ZEELAND" L D'66: snel gesprek met minister over KMS Deel van belastingbeslagen bij bedrijf Gebr. De Jonge opgeheven Akkoord over afvloeiing 16 man bij Hertel Zeeland 'PZEM-winst voor de KMS een doorbraak9 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT OPHELDERING OVER 'RARE DINGEN' PERSONEEL MAANDAG INGELICHT almanak MEER ZEKERHEID VOOR LONEN Automobilist gewond in Middelburg Vrouw geschept door auto in Vlissingen PAGINA 7 DINSDAG 15 MAART 1983 MIDDELBURG - Het dagelijks bestuur van de provincie is voorsbands niet be reid extra te betalen om alsnog de uit voering van de vaste oeververbinding over en onder de Westerschelde moge lijk te maken. Dat zei gedeputeerde drs. R. C. E. Barbé maandag in de sta tencommissie voor verkeer en water staat. Op 23 maart heeft een afvaardi ging van gedeputeerde staten een na der gesprek met minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat. Bij die ge legenheid zullen zoveel mogelijk argu menten voor de aanleg van de verbin ding worden aangedragen. Maar over een eventueel extra financieel bod van de provincie zei de heer Barbe: „We doen nog geen water in de wijn". Het Nederlands Economisch Instituut doet op dit moment voor de provincie nader onderzoek om goed zicht te krij gen op de kosten en baten van het pro ject en om duidelijk te krijgen, wat de macro-economische effecten ervan zijn. Met dat materiaal zullen gs bij de minis ter verschijnen. Over de mogelijke re sultaten van het gesprek met de be windsvrouwe hield de heer Barbé zich maandag op de vlakte ..We zullen er alles aan doen om de minister te over tuigen. dat het om een goed project gaat", verzekerde hij de statencommis- VLISSINGEN - D'66 wil op zeer korte termijn opnieuw een gesprek in de kamercommissie voor economische zaken met minister Van Aardenne over de KMS, de Rotterdamse Droogdokmaat schappij (RDM) en de onderaannemers van RSV, die zich het afgelopen weekeinde hebben ver enigd in een stichting. Fractievoorzitter van D'66 in de tweede kamer Maarten Engwirda maakte dit maandag bekend na een werkbezoek aan De Schelde in Vlissingen. „Er zijn een paar rare dingen gebeurd en daarover is snel opheldering nodig. De voorwaarde van de minister voor zijn steun aan KMS, dat het bedrijf voor minimaal 20 procent van het personeel ontslag moet aanvra- gen en dat het een samenwerking moet aangaan met RDM, maakt een zeer merkwaardige indruk", aldus het kamerlid. De heer Engwirda zei zeer verbaasd te zijn over de eis met betrekking tot het overlevingsplan, dat de directie van De Schelde voor 1 april moet inleveren. ..Van Aardenne heeft vorig jaar zelf nog gepleit voor een verzelfstandiging van de KMS en moet daarbij blijven. Zelf standigheid van de KMS biedt de beste perspectieven voor de toekomst. De on dernemingsraad en directie zijn het daarover eens", zo was het kamerlid ge bleken uit gesprekken op het bedrijf. Hij zei geen enkel bezwaar te hebben tegen normale samenwerking, maar wel tegen het creëren van nieuwe mini- holdings, met een zelfde constructie als RSV. ,,Wij willen weten wat de rol van minister Van Aardenne precies is ge weest- Ik vind, dat de minister zich ver schuilt achter de bewindvoerders", zei h(j verder. De fractievoorzitter van D'66 in de Tweede Kamer zei te beschikken over aanwijzingen, dat de marine-orders voor De Schelde naar voren zullen wor den verschoven. Dat is volgens hem duidelijk geworden uit gesprekken met minister Van Aardenne van economi sche zaken en Van Houwelingen van de fensie. Van Iersel De ondernemingsraad van De Schelde en de vakbonden hebben maandag ook een gesprek gehad (in Den Haag) met het CDA-Kamerlid Van Iersel. Die stel de zich volgens voorzitter D. de Leeuw houd van de vijf onderdelen van de van de ondernemingsraad ook op het KMS-groep. standpunt dat De Schelde zelfstandig Vandaag (dinsdag) volgen noggesprek- moet blijven voortbestaan, met be- ken met de Kamerleden A. van der Hek DRS H. EVERSDIJK: (PvdA) en M. Jacobse (WD), waarin zal worden aangegeven dat de Schelde- groep zelfstandig moet blijven. De Vlis- singse commissie van advies en bij stand voor de economische zaken ver gadert vandaag (dinsdag) over de situa tie bij De Schelde en de plannen van de provincie, om 50 miljoen gulden van de PZEM te lenen aan het bedrijf. Deze vergadering in het stadhuis van Vlissin gen begint om 17.00 uur. De afdeling Valkenisse van het CDA heeft maandagavond tijdens een afde- lingsvergadenng in Biggekerke met al gemene stemmen een motie aangeno men waarin de afdeling haar verontrus ting uitspreekt over de situatie rond RSV. Het CDA wijst in de motie op de 'niet te onderschatten gevolgen van ge hele of gedeeltelijke sluiting van de KMS in Vlissingen OOSTKAPELLE - ,J)e beslissing van het provinciaal bestuur van Zeeland om vijftig miljoen gulden uit de PZEM-reserves beschikbaar te stellen voor De Schelde, is een ware door braak in het provinciaal industrie- en werkgelegenheidsbeleid van de laat ste jaren. Hiermee is namelijk erkend; dat de PZEM niet alleen een producent is van energie, maar ook een instru ment voor die industrie- en werkgele- genheidspolitiek." De vice-voorzitter van de fractie van het CDA in de twee de kamer, drs H. Eversdijk uit Hein- kenszand, zei dat maandagavond in De Moerbei in Oostkapelle. waar hij een bijeenkomst van de afdeling Domburg van zijn partij bijwoonde. De heer Eversdijk noemde de beslissing 'een goede stap op weg naar redding van de KMS'. Verder verheugde hij zich over wat hij noemde de 'doorbraak in het starre denken van PvdA en WD'. In een breder verband zei hij 'dat het goed is, dat met de grote reserves van de PZEM iets nuttigs wordt gedaan'. „Die winsten zijn gemaakt door le veranties aan het bedrijfsleven. De af gelopen jaren heeft de PZEM dank zij het Zeeuwse bearyisieven flink kunnen 'oppotten' en nu doet de PZEM iets te rug voor het Zeeuwse bedrijfsleven Een prima gebaar." Dubbeldekker De heer Eversdijk zou het 'geheel nor maal' vinden, als de derde dubbeldek ker bij de KMS zou worden gebouwd. „Als de order vandaag zou worden ge gund, dan kan morgen met de bouw worden begonnen, zo is mij tijdens een recent bezoek aan de KMS gebleken. Ook overige civiele scheepsbouw moet mogelijk blijven, want als de economie aantrekt, kan daar behoefte aan zijn. Bovendien zijn er nieuwe ontwikkelin gen gaande in de scheepvaart, waarbij de KMS in de toekomst wellicht een rol kan spelen," aldus de heer Eversdijk. Hij doelde hiermee op de opkomst van kleinere, maar veel snellere schepen. De vice-voorzitter van het CDA sloot zijn toespraak af met de mededeling dat zijn partij zich zal blijven uizetten voor een ongedeelde KMS WEMELDINGE - De restauratie werkzaamheden aan de Wemel- dingse korenmolen De Hoop vorde ren. Maandagmorgen is met behulp van een kraan de kap van de molen getild. Een aantal onderdelen van die kap, zoals enkele spanten en dra gers van de constructie waarop de wiekenas draait, moeten worden vervangen. Het bleek eenvoudiger te zijn de kap daarvoor naar de grond te halen dan een steigerwerk rond de molen aan te brengen. Het streven is erop gericht de restaura tie van de molen deze zomer gereed te hebben. De Hoop is één van de twee molens die het silhouet van Wemeldinge be palen. De andere, Aeolus, is al eerder gerestaureerd. Beide zijn het eigen dom van de gemeente Kapelle Mo len De Hoop stamt uit 1866. In 1973 kocht de gemeente hem aan van een Belg. die er een zomerwoning van had gemaakt. In verband daarmee was het binnenwerk eruitverwijderd. Het gemeentebestuur van Kapelle wilde aanvankelijk slechts het bui tenwerk van de molen in oorspronke lijke staat terugbrengen, maar daar wilde monumentenzorg geen mede werking aan verlenen. Deze rijks dienst eiste dat De Hoop zowel van binnen als van buiten zou worden ge restaureerd. Terwijl de plannen daar voor werden gemaakt, ging de toe stand van de molen er steeds verder op achteruit. Zozeer zelfs dat in 1977 de wieken moesten worden verwij derd. omdat het gevaar bestond dat delen ervan naar beneden zouden ko- Met de restauratie van de molen is ruim 3,5 ton gemoeid. Daarvan blijft ongeveer 130.000 gulden voor reke ning van de gemeente. Met de restau ratiewerken is afgelopen zomer be gonnen. Tussen september en fe bruari heeft het herstel evenwel stil gelegen, omdat de molenmaker toen naar een ander karwei moest. Wan neer de molen weer in oude luister is hersteld, zal de Wemeldingenaar J D. van Willigen de wieken regelmatig laten draaien. Maarten Engwirda VLISSINGEN - De directie van Hertel bv (isolatie) is niet de vakbonden en ondernemingsraad tot een overeen stemming gekomen over een afvloei ingsregeling voor 16 personeelsleden in de afdeling scheepsisolatie te Vlis singen. Het personeel is maandag inge licht. In totaal werken 49 mensen bij deze Zeeuwse vestiging van Hertel. Landelijk wordt in totaal voor 40 per soneelsleden ontslag aangevraagd. Het bedrijf is volgens directeur J. Na- bom al sinds januari bezig met een reor ganisatie in verband met een verminde ring van de werkgelegenheid bij het be drijf. Hij ontkende maandag, dat het ontslag een direct gevolg is van de hui dige problemen met de werkgelegen heid bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde. Bij de bepaling van het aantal ontslagen is vblgens hem reke ning gehouden met enkele orders, die Zoekactie naar oorlogsmateriaal in Breskens BRESKENS - De duik- en demonteer- ploeg van de Explosieven Opruimings dienst uit Den Helder is, maandag een zoekactie naar oorlogsmateriaal be gonnen in de Boskreek te Breskens. Maandag werd er één granaat gevon den. De zoekactie zal veertien dagen in beslag nemen. TERNEUZEN - Dc jaarlijkse inzame ling van Simavi (medische hulp aan de Derde Wereld) dreigt in Terneuzen te mislukken na krantenberichten over 'valse' collecten, vorige week in Ter- neuzen en Axel. Collectanten voor Simavi kregen maandag in veel gevallen een bruusk 'nee' te horen, toen ze zich met een inte kenlijst aan dc deur meldden. Sommi ge Terneuzenaren motiveerden hun weigering met de opmerking, dat er al genoeg verwarring was ontstaan rond liefdadigheidsacties en ze daarom maar van een bijdrage afzagen. Aanleiding tot het rumoer: een mede deling van de Temeuzense politie, dat kinderen de - wél goedgekeurde - collec te voor het Reumafonds doorkruisten met een inzameling voor een weeshuis. Achteraf bleek het te gaan om leerlin gen van de Temeuzense Prins Willem van Oranjeschool, die op pad waren voor het kindertehuis 'De Gansenhoef van de Stichting 'Wilhelmus van Na- ssauen' in Maarssen. Hoewel dat te goe der trouw gebeurde, was er voor deze collecte geen toestemming verleend door de gemeente. De school maakte uiteindelijk een eind aan de actie. Zaterdag dook er een bericht op over een 'valse' collecte in Axel. Ook daarbij waren kinderen betrokken De vrijwilligers van Simavi in Terneu zen - onder wie 100 leerlingen van het Temeuzense Zeldenrustcollege - lijken nu de dupe te worden van de verwar ring. Voor déze inzameling is wél offi cieel toestemming verleend. Simavi is een algemene vereniging, die op uiteen lopende manieren hulp verleent aan de mensen in de Derde Wereld. De organi satie stelt medicijnen en instrumenten beschikbaar maar is ook actief bij het regelen van goed drinkwater, voldoen de en gevarieerd voedsel, het inrichten van kleine klinieken en het opleiden van gezondheidswerkers. Artsen, ver pleegkundigen en dorpshelpers dienen hun aanvragen rechtstreeks in bij Si- De intekenlijsten van de collectanten zijn voorzien van een stempel van de Temeuzense gemeentepolitie, nog niet zijn verstrekt. Wanneer die niet doorgaan bestaat de kans. dat nog meer personen moeten afvloeien Districtsbestuurder W. Waumans van de Industriebond FNV bevestigde maandagavond, dat is ingestemd met de afvloeiingsregeling voor de ontsla gen personeelsleden. „Wij hadden geen argumenten om daartegen nee te zeg gen. Het werk in de Isolatie loopt sterk terug. Het betreft nu 16 mensen die werken bij De Schelde, maar misschien komen er op termijn in de indirecte sfeer nog een of twee bijzo verwachtte hij- Het personeel van de overige vestigin gen is nog met op de hoogte gebracht van het sociaal plan. dat met bonden en ondernemingsraad is afgesproken. Zij worden volgens de directie vandaag (dinsdag) ingelicht. ZEEUWSE Wachtkamer Wij betreden slechts ongaarne de spreekkamers van doktoren om ons te laten bekloppen en be luisteren. maar onze tegenzin wordt doorgaans getemperd door de zekerheid, dat wij voor wij lol de spreekkamer worden toegelaten, eerst enige tijd in de wachtkamer moeten passeren. Daar namelijk hóórt een mens nogeens wat. Onlangs bijvoorbeeld zaten wij er, samen met een mevrouw. Toen de arts arriveerde, richtte hij het woord tol haar: „Hoe gaat het nu?" Ach,"sprak de vrouw, de hand opstekend, „1 flesje was goed. Maar wat erin zat heeft niet ge holpen". S-HEERENHOEK - De belasting dienst heeft een aanzienlijk deel van de beslage het bedrijf die waren gelegd op de bezittingen vanGebr. De Jonge in 's-Heerenhoek opgeheven. Dat is ge daan nadat een voor de fiscus aan vaardbare regeling is getroffen voor de betaling van dc belastingschuld van de heren De Jonge, zo vertelde de in specteur van de directe belastingen in Middelburg, M. J. Hanssen. maandag. Hij deelde mee dat 'enkele grote besla gen' al zijn opgeheven en de rest bin nen niet al te lange termijn zal volgen. Een en ander betekent dat er meer ze kerheid ontstaat over de uitbetaling van de salarissen aan de 140 werkne mers van het 's-Heerenhoekse bedrijf. De bedrijfsvoerders kunnen weer be schikken over de gelden die binnenko men uit de lopende projecten waarmee investeringen kunnen worden gedaan en lonen betaald. Hanssen toonde zich maandag erg te vreden met de regeling die is getroffen tussen de belasting en de heren De Jon ge: ..Er is naar tevredenheid een beta- iingsovereenkomst gesloten. Er is ook al geld binnen Hanssen wilde niet zeg gen waar het geld waarmee de belas tingschulden worden betaald vandaan komt. Hij gaf aan dat dat voor de belas ting niet belangrijk is, als het maar be taald wordt. Ook wilde hij niet nader ingaan op de hoogte van het terug te betalen bedrag Bij een persconferentie naar aanleiding van de aanhouding van twee van de vier directeuren van het bedrijf in 's-Heerenhoek deelde Hans sen mee dat de belasting voor ongeveer 10 miljoen benadeeld was. CNV-districtsbestuurder L J Reigers berg was blij dat er voor de mensen die bij De Jonge werken weer wat meer ze kerheid is. Hij voegde er echter aan toe dat het hem niet gaat om de werkgele genheid, maar louter en alleen om die mensen. „De werkgelegenheid blijft toch wel bestaan Voor de provincie maakt het niets uit of De Jonge klapt. Andere bedrijven zitten al te wachten We knokken alleen voor de individuele belangen van de werknemers als het alleen zou gaan om de heren De Jonge dan zou ik zeggen ,De brand er in Reijgersberg heelt echter goede hoop dat er voor de werknemers een positie ve oplossing uit de bus rolt De vakbon den FNV en CNV zouden daar deze week uitsluitsel over krijgen. 'Deal' Overigens weet men ook van de zijde van de bonden niet waar het geld van daan komt. dat er toe geleid heeft dat een aantal beslagen is opgeheven. Zo wel hij als zijn FNV-collega P. de Ko ning hebben wel gehoord dat er gespro ken is over een 'deal'. Die zou inhouden dat de twee directeuren van De Jonge die momenteel nog in het gevang zitten geld uit hun privé-vermogen in het be drijf zouden steken, als zij in ruil daar voor devrijheid zouden verkrijgen. Der gelijke geluiden vernamen de vak bondsvertegenwoordigers van de zijde van de firma De Jonge. Later ontkende de advocaat die momenteel aan het be drijf verbonden is, mr M. L. Huisman, dat een dergelijke deal aangeboden zou zijn. Huisman kon maandag geen tijd vrijmaken om daar commentaar op te geven. MIDDELBURG - De 21-jarige automo bilist P. W. uit Middelburg raakte maandagmiddag omstreeks een uur gewond bij een botsing op de kruising Baljuwlaan/Palmastraat in zijn woon plaats. W. kwam uit de Palmastraat en kreeg op de kruising geen voorrang van de 22-jarige vrachtwagenbestuur der L. S„ eveneens uit Middelburg. Een botsing was het gevolg, waarbij W. gewond raakte en zyn auto geheel werd vernield. Hij werd overgebracht naar het Gasthuis De vrachtwagen werd aan de rechtervoorzijde beschadigd. Ook een lichtmast moest het ontgel den. doordat de vrachtwagen de perso nenauto daar tegen aan duwde. VLISSINGEN - De 53-jarige voetgang ster W. H. H. uit Vlissingen is gister avond in haar woonplaats gewond ge raakt. toen zij werd geschept door een auto. De voetgangster stak ter hoogte van de Troelstraweg plotseling over en werd aangereden door een auto. bestuurd door E. H. H. uit Vlissingen, Het slacht offer liep een open beenbreuk op en werd per ambulance overgebracht naar het Bethesda-St Joseph-ziekenhuis in Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7