Protest tegen korte zwemtij d Koewacht Oostburgse dorpsscholen stoppen schoolzwemmen Fasering bestemmingsplan desnoods voor de Kroon JOS DE MUL OVER ACHTERBERG EN PSYCHOANALYSE HANDTEKENINGENA CTIE EN BRIEF Onderwater- hockey bij De Snotdolf Burgemeester Ockeloen benadrukt waarde van het vrijwilligerswerk Hoorzitting over vishandel Breskens VRIJDAG 22 APRIL 1983 PZC/ streek TERNEUZEN - In de WesUBuitenhaven in Temeuzen. nabij de steigers, is donderdagmiddag een granaat opgevist Het projectiel is door een kraanponton boven water gebracht. De mijnopruimingsdienst van de marine heeft de granaat inmiddels tot ontploffing gebracht op een zandplaat in de Wcsterschelde. Op het strand bij de duinovergang de Wielingen in Cadzan- d-bad werd donderdag een landmijn gevonden. Deze zal door de inmiddels gewaarschuwde ÈOD worden opge ruimd. KOEWACHT Onder de bevolking van Koewacht is verzet ontstaan tegen een besluit van b. en w. van Axel om de openstelling van het zwembad te beperken. Om de verwarming van het zwemwater uit te sparen wil het college dat Koewacht dit seizoen niet langer tussen 15 mei en half september maar tussen 11 juni en 14 augustus een baantje trekt. Als tegenprestatie gaan de tarieven met 25 procent omlaag. Het voorstel komt dinsdagavond in de raadsvergade ring. Als het aan een inderhaast gevormd actiecomité ligt, vindt het gemeentebe stuur al maandag een door een groot aantal handtekeningen gesteunde brief op de mat, waarin het dringend wordt gevraagd om op het 'onzalige' besluit terug te komen. Het protest wordt nu al ondersteund door vrijwel het hele verenigingsleven, de r-k. parochie inclusief pastoor Van Wezel het onderwijs en de twee plaatselijke artsen. In de ontwerp-tekst voor de brief staat dat alle geledingen van de Koewachtse bevolking worden gedupeerd: de schooljeugd, die straks gedwongen is Goese agent betrapt man op stelen van wielen bij garage GOES Een surveillerende agenl van de Goese gemeentepolitie heeft in de nacht van woensdag op donderdag de 27-jarige Goesenaar G. van den B op heterdaad betrapt bij het stelen van de wielen van een nieuwe auto. Deze auto stond geparkeerd bij een garage in Klein Frankrijk te Goes. De man had er al drie wielen af, toen hij door de agent, die in gezelschap was van een hond. werd opgemerkt. Bij zijn werkzaamheden had Van den B. ook schade aan de voorkant van de auto aangericht, voor een bedrag van onge veer achthonderd gulden. Raad Kapelle praat over uitbreiding en verbouwing dorpshuis Schore KAPELLE De gemeenteraad van Kapelle praat dinsdag over de verbou wing en uitbreiding van het dorpshuis in Schore. Het gaat om uitbreiding en aanpassing van de keuken, verbeterin gen aan het dak en de aanschaf van een geluidsinstallatie. Met dit alles is een bedrag van 73.000 gulden gemoeid. De Zuidelijke Achterweg in Wemeldin- ge moet worden herbestraat. Het weg dek is de laatste tijd op verscheidene plaatsen kapot gereden als gevolg van spoorvorming. Dat is voor een groot deel te wijten aan de slappe onder grond van de weg en aan het feit dat er bussen rijden. Daarom is het nodig behalve de gebruikelijke herbestra- tingswerkzaamheden ook een 30 centi meter dikke slakkenlaag aan te bren gen. De kosten bedragen 150.000 gul den. In de raad komen verder onder meer aan de orde: de aanschaf van nieuwe symnastiektoestellen voor de gymza len in Kapelle en Wemeldinge en de aankoop van een tweedehands kolken- zuiger. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. Koninginnedag in Goes-Zuid GOES De Stichting oranjecomité Goes-Zuid heeft voor de aanstaande koninginnedag een flink aantal evene menten op het programma staan. De meeste activiteiten worden gehouden in een tent bij het winkelcentrum De Bussel. De viering begint met het ophalen van de peuters en de kleuters door Jong Excelsior om 9.15 uur. Daarna %volgt een rondgang en worden de leerlingen van de lagere scholen opgehaald. Van halftien tot elf uur is er een optreden van het Jeugdcircus Hogerop in de tent. De kinderspelen voor leerlingen van de lagere scholen beginnen om 10.00 uur aan de Van Hertumweg. Dit duurt tot 12.00 uur. Op dezelde tijd gaat de rommelmarkt rondom het winkelcen trum open Het muziekkorps Euphonia begeleidt de optocht van versierde steppen, fietsen en karren. Het begin van de optocht is 13.30 uur. Tijdens de rondgang kunnen belangstellenden gaan kijken naar de Vlaamse kermis van de zeeverkenners voor het winkel centrum. Om 15.00 uur begint het songfestival voor kinderen van zes tot twaalf jaar in de tent. Hierna volgt een optreden van een Beierse kapel. De prijsuitreiking van de kinderspelen is om 17.00 uur 's-Avonds van 20.00 uur tot 24.00 uur is er een Oraiyebal in de tent met medewerking van After Eight Tijdens het bal geeft de imitator J. J een optreden en er is een verloting. van kleine kinderen, werkende en werkloze jongeren, de zwemclub en. zwemliefhebbers in het algemeen. Het verlagen van de tarieven haalt niets uit, denkt het actiecomité. Wie straks wil zwemmen betaalt voor het abonnement nog altijd 75.- of 80.-. SINT-ANNALAND Een buiten staander zou zeggen dat twaalf zwemmers iets zoeken op de bo dem van het Thoolse zwembad. Daar lijkt het in ieder geval sterk op. De werkelijkheid is echter anders. In het bad zijn twee onder- waterhockey-teams bezig met een wedstrijd. De Thoolse duikvereniglng 'De Snotdolf heeft pas een onderwa- terhockey-club opgericht. Ener zijds om gehoor te geven aan de wens die in Zeeland leeft onder duikers, om meer van dergelijke groepen onderwaterhockeyers sa men te stellen en onderling compe titie te spelen. Anderzijds om de leden langer bij de club te houden door ze bij dit soort activiteiten te betrekken. De voorzitter van 'De Snotdolf, Jan van Meggelen uit Sint- Annaland, legt uit dat het nogal eens voorkomt dat leden die al wat langer bij een vereniging zijn hun lidmaatschap opzeggen als ze hun diploma's hebben behaald. Via een onderwaterhockey-club wordt nu getracht die leden een zekere band te geven met de vereniging en ze regelmatig op de trainingen te zien. Daarnaast wordt onderwater- hockey steeds populairder bij de Nederlandse en dus ook de Zeeuw se sportduikers. Zeker nadat een Nederlands team wereldkampioen werd in die sport. In Zeeland zijn nog maar een paar onderwaterhoc keyteams, maar het is de bedoe ling dat er volgend jaar een dusda nig aantal is dat een competitie opgezet kan worden. terwijl het bad maar 8 weken open is. Daarvan gaan 2 vakantieweken en 2 tot 3 weken met slecht weer af. zodat er uiteindelijk maar 3 weken overblijven, vooropgesteld dat dan het zonnetje schijnt. Koewacht voorspelt Axel dan ook dat de verkoop van abonnementen zal teruglopen, zodat er van een bespa ring geen sprake is. Daar komt bij dat er ook voor een kort seizoen personeel wordt aangetrokken, de gemeente het vervoer van schoolkinderen naar de zwemles in Axel moet betalen en het Koewachtse bad ondanks alles vol water wordt gezet. Het actiecomité adviseert de raadsle den tenslotte om bezuinigingen eerlij ker te verdelen en ook te kijken naar de kosten van het verwarmde bad 'Het Plaatje' in Axel. De woordvoerder van hef comité, J. Kruithof, zal de brief maandagmorgen overhandigen aan gemeentesecretaris A. Dieleman. Thoolse commissie bedrijfsleven houdt vergadering SINT-MAARTENSDIJK De com missie bedrijfsleven van de gemeente Tholen houdt dinsdag 26 april een vergadering. Aan de orde komen onder meer de concept-nota over het gemeen telijke sociaal-economisch beleid en de beplantingsverordening Zeeland. De vergadering in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk begint om 19.30 uur. Data verschoven ouderenactiviteiten in Wilhelminadorp WILHELM1NADORP De cunnjs "Meer bewegen voor ouderen' in Wilhel minadorp die gehouden zou worden maandagmiddag 25 april wordt ver schoven naar de dag daarna. De cur susmiddag begint dan om 14.00 uur in het Wilhelminahuis. Ook de spreek beurt van J Jobse, medewerker van de Goese sociale dienst, wordt verschoven en wel naar maandag 2 mei, vanaf 15.00 uur in de kleine zaal van het Wilhel minahuis. Deze middag is bedoeld voor leden van dc oudcrcnsocs en leden van de ANBO. Duizenden guldens schade bij brand aannemer in Goes GOES Bij een aannemingsbedrij! aan de J. Weijermanweg te Goes is donderdagmiddag rond één uur tussen zesduizend en tienduizend gulden schade aangericht bij een brandje. De oorzaak hiervan was kortsluiting in een haspel, die gedeeltelijk was uitge rold en aangesloten op een olieverwar ming. Bij de kortsluiting begon een rol bekleding te smeulen, waarna ook een aantal ontmantelde tweepersoons bankstellen vlam vatte. TERNEUZEN Donderdag 28 april verzorgt de filosoof drs. J. de Mul in Terneuzen de voordracht Gerrit Achterberg en dc Psychoanalyse. Deze voordracht is dc afsluiting van dc cursus filosofie die de Zeeuwse Volksuniversiteit afgelopen jaar in Terneuzen organiseerde. De voor dracht is vrij toegankelijk. Gerrit Achterberg (1905-1902) is al tientallen jaren de meest gelezen en geprezen dichter van Neder land. Van zijn Verzamelde Gedich ten zijn er meer dan twintigdui zend verkocht en de bloemlezin gen benaderen de honderdduizend exemplaren. Jos de Mul zal in zijn lezing het werk van Achterberg benaderen volgens de psychoana lytische theorie van Freud en de Franse cultuurfilosoof Jacques La- can. Zo gaat hij in op de mogelijk heden en beperkingen van een psychoanalytische benadering van de literatuur. Aan de hand van enkele teksten van Freud en La- can zal hij éen strofe uit het ge dicht Brood en Spelen van Achter berg aan een analyse onderwer pen. Hierbij zal worden aange toond dat een psychoanalytische benadering ook een meer structu rele analyse van een literair werk mogelijk maakt. Centraal in de voordracht zal de magische functie van het woord staan, die zowel door de psychoanalyticus als door de dichter wordt erkend. De voordracht wordt gehouden in de Opstandingskerk te Temeuzen om 20.00 uur. Gerrit Achterberg Burgemeester C. Ockeloen opent het activiteitencenlrum voor haanlozen aan de Blokken TERNEUZEN Voor burgemeester C. Ockeloen van Temeuzen heeft de bijbeltekst 'In hel zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen' anno 1983 geen waarde meer. „Werken hangt niet meer uitsluitend samen met geld verdienen. De idee van: hij die werkt is een respectabel man is een kortzichtige gedachte. Juist in de huidige maatschappij, met een nog steeds toenemende werkloosheid, is er-veel belangrijk werk dat niet economisch waardeerbaar is. Jammer genoeg wordt dat nog te weinig opgemerkt". Voor Ockeloen is het derhalve zaak dat waardering voor mensen niet meer wordt afgemeten aan zijn financiële verdiensten, maar aan de inhoud die iemand aan zijn leven geeft. En juist daar ligt de kracht van werklozen. Ockeloen: ..De praktijk leert dat veel men sen juist in hun vrije tijd werk verrichten dat bewonde ring afdwingt. En een baanloze heeft eerder mogelijkhe den daartoe". De Temeuzense burgemeester zei dat donderdagmor gen bij de officiële opening van het nieuwe activiteiten centrum voor haanlozen aan De Blokken. Dat centrum, aldus Ockeloen, is met name van groot belang als oreanisatiepunt. waar werklozen hun creativiteit kwijt kunnen „Een markt voor vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk Want daarin moet de kracht van het nieuwe activitei tencentrum, onderdeel van het project Mensen zonder Werk in de gemeente Temeuzen, komen te liggen. Een vrijwilligersvacaturebank. waar haanlozen een zinvolle besteding van him tijd kunnen vinden door zich in te zetten voor niet-commerciéle instellingen en verenigin gen zonder daarbij hun uitkering te verliezen. Juist dat vrijwilligerswerk zal in de toekomst een steeds belangrijker onderdeel van een mensenleven gaan uitmaken. Of, zoals de Temeuzense wethouder J. van Roojjen zei: „We zullen moeten leren leven met het probleem werkloosheid. Daarom ls de vrijwilligersvaca turebank een mijlpaal in de nog jonge geschiedenis van het project Mensen zonder Werk". Ockeloen is het daarmee eens. Hij stelde vast dat de maatschappelijke evolutie de mensheid vrij abrupt in een nieuw tijdvak heeft gebracht waarin betaalde arbeid steeds minder zal worden. „Werk is niet meer alleen werk als je er geldelijk voor wordt beloond. Dat is de verouderde wereld TE VEEL GELD EN TIJD IN REIZEN OOSTBURG De leerlingen van de lagere scholen in Cadzand, Hoofdplaat, Nieuwvliet, Waterlandkerkje en Zuidzande doen niet meer mee aan het schoolzwemmen tussen 12 mei en' vier september. De schoolhoofden hebben het onderdeel uit het lesprogramma gechrapt omdat het heen-en-weer-gereis teveel 'zwemtijd' kost. Bij de beslissing heeft meegespeeld dat de meeste kinderen na schooltijd al vaak genoeg in het zwembad komen. Door de maatregel hoeft de gemeente in deze periode geen schoolbussen meer in te zetten, en dat bespaart 2250 gulden. Het college van b en w deelde Oostburg protesteert tegen plannen voor duurdere veerdiensten OOSTBURG De gemeenteraad van Oostburg heeft in een motie haar afkeuring uitgesproken tegen de plan nen van minister Smit-Kroes om de veerverbindingen duurder te maken voor de Zeeuws-Vlamingen. De raad pleit voor het indexeren van de rijksbijdrage in de tekorten, het handhaven van de halfuursdienst, en van de bestaande kortingen voor Zeeuws-Vlamingen. Oostburg vindt dat de veerpleinen in Vlisslngen en Breskens en de derde dubbeldekker in het vooijaar van 1985 gereed dienen te zijn. Daarnaast is in de motie vastge legd dat er niet bezuinigd mag worden op de pk's van de motor in de dubbel dekker zodat de halfuursdienst niet in gevaar wordt gebracht. De motie is ondertekend door de vier fracties en zal ook worden voorgelegd aan de andere Zeeuws-Vlaamse ge meenten. De stellingname wordt opge stuurd aan gedeputeerde en provincia le staten van Zeeland, de ministerraad en alle tweede-kamerfracties. dit mee in de raadsvergadering van donderdagavond. De gemeente gaat ook besparen op de openbare verlichting. In overleg met de PZEM is besloten de avondverlichting om 22 uur te doven. De raad maakte donderdag na meer dan tien jaar een einde aan de onder handelingen met R. van de Luijster in Cadzand-Bad over grondruil. De trans actie werd met algemene stemmen beklonken. Het komt erop neer dat de gemeente twee stukken grond van twintig en dertig vierkante meter ruilt tegen een terrein van 50 vierkante meter. De gemeente kan nu een voetpad aanleg gen bij het dagjescentrum in het toeris tenplaatsje. Van de Luijster kan zijn nieuwverworven vijftig vierkante me ter gebruiken voor uitbreiding van zijn Hoorzitting gemeente in kern Borssele BORSSELE Het dagelijks bestuur van de gemeente Borsele brengt dins dag 17 mei een werkbezoek aan hfet dorp Borssele. In dorpshuis Vijver- zicht zal dan met de bevolking van gedachten worden gewisseld over de aanwijzing van Borssele als be schermd dorpsgezicht. De Provinciale Zeeuwse Energie Maat schappij zal informatie verstrekken over de plannen om de op olie gestook te conventionele electriciteitscentrale bij Borssele om te bouwen voor kolen- stook. Daarbij komen ook de eventuele gevolgen hiervan aan de orde. De bij eenkomst begint om 19 30 uur. fritespaviljoentje. 'Het hangijzer' In de besprekingen was altijd een doorgang over het terrs van de ondernemer. Het paadje is niet zwart op wit in het contract vastgelegd^ maar wethouder A. de Feljter wist de raad ervan te overtuigen dat zowel gemeente als ondernemer bij die 'doorgang* van toe risten gebaat zijn. Oostburg maakte meteen ernst met de aanpassing van de situatie ter plaatse. Er wordt bijna 55 mille uitgetrokken om het trottoir door te trekken. Vrouwenraad Goes houdt koopochtend GOES De Goese vrouwenraad houdt woensdag de maandelijkse koopochtend voor bejaarden en gehan dicapten. Belangstellenden kunnen zich opgeven op maandag 25 april bij mevrouw C. Hoek-Smilde. Kloetingse- weg 31. Goes of bij mevrouw G. de Bondt-Hoekstra, Berkenstraat 80, Goes. Uitvoering van Geref. Zangkoor Walcheren in Gasthuiskerk MIDDELBURG - Het Gereformeerd Zangkoor Walcheren verzorgt zaterdag 23 april om 20 uur een uitvoering in de christelijk gereformeerde Gasthuis- kerk aan de Lange Delft in Middelburg. Er wordt een programma gepresen teerd onder het thma 'Het Gebed'. Medewerking verleent de organist J. Wattel uit Voruwenpolder die ook een orgelsolo verzorgt. Verder de alt Ina van Dijk- de Vos uit Goes, een ama- teurmuziekgroepje, mevrouw J. Boeije- Brandes met declamatie en ds J. H. Kuiper, predikant van de gereformeer de kerk vrijgemaakt in Vrouwenpolder. Deze spreekt de verbindende teksten tussen de uit te voeren liederen uit. BURGEMEESTER SPIJKERBOER VAN OOSTBURG: OOSTBURG Burgemeester C. Spij kerboer van Oostburg wil desnoods tot voor de Kroon een meningsver schil met de provincie uitvechten over de fasering van bestemmingsplannen. In de nota 'bewoningspatronen' stelt de provincie een fasering, aange bracht in de gemeentelijke bestem mingsplannen, min of meer verplicht. De Oostburgse gemeenteraad vindt dat pure onzin. „Door het ontbreken van snelle groei is er. althans zeker in West-Zeeuwsch- Vlaanderen. geen behoefte aan fase ring Ook hier geldt dat de gemeenten vry dienen te zijn om zelf hun beleid te kunnen uitvoeren", meent Oostburg. In een uitgebreide reactie op het pro vinciale stuk stelt de gemeente dat voor een gunstige financiële afwikke ling van bestemmingsplannen een sterk gefaseerde uitvoering toch al nodig is. Vastleggen van die fasering in de plannen is dan ook 'niet reëel', zegt de gemeente in de brief, die donderdag avond door de raad werd geodgekeurd voor verzending. „Als we weer eens met de provincie in de clinch liggen overeen bestemmings plan zullen we de zaak eens voor de rechter uitvechten, desnoods tot voor de Kroon", zei de burgemeester. „Ik denk dat ze daar de wenkbrauwen wel zullen fronsen als ze horen dat de provincie fasering van bestemmings plannen dwingend voorschrijft.,, De gemeente is het evenmin eens met de provincie dat nieuwbouw alleen gericht moet zijn op mensen die 'econo- misch-gebonden, zijn aan de streek, met andere woorden: een baantje heb ben. Het Oostburgse gemeentebestuur ziet dat veel ruimer: ook uitkeringstrek kers zijn welkom, omdat die mis schien de terugloop en de vergrijzing van de bevolking kunnen goedmaken. Drie gewonden bij ongelukken Goes GOES Twee motorrijders zijn don derdagavond rond kwarj voor elf ge wond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeval gebeurde toen de bestuurder van een motor. J. W. uit Nieuwdorp, op de kruisings 's-Hecr Hendrikskinderendijk-Dellaweg Goes tegen een stilstaande auto reed, die voor de verkeerslichten stond te wachten. De bestuurder van de motor en duo-passagier, J M uit Nieuwdorp, moesten met een ziekenauto worden overgebracht naar het ziekenhuis Bergzicht te Goes. Donderdagmiddag rond drie urn' raak te bestuurster van een bromfiets, T. van der O. uit Wemeldinge, gewond, toen ze rijdende over de Kloetingseweg in Goes in de richting 's-Gravenpolder, ter hoogte van het ziekenhuis Sint Joanna, geen voorrang kreeg van een auto. Deze auto werd bestuurd door J B. uit Goes, die in tegenover gestelde richting reed en toen hy afsloeg naar de inrit van het ziekenhuis het meisje geen vrije doorgang verleende Ze moest met verwondingen aan het ge zicht worden overgebracht naar het Goese Bergzichtziekenhuis. Na behan deling kon ze weer naar huis Bouw pensiontehuis Noord-Beveland kan officieel beginnen KORTGENE In de vergadering van het algemeen bestuur van het pen siontehuis Noord-Beveland donderdag in Kortgene is met meerderheid van stemmen besloten om bij de aanbeste ding van de verbouwing van het tehuis ook enkele aannemers van buiten het eiland in de gelegenheid te stellen hiervoor in te schrijven. Naar aanlei ding hiervan werd machtiging verleend tot het aangaan van een geldlening voor de verbouwing. Ook werd machti ging verleend voor het aanvragen van gemeente-garantie voor genoemde geldlening. Nadat de commissie van voorbereiding werd opgeheven werd een bouwcommissie gevormd bestaan- de uit vertegenwoordigers van het da gelijks bestuur, het algemeen bestuur, het personeel, de VAC (Vrouwen Ad viescommissie) en de bewoners. De verbouwing zal in fasen gebeuren en enkele jaren in beslag nemen. Surfwedstrijd Zuidwest Zeven bij Kamperland KAMPERLAND De windsurfverenl- ging Zuidwest Zeven houdt zondag (24 april) op het Veerse Meer de eerste clubwedstrijd van het nieuwe seizoen. De wedstrijd in de open klasse, waar aan overigens alleen leden van de vereniging kunnen meedoen, vindt plaats bij camping De Schotsman te Kamperland. De start van de eerste manche (er zijn er in totaal vijf) is om ongeveer 11.30 uur. OOSTBURG Omwonenden van de visgroothandel 'Elro B.V.', sinds kort gevestigd in een loods aan de Eerste Zandstraat in Bres kens, kunnen maandag twee mei mei op een gemeentelijke hoorzit ting hun bezwaren spuie'i tegen de aanwezigheid van het bedrijf. Dat vertelde burgemeester C. Spijkerboer donderdag tijdens de raadsvergaderi ng 'Elro B.V.' kocht onlangs een loods en wil er een koelcel in bouwen voor handel in verse vis. De buurt is bang dat het bedrijf, waarvan de voormalige directeur van Diep vries Breskens, H. van Hanegem directeur is. in de toekomst nog flink zal uitbreiden. Omwonenden vrezen binnen afzienbare tijd een compleet visfileerbedrijf naast de deur. Dat hoort niet in een woon- beurt, hebben ze via een protest brief en een aangetekend telegram al laten weten aan het Oostburgse gemeentebestuur. De raad keurde donderdagavond een voorbereidingsbesluit goed voor bestemmingsplan 'Oesterput' in Breskens, waarbinnen het nieu we bedrijf valt. Uitbreiding zal planologisch erg moeilijk worden, nu dat plan er eenmaal ligt. Maar een bouwvergunning voor de koel cel kan nauwelijks nog geweigerd worden. Anders ligt het met de aanvraag voor de hinderwetver gunning. die ook nog in behande ling is. Volgens het voorontwerp van het plan 'Oesterput' mogen er wel bedrijven in de wijk worden gevestigd, als ze tenminste geen blijvende 'onevenredige afbreuk' doen aan het woon- en leefmilieu. Het college maakte in schriftelijke antwoorden op vragen van de PvdA-fractie duidelijk dat een vis fileerbedrijf aan de Zandstraat nauwelijks nog tot de mogelijkhe den zal behoren. Maar zelfs een simpele koelcel voor een vishandel moet al voldoen aan hinderwetsei- sen, en die moeten nog opgesteld worden. Wethouder J. Thomas brak een lans voor het nieuwe bedrijf, dat op veel kritiek is gestuit van omwonenden en fracties. „We zou den wat bedrijfsvrlendelijker moeten zijn", zei hij. „We kunnen niks hebben tegen een goedkope start van een bedrijf'. Maar PvdA en D T waren desondanks van mening dat een vishandel of een fileerbedrijf niet in een woonwijk, maar aan de haven thuishoort.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 34