PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Maximum bijdrage rijk W esterscheldeveren SECUMED «HANDIG NI L 5 Bij Hoogovens moeten nog duizend banen weg BRIEF SMIT-KROES AAN PRO VINCIE: Handelsmissie uit Taiwan aangekomen met lijndienst FOKKER KONDIGT 1100 ONTSLA GEN AAN SECUMEDV JBr DE HANDIGE TANDPASTA Zonnige perioden Enkele zonnige perioden en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur on geveer 10 graden Matige westelijke 226e jaargang no. 87 Donderdag 14 april 1983 MIDDELBURG/DEN HAAG - Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat vindt, dat de inwoners van Zccuwsch- Vlaanderen veel te weinig betalen voor hun overtochten over de Wester- schelde. Dat blijkt uit de brief, die de bewinds vrouwe aan het dagelijks bestuur van de provincie heeft gestuurd over de derde dubbeldekker en de verhoging van de tarieven voor de Westerschelde- veren. Mevrouw Smit schrijft: „Het is mij gebleken, dat bij het gebruik van 20- en 40- vaartenkaarten voor perso nenauto's de tarieven per overvaart, in het bijzonder voor de inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen, zeer gunstig zijn in vergelijking met de bespaarde autokosten over die afstand". De minister vindt het redelijk de tarie ven geleidelijk aan de reële besparin gen op de autokosten aan te passen. Ze wijst er verder op, dat in de vaste kamercommissie voor verkeer en wa terstaat bij de behandeling van de Nota Zoute Veren de wens is uitgespro ken de tarieven voor het personenver voer meer af te stemmen op de tarieven van het openbaar vervoer. „Mede in aanmerking nemende dat voor de gun stige uitzonderingspositie voor de in woners van Zeeuwsch-Vlaanderen al- langs minder aanleiding is gaan be staan, zouden in het bijzonder de tarie ven voor deze categorie in aanmerking kunnen worden gebracht voor een ge leidelijke extra bijstelling in opwaartse richting. Voor wat betreft de uitzonder lijk goedkope jaarabonnementen voor de inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen ware bij de volgende tariefsverhoging een verhoging tot 25,- te overwegen", schrijft de bewindsvrouwe. Op dit mo ment wordt voor die jaarabonnemen ten ƒ8,- betaald. De minister is er zich „terdege van bewust dat een dergelijke gedragslijn mogelijk weerstanden zal opwekken". Zij schrijft daarover: „Onder de benar de financiële omstandigheden, waarbij van de gehele gemeenschap een bijdra ge wordt gevraagd, acht ik een beroep op uw medewerking echter alleszins gewettigd". Gedeputeerde staten stellen in hun antwoord, dat de overwegingen, die golden bij het invoeren van kortingen voor de Zeeuws-Vlamingen, nu nog steeds gelden. „Nog steeds geldt im mers, dat Zeeuwsch-Vlaanderen bij het Koninkrijk behoort, omdat daar voor sterke geo-politieke argumenten gelden (bezit Westerschelde-oevers). Uw zienswijze over de verbindingen kunnen aanleiding zijn tot een afschei dingsbeweging, hetgeen wij oprecht zouden betreuren en niet in het belang van het Koninkrijk achten", schrijven MIDDELBURG, DEN HAAG - Het rijk wil in de toekomst niet meer dan 36 miljoen gulden per jaar bijdragen in de tekorten van de veerdiensten over de Westerscheide. „Een eventuele overschrijding van dit maximum, door welke oorzaak dan ook ontstaan, zal voor rekening van de provincie moeten worden gelaten". Dat bedrag van 36 miljoen geldt ook als, volgens de planning in 1985, de derde dubbeldekker in gebruik wordt genomen en de kosten sterk zullen oplopen. Minister Smit-Kroes van verkeer en achtergebleven tarieven en een extra aanpassing in 1984 om de in 1985 te waterstaat heeft dat in een brief mee gedeeld aan het dagelijks bestuur van de provincie Zeeland. Dat heeft zeer afwijzend gereageerd op de plannen van de minister: het college van gede puteerde staten noemt een dergelijk maximum „voor ons zonder meer niet aanvaardbaar". De staten van Zeeland zullen vrijdag 22 april over de zaak spreken, nadat aan staande maandag de statencommissie voor verkeer en waterstaat zich met de plannen van de bewindsvrouwe zal bezighouden. Gs hebben woensdag een brief met een voorlopige reactie naar Den Haag gestuurd Aan haar medede ling, dat het rijk jaarlijks niet meer dan 36 miljoen zal bijdragen in de tekorten van de veerdiensten, voegt de minister toe: „Er moet ernstig naar gestreefd worden de tekorten verder onder dit genoemde maximum terug te drin gen". Zij denkt daarbij aan de volgende mogelijkheden of een combinatie daar van: verhoging van de tarieven, met zo nodig een extra aanpassing van de verwachten kostenstijgingen bij de in gebruikname van de derde dubbeldek ker op te vangen. een beperking van de exploitatie kosten van de veren, „bijvoorbeeld door een verminderde mzet van reser ve-materieel en personeel voor het op vangen van tijdelijke pieken in het verkeersaanbod": een eventuele bijdrage van de pro vincie in de exploitatiekosten Verschil van inzicht In haar brief wijst minister Smit- Kroes erop, dat er „een verschil van inzicht" bestaat over de voorwaarden, waaronderminister Zeevalking inder tijd akkoord is gegaan met de derde dubbeldekker. Zij stelt, dat de verhou ding 70 (rijksbijdrage) tegen 30 (op- (Slot zie pag. 19 kol. 1) Prins Claus verblijft momenteel bij vrienden in het Westduitse kuuroord Bad Driburg. De prins is er de gast van graaf Caspar en gravin Ramona von Oeyenhausen. Het is de bedoeling dat prins Claus veertien dagen blijft logeren bij zijn jeugdvriend Von Oeyenhausen. In 1964 leerde de toenmali ge kroonprinses Beatrix haar man kennen op een feestje bij de graaf. Maandagmiddag vertrok prins Claus naar West-Duttsland. Foto: de prins betreedt na een rondje trimmen zijn logeeradres. Minister Smit-Kroes SCHIPHOL (ANP) Op Schiphol is woensdagmorgen zonder veel ophef het eerste toestel van de Taiwanese luchtvaartmaatschap pij China Airlines (Cal) aangeko men. Met deze vlucht zijn de Tai wanese passagiersdiensten tussen Taipeh en Amsterdam begonnen, die voorlopig eenmaal per week zullen worden uitgevoerd. Aan boord bevond zich onder an dere een 24-leden tellende delega tie van de Euro-Aziatische han delsorganisatie. die de komende weken zaken in Nederland hoopt te gaan doen. Volgens delegatielei der Wellington Y. Tsao zullen mo gelijk contracten met Nederlandse bedrijven ter waarde van in wjw»ai veertig miljoen dollar of meer' kun nen worden afgesloten. Op de lijst van bedrijven die de delegatiele den zullen bezoeken staat ook RSV. Taiwan is volgens Tsao geïn teresseerd in Nederlandse ketels. „Wij willen echter eerst ophelde ring over de situatie in de Neder landse ketelbouw hebben", aldus Tsao. die zeer goed op de hoogte bleek van de probleme.^ rond het RSV-eoncem en Stork _^etels in Hengelo, waarbij hij uitlatingen van minister Van Aardenne in deze kwestie aanhaalde. China heeft zoals bekend krachtig geprotes teerd tegen de nieuwe luchtverbin- ding. Transportkarretjes met KLM-beschildering werden woensdagmorgen op het platform van Schiphol ingezet bij het overladen van vracht, ivelke arriveerde met de eerste vlucht van China Airlines uit Taiwan naar Nederland. Kinderboek In Den Haag is aan Henk Bar nard de Staatsprijs voor kinde- r- en jeugdliteratuur 1982 uitge reikt. (PAGINA 2) Weekblad Het experiment met een gratis krant in de regio Eindhoven is mislukt. Het 'Eindhovens Nieuwsblad' verschijnt vanaf volgende week als weekblad. (PAGINA 5) Belerend Een aantal inwoners van Rei- merswaal stoort zich aan de 'persbulletins' van hel korps rijkspolitie in zijn gemeente 'Belerend' en 'discriminerend' luidt de typering (PAGINA 17) Penalty's Ajax en NEC spelen de finale van de Nederlandse voetbalbe ker. In beide halve finale- returns moesten penalty's uit eindelijk de beslissing brengen. In Eindhoven was Piet Schrij vers de held van Ajax. hij stop te drie strafschoppen. (PAGINA 25) Radio en televisie: 2. Binnen- en buitenland: 3 en 5. Financiën en economie: 7. Varia: 11, 13 en 15. Provincie: 17, 19, 21 en 23. Sport: 24 en 25. VELSEN (ANP) - Bij het Hoogovens staalconcern in Velsen zullen de ko mende tijd nog eens 1000 arbeidsplaat sen moeten verdwijnen naast de 1300 die het concern medio vorig jaar al noemde. Bij Fokker zal binnenkort collectief ontslag voor 1100 werkne mers worden aangevraagd. Aanvanke lijk zouden daar 1400 mensen in de produktie- en kantoorsectoren moeten afvloeien. Bestuurder H. Peperkamp van de In dustriebond FNV bevestigde woens dag de ontslagen bij Hoogovens. De mededeling van de 1000 extra arbeids plaatsen die op de tocht komen te staan is de vakbonden vorige week donderdag gedaan tijdens een gesprek met de raad van bestuur. Het extra verhes aan arbeidsplaatsen wordt ge noemd in een bijgesteld toekomstrap port. De Industriebond had geheim houding beloofd tot publicatie van dit rapport. Na het uitlekken ervan iwoensdagavond in het NOS-joumaal) acht de Industriebond zich van deze afspraak ontslagen. De vakbonden hebben bij de presentatie van de struc tuurnota 'Hoogovens, een onderne ming apart' m juni vorig jaar al gewaar schuwd dat een verlies van 1300 ar beidsplaatsen te optimistisch was Vol gens een woordvoerder van Hoogovens is de bijstelling vooral te wijten aan de verslechtering van de staalmarkt en het uit elkaar gaan van Hoogovens en Hoesch. Hij verklaarde verder dat de geheim houding was opgelegd omdat het met zeker is dat dit de versie is die uiteinde lijk op het ministerie van economische zaken terecht komt. Fokker Volgens de Fokker-woordvoerder ligt het sociaal plan voor 1983 ter onderte kening bij de partners. De 1100 aange kondigde ontslagen vallen in alle pro- duktiebedrijven in Nederland. Zoals sinds november vorig jaar is bericht vindt Fokker de ontslagen no dig door de teruggelopen verkoop van vliegtuigen en (voor Airbus gebouwde) vliegtuigonderdelen. De laatste maanden echter zijn de verkoopmogelijkheden voor Fokker „zeker wel verbeterd, zodat men drie honderd mensen minder kan ont slaan". DEN HAAG (ANP) Het aantal werk lozen is eind maart ten opzichte van eind februari gedaald met 11.000. Dat blijkt uit de eerste voorlopige cijfers van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Er stonden eind maart 767.000 mensen als werkloos ingeschreven. Dat waren 8600 mannen en 2400 vrouwen minder dan eind februari. Volgens een woordvoerder van het ministerie was ook vorig jaar het aan tal werklozen m maart wat gedaald, maar veel minder dan nu. Toen liep het aantal geregistreerde werklozen terug met 4700. Voor seizoen gecorrigeerd (dit gebeurt omdat de werkloosheid in de winter altijd hoger is dan in de zomer) is het aantal werklozen wel gestegen, namelijk mei ongeveer 13.500 tot 769.200 (een stijging van 9400 bij de mannen en van 4000 bij de vrouwen). Vorig jaar bedroeg de stij ging na seizoenscorrectie 17.000. Het aantal openstaande banen bij de arbeidsbureaus is vorige maand geste gen met 300. Er stonden daardoor aan het eind van maart 8 600 vakatures geregistreerd Ook na een correctie voor seizoensinvloeden blijft er sprake van een toeneming van het aantal banen, maar dan met 200. Volgens een woordvoerder van het ministerie van sociale zaken en werk gelegenheid kunnen aan de betrekke lijk gunstige cijfers nog geen conclusies worden verbonden. Laten we hopen dat ze een lichtpuntje betekenen, zei hij. ADVERTENTIE Secumed tandpasta zit in 'n pompje. Dat is handig: met één druk op de knop doseert u zuinig en zonder knoeien. Secumed poetst uw tanden echt goed schoon en bevat twee fluoriden. NORMALE PRUS ALVANAF TER KENNIS MAKING Overval-taktiek van Smit-Kroes TNe 'overval' is tegenover jVflLl 1-7 het provinciaal bestuur van Zeeland langzamerhand Y herkenbaar het geheime wa- pen geworden van minister Smit-Kroes (verkeer en waterstaat). Nu weer heeft ze aan de Middelburgse Abdij een brief doen bezorgen, waarin ze eenzijdig forse maatregelen aankon digt om te bereiken dat er een eind komt aan de groei van de tekorten op de exploitatie van de Westerschelde- veerdiensten. Zonder vooroverleg stelt de minister een bovengrens aan de bijdrage van het rijk in die tekorten 36 miljoen per jaar, het huidige te kort). En om te voorkomen dat het tekort nu en in de komende jaren over dat bedrag heen schiet reikt ze Zee- lands provinciaal bestuur drie moge lijkheden aan: 1. extra tariefsverhogin gen, 2. vermindering van de dienstver lening, 3. een bijdrage van de provincie in de exploitatiekosten. Kortom, mi nister Smit-Kroes neemt deze provin cie andermaal financieel in de tang en bedient zich daarbij van een taktiek. die tegelijk rigoureus en doordacht is. Ze houdt er rekening mee dat haar verrassings-aanval lawaai en veront waardiging veroorzaakt, maar dat ze, nadat de gemoederen wat zijn bedaard, een maximum aan bezuiniging binnen haalt. Natuurlijk, ze zal op een (ook tevoren ingecalculeerd) ogenblik wel worden gedwongen tot nader overleg', maar dat betekent nog niet dat ze een centimeter van haar maatregelen zal prijsgeven. Het is de sta-of-ik-schiet- methode, die afrekent met gevoelighe den, nuances en argumenten. Een op treden dat in korte tijd leidt tot regel rechte afbraak van wat in een reeks van jaren zorgvuldig is opgebouwd en via redelijk overleg is bereikt. Het wordt tijd dat Zeeland hierop een gedegen tegenactie ontwikkelt, die net alleen lucht geeft aan heilige veront waardiging over de door deze bewinds vrouwe toegepaste methodiek, maar zonder meer duidelijk maakt dat er nu en in de toekomst zo niet langer ge werkt kan worden. Wat al eerder werd gevreesd is nu ronduit vastgesteld: minister Smit-Kroes wil grootscheepse schoon maak houden in de verworvenheden en afspraken met betrekking tot de ver keersverbindingen tussen de beide oe vers van de Westerscheide. Eerst de plannen voor de bouw van het brug- tunnelproject van de baan en nu snij den in het bestaande, toch al achterop geraakte apparaat van de veerdien sten. Handicap voor Zeeland daarbij is dat men hier in het verleden te weinig zwart-op-wit heeft laten vastleggen en iuidelijk te goed van vertrouwen is jeweest. Toch mag van een verant woordelijk minister voor een stuk vita le dienstverlening in dit opzicht wor den verwacht dat ze (hoe ernstig in geldnood ook) van een dergelijke situa tie geen misbruik maakt. En dat begint èr hard op te lijken. De argumenten die ze namelijk gebruikt om haar bezuini gingen op de veerdiensten Wester scheide door te zetten slaan nergens op. Zo vindt ze het redelijk dat de passen voor de jaarabonnementen voor de inwoners van Zeeuwsch- Vlaanderen in één klap met 300 pro cent worden verhoogd omdat de be trokkenen tijdens de overtocht een aardig bedrag zouden overhouden aan autokosten. Al eerder heeft mevrouw Smit-Kroes zich laten ontvallen dat de gebruikers van de veerdiensten Wes terscheide er in de toekomst maar aan moeten wennen dat ze mogelijk een kwartiertje langer moeten wachten op de boot. Het getuigt allemaal van bar weinig gevoel voor de positie van isole ment waarin Zeeuwsch-Vlaanderen zich tegenover de rest van Nederland bevindt. Een houding die gedeputeer de staten in hun voorlopige antwoord aan Den Haag beschouwen als een vorm van uitlokking van een afschei dingsbeweging, die - zo schrijven zij „wij oprecht zouden betreuren en niet in het belang van het Koninkrijk ach ten". Een ronde-tafelconferentie in Den Haag over een status aparte voor Aru ba met uitzicht op onafhankelijkheid hoeft niet óók van toepassing te wor den verklaard op Zeeuwsch-Vlaande ren. Nog geen twee maanden geleden hebben gs van Zeeland zich sterk afgezet tegen plannen van het kabinet om het beheer van de veerdiensten Westerscheide over te hevelen van de provincie naar het rijk. De jongste brief van minister Smit-Kroes onderstreept nog eens de noodzaak om het verzet tegen een dergelijk voornemen zo ste vig mogelijk te maken. Wanneer er vanuit Den Haag met zo weinig gevoel voor de wezenlijke waarde van de verkeersverbindingen over de Wester scheide in het belang van de positie voor meer dan 100.000 Nederlandse inwoners in Zeeuwsch-Vlaanderen wordt geredeneerd en gewerkt, is er fundamenteel iets mis. Het klinkt mis schien een beetje goedkoop, maar door haar benadering lokt ze dit soort reac ties uit. Als minister Smit-Kroes een bezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen brengt is het nooit mistig, zelden avond en heeft ze altijd voorrang op de boet... De dagelijkse gebruikers van de veerdiensten Westerscheide weten be ter. vdM Bescherming OR-leden D'66 wil dat minister De Koning (sociale zaken) de wet op de ondernemingsraden zoda nig wijzigt dat de uitzonderingsbepa lingen die ontslag van leden van onder nemingsraden toelaten komen te ver vallen. De D'66-er Nypels dringt hierop aan in schriftelijke vragen aan de mi nister.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1