Pensioenfondsen beleggen in nieuwe industrieën EEUWFEEST VOOR MORET LIMPBERG VOORZICHTIGE EERSTE STAP VIA MIP K Beurs start vriendelijk Op weg naar Europa Ondernemend - Zeeland - OBLIGATIES AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS DINSDAG 15 MAART 1983 PZC/financiën en economie UTRECHT Een aantal bedrijfspensioenfondsen in de industriesector gaat voorzichtig beginnen met beleggen in kansrijke nieuwe industrieprojecten. Dit doen de fondsen via de Maatschappij voor Industriële Projecten (MIP), een instelling waar de overheid met vijftig procent grootste aandeelhouder is. Vijftien pensioenfondsen uit de indus triesector nemen voor bijna 21 miljoen gulden deel in de MIP. zo meldt de Industriebond FNV. die in alle pen sioenfondsen in zijn werkterrein verte genwoordigd is. Van de twintig fondsen die zelf beleggen hebben vijftien de MIP omarmd. Vier kijken de kat nog even uit de boom, en één fonds heeft nog geen besluit genomen. De grote pensioenfondsen van de metaalindus trie en de metaalnijverheid nemen het leeuwendeel van de 21 miljoen gulden voor hun rekening. De Industriebond vindt het een be langrijke stap in de goede richting dat IHC Holland boekt order van f 70 min ROTTERDAM (ANP) IHC Holland heeft in principe opdracht gekregen voor de bouw van een sleephopperzui ger voor de baggerdivisie van het aannemingsbedrijf Van Oord-Utrecht in Odijk. Het schip zal bij IHC Smit in Kinder dijk worden gebouwd en medio 1984 worden opgeleverd, zo heeft IHC maan dag bekendgemaakt. Volgens Van Oord is met de opdracht een bedrag van ongeveer zeventig miljoen gulden gemoeid. De sleephopperzuiger is een van de .gespecialiseerde baggerschepen die IHC bouwt. Het nu te bouwen schip zal met een laadruiminhoud van 7000 ku- bieke meter bij oplevering een van de grootste zijn die Smit dan gebouwd heeft. Het schip krijgt onder meer een onbemande motorkamer en een machi ne die op zware-olie draait. Volgens een woordvoerder van IHC zit het bedrijf nu met een gevulde orderportfeuille tot april 1984 Rabo-pandbrieven - De Rabohypo- theekbank heeft de afgiftekoers van de 7 pet-pandbrieven 1983 per 1988-1991 verlaagd naar 97 pet. Daarmee stijgt het rendement op deze stukken tot 7,61 pet. AMSTERDAM (ANP) De prijzen van goud en zilver zijn maandagmiddag als volgt vastgesteld: (Tussen haakjes de vorige prijzen): goud: onbewerkt 36.280-37.080 (35.730-36.530), be werkt verkoop 38.940. (38.360). Zilver: onbe werkt 905-975 (890-960), bewerkt verkoop 1030 (1010). AMSTERDAM (ANP) - De effecten beurs is maandag in een niet onvrien delijke stemming begonnen. Koopor ders hadden de overhand, zodat veel noteringen het hogerop zochten. Be paald vast in de markt- lagen Olies, Elsevier en Gist-Brocades, waarvoor forse winsten uit de bus kwamen. Zo ging Elsevier in snel tempo bijna f 10 naar boven naar f252, waarbij opnieuw buitenlandse kooplust viel waar te nemen. Gist-Brocades werd f2.50 duur der op f 140,50, Kon. Olie schoot royaal door de grens van f 100 en werd rond het middaguur op f 101.20 verhandeld, wat f 3,30 boven het slot van vrijdag lag. Van de andere internationals lag KLM er goed bij en op f 168 werd f 2 gewonnen, hoewel op deze prijs winst nemingen de kop opstaken. Unilever werd f 1,40 hoger uit de markt genomen op f 204,40 en Akzo won 40 cent op f 52. Philips rukte op naar de brug van f 40 en werd 60 cent duurder op f 39,60. Hoogovens verbeterde 30 cent op f 23,80. De grote banken gaven weinig veran dering te zien. Van de andere financiële waarden liet Ennia f 2 liggen op f 139. Ook de hyootheekbanken lagen wat lager aangeboden. De aannemers boekten kleine winsten, die beneden de f 1 bleven en ook in de scheepvaart- hoek gebeurde niet veel. Oce-van der Grinten werd f 1 duurder op f 186 en Ahold 50 cent op f 142,50.(w.v.) Op een rustige en verdeelde lokale markt lagen enkele voedingsaandelen aangeboden Een uitzondering hierop vormde Meneba. waarvoor f 1,70 meer werd betaald op f 71.70. Daarentegen moest CSM f3 prijsgeven op f 135. terwijl Nutricia en Wessanen elk een daalder lieten vallen op f 65 en f 113. Bredero Vastgoed verdween f 4 lager in andere handen op f 129 en Gelatine Delft kon men f 6.50 lager krygen op f 181. Hoek-Loos zakte f 2.50 tot f 65 en Gero f 4 tot f 96. Sanders Behang, die blijkens medede lingen in de jaarvergadering tot nu in het lopende boekjaar volgens verwach tingen draait, werkte zich f3 op tot f 103. Zeer vast lag Macintosh en op f 134 werd f 3,80 gewonnen. Uitgever Audet werd f 3 hoger verhadeld op f 120 De obligatiemarkt was kalm met voor een aantal staatsleningen verliezen van rond de 0,2 punt. Voor de actieve waarden nam de belangstelling snel af en de marktpartijen begonnen een afwachtende hpuding aan te nemen, Dit kwam Ahold op een verlies van f3 te staan op f 139. terwijl andere fondsen zoals KLM en VNU hun aanvankelijke winsten zagen verdwijnen De optiebeurs bood maandagochtend een levendige aanblik Er werd actief gehandeld in valuta-opties. Grote be langstelling was er voor Kon. Olie en Philips. Deze aandelenwaarden namen het merendeel van de de omzet van 4528 contracten van rond twaalf uur voor hun rekening de fondsen besloten hebben om met het oog op de toekomst wat gedurfder te gaan beleggen. Het gaat nog om een zeer bescheiden bedrag, gezien de vele honderden miljoenen die de pensioen fondsen aan beleggingen hebben (0,25 procent wordt nu in de MIP gestopt). Beleggen In de MIP betekent beleggen in het scheppen van werkgelegenheid Ontslagen Remia - Door automatise ring bij de margarinefabriek Remia in Den Dolder vallen binnenkort 12 ont slagen. Een machine gaat het werk overnemen op de afdeling waar nu nog 16 werknemers dagelijks de dozen mar garine moeten stapelen van 6 tot 26 kilo. in de industrie, en dat is een belangrij ke zaak, die opweegt tegen het risico dat er aan vast zit. aldus de bond. Deelname in de MIP biedt namelijk geen garantie op een zekere winst. Met het MIP-geld moeten nieuwe projecten van het bedrijfsleven worden gefinan cierd, die anders door gebrek aan risi codragend kapitaal niet van de grond zouden komen. De projecten moeten rendabel en toekomstgericht zijn, en een bijdrage leveren aan de bedrijvig heid en werkgelegenheid in de indus trie en de commerciële dienstverle ning. De industriepensioenfondsen hebben ook besloten om op bescheiden schaal geld te stoppen in particuliere participatiemaatschappijen. Die ver strekken risicodragend kapitaal, af komstig van particuliere beleggers, aan het bedrijfsleven. Projecten kleiner dan vier vier mil joen gulden zijn hierbij het doel. Ook hier is het risico groot, aldus de Indus triebond FNV, maar net als bij de MIP is op lange termijn een mooi resultaat van deze beleggingen te verwachten. YOKOHAMA APJapanse auto's worden in Yokohama ingescheept voor transport naar Europa. Ondanks de economische recessie gaat de Japanse auto-export onver droten voort. Amsterdamse wisselmarkt US dollar Pond sterling Duitse mark Belgische frank Zwits frank Japanse yen Canadese dollar Oost. shilling Iers pond Spaanse peseta Auslr dollar 2.65225-475 3.9955-4.0005 110.795-845 38.54-38.59 5.7265-315 128.275-325 U1.S8-U.68 18.585-635 35,575-625 30.72-30.77 36.925-975 2.16225-475 15,7610-710 3.6530-630 2.0110-210 2.3125-225 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM lANPI - (a8n- en verkoopprijzeni voor bi bankpapier geldend in Amsterdam gende werkdag luidden gisteren Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische fr iIOOi Duitse mark 1100) Ital lire HO.OOOi Portugese esc i lOOi Canadese dollar Franse fr UOOi Zwitserse fr (1001 Zweedse kroon iIOOi Noorse kroon iIOOi Deense kroon HOOI Oostenr sch (lOOi Spaanse pes 100> Griekse drachme (100) Finse mark 1100» Joegosl dinar ilOOl Ierse pond 2.11 2,21 5,50 30.5C 127.00 130,00 33.75 36,75 35.25 38,25 29,00 32.00 15.64 15 94 1.87 2.17 Algemeen 82,80 AJgemeen-lokaa) 86.90 Internationals 78.40 Industrie 64,00 Scheep- en Luchtv 154 10 Banken 204.60 Verzekering 172.80 Handel e a 70.10 CBS-obUg index 78.70 Rendem Staats! 12 21 waarvan 3-5 jr 12.16 waarvan 5-8 jr 12,24 8 jr en langer 12.20 nieuwste drie 12,18 rend BNG-lenlngen 12.12 rend bankleningen 12.20 rend pandbrieven 13.76 117.0 117,90 118,0 117,90 116,0 117,80 1201,6 101.40 1398 13940 DEN HAAG (ANP) Het aantal wo ninghypotheken is in december van het vorig aanzienlijk gestegen ten opzichte van de maand ervoor en ook in vergelijking met de maand decem ber 1981. Volgens het CBS is cr onder invloed van de dalende rente en de gedaalde prijzen van huizen sprake van een duidelijke opleving op de hypotheekmarkt. In de decembermaand steeg het aantal nieuwe inschrijvingen van woninghy potheken met ruim 8.000 tot 22.212, waarmee in het totaal een bedrag gemoeid was van 3.260 miljoen gulden. Het CBS tekent bij de stijging aan dat in de laatste maand van het jaar er meestal sprake is van een stijging in verband met fiscale voordelen, maar dat er nu ten opzichte van december 1981 ook sprake is van een stijging. Het ingeschreven bedrag was toen 13 pro cent lager. Het CBS noemt het ook opvallend dat er gemiddeld ingeschreven bedrag per woninghypotheek is gestegen van 117.000 gulden in november naar 120.000 in december. Dit gemiddelde lag in november 1981 nog veel hoger, namelijk op 147.000 gulden. De gunsti-, ge ontwikkeling in december kon ech ter met de daling van de voorgaande elf maanden ongedaan maken. Bij de hypotheken op boerderijen, be drijfspanden en bouwgronden deed zich in december nog geen stijging voor. De levensverzekeringmaatschap pijen en pensioenfondsen zagen hun marktaandeel by de hypotheken toe nemen en wel van 5 naar 7 procent. Dat ging ten koste van hypotheekbanken en bouwfondsen (van 15 naar 13 pro cent). SOBEEii ?AS BOEHM 1 Jarumri ififïsi. RorrraoAi*. G. G W. Dielen en een van de medewerksters bij een administratiemachine van Morel en Limperg. TERNEUZEN/GOES De kassier van de in 1913 in Terneuzen gestichte Coöperatieve Boerenleenbank was een man met een vooruitziende blik. Hij zag bij zijn klanten een groeiende behoefte aan een goed administratiekantoor, aan de belastingadviseurs en accountants. In 1919 slaagde deze kassier er in het Haagse Accountantskantoor Moret De Jong naar het pand van de Boerenleenbank aan de Wal- straat te krijgen. Dat accountantskantoor was een loot van een nu oude stam- Dit jaar is het namelijk een eeuw geleden dat vijf Rotterdamse boekhouders het 'Bureel van Boekhouding Confiden- tia' oprichtten: het begin van wat thans één van de grootste kantoren op het gebied van accuntancy, be lasting- en organisatieadviezen is: Moret Limpberg, en Moret. Gudde en Brinkman. Moret Limpberg ontstond in 1970 door een fusie. Onder deze naam werden ook de Zeeuwse vestigingen voortgezet, na melijk die in Terneuzen en Goes. Die laatstgenoemde plaats kreeg pas in 1978 een accountantskantoor van die naam. „De werkzaamheden van ons Zeeuwse kantoor waren in het begin vooral gericht op de agrarische sec tor. Maar nadat in 1964 door fusie Moret, de Jong Starke was ont staan, traden er verschuivingen in het cliëntenbestand op", vertelt de heer G. G. W. Dielen. sinds 1976 verantwoordelijk vennoot voor de in Zeeland gevestigde twee kantoren van Moret Limpberg. Hij vervolgt: „Later nam de landbouwsector in belangrijkheid af. maar ook voor het groot-bedrijf, de industrie, en zelfs voor de zogenaamde 'non profit sec tor' voor de niet winstbeogende in stellingen". Volgens de heer Dielen telt het klantenbestand naar schat ting tussen de 200 en 250 personen, bedrijven en instellingen: „Maar dat is dan in de accountancy- en organi satie-adviessector. Ons klantenbe stand in de belasting-advies-sector is aanzienlijk groter" De heer Dielen noemt de belangstel ling van de clientele in deze econo misch gezien moeilijke tijd 'ener zijds stabiel, zelfs met een geringe toename": "Relatief bezien kunnen we zelfs van een kwalitatieve ver betering spreken omdat de wat minder goede ondernemers vanwe ge faillissement of bedrijfssluiting zijn afgevallen. Er heeft een natuur lijk saneringsproces plaatsgehad... Het kantoor in de Temeuzense Zuid- landstraat telt thans 25 medewer- kers, terwijl in Goes acht personen aan het kantoor van de Moret-groep zijn verbonden. De Goese vestiging ontstond uit samengaan met onder meer Brouwer, Kloes en Co. en het boekhoudkantoor van de ZLM. De kantoren Goes en Terneuzen bieden alle vormen van dienstverle ning aan waarover de Moret-groep beschikt. Zo nodig wordt samenge werkt met deskundigen uit Eindho ven en Rotterdam. De nu 100-jarige Moret Groep is lid van de AMSA Group, die weer onderdeel is van Arthur Young International, een sa menwerkingsverband van advies- en accountancyfirma's over de hele we reld. De Moret Groep telt ruim 200 vennoten en ruim 2000 personeelsle den, gevestigd in 30 plaatsen in het hele land. Het belangrijkste evenement tij dens de viering van het eeuwfeest is het congres, dat op 27 mei in de Doelen te Rotterdam wordt gehou den onder de titel 'Informatie, com municatie en verantwoording'. „In de week van 6 tot 11 juni vieren we in Zeeland feest met een receptie in Terneuzen. onze oudste vestiging in het Zeeuwse land", aldus de heer Dielen. Het eeuwfeest van een groep onafhankelijke, deskundige administrateurs en financiële con troleurs gaat in Zeeland dus niet onopgemerkt voorbij. Gerard C. van Loo GOES - De E VO, de Algemene Verla ders- en Eigen Vervoer Organisatie vestigde met ingang van 14 maart haar regiokantoor in Goes aan de Zonnebloemstraat 46. De EVO zit nu dichter bij de Westbrabantse leden, die - evenals de Zeeuwse - vanuit het kantoor in Middelburg werden be diend. Het EVO-regiokantoor in Mid delburg werd met ingang van 11 maart gesloten. MIDDELBURG - Habee Recreatie BV is een nieuwe zaak aan de Middel burgse Nieuwe Burg 29. die het pu bliek wil dienen met hengelsportarti kelen. tenten en verdere kampeerbe- nodigdheden, regen- en 'jocking'kle- ding, tuinmeubels, parasols en ande re vnje-tyds artikelen. Habee be schikt bovendien over een 500 m2 tel lend permanent tentoonstellingster rein. De heren Boers en Roovers, ex ploitanten, houden woensdag 16 maart van 15.30 tot 18.00 uur 'open huis'. GOES - Garage Van Strien BV hero pende vrijdag llm aart een geheel vernieuwd en gemoderniseerd zelfbe dieningsbenzinestation. dat gelegen is aan de Van der Spiegelstraat 92. Aan het 'self-service'-station is ook een zogenaamde 'top-shop' verbon den, waar artikelen te koop zyn voor de doe-het-zeiver. VEERE - Café-restaurant 't Wapen van Veere' aan de Markt 23 heeft na verbouwing een nieuwe biljartzaal gekregen, benevens een nieuwe bar. Ook is de keuken vergroot, zodat de heer en mevrouw Poppe hun gasten nog beter van de gewenste spijzen kunnen voorzien. Vrijdag 11 maart werd het verbouwde restaurant hero pend. Koersen Laatste vrijdag koersen Binnenl. Obligaties 12.75 Ncd 81-91 135.0U 134.90 12.50 ld 81 91 122.80 112 60 12 25 id 81-88 116.10 116.00 12 00 ld 81-91 119 10 118.90 12 00 ld 81-88 U4 00 113.80 11 75 ld 81-91 114.80 114 50 11 50 ld 80 115.70 115.30 11.50 ld 81-91 U'. 20 117.00 11 50 ld 81-92 118 20 118.00 11.50 ld 82-92 118 40 118.20 11.25 ld 82-92 117.10 116.70 11 25 ld 81-96 121 70 121.70 11.00 ld 81-88 112.00 11180 11 00 ld 82 116.60 116 40 10 75 ld 80 115.80 115,60 10.75 ld 81 113 40 113.20 7 501(183-87-90 99.90 99 80 7 20 Id 72-97 99.50 99.50 7.00 Id 66-91 99,20 98.80 7 00 Id 66-92 99,20 98 90 7 00 id 69-94 98.20 98,20 0 75 Id 78-98 98.00 08.00 6 50 id 68-93 1 97.00 97.00 6 50 id 68-93-2 96.30 95 90 6 50 id 68-94 96 30 96 10 6 25 Id 66-91 97 00 97.00 6.25 Id 67-92 95 80 95 60 6 00 Id 67-92 95 50 95.20 5 75 Id 65-90-1 95 60 95.60 5 75 Id 65-90-2 98,40 95.50 5 25 id 64-89-1 94,90 04.90 5 25 Id 64-89-2 95.00 95.00 5nn Iri 64 94 94 00 04.00 4 50 id 58 83 98,50 98.50 4 50 id 59-89 94,80 94,80 4 50 id 60-85 98 50 98.10 6 25 Id 67-92 95.20 95.10 6.00 id 65-90-1 95.80 95.70 6 00 Id 65-90-2 95,50 95,30 5 75 Id 65-2 93.50 95,00 5 50 Id 65-90 94.80 94 30 5 25 ld 64-89 93 90 93.70 5 25 id 65-90 94 20 93 90 5 00 id 58-88 95 00 94.70 5.00 Id 64-89 94.90 94 40 4.75 Id 58-88 94 40 93 80 4 50 Id 58 89 94 20 93 90 4 50 Id 59 84 94.30 97 50 4 50 Id 60-85 97.30 97 10 4 50 id 62-92 93 10 92.70 4 50 Id 62-93 92.50 92,10 Pandbrieven 9.00 FGH 100.30 100.60 7.00 Id 72 97.00 96.80 6.00 id DW 91.20e 91.20 10 50 ld 80 120.50 120.00 10 50 ld 82-89 111 90 111.70 10 50 ld 82-92 113.50 113.30 10 25 ld 80-90 H7 60 117 40 10.25 ld 80-87 109.30 109 00 4 SO id 63-93 92 30 92.30 4 25 Id 59-84 97 70 97.70 4 25 id 60-90 93.80 93.50 4 25 id 61-91 93 80 93.80 4.25 Id 63-93-1 91 60 91 40 4 25 Id 63-93-2 91,80 91,80 4 50 id DU 9110 92.50 10 00 Sch Ned 90.00 11 25 Tllb.H 56.00 56 00 8 75 THb.H 54.00 34 00 7 50 Westl BZ 6.00 ld X 90.10 90.00 10 00 ld 80 110,20 110.10 10 00 ld 82 89 109.30 109,10 10 00 ld 82 92 112.10 111.90 10 00 ld 82-92-2 112,00 11170 4 00 Id 62-92 92.60 92,60 3.75 id 53-93 01,70 91.70 3 50 id st 47 92 30 92 00 3 50 id 53-83 98 70 98 70 11 00 id 80 106,00 106,00 10 50 id 80 104 55 104.35 8 25 Id 70 100.40 100 40 9 50 ld 76-86 105 10 105 10 9 50 ld 76-91 106 10 106.00 9 50 ld 80-95 108 50 108.50 9 25 ld 79-89 106 00 105.70 9 00 ld 75 103 20 102 90 9 00 ld 79-94 105 80 105.50 8 75 ld 75-1 103.30 103.30 8 75 ld 75-2 103 50 103.40 8 75 ld 70 90 104.40 104.20 8 75 ld 79-94 104 50 104.30 8 75 ld 79 89 104 60 104.40 8 50 ld 75-90 102.00 102 60 8 50 ld 75 91 102.80 102 80 8 50 ld 78 93 103 70 103.50 8 50 ld 78-89 103 00 102 70 8 50 ld 79-89 102 80 102 50 8 25 ld 76 96 102 80 102 50 8 25 ld 77 92 102.50 10220 8 25 ld 77-93 102 70 102 50 8 25 ld 79-89 102.00 102.00 8 00 ld 60 101.70 101.60 3 50 id 56-86 95.30 95 30 3 25 Id 48 98 91.00 91.00 3.25 Id 50-90 92 60 92 70 3 25 id 54-94 SC'OO 89 00 3 25 id 55-95 89 80 89.80 3 25 id 55-85 95 30 90,30 12.00 BNG81-06 127 90 127.80 11 00 Id 74-84 105.80 105 70 11 00 id 81-06 120.20 120.20 9 50 Id 74-99 105 60 105.40 9 5(1 iri 75-85 101 20 11)4 HI 9 50 Id 76-01 106.70 106 10 9 00 Id 75 00 104.50 104 50 8 75 id 70-90 103 20 102.80 8 75 Id 70 95 103 20 ju.l.'O 8 73 Id 75-00 103 50 102.70 8 75 id 77 02 104 50 104 10 8.50 Id 70-85 102 70 102.40 8 50 Id 70-95 102.00 101 70 7 50 Id 71 98 30 98 30 7 00 Id 72 96 30 95 80 10 00 Id ri 70 98.50 98 50 Premie-obligaties 2.50 Alkm 56 70.90 7U.05 2 50 A dam 51 68 B0 68.80 2.50 id 561 7110 72,90 2 50 Id 5617 79.10 79.10 2 50 Id 56m 79.00 79.10 2 50 id 59 67.00 67,50 2.50 Bieria 54 68 05 68 20 2 50 Dordr 56 67 05 67 05 2 50 E'hvn 54 75.00 73 00 2 50 Ensch 54 72,35 71 50e 2 50 Haag 521 - 92 90 2 50 ld 5211 02.50 94 au 2.50 R Kruis 74.50 74.20 2.50Rdam52I 91.10e 9000 2.50 Id 5211 - 92 00a 8.00 id 71-96 100,90 100,80 8.00 id 70-1 103,30 103.30 8.00 id 70-2 102.20 102,20 8.00 id 70-3 102 00 10200 8 00 ld 76 91 101 00 100.90 8 00 id 77-97 101,00 100 90 8 00 Id 77 87 103 00 103 00 8 00 Id 78-88 101 50 101.50 7 75 Id 71-96 100 50 100.40 7 75 id 73-98 100.70 100,60 7 75 Id 77 97 100.50 100.40 7.75 Id 77 92 100.40 100 30 7 75 Id 82-93 100,00 100.40 7 50 Id (19-94 100.00 100.00 7.50 Id 71-96 99.80 99 80 7 50 id 72 97 99.70 99 70 7 50 id 78-93 99,50 99 50 7 50 Id 7R 88 1 100.50 100.50 7 50 Id 78-88-2 100.40 100 40 8 25 id 70-85 102 10 101.70 8 25 Id 70-96 101.80 101,80 8 25 Id 76 01 102 20 102.00 8 00 Id 69-94 101 00 100.60 8 00 id 71-96 101.60 101 60 8 00 Id 72-97 101 00 100 90 8 00 Id 73 79 100,90 lOO.gO 8 00 Id 75-00 100.90 100.90 7 60 Id 73-98 99.80 99 70 7 50 id 72-97 98.90 98.50 7 25 id 73-98 97 30 97 40 7 00 ld 661-91 98 30 98.00 7 00 Id 6611 98.60 98 311 7 00 Id 66-4 98.30 97 80 7.00 Id 72-97 97 30 (17 10 6.75 Id 67 92 97.90 97 GO 6 75 Id 68-93 97 40 <17 10 6 50 Id 67 92 96.30 96.00 2.50 Utr. 52 85.10 85.05e 2 50 Z Holl. 57 èÓiOOe 80 90 2 50 id 59 76.30 76.50 Builrnl. Obligaties 5 75 EGKS 64 97 60 97 70 5 75 EGKS 65 97 70 97 70 9 00 Eurlnt 75 [05 10 104.80 7 75 ld 72 100 60 10100 5 751(184 98 00 98.00 5 75 ld 65 95 00 94.60 8 0ülntAm71 10170 101.70 7.00 ld 68 98.30 98.20 8.25 IntBk 71 101 20 101.00 7.00 All Lyons 97 00 97.00 3.50 Eng WL c. 33 30 35 00 4 00 Nor Hyd 1125 Reed 74 103.6O 103.80 6.25 Rolhm. a: laten: b: bieden: d: exdiv.; e: gedun-bieden; f: lati :n exdiv.; h: laten en exdiv.; k- gedaan-laten ei 142.70 13900 137.00 134,00 51.60 51.50 359.50 358.50 118.00 118 50 112.00 112,00 52.50e 52.80 49.50f 49.50 9330 95,60 AHOLD idem i Dl v. '831 AKZO ABN AMEV ld cert IDIV '831 AMRO bank Boskalis Westm Dordlsche Petr Dordtsche Pctr.pre 92.50 Elsevlcr-NDU 242.00 248,00 ENNIA 141 00 139 00 FGH 46 50 46.10 Gist Brocades 138.00 140 00 Heineken 127 30 126.80 Hetneken Holding 116.50 115.10 Holl Beton Groep 102.50 103.00 Hoogovens 23.60 23 70 KLM 166,00 166 00 Kon Olie 98.10f 100 60f Nat,Nederlanden 138.60 139.80 Nedlloyd Groep 103.50 103 Oee v d Grinten idem Dl v.'83i Van Ommeren Pakhoed Hold Pakh Hold cert. Philips idem iDIv '83) Robeco Rodamco Rollneo Rorento Unilever Ver Bezit VNU Volker Stevm WUH 137.00 139.00 185.00 185.50 181,50 182.00 22,50 22,40e 48.90 49.10 46 90 47 50 38.60r 39 30 37 501 38.20 266.00 266.50 126.70 126,80 249,30 249.50 184,50 183.60 202.50 203,80 76 00 76,00c1 34 90 34.90 97.00 95.70 Banken. Handel. Indut 11 25 Akzo 10.75 Akzo 9.50 Akzo 9.25 Akzo 11 25 ABN' 10.50 ld 197 9.75 Id 104.70 11150 11150 102 60 102 90 102.50 102 30 103 50 103.50 105,00 105:00 104,00 103,20 950 10 79 94 106 10 106,20 9.00 ld 75 102 30 102.30 8 50 Id 1975 101.00 101 40 8.00 Id 71-86 101 30 101 00 8 00 Id 73 88 101.70 102.00 10.75 Amro 74 104 20 104 20 9 75 Id 75 104 80 104 80 9.75 Id 80-00 104 00 104 00 8 75 Id 73 102,00 101.50 8.50 Id 73 101.70 101.50 7.75 Id 71-86 101,00 101 00 7.50 id 73 88 100 50 101.00 7.50 Mc«SH72 99,80 99.90 8.75 BnntjueP 75 102,00 101 50 8.00 Bwr Limb 93 05 93.50 8 50 BOZ 100 00 99.50 8 25 id 100 00 100 00 8 25 Breevast 71 97 00 97 00 8 00 Breevast 73 95 30 95 20 825Bredero"l 800 Br. Petr 7 25 id 72 10.00 Ceehorn 7 25 CMC 72 9.50 CRBorrl bk 8.00 Elsev-NDU 101.2 ".25 Hagemcyer 90.50 7 00 Hem Bier 100 00 102,00 102 50b 99.60 99.60 116.60 116 60 96 00b 96 00b 104 10 104.00 101,20 96 50 100.00 7.00 KLM 68 7.75 Lyons 11 00 MaasvO.T. 9.50 Maasv O T. 9 00 Maasv O T 11 SO Nat. Inv 80 1100 id 74 9 75 id 74 8.50 Id 75-2 10.00 GasU 74 9 50 id 15) 8.75 Id 75 8 50 id 15j 8.25 id 70 8.00 id 71 8.00 Id 72 7 75 id 72 7 50 id 69 7 25 id 66 7.25 id 73 6.50 id 66 6 50 Id 68 9,75 NMB 74 8 50 NMB 76 6 75 Id kap 72 8 75 NOB 76 7.75 Id 73 7 00 id 66 6.00 id 64 SO N S 70 .25 Id 72 00 Wat seh 7 75 OTRA 72 7 75 Pakh. 73 7.00 id 68 7 00 Id 72 7.25 id 66 6.50 id 67 5 25 id 64 7 75 Pechincy 8 00 PhülpsT2 6 00 PegemS" 5.50 id 56 5 00 id 56 <i 00 PGEM 64 id 59 R Pljp 6.50 R R 4.75 Id 62 8.50 RlJnlDis 7 12 RlJnSeh 6.00 Schiphol 8 50 Shell 75 825 Id 71 7 75 Id 72 10 6 SUV 72 10.6 SHV 73 7 00 Sko! Br 8 00 SiavB7l 7.25 Total 72 8.75 Unl!ev75 6.00 UnllevOG 7 12 VMF89 6 50 Id 68 8 75 VNU 75 I Converteerbare Obi 4 75 Akzo 8 75 A B N 6 75 AmRo73 5.50 AmRo 69 8,50 Boskalis W 75 6.25 Buhrm T 73 4.00'EWtlon 80 8.75 Elsevler-NDU 7.25 Film 73 5 75 Gist Broc 73 5.25 Hoogov 68 7 25 Kappa 73 8 75 KNSM 75 99.00 98.5C 102,20 102,2(1 98 80 98.9C 98.30 98.30 95.20 95.50 102.50 102,5( 96.60 00 94 00 96.00 97 30 99 40 9980 14.30 93 80 98.30 98,40 97.50 97.50 96.00 97,00 36,80 86.80 101.00 101,30 96.20 96.20 72.70 7270 01.70 91.60 97.00 97.50 9.6,80 95.50 8 75 KBB 75 70,00 69.00: 7 75 K.N Pap 72 101,00 100.70 7 25 Macintosh 73 127.30 130,50 9.00 Meneba 74 101.00 101.00 7 00 NBM B 72 55.00 55.00 7 75 Nutricia 72 108.00 106.00 8 00 Nijverd 70 100.30 100.50 6.50 Oce v d Gr 69 117,00 117,00 4 75 Philips 68 121.00 123.00 10 00 Pont 74 92,00 93 00b 7 50 ProostB 71 94 50 94 .20 6.50 Rolmco 67 83,40 83,00 6 50 Id 1000 84.00 83.80 8 00 Sanders 72 100.50 100.50 8.75 Schultema 76 - 101.00e 14 00 SHV-H 81 119 50 119,50 7.00 Slav Bk 74-75 94,70 94.70 8 75 Stevm Gr 76 92.50 92.70 9.00 VMF-Stork 76 90.50a 8.25 Vih-But 70 8.50 Volker Stevm 87 60 87,90 T.OOAV'have 78 109,00 107.50 7.00 W'sanen 73 99,40 99.30 8.75 W.U Hyp 75 99,00 98.50 AC F Hold. Asri Rubber Asd Rijtuig Autlnd.Rt Ballast-N BAM Hold Batenburg Bcek.van Beers' Begemann Belindo Berkei's P Blydenst C B«r Druk Bols Borsumi; W Brast Bouw Breevast Brcdero cert Buhrm.Tett c Caland Hold, Calve-D cert trSuik Ceteco 138.00 90.20 3.80c 192 00 120.00 900 00 89.90 41,10e 91.00 128.50 72.50 28.30 279,00 1720.00 140.00 138.00 191.40 192.40 13 10 182.50 40,20 28.50 Desseaux Dorpen Co. Douwe Egberts BMBA 362 00 71.00 59 80 84.00 69.00 356.00 71.80 59.90 84.00 Holdoh Holec HALL Trust. Holl -Kloos HoU Hunter D HVA-Mven cert IHC-Inter Ind. Maatsch. IBB Kondor IntematlO Kempen Beg Kiene S Kluwer KBB Id cert id 6 cum Kon. Ned Pap Krasnap.sky Kwatta LandreiiGI Leids.Wol Macintosh Maxw Petr Meneba MHV A'dam 16 50 91 50 79.80 60,60 328,00 82.00e 28 00 19.90 7 50 35 60 93 00 1200 159.00 47,50 313.00 116.00 2.90 16.00 93.00 80.00 85.20 156.00 24.70 60,60 323,00 35.50 90.00 12.00a Id 110 •a En. 140.00 130.00d 121.00 119,20 13020e 134,50 249.50 249.00 70,00 71.50 10,50b 10.50b 402.00e 420,00 5300.00 5430.00 1100 00 1150.00 450.00 460.00 362.00 35000b 32 90 33.20 Nagron NBM.Bouw Neaap Ned Crediel Ned Scheepshyt 236.50 Ned Sprlngst Nlerstrasz Nutricia GB Nijverdal 25.10 25,70 ,00a 192,00 30,10 236.00 67.00 84 00 192 00 Palembang Palthe Pont Hout Porcel Fles Pioo5ti.Br Rademakers Ravasl RIVA RodleiJisk Rommenholl. Rijn-Schelde Sanders Surjkreek Sclilumberger Schultema Schoppen Schutte rsv. 46.50 170,00 75.00 1000 241.00 554 00 Slave Bnk Smlt Intern ~e,CCe?Tw Tllb Hvpbk Tv Kabel H Twynstta en G, Ubblnk Ver Olasf VMF-Stork Verio cert. 'RG Gem Bez 102.50 87.70 660,(10 204 00 26.70 102.00 66.2(1 51.50 39,50 112.00 199.50 88 50 ,V>'Vrs 36,80 36.80c Wljk en Her 6300 6310 Belegging-, Ii ABN Aand fonds 188 50 187.50 AlgFondsenb. 125.00 125.00 AlrenU 125,60 125,50 America Fnd Binn.Bclf.VG BOG Goldmines Holland F Intcrbonds Leveraged Obam Sumabcl Tokyo PHiS) Tokyo PH Unl-lnvest Viking Wercldhavc Concentra Unlfonds Chemical F Japan Fund Technology F Vance Sand. Amerika forig. a; Am Express Am Motors Tel&Tel. Asarco Rluhf Beth Steel Boeing Comp. Burroughs Citicorp Cities Serv Colgate Cons. Foods Control Data Do* Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp. Fluor Corp Ford Motor General Electr General Motors Getty Oil Gillette Gull Oil IBM Intern. Flavor Intern. Paper Intern TeliTel. Litton Ind Lockheed Aircr. Corp Mobil Oil North Am. Phil. Occ Petr Corp. Pepsico Philip Moms Philips Petr Polaroid Corp. Quaker Oats RCA Rep Steel Schlumberger Sears Roebuck Shell Oil Sperry Corp Standard Oil Texas Instr Union Carb. Union Paoif 134.00 133... 206.50 205.00 142.00 14200 172.00 171.50 1345,00 1332,00 14220 142.20 564.00 566. 388.00 390. 94.40 93,90 53.20 53.20 167 00 166.00 231.50 129.00 130.00 108.00 109.00 123.00e 124,00 212.00 209,00 378,00 377.00 61, 25 33,90 41,20 31,50 31.50 100.70 101 10 27.80d 28.00 52.70 53.50 28,4.5 55,80 19,10 35,25 23 60 23.00 41,80 35.30 32.70 15920 59.80 US Steel Wamer Lamb. Westingh. EL Woolworth Xerox Corp. 23.40 31.90 46.60 30.50 40,00 All Lyons AMAX Inc. Am H P 550.00 68.00 127,00 Am M 17.70 Am TicT (Ndtl 179.50 Am T&T (H4tC. 179,50 ASARCO I All R B Comp Burr Corp Can P-Ent Chrysl Cltic Colg-Palm Contr D C Dart Kr Dow Chem Eastm Kod Exxon Corp Fluor Corp Ford Motor Gener El Gener Motors Getty OU Gillette Hitachi Inco Int Bus Mach Int Flav&Fr Int Tel&Tel Kroger Lilt Ind LockhC Merck ii Co Mils El Nab Br North Am. PhC Pepsico Phil Morr Phil Petr Pol Corp 108.50 99.90 120.50 93.40 277.00 106.00 156,60 Quak Oats RCA Corp S Roeb Shell Can Shell Oil Sp Corp Tandy Corp Tex Instr Un Pac C Un St St Warn Lamb C West EI Xerox Corp 112.00 304.00 110.00 6220 423.00 130,50 63.10 547,00 68,00 127,00 19.20 181,00 181,00 83.00 110.00 98.50 118,00 91.00 42.20 101.50 51.10 I22.no 180.50 85.80 22650 75.00 59.60 276.70 108.50 158.00 125,00 4450.00 33.00 264,00b 7250 92.70 104.50 15250 256.70 233.50 2000.00 94.50 150.50 96,00 165,00 90.00 68.10 307.00 112.00 61.70 92.00 41.70 100.00 93.60 144,50 421,50 127.00 64.80 Claims, scrips, stockdiv cd Doorlopend genoteerd Nat Ned(wrr'6 535.00 535.00 Nat Nediwir?) 390.00 400.00 WUHBtwrrSl 38,50f 38,00 Afglfteprijzen funds (Ned.) ABN oblig f AMRO AF AMRO OC AMRO AC AMRO OF Arava belegg. Bclegg v d 7 Bemco J b Borneo rend. E a L. vgf v E.a.L, vgf d E a L. vgf a Esmeralda 133.40 133 40

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5