Meisjes hebben geen duidelijk beeld van beroepsmogelijkheden adidas^ LEIDEN LEIDEN NU VOLOP BINNENGEKREGEN 12 VRIJDAG 22 APRIL 1983 Toch nog onverwacht is van ons heengegaan mijn innig geliefde en zorgzame man, vader en CORNELIS JAN BAL echtgenoot van Johanna Angenieta Noteboom op de leeftijd van 57 jaar. Wilhelminadorp: J. A. Bal-Noteboom 's-Heerenhoek: Llesbeth. Sjaak en Hanneke Heinkenszand: Pieter en Lian 21 april 1983 Langeweg 10, 4475 PA Wilhelminadorp De begrafenis zal plaatsvonden op maandag 25 april a s. om 14.00 uur op de Algemene Begraaf plaats te Wilhelminadorp. Hieraan voorafgaande zal om 1315 uur een dienst worden gehouden in het 'Wilhelminahuis'. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het 'Wilhelminahuis'. Liever geen bezoek aan huis Geen toespraken Zij. die door omstandigheden geen kaart ontvan gen hebben, gelieven deze kennisgeving als zoda nig te beschouwen. Met grote verslagenheid geven wij kermis van het overlijden van de heer C. J. BAL op de leeftijd van 57 jaar. Gedurende een lange reeks van jaren werkten wij met hem samen. Zijn collegialiteit en vriend schap zullen wfj niet licht vergeten. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen die wij erg veel sterkte toewensen. Directie en medewerkers Koninklijke Maatschap 'De Wilhelminapolder' Wilhelminadorp. 21 april 1983 Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de heer C. J. BAL op de leeftijd van 57 jaar. De heer Bal is 28 jaar als bedrijfsleider werkzaam geweest in ons bedrijf. Wij verliezen in hem een kundig en loyaal medewerker. Zijn persoonlijkheid en vriendschap zullen wij niet vergeten. Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe om dit grote verlies te dragen. Het hoofdbestuur van de Koninklijke Maatschap 'De Wilhelminapolder' Wilhelminadorp. 21 april 1983 Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze zeer gewaardeerde secre taris-penningmeester van de Kring West Zuid- Beveland Z.L.M. C. J. BAL Wij herinneren ons 1 collega. als goede vriend en Namens de Kring: J Nieuwenhuijse L. Mesu Op 21 april 1983 overleed onze oud-voorzitter en erelid, de heer Met waardering denken wij terug aan zijn inzet voor onze verenigingen. Bestuur en leden zwem- en badclub 't Sas' en zwem- en poloclub 'de Ganze'. Met groot verdriet geef ik u kennis dat plotseling van mij is weggenomen mijn liefste man LEV1NUS DE WAAL op de leeftijd van 59 jaar. A. de Waal-Kik 4311 BG Bruinisse, 21 april 1983 Deestraat 34 Geen bezoek aan huis Geen bloemen Geen toespraken De begrafenis zal plaatshebben op D.V. maandag 25 april a.s. om 14.00 uur te Bruinisse, voorafge gaan door een rouwdienst in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Deestraat 5, welke aanvangt om 13.30 uur. Degenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen worden beleefd verzocht op voornoemd tijdstip aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovengenoemd gebouw. Met grote verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van onze mede-opnchter en oud bestuurslid. de heer LEVIEN DE WAAL JOH.ZN. te Bruinisse. Wij verhezen in hem een stuwende kracht, die we node zullen missen. Yerseke, 21 april 1983 Namens bestuur en leden van 'Sodidair' b.v., L. W. Parlevliet (directeur) Enige en algemene kennisgeving Heden overleed zacht en kalm onze tante en kennis ELISABETH VAN DER MAAS in de ouderdom van 93 jaar. Serooskerke (W Familie Israèl Wissenkerke: Familie Van der Maas Colijnsplaat. 21 april 1983 Bejaardencentrum 'Rustoord'. i Dr. Maasstraat 4 De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 25 april om 14 00 uur te Wissenkerke Vertrek vanuit het Bejaardencentrum 'Rust oord' Diegenen, die de begrafenis bij willen wonen, worden verzocht om 13.15 uur aldaar aanwezig te zijn. Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft delen wij u mede. dat heden tot onze droefheid van ons is heengegaan onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder NEELTJE GELJON-MARINISSEN op de leeftijd van 67 jaar. Middelburg: J. Listing-Geljon J. L. Listing Middelburg: C Geljon Heerjansdam. M. C. Hovingh-Geljon W H. Hovingh Utrecht: L. Geljon Kleinkinderen en achterkleinkinderen Middelburg. 20 april 1983 Nieuwe Oostersestraat 21 Correspondentieadres Familie J Listing-Geljon. Schuttershofstraat 6. 4331 NZ Middelburg Onze moeder en opoe ligt opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis, Noordpoort- plein. Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks tussen 17.30 en 18.30 uur. De begrafenis zal plaatshebben maandag 25 april 1983 om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg. Gelegenheid de familie te condoleren na de begrafenisplechtigheid in de ontvangruimte van de begraafplaats. Geen bezoek aan huis Heden is na een kortstondige ziekte van ons heengegaan onze schoonzuster en tante ELIZABETH AARTJE ADRIAANSE-BREAS weduwe van J. Adriaanse op de leeftijd van 84 jaar. Vlissingen: J. J. Adnaanse Goes: P. Adriaanse A. W. Adriaanse-Markusse Neven en nichten BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID „want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebro ken, wij een gebouw van God hebben, m de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis." 2 Cor. 5 1 Door de Heer thuisgehaald onze makker in de strijd JACOBUS HOLE Officieren, heilssoldaten en legervrienden Leger des Hells Vlissingen U N QJ T3 S O (J *E .o a> <5 3 CS es Algehele begrafenisverzorging Rouwbedrijf Fa. J. Hoekman Zn. |v/h A. A. Hitlebrand Goes) Langeweg 14431 CE s-Gravenpolder Telefoon 01103 1444. b g.g. 2408 grafkisten - rouwtransporten - begrafenisautoverhuur - taxi-onderneming OOK ZITTEND ZIEKENVERVOER Groothandel in artikelen voor kreatieve handvaar digheid kom naar Middelburg op 27, 28 en 29 april a.s. in de foyer van de Schouwburg aan het Molenwater. LTC-LEIDEN levert al 50 jaar materialen voor hand werken en handenarbeid aan grootverbruikers zoals: scholen, ziekenhuizen, wellfare Rode Kruis, hobby clubs, bejaardencentra, verpleegtehuizen, handwerk- verenigingen e.d Voor al diegenen, die op enigerlei wijze hierbij betrokken zijn, is het zeker demoeite waard onze stand te bezoeken, waar o.a. wordt gedemonsteerd met het gloednieuw artikel Beiersbont 'Coloriet' en met het beschilderen van natuurzijden shawls. De toegang is gratis. Openingstijden: Woensdag27 april 13.30-18.00 uur Donderdag 28 april 10.00-21.00 uur Vrijdag20 april 10.00-17.00 uur «■■Pi U bent van harte welkom! (bfet (fyinjifete (J^mfweriw KOMT NAAR U TOE: 27,28 en 29 april a.s. in de Schouwburg te Middelburg! samen met: Tentoonstelling "Kostelijk Kreatief' aantrekkelijke publieks-prijs- wedstrijd!) Diverse handwerk-demonstraties Doorlopende handenarbeids-film- voorstelling Voorlichting en informatie over Lekker koken, zo doe je dat Handwerken zonder grenzen Schilderen op zijde Glasgraveren Zelf kleding maken Plezier met papier Herbarium Uw huis uw hobby Spelen met gedroogd materiaal Zelf wandkleden maken Boetseren anders Weven Zelf poppen maken Alles georganiseerd door uitgeverij Kluwerpers, Utrecht in samenwerking met LTC-Leiden, ter gelegenheid van het heugelijke feit, dat Kluwerpers in 1983 verwacht de 200.00 ste inschrijving te mogen ontvangen op Irfd n^mjjfdc chfcrnJwerfw én de 250.000 ste in Europa! Openingstijden: Woensdag 27 april 13.30 -18.00 uur Donderdag 28 april 10.00 - 21.00 uur Vrijdag 29 april 10.00 -17.00 uur De toegang is gratis! U bent van harte welkom! SLOTMANIFESTATIE 'MEISJES EN TECHNIEK' VLISSINGEN - „Het is veel moeilijker de gevoelswereld om te vormen dan om een beredeneerde uitspraak te ontlokken over gelijke kansen voor jongefis en meisjes in de techniek. Uit uitspraken, gedaan tijdens vorige manifestaties uit deze reeks, kan men concluderen dat de Vereniging van Middelbaar Technische Scholen (VMTS) en het Centraal Orgaan van Regionale Organen (C'ORO) vinden dat meisjes absoluut dezelfde kansen hebben als jongens om een technische opleiding te volgen, als zij maar voldoen aan toelatings- en beginvoorwaarden. 'De deur staat open, maar de meisjes komen niet en dat ligt niet aan ons', zo luidt de redenatie. Wij zijn te gemakkelijk geneigd de oorzaken van een stagnerende emancipatie uitsluitend bij anderen te zoeken en dat geldt eveneens voor VMTS en CORO". Dit zei de heer M. A P. Verhoeven, directeur van de Vlissingse MTS, na mens VMTS en het Regionaal Orgaan voor heet Leerlingenwezen in Zeeland "(ROLZ), donderdag in zijn toespraak tijdens de slotmanifestatie van de lan delijke actie 'Meisjes en techniek' in de Vlissingse MTS. Deze manifestatie, de laatste van een serie van acht die verspreid over het hele land zijn gehou den. werd bijgewoond door ongeveer 120 belangstellenden, voornamelijk schooldecanen en jeugdconsulenten van arbeidsbureaus. De heer P. J, Geene, directeur van het ROLZ. begon zijn openingstoespraak met een stelling van het ministerie van onderwijs en wetenschappen: „De meisjes hebben geen duidelijk beeld van hun beroepsmogelijkheden, jon gens en meisjes worden op een andere manier voorgelicht ten aanzien van school- en beroepskeuze". Deze stelling liep als een rode draad door de hele manifestatie, die met name bedoeld was om decanen en consulenten er toe te bewegen meisjes beter voor te lich ten over de mogelijkheden die er voor hen zijn bij technische opleidingen. Dat dat onvoldoende gebeurt bleek tijdens de middaguren uit de reacties van vrouwelijke leerlingen en oud leerlingen van de MTS die ten over staan van de zaal werden geïnterviewd o\er hun ervaringen, zowel tijdens de opleiding als in het bedrijfsleven. Na de toespraak van de heer Verhoe ven volgde een vertoning van de film 'Zij wel' waann een aantal meisjes vertelde over hun bevindingen tijdens de opleiding voor een 'typisch mannen beroep'. Hierna kregen de aanwezigen een rondleiding door de praktijkruim ten van de school, waar ook meisjes aan het werk waren. Het middaggedeelte van het program ma omvatte vraaggesprekken met stu dentes en oudstudentes en enkele ou ders. Uit de reacties van de onder vraagden bleek dat zij door zelf het initiatief te nemen op een technische school zijn terechtgekomen. De meis jes richtten zich dan ook tot de deca nen met het advies meer op de moge lijkheden voor meisjes in technisch onderwijs te wijzen. „Als de voorlich ting beter is, komen er vanzelf meer meisjes in het technisch onderwijs", aldus één van de ondervraagden. De ervaringen die de meisjes in het be drijfsleven hebben opgedaan bleken voor het merendeel positief, al zijn er werkzaamheden waarvoor meisjes niet worden ingezet, terwijl hun oplei ding wel op dat werk is gericht. Eén van de ouders, mevrouw J. C. M. de Vree, pleitte ervoor dat al in een erg vroeg stadium, namelijk bij de keuze van het vakkenpakket bij het voortge zet onderwijs, de meisjes op de techni sche opleidingen te wijzen. Een plei dooi dat de heer Verhoeven 's morgens ook' al had gehouden. Het laatste deel van de middag was gereserveerd voor groepsdiscussies waarbij verschillende aspecten van 'meisjes en techniek werden belicht. Bevestiging vonnis geëist tegen Middelburger DEN HAAG De procureur-generaal bij het Haagse gerechtshof vond vijf maanden gevangenisstraf een gepaste straf voor de 40-jarige R. P. uit Middel burg, die zich moest verantwoorden voor inbraken en diefstallen. Verdach te kwam in hoger beroep van de vijf maanden gevangenisstraf die hem door de politierechter in Middelburg was opgelegd. Maar de procureur- generaal zag geen reden tot verminde ring van straf en eiste bevestiging van het Middelburgse vonnis. Door verwijderen van een ruit had verdachte uit een winkel in Dauwen- daele in zijn woonplaats 765 pakjes sigaretten en 280 aanstekers gestolen. In Oostkapelle werden bij inbraak in een winkel aan de Azalealaan vier geluidsinstallaties, een kleuren-tv en geld gestolen. Ook werd verdachte mishandeling ver weten, gepleegd in een café in Middel burg en de procureur-generaal deelde mee dat er nog enkele strafzaken die in januari van dit jaar zijn gepleegd, liggen te wachten. Bovendien is verdachte reeds-eerder veroordeeld, zodat er geen reden is de nu opgelegde straf te wijzigen, aldus de procureur-generaal Arrest over veertien dagen. sportschoenen en sportkleding Ruim gesorteerd in sportverzorgingsartikelen rugzakken, tenten, kampeerbenodigdheden slaapzakken GROTE VAART ABIDA 20 ten anker Freeport, ACMAEA 22 te Le Havre verw. ACTEON 20 vn Bombay nr Suez, ATLANTIC CROWN 21 te Newport News, BILDERDIJK 20 600 nw Tory Island nr Hamburg, BREDA 20 900 ozo Bermuda nr Rotterdam, BROERE AQUAMARINE20 vn Sarroch nr Le Havre. CORAL ISIS 20 160 nw Kingston nr Rio Haina, DALLLA 21 vn Port Palenque nr Pajantos. DOCKEXPRESS-10 20 450 ozo Colombo nr Jubail, DOCKEX- PRESS-11 20 280 zw Tokio nr Jubail, EURO PEAN EXPRESS 20 430 zo Rio de Janeiro nr Buenos Aires. FELANIA 19 te Guavma, FELIPES 21 te Singapore. FLAMMULINA 20 vn Cardon nr Dakar. FOSSARINA 27 thv Tenerife. FULGUR 20 vn Corpus Cristi, HILVERSUM 20 20 z Balboa nr Lonebeach. INCOTRANS SPEED 20 vn Liverpool nr Cnstobal. INCOTRANS SPIRIT 20 te Aca- jutla. ITTERSUM 20 270 o Santa maria nr Ponta del Gada. KATENDRECHT 20 300zw Adelaide nr Kwinana. LAN AI 20 400 ono Montevideo nr Sant Antonio. LEPTON 20 te anker Abidjan. LOOSDRECHT 20 1100 z Diego Garcia nr Osaka MOORDRECHT 21 te Singapore. NEDLLOYD ALKMAAR 21 650 nw Lima nr Chimbote, NEDLLOYD AUCKLAND 21 te Banjul. NEDLLOYD BARCELONA 20 te Suez. NEDLLOYD FRAZER 20 90 o Kp SebasUao nr Nacala. NEDLLOYD NOORN 20 500 ozo Ascension nr Kaapstad NEDLLOYD HOUTMAN 20 30 no Guardafui nr Singapore. NEDLLOYD KATWIJK 20 vn Port Said nr Duinkerken. NEDLLOYD KEMBLA 19 v n Los Aneeles nr FRemantle. NEDLLOYD KINGSTON 21 te Cnstobal. NEDLLOYD LEUVE 20 350 n Tristan nr Sao Sebastiao. NEDLLOYD MA DRAS 1 mei te Lyttelton verw. NEDLLOYD NAGOYA 20 550 zo Los Angeles nr Manza- nillo NEDLLOYD NAPIER 20 70 o Montevi deo nr Durban. NEDLLOYD NILE 20 42 n Finisterre nr Gent. NEDLLOYD ORANJE STAD 21 te Guayaquil. NEDLLOYD RO CHESTER 26 te Suez verw. NEDLLOYD ROSARIO 20 110 zo Flores nr New York. NEDLLOYD ROTTERDAM 20 77 Z Kreta nr Port Said NEDLLOYD ROUEN 20 170 wnw dee Keywest nr Charleston. NEDLLOYD SAL- LAND 22 te Itajai verw. NEDLLOYD SI- NOUTSKERK 20 540 zzo Tahiti nr Sura baya. NEDLLOYD SPAARNEKERK 821 le la Guaira. NEDLLOYD WILLEMSKERK 20 vn Antwerpen nr Cristobal. NORMAN AM- STEL 20 vn Cnstobal nr Destrehan, ONDI- NA 20 vn Puerto Miranda nr Lymebay. SCHERPENDRECHT 20 100 zo Cabo Blan co nr Panama Kanaal. SEPIA 20 rede Hoek van Holland. WOENSDRECHT 20 te Livor- no. KLEINE VAART ADARA 21 ten anker Corrientes. ALK 821 vn rotterdam nr Queensborough, ARROW 20 20 zzo Beachy Head nr Antwerpen. BICKERS- GRACHT 21 vn Haraholmen nr Rauma, CARLA 21 540 no Barbedos nr Lissabon, CONCORDIA 20 vn Rotterdam nr Dundalk. CORRIE BROERE 20 80 nnw Terschelling nr Hamburg. DUTCH GLORY 21 vn Rotter dam nr Bilbao. ELSBORG 21 te Rotterdam. ELS TEEKMAN 20 thv Noordhinder nr La Coruna. FRISIAN 20 90 no Tripoli nr Tripoll. HEEMSKERKGRACHT 20 200 o Pitcairn nr Pitcalrn Island. HEERENGRACHT 20 210 nw Alexandrie nr Aqaba. HOUTMAN GRACHT 21 180 zw Panama nr Algiers. HUGO BRINKMAN 20 50 nw Texel nr Bremen. ISABEL 20 vn Deliztjl. KARLSVIK 20 te Rotterdam. LAURA 20 ten hoogte van Algiers nr Djeddah. LEIDSEGRACHT pass 20 Sao Vicente nr Tanger. LINDEN- GRACHT pass 20 Annaba. MADELINE DA- NIELSEN 20 1200 no Paramaribo nr Para maribo. MARANT 20 vn Rotterdam nr Har- lingen. MARE BONUM 21 te Rotterdam. MARE. SILENTUM 21 vn Rotterdam nr Purlleet. MARIA SMITS 20 60 z Carthagena nr Monfalcone. NOORDZEE 20 rede Tunis. NORTHPOLE 2ü 180 nno Las Palmas nr Las Palmas. OCEANIC 20 50 no Rio Grande nr Santos. PACIFIC COUNTESS pass 21 Oues- sant nr Continent. PACIFIC DUCHESS 20 50 nnw Kp Blanc nr Schevemngen. PACIFIC EMPRESS 20 55 zw Kp Blanc nr Europa. PACIFIC PEERESS 20 100 w Freetown nr Agadir. PACIFIC QUEEN 20 700 zw Azoren Klassevoetbal De heer J. van den Berg, chef sport redactie van de PZC. is het blijkens zijn artikel 'Sportcommentaar' d d. 2 april 1983 helemaal eens met een in 1976 gegeven advies van de bondscoach Knobel aan de Zeeuwse voetbalwereld. Knobel had voor voetbalminnend Zee land het ei van Columbus in petto. Wil; u klassevoetbal in Zeeland, welnu p] breng dan de versnipperde talenten in één club bijeen en u krijgt wat u wilt P was de strekking van zijn verhaal. Of zoiets in werkelijkheid opgaat is nog maar de vraag want teamgeest is niet dwingend op te leggen Van den Berg is het wel met Knobel eens en ziet dus het initiatief van een groep mensen van of naast de voetbal club 'Vlissingen' wel zitten. Een initia tief wat inhoudt om talentvolle spelen bij hun club weg te lokken en voor Vlissingen te laten spelen. Zelfs wan neer met de geldbuidel gerammeld wordt, kan Van den Berg zulks wel billijken. Wanneer Van den Berg echter stelt dat de ware voetballiefhebber op een der gelijk initiatief zit te wachten en dus graag ziet dat een bepaalde voetbal club de talentvolle regionale spelers aantrekt dan vraag ik me wel af hoe de genoemde sportjournalist de wan voetballiefhebber dan wel ziet? Is de ware voetballiefhebber soms een soort voetbalconsument die ten koste van alles zo goed mogelijk met topkwa liteit bedient moet worden, of is de ware voetballiefhebber diegene die wil dat zoveel mogelijk jeugdigen de voet balsport uit het grote aanbod van sporten als de door hun te beoefenen sport kiezen? Wie voor het laatste kiest, zal trachten de voetbalsport in alle plaatsen van Zeeland te handhaven en te versterken en dus geen talenten bij de clubs weglokken, immers plaatselijke talen ten zijn de beste propagandisten voor het plaatselijke voetbal. Wanneer iemand geld in voetbal wil steken omdat hij zoveel van voetbal houdt laat hij het dan aan het pupillen- en juniorenwerk geven. Door de jonge jeugd wat professioneler te begeleiden kan men in Zeeland tot beter voetbal komen, talent wordt dan tijdig ontdekt en ontwikkeld. De eigen jeugd goed te ontwikkelen en daar geld in te steken lijkt mij een heel wat betere zaak dan andere clubs van hun goede spelers te beroven. Iets anders is het wanneer een speler zelf de wens kenbaar maakt om voor een club in een hogere klasse uit te mogen komen, dan mag je hem niet tegenhouden. Tenslotte: een profclub in Zeeland? Voor mij hoeft het niet. Laat de jeugd zelf maar voetballen inplaats van naar dure profs te kijken. Jeugdcriminaliteit zoals we dat rondom het profvoetbal, kennen blijft dan ook buiten de provin- W. A. Goedhart, Orionstraat 38, Oostkapelle. W Oostkapelle Gelezen de publicaties in de PZC. heeft het bestuur van de voetbalvereniging Oostkapelle behoefte aan de volgende verklaring. Het is ons bestuur niet ontgaan dat één der Walcherse zusterverenigingen actie onderneemt, dan wel er kennis van draagt dat actie wordt ondernomen, met het doel de eigen gelederen te versterken. Ons bestuur is van oordeel dat zulks geschiedt op een wijze, die het amateur-voetbal in onze regio, geen dienst bewijst. Dezerzijds bestaat niet de behoefte, commentaar te leveren op fantasieën en luchtkastelen die van elke realiteits zin zijn gespeend. Dat Oostkapelle in de discussie is betrokken, wordt door ons bestuur ten zeerste betreurd. 'Bij monde van', spreekt het bestuur van Oostkapelle niet en draagt daar voor geen enkele verantwoordelijk heid. Wanneer leden-spelers van onze vereni ging, om welke reden dan ook liever elders voetbalTen, zal ons bestuur zulks niet trachten te verhinderen. Noch in ons bestuur, noch in onze vereniging is van enige onrust sprake Het beste bewijs daarvoor is wel het resultaat van maandag 4 april jongstle den. De inzet van het gehele elftal resulteerde in één voor de toeschou wers aantrekkelijke wedstrijd, die door de scheidsrechter als reclame voor het amateur-voetbal werd betiteld In tegenstelling tot wat ln de PZC weni geïnsinueerd, zijn het de eigen spelers geweest en is het niet de versterking die in 1982 is gekomen, die Oostkapelle in de 2e klas hebben gebracht. Op zich een prestatie van allure waardoor na mede met inzet van een aantal spelers van elders, die zich hier thuis voelen en gewaardeerd worden, de supporters meerdere malen van een 'leuke pot voetbal' kunnen genieten. Met onze jongens hoopt Oostkapelle het seizoen 82/83 met een redelijk resul taat af te mogen sluiten. Het bestuur hoopt naar beste inzicht en zonder al te veel bemoeienis van 'betweters' de belangen van alle be langhebbenden in onze vereniging te behartigen. Bestuur van 'Oostkapelle'. A. Don. voorzitter, Oude Domburgseweg 36, Oostkapelle. ÏU 1.75 trol DIE Beroepingsberichten NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen te Schevemngen. toezeg ging: L. J. de Leeuw te Brielle. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Ureterp: J J van der Wilden, kandidaat ipastoraal werken aldaar die dit beroep heeft aangeno- GEREFORMEERDE KERKEN VRIJ GEMAAKT Beroepen te Utrecht-Noordwest: H. Veldman te Winsum-Obergum. Beroepen te Dokkum: M. H. de Boer te Heerde-Wapenveld

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12