Geen vervolging duo Long en Jongewaard PZC/ 'adio-tv en kunst Franse acteur Maurice Ronet overleden Stemra tegen commerciële platenverhuur aiaas WMa BaaasaosMffiffl aiaam atasa EXCELLENTIE PANDA EN DE NIEUWE IJSTIJD radio DINSDAG 15 MAART 1983 2 09.30 Nieuws voor slechthorenden 10.00 Schooltelevisie: Dieren om je heen; 10.30 Italië; 11.00 Katechese brugklas; 11.30 Beestenspul. 13.00 Nieuws voor slechthorenden RVU 15.30 Vrouwen in de jaren tachtig. Educatief programma. KRO 16.00 Daar vraag je me wat. Populai re wetensch. 16.40 Er was eens de... ruimte. Te kenfilmserie. TROS 18.15 Tros Sport Extra Tennis. 18.55 Flappie in treurrijk (2). Kinder serie. 19.02 Frank Buck. Jeugdserie NOS 20.00 Jou meal TROS 20.28 De TV-Show. Amusements programma. 21.30 De weg naar Péruwelz (2). Feuilleton. 22.10 Aktua TV 22.45 Falcon Crest. Serie. NOS 23.40 Journaal 23.45 Nieuws voor slechthorenden. 20.151.Q. Kwisprogramma met denk- en weetvragen onder lei ding van Herman van Molle. 20.45 Kijk mensen. „Mensenma kers". In dit programma, ge presenteerd door Kris Smet. wordt de buitenbaarmoederlij- ke bevruchting verduidelijkt. Verder praten in de studio echtparen met vruchtbaar heidsproblemen over hun kin derwens en wat ze ervoor over i hebben om die vervuld te zien. Een gynecoloog en een ethicus - geven hun visie. 21.35 Smiley's prooi. Laatste afleve ring van de Britse thrillerserie „Smileys People". Met Alec Guiness, Eileen Atkins. Curd Jurgens, Maria Adorf e.a Gri- goriev wordt door het team van Smiley opgepikt. Hij zegt door Karla te zijn aangenomen om een meisje te helpen dat in een inrichting werd opgeno men. Smiley laat Karla een schrijven bezorgen waarin hij hem meedeelt dat hij alles over hem weet en dat één woord van hem genoeg is om zijn carrière te breken. Smiley is echter bereid om hem, in ruil voor zijn medewerking, naar het Westen te helpen overlo pen. Het antwoord komt al na enkele dagen. Het rendez-vous is belegd op de grens tussen Oost- en West-Berlijn... 22.30 Toto-winnaars en Journaal. Aansluitend: Coda. 13.00 en 18.15 Nieuws voor slech thorenden 18.20 Paspoort. Informatie voor Joe- gosiaven. 18.25 Paspoort. Informatie voor Ita lianen. 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal EO 19.12 EO-Kinderkrant 19.40 De Waltons. Serie. 20.30 Met Gert en Hermien te gast in Israël. Muziekprogramma. 21.10 EO-Metterdaad. Reportage. 21.35 Tenslotte. NOS 21.40 Ombinus. Kunstkroniek. 22.30 Journaal 22.45 Den Haag Vandaag 23.00 Nieuws voor slechthorenden AVRO 23.05 Avro's Sportpanorama presen teert: ABN-tennis. 14.00- 16.00 Schooltelevisie. Lezen met tv; Duits; Nederlands; Geintegreerde wetenschap pen. 17.30 Schooltelevisie: Vuur 18 00 Tik Tak 18.05 Sesamstraat 18.20 Er was een keer... „De ambte naar". Verhaalje voor kleuters verteld door Jef Burm. 18.30 Open School. Peuters en kleu ters: Kind en ziekenhuis. 19.00 Tijdrover. Lieve plantjes. Krui den (8): boekbespreking. 19.10 Kijk uit! Verkeerstips. 19.15 Biechten. „Confession". Bel gisch filmpje van Carl Colpaert met Sylvia Sabbe en Louis Peters. 19.20 Uitzending door derden. Pro gramma verzorgd door Televi sie en Onderneming. 19.40 Lotto-winnaars, mededelingen en programma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-Zaken 19.00 De drie uitvinders. Teken filmpje. 19.15 Harold Lloyd. Met fragmenten uit „Movie Crazy" en „The Kid Brothers 19.35 Kijk uitl Verkeerstips. 19.40 Mededelingen en programma overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-Zaken 20.15 De Nieuwe Orde. „De nieuwe Raad van Vlaanderen". Der tiende aflevering uit de serie historische enquêtes van Mau rice de Wilde over de Nieuwe Orde in België voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook in krijgsgevangenschap voelde de kteine minderheid van Vlaamse officieren zich op nieuw in de verdrukking. Om hun bestaan te bevestigen stichtten enkelen onder hen in september 1940 in het kamp te Tibor de Luitenant De Winde- kring, die oorspronkelijk zon der politieke oogmerken tot de verheffing van het Vlaamse volk wilde bijdragen. Zelfs dat ging sommige Franstalige offi cieren te ver, zodat zij de leden van de De Winde-kring spot tend „De Nieuwe Raad van Vlaanderen" gingen noemen. Hiermee verwezen zij naar een groep Vlaamse activisten uit de Eerste Wereldoorlog, die in 1917 de zelfstandigheid van Vlaanderen hadden uitgeroe pen. 21.15 Internationale muziekwed- strijd te Genève. 22.05 Open School. Handel en wan- del. 14.00 Schooltelevisie: Met de han den; Franse taal; De geneug ten van het leven. 15.30 Signe Particulier. „Hannibal" (2). Serie over de vijanden van Rome. 16.45 Onem-mededetingen 16.55 Schooltelevisie: Ratten en mensen. 17.25 Plein Jeu. 19.08 Ce Soir. Regionaal magazine. 19.26 Lotto 19.30 Journaal en toto 20.00 Flamingo Road 20 50 Minute Papillon. 21.50 Grace a la Musique. 22.55 Journaal 18.05 Les Visiteurs (5). „Memno". 19 00 Shema Israël. Joden in België. 19.30 Journaal 19.55 Point de Mire. 21.00 - 23.00 Schaatsen. 10.00 Journaal 10.03 Notsignale. Duitse serie. 11 40 Al Azhar Die Bluhende. 12 10 Gesundheitsmagazin Praxis 12 55 Persoverzicht 13 00 Journaal 13.15 Videotext fur alle 16.10 Journaal 16.15 Die Schatzsucher Australiens. Documentaire. Wordt Australië een tweede Saoedi-Arabië? Er gaan geruchten dat Australië een fabelachtige voorraad heeft aan grondstoffen zoals steenkool, olie, aardgas en ura nium. De enige moeilijkheid is dat men niet precies weet waar deze grondstoffen zich op dit continent bevinden. 17 00 lm Kopf brennt noch Licht! 17.50 Journaal WDR 18.00 Hier und Heute. 18.25 Hallo Larry. Feuilleton. 19.00 Reich und Arm. NDR 18.00 Die Nordschau heute 18.15 Vier Buben und ein As 19.05 Zandmannetje 19.15 Berichte vom Tage 19.25 Das Nordschau-Magazin 19.59 Programma-overzicht 20.00 Journaal 20.15 Alles oder Nichts. 21 00 Panorama. 21.45 Dallas. 22 30 Thema's van de dag 23.00 Heimat heute. 23.45 Journaal 10.00 - 13.15 Programma-overname Duitsland 1 15 40 Videotext fur alle 15.57 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16.04 Mosaik. Magazine voor de ou dere generatie, met o.m.: Alco holisme op de oude dag en Wandelen in maart. Aanslui tend: Journaal. 16.35 Die Vogelscheuche. Aflevering uit de Britse jeugdserie met Jon Pertwee. 17.00 Journaal 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Das kann ja heiter werden. 18.20 Mein Name ist Hase! Teken filmserie „Bugs Bunny". 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Cat Ballou. Amerikaanse wes tern (1965) van Elliot Silver- stein met Jane Fonda, Lee Mar vin, Michael Callan e.a. 21.00 Journaal 21.20 Seid realistisch fordert das Unmogliche. 22.15 5 nach 10. Vrouwen NED 1. 15.30 uur. De RVU educatieve omroep zendt dinsdagmiddag onder de titel ,.Op naar de top" de vierde aflevering uit van „Vrouwen in de jaren tachtig". Een serie programma's waarin de stnjd voor het behoud van werk en het scheppen van eigen werkgele genheid door vrouwen zelf centraal staat. Over het algemeen werken vrouwen in de laag betaalde banen met wei nig toekomstmogelijkheden. Dat is in Amenka en Engeland al niet anders dan bij ons. In de BBC- documenlaire ..Op naar de top" worden de resultaten getoond, die sinds de invoering van de wet op de geljjke behandeling in Amerika en Engeland zijn bereikt Sport Extra NED. 1, 18.15 uur. De uitzending van „Tros Sport Ei- tra" vanavond s geheel gewijd aan de finaledag van de tenniswedstrij den om de Tulip Cup, die afgelopen *-v weekeinde plaatsvond in de Pelli- iSKUWClZ kaanhal te Veldhoven. Aan dit inter nationale toernooi werd deelgeno men door jongens en meisjes tot en met veertien jaar uit België, Frank rijk. Italië. Oostenrijk. West- Duitsland. Zweden. Zwitserland en Nederland De Nederlandse ploegen bestaan geheel uit leerlingen van het KNLTB Trainings Instituut, dal eind vorig jaar in Geldrop werd opgericht. Commentaar: Piet van Eijsden en Koen Verhoeff. TV-show NED. 1. 20.28 uur Ivo Niehe ontvangt in zijn TV-Show rechtstreeks vanuit 't Heem in Hat- lem o.a. de Amerikaanse zangeres Gloria Gaynor. The Shadows, de Nederlandse cabaret-muziekgroep Purper en het orkest van Freddy Golden. Speciale gespreksgast is Simon van Collem. die dezer dagen zijn 25-jang jubileum als filmjourna list viert. Ivo Niehe praat met hem over zijn ervaringen. NED 1, 21.30 uur In de tweede aflevering van TROS- serie „De weg naar Peruwelz". komt Gerard Walraaven iTon Lensink) tijdens de speurtocht naar zijn ver dwenen vrouw wederom in Maas tricht terecht. In Hotel du Casque wordt hij opgevangen door de wedu we Hendrien. gespeeld door de Vlaamse actrice Chris Lomme. Aangezien een gedeelte van ..De weg naar Peruwelz" zich in Zuid- Limburg afspeelt en regisseur Hank Onrust een „couleur locale" wildq aanbrengen, deed hij een beroep op Chris Lomme. Chris accepteerde de rol niet alleen omdat ze naast het theater ook graag voor de camera's staat, maar omdat zij het als een buitenkans ziet eens met Ton Len sink als partner te spelen. Reba Rambo NED 2 20.30 uur In het EO-programma .Met Gert en Hemien te gast in Israel" (Ned. 2. 20 30 uur) een optreden van de Amerikaanse zangeres Reba Ram bo Op verschillende locaties in Is rael zingt zij o.a.Coloring Book" en ..The Singer" Verder een optreden van de Nederlandse student Ron da Costa, met de door hemzelf gecom poneerde ..Kibbutz Serenade" en Gert en Hermien vertolken „The Holy City" en „Shalom Israel" Sportpanorama Ned. 2, 23.05 uur. AVRO's Sportpanorama Drengt vanavond samenvattingen van de belangrijkste partijen van het 10e ABN-Wereldtennisloemooi. dat tot en met zondag 20 maart in het Rotterdamse Sportpaleis Ahoy wordt gehouden Aan dit toernooi, dat meetelt in de Grand-Prixserie. wordt o.a deelgenomen door Jimmy Connors. Peter McNarnara, Gene Maner. Buster Mottram en Elliot Telcher. Het commentaar wordt ver zorgd door Jack van der Voorn. ARNHEMSE HOOFDOFFICIER ARNHEM De cabaretiers Robert Long en Leen Jongewaard hebben zich met hun onder meer in Wageningen en Doetinchem opgevoerde programma 'Tot hier toe heeft de Here ons gehol pen' niet schuldig gemaakt aan gods lastering of enig ander strafbaar feit en worden dan ook niet vervolgd. Tot die conclusie komt de Arnhemse hoofdofficier van justitie, mr J. Peij- nenburg. nadat hij, naar aanleiding van klachten tegen het cabaretduo van het GPV in Doetinchem en het Wage- nmgse SGP-raadslid R. van den Brink, de tekst van het programma heeft bestudeerd. Volgens de Arnhemse hoofdofficier hebben Long en Jonge waard niet de bedoeling gehad om de godspersoon tot mikpunt van krenken de uitlatingen te maken. Ook de klacht die Robert Long en Leen Jongewaard op hun beurt tegen het Wageningse raadslid Van den Brink hebben inge diend wegens het doen van valse aan- PARIJS In Parijs is maandag de Franse filmacteur Maurice Ronet overleden. Hij was 55 jaar. Maurice Ronet. die aanvankelijk bij het theater werkte, maakte zijn filmde buut in 1949 in 'Les rendez-vous de juillet' van Jacques Becker. Daarna volgde een indrukwekkende reeks van ongeveer zevenüg films waarin Ronet een rol had. Zo speelde hij in de eerste film van Louis Malle. 'Ascenseur pour l'êchafaud' en later in diens 'Feu follet'. Naast Alain Delon vervulde hij hoofd rollen in 'Plein soleil' van René Cle ment en in 'Celui qui va mourir' van Jules Dassin. Aan het eind van de jaren zestig koos regisseur Claude Chabrol hem voor zijn rolprenten 'Le scandale.' 'La ligne de démarcation'. 'La route de Corinthe' en 'La femme infidèle'. Maurice Ronet heeft ook gespeeld in films van Yves Ciampi. Yves Allegret. Roger Vadim ('La ronde Alexandre Astruc. Ro- main Gary. Jacques Deray ('La pisci ne'). Robert Enrico en Michel Deville. In zijn laatste film. 'La balance' (1982) van Bob Swaim, had Ronet de rol van beroepsbedelaar. gifte is door de hoofdofficier van justi tie ongegrond verklaard. De SGP'er heeft zich naar de mening van mr Peijnenburg evenmin schuldig ge maakt aan een strafbaar feit. Het caba retduo wilde met een klacht tegen het SGP-raadslid de stroom van klachten tegen hun programma een halt toeroe pen. Dat sommige mensen bepaalde uitla- tingen die Long en Jongewaard in hun programma hebben gedaan als kren kend ervaren, is volgens mr. Peijnen burg niet voldoende om deze uitlatin gen onder de noemer smalende gods lastering te brengen en daarmee als strafbaar feit aan te merken. Het SGP-raadslid Van den Brink uit Wageningen diende in februari een klacht in, nadat zijn poging om de voorstelling te weren mislukte. Een motie hiertoe vond in de gemeenteraad geen weerklank. Eind december diende het GPV in Doetinchem ook al een klacht in tegen de twee cabaretiers met als argumenten onder meer de vormge ving en de woordkeus van het pro gramma, waardoor godsdienstige ge voelens van velen onnodig zouden wor den gekwetst. Auteursrechten Het overlegor gaan kabeltelevisie heeft er bij de ministers van justitie en welzijn, volks gezondheid en cultuur (WVC) en bij de staatssecretaris van verkeer en water staat op aangedrongen zo spoedig mo gelijk duidelijkheid te scheppen over de gevolgen van de uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof over au teursrechten voor kabeltelevisie. Deze uitspraak houdt in dat auteursrechten verschuldigd zijn voor binnen- en bui tenlandse televisieprogramma's die door middel van kabeltelevisienetten worden verspreid. Volgens het overlegorgaan is het voor kabelexploitanten en -abonnees (65 procent van alle televisiekijkers) van belang dat op korte termijn duidelijk heid wordt verkregen over de vraag wat de uitspraak van het hof voor gevolgen heeft voor de tarieven. DEN HAAG De auteursrechtenorga nisatie Stemra heeft besloten een proefproces tc gaan voeren om com merciële verhuur van grammofoon platen en compact-discs te verhinde ren. Er zijn in ons land op dit ogenblik ongeveer dertig van deze particuliere uitleenbedrijven, naast een aantal openbare fonotheken. De Stemra stelt zich op het standpunt, dat het uitlenen van geluidsdragers een nieuwe vorm is van openbaarma king. De organisatie wil dit getoetst zien. Krijgt de Stemra gelijk, dan dient er toestemming voor verleend te wor den. In Duitsland is onlangs door de rechter een verbod op de verhuur van geluidsdragers uitgesproken. Daels, de nieuwe leraar Ne derlands die op een Ameri- kóan leek en die, alhoewel het strikt verboden was, af en toe in de klas een stinkend, walmend slecht- trekkend roodstenen werkman spijpje rookte, kwam het klaslo kaal binnen op zijn zwierige ma nier en zat op de hoek van Bruy- ninck's lessenaar op de eerste rij, de lessenaar van waaruit ooit een intern een inktpot naar het bord gegooid had jaren geleden omdat hij de vorige nacht ineens, zonder er iets aan te kunnen doen, ont dekt had dat hij niet meer in het bestaan van Jezus Christus geloof de. Hij had midden in de eerste les die ochtend een onmenselijk sner pende kreet geslaakt, hij had de inktpot gegooid en was toen in een coma gevallen". Dikste Zo begint halverwege bladzijde 384 van „Het Verdriet van België" een van de kleine, onbenoemde hoofd stukjes waaruit het tweede deel van deze roman van Hugo Claus is opgebouwd. Waarom bladzijde 384? Omdat het de middelste blad zijde van het boek is, het dikste van de 22 prozawerken die Hugo Claus in de 35 jaren dat hij nu literator is heeft geschreven. Daar naast schreef hij ook nog 24 dicht bundels en een stuk op 28 toneel werken; luiheid is dus wel het laatste wat hem verweten kan wor den! Om dat nog even te onderstre pen heeft hij zijn jongste roman, ,JIet Verdriet van België" (uitste kende titel overigens), laten uitdij en tot Clavell-achtige proporties: 767 bladzijden.' Bladzijde 384 is daarvan precies de middelste bladzijde, die ik voor dat citaat heb uitgekozen vermits ik nog geen gelegenheid heb gehad het boek te lezen sinds ik het gistermiddag in tegenwoordigheid van de schrijver in de burelen van uitgeverij De Bezige Bij kreeg aangereikt. Die geciteerde passage, hoe toe vallig ook, is een sterke passage, nietwaar, en ik krijg de indruk dat het hele boek zo is. O jé, ik besef nu opeens dat ik een rekenfout heb begaan. De 384e bladzij is welis waar de allermiddelste van de 767 bladzijden die het boek telt, maar ik had 384 op moeten tellen bij bladzijde 7 waarop „Hel Verdriet van België" begint. Ik had dus bladzijde 391 moeten hebben: „Is het vervolgingswaanzin om aan de duivel te denken als aan iemand, die ge op straat tegen komt, onverwachts, om de hoek, in uniform? Dat het kwaad dat door de mensen op een onoverzienbare wijze wordt begaan een gestalte gekregen heeft?. Onverstaanbaar gemummel. Gestotter. Hij praatte steeds vaker in zichzelf, meestal in vragende vorm. Laatst had hij, toonloos vragend, met een krijtje een sterretje met zes punten op het bord getekend en toen alsof hij de ster voor het eerst zag. als door een ander getekend, schichtig met zijn mouw (met zijn mouw!) wegge veegd". U ziet het, welke steekproef je ook neemt, het resultaat is steeds het zelfde: sterk, beeldend proza. Zijn meesterwerk? Dolf Hamming, di recteur van De Bezige Bij, ging daarvan uit toen hij gisteren het eerste exemplaar aan de schrijver overhandigde. Hij vertelde daarbij dal Hugo Claus beloofd had het manuscript nog in 1982 af te leve ren. En jawel, op de 31e december, op oudejaarsdag, had Hugo Claus het dikke pak met de hand be schreven vellen, volgens afspraak, aan Dolf Hamming overhandigd. Oud-directeur Geert Lubberhui zen, die wist dat Claus zou wach ten tot de 31e alvorens het manus cript in te leveren, had hem aange raden dan voor vuurwerk te zor gen. Hijzelf had eens, lichtelijk beschonken, buiten op de stoep van Willy Corsari gezeten toen om 12 uur 's nachts op oudejaars avond rondom hem het vuurwerk ontbrandde. Dat had toen een on vergetelijke indruk op hem ge maakt. ook al omdat hij op dat moment al uren te laat was om bij de schrijfster, zoals afgesproken. Oud en Nieuw te vieren. Helaas, Geert Lubberhuizen was op 31 de cember in Ierland, anders had de overdracht van het manuscript niet zonder vuurwerk plaatsge vonden, zoals nu. Prijs In 1967 had Geert Lubberhuizen ook al eens een soortgelijke af spraak met Willem Frederik Her- mans gemaakt. Dat wil zeggen: Hermans stelde de voorwaarde dat „Een wonderkind of een total loss" op 15 november in de boek handel zou liggen. Zoniet, dan moest De Bezige Bij hem 50.000 gulden betalen. Op zijn beurt stel de Lubberhuizen toen de voor waarde dat Hermans het manus cript vóór 1 september zou inleve ren. Zoniet, dan kreeg De Bezige Bij van Hermans 20.000 gulden. Het manuscript kwam op 31 au gustus bij De Bezige Bij binnen, om safe te spelen sprak Lubberhuizen met de drukker af dat het boek op 15 oktober al klaar zou zijn, maar dal lukte niet, en op 8 november moest de cover nog worden afge keurd en moesten alle omslagen worden overgemaakt! Toch lukte het om het boek op tijd, vóór 15 november, in de boekhandel te krijgen, zoals het Harry Mulisch in 1951 gelukte zijn manuscript nog vóór de sluitingsdatum van 1 au gustus af te leveren bij de schrijver H. J. Smeding, voor de Reina Prin sen Geerligs-prijs. Op 31 juli 1951 stond hij samen met Jan Blokker om vijf voor twaalf's avonds op de stoep van Smeding, en op het moment dal hij aanbelde barstte het onweer los. Hij won de Reina Prinsen Geerligs-prijs voor zijn eerte roman Archibald strohalm" en zijn naam was gevestigd. Waar is die prachtige Reina Prinsen Geerligs-prijs eigenlijk gebleven Hij werd voor het laatst in 1979 uitgereikt aan Léon de Winter. Die prijs zal toch niet in de versukke ling zijn geraakt? Horizontaal: 1 kern; 3 veerkracht; 6 roofdier; 9 niet deelbaar door twee; 10 Afrikaan; 12 moeder; 13 onwetend, 14 Europeaan; 16 troefkaart; 18 streep, 20 mand; 21 verfrissing; 23 voedsel; 25 deel v. d. bijbel; 26 nieuw feit; 27 lidwoord; 28 bevel; 30 onderricht; 31 echtgenoot; 32 boom; 34 lidwoord; 36 verkeerd; 38 voorzetsel; 40 in orde; 42 dichterbij; 44 dat is; 45 toiletgerei; 46 stevig; 47 af scheiding. Verticaal: 1 keukengerei; 2 voorzetsel; 3 belemmering; 4 landbouwwerktuig; 5 steen; 7 voorzetsel'. 8 vruchtennat, 10 zandheuvel; 11 opstootje; 13 boom; 15 volgroeid; 16 zuiver; 17 kruintje van ap pels; 19 voegwoord. 20 woud; 21 rond voorwerp; 22 bijwoord; 24 schrijfgerei; 29 bergweide; 31 mee. 33 laag: 34 raam- scherm; 35 herstelplaats van schepen, 37 vruchtennat. 38 moment; 39 vet; 41 vogel; 43 vrouw, titel; 44 lidwoord. Oplossing vorige puzzel lilMHffl aaaHsaoasBaia aaafiUMt.iaiiua GUHH-iaaiï! ''Elllll ais ..-HM 7. y.J] MS K30HH lüBHS ED3 Door Carsten Graabak Toonder studio's morgen. VARA: 00.02 Elpee Tuin; 02.02 Groot licht; 05.02-07.00 Truck. WOENSDAG NOS: nieuws op elk heel uur. VOO: 7.02 Ook goeiemorgen; 9.03 Mu ziek terwijl u werkt: 10.30 Kletskop, HILVERSUM-1 HILVERSUM-2 DINSDAG NOS. nieuws op elk heel uur. 12.03 Muzikaal onthaal; 13.06 Radio journaal, 13.20 AVRO Diligence; 13.57 Per saldo; 14.03 Meta de Vries; 16 02 Hersengymnastiek; 16.30 Kom "ns langs in „Des Indes", 17.52 Per saldo; 17.55 Mededelingen; 18.06 Radiojour naal: 18.20 Maak er maar een eind aan: 18 30 Toppers van toen. 19.02 Pim Ja cobs' Platenscala. 20.03 Operette-Musi cal; 21 02 De maansteen. 21 39 Lichte muziek; 22 02 AVRO s Sportpanorama eretribune. NOS: 23.03 Met het oog op DINSDAG 12 00 Kruispunt iRKK); 12.16 Over heidsvoorlichting; 12.26 Land- en tuin bouw (NOS); 12.36 Echo; 13.10 Cover story; 13.33 Schoolradio. NOS 14.32 Open school-AVRO; 15.03 Wat koop ik ervoor: 15.32 Een leven lang. TROS: 16.00 Week in-week uit; 17.00 Aktua; 18.10 TROS Allerlei. 18.20 Zendtijd po litieke partijen VVD; 18.30 Humanis tisch Verbond iHVi. 19 00 TROS-klan- tenservice, 20 30 Dolstra en De Vries in puzzels: 21.00 Om het boek. TELEAC 21.30 Cursussen. TROS! 22.40 Finale NOS: 23.55-24.00 Nieuws. WOENSDAG NOS: nieuws om 7 00, 7.30. 8 00. 8.30, 9.30. 10.30. 11.30. 12.30. 13 00. 13.30 14.30. 15.30, 16.30. 17.30. 18.00. 20 00, 22.30 en 23.55 uur KNMI: 5.45 Het weer etc VARA: 7.10 Gymnastiek; 7.20 VARA woensdag op 2; 8.40 De vooruitgang. NOS: 9 05 Gymnastiek: 9 15 Werkbank: 9 24 Wa terstanden. TELEAC: 9.33 Belasting cursus (5i. VARA: 10.30 Nederlandse schoolradio; 10.23 Vrouwenagenda; 10 33 Hoor haar!; 11.33 VARA woens dag op 2; De avondspits. VARA: 19.02 Popdon- der plus; 21.02-24.00 Moondogs. WOENSDAG NOS: nieuws op elk heel uur KRO: 7.02 Manneke Pop; 8.34 Paraplu, 10.34 Muziek, zane en dans HILVERSUM-4 HILVERSUM-3 DINSDAG NOS: nieuws op elk heel uur. 12.03 VIP-spel: 13.03 Peter Holland en Erik Post: 15.30 Popkrant. NOS: 18 04 DINSDAG 12.00 Intermezzo; 13,05 De meestver- kochte klassieke tien. NCRV: 14.00 Lie deren; 14.45 In kleine bezetting; 15.15 Muziek van eigen tijd; 16.00 Literama- dinsdag; 16.55-17.00 Bij wijze van spre ken: 20.00 John Field (2); 21.00 Alban Berg Kwartet; 22.25-23.00 Concert. WOENSDAG NOS nieuws om 7 00.8.00 en 13.00 uur. NCRV: 7.02 Het Levende Woord. 7 10 Preludium. 8.05 Platenmeuws. 8 45 Mu- sica Sacra: 9.15 Onder de hoogtezon. 10.00 Orkestnalet

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2