PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Reagan doet beroep op de Palestijnen zc Tegenstellingen in kabinet over korting uitkeringen VS willen communicatie met Rusland verbeteren 'MOEDIG IMPASSE DOORBREKEN' kleintjes aag LUBBERS WEIGERT VVD UITLEG IKV-actie in oktober mogelijk bij De Peel Solidariteit in geheim bijeen Zonnige perioden Zonnige perioden en in de ochtend nog een enkele bui. Middagtempera- tuur ongeveer 8 graden. Matige weste lijke wind. 226e jaargang no. 86 Woensdag 13 april 1983 AMSTERDAM - De beursindex op de Amsterdamse effectenbeurs heeft gisteren wezen (237,7) een ongekende hoogte De totale omzet reikte met 713 miljoen net een historisch hoogtepunt bereikt. Het uit 1973 stammende record van 130J werd met naar een record. Al met al was het voor de beurs dus een 'dolle dinsdag'. Het gebroken doordat de index opliep tot 131. wijst erop dat men op het Damrak rekening houdt met een opleving van de Behalve de algemene beursindex bereikten ook de index voor de sector economie, internationals (134,5) de sector algemeen lokaal (127,7)en de sector verzekerings- (Zie ook pagina 7). WASHINGTON/,BEIROET/,CAIRO (UPI.DPA, RTR) President Reagan van de Verenigde Staten heeft de Palestijnse leiders dinsdag opgeroepen de impasse in het Midden-Oosten te doorbreken door een 'moedige stap' te doen waardoor koning Hoessein van Jordanië toch aan de vredesbesprekingen kan deelnemen. Reagan deed zijn oproep tot de Palestijnse leiders tijdens een ontvangst op het Witte Huis van sultan Qaboos van het strategisch gelegen Oman aan de ingang van de Perzische Golf. „De Verenigde Staten blijven moreel gebonden aan een vredesplan voor alle volken van het Midden-Oosten. Het plan dat ik heb voorgesteld ligt nog steeds op tafel", aldus de president. Reagan reageerde hiermee voor het eerst op het mislukken van de bespre kingen tussen de Jordaanse koning Hoessein en PLO-leider Yasser Arafat afgelopen zondag over deelname aan het vredesproces Keuze Hij zei dat de Palestijnse leiders voor een duidelijke keuze staan: „Of de status qou en het voortduren van de frustaties van hun volk of een moedige stap nemen om de impasse te doorbre ken". „Wij zullen niet toestaan dat de krachten van geweld en terreur hun veto uitspreken over het vredespro ces", zo zei Reagan. „Ik kan u verzeke ren dat wij geen middel onbeproefd zullen laten om een eind te maken aan het moorden en om dit afschuwelijke hoofdstuk in het Midden-Oosten af te Vlieger gedood bij ongeluk Starfighter DEN HAAG (ANP) Dinsdagmiddag is een Starfighter F-104 straaljager van de vliegbasis Volkel in de buurt van het Engelse Newcastle neerge stort. Daarbij is de vlieger, de 26-jarige twee de luitenant M. Sasbrink-Harkema uit het Brabantse Uden. om het leven gekomen Het slachtoffer was gehuwd. sluiten op een manier die voor alle partijen acceptabel is", zo besloot de Amerikaanse president Sultan Qa boos sloot zich bij de woorden van zijn gastheer aan en zei dat zijn regering het vredesinitiatief 'onwrikbaar steunt'. Ook president Moebarak van Egypte Oscars De film 'Gandhi' over het leven van de Indiase onafhankelijk heidsstrijder is de grote win naar geworden van 55ste Os car-uitreiking m Hollywood De Brits-Indiase produktie kreeg acht Oscars, vier meer dan het filmsprookje 'E.T.'. (PAGINA 2) Gif De Italiaanse regeringscom missaris weet zelf niet precies waar het gif uit Seveso zich bevindt. Maar hij verzekert dat I de dioxine 'ergens in Europa' onder veilige condities is opge slagen. (PAGINA 3) Olieprijzen Er is een goede kans dat de olieprijzen enige tijd stabiel zul len blijven. 'Ook de OPEC ziet de noodzaak daarvan in', meent de Britse minister Gray (PAGINA 5) Radio en televisie: 2. Binnen- en buitenland: 3 en 5. Opinie: 4. Financiën en economie: 7. Provincie: 9, 11, 13 en 15. Sport: 17. en de Saoedische koning Fahd maak ten duidelijk dat er nog mogelijkhe den zijn voor het vredesinitiatief van de Verenigde Staten. Moebarak zei bij terugkeer van een reis van 12 dagen naar vijf Aziatische landen dat bij het eens was met president Reagan dat Jordanië en de PLO meer tijd moesten krijgen om tot overeenstemming te komen want anders zal er "een groot verlies worden geleden", aldus het Egyptische staatshoofd. President Reagan heeft volgens Arabi sche bronnen Marokko gevraagd te bemiddelen tussen Jordanië en de Pa lestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO). Reagan zou koning Hassan II van Marokko zondag hebben gebeld enkele uren na de bekendmaking van Jorda nië dat het na vijf maanden onderhan delen niet was gelukt een gezamenlijk Jordaans-Palestijns standpunt te for muleren. Campagne De Israëlische regering is dinsdag met een grote publiciteitscampagne be gonnen om nog eens 20.000 Israëliërs ertoe te bewegen dat zij zich in het bezette deel van Jordanië vestigen. Het doel van de actie is het aantal joodse bewoners daar te verdubbelen. PARIJS - Op de voorgrond, een modern standbeeld in Parijs, dat door de hoge waterstand van de Seine gedeeltelijk onder water is komen te staan. Op de achtergrond de bekende Notre Dame. ARNHEM/BONN (DPARTR/GPD) - Rijn en Moesel bleven dinsdag stij gen door aanhoudende stortregen. De scheepvaart op beide rivieren is stilgelegd. Trier, aan de Moesel, kondigde de noodtoestand af. Het verder wassen van de Rijn dreigde na woongebieden in Koblenz en Bonn ook de oude stad van Keulen onder water te zetten. In de Domstad werd dinsdagoch tend al een peil van 9.29 meter gelezen. Bij 9.40 meter loopt de oude stad onder. De vorige maal. in het voorjaar van 1980. steeg het water daar tot 9.87 meter. In Bonn werd dinsdagochtend 8.18 meter geme ten. Voor vandaag wordt 9.20 meter verwacht. Ook in Dusseldorf kroop het Rijnwater steeds verder omhoog en kwam al over de kaden op de parkeerplaatsen langs de rivier. DE Rijn bij Lobith bereikte dinsdag morgen een stand van 14.62 meter, ruim een halve meter hoger dan gisteren. In Arnhem is de polder Meinerswyk onder water gezet. De Rijnkades in de stad zijn ondergelo pen. In Arnhem is de waterstand nu 11.76 meter boven NA.P. WASHINGTON (AFP/DPA/RTR/UPI) De Verenigde Staten hebben de Sowjet-Unie concrete maatregelen voorgesteld om de risico's van het per ongeluk uitbreken van een oorlog ver der terug te dringen. Dit heeft minis ter van defensie Caspar Weinberger dinsdag in Washington bekendge maakt. De Amerikaanse regering heeft Sowjet- ambassadeur Anatoli Dobrynin de vol- President Reagan met zin vrouw Nancy en sultan Qaboos van Oman bij de ontvangst op het Witte Huis. BRUSSEL (ANP) - Vandaag gaat in België de prijs van benzine met ruim drie cent per liter omhoog. Zowel super- als gewone benzine worden duurder. De prijs van superbenzine stijgt van 1.81 gulden en die van gewone benzine naar 1.76 gulden. De prijs van een liter LPG stijgt met ruim 2.2 cent nagr bijna 99 cent. Verder worden propaan en butaan duur der. De prijsstijging is dinsdag bekendgemaakt door de Belgische overheid. Die zegt dat ze te wijten is aan de sterke stijging van de notering van de olieprodukten op de internationale markten. gende concrete maatregelen voorge steld: Het tot stand brengen van een ver bindingslijn voor communicatie op mi litair gebied tussen de twee super machten. Hierdoor zou de mogelijk heid ontstaan van het overbrengen van facsimiles tussen de twee nationale centra met het oog op de beheersing van crises. Deze lijn „kan een aanvul ling zijn van de bestaande diplomatie ke kanalen", aldus Weinberger. Het tot stand brengen van „een uitgebreide uitwisseling van gegevens tussen de Amerikaanse en Sowjet- ambassades en de respectieve ministe ries van buitenlandse zaken". Op deze manier „kan men de jongste technolo gische ontwikkelingen snel aan elkaar over brengen en belangrijke documen tatie aan de andere partij doen toeko men die onmisbaar is bij veel diploma tieke inspanningen... Modernisering en uitbreiding van het huidige systeem van directe com municatie tussen de twee staatshoof den (de sinds de Cuba-crisis van 1962 bestaande hot line, tussen Witte Huis en Kremlin), door er een op hoge snelheid functionerend kopieerappa raat aan toe te voegen. Op die manier ..kan men meer inlichtingen aan elkaar doorgeven, waaronder hele pagina's tekst, kaarten en grafieken Het bestuderen van een multilate raal akkoord waarin overleg mogelijk wordt in geval van nucleaire crises. „De landen die een dergelijk akkoord ondertekenen, zouden met elkaar kun nen overleggen wanneer terreurgroe pen nucleair materiaal tot ontploffing zouden brengen of indien terreurgroe pen zouden proberen aan kernwapens te komen". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Premier Lubbers blijft voorlopig tegenover de WD-ministers staan in het conflict dat is ontstaan over de mogelijke korting van de sociale uitkeringen per 1 oktober. Hij weigerde dinsdagavond de liberale bewindslieden duidelijkheid op dit punt te verschaffen. Volgens de woordvoerder van de premier zal een oplossing gevonden moeten worden tijdens de kabinetsvergadering van komende vrijdag, als de ministers de Voorjaarsnota definitief vaststellen. De WD-ministers zijn het niet eens met de uitleg die premier Lubbers geeft aan de kabinetsbesluiten over de Voor jaarsnota. Volgens de liberale bewinds lieden is afgesproken dat het kabinet een apart wetsontwerp in zal dienen, waarmee de sociale uitkeringen per 1 oktober met 2 procent worden gekort. Maandag zei Lubbers in een tv- ultzending. dat niet gevergd kan wor den dat de uitkeringen achteruitgezet worden, zonder dat ook de ambtenaren een inkomensoffer brengen in ruil voor arbeidstijdverkorting. Lubbers schaar de zich hiermee achter CDA- fractieleider De Vries, die eveneens een koppeling legt tussen de uitkeringen en de ambtenarensalarissen Open overleg Volgens Rietkerk is dat verband in het kabinetsberaad niet gelegd Hij wil een „open en reëel overleg" voeren met de ambtenarenbonden, „en dat kan alleen als helemaal los daarvan voorstellen voor de korting van de uitkeringen worden ingediend. Dat is vrijdag ook in het kabinet afgesproken", aldus Riet kerk. Vice-premier Van Aardenne en zijn VVD-collega Rietkerk (binnenlandse zaken) spraken dinsdag uitgebreid met VVD-fractieleider Nijpels over de pro blemen. Volgens Nijpels ziet de VVD geen aanleiding op de eerder gegeven interpretatie van het kabinetsbesluit terug te komen. De korting op de sociale uitkeringen moet doorgaan, on afhankelijk van wal er met de ambte narensalarissen gebeurt Er ontstaat alleen een „nieuwe situa tie" als met de ambtenarenbonden geen overeenstemming over een inko mensoffer wordt bereikt, aldus Nijpels. Dan zou de beperking van de uitkerin gen opnieuw moeten worden bekeken en de ander algemeen inkomensoffer besproken moeten worden Het zal echter zeer moeilijk zijn de 225 miljoen gulden, die de korting van de uitkeringen moet opbrengen, in de rest van het jaar „nog boven water te krijgen", meent de liberale fractieleider Maar het kan niet de bedoeling van het kabinet geweest zijn een koppeling tussen ambtenarensalarissen en uitke ringen te leggen, aldus Nijpels. Het kabinet heeft immers voor één datum gekozen, waarop de uitkeringen gekort zouden moeten worden én de overeen stemming met de ambtenarenbonden zou moeten blijken. Voordat duidelijkheid bestaat over de bereidheid van het overheidspersoneel om in te leveren, moet daarom het wetsontwerp over de sociale uitkerin gen al door het parlement zijn behan deld Dit zou volgens Nijpels uiterlijk de laatste week van augustus moeten gebeuren, omdat anders van een kor ting in het geheel geen sprake kan zijn. Gat De WD kon zich goed vinden in de uitspraken van de premier van vrijdag na afloop van het kabinetsberaad, al dus Nijpels. Het standpunt van Lub bers. zoals die dat maandag voor de tv verwoordde, kan de WD echter niet delen. Volgens de liberale voorman zit er een „vrij groot gat" tussen deze twee optredens van de premier en het waar om van die verandering is Nijpels onduidelijk. Tijdens het gesprek tussen de WD- ministers en Nijpels is gebleken dat de bewindslieden en de WD-fractie in de Tweede Kamer op één lijn zitten. De fractievoorzitter heeft maandag zowel schriftelijk als mondeling contact met de premier gehad over de gerezen problemen De premier heeft echter de liberale fractieleider ook na het gesprek met de WD-ministers geen bevredigend antwoord willen geven. In de loop van de week zal moeten blijken hoe de partijen in het kabinet en de twee regeringsfracties in de Kamer elkaar zullen vinden. Pas vol gende week zal de tekst van de Voor jaarsnota de Tweede Kamer bereiken, aldus de premier in antwoord op schriftelijke vragen van Meijer, vice- voorzitter van de PvdA-fractie. MILHEEZE (ANP) Onderzocht wordt of de landelijke anti- kernwapendemonstratie van het IKV op 29 oktober bij het vliegveld De Peel gehouden kan worden. De mogelijkhe den daartoe zijn inmiddels afgewogen en er wordt serieus over doorgedacht. Dat zei IKV-secretaris Mient Jan Fa- ber dinsdagavond in Milheeze na af loop van een werkbezoek aan onder andere het college van b. en w. van Bakel en een aantal vredesgroeperin- gen uit de omgeving van het vliegveld. Het streven is. aldus Faber, er in ieder geval op gericht om de overlast voor de plaatselijke bevolking bij een eventue le landelijke demonstratie zo veel mo gelijk te beperken. WARSCHAU (RTR) Lech I Walesa, leider van de verboden I onafhankelijke Poolse vak- I bond Solidariteit, heeft afgelo- I pen weekeinde een ontmoeting I gehad met ondergrondse lei- I ders van de vakbond. Dat heeft Walesa dinsdag in een verklaring bekendge maakt. Volgens de verklaring, die via de telefoon werd voorge lezen door Walesa's vrouw. Da- nuta. vond de ontmoeting plaats tussen zaterdag en maandag Niet gezegd is op welke plaats Het is voor het eerst dat mel ding wordt gemaakt van een ontmoeting van Walesa met zijn vroegere collega's van Soli dariteit. die de ondergrondse campagne coördineren. Volgens Danuta Walesa is haar man teruggekeerd in hun apar- tement in Gdansk. Op de vraag wat de verdere plannen van Lech Walesa zijn antwoordde zij: „Laten we de volgende ont wikkelingen afwachten". Het overleg met de top van de buiten de wet gestelde, eerste vrije vakbond Solidariteit, dat over drie dagen plaatsvond en waarbij het er kennelijk om ging de gezamenlijke strategie voor de toekomst vast te stel len. scheen een directe uitda ging te vormen voor de Poolse autoriteiten. Een juridische specialist van de regering zei. dat Walesa door de ontmoeting, 'afhanke lijk van wat er werd bespro ken', juridisch-technisch in een situatie is gekomen, waarin hij zou kunnen worden gearres teerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1