8 DINSDAG 15 MAART 1983 DMITRI FRANK ARIE Frank, Trudy eri Judith van HoofS |=4354 BB Vrouwenpol-S pder, 3 ij-Kon. Julianalaan 3. FAMILIE BERICHTEN Heel verdrietig zijn wij om het heengaan van onze lieve oom COR LAPORT Wij zullen zijn zorgzaamheid en vriendschap erg missen. Nw.- en St. Joosland: Jan en Mattie Oranje Oost-Souburg: Ada en Wim Kokelaar Op ons rust de droevige taak mee te delen dat zaterdag is overleden GERT-JAN HOOGDUIN penningmeester van de CNV-Districtsraad Zeeland Gert-Jan werd maar 26 jaar. Onze gedachten gaan vooral uit naar zijn vrouw Nelly. Moge zij de kracht vinden deze moeilijke' tijd door te komen. Léon Phemambucq, voorzitter Lies Jorritsma, secretaris Want loij weten, dat, indien de aardse tent. waarin wij wonen. iDordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. 2 Cor. 5:1 Met verslagenheid namen we kennis van het overlijden van onze gewaardeerde collega en goede vriend GERT-JAN HOOGDUIN Zijn opgewektheid en hulpvaardigheid zullen in onze herinnering blijven voortleven. Trooste de Here Nelly en de familie. Christelijke Basisschool Yerseke Joop en Marianne van den Berg Louis en Ria Schipper David en Inge Bakker Ebbing en Saskia Osinga Jannie en Kees Dagevos Els van Dalen en Rob Boontje Carolien Padmos Joke Verschuure mevrouw J. D. Ruissen-Dekker Arie Bouwmeester Bea van den Berge Yerseke, 12 maart 1983. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch levenons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. welke is in Christus Jezus, onze Here. Rom. 8:38 en 39 Met ontroering hebben we kennis genomen van het overlijden van onze onderwijzer, de heer J. G. HOOGDUIN Gedurende zijn verbondenheid aan onze school heeft hij zich doen kennen als een uitstekende leerkracht, die zich volledig inzette voor school en kinderen. Bestuur, leerlingen en ouders van de Christelijke Basisschool te Yerseke. J. de Koeijer, voorzitter J. Bol, secretaris Lied 444:3 Diepbedroefd namen we kennis van het overlij den van onze meester J. G. HOOGDUIN Wij geloven dat de Here Jezus, van Wie hij ons vertelde, Zijn Vaderarmen ook voor hem heeft geopend. De leerlingen van de 2e klas Christe lijke Basisschool Molenlaan 13. Yerseke. 12 maart 1983. .Jlust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, je hebt het als een moedig mens gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden? En wie kan voelen wal je hebt doorstaan?" Heden is na een smartelijk lijden uit ons midden weggenomen mijn lieve man, mijn lieve zoon, onze broer, zwager en oom LEIN TRAAS echtgenoot van L. Francke op de leeftijd van 58 jaar Kloetinge: L. Traas-Francke Familie Traas Familie Francke. 13 maart 1983. Ds. H. Boersmastraat 22 4481 CE Kloetinge. Geen bloemen Lein is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes", Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot bezoek aldaar dagelijks van 15.00 tot 15.30 uur en van 19.00 tot 19.30 uur. De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 18 maart om 13.15 uur in bovengenoemd Uitvaart centrum waarna aansluitend om 14.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Kloetinge. Heden overleed onze schoonzuster JACOMINA D1NA DE VRIEZE-SCHOUWENAAR C. Schouwenaar-v. d. Berge J. Schouwenaar-v. d. Berge Krabbendijke, 13 maart 1983. Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde moeder en oma ALIDA ROSALIA PIETERNELLA COLIJN-WANST weduwe van Cornelis Isaac Colijn op de leeftijd van 72 jaar. Nijmegen: Anneke en Theo van Steen-Colijn Sabine en Claudia Ooij: (Ubbergen): Janny en Jan Huisman-Colijn Vlisingen: Carel en Paula Colijn-Braakhuis Maarten. Beek, 14 maart 1983. Huize Kalorama. Correspondentieadres: C J. Colijn, Mendelssohnlaan 21, 4384 MP Vlissingen. De overledene is opgebaard in rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlisingen. Gelegenheid tot afscheid nemen, don derdag, voorafgaande aan de begrafenis van 12.30 tot 13.00 uur. De H. Mis van Requiem zal worden opgedragen donderdag 17 maart om 13.15 uur in het kerkcen trum Open Hof, A. Gogelweg 59 te Vlissingen (Paauwenburg), gevolgd door de begrafenis op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen om ongeveer 14.30 uur. Liever geen toespraken. Met dankbaarheid voor hetgeen hij voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u met droefheid mede, dat uit onze familiekring is weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom JACOBUS POPPE op de leeftijd van 73 jaar. Nw.- en St. Joosland: J. Poppe C. J. Bliek-Poppe I. Joosse J. Barentsen-Thoolnaar A. Poppe E. Baas-Poppe J. Baas Neven en nichten Nw.- en St. Joosland, 14 maart 1983. Met droefheid geven wij u kennis van het toch nog plotseling overlijden van mijn man en onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader JACOBUS POPPE op de leeftijd van 73 jaar. Nieuw- en Sint Joosland: N. W Poppe-Francke De Lier: A. P. Poppe A. M. Poppe-van de Vreede Middelburg: J. W. Poppe-Marteijn M. Marteijn Lekkerkerk: W. J. Goverse-Poppe I. Goverse Klein- en achterkleinkinderen. 4339 AE Nieuw- en Sint Joosland, 14 maart 1983. Molendijk 72. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 16 maart van 17.30 tot 18.30 uur De begrafenis zal D.V. plaatsvinden óp vrijdag 18 maart 1983 om 12.00 uur op de algemene begraaf plaats te Nieuw- en Sint Joosland. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in het dorpshuis, Veer- straat 2. Geen bloemen. Geen bezoek aan huis. Geen toespraken. Met droefheid geven wij u kennis van het overlij den van onze broeder, zwager en oom GEERAARD ANDRIES STEKETEE echtgenoot van W. J. Verkuil op de leeftijd van 73 jaar. Leersum, 13 maart 1983. 's-H.-H.kinderen: P. M. Steketee OostrSouburg: A. Steketee P. Steketee-v. d. Velde Naarden: P. G. Steketee E. G. G. Steketee-v. d. Hoek Oost-Souburg: D. E. Joziasse-Steketee L. H. Joziasse Heden heeft de Heere tot Zich genomen, na een langdurig geduldig gedragen lijden onze geliefde schoonzuster, tante en oudtante WILLEMINA POLDERMAN-DE BREE weduwe van Pieter Polderman in de leeftijd van 82 jaar P. Stroo P. Jeras-Polderman Mej. W. Polderman W Polderman Neven en nichten. Koudekerke, 14 maart 1983. Schoolstraat 14. Correspondentieadres: A. Jacobse, Dokstraat 9, 4331 HK Middelburg. De overledene is opgebaard m het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag a.s. van 19.00 tot 19.30 uur. De rouwdienst, die geleid zal worden door de weleerwaarde heer ds. drs. A. N. Verheul, zal worden gehouden donderdag 17 maart 1983 om 11.00 uur in de ontmoetingsruimte achter de Gereformeerde Kerk te Koudekerke, waarna de teraardebestelling zal plaatshebben om 12.00 uur op de algemene begraafplats. Geen bezoek aan huis. Begrafenis- en crematieverzorging" Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rocbussenstraat 3. Vnssmgeri te! 01184-13417. h.q g 12772. Begrafenis- en crematieverzorging P. Sinke "DE VOORZORG" H. G. van Zalen Vlissingen Industrieweg 20 01184-12760 Middelburg Molenwater 41 01180-27683 Na een liefdevolle verpleging en verzorging in het Verpleegtehuis "Der Boede'. afd. Beatrix, behaag de het de Heere na een geduldig gedragen lijden van ons weg te nemen onze geliefde broer, zwager en oom ADRIAAN HUIJBREGTSE in de ouderdom van bijna 83 jaar. Uit aller naam, Iz. Huijbregtse. Koudekerke. 13 maart 1983. Verpleegtehuis 'Der Boede'. Correspondentie-adres: Iz. Huijbregtse. Oostkapelseweg 34, 4353 EK Serooskerke. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van 'Der Boede'. te Koudekerke. Bezoekuur dagelijks van 16.30 tot 17.00 uur. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 18 maart 1983 om 15.00 uur op de algemene begraaf plaats te Serooskerke. Hieraan voorafgaande vindt voor de familie en belangstellenden een rouwdienst plaats in de zaal van 'Der Boede'. Ter Poorteweg 15 te Koudekerke. die geleid zal worden door de weleerwaarde heer ds. Q. v. d. Vrie. Na afloop van de teraardebestelling is er gelegen heid de familie te condoleren in de aula op de begraafplaats. Na een liefdevolle verpleging in Verpleeghuis 'Ter Valcke'. nam de Heere nog onverwachts in de Hope des Eeuwigen Levens tot Zich, mijn geliefde man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader JAN WITTE echtgenoot van Dina Walhout op de leeftijd van 82 jaar. Ps. 119:36 oude ber. Borssele: D. Witte-Walhout Goes: J. Witte Krabbendijke: N de Dreu-Witte J. de Dreu Krabbendijke: M. van den Dorpel-Melis A. van den Dorpel Elspeet: J. Witte M. Witte-van de Kamp Borssele: A. Witte L. S. Witte-Kraak Borssele: M. Krijger-Witte Borssele: A. Krijger-Witte J. Krijger Elspeet: K. van Middendorp-Witte G. van Middendorp Hendrik Ido Ambacht: D. Maas-Witte J. Maas Borssele: C. Walhout-Witte A. Walhout Borssele: L. Meerman-Witte M. Meerman Klein- en achterkleinkinderen. 4454 BK Borssele, 12 maart 1983. Wielingenstraat 25. Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het mortuarium van het Verpleeghuis 'Ter Valcke', Valckeslotlaan 200 te Goes. Gelegenheid tot bezoek aldaar dagelijks van 15.30 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 19.00 uur. De begrafenis zal D.V. plaatshebben woensdag 16 maart om 13.00 uur op de Algemene Begraaf plaats te Borssele. vanuit de zaal van de Kerk der Gereformeerde Gemeente. Gelegenheid tot condoleren aan huis en na de begrafenis in voornoemde zaal. Geen bloemen. Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve vader, groot- en overgrootvader WILLEM PIETERSE weduwnaar van Adriana Jacomina Petiet in de ouderdom van 92 jaar. Santpoort: L. Pieterse H. M. Pieterse-van der Linden Zoutelande: J. N. Pieterse-Wagenaar J. Lievense Klein- en achterkleinkinderen. Oost-Souburg, 14 maart 1983. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever'. Correspondentieadres: J. N. Pieterse-Wagenaar, Duinweg 23, 4374 EA Zoutelande. De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 18 maart 1983 om 13.30 uur op de algemene begraafplaats te Oost-Souburg. PZC DE KRULLEBAK De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Heden overleed onze lieve zuster, tante en oud tante WILHELMINA ADRIANA VERTREGT Geboren te Middelburg 13 april 1894. Overleden te Wageningen 11 maart 1983. Amersfoort: A. J. van den Burg-Vertregt Bergen op Zoom: mej. mr. E. W. Vertregt Neven en nichten Wageningen, 11 maart 1983. 'Belmonte', flat 207. Gen. Foulkesweg 119. Correspondentieadres: Stadsring 61. 3811 HN Amersfoort. De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op heden, dinsdag 15 maart a.s. om 13.00 uur in de aula op de Algemene Begraafplaats aan de Oude Diedenweg te Wageningen, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden. Vertrek vanaf het rouwcentrum aan de Gen. Foulkesweg 50 te Wageningen om 12.40 uur. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebe stelling in de aula op de begraafplaats. Op 10 maart 1983 overleed mijn geliefde dochter en onze zuster S IET JE DE VRIES-VAN DER MOST Koudekerke: M. A. v. d. Most-Pot Vlissingen: L. J. v. d. Most C. S. v. d. Most-Soetens 4382 AB Vlissingen, Boulevard Bankert 44. BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT, J. de Kok, tel. 01103-1517. b.g.g. 1327. PRUNUSSTRAAT 25, 4431 DC 's-GRAVENPOLDER. 12 maart overleed on ze beste buurman en vriend 73 jaar oud. We zullen hem zeer missen. Fam. Meeuwse- Verschuure, Wolphaartsdijk. Plaats uw familie berichten in de PZC DE KRULLEBAK is de PZC jeugdkrant 10-14 jarigen De Krullebak verschijn! icdi rc 2c dinsdag van de maand al» losse bijlage DE VOLGENDE KRULLEBAK VERSCHIJNT DUS OP DINSDAG 12 april Brieven van jou 10-14 jarige) liefst kort, kunnen nog ingestuurd worden tot 30 maart Krullebakjes zijn echte kleine adverten ties tegen zakgeldprijsjes 0,25 per re gel i Ze kunnen voor het volgende num mer nog op alle PZC-kantoren ingeleverd worden tot 7 apnl DE KRULLEBAK vraag erom, zeur er des noods om, ouders, haal die krant even uit üw krant. I V, Na een liefdevolle verzorging van ruim 6 jaar in het verpleegtehuis 'Ter Valcke' te Goes is zacht en kalm van ons heengegaan onze schoonzuster en tante CORNELIA MARIA VERWIJS in de ouderdom van 88 jaar. Psalm 42 vers 5 berijmd. Familie Verwijs-Janse Familie Verwijs-van Es Familie Verwijs-Dees Familie Verwijs-Boogerd Familie Verwijs-van Nieuwenhuijzen Familie Verwijs-Vogelaar. Goes, 13 maart 1983. Verpleegtehuis 'Ter Valcke'. Correspondentieadres: Damstraat 67, 4401 AC Yerseke. De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van 'Ter Valcke'. Bezoekuren van 15.30 tot 16.00 en van 18.30 tot 19.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 16 maart a.s. op de algemene begraafplaats te Yerseke om 10.30 uur vanuit het bejaardentehuis 'Vredelust', Damstraat 68. Gelegenheid tot condoleren n bovengenoemd gebouw. de begrafenis in Rectificatie Voor de uitgave van een boekwerk over de tram-, bus- en treindiensten op Zuid- Beveland ontbreken mij nog de gegevens over de vervoersbedrijven in de zak van Zuid-Beveland van G. J. de Jager en de weduwe Louisse. Degenen die historische opnamen en of andere bruikbare materialen van deze bedrijven in hun bezit hebben worden verzocht contact met mij op te nemen. J. G. van Hartingsveldt Langegracht 27 4421 EW Kapelle Tel. 01102-1978 KMS en kerncentrale Ontslag activiste (1) Als een lichtpunt in deze donkere da gen voor de KMS kwam het bericht dat de provincie Zeeland dit bedrijf een fi nanciële ruggesteun wil geven ten be drage van 50 miljoen gulden via een ren teloze lening. Deze gelden kunnen ter beschikking worden gesteld door te putten uit een kapitaalreserve van de PZEM, welke reserve o.a. is opgebouwd door de goede bedrijfsresultaten met de kerncentrale Borssele. Alhoewel kern energie in het maatschappelijk gebeu ren hedentendage nog steeds con troversieel wordt benaderd, constateer ik in dit verband, dat deze energiebron van de PZEM niet alleen goed functio neert doch tevens de nodige financiële middelen verschaft om een bedrijf bij te staan dat financieel aan de grond zit. De PZEM en het provinciaal bestuur van Zeeland hebben in dit opzicht hun ware gezicht laten zien. Voor hun daad werkelijke steun ben ik hen zeer erken telijk. Met ernstige bezorgdheid hebben wjj kennis genomen van het voorgenomen ontslag van mej. A. van de Bosse. Uiter aard kunnen en willen wij geen uit spraak doen over haar functioneren als zodanig. Wanneer echter in een ontslag aanvraag aan de kantonrechter argu menten worden gebruikt die de vrije meningsuiting en iemands activiteiten in zijn vrije tijd betreffen, vinden wij dat dat raakt aan de fundamentele rechten van de mens en komen wij dicht in de buurt van Berufsverboten. Wij willen met klem tegen deze gang van zaken protesteren. Wij hopen dat de kanton rechter dit probleem als zodanig ook zal erkennen. Werkgroep Vrouwen voor Vrede Goes Irene Corbet Adenauerstede 41-41, Goes Els Scheele Reigerstraat 7, Heinkenszand Principes •.aiiusiaan o vlissingen Ontslag activiste (2) Volgens PZC 21-2-83 wijst de PSP-Zee- land de opvatting van de IKV-secreta- ris van de hand: „Dat de Scheldewerk- nemers steun verdienen... ook als ze fre gatten bouwen". Beide groepen doen daarmee werknemers onrecht. Het IKV: „Principiële pacifisten... zullen daar niet gaan werken", a) Afgezien van keuzemogelijkheden zijn velen daar niet gaand) werken", b) Wie is christen, maar geen principieel pacifist? Wie een zwaard draagt, draagt dat tegen Chris tus, maar niet tevergeefs. Dat is een waarschuwing, geen goedpraterij. Deze PSP-ers tonen slecht begrip voor medemensen en van economie, die nooit kan drijven op produktie van fre gatten, alcohol, drugs, tabak. Een paci fistische, socialistische maatschappij kan bestaan. Die kan christelijk of hu manistisch zijn. Een kapitalistische, luxe of fascistische maatschappij moet parasiteren op minderbedeelden. Op ongelijkwaardigheid. De PSP-secreta- ris schrijft, PZC 23-2-83: „Het bestuur (van PSP-Vlissingen, dat nog niet be stond) stapte stukje bij beetje op" enz, en „Het is spijtig te moeten constateren dat na dit conflict mensen elkaar ken nelijk niet meer positief kunnen bena deren om weer verder te gaan". Hij be paalt wat een conflict is, dat het buiten zijn groep thuishoort en als hij dat niet volhouden kan, geeft hij na veel aan drang toe dat hij het ook niet uit wil praten. Is dat de nieuwe positieve grondhouding? Veel mensen, ook PSP- ers hebben een baan in de dienstverle ning die beter wordt betaald dan pro- duktiearbeid. Dienen is vooral waar heid dienen. De goede weg naar echt leven. Fregatten bouwen is niet goed. Maar droog brood bakken voor bij standstrekkers en taartjes voor de fre- gatbemanning en hun vrienden, is dat zoveel beter? Als je eerst de taartjes af schaft heeft niemand meer een fregat nodig om zijn taartje te verdedigen Als we daarna allemaal met een even klein stuk taart blij zijn ook niet Maak dat een kind maar eens wijs met een sigaar in je mond en een pot bier in je hand. Verontrust PSP-lid Arie Bilius Thorbeckelaan 28 Vlissingen Trijfel Het hoogwaardig mengsel dat Nico Scheepmaker ons voorschotelt in de PZC van 9 maart, smaakt ronduit slecht, zelfs na een uurtje sudderen in de oven. Zijn baksels mislukken trou wens wel vaker M van Son-de Kerf Houtmarkt 6 Hulst Door middel van deze brief wilden wij eageren op het bericht van 19-2-1983 in iw krant over het dreigende ontslag van de beroepskracht Addie van de Bosse bij de MCJO te Middelburg. Wij vinden dat het het bestuur van de MCJO niets aangaat wat mensen in hun vrije tijd doen. Verder vinden wij het juist de plicht van een christen om kritisch te staan ten opzichte van al datgene wat tot een mogelijke vernieti ging van de aarde (kernenergie) zou kunnen leiden. Als een ander belangrijk punt van bezwaar tegen Addie. wordt door het bestuur van de MCJO ge noemd: (en wij citeren uit het rapport aan de kantonrechter)het schrijven van een scriptie, waarin ze zelf aangeeft sterk veranderd te zijn in haar levensvi sie en ze zich afvraagt of ze nog wel zin nig binnen de MCJO kan werken...". Wij vinden het toch wel getuigen van kwali teit als iemand, in dit geval Addie, 129 bladzijden lang probeert, op een voor ons integere manier, haar veranderen de levensvisie te beschrijven op basis van historisch onderzoek naar het func tioneren van de MCJO. Datje dan in het spanningsveld christendom-marxisme terecht konit, is ons inziens een logi sche zaak. Als Addie stelt (en wij citeren uit haar scriptie): „dat ik een andere weg m geslagen ben. een weg die ver dere studie en kritisch handelen van mij vraagt. Ik ben er nog lang niet en daarnaast leef ik in een maatschappij, die - wil ze rechtvaardig zijn - een funda mentele verandering behoeft, waaraan ik misschien een heel klein steentje bij kan dragen, ..."(einde citaaat) dan geeft ze volgens ons een reële weergave van de problematiek waarin vele vooral La tijns-Amerikaanse christenen zich be vinden: namelijk hoe te werken vanuit het spanningsveld christendom-mar xisme aan een samenleving die mensen de mogelijkheden biedt om een 'mens waardig bestaan' te leiden, zonder moord, doodslag, armoede, honger, dorst, onderdrukking, vrijheid van me ningsuiting, kortweg: hoe een einde te maken aan de situatie zoals men die extreem aantreft in een aantal Latijns- Amerikaanse landen. Wat ons betreft is het een goede ontwikkeling als er chris tenen komen met een nieuw ideaal: in de rechterhand de bijbel, in de linker hand 'het Kapitaal'. Dr. H. van Manen Drs. T. Kooistra Drs. J. van der Schoor Drs G van Gerven A. Scheepers Docenten Katholieke Sociale Academie 'Markendaal'. Beukenlaan 1, Breda

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 8