Plattelandsvrouwen willen handwerk-beeld' kwijtraken Dirigisme treft Zeeland dubbel Onderzoek voorzieningen bejaarden in provincie Alcoholzaken troef in rechtszaal HOOFDBESTUURSLID IN GOES: GOESE WETHOUDER ROOSE: A.J. de Smit nam afscheid van afdeling fysiotherapie KMS EINDRAPPORT IN NAJAAR VERWACHT POLITIERECHTER MIDDELBURG: /RIJDAG 22 APRIL 1983 GOES De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen wil af van het imago van bordurende huisvrouwen die tussen het koffiedrinken door Rijnreisjes organiseren. De plattelandsvrouwen doen weliswaar veel aan handwerken en ze maken af en toe een reisje, maar de educatieve en emanciperende waarde van de andere activiteiten komt te weinig naar buiten. Het werk van de bond is er voornamelijk op gericht om de leden een vermeerdering van kennis, zelfvertrouwen en maatschappelijk inzicht te bieden. Vanuit die gedachte wil de 82.000 leden tellende bond zich als een serieuze actuele vrouwenorganisatie presenteren. Zo luidde het betoog van het hoofdbe stuurslid J. J. Goettsch-Bouman tij dens de woensdag gehouden jaarverga dering van de afdeling Zeeland van de plattelandsvrouwen in de Prins van Oranje in Goes. De belangstelling voor de bijeenkomst was groot; er waren ongeveer vierhonderd vrouwen aanwe- ag. De presidente J. C. Nijssen-Schrier opende de vergadering en bracht de lichte teruggang in het ledenbestand onder de aandacht Zij pleitte ervoor om ook in moeilijke tijden de bond trouw te blijven. Hiermee bedoelde zij Vereniging voor Spaanssprekenden in Middelburg bijeen MIDDELBURG - De Culturele Vereni ging voor Spaanssprekenden Zeeland houdt zaterdag 23 april in Middelburg een avondbijeenkomst waarin het land Peru centraal staat Dit gebeurt door middel van een diavoorstelling met muziek en begeleidende Nederlandse tekst. Het gebeuren vindt plaats in het verenigingsgebouw Nassaulaan 2 en begint om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot dansen. Voor 3500 gulden aan gereedschap in Vlissingen gestolen VLISSINGEN - Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een pand aan de Stenen Beer in Vlissingen dat momenteel wordt gerenoveerd. Zij verdwenen met gereedschap ter waarde van 3300 gulden. De daders zijn over de omheining, die het pand in verband met de werkzaam heden afschermt, geklommen en ver volgens het pand binnengedrongen. Zij stalen een zogenaamde breekhamer met beitels en toebehoren, die waren verpakt in een kist. Het stuk gereed schap vertegenwoordigt een waarde van 3500 gulden. dat een aantal leden de contri butie te hoog vond en daarom hun lidmaat schap opgezegd had. „Wij moeten daarom proberen om nieuwe leden te werven. De bondsgedachte en de belangrijkheid daarvan moet door gegeven worden aan anderen", betoog de de presidente. Reservepot Uit het verslag van de penningmeeste- resse A. M. van Liere-Janse bleek dat de afdeling Zeeland financieel wel een stootje kan verdragen. De ongeveer 3400 plattelandsvrouwen in Zeeland hebben in de vijftig jaar dat de afde ling bestaat een reservepot opge bouwd van bijna vijftigduizend gul den. Een buffer, volgens de penning- meesteresse, om de mogelijk sombere toekomst financieel op te kunnen van gen. Het ledental toonde op 1 Januari 1983 een teruggang van 3447 naar 3406 leden. Van de in totaal 34 kringen kende alleen de kring Zeeuwsch- Vlaanderen een ledenstijging Mevrouw Goettsch-Bouman ging ook nog m op de contributiegelden. Zij noemde dit een 'heet hangijzer' binnen de bond. Het hoofdbestuurslid gaf een uiteenzetting van de zaken die de leden terugkrijgen in ruil voor de contributie. „Het bondsblad Plattelandsvrouwen met daarin het inlegvel Bondig Zeeuws geeft de leden allerlei informatie over activiteiten en actuele vrouwenzaken, landelijk en provinciaal. Daarnaast be slaat de mogelijkheid om deel te ne men aan leerzame bijeenkomsten, aan cursussen en leeskringen. Als lid kan men u bijvoorbeeld kadercursussen volgen en bestuurslid of commissielid worden", zei ze „De contributie wordt voor 1984 be paald op achtendertig gulden per jaar, maar we zijn van alle grote vrouwen organisaties in Nederland nog altijd de goedkoopste", aldus besloot me vrouw Goettsch-Bouman. DEN' HAAG De Haagse regelgeving, die in het hele land toch al als druk kend wordt ervaren, komt in Zeeland dubbel zo hard aan. Dat is één van de stellingen die oud-wethouder J. H. Roose (CDA) van Goes inneemt in zijn partijblad Bestuursforum, voor een deel gewijd aan deregulering. Dat Zeeland extra lijdt onder Haags diri gisme wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de provincie aan Belgié grenst, een land waar minder 'Brussel se regels' gelden. „Het ontbreken van voldoende harmo nisatie van wetgeving in de Benelux heeft voor Zeeland vele nadelige gevol gen", zegt Roose. Hij wijst in dit ver band op de verschillen in de anpak van kernenergie. Alle zaken die met de kerncentrale of met de ombouw van de gewone centrale naar een kolencentra le te maken hebben zijn in volle open- De kerncentrales bij Doel echter vor men samen een particulier bedrijf, „met uitsluitend commerciële doelstel lingen en zonder deze controle, zonder alarmregeling. Roose noemt ook de luchtverontreini ging die voor ee groot deel vanuit Belgié wordt aangevoerd, én de vervui ling via de Westerschelde. Daarnaast onttrekt Belgie zich aan Nederlandse voorwaarden op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Volgens Roose zal een rapport van Zeeuwse CDA'ers over deregulering onder meer pleiten voor een milieuka derwet. die integratie van de wetgeving op milieugebied bevordert.Conclusie ook is dat deregulering moet worden ingepast in 't streven naar decentrali satie en tot zelfregulering moet leiden, Roose pleit ook voor een snellere vol- baarheid onderworpen aan de demo- tooiing van beroepsprocedures een be- cratische politieke controle, zegt hij. ter functioneren van de arbeidsbu- reaus en voor het nemen van meer rsico's op hesuurlijk gebied, waarbij formalisme moet worden voorkomen. Zaalvoetbaltoernooi in Middelburg MIDDELBURG Vandaag, vrijdag, houdt zaalvoetbalvereniging Voko offset een zaalvoetbaltoemooi in Mid delburg waaraan deelnemen de kam pioen van de hoofdklasse Sportstijl Sinke en de als tweede en derde in dezelfde klasse geëindigde clubs Hooi zolder en Maartense Tapijt. Daarnaast de kampioen van de vijfde klasse Su per Vermeulen. Dijkwel en Voko-offset. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden. Het toernooi wordt gehouden in sport hal De Kruitmolen en begint om 19.00 uur. Maand geëist tegen tipgever inbraak DEN HAAG - De procureur generaal bij het Haagse gerechtshof heeft een maand onvoorwaardelijke gevange nisstraf geèist tegen de 23-jarige Mid delburger M. J. Deze was door de politierechter in Middelburg veroor deeld tot drie maanden voorwaarde lijk met een proeftijd van twee jaar wegens het 'tippen' van een vriend voor een inbraak. De officier van justitie was tegen het vonnis in hoger beroep gegaan, hij had vier maanden geeist, waarvan drie voorwaardelijk. De procureur generaal was het met hem eens op dit punt Verdachte had aan een kennis een adres gegeven, waar vervolgens geld en een cheque van 750 werden gestolen. De verdachte had veel geld nodig vanwege een verslaving aan verdoven de middelen, zo verklaarde hij zijn daad. Verdediger mr J. Werle vroeg een voorwaardelijke straf, omdat zijn cliënt thans een behandeling ondergaat te gen zijn verslaving. Het hof wijst op 2 mei arrest GOES Evenemententerrein, 9.30-22 uur: Energie Expresse; Prins van Oranje, 20 uur: 'Drie zusters' door Zuidelijk Toneel Globe; Prins van Oranje, 20 uur: bijeenkomst Brede Maatschappelijke Discussie over Energie; De Westpoort, 21 uur: optreden Sea- poort Quartet met Ella Rose Mitchell (zang): El Toro, 22 uur: optreden zanger Tony Mackenzie: HULST St.-Liduinaziekenhuis, 20-21 uur: uitzending radio Nightingale: MIDDELBURG Molenwater, 9.30- 17 00 uur: Miniatuur Walcheren; Midgard. 21.30 uur: optreden punk- groep BGK. OOST-SOUBURG De Zwaan. 20 uur: 'Stuiverconcert' door, muziekver. Vlijt en Volharding. WESTKAPELLE De Hooizolder. 24 uur: optreden zangeres Astrid Manz. ZIERIKZEE Rode-Kruisziekenhuis. 15 45-16.45 uur: uitzending Nomen Nes- cio. Filmvoorstellingen BERGEN OP ZOOM Roxy 1. 20.00 uur; Spartacus, a.l.; Roxy II, 21.30 uur: Kill squad, 16 jr.; 23.30 uur; Wellustige vrouwtjes op het pomopad, 18 jr. Cinem'Actueel 1, 21.30 uur: le choc, 12 Gemeentehuis, 9-12 en 14-17 uur: Schil derijen, aquarellen en tekeningen van mevr. Addi Kubbinga-Kwakkelstein (f m 6/7). BURGH-HAAMSTEDE 'De Burght', 13.30-16 uur: Werken Arie Boers en Herman Gast (tm 1/6). DOMBURG Biologisch Museum, 10- 17 uur: 'De natuur in Zeeland'. GOES Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'De bijenteelt vroeger en nu' (t/m 1/5); Lunchcafé. 9-18 uur Werken J. C. West stra te (t/m 30/4). HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. KATTENDIJKE Galerie üona Schmit, 14-18 uur Werken diverse kun- MIDDELBURG Galerie De Wijn stock: Werken Tineke Spaan. Henny Huser en Janny van Rij (t'm 25/61: Galerie Montpamasse, 14-18 uur: Werken Saint Geniès (t/m 23/4); Zeeuws Kunstenaarscentrum. 13.30- 17.30 en 19-21 uur: Grafiek en etsen van Hans Lücken, raku keramiek van Aline Kuut (Vm 27/4); Zeeuws Museum, 10-17 uur: Werken over Hercules Seghers (Vm 27/4); St. Janstraat 41, 14-17 uur: Touwplas- tleken van Anneke Ruimscholel. Ambachtencentrum, 9-17 uur: Diverse ambachten en exposities. SAS VAN GENT 13.30-17.30 en 18.30- 20 uur: werken diverse kunstenaars. TERNEUZEN Galerie 'Arty Party', 10-21 uur: Werken Franklin van den Berg (Vm 23/4); Stadhuis, 8.30-12 en 13-16.30 uur: Oude culturen (Vm 29/5). THOLEN Gasthuiskapel. 9,30-12. 14.30-17.30 uur en 19-21 uur: Foto's van Harm Venekamp (Vm 22/4) VLISSINGEN Zaal Bellamy 19. 10- 12.30 en 13 30-17 uur: Plastieken van Louis Damen (t/m 22/4); uur: §ocie- Gevangentoren, vanaf 17 uur: Werken Kees Roovers: Galerie Marquis. 13 30-17.30 uur: Werken Jeroen Henneman en Antoni Segui (tm 304); Reptielenzoo 'Iguana', 14-17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfibieën VLISSINGEN- „Fysiotherapie was voor de heer de Smit niet alleen fysiotherapie. Hij hechtte grote waarde aan een gesprek en contact met de patiënten". Dit zei de heer De Beer, directeur van de 'Stichting Gezamenlijke Gezondheidsdienst de Schelde' gisteren tijdens de recep tie waarop de heer A. J. de Smit, voormalig hoofd van de afdeling fysiotherapie van de geneeskundige dienst 'De Schelde', afscheid nam. De receptie was tevens bedoeld om kennis te kunnen maken met zijn opvolger, de heer R. P. de Wijze Ongeveer 200 belangstellenden na men in het Scheldekwartier in Vlissingen afscheid van de heer de Smit. die met pensioen gaat. De heer De Beer bedankte hem voor zijn diensten. Medewerkers van de geneeskundige dienst boden het echtpaar de Smit een maquette aan van hun strandhuis op West duin. Opvolger de Wijze bedankte de heer De Smit voor hetgeen zijn collega's van hem hadden geleerd, en wenste hem en zijn vrouw een prettige pensioentijd toe. Als reac tie op alle lofuitingen zei de heer de Smit dat hij als fysiotherapeut slechts zijn plicht had gedaan en geprobeerd had menselijkheid te tonen voor zijn patiënten. Hij be dankte medewerkers, oudmede werkers. patiënten, zijn vrouw en de directie van de Schelde voor de samenwerking en het vertrouwen in hem. Verder wenste hij zijn opvolger veel succes. De heer de Smit ontving eergisteren van zijn vier dochters een boek, genaamd 'Bram de Smit 65 jaar in woord en beeld'. Het bestaat uit drie delen en is samengesteld door de dochters, in samenwerking met een groot aan tal medewerkers en kennissen van de heer de Smit. NIEUWERKERK De openbare school in Sirjansland mag worden verbouwd en uitgebreid met ëen lokaal ter vervanging van de huidige houten noodvoorzie ning. B en w van Duiveland berichten dit aan de raadsleden, waarbij zij aantekenen zeer tevreden te zijn met de hiervoor, in deze tijd van bezuinigingen, verkegen toestemming. De school kan worden inge richt tot een volledige basisschool naar de normen van deze tijd, aldus b en w. De verbouwing van de school in Sirjansland komt aan de orde in de raadsvergadering Duivelanddonderdag 28 april. Dit mede naar aanleiding van een verzoek van het college een krediet van 15.000.- beschikbaar te stellen ter voorbereiding van het verbouwingsplan. De raad vergadert vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwerkerk. In deze vergadering bespreekt de raad verder een college- voorstel een bedrag van ruim 201 OOO.beschik- baar te stellen voor aanpassingswerk ten behoeve van de rioleringen in Nieuwerkerk en Oosterland. Op het programma voor Nieuwerkerk staat het maken van een bergingsriool in verband met wateroverlast in met name de Unastraat en de Ooststraat. Verder is ook een bergingsriool nodig in Oosterland wegens waterover last in de Molenweg en de Lange Achterweg. Ook vragen b en w de raad een krediet van ruim 58.000.- voor aansluiting van onrendabele percelen op het aardgasnet. Werklozen projecten Een bedrag van 10.000,- is gemoeid met drie gemeen telijke projecten, uitgekozen in overleg met de regio nale toetsingscommissie, waarvoor werklozen vrijwil lig te werk gesteld kunnen worden met behoud van uitkering. De voorgestelde projecten zijn het vervaar digen en plaatsen van speelwerktuigen te Nieuwer kerk op het terrein aan het Koningin Maudplein. en te Oosterland op het terrein aan de Sint-Joosldijk. het vervaardigen en plaatsen van twee kleedhokjes voor het strandje te Ouwerkerk en de inmiddels gereed gekomen aanleg van en fietscrossbaan in Ouwer kerk. MIDDELBURG De provincie Zeeland heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de bejaardenvoorzieningen in de provincie. De verwachting is dat dit in het najaar klaar is en dat de rapportage aan het einde van het jaar beschikbaar is. Op het ogenblik wordt op Walcheren en de Bevelanden een enquête gehou den onder de bejaarden. Voor beide regio's worden vraaggesprekken ge voerd met mensen in de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar en in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder; iedere groep bestaat uit driehonderd personen. Het gaat om mensen die zelfstandig wonen en om mensen die in een begeleide woonvorm zijn opgenomen, variërend van service-flat tot verpleeghuis. Tegelijkertijd wordt per woonplaats, per gemeente en per regio geïnventari seerd welke voorzieningen er voor be jaarden zijn. De gegevens die hieruit naar voren komen worden gecombi neerd met die uit de enquête. Er is ook onderzoek naar de kostprijs van de diverse voorzieningen. Daarbij blijkt dat de gegevens van de bejaardenoor den en verpleeghuizen gemakkelijker te achterhalen zijn dan de overige voorzieningen, die zich niet zo eenvou dig laten becijferen. Het is de bedoeling dat aan de hand van de verzamelde gegevens een koste n-baten-analyse wordt gemaakt Daar bij moet worden aangetekend, dat de batenkant niet steeds in geld is uit te drukken; maatstaf is hier dan ook de mate van zelfstandigheid van de be jaarden. te bereiken met de voorzienin gen. Bij het onderzoek zijn betrokken het provinciaal opbouworgaan Stich ting Zeeland, de Zeeuwse Raad voor Ouderen, het Nederlands Economisch Instituut, het Economisch Technolo gisch Instituut voor Zeeland en de provinciale raad voor de volksgezond heid. Provinciale staten hebben voor het onderzoek 250.000,beschikbaar ge steld; met de onderzoeksresultaten hopen de staten de planning van be jaardenoorden op poten te zetten. Om het onderzoek te kunnen uitvoeren zijn een werkgroep en een stuurgroep ingesteld. Aardappeltermijnmarkt Datum- 21 april: bintje 50 mm opw. april: laten 15.50: bieden 13 50: slot 15 00: novem ber: laten 25.00. bieden 24.50: slot 24.50: mei: laten 14.10. bieden 14.00: slot 14 10; open staande posities april: onveranderd 10. no vember: onveranderd 300: mei min 11 ls geworden 2226; omzet mei tw. 25x14.30. 67x14 10. 2x14 00: 2x14.10: dag. april: 1x15.00, november: 3x24.50: mei: 96. Datum 21 april: bintje 35 50 mm opw april laten 13.00. bieden 12.50: slot 1250; open staande posities: april: min 2 is geworden 4: dag: april: 1x12.50. EIERVEILINGEN BARNEVELDBARNE- VELD - Coop. Veluwse Eierveiling aanvoer 3 460.123 stuks, stemming traag. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 50-51 gram 9.80.55-56 gram 11.75. 60-61 gram 12.05-12,70, 65-66 gram 11,40-12,35. Eierveiling: aanvoer 1 576,904 stuks, stemming traag. Pnjzen in gulden per 100 stuks; eieren van 51-52 gram 10,45, 56-57 gram 11,80-12.20. 61-62 gram 11,75-12.65, 66-67 gram 11.40-12,10. Eier markt: aanvoer ca. 650.000 stuks, stemming redelijk. Pryzen in gulden: eieren van 48-54 gram 9,50-12.50 per 100 stuks, kg-prtjs 1.98- 2.31 per kg, 57-61 gram 13.00-13,20 per 100 stuks, kg-pijjs 2,28-2,14 per kg en 64-07 gram 13,25-13,30 per lüü stuks, kg-prijs 2.07-1,91 per kg. jr.; Cinem'Actueel II, 21.30 uur: Tootsie. al; Cinem'Actueel III, 21.30 uur: Carnal knowledge. 16 jr; GOES Grand. 20.00 uur: Aas der azen, a.l.; 23 uur: Rommelwinkel, 18 jr. HULST De Koning van Engeland. 19.15 uur: E.T.. a.l.; 19.15 uur: Trail of the pink panther, a.l.: 19.15 en 21.30 uur: Aas der azen. a.l.; 19.15 en 21.30 uur Intieme momenten van Madame Claude, 16 jr.; 21.30 uur: A mldsumer night sex comedy, a.l.; 21. ty affairs. 18 jr. MIDDELBURG City. 19 uur: De vierde man. 16 jr.; 21.30 uur: Kom. kus en geniet, 18 jr. OOSTBURG Ledel. 20 uur: E.T.. a l. TERNEUZEN Luxor, 19.30 uur Fu- refox. 12 jr.; 19.30 uur: Cheech and en insekten. Chong next movie, a.l.; 21.45 uur: Aas YERSEKE Atelier Dam Twee. 10-18 der azen. al; 21.45 uur: De vierde man. uur: Schaal- en schelpdieren en werken diverse kunstenaars. IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Kantklossen' en 'Bode bussen' (t'm 15/8). HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes. teL 01100-14444 (ook voor mllieuklachteni. Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). AXEL Galerie Bellemans. 10-18 uur: Telefonische hulpdienst Zeeland, tel, 01180- 16 jr. VLISSINGEN Alhambra L 20.00 uur. First blood. 16 jr. Alhambra n, 20.00 uur: Trail of the pink panther, a.l.; 23 uur: China town, 16 jr. 23 uur: Het grote verlangen. 18 j. Tentoonstellingen Lino's van Rodney Benn (t/m Kindergalerij, 10-18 uur: Illustraties van The Tjong King (t'm 30/4), Streekmuseum. 13.30-17 uur en 19-21 uur: 'Met palet en tekenstift' (t/m 30/4). Bruin is së Visserij- en oorlogsmu seum geopend van 14-16 uur; 15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251. van 10,00-24.00 uur weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland. teL 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel. 070-600555. Te bereiken op kantoordagen van 12-17 uur. MIDDELBURG - Een wat originele manier om zijn verjaardag te vieren bracht de 31-jarige C. B uit Achthuizen in aanraking met de politierechter. In mei vorig jaar fietste hij na het genot van een flinke dosis alcohol (1.84 pro mille i in de omgeving van het Duive- landse Nieuwerkerk. toen zijn oog op een geheel rijklare auto viel. die voor de garage van een woonhuis stond geparkeerd. Zonder zich lang te beden ken stapte hij in en maakte hij een rijtoer over het eiland, die echter ein digde in een sloot onder Ellemeet. De wagen was totaal vermeld. Officier van justitie mr Nljmeijer eiste voor de joy-riding en het rijden onder invloed twee weken gevangenisstraf en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Het vonnis van mr Nomes luidde drie weken waarvan twee weken voorwaar delijk met een proeftijd van twee jaar en een jaar ontzegging De Temeuzenaar W. H (21reed maart vorig jaar in de Zeestraat in Axel een geparkeerde wagen en vervolgens een tegenligger aan. Hij moest zich verant woorden voor het rijden onder Invloed, terwijl hij bovendien geen rijbewijs en geen verzekering had. Na de aanrijdin gen vervolgde hij zijn weg en werd korte tijd later door de politie aange houden. Tegen hem werd 750 gulden boete en vier maanden rijontzegging geeist voor het rijden onder invloed, 300 gulden en vier maanden rijontzeg ging voor het onverzekerd rijden en 150 gulden voor het ontbreken van het rijbewijs. Mr Nomes verminderde de eerste boete tot 500 gulden, maar von niste overigens conform de eis. P S. (31) uit Middelburg ging binnen korte rijd twee keer in de fout In oktober reed hij in de Nederstraat in zijn woonplaats met 1.57 promille een geparkeerde auto aan. waarna hij door reed en op aanwijzing van een oogge tuige even later kon worden aangehou den Vlak voor kerst werd hij opnieuw, ditmaal met 1.30 promille in de kraag gevat. Dat was voor de politie aanlei ding om zijn rijbewijs in te nemen, dat hij sindsdien nog niet teruggekregen heeft. Voorlopig zal dat ook nog niet gebeuren. De officier eiste een jaar njonuteggmg uiKiiuueK van ue uju aai 8. het rijbewijs al kwijt is en daarbij sloot de politierechter zich aan. Ook kreeg hy conform de eis twee weken gevangenisstraf voorwaardelijk. De ge vraagde boete van 1000 gulden werd echter door mr Nomes gehalveerd ..Be denk wel dat ik dat doe voor uw vrouw en kinderen", voegde hij eraan toe. Valse naam „Ik zag er het serieuze niet zo van in", verontschuldigde M. V. (24) uit Bergen op Zoom zich voor het feit dat hij vorige zomer een valse naam had opgegeven toen de politie proces verbaal tegen hem opmaakte wegens het rijden onder invloed op de Vroon- weg onder Haamstede. Bij V. werd een promillage van 1.88 geconstateerd, wel degelijk serieus, maar V. verklaar de dat eigenlijk zijn vriend gereden had en dat zi.jn rol beperkt gebleven was tot het 'even uit de weg zetten' van de auto. Daarbij had hij zo vreemd staan schut- teren in het holst van de nacht, dat surveillerende agenten aanleiding za gen om hem aan de tand te voelen. Hij hoorde 750 gulden boete en negen maanden rijontzegging waarvan drie maanden voorwaardelijk tegen ach eisen. Omdat V. veel kans heeft ajn baan kwijt te raken legde mr Nomes de rijontzegging geheel voorwaardelijk op en verhoogde hij de boete tot 1000 gulden. Het opgeven van de valse naam kost V. nog eens 25 gulden. M van Z. (441 uit Axel reed in december van het vorig jaar zwaar slingerend door Temeuzen. waarbij hij op een haar na een aantal geparkeerde auto's miste. Hij weigerde de bloedproef te ondergaan, maar hij vertoonde alle symptomen van 'kennelijke staat'. Daar Van Z. al eerder voor een derge lijk delict terecht stond kon hij niet op clementie rekenen. Overeenkomstig de eis kreeg hij twee weken gevangenisstraf en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Daarbij kreeg hij nog twee weken cel. die hij bij een vorig vonnis voorwaar delijk opgelegd kreeg, omdat hij in de fout ging binnen de proeftijd. Prijzen groenteveiling Barendrecht, 21 april Aardappelen bintjes 17-25. eigenheimers 38. irenes 43-52. asperges 10 70-11 40. bladsla 84-93. kasbloemkool vanaf 6 st pb 3.20-3 90. 2 70-3 40. 2.00-2.90. 12 st 140- 1.80.nwinterbloemkool vanaf 6 st pb 1.80- 2.90. 1.20-2.20. 70-1.80. 50-1.50. 15 st 38-70. bos peen 2.40-3.00. Chinese kool 73-116. knol selderij 12 st pb 68-85. 15 st 57-80. 20 st 7-34. koolrabi 27-88. koolrapen 12-13. groene kool 44-48. witte kool 29-55. rode kool 73-99. bos kroten 82-1.82, paksoy 50-82, peterselie 24-65. postelein 1.40-2 30. prei klelnverpak- kingnl 70. klasse 1 46-96, klasse 2 22-75. rabarber 57-1.18. selderij 20-58, srujbonen 9.50-9.70. spinazie 1.65-2.23. spitskool 132- 157, spruiten A2 1.40-3 .60. *B2 35-1.10. A3 70-1 70. D2 2 40-3.70. uien bonken 61-78. grof 34-48.nmiddel 8-19, drieling 5-12. winterpeen grof U-30. middelnl7-33. witlof in kleinver- pakktng 2.20-3.00. kort ln2.20-3 30. lang 1 1.80-2.40, kort 2 1.30-2.60. lang 2nl.00-2.20. klasse 3 40-1.90, aardbeien pd 1.30-1.40. Prijzen fruitveiling Barendrecht, 21 april Appelen cox orange pippin vanaf 80 op 1 62-1 74. 1,92-2.34. 1.75-2.43, 1.61-1.79, 1.31- 1 48. 55/.60 51-55, aanvoer 9nton. golden delicious vanaf 80 op 39-90.49-96.44-9165* .70 41-54. aanvoer 54 ton; goudreinetten vanaf 90 opn53-99.61-1 34.70',80 57-1.06. laxton super be vanafh80/,90 64-85, 71-94. 60'.70 26-75. aanvoer 5 ton.nlombarts calville vanaf 80/.90 80.85-89,60/.70n58-62. aanvoer 3 ton. Winston vanaf 75/.80 59-66, 51-81. 41-56. 60/.65 27-34. aanvoer 27 ton: peren conference vanaf 65'.75 1 68-1.83, 1.64-1.84, 45 .55 82-1.04. aanvoer 12nton. saint rémy vanaf 75/.85 37-39. 43-47. 55/,65 30-31. aanvoer 5 ton: totaal aanvoer appelennlll ton: peren 19 ton. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTER DAMAMSTERDAM - In Bintje 35-50mm kwam een contract tot stand voor levering apnl tegen f 12.50 per 100 De stemming was kalm. In Bintje 50mm werd een contract opge maakt voor levering apnl bi] een prijs van f 15.00 per 100 kg. 96 contracten voor levering mei tegen f 14.30 tot f 14.00 en 3 contracten voor levering november tegen f 24.50. De stemming was kalm. Centrale tuinbouwveiling Kapelle, 21 april 1983. Golden delicious: 18090 77-82.17090 67-80.1 6570 58-61. I 6065 42. U 90100 40-46, II 8090 46-69. n 7080 40-61. 6570 46-55. II 60 65 37-42. II 6070 55. I1B 70'80 39-40; Winston: I 7580 48-59.1 7075 52-63.1 6570 54-65.1 60'6S 48-52. I 8090 57. I 7580 74. n 8065 48: goudrelnette rode. n 8595 85. II 75 85 73; goudrelnette U 8595 56-60. H 7585 63-77. n 6575 47-48. II 60 65 32. 70/80 51-61. H 80/90 71; lombarts calville H 90100 47, n 8090 63-74. II 70 80 84. U 6570 76: Jona gold I 80/90 3.11.17580 3 24, zoete ermgaard II6070 1.75; conference II6575 1.68-1.73. n 55651.63-1.72. II45/55 69-1.06, IIB 5565 82-1.09; comtesse de paris n 6575 67. n 60-65 69, II5560 54; gieser wildeman n 60'70 2.17. n 5565 1.43. II 50'60 2.15. II 4550 99; salnt remy UB 60-70 31: kasaardbeien per doos 11.67. II 1.24. groen ten per 22-31. bloemkool 1,- - 2.20. rabarber 40-60, radijs 46-49.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 17