Van den Berg wil beperking defensie Straten in Polen weer vol militaire politie Nederland langzaam uit recessie WERELDPLAN VOOR ARBEID' Hypotheek duurder Nep-kaartjes voor Doe Maar weer Leider van Salvadoriaans verzet pleegt zelfmoord DREIGING 1-MEI- VIERING „Een gouden handdruk? Nul-komma-nul heb ik ontvangen'! krant Lees naast uw ook eens kant de andere CENTRAAL PLAN: ECHTE MINIMA ACHTERUIT VRIJDAG 22 APRIL 1983 PZC/binnen-buitenland (Van ome parlementaire redactie DEN HAAG Nederland moet als eerste haar defensieuitgaven met 5 procent verminderen en het initiatief nemen voor een wereldwijd plan voor de arbeid. Deze oproep deed PvdA- voorzitter Max van den Berg gisteren aan het begin van het driedaagse congres van zijn partij in Den Haag. Hij sloot daarmee aan bij een eerdere oproep van de Westduitse sociaal democraat Willy Brandt. De openingsrede vair Van den Berg was een aansporing aan zijn partij om ten antwoord op de economische crisis te geven. „De harde aanval op de verzorgingsstaat door de regering Lub bers roept soms hulpeloze reacties op bij links", stelde hij vast. „Maar als het slecht gaat met het kapitalisme, dan sou dat voor socialisten de meest fan- Bijenziekte Staatssecretaris Ploeg (landbouw en visserij) heeft donderdag de vervoersbeschikking bijen gewijzigd om een bufferzone te scheppen in de strijd tegen de varoamijt, een gevaarlij ke parasiet die de Nederlandse bijen volken bedriegt. De lijn loopt vanuit Zuidoost-Nederland tot in het oostelijk deel van de provincies Groningen en Drenthe. tastische uitdaging moeten zijn die er bestaat". De economische neergang moet voor de PvdA geen reden zijn haar politieke idealen overboord te zetten, zei Van den Berg. „Geen water in de wijn doen wanneer de situatie moeilijker wordt Integendeel, de principes van socialis ten worden pas glashelder en goed Amerika's oudste (121) overleden NEW YORK (DPA) Mary Duc kworth, waarschijnlijk oudste in woonster van de Verenigde Staten, is dinsdag op 121-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Chicago overleden. Vol gens de familie zou de dochter van een slaaf in juni 122 geworden zijn. Deltagebied 23 april Zon Maan op 06.28 op 15.56 Hoog water Vrijdag 22 april Vlissingen 10 44 165 23 18 139 Terneuzen 11.07 189 23 43 164 Zierikzee 11.52 133 014 102 Hansweert 11.37 202 0 18 177 Wemeldinge 12 08 157 0 46 123 Kreekrak 12.04 188 0.42 148 Bruimsse 12 41 159 00.00 000 Zaterdag 23 april Vlissingen 12.04 174 00.35 lo8 Terneuzen 12.27 198 Zierikzee 13.12 138 Hansweert 13.03 212 Wemeldinge 13.35 163 Kreekrak 13.26 195 Bminisse 01.15 125 14 08 166 Laag water :a Vrijdag 22 april TIT uur cm P' Vlissingen 427 194 17.10 159 Terneuzen 4.58 205 17.33 169 n- Zierikzee 5 06 175 17.56 140 Hansweert 5.19 223 17.50 188 o- Wemeldinge 5 19 191 18.09 155 Kreekrak Bruinisse 5.32 5.29 219 190 1821 18.21 175 157 Zaterdag 23 april )5 Vlissingen 5.52 197 1830 170 Terneuzen 6.25 207 18.56 179 Ie Zierikzee 6.27 176 19.11 144 li- Hansweert 6 47 225 19.16 199 Wemeldinge 6 48 194 19.30 160 Kreekrak 7 02 223 19.40 181 Bi Bruinisse 6.56 193 19.43 161 toepasbaar als de gevolgen van de crisis afgewenteld worden op de groep die altijd de dupe is" De PvdA moet het vooruitzicht bieden van een gezamenlijke herverdeling van het mindere dat we hebben en bij het ontwikkelen van alternatieven voor het regeringsbeleid zal de PvdA de mensen moeten betrekken, benadruk te Van den Berg. Daarmee zol de verlammende angst kunnen worden doorbroken die het gevolg is van eco nomische crisis. Verkiezing Het congres van de PvdA in Den Haag herkoos de zittende eerste vice- voorzitter van het partijbestuur. Tweede-Kamerlid Stan Poppe. Hij won ruimschoots van de enige tegen kandidaat, het voormalige kamerlid Hein Roethof. Bij gebrek aan tegen kandidaten is Max van den Berg auto matisch herkozen als voorzitter. De eerste van de drie congresdagen leverde inhoudelijk verder weinig op. De verkiezing van de vice-voorzitter was het enige besluit dat viel. De avond besteedden de congresgangers aan „achtergronddebatten" over vier thema's die betrekking hadden op het hoofdonderwerp van het congres- ar beid en inkomen. Over deze onderwerpen legt het con gres in de loop van vandaag vrijdag standpunten vast in een resolutie over arbeid. AMSTERDAM <ANPi De hypotheekrente gaat omhoog. De Westland Utrecht Hypoptheekbank heeft donderdag als eerste een verhoging van de basisrente voor hypotheken met 0,2 tot 0,3 pet aangekondigd. Een tweejarige standaardhy potheek heeft per 21 april als basisrente 8,2 pet, een tophypotheek vergt 8.7pel en met gemeentegarantie is dit 8 pet. Voor de hypoptheken met 5-10 jaar looptijd zijn deze tarieven resp. 8,7,9,2 en 8.5 pet en voor 11-15 jaar resp. 8,9, 9,4 en 8.7 pet. BEGRA VEN IN NIC AR A GUA MANAQUA (UPI/AFP) De leider van het Salvadoriaanse volksbevrijdings leger, Salvador Cayatano Carpio. heeft op 12 april in Nicaragua zelf moord gepleegd, waar hij verbleef na de begrafenis van de vermoorde Sal vadoriaanse guerrillastrijdster 'Com mandante Anna Maria'. De dag na zijn zelfmoord is hij in Managua begraven, in het bijzijn van zijn familie en van onder meer minister van binnenland se zaken Tomas Borge en de leider van WARSCHAU (UPI/RTR) De militaire politie is donderdag voor het eerst sedert de verzachting van de bepalingen van de staat van beleg (in december 1982) teruggekeerd in de straten van Polen. Zij heeft haar geregelde patrouilles hervat ter versterking van een propagandacampagne waarbij de mensen worden gewaarschuwd op 1 mei geen tegen de regering gerichte demonstraties te houden. Weersvooruitzichten voor zaterdag t/m dinsdag: Af en toe zon, maar ook enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer 16 gra den. Van een echte bestendiging in het weer is nog geen sprakenwant de alge mene situatie op de weerkaarten is sinds gisoeren vrijwel niet veranderd. Vanochtend komen er nog opklaringen voor door het passeren van een rug van hogeluchtdruk. Er is ook eerst weinig wind. Eennniemo storingsge- bied, dat gisteren nog boven de Golf van Biscaye lag, trekt echter in ver sneld tempo naar het noorden. Waar schijnlijk is tegen de middag de bewol king alnflink toegenomen en later op de dag is regen mogelijk ennmisschien zelfs een onweersbui. Op de nadering van ditnslecht-weer-gebied krimpt de wind naar het zuidoosten en neemt tot vrij krachtig, mogelijk later krachtig toe. In het temperatuursverloop komt weinig verandering. Hetnkwik blijft vanmiddag bij zo'n 14 graden steken. - Vooruitzichten voor het weekeinde: het komende weekeindenzal het weer wat beter zijn maar het houdt niet over Morgen meer opklaringen, later op de dag. maar toch nog kansnop een bui en er is nog een vrij krachtige wind, die pas later afneemt In de middag wordt een temperatuur vannomstreeks 14 graden bereikt. Voor zondag is de situatiehbijzondermoeilijk voorspel baar geworden. Waarschijnlijk begint het goed met rustig en zonnig weer,n- maar moet later weer op een verslech tering worden gerekend. Nautisch bericht Wind: zuid 3, toenemend tot 5, later soms 6 uit het zuidoosten in de namid dag; zicht: meest matig; temperaouur kustwater: ruim 8 graden; afwijking waterstanden:Hgeen afwijking van be tekenis; maximum golfhoogte monding Scheldes: tijdens hoogwater ongeveer een halve meter zeegang. Joop den Uyl en Max van den Berg tijdens een v PvdA-congres. i de vele stemmingen op het De nieuwe veiligheidstactiek is kenne lijk bedoeld om de Polen eraan te herinneren dat de ingetrokken militai- Weer doden grens China en Vietnam PEKING (ANP) Chinese grenswach ten hebben in de aan Vietnam grenzen de provincie Yunnan 16 'Vietnamese infiltranten' gedood. Militaire autoriteiten citerend deelde het persbureau mee dat een eerste groep van zes Vietnamese soldaten door een Chinese patrouille by het binnengaan van een dorp waren ver rast. Vijl van hen werden gedood, de zesde werd gewond. Het tweede incident gebeurde tijdens een aanval die een 'zeker aantal' Viet- namese soldaten op een Chinese wachtpost uitvoerde Toen de Chine zen de aanval beantwoordden, 'moes ten de binnendringers zich terugtrek ken met achterlating van de lijken van 11 kameraden' Het is de twee keer sedert het begin van de Chinese 'tegen aanval' van zaterdag dat de autoritei ten in Peking melding maken van dodelijke botsingen op Chinees grond gebied. re maatregelen weer opgelegd kunnen worden als de situatie in het land achteruitgaat. Uit de grootscheepse propagandacam pagne blijkt dat de Poolse autoriteiten zich zorgen maken over een groots antwoord op de oproep van de onder gronds optredende vakbond Solidari teit tot het houden van 'onafhankelijke vieringen' op 1 mei. die mogelijk groter zijn dan vorig jaar. Toen brachten de door Solidariteit georganiseerde bij eenkomsten zeker 50 000 mensen m Warschau op straat en eenzelfde aantal in Gdansk. Ook in andere steden in het land waren er tienduizenden op de been. Het joods wereldcongres (WJC) heeft zich donderdag teruggetrokken als deelnemer aan het programma dat de Poolse autoriteiten hebben opgesteld ter gelègenheid van de 40e verjaardag van de opstand in het ghetto van Warschau. Het heeft de joden en de Israèliêrs zeer gestoken dat een delegatie van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie (PLO) woensdag een krans mocht leg gen bij het herdenkingsmonument. Bezuinigingen Amsterdam De gemeente Amsterdam moet de komen de drie jaar 290 miljoen gulden bezuini gen. Daarvan is 130 miljoen nodig voor de opvang van dreigende tekorten en verder moet er geld komen voor nieuwe activiteiten en nieuw beleid. Ir. Allerd Stikker, ex-President van RSV, uit zijn gevoelens rond de ondergang van zijn bedrijf in een exclusief interview. GOUDA IGPD) - Een 18- jarige inwoner van Gou da heeft, overigens zon der succes, geprobeerd financieel voordeel te be halen uit de populariteit van de popgroep Doe Maar. In advertenties kondigde hij een optre den van de groep aan in Waddinxveen, liet toe gangsbewijzen drukken en verspreidde die onder enkele voorverkoopa dressen. Maar nog voor datde voorverkoop startte, kwam de Goudse politie erachter dat Doe Maar helemaal niet van plan was in Waddinx veen op ie treden. De man is wegens poging tot oplichting in verzekerde bewaring gesteld. Volgens advertenties, die de man in enkele regio nale bladen had laten treedt en zeker niet in plaatsen, zou Doe Maar Waddinxveen. Daardoor op 21 mei optreden in de konden de toegangs- veilinghal van Waddinx- kaarten tijdig uit de han- veen. De man had 10.000 del worden genomen, toegangskaarten van 20 waarmee een zwendel gulden per stuk laten van 200.000 gulden werd drukken en verspreidde voorkomen. In totaal zijn die onder dertien voor- niet meer dan 15 kaarten verkoopadressen. Aan verkocht. De politie ver- de winkeliers had hij een wacht, dat die Doe Maar gulden per verkochte fans hun geld terugkrij- kaart toegezegd. De gen. voorverkoop zou donder- Wel gedupeerd is de eige- dag van start gaan. Nog dezelfde dag zou het geld door de man bij de win keliers worden opge haald. De politie kwam op het spoor van de zwendel dankzij een tip van de redactie van de Goud- LINKS EN RECHTS VERKRIJGBAAR. de Sandinistische junta, Daniel Orte ga. Het nieuws van zijn overlijden is nu pas bekendgemaakt omdat de Nicara guaanse autoriteiten eerst de leiding van het verzet in El Salvador wilden inlichten. Over de omstandigheden van Carpio's zelfmoord is niets meege deeld. Volgens de Nicaraguaanse bekendma king sloeg Carpio. bekend onder zijn guerrillanaam 'Commandant Marcial'. de hand aan zichzelf nadat hy had vernomen dat een van zijn naaste medewerkers het brein is achter de moord op Melida Anaya Montes. De vrouw, als 'Commandante Anna Maria' tweede in de leiding van het volksbe vrijdingsleger, werd op 6 april op gru welijke wijze vermoord in haar huis bij de Nicaraguaanse hoofdstad Managua. Volgens het communiqué zijn vijf Sal- vadoranen aangehouden in verband met de moord. Brazilië zal de lading wapens bestemd voor Nicaragua aan boord van vier Libische vliegtuigen in Manaus en Recife inbeslagnemen, zo is vernomen van het bureau van de Braziliaanse president in de hoofdstad Brasilia. Washington veroordeelde de wapenle veranties door Libië aan Nicaragua scherp. Meer verkeersdoden door vergrijzing in naaste toekomst DEN HAAG (ANP) Met de economi sche opleving gekoppeld aan vergrij zing van de weggebruiker kan het al jaren teruglopend aantal verkeersdo den weer stijgen. Het einde van deze daling zou wel eens in zicht kunnen zijn. Aldus heeft een woordvoerder van de SWOV, de stichting van wetenschap pelijk onderzoek verkeersveiligheid, donderdag voorspeld. Hij reageerde op de woensdag gepubliceerde CBS- cijfers. Volgens die cijfers daalde het aantal verkeersdoden vorig jaar met (5.4 procent) en het aantal gewonden in het verkeer met 2,3 procent. De daling van de afgelopen jaren komt voor een deel door de maatregelen zoals de verplichting tot het dragen van de autogordel en bromfietshelm. de alco- holwet en de fietsreflector. Wegen en kruispunten zijn verbeterd en de erva ring van weggebruikers is toegenomen. naar van de vetlinghal. waar het optreden zou plaatsvinden. De eige naar had met het oog op eventuele vernielingen een verzekering afgeslo- ien, waarvoor een pre mie van ruim 700 gulden moest worden betaald. sche Courant, die had Dat geld is de eigenaar ontdekt dat Doe Maar op van de veilinghal nu 21 mei in Gorinchem op- kwijt. iVan onze redactie economie i DEN HAAG De werkloosheid zal dit jaar nog stijgen, maar Nederland komt vanuit de recessie tot een aan loop naar economisch herstel. Een spectaculaire opleving mag dit jaar echter nog niet worden verwacht. Het Centraal Planbureau komt tot die conclusie in het Centraal Economisch Plan (CBP) dat naar verwacht van daag zal worden vastgesteld. Voor de toekomstige ontwikkeling zal veel afhangen van de vraag hoe stand vastig de economische groei is die thans wordt waargenomen. Daarom blijft het CBP voorzichtig in het voor spellen van de mate waarin het herstel zich zal aftekenen, „ondanks de opti mistische geluiden die we van diverse kanten horen en die we zelf ook onder kennen". Ook de gezinnen die van een mini muminkomen moeten leven, de zoge- uttcu viute minima', zullen er dit jaar in koopkracht drie procent op achter uitgaan. Dat heeft een woordvoerder van het CBP donderdag bevestigd. Het kabinet zegt in de Voorjaarsnota dat iedereen met een minimuminko men er dit jaar drie procent op achter uit zal gaan, maar dat dit voor de 'echte minima' zo ongeveer zal worden gecompenseerd met een eenmalige uit kering. Het CBP wijst er echter op dat die eenmalige uitkering dit jaar inmiddels al voor de derde maal zal worden verstrekt. Als de gezinnen die de uitke ring vong jaar ook al kregen hem nu niet zouden ontvangen, dan zouden zij in feite ten opzichte van vorig jaar veel meer aan koopkracht moeten inleve ren dan drie procent. Zij zouden dan ongeveer vijf procent achteruit gaan. Het opnieuw verstrekken van de een malige uitkering aan de echte minima is alleen voldoende om hun koop krachtdaling ongeveer gelijk te houden aan die van alle mensen met een minimuminkomen. In het concept Centraal Economisch Plan wordt erop gewezen dat het beleid, dat erop gericht is om de laagste inkomens te ontzien, als bij verschijnsel heeft dat gezinnen met twee laagbetaalden meer ontzien wor den dan een gezin waarin een inkomen binnenkomt dat gelijk is aan die twee lage inkomens. Directie: K Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Vlissingen: Walstraat 56-60.4381 EG Vlissingen, tel. (01184) 15144. Middelburg: Markt 51. 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140. Terneuzen Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) 94457. Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redac tie bezet van zondag t/m vrijdag van af 19.00 uur: (01184) 15144. Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. 's Zaterdags van 09.00 tot 11.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie- (01184) 63533. Advertentie-afdeling: (01186) 1584. 's-Zaterdags (01184) 15144 van 09 00-11.30 uur. Redactie (01184)-14796. Overlijdens advertenties maandag- t'm vrijdagavond van 20.30 tot 22 00 uur (01184) 15144. Zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal 61,20. franco per post f 72,-; per maand 21,-; losse num mers 0,85 (alle bedragen inclusief 4 pet btw.). Postrek. nr.. 3754316, t.n.v PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven: 117 cent per mm; minimumprijs per advertentie 17,55; ingezonden mededelingen 2'Ax tarief Voor brieven bureau van dit blad 4,25 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw. Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B.V. Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3