CBTB: ook bezuinigingen op landschap en recreatie Geschil over snelheid nieuwe dubbeldekker Verkaveling kost bijna 4 Wolphaartsdijk miljoen gulden Rëunie-feest op vliegveld Woensdrecht Presentatie bouwplannen Beursstraat Vlissingen PZC/Provincie KRITIEK OP REGERINGSBELEID Oeverval bij Biezelingsche Ham ontdekt Virusziekte postduiven zaait paniek College GS: geen uitstel dammenbouw PROVINCIE WIL MEER VERMOGEN BOEREN BETALEN 54 GULDEN PER HECTARE Inbraken scholen in Vlissingen DINSDAG 15 MAART 1983 GOES De Christelijke Boeren- en Tuindersbond West-Nederland heeft scherpe kritiek op het beleid van minister G. Braks en staatssecretaris A. Ploeg van landbouw en visserij. Volgens de organisatie wordt er naar verhouding téveel bezuinigd in de agrarische sector, terwijl de beide bewindslieden de sectoren natuur en landschap en recreatie buiten schot laten. Tijdens een onlangs gehouden vergadering toonde voorzitter P. W. Blokland van de CBTB-West-Nederland begrip voor de noodzaak tot bezuinigingen, maar hij eiste dan wel een evenwichtige verdeling daarvan. Hij constateerde dat de regering bezig is op haar beste koe onverantwoord te bezuinigen. Blokland vond dat instanties als staatsbosbeheer en de particuliere na tuurbescherming moeten gaan naden ken over een ander beleid, „en dan een beleid dat minder kost en meer verant woordelijkheid bij de boeren laat". Het hoofdbestuur toonde zich zeer veront rust over plannen om door verkoop van domeingronden geld vrij te maken voor de aankoop van natuurgebieden. Vastgesteld werd dat zo'n handelwijze erg duur is en extra kosten van zeker 2400 gulden per hectare per jaar bete kent. De CBTB-ers meenden dat de huidige wijze van natuurbescherming, via aankoop van gronden door de overheid, achterhaald is, zeker in een tijd van bezuinigingen. Het hoofdbestuur van de standsorgani satie besloot aan te dringen op het inzetten van jeugdige werklozen in de tuinbouwsector. Bij het verrichten van onderzoek zijn vele mogelijkheden om jongeren in te schakelen, maar ook elders in de tuinbouw is ruimte voor GOES Halverwege februari is in de Biezelingsche Ham, gelegen aan de Westerscbelde tussen Hansweert en Hoedekenskerke, een oeverval ont dekt. De afschuiving vond plaats ter hoogte van de Boonepolder, in een slikkengebied. De afstand tot de teen van de dichtstbij gelegen zeedijk is ongeveer 325 meter, zodat de oeverval geen gevaarlijke situaties opleverde. Dit blijkt uit een mededeling van het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland aan de alge mene vergadering. De verdere gedra gingen van de oeverval zullen door middel van peilingen worden gevolgd. Direct na het constateren van de oever val zijn er al peilingen uitgevoerd. De grootste gepeilde diepte hierbij was NAP -9.50 meter. De lengte van de val, langs de laagwaterlijn gemeten, be draagt ongeveer 85 meter, terwijl de grootste inscharing 45 tot 50 meter is. De mededeling van het waterschapsbe stuur komt aan de orde in een openba re vergadering woensdag 30 maart, aanvang 13.30 uur in het waterschaps huis te Goes. Dan komt ook ter bespre king een voorstel tot deelname in de ruilverkaveling Wolphaartsdijk, voor zover het gaat om verbetering van de waterbeheersing. De kosten komen grotendeels via rijkssubsidie terug. Het dagelijks bestuur vraagt de hoofdinge landen verder in te stemmen met ver betering van de afwatering in de Nieu- w-Sabbingepolder bij Wolphaartsdijk. De kosten rijn nog geen 70.000 gulden. Het was aanvankelijk de bedoeling dit karwei mee te nemen in een eventuele ruilverkaveling, maar dat is niet meer mogelijk nu de polder uit het verkave- lingsblok is verdwenen. DEN HAAG De in ons land weinig voorkomende virusziekte Para Mixo 3 heeft onder postduivenhouders pa niek veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn al meer dan dertig postduiven aan deze vogelziekte gestorven. Tot nu toe is de ziekte gesignaleerd in de provin cies Groningen, Noord-Holland en Brabant. Om verdere uitbreiding van de virusziekte te voorkomen, wordt postduivenhouders aangeraden hun vogels te laten inenten. De paniek onder de postduivenhou ders wordt vooral veroorzaakt door berichten dat bij zieke postduiven in Amsterdam symptomen van de ge vreesde ziekte New Castle Desease (NCD), de zgn. vogelpest, gevonden zouden zijn. Dierenarts Stam van de Utrechtse Universiteit die een onder zoek instelt naar deze vogelziekte, zegt dat er geen sprake is van vogelpest. „De zieke duiven vertonen andere symptomen dan zij die met vogelpest besmet rijn. Bij de nu geconstateerde ziekte treden geen verlammingsver schijnselen op. De postduiven die met Para Mixo 3 besmet rijn, krijgen diar ree en sterven daarna vrij plotseling". Opvallend hierbij is dat jonge duiven, in tegenstelling tot de oudere, sneller doodgaan. Het virus is volgens de Utrechtse arts overgebracht door Franse en Italiaanse postduiven. Loodsenvereniging Vlissingen viert 25-jarig jubileum VLISSINGEN - De vereniging 'De Ne derlandse Loods' houdt vrijdag 22 april, ter gelegenheid van haar 25-jarig jubi leum een ledenvergadering in hotel Bri tannia. Sprekers zijn ir P.C. de Man, se cretaris-generaal ministerie Verkeer en Waterstaat en prof mr W. Duk. Na de vergadering, die om 14.30 uur begint, volgt een optreden van het 'Schelde Loodsenkoor. Om halfzes begint de ju bileum-receptie. jongeren die ervaring willen opdoen, één en ander met behoud van uitke ring. aldus de CBTB-ers. Uitvoerig werd gepraat over de bestrij ding van bacterievuur. Plannen van het ministerie van landbouw en visserij hiervoor, noemde vice-voorritter W. J. Sanderse zeer teleurstellend. Hij had veel duidelijker ingrepen verwacht, het Domburg wil crossen op strand verbieden DOMBURG - De commissie algemene en bestuurlijke zaken in Domburg praat morgen, woensdag, over een al dan niet in te stellen verbod om met motorvoertuigen op het strand te rij den. Op dit moment laat de algemene politieverordening (APV) geen stap pen toe tegen degenen die met motoren en bromfietsen over het strand cros sen. Het is de bedoeling dat dit crossen wordt verboden, waarvoor echter een wijziging van de apv vereist is. Verder praten de commissieleden over de openingstijden van de café's in Dom burg. In het seizoen mogen de bars en dergelijke tot twee uur 's nachts open blijven; buiten het seizoen echter tot één uur. Vanuit het overlegorgaan mid den- en kleinbedrijf is erop aangedron gen om ook buiten het seizoen de café's tot twee uur 's nachts open te houden. De commissievergadering begint woensdagmiddag om vier uur in het ge meentehuis van Domburg. hoofdbestuur sprak onder meer uit dat de overheid het grootste deel van de bestrijdingskosten moet betalen; dat Bridgecursus in de Stromenwijk MIDDELBURG - De Stichting Welzijn voor Ouderen en de Open Club voor Ou deren in de Stromenwijk te Middelburg beinnen woensdag 16jnaartmeteenbe- gincursus bridge. Oudere wijkbewo ners zijn dan welkom op een introduc tiebijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden in de Ontmoetingskerk. aan de Oosterscheldestraat in Middelburg en begint om 10.00 uur. Zware schade bij aanrijding in Vlissingen VLISSINGEN - Bij een aanrijding op de' kruising van de Prins Hendrikweg en de Veerhavenweg in Vlissingen zijn maan dag omstreeks kwart voor een twee per sonenauto's zwaar beschadigd. Het on geluk gebeurde doordat de automobi list F. B. uit Vlissingen, die vanuit de Veerhavenweg in de richting van het station wilde gaan. op de kruising geen voorrang verleende aan R. F. M. V. De laatste reed met zijn personenauto over de Prins Hendrikweg in de richting van de Paul Krugerstraat. er een aanplantverbod moet komen van kwetsbare struiken; dat er een wettelijke basis moet komen voor be heer en onderhoud van (natuurgebie den met waardplanten. Sanderse, inhakend op de situatie in de akkerbouw, gaf aan dat de problemen in de Europese Gemeenschap steeds toenemen, vooral door de groeiende produktie en veranderde handelsposi tie. Hij wees op plannen voor heffingen op de produktie. De gevolgen voor de nederlandse akkerbouwers kon San derse nog niet overzien. Ook hij ging uitgebreid in op de bezuinigingen. Voortzetting van het landbouwonder zoek achtte hij van veel gewicht en desnoods te betalen via een kleine eigen bijdrage voor alle boeren (bij voorbeeld door tussenkomst van het Landbouwschap. MIDDELBURG Het dagelijks be stuur van de provincie wijst ieder uitstel van de aanleg van de rompar- timenteringsdammen in het ooste lijk deel van de Oosterschelde on voorwaardelijk van de hand. Dat zei gedeputeerde J. D. de Voogd maan dag tijdens een vergadering van de statencommissie voor verkeer en waterstaat Hij hield de commissie voor, dat uitstel niet te accepteren is om de te verwachten effecten op het milieu, maar vooral om de negatieve gevolgen voor de visserij. „Wij aanvaarden geen uitstel dan om technische redenen", zei de heer De Voogd. De minister van verkeer en waterstaat laat zich door de raad van de waterstaat over een mogelijk uit stel van de bouw van de Philips- en Oesterdam adviseren. Overigens deelde de heer De Voogd mee, dat de minister heeft laten we ten. dat ze de weg over de storm vloedkering. in ieder geval voor zover het de verbinding over de kering zelf betreft, niet op de lange baan wil schuiven. De minister acht het moge lijk tot tolheffing over de gaan. maar het dagelijks bestuur van de provin cie wijst die gedachte van de hand. zo maakte de heer De Voogd duidelijk. Marja Kooman van MTV onderscheiden met KNGV-speld MIDDELBURG - Tijdens de jaarver gadering van de Middelburgse Turn vereniging '69 (MTV) is Marja Kooman onderscheiden met de KNGV-speld. De leidster van de ritmische en jazz- gymnastiek kreeg haar onderschei ding voor het vijfentwintigjarig lid maatschap van het gymnastiekver- bond opgespeld door MTV-voorzitter J. Jongeman. Bij het huishoudelijke gedeelte werden voorzitter Jongejan. tweede penning- meesteresse D. van de Ende. mevrouw N. Sjouken en de heer P. Klap in hun bestuursfuncties herkozen. De heren P. MIDDELBURG - Het is te verwachten, dat er een conflict zal ontstaan tussen het provinciebestuur en „Den Haag" over de vraag op welke snelheid de derde dubbeldekker mag worden ge bouwd. Rijkswaterstaat is van oor- Lunchbijeenkomst Nijverheid en Handel in Vlissingen VLISSINGEN - Het departement Zee land van de Nederlandsche Maatschap- Dongen en J. Meyndert vormen de py voor Nijverheid en Handel houdt kascommissie. Om een sluitende begro ting te krijgen werd besloten de contri butie per 1 mei te verhogen en ook door het houden van rommelmarkten wordt getracht de benodigde financiën te ver krijgen. Het ledental liep vorig jaar van %8 terug naar 911. VLISSINGEN - De projectgroep Beschermd Stadsgezicht houdt donderdag 24 maart een inspraakavond over de nieuwbouwplannen voor woningen aan de Beursstraat en het Bellamypark in Vlissingen. Zoals gemeld omvatten de plannen voor het herstel van de woningen Beursstraat 3,5 en 7 de bouw van in totaal tien eenheden voor kleine huis houdens. De gevels van de in 1979 door brand verwoeste huizen worden in hun oorspronkelijke staat teruggebracht. De inspraakavond wordt gehouden in de bovenzaal van "The Flying Dutchman' aan de Smalle Kade en begint om 20. 00 uur. De gevels van de drie door brand verwoeste panden in de Beursstraat zullen weer in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, zoals hier op de tekening is weergegeven. GOES - Uitvoering van een ruilverka veling van beperkte omvang bij Wol phaartsdijk kost bijna 4 miljoen gul den. De boeren moeten daarvoor 26 jaar lang een eigen bijdrage van 54 gulden per hectare per jaar op tafel leggen. Het overgrote deel (67 procent) van de kosten wordt uit gemeen schapsgelden betaald. De ruilverkave ling heeft een oppervlakte van bijna 800 hectare, waarvan circa 700 hectare cultuurgrond. Het ruilverkavelings- blok bestaat uit vier polders; Oost- Nieuwland, Oosterland, Oud- Sabbinge en Zuiderland, alle daterend van voor 1600. Er liggen 729 boerenbe drijven in het gebied. Eén en ander blijkt uit het zogenaamde SLcii.nuiifeciiaptyw. v .ou. uu .uiiverka- veling Wolphaartsdijk (het artikel 34- rapporti. dat is uitgebracht door de Centrale Cultuurtechnische Commis sie (CCC) te Utrecht. Er is vele jaren aan de voorbereidingen gewerkt. De aanvraag voor de verkaveüng werd al in 1976 door de landbouworganisaties gedaan. Aanvankelijk was het blok véél groter. Bijna 1200 hectare aan polders verdween in de loop van de jaren, omdat de daarin gelegen grond eigenaren gebruikers een ruilverkave ling om uiteenlopende redenen niet meer zagen zitten. Een inspraakproce dure toonde dat aan. De voornaamste verbeteringen die door het op de schop nemen van het gebied tot stand moeten kuuien. zyn. een herindeling van de gronden; de grootte en vorm van de kavels, alsme de hun ligging ten opzichte van de bedrijfsgebouwen zullen verbeteren; kavelconcentratie en afstahdsverkor- ting worden bevorderd, een verbetering van de ontsluiting van bedrijfsgebouwen en gronden, door aanpassingen in het wegennet, mede gericht op niet-agrarisch ver keer. een verbetering van de waterbeheer sing. waardoor de exploitatiemogelijk heden van de gronden plaatselijk wor den verruimd, medewerking aan het handhaven en versterken van natuurwetenschappe- dinsdag 22 maart een lunchbijeen komst in hotel 'Britannia' aan de Bou levard Evertsen in Vlissingen. Tijdens deze bijeenkomst, die om 12.00 uur be gint, zal de heer M. M. van Notten, direc teur van het Institutum Europeaeum in Brussel - een particuliere organisatie die zich bezig houdt met het analyseren i het overheidsbeleid -. spreken over het onderwerp 'Sloehaven - Vrijhaven'. B en w Vlissingen: niet parkeren op het Stadhuisplein VLISSINGEN Het college van b en w Tydens de inspraakavond, de bewoners uit de directe omge- van Vlissingen wil het stadhuisplein ving krygen hiervoor nog een uitnodiging van het gemeente- afsluiten voor auto's. Het college stelt bestuur, komen ook de plannen voor het pand Bellamypark dat het steeds meer parkeren op het 1, het voormalige café 'De Vriendschap', aan de orde. Hierin voetgangersplein leidt tot „onordelij- wil men drie woningen realiseren. Als laatste onderdeel van ke toestanden en gevaarlijke verkeers- de nieuwbouwplannen komt het project 'kopbebouwing Bel- situaties". lamypark' aan de orde. Hierin wil men zeventien kleine wo- v j b en w wordt het stadhuisplein ningen realiseren. Het ontwerp voorde kopbebouwing is van vestieine van de nieuwe AM- het VUssingsearchitectenbureauJobsebv.dat voor de pan- en ^t Dostkantoor steeds Seoaian de Beursstraat van architectenbureau Wisse/Tuin- ïs^ee^aatl hS hofSlemmer uit Vlissingen. plaatsen van lage betonnen paaltjes moet daar nu een eind aan maken Het college constateert dat er parkeer problemen zijn voor de bezoekers van de aan het Stadhuisplein gelegen kan toren. Daarom willen b en w dat er tus sen de Badhuisstraat en de Dokter Nol- sonstraat een zogenaamde 'blauwe zo ne' komt, waar men gedurende een kor te tijd met behulp van een parkeerschijf mag parkeren. De twee maatregelen kosten in totaal 19.500 gulden. Ponywedstrijden in Serooskerke (W) SEROOSKERKE CW.) - De ruiterver- eruging Sé-ros in Serooskerke iW.) hield het afgelopen weekeinde diplo mawedstrijden voor kinderen. Voor het examen B-dressuur slaagden: Birgitte Keppel, Marian van Campenhout en Margot den Toonder. Voor het examen B-springen slaagden: Petra Midavaine, Sigrid Jansen en Irene de Voogd. De uitslag van de 's middags verreden ponydressuurwedstrijden is: B-hcht: 1 Ricarda Schouten met Gerwin; 2 Petra van de Weele met Polly; 3 Anne de Feyter met Amorette; 4 Ilonka Luit- wieler met Phlox. 5 Anita Rekkers met Angelique. B-zwaar: 1 Monique Bek met Esther; 2 Irene de Voogd met Senny; 3 Astrid van de Veer met Spartaan. L: 1 Sibylle Vader met Amo rette; 2 Janet Duvekot met Yakouta. deel, dat vijftien knopen voldoende is, maar de provincie wil, dat het nieuwe schip zestien en een halve knoop kan varen. Dat liet gedeputeerde J. D. de Voogd maandag weten aan de staten commissie voor verkeer en waterstaat. De gedeputeerde zette uiteen, dat in een werkgroep en een stuurgroep de bouw van de derde dubbeldekker wordt voorbereid, maar dat minister Smit- Kroes van verkeer en waterstaat on langs een eigen adviseur heeft aange trokken. Uit contacten met die advi seur is duidelijk geworden, dat hij uit gaat van een schip, dat vijftien knopen kan maken. „Dat kan een conflict met VLISSINGEN - Onbekenden hebben het afgelopen weekeinde ingebroken in twee gebouwen van de Vlissingse scholengemeenschap Swanenburgh. In beide gevallen drongen zij het ge bouw binnen door een ruit te vernie len. Er wordt een bedrag van 90 gulden vermist en een hoeveelheid etenswa ren met een waarde van enkele honder den guldens. In het lts-gebouw aan de Zaaihoekweg vonden de daders niets van hun gading. In het gebouw van de ïnho/mhno-afde- ling legden de daders beslag op een hoe veelheid etenswaren die gebruikt wor den voor de lessen. Daarnaast vonden zij een bedrag van 90 gulden aan klein geld. Den Haag worden", zei de heer de Voogd. Hij maakte duidelijk, dat in Zee land wordt uitgegaan van de hogere snelheid: om veiligheidsredenen en om een schema te kunnen aanhouden, waarbij twee keer per uur een afvaart is. De heer De Voogd zette uiteen, dat voor de dubbeldekker al veel varianten zijn bekeken om zo zuinig mogelijk te werken. „De tafels en stoelen aan boord worden van hard PVC. We kunnen niet verder versoberen", zei hij. Hij duidde er verder op. dat met de grootst mogelij ke haast gewerkt moet worden. „We zijn al achter op het schema en de wer ven in Nederland zitten te wachten op werk", aldus de heer De Voogd. Verantwoordelijkheid De minister van verkeer en waterstaat heeft overigens het provinciebestuur laten weten, dat de walaccommodatie in Vlissingen en Breskens in het twee de kwartaal van 1985 klaar zal zijn. In tussen heeft de hoofdingenieur direc teur van rijkswaterstaat in Zeeland la ten weten, dat de waterstaat geen ver antwoordelijkheid meer wil nemen voor het gebruik van de kleine aanleg- inrichtingen. Dat om redenen van vei ligheid. Rijkswaterstaat heeft de Pro vinciale Stoombootdienst geadvi seerd de kleine aanleginrichtingen zo beperkt mogelijk te gebruiken. De heer De Voogd meende, dat de me dedelingen over het niet meer nemen van de verantwoordelijkheid en over een beperking in het gebruik haaks op elkaar staan. Hij duidde aan, dat in ie der geval over de kleine fuiken gepraat moet worden, omdat op een bepaald moment gedurende vier maanden de grote fuiken niet gebruikt kunnen wor den vanwege te verrichten v heden. on Ken en enkele terrein tjes: aanbrengen van landschappelijke voorzieningen die de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten, door behoud en ontwikkeling van de verscheiden heid in het landschap. De CCC is ervan overtuigd dat de activiteiten de omstandigheden voor de boeren zullen verbeteren, terwijl tegelijk het milieu zoveel mogelijk wordt gehandhaafd en plaatselijk kan worden verhoogd. In het bedrag van bijna 4 miljoen gulden is niet inbegre pen 0,5 miljoen gulden voor aanvullen de beplanting en 1 miljoen gulden voor kavelverbeteringswerken op verzoek van boeren zelf (met rijkssubsidie tot 40 procent). VEEL OUDE VLIEGTUIGEN WOENSDRECHT - Op en boven het vliegveld Woensdrecht heerst vrijdag 13 mei een nijvere drukte. Verwacht wordt dat circa 1500 mensen zich die dag verzamelen voor een Reünie. Bovendien zullen sinds lange tijd weer volop vlieg tuigen af en aan vliegen. Zowel mi litairen als burgers zijn uitgeno digd. Daarbij horen ook de mede werkers van de voormalige straal motorenwerkplaats en het depot straalmotoren. Nu al staan een kleine duizend be zoekers op de gastenlijst geno teerd. Sommigen van hen komen van ver: Brazilië, Curagao. Nieuw- Zeeland. Onder de aanmelders be vindt zich de bekende vooroorlogse vlieger Dries van der Poest-Cle- ment sr uit Nisse. Hij ontving on langs het verzetskruis uit handen van prins Bemhard. Het idee voor de reünie ontstond enkele jaren geleden tijdens de commando-overdracht van de vüegbasis. Het enige probleem, waar de organisatoren zich mee za gen geconfronteerd, was het 'prik ken' van een jaar Het vliegveld heeft in de loop der jaren namelijk nogal wat verschillende bestem mingen gehad Eigenlijk waren de Duitse bezetters de eersten, die daadwerkelijk het vliegveld benut ten. Omdat geen duidelijke oprich tingsdatum bestaat, kozen de be trokkenen voor 1983. Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de gemeen te Hoogerheide toestond het ge bied voor de luchtvaart te bestem men Een comité van twaalf mensen heeft handen vol werk aan de voor bereiding gehad. Zo wordt onder meer de Hangar-zuid, waar in het avondfeest zich afspeelt, geheel op geschilderd in de kleuren blauw wit Voorts is het de bedoeling dat foto's van alle vliegtuigen die op Woensdrecht hebben gestaan de wanden sieren. Inmiddels is een ruwe schets van het programma gemaakt. De orga nisatie wil de basis omstreeks 11.00 uur openstellen voor de reünisten. Ook de fabriek en de oude werk plaats zijn te bezichtigen. Nieuws gierigen kunnen dan bekijken, wat er zoal veranderd is. De organisato ren willen de bezoekers 's morgens de gelegenheid geven om eens rus tig met deze of gene te babbelen. Voor de middag zijn enige vluchten gepland. Vanaf 14.00 worden ver schillende demonstraties gegeven. Het zogenaamde oude Fokkerteam zal opstijgen, de grasshoppers (een luchtmacht helicopterteam) zal bo ven het vliegveld cirkelen en gepro beerd wordt een oude D-21 (oor logsvliegtuig) gereed te hebben voor een vlucht. Bovendien zal een formatie vliegtuigen, beginnende met de Tigermoth, de veranderde modellen door de jaren heen de monstreren Verder toont een zweefvliegtuigclub een staaltje van zijn kunnen. Op de grond zijn brandweerlieden actief en is er een hondendemonstratie. Het middag programma duurt tot ongeveer 17.00 uur. Buikdanseres De luchtmachtkapel zal het avondfeest in de Hangar-zuid ope nen. Na dit concert treedt het com bo van Wil de Bras op. Bovendien heeft de afdeling welzijnszorg een buikdanseres gecontracteerd, die een half uur de aanwezigen moet bezighouden. Als een rode draad door de geschie denis van het vliegveld loopt het nationale stuntteam 'Whiskey Four'. Deze internationale ver maarde vliegers opereerden van 1956 tot 1965, toen twee van de vijf piloten verongelukten tijdens een demonstratie. Later is het team in een nieuwe samenstelling nog één jaar actief geweest. Ook hiervan zijn foto's terug te vinden tijdens de Reünie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 9