Ruding: bankhandelingen zonder legitimatieplicht Tsi H»0' Antillen zijn teleurgesteld na Rondetafelconferentie Demonstratie tegen Haags ouderenbeleid Klaus Barbie ontkent alle oorlogsmisdaden Lid de Groenen niet in Bondsdag MINISTER ONTRAADT AANVAARDING VVD MOTIE Zuiderkruis op oefenreis met aangescherpte regels Heroverweging bouwprojecten gezondheidszorg mmi ii iN M- 1>E «Bm m int Kabinet wil geen splitsing Overijssel SPAREN MET DE PLUSREKENING: ANGST VOOR ONAFHANKELIJKHEID HOGE RENTE ENTOCH F3.000,- PER MAAND VRIJ BESCHIKBAAR. DINSDAG 15 MAART 1983 PZC/binnen-buitenland DEN HAAG (ANP) Minister Ruding van financiën voelt niets voor een wettelijke legitimatieplicht voor bepaalde vormen van financieel handelen. De aanvaarding van een motie die de WD-er De Grave tijdens een commissievergadering indiende, en waarin om een studie naar de positieve en negatieve aspecten van een legitimatieplicht wordt gevraagd, ontraadt de bewindsman dan ook. Dat blijkt uit een schriftelijke reactie van Ruding op deze en andere moties. Ruding merkt op dat de legitimatie plicht. ook al aan de orde b(j de spaarbewijzenproblematiek. niet geï soleerd kan worden beschouwd. Een hernieuwde afweging, tegen het licht van de discusie over de fraudebestrij ding. is voor het kabinet geen aanlei ding geweest eerder genomen stand punten te herzien. Een beslissing omtrent een wettelijke Conflict Elseviers Magazine Het conflict rond de positie van hoofdre dacteur dr. F. A. Hoogendijk van Else viers Magazine lijkt te zijn bijgelegd. 'Constructieve besprekingen' hebben geleid tot de overeenstemming dat voor de leden van de redactieraad van Elseviers Magazine. P. Huyskens (voor zitter) en R. de Bok niet langer reden tot ontslag bestaat, aldus heeft de directie van Elseviers uitgeverij Bona- ventura maandagmiddag mede na mens de hoofdredactie en redactieraad meegedeeld. Hoogendijk wordt als hoofdredacteur gehandhaafd. legitimatieplicht voor een beperkt ter rein en met een beperkt doel kan volgens de minister niet worden geno men zonder bij de overwegingen terwil- le van het behoud van een evenwichti ge situatie het algemene beleid op dit terrein te betrekken. Bovendien ko men er belangrijke principiële aspec ten aan de orde, aldus Ruding. In Nederland is de burger niet van overheidswege verplicht zich via een persoonsbewijs of identiteitskaart be kend te maken. Ook ons strafrecht kent geen legitimatieplicht. Daarnaast hangt de bescherming van de persoon lijke levenssfeer ten nauwste samen met de legitimatieplicht, wat volgens Ruding noopt tot terughoudendheid en zorgvuldigheid. Ruding noemt een motie van Kom brink (PvdA) om uitbreiding van de bevoegdheden van de belastingdienst bij de banken te onderzoeken voorba rig. Met de banken wordt overleg ge voerd over aanscherping van de lijn die financiën volgt bij het inwinnen van inlichtingen. Er is een steekproef bij hankcliënten op komst om na te gaan in welke mate rente en vermogen in de belastingheffing worden betrokken. Blijkt de individuele informatieplicht thans niet goed te functioneren, dan zullen de beleidsconclusies aan de kamer worden voorgelegd. Hoewel Ruding de motie als een beleidsonder steuning ziet, noemt hij deze prema tuur. ALLEEN BINGO NOG TOEGESTAAN DEN HAAG (ANP) - Het golden zogenoemde nor- ting aan boord zodanig bevoorradingsschip male gedragsregels, moet zijn dat donkere Zuiderkruis van de ko- waaraan de mannelijke hoeken ontbreken. Ver- ninklijke marine is en vrouwelijke opvaren- der zijn er functionaris maandagmiddag samen den zich dienden te hou- sen aangewezen die op de met het gehele eskader den. Dat gold met name naleving van deze regels vanuit Den Helder ver- het gebruik van was- en moeten letten. Bij over trokken voor een zes- doucheruimten. Maar na treding zal de comman- weekse oefenreis, gedu- de toch wat negatieve dant van de Zuiderkruis nloofcincr brnwononc rende wc,ke üjd 'aanSe- ervaringen van die laat- dit toetsen aan de krijgs- piddlolllg hei II TT dpcllo scherpte' gedragsregels ste reis, gesproken werd tucht, wat betekent dat gelden ten aanzien van door de vrouwen over on- er straffen op overtreding de mannelijke en vron- der meer 'ongewenste in- staan. Aan boord van de- welijke opvarenden van timiteiten', werd beslo- ze reis zijn 21 marine- de Zuiderkruis. Dit heeft ten die regels voor de vrouwen, allen in de rang een woordvoerder van volgende reis aan te van matroos, de marinevoorlichtings- scherpen. De opvarenden behoe- dienst maandag beves- Dat betekent onder meer ven zich aan boord niet tigd. dat op deze reis lichame- helemaal dood te verve- Op de laatste reis van de üjke contacten verboden len. Uitdrukkelijk wordt Zuiderkruis vorig jaar zijn, dansen niet is toege- vermeldt dat bingo aan naar de Verenigde Staten staan, en dat de verlich- boord is toegestaan. Burgemeester van Smallingerland vertrekt bij DRACHTEN Wanneer In Smallin gerland kernwapens moeten worden geplaatst, zal de burgemeester van deze gemeente, mr. A. Smallenbroek, „als de omstandigheden gelijk zijn aan de huidige", zijn ambt neerleggen. Dat schrijft het college van B en W in antwoord op vragen van de gemeente raadsfractie van de WD. Uit de ant woorden blijkt dat de burgemeester het niet toelaatbaar acht zich te ver zetten tegen de uitvoering van beslui ten, genomen op rijks- en provinciaal niveau. Op de vraag of Smallenbroek het juist acht dat hij als benoemd overheidsdie naar steun verleent aan „een organisa tie die de publieke opinie tracht te beïnvloeden tegen democratisch geno men of te nemen overheidsbesluiten", antwoordt het college dat het een ieder vrij staat om steun te verlenen aan acties om bepaalde overheidsbesluiten te voorkomen. Over het voornemen van Smallen broek wordt genuanceerd gedacht, zo schrijft het college. „Uit de discussies in de gemeenteraad meent de burge meester te mogen opmaken dat in brede lagen van de raad de opvatting aanwezig is dat de rol van de kernwa pens moet worden teruggedrongen". DEN HAAG (ANP) Tot 1 oktober van dit jaar zullen in principe geen nieuwe verklaringen en vergunningen voor bouwprojecten in de gezond heidszorg worden afgegeven. Staats secretaris Van der Reijden (volksge zondheid) heeft dit maandag aan de Tweede Kamer meegedeeld. Deze pas-op-de-plaats geeft de staats secretaris de gelegenheid bestaande projecten voorzover zij daarvoor in aanmerking komen die nog niet in aanbouw zijn genomen in heroverwe ging te nemen. Volgens de staatssecre taris is er geen sprake van een bouw- stop. Hij noemt in een brief aan de kamer de heroverweging een zeer omvangrijke operatie, die plaats zal vinden aan de hand van een aantal criteria. Nog kritischer dan in het verleden zal geke ken worden naar de bestaande bouw kundige situatie en naar de exploita tie-effecten van de nieuwbouw. Vol gens de staatssecretaris zal dit laatste van betekenis zijn voor in het bijzonder de grote nieuwbouw-projecten. Uit de brief blijkt, dat ook de gezinsvervan gende tehuizen en de dagverblijven in de heroverweging worden betrokken. Smit-Kroes blijft bij verhoging tarieven openbaar vervoer DEN HAAG (ANP) - Minister Smit- Kroes (verkeer en waterstaat) houdt vast aan de verhoging van de tarieven voor het openbaar vervoer volgens het tarievenplan 1984/1987. In een tweede gesprek met vertegenwoordigers van het openbaar vervoer heeft zij maan dag vastgesteld dat er geen haalbare alternatieven op tafel zijn gelegd voor de door haar voorgestelde tariefverho gingen. Zij vindt het voorstel van het stads- en streekvervoer om de accijns op benzine te verhogen geen goed voorstel. Verho ging van de benzineprijs vindt zU geen gezonde manier om de gaten die in de financiering van het openbaar vervoer vallen te dichten. Minister Smit-Kroes noemde het positief dat een gezamen- hjk onderzoek van het departement van verkeer en waterstaat en het open baar vervoer naar de gevolgen van de tariefverhoging die per 1 april ingaat, mogelijk is gebleken. MOGELIJK TOCH EIGEN BIJDRAGE MEDICIJNEN PER HOEVEELHEID (Van ome redactie volksgezondheid) DEN HAAG Bij het voorschrijven van geneesmiddelen moeten de huisartsen zich niet door hun patiën ten laten regeren. Als de indruk juist is dat er nu vaak grote hoeveelheden medicijnen per patiënt worden voor geschreven om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden, moet de regeling worden bijgesteld. Eventueel zal dan een bedrag per afgeleverde hoeveelheid worden voorgeschreven. In die geest heeft staatssecretaris van der Reijden (volksgezondheid) zich af gelopen weekeinde voor de radio uitge laten. De kans bestaat dat hij met ingang van september als de proefperiode van de regeling is verstreken stringenter gaat optreden. Er is opnieuw een kort geding tegen de staat aanhangig gemaakt met als inzet de eigen bijdrage. Eiser is de Socialis- tiese Partij, samen met twee van haar leden, onder wie Dirk de Vroome, be kend om zijn activiteiten als „De Rooie Reus". Het geding dient donderdag 17 maart voor de president van de Haagse rechtbank. De SP vindt dat de eigen bijdrage „oneigenlijke behandeling en discrimi natie" betekent. .WYKPOSÏ 8, I. Y V 1 S 1 h fGM'.S IN IM. vr MU.WE OVLlUiOl.W DEN HAAG (ANP) - Ongeveer vijfhonderd ouderen, vrijwilligers in het ouderenwerk en vertegenwoordi gers uit het Haagse welzijnswerk hebben maandag middag in de Houtrusthallcn in Den Haag gedemon streerd tegen een nieuwe gemeente-aanpak van de bejaardenzorg. Den Haag telt circa 85.000 bejaarden. De gemeente wil de tot nu tot gehanteerde wijkgerichte aanpak binnen een nieuwe stichting. SWO (stichting welzijn ouderen), omzetten in een grote stedelijke organisatie van alle welzijnsinstellingen voor ouderen. De bejaarden verzetten zich fel tegen deze bezuinigin gen. omdat de ouderen die zelf actief zijn in het wijkgerichte ouderenwerk zelf niet in de gelegenheid worden gesteld om in de nieuwe stichting mee te praten en mee te beslissen over hun eigen belangen. EERSTE PROCES- VERBAAL WEGENS NAZIVERLEDEN BONN De 75-jarige Werner. Vogel wordt geen Bondsdag-afgevaardigde voor de Groenen. Hij heeft zich teruggetrokken, omdat onlangs bekend werd dat hij lid van de nazi-partij en SA-Sturmfuhrer is ge weest. Vogel, die tot zijn pensionering in 1972 een hoge ambtenaarsfunctie, vergelijkbaar met hoofdreferen daris, bekleedde op bet ministerie van binnenlandse zaken in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, heeft dat ook toegegeven. Vanwege zijn hoge leeftijd zou Wemer Vogel als oud- staanwezende de tiende Duitse Bondsdag op 29 maart officieel hebben moeten openen. Hij had al aangekon digd, dat hij in een groen jacquet vanaf het spreekge stoelte zou waarschuwen voor de „plundering van de aarde". Vogel heeft zijn zetel in de Bondsdag opgegeven, omdat hij zijn partij niet in opspraak wil brengen. Het staat echter vast, dat de gekozen vertegenwoordigers van de basis van de Groenen, die afgelopen weekeinde in Bonn hebben vergaderd, druk op hem hebben uitgeoefend. Wemer Vogel had het kennelijk niet nodig gevonden zijn politieke vrienden mee te delen dat hij als bijna 30-jarige in 1937 lid van de nazi-partij en de SA was geworden. Hij werkte toen als beambte in het rijksmi- nisterie van binnenlandse zaken in Berlijn. Zijn toen malige chef. Wilhelm Frick, werd in 1946 in Neurenberg na zijn veroordeling wegens misdaden tegen de mens heid opgehangen. (Van onze correspondent) PARIJS De voormalige Gestapo- beul Klaus Barbie, bijgenaamd „de slager van Lyon", ontkent dat hij ook maar iets te maken heeft gehad met de deportatie van Franse joden naar de Duitse concentratiekampen, of dat hij DEN HAAG (ANP) - Het kabinet blijft bij het eerder geformuleerd stand punt, niet tot splitsing van Overijssel moet worden overgegaan. Minister Rietkerk (binnenlandse zaken) heeft dat maandag aan de tweede kamer meegedeeld. De bestuurlijk- organisatorische bezwaren, samen met de financiële gevolgen, maken een opdeling van die provincie niet ver antwoord, aldus de bewindsman. Rietkerk heeft becijferd dat de extra kosten een bedrag van ongeveer 43 miljoen gulden per jaar zouden bedra gen, nog afgezien van de kosten van overgang. In zijn brief zegt minister Rietkerk ervan uit te gaan dat het gewest Twente de door de gemeenten overgedragen taken blijft uitvoeren. Het aan Twente toegezegde bijdrage (van 3,5 miljoen gulden per jaar) blijft voor dit jaar gehandhaafd. Over de besteding en eventuele afboutv ervan zal nog overleg moeten plaatsvinden. politieke gevangenen zou hebben ge marteld. Dat blijkt uit het eerste proces-verbaal van de rechter van instructie, die Bar bie heeft ondervraagd nadat de oor logsmisdadiger begin februari door Bo livia aan Frankrijk was uitgeleverd. Het verslag verscheen in het regionale dagblad „Le progTès de Lyon", terwijl rechter van instructie Riss de juistheid van het rapport niet heeft willen ont kennen of bevestigen. De verdediging van Barbie blijkt in ieder geval de lijnen te zullen volgen van de klassieke opstelling van de meeste nazi-beulen die in handen van hun rechter vielen: Barbie heeft niets gezien, gehoord en geweten, en het meeste dat er moet zijn gebeurd, is hij intussen vergeten. Ten aanzien van de deportatie van joodse kinderen uit de kolonie van Yzieu naar Duitsland verklaarde Bar bie, dat die het werk was geweest van een andere officier, die hij als Wenzel identificeerde. „Persoonlijk heb ik met die operatie niets van doen gehad", aldus Barbie. Bij zijn slachtoffers staat de nazi-beul bekend als een van de bruutste Gesta- po-mannen van Lyon. Het zal nu afhan gen van de kracht van de argumenten van de slachtoffers die na Barbie's gedwongen terugkeer naar Frankrijk hun aanklacht hebben ingediend. Deze diende betrekking te hebben op „mis daden tegen de mensheid", omdat alle andere misdaden intussen zijn ver jaard, zoals die weike betrekking had den op het elimineren van verzetsstrij ders. Uit de jarenlange praktijk bij Duitse nazi-processen is gebleken dat deze aanklagers veelal verre familie van de slachtoffers wel heel sterk in hun schoenen zullen moeten staan om enig succes te oogsten. Het zal nog maan den duren, voor Barbie daadwerkelijk voor de Franse rechter verschijnt. i ADVERTENTIE) (Van ome correspondent Elly Wempe) WILLEMSTAD Op de Antillen be staat bittere teleurstelling over de resultaten van de Ronde- Tafelconferentie (RTC) die zaterdag met een akkoord over de toekomst van Aruba in Den Haag werd afgesloten. Per 1 januari 1986 krijgt Aruba zijn aparte status ten opzichte van de overige vijf eilanden en op 18 maart 1996 moet bet eiland met zijn 65.000 inwoners geheel onafhankelijk wor den. Bij een aantal mensen op Curacao proefden we verontwaardiging dat de Arubanen toch hun zin krijgen wat betreft de onafhankelijkheid. Kenne lijk had men nog stille hoop dat Neder land de ontwikkelingen zou stopzetten. De grote angst is vooral dat ook de overige Antilliaanse eilanden meege sleurd zullen worden in het Arubaanse proces naar onafhankelijkheid. Veel Antillianen zijn duidelijk aange slagen omdat er nu een datum ge noemd is voor de onafhankelijkheid van Aruba. Deze reacties van gewone burgers staan in schril contrast met het gejuich van de Antilliaanse politici na afloop van de conferentie. Uitleg van de gang van zaken op de RTC door politici zal het politieke toneel op de Antillen gaan overheersen. Vooral om dat eind volgende maand de verkiezin gen voor de eilandraden worden gehou den. Geert onmogelijkheid Premier ir. Don Martina was opge lucht omdat er nu eindelijk eens dui delijkheid is over de staatkundige structuur waardoor regeren weer mo gelijk zal worden. Hij zei dat Curacao nu gelukkig niet meer gebruikt kan worden in de politieke campagnes op Aruba om zich tegen af te zetten. Op de vraag of nu ook Curacao binnenkort onafhankelijk zal worden, zei Martina dat de bevolking zich daarover eerst moet uitspreken. „Het is een recht en geen onmogelijkheid", aldus Martina. Betico Croes toonde zich niet ontevre den over het bereikte resultaat. Deson danks meende hfj dat Aruba veel water in de wijn heeft moeten doen. „Ik heb moeten afwijken van de instructie van de eilandsraad voor de conferentie. Ik had geen machtiging voor een dergelij ke vergaande economische en mone taire samenwerking", aldus Croes. Ook premier Minguel Pourierr, die Bonaire heeft vertegenwoordigd ln de voorbereidingscommissie-Biesheuvel, is bang dat er beslissingen zijn geno men waarvan men later veel spijt zal hebben. Hij noemt de manier waarop in Den Haag beslissingen zijn doorge drukt onverantwoord. „Ik kreeg er de kriebels van", verklaarde hij. „Op de meest essentièle punten van het rap port van de commissie is men afgewe ken. De kwestie van de monetaire unie was er niet voor niets ingebracht". Volgens Pourierr was het de bedoeling van de commissie-Biesheuvel dat Cu racao in het unieparlement wat van haar autonomie zou inleveren en dat Aruba daar dan een monetaire samen werking tegenover zou stellen. Op eco nomisch gebied zijn de belangen van Curacao namelijk e.0 „uuc bijvoorbeeld wat betreft de belasting- faciliteiten Curacao gaat beconcurre ren, kan dit de Curacaose off shoresector heel wat schade berokke nen. Pourierr vindt echter dat de posi tie van Curacao in het unieparlement zwaar gedevalueerd is. Deskundigen in Nederland en op de Antillen hebben herhaaldelijk ver klaard dat het een volkomen verkeer de beslissing zou zijn als Aruba uit bet Antilliaanse verband stapt. Zowel voor Aruba als voor de overige Antil liaanse eilanden betekent dit een ern stige economische verzwakking. Vol gens jurist Van Leeuwen, de vroegere adviseur van de Curacaose gezagheb ber, gebruiken de Arubanen de onaf hankelijkheid als lokaas voor Neder land. Als Aruba in 1986 echter directe staatsrechtelijke banden met Neder land heeft, kunnen ze geen stap verder gaan. „Het blijft een aparte status, hoe ze dat ook gaan regelen, maar met banden met Nederland", aldus Van Leeuwen. Wie spaart, heeft altijd geld achter de hand. U kunt dan makkelijker iets vervangen als 't stuk gaat Of toch iets kopen als 't maandbudget 't eigenlijk niet toelaat.'t Is natuurlijk wel zaak om verstandig te sparen. Tegen een aantrekkelijke rente en liefst zonder 't geld vast te zetten. De Plusrekening is zo'n spaarvorm. De Plus rekening biedt u momenteel 5 rente en u kunt toch 3000 gulden per kalendermaand zonder kosten over laten boeken naar uw postrekening. Alleen als u méér overboekt, wordt over het extra bedrag 1% kosten berekend. Bovendien heeft u met een Plusrekening al het gemak van het thuisbankieren. Als u vóór 17 april 1983 een Plusrekening opent met een minimum inleg van f 50,-, dan ontvangt u f7,50 premie. U moet 'tgeld dan minstens één maand laten staan. Een folder met alle informatie ligt op het postkantoor voor u klaar. postgiro rijkspostspaarbank

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 4