PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT op de haringvangst Massaal gebruik LPG nodig Vissers mogen weer Seveso-koorts PIEREWAAIER DRASTISCHE BEPERKING MAKREEL vandaag Ruimtevaarder Glenn presidentskandidaat RAPPORT SANERING CHEMISCHE INDUSTRIE: De Koning wil naar 32-urige werkweek VS wijzen Russen uit ki j k maar hoe het werkt auto adria pta goes Ochtendzonnetje In de ochtend zon, daarna meer be wolking en waarschijnlijk lot de avond droog. Middagtemperatuur on geveer 14 graden. Tot matige toene mende zuidoostenwind, aan de kust tot vrij krachtig. 226e jaargang no. 94 Vrijdag 22 april 1983 tamse bv sinds 1881 VOOR HET BETERE DAKDEKKERSWERK Postbus 154 - 4460 AD Goes - telefoon 01106-1740 Van onze correspondenti BRUSSEL Goed en slecht nieuws voor de Nederlandse vissers. De vangst van de enige echte Hollandse nieuwe haring op de centrale Noordzee wordt weer toegestaan omdat de haringstand zich hersteld heeft van de overbevissing in de jaren '70. Anderzijds is er de afgelopen jaren zoveel makreel uit de Noordzee opgehaald dat de vangst daarvan nu drastisch moet worden ingekrompen voor de vissenjvloten uit Nederland, Engeland, Duitsland en Denemarken. Voor Nederland betekent dit volgens voorstellen van de Europese Commissie, die overigens nog niet naar buiten zijn gebracht, dat de toegestane totale vangst van 35.000 ton naar 34.000 ton wordt verlaagd. „Dat is ontstellend", reageerde drs. K Langstraat, de secretaris van het Visse rijschap op deze Europese beslissing. „Als er geen alternatieven komen, vraag ik me af of de Nederlandse vloot wel het jaar rond kan vissen". Achter grond voor dit pessimisme van het Visserijschap is het feit dat de Neder landse vissers in vorige jaren illegaal zo'n 100.000 ton makreel per jaar aan land hebben gebracht met hun moder ne trawlers. Men had toen al aan de 35.000 ton officieel toegestane vangst niet genoeg, maar het was mogelijk de De Hollandse nieuwe die nu weer gevangen mag worden, zal, zo vreest men in visserijkringen, slechts zeer gedeeltelijk compensatie kunnen bie den voor het gebrek aan makreel. Dat hangt natuurlijk af van de hoeveel heden. Binnen de commissie wordt over 2000 ton haring voor de Neder landse vissers gesproken, maar in Brussel wordt alles in het werk gesteld om meer los te krijgen. Dat hangt met name af van Noorwegen. Dit land moet toestemming geven voor de Nederland- ton waarop het Nederlandse Visserij- schap hoopt, lijkt er daarom niet in te zitten. In 1977 mochten de Nederlandse ha- slappe controle op de vangsten te se haringvangst omdat het samen met ontlopen. Nu de Europese Gemeen schap dit jaar voor het eerst een echte gemeenschappelijke visserijpolitiek de Europese Gemeenschap de visstand de Noordzee beheert. Omdat Noor wegen niet erg tevreden is over het heeft afgesproken, zal die controle veel Europese visserijbeleid, vreest men dat strikter worden en voorzien de vissers het ook niet erg toeschietelijk zal zijn dus grote problemen. voor de Hollandse nieuwe. De 10,000 ringvissers voor het laatst de Holland se nieuwe ophalen. Sindsdien is er nooit meer een echte Vlaggetjesdag geweest omdat de zogenaamde Hol landse nieuwe haring feitelijk uit Deen se netten kwam en naar Nederland werd geëxporteerd. De Nederlandse visserijvloot is sindsdien omgescha keld op de makreelvangst. Maar. voor uitlopend op de beslissing in Brussel, zjjn de vissers al druk bezig hun sche pen weer voor de haringvangst in te richten. De 28e mei aanstaande zal weer de eerste echte Vlaggetjesdag sinds jaren worden. De Europese Commissie zal waarschijnlijk half mei de officiële beslissing over de maatjesharing ne men, nadat men met de Noren heeft onderhandeld en nadat ook de zeebio logen hun naar verwachting positieve advies over de haringstand op 9 mei hebben uitgebracht. Milieu-activisten hebben gisteren borden geplaatst voor de gesloten hoofdingang van de vuilstortplaats in Muenchehagen. IVan onze correspondent) BONN In de Westduitse deelstaat Nedersaksen heeft de politie de opslagplaats voor gevaarlijk afval in Münchehagen gesloten. Eerder deze week was een anonieme tip binnengekomen dat in MünGhehagen mogelij kerwijs vaten met het levensgevaarlijke Seveso-gif dioxine zijn gedepo neerd. Inmiddels heeft de staatssecretaris van hat ministerie van land bouw in Nedersaksen verklaard dat er „geen aanwijzingen" bestaan dat de Seveso-vaten zich daadwerkelijk in Münchehagen bevinden. Dat niettemin op de inmiddels door de politie gesloten opslagplaats naar sporen van dioxine wordt ge zocht, is een „voorzorgsmaatregel". Het Europese consumentenbureau (BEUC), een overkoepelend orgaan van nationale consumentenorgani saties in de Europese gemeenschap, heeft donderdag in Brussel consu menten, artsen, boeren en tuinders opgeroepen de produkten van het farmaceutisch concern Hoffman-La Roche te boycotten, omdat het con cern naar de mening van het bureau weigert de verblijfplaats van de 41 vaten dioxine bevattend chemisch afval uit het Italiaanse Seveso be kend te maken. Zoals bekend stelt Hoffinann-La Ro che zich op het standpunt dat men voor die wetenschap bij het West duitse bedrijf Mannesmann moet zijn, aan wie zij het weghalen van de vaten uit Seveso had opgedragen. Mannesmann verschuilt zich weer achter Bemhard Paringaux wiens firma 'Spelidec' uiteindelijk het transport verzorgde. Paringaux. die een miljoen dollar zwijggeld zou hebben ontvangen, hult zich in stil zwijgen. Hij zit in Frankrijk in voor arrest. Twee vertegenwoordigers van de di rectie van het Zwitserse chemieco- nem zijn donderdag in de Noord franse plaats Saint Quentin over de zaak van de verdwenen vaten ver hoord. Het Franse filiaal van het bedrijf deelde in Parijs mee dat algemeen-directeur André Futter- knecht en een adviseur zich eigener beweging naar Saint Quentin had den begeven. DEN HAAG (ANP) Sanering van de op aardolie gebaseerde chemische industrie is onver mijdelijk, de overcapaciteit' ligt al hoger dan 25 procent. Het is voor Nederland van het grootste belang dat de kraak installaties worden aangepast aan het toenemend aanbod van LPG. Bij een met ruim 25 procent verminder de afname van met name Europees etheen zullen omvangrijke- investerin gen nodig zijn om de rest van de Nederlandse basischemie met 10.000 a 15.000 arbeidsplaatsen in stand te hou den. Dit zijn enkele conclusies uit een onderzoek naar de mate waarin Neder landse bedrijven gevoeüg zijn voor schommelingen in aanbod en prijs van energie. Het onderzoek is verricht in opdracht van de commissie ontwikke lingsproblematiek bedrijven van de Sociaal-Economische Raad (COB SER). De perspectieven voor de op Het Belgisch voetbalelftal heeft donderdag, vooraf gaande aan de jaarlijkse ivedstrijd tegen het Zeeuwse team, traditiegetrouw geworsteld met kronkelende pie ren en hengeltuigen tijdens een vistocht op de Ooster- schelde. De humorist bij onze zuiderburencentrumver - aeaiger Walter Meeuws, wilde best eens zo'n Zeeuwse pier proberen... 's Avonds in Axel wonnen de Belgen, die ook nog een diner kregen aangeboden, met 4-1 van een sterk tegenspel biedend Zeeuws elftal. Zie pagina 19) R^dio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Financiën, economie: 4 Varia: 7 Kunst en cultuur: 9 Provincie: II, 13, 15 en 17 Sport: 18 en 19 Oproep PvdA Minder geld voor defensie en aan dacht voor een wereldwijd plan voor de arbeid. Met deze oproep 'opende' Max van den Berg giste ren een driedaags congres van de Partij van de Arbeid. (PAGINA 3) Binnenvaart Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat is niet erg ontvanke lijk voor de kritiek van de schip pers op de compartimenterings- werken. De bewindsvrouwe houdt een pleidooi voor de duwvaart met zes bakken. (PAGINA 13) Winst Dow Dow Chemical heeft in het eerste kwartaal van '83 minder ivinst geboekt dan in dezelfde periode van vorig jaar. De chemie-gigant is echter niet pessimistisch. De Euro pese vestigingen leverden goede resultaten. (PAGINA 4) Suriname Brazilië heeft Suriname een groot hulpprogramma aangeboden. Op die manier zou de 'cubanisalie' van de voormalige Nederlandse kolonie kunnen worden afgewend. (PAGINA 5) NEW CONCORD (AFPI UPIDe voormalige Amerikaanse ruimte vaarder John Glenn heeft zich donderdag offi cieel kandidaat gesteld voor de nominatie van de democratische partij voor de verkiezingen om het Amerikaanse presi dentschap in 1984. Glenn, senator van de staat Ohio, kondigde zijn kandidatuur aan in New Concord in Ohio. Hij pleitte er donderdag voor een eind te maken aan de „nationale trage die en schande van de regering-Reagan" Glenn riep voorts op tot een controleerbare bevrie zing van de aantallen kernwapens in de we reld. De 62-jarige John Glenn was in 1962 de eerste Amerikaan die in een baan om de aarde werd gebracht aan boord van de ruimtecapsule Friendship 7'. Volgens opiniepeilingen is de vroegere astronaut ach ter de vorige Amerikaan se vice-president. Walter Mondale, de tweede favo riete kandidaat van de democraten, met 30 pro cent voor hem en 32 pro cent voor Mondale. Schelde Het ministerie van defensie vindt het wenselijk dat de capaciteit van de marinebouw bij De Schelde wordt beperkt tot een miljoen ma nuren. Met deze slellingname wordt het plan van de directie van de KMS ondergraven. (PAGINA 11) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister De Ko ning (sociale zaken) vindt dat in 1990 een werkweek van 32 uur moet zijn ingevoerd. Deze werk tijdverkorting van twintig pro cent zal gefinancierd moeten wor den door het inleveren van even eens twintig procent loon. De Koning zegt dit deze week ln een interview met het weekblad van het CDA Tot. 1986 wil hij komen tot een verkorting van de werkweek tot 36 uur. In de volgen de kabinetsperiode (1986-1990) moet daar dan nog eens tien pro cent van af. Alleen op deze wijze kan verhin derd worden dat de werkloosheid tegen 1986 boven de één miljoen uitkomt. De Koning sluit met uit dat hij „stimulerende maatregelen" zal nemen om de werktijdverkorting over de tijd te bereiken. De minister blijft verder streven naar een gelijke ontwikkeling van de lonen in de marktsector en de door de overheid uitgekeerde in komens. Om dat doel te bereiken, streeft het kabinet naar een stabi lisatie van de lastendruk. Daar door zouden belastingen en pre mies niet verder verhoogd behoe ven te worden. Het enige koop krachtoffer dat dan nog gevraagd wordt, hangt samen met de ver korting van de werkweek. aardolie gebaseerde chemische indus trie zijn slecht, omdat de olieproduce rende landen zelf steeds meer gas gaan gebruiken dat bij de winning van olie vrijkomt en dat tot voor enkele jaren ongebruikt werd verbrand. Dit gas bestaat in hoofdzaak uit stoffen waar mee chemische grondstoffen kunnen worden geproduceerd. Dat gebeurde tot nu toe in West-Europa Voorlopig zal het voor de olieproducerende lan den aantrekkelijk blijven LPG-gas. een restant van het vrijkomende gas. te exporteren, aldus het onderzoek. De vereniging van de Nederlandse chemische industrie vindt de aanbe velingen in het rapport oud en achter haald. LPG is op het ogenblik veel te duur, zodat het niet meer interessant is krakers om te bouwen. De te ruime produktiemogelijkheden zijn ont staan als gevolg van de economische teruggang en doordat allerlei overwe gingen van technische en financiële aard noopten tot de bouw van relatief grote installaties. Ook met LPG als grondstof zou overcapaciteit zijn ont staan, aldus de vereniging. WASHINGTON (UPI/AFP/RTR) De VS hebben besloten twee Sowjet- functionarissen uit te wijzen. Een der de heeft het land al vrijwillig verlaten nadat hij was betrapt bij een poging om geheime informatie te krijgen, zo heeft de Amerikaanse federale recher che FBI donderdag bekendgemaakt. Uitgewezen is Aleksandr Mikheyev. 44. lid van de Sowjet-missie bij de VN in New York. Tot ongewenst persoon wegens spiona ge tegen de VS werd verklaard Yevge ny Barmyantsev. 39. een luitenant- kolonel van het Sowjet-leger. De derde Rus. die vrijwillig vertrok, was Oleg Konstantinov. 33. een officier van de Russische inlichtingendienst KGB. ndat hij op 2 april had gepoogd geheime gegevens in ontvangst te ne men over de Amerikaanse ruimte vaartindustrie. Rechten De Argentijnse militaire junta heeft 19 vooraanstaande politici en vakbondsleiders hersteld in hun politieke rechten. Een van de 19 is de ln 1976 afgezette president Isabel Peron.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1