsche Petr 106.30 106,80 Dordtsche Pelr.pr 104,20 105,50 308.00 307, OOd 132.00 131.00 111.20 60.00 45.00 106.30 Elsevier-NDU Ennia FGH Gist Brocades Heineken Heineken Hold. Holl beton gr 44.50 142.20 136.80 118,30 106.50 21.20 147.50 11140 45.60 144.50 137 00 118 50 107,50 Kon O... HQS Nat Nederlanden 148 20e 146,00 Nedlloyd Groep öo.20 91,00 NMB 151.00 Ore d Grinten 184 50 Van Ommeren 24 40 Pakhock Hold 52 70 Pakhoed Hold c 51,00 Philips Philips d 83 Robcco Rodamco Rolinco Rorento 8 35 Akzo 1125 ABN 74 10 50 ld 1974 8 00 ld 71-86 8 00 ld 73-88 10 75 Amro 74 9 75 ld 75 8.75 ld 80-00 8 75 ld 73 8 50ld 73 7 75 ld 71-88 7 50 ld 73-88 7 50 MeesH72 8 25 ld 8 25 Breevast 71 8 00 Breevast 73 8 25 Bredero 71 8 00 Br Petr 7 25 ld 72 10 00 Ceehom 7 25 CMC 72 9 50 CRBocrl bk 8 00 Elsev -NDU 7 25 Hagemeyer 7 00 Hein Bier 6.00 Holec Dlv, 8 00 Hoogov71 800 id 72 151.50 185.00 24.50 52.90 ■SHHisijMl 44.50e 46.00f 43.301 44 70 281.50 282.50 129.00 128.20 273,00 274.50 189.90 190 70 217.20 217.50e 63.70 64,00 33.00 34.10 119.00 122,50 I, Industrie 103.70 103.70 109,50 10920 101.40 10100 10160 10120 104 50 103.50 103 00 102 20 102.00 102 30 104 70 104.70 100.50 10150 100,00 100.20 102,20 1(12,50 98.70 98 70 103.00 10250 105.50 10550 103.70 103.30 100.50 100.80 100.40 100.90 101.00 101.20 100.00 100.20 98.00 98.00 101,20 101.00 92.00 92.00 100.00 100,00 100.00 100.00 97.50 97.50 96.00a 95.00 98.00- 98 00 10220 101.50 99.20 99.50 117.50 117.50 97.00 97.00 103.30 103.00a 100,40 100 70 97.20 97.IO 100.00 100.00 94 00 94,00 98.50 9820 96.2° 98.20 7 00 KLM 68 7 75 Lyons ll.OOMaasvOT 9 50 Maasv.O T 9 00 Maasv.O T 11.50 Nat Inv 80 11 00 id 74 975 ld 74 8 50 ld 75-2 10 00 GasU 74 3 50 Id 15J 8 75 ld 75 8 50 ld 15j 8.25 ld 70 8.00 ld 71 8.00 ld 72 9.75 NMB 74 8 50 NMB 76 6 75 ld kap 72 03 00 03,60 0) 30 0120 01.40 00 so 00.50 99.80 99.00 99,80 99.00 98.50 96.50 100,00 99.00 98.00 Banken, Handel. 8.50NS 70 7 25 ld 72 8 00 Watsch 7 75 OTRA 72 7.75 Pakh. 73 7 00 ld 68 7 00 ld 72 7 25 ld 66 6.50 ld 67 5.25 ld 64 7 75 Pechlney 8 00 P en C-groep 9.75 Philips7S 8.00 Philips72 6.00 Fegem57 10220 97.10 98.70 96,50 97,20 95,70 9720 10220 101.30 95,70 93.50 3 50 RtjnlDts 7 12 RiJnSch 6 00 Schiphol 10120 95.70 9320 93.50 95,00 9610 97.10 99.50 100 8k 93.10 102.30 100.40 7,00 Skol Br 8 00 SlavB 71 7 25 Total 72 8 75 Unllev75 6 00 Unilev66 7 I2VMF 69 6.50 ld 68 8 75 VNU 75 Converteerbar» 4 75 Akzo 8 75 ABN 6 75 AmRoT3 5.50 AmRo 69 8,50 Boskalis W "5 6 25 Buhrm T T3 4.00 Eiaion 8. 8 75 Elsevier-NDU 108 0 96.00 219.00 97.50 95.80 96.30 101.70 96,00 Obligaties 88 30 115.00 8.7SKBB75 81 00 7 75 K-N Pap. 72 7 2f Macintosh 73 137,50 9 00 Meneba 74 100,50 7 00 NBM-B 72 30.00 7 75 Nutricia 72 115,80 8.00 Nijverd 70 102,00 6.50 Oce v.dGr 69 111,00 4.75 Philips 68 134,50 10 00 Pont 74 7.50 Proost B 71 6.50 Rolinco 67 6.50 ld 1000 8.00 Sanders 72 8.75 97.50 86.30 87.50 97.50 76 14 00 SHV-H 81 118.50 7.00 Slav.Bk 74-75 92 30 8 75 8tevln Gr 76 9520 9 00 VMF-Stork 76 89.00 8.25 Vih-But. 70 8 50 Volker Stevin 86.90 7.00 W'have 78 109 00 7.00 Wsanen 73 1 04 00 8.75 W U.Hyp 75 97.00f Asd Rubber Asd Rijtuig Ant. Brouw Ant. Ven AssSt.Rdaro Aut Ind Rt Ballas t-N BAM Hold Batenburg Beek, van Beers' Begemann Belindo Berkei's P Blydenst C Boer Druk 218.00 215.00 220.00 77.00 120.50 950,00 94.00 41.10 435.00 110.00 125.00 70.00 345.00 28.50 970.00 78.00 89.50 Braat Bouw Breevast Breevast eert Bredero Bredero eert Buhrm Tettc Caiand Hoid. Calve-D eert id 6 pet eert Chamoite Cindu-Key Claim indo Deli My Desseaux 93.10 7 25 Fum. 73 5 75 Gist-Broc 73 5.25 Hoogov 68 725 Kappa 73 8.75 KNSM 75 EMBA Erlks Fokker Gamma H id 5 pet PW Gel Delft c GerofaBr Goudsmit Hagemeijer Hoek s Mach 102.50 216.00 211.00 185,00 186.00 44.00 3020 300.00 1700.00 11820 113.00 189.00 190.00 16.80 341.00 64.00 53.00 88.00 56.50 51.50 137.50 88 10 28.50 47.00e 52.40 19,00 170.00 87.80 85.00 75.00 134.80 34.70 220.00 77.70 122.00 1040.00 9320 40.60 436.00 108.00 124.00 67.00 343.00 28.90 950.00 77 80 89,00 137.00 100.00 214.00 208 00 187,50 189.00 44.00 31.30 295.00 1710.00 118.00 113.00 190.00 191.00 16,00 15 40 342.00e 64.00 54 10 9020 5530 52 0( 135.00 87 00 83.00 75.00 135.00b 34.70 HALL Trust. Holl Kloos Holl -seasearch Hunter D HVA-Myen eert IHCInter Ind. Maatsch. 1BB Kondor Intemauo 167,00 166.00 61 50 60.00e 230.00 223.00 119.50 119.50 79.30 71.00 208.00 73,50e 275,00 88.00 10.20 Landre&Gl Leids.Wol Macintosh Maxw Petr MHV A dam Moeara En ld 1-10 ld 1-4 Mulder Mljnb W Naardtn Naefl Nagron NBM Bouw Nedap Ned. Nlerstrasz Norit Nutricia GB Nljverda! Orenstein Palembang Pal the Pont Hout Porcel Fles Proost&Br Rademakers Ravast RIVA id eert Rohte&Jisk RommenhoU. Rijn-Schelde Sanders Sarakreek Schlumbergei 96.00 10.00e 10.10 126.50 128 00 11220 113,20 137.20 138.00e 273,00 277 00 60.00 59 00 15.00 )4 00 490.00 470.00 5980.00 6000.00 1260.00 260.00 430.00 430 00 330.00 340 00 850,00 840.00 102.50 103 00 8120 8010.00 85.50 85.80 185.00 187.00 87.50 86.00 6000 58.10 54.00 55.00 151.00 150.00a 84 00 84.50 270 00 270.00 627.00 630,00 608.00 605,00 480.00 480.00 4.30 4.90 102.50 104.70 87.60 87 30 561.00 580.00 88.00 8£.00e 175.00e 34.00 34 00 82.30 85 30 51.00 51,50 Telegraal Textiel Tw TUb Hyp bk Tw Kabel H Twynstra en G Ver Glas! VMF Stork Verto eert VRGGem Bes Wegen C eert Wessanen c Westhav Asd Wol iers Sams 2,50 2 50 215.00 215.00 27.90 27.80 145.00 150 00e 265,00 270 00e 67.00 67 20 52.00 52 00 44 70 45 10 27.50 27,50 129,00 128.50 188.00 189 00 90.50 91,90 Atg - Alrenta America Fnd Blnn Belf.VG BO.G Goldmines Holland F Interbonds Leveraged 126.20 136.50 I 213.50 146.00e 180.00 1390.00 148.00 568,00 409.80 26,00 30.00T 37.10 1850 Tokyo PHlSi Tokyo PH Uni-lnvest Viking Wereldhave Concentra Unlfonds Chemical F Col.Growth Japan Fund Technology F Vance.Sand Amerika lorig. aandelrnl Am.Express 66.50 Am.Motors 6,30 Am.Tel&Tel 68 70 AU.Rlchf Beth.Steel Boeing Comp Burroughs Citicorp Colgate Cons Foods Control Data Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp. Fluor Corp Ford Motor General Electr General Motors Getty OU Gillette Gulf Oil IBM Intern Flavor Intern Paper Intem.Tel&Tel Llllon Ind 101.40 48 50 176,00 248.00 142.50 120,00 121.00 230 00 21.20 40.00 43,75 33 30 20 20 44.20 11125 62 60 66.10 111.20 27,85 52,65 37.80 63.15 Lockheed Aircraft 11420 LTVCorp Mobil Oil 28.60 North Am PhlL 64.15 Occ Petr Corp. 20.30 Pepsico 37,95 Philip Morris 66.90 Philips Petroleum 33,80 Polaroid Corp Quaker Oats RCA RepSteel Schlumberger Sears Roebuck Shell Oil Sperry Corp Standard Oil of C 36 60 Tandy 59.10 Texaco 34.40 Texas Inslrume 160.00 Union Curbids 60.60 Union Pacific 51.20 U S Steel 23.00 Wamer Lambert 34.OO 466.00 23 20 21.00 41.10 37.25 39.50 34,50 60.95 34.60 160.30 61.50 50.00 Westingh EL Woolworth Xerox Corp 44,20 33.50 42.70 All Lyons 575.00 AMAX lnc 67,20 Am H P 138 00 Am M 16.60 Am T&T (Ndtl 183.80 Am T&T (H4tC) 183,80 ASARCO I 93 00 B Comp Bun Corp Can P Ent Chrysl Cltic Colg-Palm Contr D C Dart <5; Kr Dow Chcm Eastm Kud Exxon Corp Fluor Corp Ford Motor 10 Gener El Gener F Gener Motors Getty Oil Gillette Goodyear Hitachi 102.20 54.30 122,40 6220,00 135.00 236.00 90,00 57.00 119,50 310.00 11450 171.00 181.00 130 00 82.00 4790.00 Inl Bus Mach Int FlavisFr Int TeMtTel Kroger Lltt InJ LockhC Merck Co Mits El Nab Br North Am. PhC 174' Pepsico IOt.60 183,00 300.00 77.50 104.80 103.00 174 50 312.50 2S4 00 200000 101.00 118.00 110.10 124.50 103.00 59.10 123.00 62,00 132 00 203.00b 86.00 231.50 125.00 307.50 116.20 180.00 18100 135.50 83.50 78.00 1O2ÏO0 - 177.50 316,60 237 50 225.00 200000 Phil Morr Phil Pctr Pol Corp ProctAtGamble 17490 Quak Oats RCA Corp 84,00 Un St St Wam-Lamb C West El Woolw Xerox Corp 63,00 101.50 51 70 108 80 96.30 162 00 437 00 141.00 64 00 92,50 120.80 89 80 112.50 )3 30 177.30 109.50 183.00b 93.50 85.20 174 90 127 JO 68.50 102.50 52.10 106.30 101.50 99.00 165.00 438 00 140.00 67.00e 91.00 121.10 Claims, scrips, stockdiv.cd Doorlopend genoteerd: NatNediwrr'6) 700,00 700.00 Nat Nedlwn-T) 510 qq 52o no WUHBiwrrBi 3j jo 38.10e Afgifleprijzen funds (Ned.) SKI?" AMRO AF 5,83 -?7?! AMRO OC AMRO AC AMRO OF Amva belegg Belegg v d 7 Bemco d b Bemco rend EaL vgfvw EaL vgfd EaL.vgfa b Esmeralda Optlmlx Unlco Unlfonds 20900 19956 15249 15267 167 10 166 53 19983 201 IS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 4