Nieuwe tegenvallers oor gemeente Goes Verdere ontwikkeling recreatie in Westhoek van groot belang Meer inspraak gebruikers van accommodaties Goes Onderwater- hockey bij De Snotdolf Zomerwoning in Breskens uitgebrand Medailles Rode Kruis-medewerkers GEMEENTEBESTUUR WESTERSCHOUWEN: Middenschouwen wil lening tennisclubs garanderen Landbouwmuseum in Dreischor uitgebreid JDAG 22 APRIL 1983 PZC/str3ek EKORT VOOR 1983 BLIJFT OPLOPEN OES De tekorten op de Goese begroting voor 1983 blijven jjgen. Begin april rekende het college van burgemeester en ethouders nog met een gat van 3,5 ton. thans wordt dekking zocht voor tenminste 5 ton. De stijging is vooral een gevolg in extra uitgaven ten behoeve van de sociale dienst. In juni zal t college met voorstellen komen over de door te voeren zuinigingen. Eén en ander bleek donderdag tijdens de aanselijkse raadsvergadering uit opmerkingen van burge- eester W. Blanken en wethouder J. Dijkgraaf (cda,financiën). burgemeester merkte erbij op dat emeer tegenvallers niet uitgesloten iHij stelde vast dat de overvaltech- 1: van het rijk een redelijke bezuini- gsplanning bij de gemeente bemoei - nuit de verschillende raadsfracties rd berustend gereageerd op de nood- ik om de komende periode de buik- stevig aan te halen. De gemeente- ;e voorjaarsnota (door enkele woord- erders als een vaag stuk bestempeld) teg alom instemming. Beklemtoond ird dat er een terughoudend beleid ïoerd moet worden ten aanzien van lasting- en tariefsverhogingen, al onde met name de WD zich niet tering van het profijtbeginsel voor meentelijke dienstverlening. Alge- jen nodigden de fracties het college met duidelijke bezuinigingsvoor- tllen te komen en dan liefst geen van kleine posten, maar bespa- igen die forse zoden aan de dijk tien. PvdA-er P Dumkerke wees erop de gemeenten vooral in de knel men door het bezuinigingsoptreden n het CDA/WD-kabinet. Hij vroeg fer duidelijkheid over de kortingen n de rijksbijdragen aan de gemeen- en over de stijging van de bij- indskosten. De PvdA-er voelde wei- voor een procentueel gelijke kor- gop de uitgaven v^n alle gemeente- ie sectoren. Hij voorzag het ontstaan n onevenwichtige situaties daar- or Het raadslid bepleitte invoering neen personeelsstop C Möhlmann ipi vond dat vooral op de afdeling imtelijke ontwikkeling bezuinigd a worden. ..Te gemakkelijk rolt daar :trem door", meende hij. ..We moeten Tegengas D. van de Mcrwe ld'66) schoof dc schuld van veel financiële problemen op het confessioneel-liberale rege ringsakkoord. Hij pleitte voor meer tegengas van de gemeenten, via de vereniging van Nederlandse gemeen ten. Het raadslid deed de suggestie i beeldfunctie moet vervullen. Hit bracht naar voren dat vooral op ener giekosten bespaard kan worden Knab belen aan de dienstverlening voor bur gers en bedrijven had niet zijn instem ming. L J. Mol-de Jager (vvd) betoogde dat de grote aandacht voor de sociale woningbouw doorwerkt in de uitgaven van de sociale dienst Ze vond dat de centrumfunctie van Goes zich in deze doet gevoelen Een algemene bezuini gingsronde van 3 procent voor het hele gemeentelijk apparaat zag het raadslid als een onmogelijke opgave, temeer daar een duidelijke zienswijze van b en w nog ontbreekt A van Oosten ippri tenslotte constateerde dat er in de vette jaren te weinig is gespaard voor de magere tijden. Hij onderstreepte het belang van goede (politiekei keuzes Wethouder Dijkgraaf vertelde dat de ambtenaren bezuinigingsvoorstellen aandragen, die het college afweegt Zonodig zullen zonder ambtelijke ad viezen knopen worden doorgehakt. Hjj per gemeentelijke sector ombuigings- verzekerde dat er al - zonder gedwon voorstellen te maken met verschillen de bezuinigingspercenlages, zodat hel maken van keuzes makkelijker wordt. J Laport (cda) wenste een erg zorgvul dig personeelsbeleid, waarbij de over heid als grootste werkgever een voor gen ontslagen - een terughoudend per soneelsbeleid wordt gevoerd: vacatu res worden kritisch bekeken en interne overplaatsingen worden bevorderd 'rouwenraad Goes oudt koopochtend GOES De Goese vrouwenraad oudt woensdag de maandelijkse oopochtend voor bejaarden en gehan- icapten. Belangstellenden kunnen ich opgeven op maandag 25 april bij evrouw C. Hoek-Smilde, Kloetingse- 31. Goes of bij mevrouw G. de ondt-Hoekstra, Berkenstraat 80, laad Kapelle praat ver uitbreiding n verbouwing orpshuis Schore APELLE De gemeenteraad van iapelle praat dinsdag over de verbeu ring en uitbreiding van het dorpshuis Schore. Het gaat om uitbreiding en inpassing van de keuken, verbeterin- ra aan het dak en dc aanschaf van ra geluidsinstallatie. Met dit alles is ra bedrag van 73.000 gulden gemoeid. )e Zuidelijke Achterweg in Wemeldin- moet worden herbestraat. Het weg- fk is de laatste tijd op verscheidene iaatsen kapot gereden als gevolg van ipoorvonning. Dat is voor een groot fcel te wijten aan de slappe onder- pond van de weg en aan het feit dat er ossen rijden. Daarom is het nodig SCHARENDIJKE Het college van b en w van Middenschouwen is voornc- ehalve de gebruikelijke herbestra- mens gemeentegarantie te verstrekken voor geldleningen te sluiten door de mgswerkzaamheden ook een 30 centi- tennisverenigingen Scharendijke en WIKKerkwerve. wter dikke slakkenlaag aan te bren- tennisvereniging Scharendijke heeft vergevorderde plannen voor de aanleg (?n De kosten bedragen 150.000 gul- van tennisbanen in het momenteel in wording zijnde sportveldencomplex, en wil n, daarvoor een geldlening van 80.000 - sluiten. De tennisclub WIKKerkwerve wil de raad komen verder onder meer j 37 ooo,- lenen voor de bouw van een kleed- en clubgebouw bij de reeds in 1979 n de orde: de aanschaf van nieuwe aangelegde banen aan de Verseputseweg. De betreffende college-voorstellen symnastiektoestellen voor de gymza- moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad in de vergadering op «1 in Kapelle en Wemeldinge en de woensdag 27 april in het gemeentehuis in Scharendijke. ankoop van een tweedehands kolken- jn ^eze vergadering bespreekt de raad ook een college-voorstel tot wijziging van jager. De raadsvergadering begint om (je verordening kampeerplaatsen en kampeermiddelen. De wijziging beoogt met 13.30 uur. SINT-ANNALAND Een buiten staander zou zeggen dat twaalf zwemmers iets zoeken op de bo dem van het Thoolse zwembad. Daar lijkt het in ieder geval sterk op. De werkelijkheid is echter anders. In het bad zijn twee onder- waterhockev-teams bezig met een wedstrijd. De Thoolse duikvereniging 'De Snotdolf heeft pas een onderwa- terhockey-club opgericht. Ener zijds om gehoor te geven aan de wens die in Zeeland leeft onder duikers, om meer van dergelijke groepen onderwaterhockeyers sa men te stellen en onderling compe titie te spelen Anderzijds om de leden langer bij de club te houden door ze bij dit soort activiteiten te betrekken. De voorzitter van 'De Snotdolf, Jan van Meggelen uit Sint- Annaland. legt uit dat het nogal eens voorkomt dat leden die al wat langer bij een vereniging zijn hun lidmaatschap opzeggen als ze hun diploma's hebben behaald. Via een onderwatérhockey-club wordt nu getracht die leden een zekere band te geven met de vereniging en ze regelmatig op de trainingen te zien Daarnaast wordt onderwater- hockey steeds populairder bij de Nederlandse en dus ook de Zeeuw se sportduikers Zeker nadat een Nederlands team wereldkampioen werd in die sport. In Zeeland zijn nog maar een paar onderwaterhoc keyteams. maar het is de bedoe ling dat er volgend jaar een dusda nig aantal is dat een competitie opgezet kan worden Bouw pensiontehuis Noord-Beveland kan officieel beginnen KORTGENE In de vergadering van het algemeen bestuur van het pen siontehuis Noord-Beveland donderdag in Kortgene is met meerderheid van stemmen besloten om bij de aanbeste ding van de verbouwing van het tehuis ook enkele aannemers van buiten het eiland in de gelegenheid te stellen hiervoor in te schrijven. Naar aanlei ding hiervan werd machtiging verleend tot het aangaan van een geldlening voor de verbouwing Ook werd machti ging verleend voor het aanvragen van gemeente-garantie voor genoemde geldlening. Nadat de commissie van voorbereiding werd opgeheven werd een bouwcommissie gevormd bestaan de uit vertegenwoordigers van het da gelijks bestuur, het algemeen bestuur, het personeel, de VAC (Vrouwen Ad viescommissie) en de bewoners De verbouwing zal in fasen gebeuren en enkele jaren in beslag nemen BRESKENS - Donderdagavond rond elf uur is er brand uitgebroken in een houten zomerwoning aan de Nieuwe Sluisweg in Breskens. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was. kon niet verhinderd worden dat dc woning tot de grond toe uitbrandde. De woning stond op het zomerwonin genterrein het Halve Moantje De oor zaak is nog met bekend Ook kon de eigenaar van de woning donderdag avond laat nog niet worden opge spoord De brandweer had de brand in tien minuten onder controle. koninginnedag in Goes-Zuid name op te kunnen treden tegen illegaal kamperen. Verder vragen b en w de raad een verordening 'beperking verstrekking alcoholhoudende drank' vast te stellen. Deze verordening is bijgesteld omdat gedeputeerde staten aan enkele bepalingen in de oorspronkelijke verordening goedkeuring onthielden. De raadsvergadering Middenschouwen begint om 19.30 uur Van links naar rechts: Kringcommissans Fokker. P Dekker. J' Joppe en P A Zot. ZIERIKZEE - Voorzitter P. A. Zoom van het Zicrikzee se Rode Kruis heeft donderdagavond tijdens de alge mene leden vergadering van de afdeling de zilveren tpedaillc van verdiensten van het Rode Kruis gewei gerd. De voorzitter verklaarde kringcommissaris A. 1). oC' Fokker van Kraaijenstein tot Rcngerskerke niet met een medaille beloond te willen worden voor wat hij met liefde en plezier heeft gedaan. Kringcommissaris Fokker bracht hem daarom inplaats van de medaille de grootst mogelijke dank van het hoofdbestuur over. Voorzitter Zoom verlaat de afdeling m Zierikzee omdat hij naar een gemeente buiten Zeeland vertrekt. De kringcommissaris Fokker was echter zeker niet voor mets gekomen Ook voor penningmeester P. Dekker, die na 15 jaar op de centen passen afscheid neemt, had hij een zilveren medaille meegebracht. J. Joppen, sinds 25 jaar bestuurslid speciaal belast met het jeugd Rode Kruis en de feestprogramma's op de Henry Dunant. kreeg ook een zilveren onderscheiding op zijn revers De drie heren werd door dc kringcommissaris namens het hoofdbestuur nog eens hartelijk dank gezegd voor hun inzet, Goese agent betrapt man op stelen van wielen bij garage GOES Een surveillerende agenf van de Goese gemeentepolitie heeft in de nacht van woensdag op donderdag de 27-jarige Goesenaar G. van den B op heterdaad hetrapt bij het stelen van de wielen van een nieuwe auto. Deze auto stond geparkeerd bij een garage in Klein Frankrijk te Goes. De man had er al drie wielen af. toen hij door de agent., die in gezelschap was van een hond. werd opgemerkt. Bij zijn werkzaamheden had Van den B. ook schade aan de voorkant van de auto aangericht, voor een bedrag van onge veer achthonderd gulden. Surfwedstrijd Zuidwest Zeven hij Kamperland KAMPERLAND De windsurfverem- gmg Zuidwest Zeven houdt zondag (24 april 1 op het Veerse Meer de eerste elubwedstnjd van het nieuwe seizoen. De wedstrijd In de open klasse, waar aan overigens alleen leden van de vereniging kunnen meedoen, vindt plaats bij camping De Schotsman te Kamperland De start van de eerste manche (er zijn er in totaal vijf) is om ongeveer 11.30 uur. Duizenden guldens schade bij brand aannemer in Goes GOÊS Bij een aannemingsbedrijf aan de J. Weijermanweg te Goes is donderdagmiddag rond één uur tussen zesduizend en tienduizend gulden schade aangericht bij een brandje. De ooi-zaak hiervan was kortsluiting in een haspel, die gedeeltelijk was uitge rold en aangesloten op een olieverwar ming. Bij de kortsluiting begon een rol bekleding te smeulen, waarna ook een aantal ontmantelde tweepersoons bankstellen vlam vatte. HAAMSTEDE - Het gemeentebestuur van W'estcrschouwen vindt een verdere ontwikkeling van de verblijfsrecreatie in de Westhoek van Schouwen van groot belang voor zowel de bewoners, de recreanten zelf als de recreatie-ondernemers. Dit wordt gezegd in een ontwcrp-structuurschets, die het gemeentebestuur deze week is aangeboden aan de recreatie-ondernemers. Het is de bedoeling dat de ondernemers hierover begin mei hun mening geven. In het ontwerp wordt gesteld dat het initiatief voor deze ontwikkeling moet uitgaan van zowel de gemeente als van de recreatie-ondernemers zelf. De Kop van Schouwen wordt aangemerkt in de structuurschets als één van de oudste recreatiegebieden van Nederland. Het ontwerp gaat er van uit. dat aan de bestaande bedrijven zoveel mogelijk perspectief wordt geboden voor een levensvatbare bedrijfsvoering, waarbij vraag en aanbod van de voorzieningen Drie gewonden bij ongelukken Goes GOES Twee motorrijders zijn don derdagavond rond kwari voor elf ge wond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeval gebeurde toen de bestuurder van een motor. J. W. uit Nieuwdorp, op de kruisings 's-Heer Hcndrikskinderendijk-Dellaweg te Goes tegen een stilstaande aulo reed, die voor de verkeerslichten stond te wachten. De bestuurder van de motor en zijn duo-passagier. J. M. uit Nieuwdorp. moesten met een ziekenauto worden overgebracht naar het ziekenhuis Bergzicht te Goes. Donderdagmiddag rond drie uur raak te bestuurster van een bromfiets. T van der O uit Wemeldinge. gewond, toen ze rijdende over de Kloetingseweg in Goes in de richting 's-Gravenpolder, ter hoogte van het ziekenhuis Sint Joanna, geen voorrang kreeg van een auto Deze auto werd bestuurd door J. B uit Goes, die in tegenover gestelde richting reed en toen hij afsloeg naar de inrit van het ziekenhuis het meisje geen vrije doorgang verleende. Zc moest met verwondingen aan het ge zicht worden overgebracht naar het Goese Bergzichtziekenhuis. Na behan deling kon ze weer naar huis. zoveel mogelijk op elkaar worden afge stemd. Het ontwerp, genoemd verblijfsrecrea- tief ontwikkelingsplan (vop). moet ver der een bijdrage gaan leveren aan het Thoolse commissie bedrijfsleven houdt vergadering SINT-MAARTENSDIJK - De com missie bedrijfsleven van de gemeente Tholen houdt dinsdag 26 april een vergadering Aan de orde komen onder meer de concept-nota over het gemeen telijke sociaal-economisch beleid en de beplantingsverordening Zeeland. De vergadering in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk begint om 19.30 uur. oplossen van knelpunten met betrek king op de waarden in natuur en landschap Tevens wordt opgemerkt dat er enkele kampeerterreinen in het gebied bestaan, waarvan de ligging uit het oogpunt van natuur- en land- schapsbelangen een knelpunt, vormt. Een oplossing hiervoor, zo wordt in het plan geconstateerd, is alleen mogelijk door verplaatsing. Wordt hier toe over gegaan. dan zou echter rekeningen moeten worden gehouden met voor waarden zoals compensatielocaties, economische uitvoerbaarheid en me dewerking van de betreffende onderne mer. Gewezen wordt verder bij het ontwik kelen van een definitief plan op de uilvoering van een vraag- en aanhoda- nalyse. waarbij de hele verblijfsre creatie van Westerschouwen moet worden doorgelicht Het opstellen van zo'n definitief plan, zo wordt in het ontwerp gesteld, moet worden gezien als een proces, dat zich over een reeks van jaren zal uitstrekken. Samenwer king lussen gemeentebestunr en re creatie-ondernemers wordt dan ook aanbevolen. GOES De Stichting oranjccomite Goes-Zuid heeft voor de aanstaande loninginnedag een flink aantal evene menten op het programma staan. De meeste activiteiten worden gehouden een tent bij het winkelcentrum De iussel. De viering begint met het ophalen van te peuters en de kleuters door Jong Excelsior om 9.15 uur Daarna *volgt (en rondgang en worden de leerlingen 'an de lagere scholen opgehaald. Van kalftien tot elf uur is er een optreden in het jeugdcircus Hogerop in de tent. De kinderspelen voor leerlingen van de igere scholen beginnen om 10.00 uur en de Van Hertumwcg. Dit duurt tot ■•200 uur. Op dezelde tijd gaat de rommelmarkt rondom het wmkelcen- ïum open. Het muziekkorps Euphoma ^geleidt de optocht van versierde steppen, fietsen en karren Het begin in de optocht is 13.30 uur. Tijdens de rondgang kunnen belangstellenden aan kijken naar de Vlaamse kermis 'an de zeeverkenners voor het winkel- «ntrum. Om 15.00 uur begint het songfestival voor kinderen van zes tot twaalf jaar in de tent. Hierna volgt een optreden van een Beierse kapel. De Prijsuitreiking van de kinderspelen is om 17.00 uur. 's-Avonds van 20.00 uur .00 uur is er een Oranjebal in de tent met medewerking van After Eight. Eijdens het bal geeft de imitator J. J. een optreden en er is een verloting. EXPERIMENTELE BEHEERSO VEREENKOMST wordt gevoerd over deze beheersvorm voor het dorpshuis in 's-Heer Hendriks- kinderen en de wijkgebouwen De Pit in Goes-Zuid en De Spinne in de Goese Polder. In die drie gevallen is overigens sprake van een enigszins andere situa tie dan in de beide proefdorpen In Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk zijn de dorpshuizen (achtereenvolgens het 'Wilhelminahuis' en 'Ons Dorps huis') niet het eigendom van de ge meente. Aanvankelijk was het de be doeling dat de gemeente ze zou overne men Mede met het oog op de financiële De gemeenteraad van Goes stemde er positie van Goes heeft het college van GOES Het verenigingsleven in de dorpen en dc wijken van de gemeente Goes krijgt meer inbreng in het beheer van dorpshuizen en wijkgebouwen. Het gemeentebestuur is van plan met onaHiankelijke stichtingen, waaraan de verenigingen deelnemen, contrae ten te sluiten over het beheer. De gemeente draagt daar dan financieel aan bij door de kapitaalslastcn voor haar rekening te nemen en vergoedin gen te verstrekken voor de schoon maak- en energiekosten. donderdagavond mee in dat in Wilhel minadorp en Wolphaartsdijk bij wijze van proef gedurende een jaar met zo'n beheerscontract zal worden gewerkt- Wethouder J. de Graag (VVD,welzijn) vertelde dat momenteel ook al overleg burgemeester en wethouders dit voor nemen laten varen A. van Oosten (PPR) en W. Sloots (PvdA) waren niet tevreden over de manier waarop b en w de zaken in Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk wilden regelen. Van Oosten hij stem de als enige tegen - vond de financiële vergoeding mager Hij sprak de vrees uit dat de beheersstichtingen de ex ploitatie sluitend moeten zier. te ma ken door de dorpshuizen vaak te ver huren voor bruiloften en partijen Dat zou dan kunnen betekenen dat er voor verenigingen geen plaats is. ..Broddel werk". noemde het PPR-raadslid het voorstel van b en w en hij raadde hen aan: ..Timmer maar iets beters in el kaar". Sloots adviseerde niet te hard van stapel te lopen in andere dorpen en wijken zo lang het proefjaar nog niet verstreken is .,Als de proef slaagt' sprak hij somber. ..zal dat meer de verdienste zijn van de verenigingen dan van de manier waarop de gemeen te een en ander heeft geregeld ZIERIKZEE Het landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Drei schor is afgelopen winter opnieuw ingericht. Aan het museum is nu ook de zogenaamde voormalige burgemeesterskamer toegevoegd, waarin keuken-, karn-, slacht- en was-attributen worden geplaatst. De hoeren kamer is uitgebreid met enige vitrines voor het tentoonstellen van kleding en handwerken. Het landbouwmuseum Dreischor gaat midden mei weer open B11 gelegenheid daarvan zal om streeks die tijd een open avond voor de begunstigers van de stich ting Landbouwmuseum worden gehouden. Ook de bestuurders van de gemeenten, die het museum subsidiëren, zullen voor een be zoekje worden uitgenodigd Maar om een al te grote drukte te voor komen zal voor hen een aparte bijeenkomst worden belegd Voorzitter J L. Braber van de vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland vermeldde een en ander donderdagavond in de jaarvergadering in de foyer van het Zierikzeese Mondragon Het landbouwmuseum Dreischor telde vorig jaar 1480 betalende bezoe kers tegen 1793 in het voorafgaan de jaar. wat in het jaarverslag van de stichting vooral geweten wordt aan de warme zomer 1982 Stad en Lande-voorzitter Braber stelde vast. dat de monumenten restauraties in het huidige tijdsbe stek op een laag pitje zijn komen te staan Hij gewaagde van een ge slaagde restauratie van het uit wendige, van de Zierikzeese Grote Kerk. maar voegde daar onmiddel lijk aan toe dat het interieur van de kerk nog altijd in een desolate toestand verkeert. En er is totaal niets van bekend hoe dat nu ver der moet. verzuchtte Braber Een 'pluspunt' noemde hy het opvullen van de gaten in de straatwanden in de Zierikzeese binnenstad, wat momenteel naar bekend volop in uitvoering is. en waardoor het in wonertal in het centrum weer kan aantrekken. En dat kan als een voordelige bijkomstigheid worden gezien, meende de voorzitter. De heer Braber signaleerde met grote waardering de instelling en werkzaamheden van een Stad en Lande-veldnamencommissie. De ze probeert door middel van oude kaarten en gesprekken met agra riërs de vroegere namen van per celen grond te achterhalen, en te behouden voor de toekomst. Tevens noemde de voorzitter de oprichting van een oorkonden- commissie Deze heeft tot taak om oorkonden namens Stad en Lande toe te kennen voor geslaagde res tauraties. Verder ts het de bedoe ling van deze commissie een derge lijke onderscheiding in te stellen voor met de omgeving harmone- rende eigentijdse woningbouw. Het Stad en Lande-lid dr A. de Vin plaatste naar aanleiding van de notulen kritische opmerkingen bij de komst van het sportcentrum aan de Krayesteinweg te Burgh- Haamstede. wat hij aanduidde als 'een pretpark waarvan de bouw werd doorgedrukt onder op z n minst twijfelachtige omstandighe den Dit is alweer een voorbeeld van de toeristische rommel, die Schouwen-Duiveland langzamer hand overdekt, steide De Vin Voorzitter Braber maakte hem duidelijk, dat ter zake. evenals bij andere vergelijkbare projecten, 'alle argumenten van de zijde van Stad en Lande terzijde zijn ge schoven'. „Er valt voor ons nu eenmaal bitter weinig aan te doen. Maar het is een feit. dat het typische landschap op dit voor malige eiland al jarenlang wordt aangevreten". Hoorzitting gemeente in kern Borssele BORSSELE Het dagelijks bestuur van de gemeente Borsele brengt dins dag 17 mei een werkbezoek aan het dorp Borssele. In dorpshuis Vijver- zicht zal dan met de bevolking van gedachten worden gewisseld over de- aanwijzing van Borssele als be schermd dorpsgezicht. De Provinciale Zeeuwse Energie Maat schappij zal informatie verstrekken over de plannen om de op olie gestook te conventionele electriciteitscentrale bij Borssele om te bouwen voor kolen- stook. Daarbij komen ook de eventuele gevolgen hiervan aan de orde. De bij eenkomst begint om 19.30 uur. Data verschoven oudere nactiviteiten in Wilhelminadorp WILHELMINADORP De cursus 'Meer bewegen voor ouderen' in Wilhel minadorp die gehouden zou worden maandagmiddag 25 april wordt ver schoven naar de dag daarna. De cur-, susmiddag begint dan om 14.00 uur in het Wilhelminahuis. Ook de spreek beurt va'n J Jobse. medewerker van de Goese sociale dienst, wordt verschoven en wel naar maandag 2 mei. vanaf 15.00 uur in de kleine zaal van het Wilhel minahuis. Deze middag is bedoeld voor leden van de ouderensoos en leden van de ANBO. CDA Sas van Gent tegen verhoging van veertarieven SAS VAN GENT De CDA- ledenvergadering van de afdeling Sas van Gent heeft zich woensdagavond fel gekant tegen de voorgestelde ver hoging van de tarieven van de veerbo ten op de Westerschelde. De Sasse CDA'ers vinden de verhoging een ver dere aantasting van de kwaliteit van de verkeersverbinding tussen de beide oevers van de Westerschelde. De protesten tegen de verhoging van de veertarieven werden door de leden van het CDA verpakt in een motie. Daarin staat, dat ministeriële voorne mens schadelijk zijn voor de ontwikke ling van Zeeuwsch-Vlaanderen? De le den van de CDA-tweede-kamerfractie worden dan ook opgeroepen om hun invloed aan te wenden om een goed overleg tussen overheid en bewoners van Zeeuwsch-Vlaanderen te laten plaatsvinden Gastspreker statenlid J. Ramondt was bijzonder blij met het totstandkomen van de motie aan de CDA-tweede-kamerfractie. „Wat de provinciale staten van Zeeland betreft wij zullen er alles aan doen om de verbindingen optimaal te behouden", zo hield Ramondt de 25 aanwezigen voor. De gemeenteraadsfractie van het CDA in Sas van Gent, dient tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 april eveneens een motie in over de veerverbindingen van de Westerschel de.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 27