Gymnastiekcompromis kost andere leerkrachten baan -Q MlHHW Aanmaningen voor boetes binnenkort flink duurder pzcfl Londen trekt invitatie aan Von Meyenfeldt in Honderdste sterfdag Marx ,,.T Braks: prijsvoorstel EP is onwerkelijk PZC/binnen-buitentand \VERGROTim KLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS SURINAME WIL GELD LENEN IN BUITENLAND het weer £xmsmr44i G&WS0// -BUIS il l t i! Onderzoek betalingsciruit kost 3500 banen Minder medische studenten komend studiejaar DINSDAG 15 MAART 1983 DEN HAAG CDA en WD volharden in hun standpunt dat de verplichte gymnastieklessen in de hogere klassen van het voortgezet onderwijs niet mogen verdwijnen. De regeringspartijen gaan hiermee voorbij aan de zware druk die minister Deetman en staatssecretaris Ginjaar-Maas tijdens de begrotingsbehandeling op beide fracties hadden uitgeoefend om het betreffende amendement in te trekken. Jn het maandag bereikte compromis komen CDA en WD wel voor een deel tegemoet aan de wensen van minister Deetman. Het oorspronkelijke amen dement bestond namelijk uit twee de len. Het eerste deel van het amende ment, waarin werd gevraagd om het gymnastiekonderwijs in de hogere klassen te handhaven, blijft gewoon bestaan. Het tweede deel van het be treffende amendement hebben WD en CDA laten vallen. In dat tweede deel werd voorgesteld af te zien van het plan om gezakte eindex amenkandidaten in het jaar dat ze hun examen overdoen, nog maar voor tien PARAMARIBO (ANP) - Suriname zoekt op de internationale financiële markt naar geld. Het is de eerste keer dat Suriname geld moet lenen, nu Ne derland in december de ontwikke lingssamenwerking stop zette. Dit beeft de Financial Times maandag ge meld. Zoals bekend staakte Nederland het hulpprogramma ter waarde van sestig miljoen gulden per kwartaal na de dood van vijftien vooraanstaande Surina- mers op 8 december. Het tekort aan in komsten voor Suriname wordt voor 1983 geschat op ongeveer 260 miljoen aan Nederlandse guldens. Weersvooruitzichten voor woensdag tot en met zaterdag": Half tot zwaar bewolkt en vrijwel overal droog. Middagtemperaturen ongeveer 10 graden Deltagebied Hoog water dinsdag 15 ma Vlissingen Terneuzen Zlerikzee Hansweert. Wemeldinge Kreekrak Bruinise Woensdag, 16 n Vlissingen Terneuzen Zlerikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bruinisse 2.27 229 2.54 251 3.12 154 3.40 256 4 29 184 4 22 218 4 49 188 02.59 236 03.25 258 03.49 159 04 14 263 0504 189 04 58 224 0526 193 Vlissingen Terneuzen Zlerikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bruinisse Woensdag, 16 n Vlissingen Terneuzen Zlerikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bruinisse 9.08 243 943 255 9.44 196 10 08 271 10.05 219 1019 258 10.17 214 09 43 246 10 14 258 10 14 198 1043 275 10.36 222 10.50 261 10.48 215 uur cm 21.08 208 21.44 220 21.43 155 22 09 240 22.09 180 2223 206 22.18 175 2143 215 22.18 226 22 16 161 22 47 247 procent mee te tellen bij het vaststel len van het aantal door de overheid betaalde leraren voor de school. Motie In plaats van een amendement zullen Cholera-epidemie - Een cholera- epidemie in Bangladesj heeft de afgelo pen vier weken aan meer dan 2.000 mensen het leven gekost. Dit heeft het Indiase persbureau UNI maandag uit Dacca gemeld. De autoriteiten in Bangladesj stellen alles in het werk om een uitbreiding van de epidemie te voorkomen. Er is een groot aantal artsen en verpleegkundigen gestuurd naar het gebied waar de cholera heerst. WD en CDA deze naar hun mening ongewenste bezuiniging proberen te voorkomen via een motie. Dat bete kent waarschijnlijk dat de maatregel vanaf 1 augustus dit jaar gewoon doorgaat, maar dat de minister ge vraagd wordt in de toekomst, bijvoor beeld bij de volgende begroting, op een andere manier te bezuinigen. De 850 gymleraren die aanvankelijk op straat zouden komen te staan, kunnen nu aan de slag blijven. Maar in plaats daarvan zal een gelijk aantal leer krachten van alle vakken op den duur ontslagen moeten worden door het vergroten van de klassen en de groepen in het voortgezet onderwijs met onge veer 4.5 procent Die extra vergroting van klassen en groepen is noodzakelijk om het handhaven van de gymnastiek ie kunnen financieren en toch het gevraagde bedrag te bezuinigen. CDA en WD houden ook vast aan hun amendement om de verhoging van het collegegeld met de helft te verminde ren Minister Deetman had bezwaar tegen dit amendement omdat het gefi nancierd was met geld uit potjes die naar zijn mening al leeg waren De fracties van CDA en WD zijn het daar echter niet mee eens. Zij stellen onder andere voor om 10 miljoen gulden te halen uit het Smal- lenbroekfonds. Dat is een reserve waaruit medisch specialisten die ver bonden zijn aan academische zieken huizen een schadeloosstelling krijgen voor het gedeeltelijk ontberen van inkomsten uit hun particuliere prak tijken. ADVERTENTIE Een gordel van lagedruk strekt zich van Noonvegen via de Noordzee en ons land naar het westelijk Middellandse Zeegebied uit. De lucht die vanuit het westen wordt aangevoerd is onstabiel en vochtig. Het lagedrukgebied ver plaatst zich langzaam naar het oosten en een rug van hogedruk ten westen van Engeland zal morgen de regio beïn vloeden. Vandaag, bij weinig wind, is het zicht eerst slecht met plaatselijk mistbanken, maar deze zullen in de loop van de ochtend verdwijnen. De kans op een bui is eerst klein, maar neemt in de loop van de ochtend en mid dag toe; er komen ook opklaringen voor. Er waait een zwakke zuidwesten wind. Net als gisteren zal de tempera tuur vanmiddag 12 graden bereiken en de komende nacht daalt het kwik tot rond de 2 graden. Nautisch bericht Wind: zuidwest later ruimend west 2-4 Bft; zicht: eerst slecht tot matig, later in de ochtend goed; temperatuur kustwa ter: ruim 5 graden; afwijking water standen: geen afwijking van betekenis: maximale golfhoogte monding Schei- des: tegen de halve meter. ZON EN MAAN 16 maart zon op 06.54 onder 18.45 maan op 08.00 onder 20.43 LONDEN (AFP/DPA/RTïfUPI) - Op veel plaatsen in de wereld is maandag de honderdste sterfdag herdacht van Karl Marx. Dit geschiedde niet alleen bij het graf in Londen, maar ook bijvoorbeeld in Moskou, Peking, New Delhi en Belgrado. „Het Marxisme is niet verouderd", „Kari Marx blijft aan- wezig". Deze twee leuzen, de een in de Prawda, de andere op een affiche in Trier, de Westduitse geboorteplaats van de filosoof, illustreren het belang dat honderden miljoe nen mensen in de wereld honderd jaar na het overlijden hechten aan de grondlegger van het wetenschappelijk socialisme. In China kwamen ruim 10.0 een rede hield. 1 mensen bijeen in de Grote Zaal van het Volk iri Peking, waar partijleider Hua Guo Feng WOERDEN (ANP) Door de invoe ring van het nationaal betalingscir cuit (NBC) zullen bij de PTT- gelddiensten en de banken tot 1985 zeker 3500 arbeidsplaatsen verdwij nen. Dat is vijf maal zo veel als de stuur groep integratie giroverkeer van werk gevers en overheid heeft berekend. Tot deze conclusie komt een werkgroep van de universiteit van Amsterdam in een maandag gepubliceerd onder zoeksrapport over de gevolgen van de invoering van het nbc. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de dien stenbond FNV Het nbc is een plan om de girocircuits van de banken en de post-, cheque- en girodienst (pegd) tot een groot geautomatiserd systeem sa men te voegen. De kamer moet zich nog uitspreken over het plan. Volgens de werkgroep zullen de ontslagen voor al bfj de codeer- en controle-afdelingen van PTT en banken. waar vooral jonge vrouwen met een lage opleiding werk zaam zijn. Het grote verschil in het aantal arbeidsplaatsen is volgens de projectgroep toe te schrijven aan "een onzorgvuldige uitwerking" door de stuurgroep. De kwestie komt morgen aan de orde in de vaste kamercommis- AMSTERDAM - Het schilderij De winter bij Utrecht'van de hand van Salomon van Ruysdael tea. 1602-1670) heeft op de veiling bij Sotheby Mak van Waaij maandag in Amsterdam het bedrag van 880.000 gulden opgebracht. Op dezelfde veiling wisselde een Riviergezicht van Jan van Goyen uit 1655 voor 560.000 gulden van eigenaar LID 'COMITÉ GENERAALS VOOR VREDE' (Van onze Haagse redactie DEN HAAG De Britse regering heeft een officièle uitnodiging aan de oud-generaal M. von Meyenfeldt voor een reeks gesprekken met militaire deskundigen en leidende figuren uit de Anglicaanse kerk en de Engelse vredesbewegingen plotseling inge trokken. Generaal Von Meyenfeldt was uitgeno digd als militair medewerker van de Gemeenschappelijke Pers Dienst, GPD. waarbij ook deze krant is aange sloten. In diplomatieke kringen noemt men het hoogst ongebruikelijk dat een dergelijk bezoek, waarvoor het pro gramma in overleg met de Britse am bassade in Den Haag was vastgesteld en waarvoor de vertrekdatum al was bepaald, wordt afgezegd Aan het bezoek, dat op 3 april zou beginnen, was enkele maanden inten sief overleg voorafgegaan. Onze mili taire commentator wilde zich op de hoogte stellen van de wijze waarop in Engeland wordt gereageerd op de grote actuele militaire vraagstukken. Hij wil de onder meer praten over het besluit van de regering van premier Thatcher om reeds in december van dit jaar over te gaan tot plaatsing van kruisrakket- ten en de toenemende tegenstand daartegen van de Labourparty. de snel groeiende vredesbewegingen, de ker ken en de vakbonden. Hoewel deze en enkele andere onderwerpen al maan den geleden volledig met de Britse ambassade in Den Haag waren doorge nomen, blijkt het volgens de officiële lezing op het allerlaatste moment „niet mogelijk om een geschikt programma voor Von Meyenfeldt te ontwerpen". Strategie In diplomatieke kringen neemt men aan dat een bezoek van oud-generaal Von Meyenfeldt niet past in de nieuwe strategie van de Britse regering, die (Van onze redactie volksgezondheidi DEN HAAG Het aantal toe te laten eerste jaarsstudenten medicijnen zou met ingang van het volgende studie jaar van 2000 tot ongeveer 1100 moe ten worden teruggebracht. Dit is no dig om ervoor te zorgen dat omstreeks het jaar 2000 een evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod van artsen. Per jaar zouden dan maximaal 675 afgestudeerden op de markt komen. Nu zijn dat er nog 1225. Dit blijkt uit een advies van een specia le commissie die heeft onderzocht hoe veel artsen er de komende jaren nodig zijn Staatssecretaris Van der Reijden (WVC) kan aan de hand van de aanbe velingen voorstellen doen aan minister Deetman (onderwijs) voor het aantal op te leiden artsen. De commissie noemt geen concreet getal, maar zegt wel dat de toelatingscapaciteit nu veel te hoog is. erop gericht is de publieke opinie te winnen voor het plaatsingsbesluit. Opinieonderzoeken van de laatste tijd wfizen uit dat een meerderheid van de Britten tegen plaatsing is en het be sluit wil terugdraaien. Dit zal in de campagne voor de verkiezingen in juli of oktober van dit jaar een grote rol spelen. Voor een positieve beïnvloe ding van de Britse bevolking is een ruim budget uitgetrokken. Von Meyenfeldt is op militaire gron den geen voorstander van een onvoor waardelijke en snelle plaatsing van de nieuwe kernrakketten. Met een aantal vooraanstaande militairen uit West- Europa en de Verenigde Staten vormt hij het zogenaamde „Comité van gene raals voor de vrede". Referendum In Spanje zal voorlo pig geen referendum worden gehouden over de toetreding van dat land tot de NAVO. Dit heeft de socialistische pre mier Felipe Gonzalez maandag be kendgemaakt. MEERKOSTEN EG COMPENSEREN (Van onze correspondent) BRUSSEL Minister Braks van land bouw vindt dat het Europese Parle ment zich „een stuk van de werkelijk heid heeft verwijderd" met zijn voor stel de landbouwprijzen voor het ko mende seizoen met 7 procent te verho gen. Geen enkele lidstaat van de Euro pese Gemeenschap heeft maandag in de eerste onderhandelingsronde voor de nieuwe landbouwprijzen zo'n ver hoging verdedigd. Vergeleken bij de 5,5 procent prijsverhoging, voorge steld door de Europese Commissie, zou de wens van het EP veel te duur uitvallen. „Het is ook een verantwoor delijkheid van het Parlement, met de 14,45 232 15.10 253 16,30 163 16.03 264 15.21 234 15.44 255 17.14 161 16.39 264 17.15 196 17 10 232 17 45 200 budgetaire consequenties rekening te houden", aldus Braks. In de landbouwonderhandelmgen staat voor Nederland centraal hoe de grote landbouwoverschotten voorko men kunnen worden. In dat verband zei Braks „begrip" te hebben voor het voorstel van de Europese Commissie om de interventieprijs voor de zuivel extra te verlagen, teneinde de zuivel- overschotten tegen te gaan. Deze extra verlaging betekent overigens wel dat de Nederlandse zuivelboeren vrijwel geen verhoging van hun melkprijzen van de EG kunnen verwachten De landbouwministers zullen later de ze maand nog een keer drie dagen bijeenkomen om een definitief ak koord over de prijzen af te sluiten. De onderhandelingen deze dagen betitel de minister Braks als „een noodzake lijke rituele dans". Plafond (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Korthals Altes komt binnenkort met voorstellen om de aanmaningen bij verkeersovertre dingen fors te verhogen. De minister wil alleen een uitzondering maken voor de boetes, die direct met de politie verrekend worden. Gezien de toch al dalende koopkracht wil hij dergelijke schikkingen niet duurder maken. Korthals Altes zei dit maandag in een vergadering van de Kamercommissie voor Justitie. De maatregel is bedoeld om het minder aantrekkelijk te maken te wachten met het betalen van boetes tot hei Openbaar Ministerie een aan maning stuurt. Volgens de minister kan dit leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing omdat boetes effi ciënter behandeld kunnen worden. De commissie besprak een notitie, die nog afkomstig is van minister De Rui ter (nu minister van defensie) over administratieve afwikkeling van ver keersovertredingen. De kamerleden bleken het met Korthals Altes eens te zijn dat het streven erop gericht moet zijn zoveel mogelijk verkeersdelicten administratief af te wikkelen. Maar wel moet gezorgd worden dat verdachten de nodige rechtsbescherming blijven genieten De Kamer was het met de minister eens dat tot het moment dat de wetten zijn aangepast het huidige systeem vereenvoudigd moet worden. Doel daarbij is te komen tot een snelle re afhandeling van overtredingen en het tegengaan van oneigenlijk gebruik van de huidige rechtsregels. Zo kwam vanuit de commissie de suggestie om bij hoger beroep een waarborgsom ter hoogte van de te verwachten boete te laten deponeren op de griffie van de rechtbank. Bij afwijzing van het beroep kan dan onmiddellijk de boete worden voldaan Uit cijfers die de bewindsman presen teerde kan worden opgemaakt dat van de 3 miljoen overtredingen in 1981 ruim de helft de schikking niet direct betaal de. Korthals Altes is mede hierom voor stander van een nieuw systeem van administratieve rechtsspraak, waarbij eerst betaald wordt en daarna pas in beroep kan worden gegaan Vanuit de Kamercommissie kwamen geen fundamentele bezwaren tegen de ze voorstellen. Alleen Faber (CDA) wil eerst afwachten wat de Europese Com missie en het Europese Hof van Justi tie over dergelijke regelingen zegt. Op dit moment bespreekt het Hof een Duitse zaak in een vergelijkbare kwes tie. De besluiten van de landbouwminis ters zullen nauwlettend door hun colle ga's van financiën worden gevolgd. Met een te hoge prijsstijging van de land bouw dreigt de EG namelijk zeer snel door zijn geld heen te raken De Euro pese Commissie heeft al voorgesteld het financiële plafond van 1 procent van de btw-afdrachten van de lidstaten aan Brussel te doorbreken. De EG- landen zijn daarover zeer verdeeld. Nederland is in principe niet tegen een dergelijke verhoging, maar in de prak tijk komt het toch wel erg slecht uit. Staatssecretaris Van Eekelen van Eu ropese zaken heeft maandag in Brus sel benadrukt dat Nederland momen teel financiële problemen heeft en er daarom weinig voor voelt meer aan Brussel uit te geven. Volgens Van Eekelen heeft minister Ruding van financiën in het kabinetsberaad over de Gemeenschappelijke financiële problemen benadrukt dat iedere extra uitgaaf aan Brussel met een extra bezuiniging in Den Haag gecompen seerd moet worden. Directie K Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Vlissingen: Walstraat 56-60,4381 EG Vlissingen, tel. (01184) 15144. Middelburg Markt 51. 4331 LK Middelburg. tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) 94457 Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redac tie bezet van zondag t/m vrijdag van af 19.00 uur: (01184) 15144. Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t/m vrijdag van 08.00-17 00 uur. 's Zaterdags van 09.00 tot 11.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie: (01184) 63533 Advertentie-afdeling: (01186) 1584. 's-Zaterdags (011841 15144 van 09.00-11.30 uur. Redactie (01184)-14796. Overiijdens advertenties maandag- t'm vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144 Zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen per kwartaal 61,20; franco per post 72.-; per maand 21,-; losse num mers 0,85 (alle bedragen inclusief 4 pet- btw.l. Postrek. nr.: 3754316, tn.v. PZC ab.rek. Middelburg, Advertentietarieven 117 cent per mm; minimumprijs per advertentie 17,55. ingezonden mededelingen 2 'A x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 4,25 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw. Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B.V. Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3