Toewijzing woningen door gemeenten ontoelaatbaar Kort geding over namen bedrijven surfartikelen MUZIEKCOLLECTIEF ZIETif Vlissingse jongeren klaar voor popservice HOORT. GROTE COLLECTIE lavooy mode/ Bezwaren tegen conclusies kemenergierapport Maak werk vrijwilligers niet te professioneel HOOFDDIRECTEUR ABP IN MIDDELBURG: Wist u dat wij een blouses, rokken, pantalons en regenmantels in huis hebben? Gortstraat 32-24 Middelburg Telefoon 01180-12508 Nü een huis vol lentemode DAG UW: MIDDELBURG Organisaties als de Unie Van Vrijwilligers (UW) moeten niet al te professio neel worden maar hun historisch gegroeid karakter als vrijwilli gersorganisaties zien te behou den. Dit verklaarde donderdag morgen mevrouw M. W. Grocne- veld-Weinberg, voorzitter van de afdeling Middelburg van de UW. Zij sprak voor ongeveer tachtig aanwezigen een openingswoord bij de provinciale ontmoetings dag van de UW die in Middelburg werd gehouden. Het zich hoeden voor professiona lisme sluit, aldus mevrouw Groe- neveld, overigens niet uit dat ook voor ouderwetse benaderingswij zen geen plaats meer is. „De tijd waarin een groepje huisvrouwen pannetjes soep uitdeelt aan be jaarden die door hen tegelijkertijd als oudjes worden beschouwd is ook voorbij", aldus de voorzitter van de Middelburgse afdeling. Mevrouw J. M. Tempelaars-Le Due (namens Zeeland zitting hebbend in het landelijk bestuur van de UW) sprak er haar teleurstelling oiver uit dat de provinciale ont- moetingsdag van donderdag de laatste is. Sinds 1963 werden der- delijke evenementen gehouden. Om financiële redenen moet ermee gestopt worden. Volgens mevrouw Tempelaars wordt dit verlies voor een deel weer gecompenseerd door de vormings- en trainingscurssen en studiedagen in provinciaal ver band. Conflicten Als gastspreker voor de provincia le dag was de heer J. Korporaal uitgenodigd. Deze is secretaris van het landelijk platform vrijwilligers werk. In zijn door een kritisch publiek meermalen onderbroken verhaal ging de heer Korporaal slechts op enkele actuele ontwik kelingen op het gebied van vrijwil ligerswerk in. Hij riep de vergade ring op zich niet te laten verleiden tot conflicten met vakbonden en professionele hulpverleners. Hij vond verder dat vrijwilligersor ganisaties er verstandig aan zou den doen te pogen onkosten decla rabel te stellen. „Voor de professio nele hulpverlening is vergoeding van onkosten een normale zaak. Het is van de gekken dat vrijwilli gersorganisaties zelf de huur van gebouwen, verzekeringskosten en uitgaven voor telefoon en stencil- apparatuur moeten bekostigen. Wanneer dit gedeclareerd kan wor den betekent dat erkening voor de vrijwilligersorganisaties. Zoiets behoeft echt met tot professionali sering te leiden. Vrijwilligers zyn namelijk geheel vrij om de ontvan gen onkostenvergoedingen weer terug te storten in de kas van hun organisatie", aldus de heer Korpo raal. Tijdens zijn betoog zei Korporaal eerst van plan te zijn geweest een meer abstract verhaal te houden maar omdat zijn publiek uit 'een voudige UW'ers bestond was daar dan van afgezien. Vanuit de zaal werd op deze kwalificatie met verontwaardiging gereageerd waarna de spreker zich haaste te zeggen dat het niet onaardig be doeld was geweest. Wedstrijd voor Rottweilers in Baarland VRIJDAG 22 APRIL 1983 1/provincie ZAAMSLAG De fractievoorzitter van D'66 in de Zeeuwse staten, mevrouw J. Boogerd-Quaak heeft zich, als 'geraadpleegde instantie' bij de voorbereiding van het kemenergierapport van de commissie-Beek bezwaren tegen het in-bedrijf- houden van de Borsselse kerncentrale. Openhouden van de kerncentrales is een van de conclusies in het rapport van de commissie-Beek. Tot de bezwaren daartegen van mevrouw Boogert hoort dat er nog geen oplossing is voor de berging van het hoogwaardige radio-actieve afval. Bij doordraaien van de centrales moet op korte termijn een oplossing dienen te worden gevonden voor de terugkeer van dat afval in de negentiger jaren. „Uitstellen en vooruitschuiven van dit probleem is een bestuurlijke misser van de eerste orde", vindt mevrouw Boogerd. Zij gispt ook de onduidelijkheid in de opwerkingscontracten metCogéma, noemt de verzekeringen 'speculatief en acht de door de commissie aangehouden bedrijfstijd van de Borsselse centrale van 80 procent binnen het geheel van de financiële elementen te hoog. De opvatting van de commissie dat de PZEM jaarlijks 3 miljoen meer moet reserveren voor afbreken van de centrale acht zij 'niet onrealistisch'. Zij onderstreept dat de uiteindelijke besluitvorming in de zaak van het gebruik van kernenergie bij de Nederlandse staat dient te liggen. Maai" „De verantwoor delijken zullen er goed aan doen alle in het geding zijnde factoren te wegen en niet alleen uit te gaan van werkelijke of vermeende economische consequenties." WINDSURFCENTRUM ZEELAND EN SURFSPORT ZEELAND MIDDELBURG - De heren K. Pirson en R. Ras van het Windsurfcentrum Zee land willen dat Surfsport Zeeland de naam zodanig wijzigt, dat er bij klan ten en leveranciers geen enkele twijfel bestaat over het feit dat het om twee verschillende ondernemingen gaat. Om deze eis kracht bij te zetten span de het tweetal een kort geding aan dat donderdagmorgen werd behandeld door de president van de Middelburg se rechtbank mr G. André de la Porte. Het Windsurfcentrum is sinds 21 maart gevestigd aan de Kinderdijk in Middel burg. Surfsport Zeeland opende pre cies een week later de deuren aan de Zusterstraat, in het pand waar voor heen de failliet verklaarde Towo-sports zat. ook een zaak in surfartikelen. De raadsman van Windsurfcentrum Zee land. mr J Boogaard, bepleitte onder meer dat het volgens een artikel van de Handelsnaamwet (uit 1921is verboden een handelsnaam te voeren die slechts in zeer geringe mate afwijkt van de naam van een ander: ..Het gevolg daarvan is dat by het publiek verwar ring tussen de ondernemingen te duch ten is". Mr Boogaard: „Verder dreigt het Wind surfcentrum ernstige schade te onder vinden van de onrechtmatige daad van Surfsport". De raadsman verzocht de rechtbankpresident Surfsport te gebie den de naam te veranderen. Gebeurt dit niet dan wil nu- Boogaard dat Surfsport veroordeeld wordt tot het betalen van een dwangsom van 10.000,- voor iedere overtreding Surfsport Zeeland van mevrouw H. Warman-Veldhoen, werd donderdag bijgestaan door mr J. Schieman. Hij stelde dat er door het Windsurfcen trum ten onrechte wordt gevreesd voor verwarring bij het publiek „Beide be drijven verschillen aanmerkelijk van elkaar. Het bedrijf van mijn cliënt verkoopt watersportbenodigheden, met name surfplanken. Maar is daar naast gespecialiseerd in reparatie van watersportartikelen en hefft ook een eigen reparatiewerkplaats. Verder is er een groot aantal onderdelen in voor raad. Het Windsurfcentrum heeft geen eigen werkplaats, vrijwel geen surf planken in voorraad en ook geen on derdelen. Het werkt uitsluitend op bestelling via kleurrijke folders". Hij betoogde verder dat de handelsna men van gedaagde en eiseres zich in voldoende mate van elkaar onderschei den. „Beide ondernemingen hebben gekozen voor een handelsnaam die is samengestekd uit woorden die alle een min of meer beschrijvend karakter hebben". Hij beschuldigde het Windsurfcentrum BAARLAND De Rottweilerwerk groep 'Zeeland' houdt zaterdag 23 april voor de tweede maal een interna tionale africhtingswedstrijd voor Rottweilers om de Delta Bokaal (wis selbeker). De werkgroep is in 1980 opgericht om Rottweilerliefhebbers met hun honden in de gelegenheid te stellen te trainen. Dat gebeurt op een terrein van de werkgroep nabij Baar land. 'Zeeland' houdt voor de tweede maal een internationale africhtingswed- er verder van door middel van adver tenties te suggereren een bepaald merk windglider te kunnen leveren, terwijl juist zijn cliënt (Surfsport) de vertegen woordiger in deze streek is. „Zo pro beert het Windsurfcentrum op onrecht matige wijze potentiële klanten bij Surfsport weg te lokken". Het is verder uiterst onaannemelijk dat er verwarring zal zijn bij de leveranciers (fabrikanten en alleen vertegenwoordigers) omdat zij uiterst deskundig zijn en hun dealers selecte ren op vakmanschap en kredietwaar digheid. volgens de raadsman. Ook het kopend publiek richt zich op de ge voerde merken en dan is in zo'n geval de handelsnaam van uiterst onderge schikt belang". De president van de Middelburgse rechtbank zal woensdag 27 april uit spraak doen. suiju. Er zal gewerkt worden volgens het VH 1.2 en 31 verdedigingsprogram mal. B en C. Er komen deelnemers uit Duitsland, België en Nederland, die in totaal zestien combinaties vormen. Volgens mededelingen van de vereni ging is de wedstrijd uniek in Europa, omdat dit het enige africhtingsevene- ment op dit gebied is. De werkgroep telt momenteel 24 leden. De wedstrijd begint om 8.30 uur. De wethouder van sportzaken van de gemeente Borsele, drs P. J. Vollaard. opent het africh- tingsevenement Een deel van het instrumentarium dat de vereniging tot haar bechikking heeft wordt hier volop benut tijdens een 'workshop' in buurthuis de Paraplu. Door het instrumentarium tij dens werkdagen te laten roule ren langs de verschillende buurt huizen in Vlissingen en de appara tuur in de weekeinden te verhuren, al dan niet ten behoeve van een optredende band - want de vereni gingsleden kunnen ook een instru ment huren gedurende het weekein de als zij er in hun eentje eens lekker op bezig willen zijn - wil de vereniging zoveel mogelijk mensen, met name jongeren, in de gelegen heid stellen te musiceren. „Vooral voor jonge werklozen betekent de muziek veel. Je hebt een doel en je kunt je lekker uitleven", aldus Pe ter. zelf lid van de band 'Citro-N', „Als ik aan het spelen ben, dan gooi ik er alles in, dan leef ik me hele maal uit. Kapot ben ik na een paar uur muziek maken. Dat is hard werken. Met het collectief willen wc dat voor een veel grotere groep mogelijk maken. Vooral met de kortingen op de uitkeringen of zelfs het helemaal afschaffen van uitke ringen voor schoolverlaters is dat voor iemand van zestien, zeventien jaar niet meer te betalen. Stel je voor dat een groepje schoolverla ters een oefenruimte wil huren en instrumenten wil aanschaffen, dat is voor die jongens toch niet te behappen". Een oefenruimte staat dan ook hoog op de verlanglijst van het collectief. Het college van b en w van Vlissin gen stelde onlangs voor het pompge- maal bij de watertoren daarvoor beschikbaar te stellen. De "Vereni ging Muziekcollectief Vlissingen' ziet dat gebouw zeker als een ge schikte gelegenheid ..Alleen heeft de Culturele Raad Vlissingen ons te verstaan gegeven dat wij dat ge bouw met onder ons beheer krijgen. Dat willen ze zelf doen. Maar hun opzet is volgens ons veel te kost baar.. Als je het doet zoals zij dat willen, kom je op een bedrag aan huur van vyf gulden per uur. Dat is teveel voor werklozen", aldus Hu- bert Leeman. „Wij willen dat anders doen. Uit de contributie - en die is echt minimaal - willen we een deel van de huur betalen en de rest uit een bijdrage per band. Op die ma nier kom je op een veel lager tarief. Het hoeft voor ons bovendien niet met zoveel luxe". De bestuursleden van de vereni ging zitten boordevol ideeën voor de toekomst: de aanleg van ccn archief met bandopnamen en aansluiting bij de landelijke stich ting Popmuziek Nederland zijn maar enkele voorbeelden. Er is veel mogelijk, zeggen Hubert en Peter, maar om te kunnen slagen zijn allereerst leden nodig. Daar is het wachten nog op, de 'Vereniging Muziekcollectief Vlissingen' trap pelt van ongeduld om te kunnen beginnen. Hans Verbeek Wij zijn er klaar voor. Het wachten is op de reacties van de jongeren. Je zou kunnen zeggen dat we zitten te springen om aan de slag te gaan". "We' staat in dit geval voor de "Vereniging Muziekcollectief Vlissingen'. De activiteiten waar de vereniging aan de slag wil zijn het beste samen te vatten in het woord 'popservice': het leveren van verschillende faciliteiten voor beginnende en gevorderde muzikanten, al dan niet verenigd in een groep. De groei zit er nog niet zo erg in. Vorige week woensdag hield de vereniging een eerste bijeenkomst, waarvoor uitnodigingen waren ver stuurd naar vijftien muziekgroepen in de gemeente Vlissingen, bij el kaar altijd nog ruim zestig mensen vertegenwoordigend. Slechts drie belangstellenden kwamen die woensdag opdraven. Een teleurstel ling voor de organisatoren? „Och", zegt Peter, „Dat is nou weer typisch Vlissingen hè. De mensen zijn gewend hun bedje gespreid te vinden. In het algemeen willen ze er zelf weinig voor doen. Daarom is de vergadering waarschijnlijk ook zo komstwaarde. „Dat blijkt alleen al uit de snelheid waarmee ze verhuurd wor den. Tweeduizend woningen in Zee land betekent huisvesting voor ruim 6100 mensen. Het aantal manjaren dat met de bouw is gemoeid bedraagt ongeveer 2100. Ik hoop dat u verder de hid volkshuisvesting steeds minder no dig zult hebben, want dat betekent dat er nog voldoende gebouwd kan wor den", aldus Van der Meulen. Vervolgens kwam de heer A. Sinke van makelaarskantoor SinkeKomejan aan het woord. Dit kantoor beheert en verhuurt de woningen van het ABP. De makelaar memoreerde het feit dat vijf tien jaar geleden de eerste woning van het ABP in Zeeland werd opgeleverd. Dat was in Amemuiden. De heer Sin ke: Inmiddels zijn er al 48 huurkandi- daten voor de nieuwe woningen in Reijershove en dat is veel voor huizen die nog niet eens zijn afgebouwd". Hij overhandigde vervolgens aan de heer Van der Dussen een zeegezicht voor het kantoor van het ABP in Heerlen. De heer Van der Dussen was ook niet met lege handen gekomen. Aan burge meester Wolters deed hij het aanbod om het bestuur van Miniatuur Walche ren twee historische panden in Mid delburg te laten uitkiezen en die te bouwen op Walcheren in het klein, op kosten van het ABP. Tot slot sprak de heer De Visser, direkteur van de Walcherse Bouw Unie. Hij zei: „Het ABP heeft onze inspanningen beloond door de conti nuïteit van de opdrachten. Een mooier geschenk kun je je als bouwer niet indenken". Hij gaf de heer Van der Dussen een cheque van 5000,- (2000 maal 2.50)De cheque zal doorgege ven worden aan de Lucasstichting voor revalidatie, gevestigd in Hoensbroek. ADVERTENTIE De tweeduizendste woning, die het ABP in Zeeland bouwt, wordt voorzien van hel dak in de wijk Reijershove in Middelburg. De vereniging heeft het beheer over een aantal instrumenten die ter be schikking kunnen worden gesteld aan iedereen die er belangstelling voor heeft Enige voorwaarde om voor de huur van een muziekinstru ment in aanmerking te komen is het lidmaatschap van de vereniging. Het bestuur van de vereniging be staat uit Hubert Leeman, projectlei der van Jongerencentrum VOC 'De Piek' in Vlissingen. Luana Goetheer, Jan Klink, Muskie Engels, Wim Reij- nierse, Ed Strenk en Peter Snijkers. De laatste en Hubert Leeman vertel len hoe het allemaal zo gekomen is. „Het project werkloosheid Vlissin gen kreeg op een bepaald moment de hint van het Koningin Juliana- fonds dat er wel geld beschikbaar was voor werkloosheidsprojecten. Toen dacht men bij het project aan de aanschaf van instrumenten en daar werd dan ook subsidie voor aangevraagd", aldus Hubert Lee man. Het Koningin Julianafonds was niet kinderachtig bij het ver strekken van een bijdrage: het 'Pro ject Werkloosheid Vlissingen' kreeg een bedrag van maar liefst 24.400.- gulden. ..Daar zijn toen een aantal spiksplinternieuwe instrumenten voor aangeschaft via buurthuis De Zwaan in Oost-Souburg, waar toen ook de eerste "workshops' zijn ge houden". Al gauw bleek dat men er met de aanschaf van de gitaren, trompetten en wat dies meer zij nog niet was. Het beheer van de spullen omvatte meer dan men aanvankelijk had gedacht en om het werk naar beho ren te kunnen uitvoeren leek de vorming van een muziekcollectief de beste oplossing. Zo gezegd, zo ge daan. Op 25 november van het vorig jaar stak een aantal mensen de koppen bij elkaar en daaruit kwam de beslissing voort een vereniging op te richten. „Een vereniging is een democratische en zekere vorm om met elkaar samen te werken. Boven dien heb je als vereniging de moge lijkheid contracten af te sluiten, geld te innen, zaken te huren en te verhu ren. Kortom je hebt als vereniging rechtspersoonlijkheid" zo verklaren Peter Snijkers en Hubert Leeman de organisatievorm. De statuten van het muziekcollectief zyn inmiddels goedgekeurd door de notans Met het passeren van de acte wachten de initiatiefnemers nog even: „Dat kost toch weer een paar centen en die hebben we niet. Je kunt de acte wel laten passeren, maar dat wil nog niet zeggen dat de vereniging dan bestaat, we moeten eerst leden heb ben. de zaak moet groeien Als het bestaansrecht bewezen is en de ver eniging meer body heeft maken we de zaak officieel in orde", aldus voorzitter Hubert. slecht bezocht. Maar ik denk ook dat we er niet genoeg in geslaagd zijn de mensen duidelijk te maken wat de bedoeling van de vereniging is". Alle begin is moeilijk, ook voor de "Vereniging Muziekcollectief Vlissingen: „We hebben op dit mo ment alleen maar de beschikking over de instrumenten en een PA- systeem. Dat is alles, maar wc heb ben natuurlijk veel meer nodig". Het belangrijkste dat ontbreekt is volgens Peter Snijkers (27 jaar oud en werkloos verpleegkundige) een vervoermiddel. „Het vervoer van de instrumenten is op dit moment het grootste probleem". „Kijk. we willen de spullen niet in één lokaliteit hebben. Onze vereni ging is een reizend gezelschap en het is de bedoeling dat op vaste dagen op vaste plaatsen - de Vlissmgse club- en buurthuizen - een 'work shop' gehouden wordt. Daar kan dan iedereen die dat wil. lid of geen lid van de vereniging, zijn favoriete instrument ter hand nenem en met anderen gaan samenspelen. Maar om dat te realiseren hebben we wel een bestelwagen nodig". Daar is in verband met de lege kas moeilijk aan te komen. De vereniging klopte maar weer eens aan bij het Koningin Julianafonds. Daar kregen ze een wat merkwaardige reactie „We kre gen geen geld voor een bestelbus, met omdat ze het bedrag er niet voor over hadden, maar omdat een auto ook na de aanschaf geld kost in de vorm van afschrijvingen en onder houd. We konden wel vijfduizend gulden krijgen om een aanhangwa gen te kopen. Ze vergaten even dat je dan ook wel een goede mid denklasse wagen nodig hebt om dat ding te trekken. En we mochten het geld ook met gebruiken voor de aankoop van een tweedehands bestelwagen". De vereniging beschikt over een flink pakket instrumenten. Omdat die in principe voor iedere mu ziekliefhebber beschikbaar zijn is de samenstelling nogal uiteenlopend. Er zijn twee elektrische gitaren, een elektrische basgitaar, een drumstel, een zanginstallatie bestaande uit geluidsboxen, een microfoon en een mengpaneel twee akoestische gi taren en een dito basgitaar en tal van percussie-instrumenten Daar naast heeft de vereniging twee trom petten. een saxofoon en een set van twee pauken ter beschikking. Ver der heeft de vereniging een synthesi zer en leden kunnen bovendien, te gen vergoeding, beschikken over een P A-systeem. MIDDELBURG - „Als het waar is dat de gemeenten in de toekomst de distributie van woningen zelf mogen gaan regelen, dan hebben wij daar dus geen zeggenschap meer over en dat vind ik onaanvaardbaar. Het gevolg is namelijk dat de woningen in de premie-huursector dan alleen maar gerealiseerd zullen worden door de woningcorporaties. En daar kunnen wij niet aan mee doen. Dan wordt de woningbouw geheel collectief of op z'n minst semi-collectief'. Deze waarschuwende woorden sprak dr W. van der Dussen, hoofddirekteur van het Algemeen Burgerlek Pensioen fonds (ABP) donderdagmiddag in de Burgerzaal van het Middelburgse stad huis. Hij was daar vanwege het feit dat het tweeduizendste huis van het ABP in Zeeland, en wel in de Middelburgse wijk Reijershove, zijn voltooiing na dert. Het is tevens de tweeduizendste woning die door de Walcherse Bouw Unie in opdracht van het ABP wordt neergezet. In totaal gaat het om 118 woningen van het ABP in Reijershove. De heer Van der Dussen vertelde dat daarmee een investering is gemoeid van ruim zeven-, tien miljoen. Voordat het gezelschap zich gisteren naar het stadhuis begaf bevestigde de hoofddirekteur in één keer de kap op de tweeduizendste woning. Daarna gaf hij de zogenaamde kapfooi aan de bouwers en werd het traditionele pannenbier geschonken. In de zijgevel van de tweeduizendste woning was een gedenksteen gemet seld en die werd donderdagmiddag onthuld door mr H. van der Poel, oud-hoofddirekteur van het ABP en oud-staatssecretaris. De genodigden werden op de bouwplaats welkom ge heten door de direkteur van de Wal cherse Bouw Unie. de heer P. de Visser. In het Middelburgse stadhuis voerde onder andere burgemeester drs P. Wol ters het woord. Hij zei dat de gemeente zich in zal zetten om Middelburg nog leefbaarder te maken dan de stad al is. „Vlak na de oorlog was de woningbouw vooral gericht op de kwantiteit, nu speelt de kwaliteit een belangrijkere rol". Hij benadrukte verder de goede samenwerking tussen het ABP en de gemeente. De hoofdingenieur-direkteur (h.i.d.) van de volkshuisvesting in Zeeland, ing R. van der Meulen, vond dat het ABP woningen laat bouwen met toe-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25