e PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Lubbers wil af van hoge kosten in bouw ttm Reagan gaf bevel tot acties in Nicaragua PZC Vermiste vrouw blijkt ontvoerd mu Verdachte Delft weigert moorden te bekennen DE KRAAM BLEEF LEEG DE JAGER-TOLHOEK LASTEN OVERHEID TE ZWAAR ZWARE OPERATIE 'CUBA-MODEL VERMIJDEN' vandaag Beperking marinebouw Wisselvallig Enkele buien, maar vooral In liet noorden van het land ook perioden met zon, middagtemperatuur onge veer 9 graden. Matige zuidwestelijke wind. 226e jaargang no. 82 Vrijdag 8 april 1983 aanbouwkeukens GOES: Houtkade 7. tel. 01100-21250' Geopend ma.-vr van 8.00-17 00 uur li zaterdag van 10.00-12.00 uur. MIDDELBURG: Korte Noordstraal 1 tel. 01180-33050' Geopend ma.-vr. van 3 00-17.00 uur 1001 bouwmaterialen onder één dak! BONN (AFP.) De parlementariër van de Groene Partij in de Bondsrepubliek, schnaps te drinken", zei hij. Volgens hem zouden gezondheid van het parlement Joseph Fischer, heeft in de week dat hij lid van de Bondsdag is, vastgesteld dat en de functionering van de democratie beter zijn gediend wanneer het gebruik deze een „ongelooflijke vergadering van alcoholici" is. DU verklaarde hij in een van een veel gezonder substantie werd toegestaan. Hij had het over hasjiesj, interview. ,JDe afgevaardigden hangen de hele dag rond in de kantine om waarvan de Bondsdag hel gebruik wil verbieden. UTRECHT (ANP) Premier Lubbers vindt dat het kabinet met bouwminister Winsemius moet gaan praten om oplossingen te vinden die de hoge overheidslasten voor woningbouw en volkshuisvesting drastisch doen verminderen. Lubbers wil nagaan wie in de toekomst bereid is geld te investeren in bouwen en wonen, zonder dat het de overheid wat kost. In dat licht wil hij tevens onderzoeken welk deel van de bevolking het zich kan permitteren om ongesubsidieerd te wonen. Dat zei de premier op het jaarcongres van het Nederlands verbond van on dernemers in de bouwnijverheid. Lub bers verklaarde daar dat de volkshuis vesting in Nederlander tot zijn onge noegen zo langzamerhand geheel door de overheid wordt betaald. „Dat zullen we op orde brengen", zei hij. Op 1 juli wordt om te beginnen het budget voor individuele huursubsidie gehalveerd. Minister Winsemius heeft kost geleden gezegd dat het niet de taak van de overheid is om de bouwnijverheid nieuw leven in te blazen. Zodra de economie weer aantrekt, komt het met de bouw ook wel weer goed, meent hij. Lubbers noemde dit een 'ontoereiken de redenering'. „Sommige ministers denken dat ze hun huiswerk goed hebben gedaan. Die hebben het mis". Premier Lubbers zei voorts dat voor herstel van de economie de overheids bezuinigingen slechts van beperkte in vloed zijn. Het belang van verminde ring van het financieringstekort in het kader van de voorjaarsnota wordt overschat. Volgens de minister president zijn er nog minstens drie andere factoren van belang voor een nieuwe groei van de economie. De bedrijven moeten weer gaan investe ren. him afcetverwachtingen, vooral voor de export, moeten beter worden, en er moet worden gekapt in het oerwoud van vergunningen en proce dures waarin veel ondernemers ver dwalen. Lubbers is redelijk optimistisch over herstel van de economie. Volgens hem zal de totale produktie van het Neder landse bedrijfsleven dit jaar niet ver der dalen en zullen de'investeringen licht stijgen. Alleen de werkgelegenheid zal nog niet verbeteren maar. aldus de premier, met enige vertraging zal het econo misch herstel zoals dat zich in de VS, (Van onze verslaggever) DELFT De gisteren gearresteerde Cevdet Yilmaz, die wordt verdacht van de schietpartij in het Delftse café 't Koetsiertje waarbij zes doden en vier gewonden vielen, heeft nog geen bekentenis afgelegd. Premier Lubbers Omtrent het verhoor, dat donderdag avond laat op het hoofdbureau van politie in Delft zou beginnen, zal justi tie het grootste stilzwijgen in acht nemen. Dit is in het belang van zowel het onderzoek als van de verdachte. Het verhoor zal enkele dagen in besla gen nemen. De 27-jarige Cevdet Yilmaz werd don derdagmiddag om half drie in een woning in Zaanstad gearresteerd op aanwijzing van de Amsterdamse poli tie die een anonieme tip over zijn verblijfplaats had ontvangen. Hij ver bleef bij kennissen, die volgens een mededeling van de politie niet op de hoogte waren van het feit dat Yilmaz werd gezocht. Woensdagavond had bij deze familie om een slaapplaats voor de nacht gevraagd. De politie van Zaanstad deed op twee Op de markt in Delft is de kraam van de dinsdagavond bij de schietpartij in een Delfts café omgekomen mevrouw Sneekes leeg. De gezamenlijke marktkooplui in Delft hebben haar kraam echter voorzien van bloemen en van foto's van mevrouw Sneekes en van haar eveneens bij de schietpartij omgekomen 12-jarige dochter. Groot-Brittanniê en de Bondsrepu bliek heeft aangekondigd, ook Neder land bereiken. Premier Lubbers zei donderdag in Utrecht ook, dat verkorting van de werktijd en met behoud van een uitke ring laten werken van mensen zonder baan wel eens noodzakelijk zou kun nen blijken te zijn voor een opleving van de economie. Wie tegen korter werken is, is kortzichtig, meent Lub bers. Het minimum-jeugdloon zal na 1 juli niet verder worden verlaagd. Lubbers vindt de aangekondigde verlaging per 1 juli met 10 procent het uiterste. „Verder naar beneden kan niet", zei bij. Lubbers verklaarde voorts, dat de voortgang in de spreiding van de PTT geen doorgang zal vinden als dat 1,6 miljard gulden kost, zoals de hooddi- rectie van de PTT hem heeft verfeilt adressen van Turkse gezinnen een in val. Daarbij werden in totaal vier arres taties verricht. Toen één van hen bij herkenning door twee Delftse politie agenten de gezochte man bleek, wer den de andere drie Turken weer vrijge laten. Tijdens de inval lag de verdachte in een bed te slapen. Zonder verzet gaf hij zich over aan de politie. Een wapen had hij niet bij zich en is ook daarna niet gevonden. De vermoedelijke vluchtauto, een blauwe Lancia, werd evenmin aangetroffen. De andere auto, een Fiat, werd kort na de verspreiding van het politiebericht aangetroffen op rijksweg 4 bij Leid- schendam. De wagen werd bestuurd door de broer van de verdachte, afkom- (Slot zie pag. 6 kol. 1) Parijse studenten, in verzet tegen wijzigingen in de artsenopleiding, braken gisteren een straat op. Met de stenen wilden de studenten een barricade opwerpen. De Franse oproerpolitie kwam echter snel in actie en maakte binnen het uur een einde aan de demonstratie. (Van onze correspondent) WASHINGTON President Reagan en zijn 'kernkabinet' hebben in april vorig jaar openlijke en bedekte acties bevolen tegen Nicaragua. Uit een zeer geheim document, dat de New York Times donderdag openbaar heeft gemaakt, blijkt een beleid dat ten doel had „de toename te voorkomen van het aantal staten naar Cubaans model". Mevrouw Van der Valk Opnieuw ontvoerder Van der Valk in Italië aangehouden DEN BOSCH (ANP) I» Italië is de 32-jarige Italiaan Gian Franco C. aan gehouden die door de politie wordt gezien als een van de 'breinen' achter de ontvoering van mevrouw Van der Valk uit Nuland. Twee rijkspolitie mensen zijn donderdag naar Italië vertrokken voor assistentie bij het verhoor van C. C. werd enkele dagen terug in het Noorditaliaanse -Trescore Balneareo aangehouden, terwijl hij zich van een vals rijbewijs bediende. C. had vanuit een gehuurde woning in Den Bosch een groot aandeel in de voorbereidingen van de ontvoering van mevrouw Van der Valk en werkte daar later ook daadwerkelijk aan mee. aldus de rijks politie in Den Bosch donderdag in een mededeling Twee maanden geleden werd de vriendin van C., de 27-jarige Anna R.. met wie hij in Den Bosch samenwoonde, in Italië opgespoord en verhoord. Zij is op vrije voeten. C. moet in zijn vaderland nog een straf van vier jaar en acht maanden uitzitten. De kans op uitlevering aan ons land is volgens de politie nihil. Deze zouden in Washingtons ogen ba ses kunnen vormen voor ondergrondse activiteiten, belangrijke zeewegen in gevaar kunnen brengen en een directe militaire bedreiging kunnen vormen aan of nabij de Amerikaanse grenzen. In kringen van het Amerikaanse minis terie van buitenlandse zaken vreest men nu dat de activiteiten van de „Contra's" (die vanuit Honduras met Amerikaanse steun Nicaragua zijn bin nengevallen) de VS uit de hand zijn gelopen. Rond Reagans beleid is een snel in kracht toenemende politieke storm opgestoken in het Congres, dat bij wet pogingen heeft verboden om de Nicaraguaanse regering omver te wer pen. Reagan en zijn naaste adviseurs keur den nadrukkelijk een militaire staats greep goed in Guatemala, die een einde maakte aan een gekozen regering. Ter wijl de VS formeel hun militaire hulp aan dat land bleven opschorten totdat een verbetering in het naleven van de mensenrechten zou zijn te constateren, keurde de Amerikaanse regering al kort na de omwenteling in het geheim ondergrondse acties goed tegen linkse verzetsbewegingen die de militaire machthebbers zouden kunnen bedrei gen. De woordvoeder van het Witte Huis. Larry Speakes, bevestigde donderdag indirect de echtheid van het nu uitge lekte document, maar hij waarschuw de de pers het stuk „zeer zorgvuldig te Vliegveld Zuid-Limburg Op het vliegveld Zuid-Limburg in Beek wordt deze maand de bestaande grote start en landingsbaan vernieuwd. De totale vernieuwing zal ruim 19 miljoen gulden bedragen, aldus het ministerie van verkeer en waterstaat. bekijken om te kunnen begrijpen wat het betekent, op welk tijdstip het kan zijn opgesteld en welke status het had". „Het punt is", aldus Speakes, „dat de politiek van de president met betrek king tot Cuba en zijn expansionisti sche politiek in het Carabisch gebied bekend is. We verzetten ons tegen wat de Cubanen doen, we bestrijden de Russische bevoorrading van Cuba en de Sowjet-aanwezigheid daar, we be strijden de Cubaanse bevoorrading van opstandelingen in Midden- Amerika en de expansionistische ideeën die ze hebben". „Dat is alle maal duidelijk", aldus de woordvoer der. MAASTRICHT (ANP) Tientallen bij dc Maastrichtse gemeentepolitie binnengekomen tips over de sinds 28 maart vermiste fysiotherapeute M. J. Narinx-Otten (34) uit Meerssen hebben nog niet geleid tot opsporing van de vrouw. Wel is duidelijk geworden dat mevrouw Narinx door meerdere personen van haar vrijheid is beroofd. Dat heeft een woordvoerder van de gemeentepolitie van Maastricht donderdagavond bekendgemaakt. Tussen 20.15 uur en 22 45 uur op 28 personen vastgegrepen en in de bestel- maart is een wit getinte grote bestel- bus geduwd. De bus reed in volle vaart bus gezien die recht tegenover de prak- weg. De wagen is nog met gevonden, tijkruimte van mevrouw Narinx aan de De man van de ontvoerde Kom praten! De stuurgroep die de maatschap pelijke discussie over het energie beleid regelt, roept het publiek op te komen pratenDe belangstelling voor de discussiebijeenkomsten is zeer matig. (PAGINA 5) Campingperikelen De leiding van de camping De Zandput geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de benadering van de caravanhouders. In de toekomst zullen de gasten, die verbolgen zijn over ontbreken van stroom en wa ter, beter worden geïnformeerd. (PAGINA 17) Biesboschwater De landbouwers in Zeeuwsch- Vlaanderen krijgen over een aan taljaren water uit de Biesbosch. De 'waterfabriek' van de PZEM zal buiten bedrijf worden gesteld. (PAGINA 17) Damverrassing Auke Scholma doorbreekt de dam- hegemonie van Clerc en Van der Wal. De leider in de nationale titel strijd profiteert van de ballorigheid van wereldkampioen Jannes van der Wal en heeft een voorsprong van twee punten op Rob Clerc, die hij vandaag tegenover zich aan het bord vindt. (PAGINA 23) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3, 5 en 6. Opinie en achtergrond: 4. Financiën, economie: 7. Varia: 9 en 10. Kunst en cultuur: 11. Provincie: 15, 17,19 en 21. Sport: 23. Sterhngruwe in Maastricht half op een voetpad geparkeerd stond. Op het mo ment dat mevrouw Narinx haar prak tijkruimte verliet, is zij door meerdere 35-jarige autohandelaar M. Narinx be vindt zich voor zover de politie be kend nog steeds op zijn vakantieadres aan de Italiaanse kust. Hel kabinet wil de marinebouw bij De Schelde beperken tot een capaciteit van ongeveer een miljoen manuren. Uit een brief van minister Ruding blijkt, dat de mogelijkheden voor export bijzonder klein worden geacht. (PAGINA 15)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1