Nota parkeerproblemen Terneuzen in de maak Axel houdt vast aan bouw in Noordpolder naar het westen Presentatie bouwplannen Beursstraat Vlissingen Zomer in Zaamslag KEUZE BLA UWE ZONES OF METERS scheepvaart- berichten DINSDAG 15 MAART 1983 Wissel Zeenws-Vlaanderev PZC/prov|ncie 13 TERNEUZEN - Verkeersdeskundigen van de gemeente Terneuzen bekijken op dit moment hoe de parkeerproblemen in het stadscentrum moeten worden opgelost. Voorzitter C. Ockeloen kondig de maandagochtend in de commissie voor het midden- en kleinbedrijf een 'parkecmota' aan, die over een paar maanden moet verschijnen. Vast staat al, dat er maatregelen tegen langparkeerders zullen worden genomen. Er wordt gedacht aan het instellen van 'blauwe zones' en aan het plaatsen van parkeermeters. Vermoedelijk worden het - om allerlei praktische redenen - blauwe zones. een tipje van de sluier op: het verkeer in de binnenstad van Terneuzen wordt straks met wat extra belemmeringen geconfronteerd. Verbazingwekkend is dat niet. want het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren steeds gepleit voor het creeren van 'een verkeersarm woongebied'. Ockeloen het maandagochtend in het midden welke maatregel uiteindelijk uit de bus rolt. „Parkeermeters kosten veel geld. maar een blauwe zone vergt weer veel controle en dat kost man kracht. dus ook geld". Een snelle uitspraak over de manier waarop de parkeerproblematiek moet worden aangepakt is belangrijk omdat in de nabije toekomst verschillende parkeervoorzieningen plaats moeten maken voor nieuwbouw: bijvoorbeeld het nieuwe ziekenfondsgebouw op het 'Java'. Burgemeester Ockeloen vond overigens dat de middenstanders in de binnenstad de hand ook weieens in ei gen boezem mogen steken. „Ik heb de indruk dat men zelf vaak het grootste aantal parkeerplaatsen in beslag neemt". „Nee", riepen de middenstan ders in koor. „ook de banken en de men sen van andere kantoren in het cen trum zijn schuldig.Ockeloen glim lachte en zei: „De middenstand moet goed begrepen dat. als men z'n auto op een parkeerplaats in het stadscentrum neerzet, men het per dag vermoedelijk twintig potentiële klanten lastig maakt hun auto kwijt te raken En wat is er trouwens op tegen die auto eens even iets verder weg - op pakweg vijf minu ten lopen van het centrum - neer te zet ten? Als dat bezwaren oplevert, doet dat toch vreemd aan als je weet dat heel Burgemeester Ockeloen. GOES Ziekenhuis De Bevelanden, 15.15-16.30 uur: uitzending Nomen Nes- cio. HULST St. Liduinaziekenhuis, 10- 11.30 uur: uitzending radio Nightinga le. MIDDELBURG Gasthuis. 20-21.30 uur: uilzending Rawa. OOSTBURG St. Antoniuszieken- huis en verpleeghuis De Stelle, 10-11.30 uur: uitzending radio Delta. TERNEUZEN Julianaziekenhuis, 20.15-22.15 uur: Uitzending radio Julia na. VLISSINGEN Bethesda-St. Joseph- ziekenhuis, 20-21.30 uur: uitzending Rawa. Bachten Komme. 19.30-21.30 uur: Con tactavond soos Gehandicapten FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem' Actueel I. 20.30 uur: Firefox. al.; Cinem' Actu eel II. 20.30 uur: Poltergeist, 12 jr; Cinem' Actueel III, 20.30 uur: Querelle, 16 jr. GOES Grand, 20 uur: Annie, a.l. HULST De Koning van Engeland. 14.30 uur: Blondjes in hun blootje, 18 jr.; 20 uur: De vlaschaard, ai.; 20 uur: De zwarte ruiter, a.l.; 20 uur: Annie, a.l.; 20 uur: Operation vigilante, 16 jr. MIDDELBURG City, 20 uur: Querel le, 16 jr. OOSTBURG Ledel, 20 uur: Eroti sche avonturen van Annette Heaven. 18 jr. TERNEUZEN Luxor. 20 uur: Annie, a.l20 uur: An American werewolf in Londen. 16 jr. VLISSINGEN Alhambra I, 20 uur: Hot bubblegum maagd. 16 jr; Alham bra n. 20 uur Poltergeist 16 jr. TENTOONSTELLINGEN AXEL Galerie Bellemans, 10-18 uur. textiele objekten van Annie Blewanus <tm 2/5) Kindergalerij 10-18 uur: Illustraties uit kinderboeken van Annemiek Bors- boom. BERGEN OP ZOOM Markiezenhof. 14-17 uur Werken George Minne (t/m 16/4) BRUINISSE Visserij- en oorlogsmu seum geopend van 14-16 uur. DOMBURG Biologisch museum, 10- 17 uur: 'De natuur in Zeeland'. GOES Museum, 10-12 en 13.30-17 uur 'De natuur in Zeeland'. GOES Museum. 10-12 en 13.30-17 uur- 'Aanwinsten 1982, (t/m 26/3) MIDDELBURG Zeeuws Kunste naarscentrum 10-17.30 uur, 'Projecties' in acryl, aquarel en potlood van Sjoerd Bijlsma (t/m 7/4) Ambachtencetrum Demerary, 9-17 uur: Diverse ambachten en exposities. Zeeuws Museum. 10-17 uur: werken Marmus van Dijke (t/m 22/3). Antiquités B Witte. 10-18 uur: werken van Anton Beijsens (t/m 28/3). Galerie 'Roelant' 11-17.30 uur: werken graficius Rob Clous (t/m 17/4). TERNEUZEN Hal stadhuis: werken Peter de Rijcke (t/m 16/3). VLISSINGEN Museum, 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Zicht op schrift', de ge schiedenis van het schrift en boekdruk kunst (t/m 16/4). Zaal 'Bellamy 19'. 10-12.30 en 13.30-17 uur 'Indianen', gouaches/collages van Jef Diederen (t/m 18/3). Gevangentoren vanaf 17 uur: werken Wilfned van den Boom (t/m 4/4). Galerie Marquis, 13.30-17.30, zon. 14-17 uur: werken Joeren Henneman (t'm 6/3) Reptielenzoo 'Iguana'. 10-12.30 en 14- 17.J30 uur: expositie levende reptielen, amfibieën en insekten. YERSEKE Atelier Dam Twee, 10-18 uur- schaal- en schelpdieren en werken diverse kunstenaars. IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur. 'Stamboomonderzoek'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel.01100- 14444 (ook voor milieuklachten) Zecuusch-Vlaanderen - Alarmnummer OU50-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180- 15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel 01180-36251, van 10.00-24 00 uur- weekends van 20 00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van rn'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel. 070-600555, Te bereiken op kantoordagen van 12-17 uur. Geslaagd AXEL - De heer M. W. Hack, voorheen woonachtig in Axel. slaagde voor het doctoraal examen rechten aan de Ka tholieke Hogeschool te Tilburg. veel mensen 's morgens eerst even een kwartiertje trimmen Voorzitter W. Gosselaar van de Onder nemersfederatie 'GrootrTemeuzen' meldde dat de betrokken middenstan ders wel iets voelen voor een parke'er- duurbeperkende maatregel als 'een blauwe zone' Middenstander J. Verlin de wilde meer cijfers, meer overzicht. „Want je kunt nu wel maatregelen te gen die langparkeerders nemen, maar waar moeten die mensen hun auto dan kwijt". Ockeloen gaf toe dat er in de binnenstad van Terneuzen langzamer hand een situatie ontstaat, die de auto riteiten doet verzuchten 'dat het nu echt fout gaat'. Vijf minuten Wethouder drs A. Doorduyn (openbare werken) deelde die mening niet hele maal. (Verlinde: „Bent u het met mij eens dat het vijf voor twaalf is?"; Door duyn: „Nee, dat gaat mij veel te ver"). De wet houder vroeg zich af of Terneu zen wel zoveel te klagen heeft. „Er zijn maar weinig grotere plaatsen in ons land, waar je je auto binnen vijf minu ten loopafstand van het stadscentrum kwijt kunt. En dat kan in Terneuzen nog altijd wel". Doorduyn stelde vast dat zich met name voor langparkeer ders nauwelijks problemen voordoen. Doorduyn kondigde maandag, trou wens ook een notitie over de verkeerssi tuatie in het westelijke deel van het stadscentrum (het woongebied) aan. Ook die notitie verschijnt nog voor de zomermaanden. Doorduvn lichtte al Personeelsvereniging Hulst vergaderde HULST - De personeelsvereniging van de gemeente Hulst hield in hotel 'Het Bonte Hert' in Hulst een algemene ver gadering. Behalve een jaaroverzicht door voorzitter W. Everaerd stond op de agenda onder meer ook een bestuurs verkiezing. Bestuurslid P. de Waal stel de zich niet meer herkiesbaar. In zijn plaats werd gekozen G. Herrewegh. Na afloop van de vergadering werd een prijskamp gehouden die bestond uit de spelen tritsen, kaarten, pieken en sjoe len. Vergadering D en T Cadzand CADZAND De Oostburgse raads fractie van Dorpsbelangen en Toeris me houdt op dinsdag (vandaag) een openbare vergadering in café Du Com merce in Cadzand. Dat ter voorberei ding op de gemeenteraadsvergadering van 17 maart. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Snelheidscontroles HULST - Bij snelheidscontroles op de Tivoliweg, Abdaalsseweg en de Zoute- straat in Hulst en de Wilhelminastraat in Sint-Jansteen zijn maandagmorgen tien automobilisten bekeurd voor te snel rijden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 83 kilometer per uur, 33 kilo meter boven de maximum toegestane snelheid. VLISSINGEN - De projectgroep Beschermd Stadsgezicht houdt donderdag 24 maart een inspraakavond over de nieuwbouwplannen voor woningen aan de Beursstraat en het Bellamypark in Vlissingen. Zoals gemeld omvatten de plannen voor het herstel van de woningen Beursstraat 3. 5 en 7 de bouw van in totaal tien eenheden voor kleine huis houdens. De gevels van de in 1979 door brand verwoeste huizen worden in hun oorspronkelijke staat teruggebracht. De inspraakavond wordt gehouden in de bovenzaal van 'The Flying Dutchman' aan dc Smalle Kade en begint om 20. 00 uur. Tijdens de inspraakavond, de bewoners uit de directe omge ving krijgen hiervoor nog een uitnodiging van het gemeente bestuur, komen ook de plannen voor het pand Bellamypark 1, het voormalige café 'De Vriendschap', aan de orde. Hierin wil men drie woningen realiseren. Als laatste onderdeel van de nieuwbouwplannen komt het project 'kopbebouwing Bel lamypark' aan de orde. Hierin wil men zeventien kleine wo ningen realiseren. Het ontwerp voor de kopbebouwing is van het Vlissingse architectenbureau Jobse bv, dat voor de pan den aan de Beursstraat van architectenbureau Wisse/Tuin- hof/Slemmer uit Vlissingen. Driedelige grijsirose combinatie: bandplooibroek. blouse met vleermuis mouwen en mouwloos hes (Van ome moderedactrice TERNEUZEN - Maandagavond toonden in de zaal van Biider- beek's Dansschool in Terneuzen drie firma's uit Zaamslag hun vi sie op dc modetrends voor voor jaar en zomer 1983. De damesmode kwam van Maison Magdalena, Fraeyenhove's Schoenhandel ver zorgde het voetenwerk, terwijl kapsalons (dames en heren) Buijze het hoofdwerk voor hun rekening namen. Maison Magdalena heeft confectie voor een zeer breed scala van clie- tèle; men heeft lienermode in huis, maar ook mode voor dertigers, veertigers en daarboven. Wat de kleuren betreft voeren pasteltinten dit komende seizoen de boventoon, hoewel ook de popu laire zwart-wit combinatie in deze show niet ontbrak. Voor de tieners waren er fijne ka toenen minijurkjes. vaak nog voor zien van splitten. Ook veel panta lons. in diverse lengten, echter al tijd voetvrij. Bijzonder populair voor de zomer is de driekwart pan talon. met wijde pijp. Erg geslaagd was een turqoise/rose combinatie met kuitbroek, waarbij rose zomer- laarzen werden gedragen. Voor de niet meer tieners ook veel combinatiemode. mooie rokken, met zeer goed daarbij gekozen blouses. De rokken die hier ge showd werden waren over het alge meen wijd, en vaak voorzien van opgestikte zakken. We zagen fleurige katoenen zomerj- ruken, met wijde rok, en altijd met ceintuur, de kragen waren bij veel modellen vervangen door opstaan de boordjes, al dan niet in een afste kende kleur. Voor de niet zo slan ken waren er japonnen in een leng testreep, dus zeer afkledend. Veel succes oogstte een grijs/blauwe rok-jasje combinatie, waarin op zeer verrassende wijze een hesje was verwerkt. Zeer praktisch in de vakantïekoffer zal de combinatie japon of hes, met bijpassend bad- costuum zijn. Voor meer geklede gelegenheden waren er mooie twee- of driedelige pakjes, uitgevoerd in zeer fijne glansgaren breisels. Voor koelere dagen heeft Maison Magdalena een fraaie collectie overslagjasjes, blazers of mantel- costuums, uitgevoerd in imitatie Alcantara. Deze stof heeft dezelfde prettige eigenschappen als het po pulaire Alcantara, doch ligt echter veel gunstiger in prijs. Maison Magdalena showde kleding voor elke leeftijd, smaak en wat be langrijk is voor elk budget. De bijpassende schoenen en tassen waren met zorg bijeengezocht door schoenhandel Fraeyenhove. Veel sandalets. soms met enkelbanden, ballerina's en schoenen met quee- nie-hak. Ook hierbij veel pastelkleuren, maar ook zeer veel zomers wit. De kapsels van de mannequins werden verzorgd door kapsalons Buijze, die ook nog een kleme show verzorgden van de haarmode voor de komende zomer. De algehele presentatie van deze modeshow met meer dan 300 aan wezigen werd verzorgd door Floor- tje Keijer. Vanavond (dinsdag) wordt om acht uur deze show her haald in Dansschool Bilderbeek. De gevels van de drie door brand verwoeste panden in de Beursstraat zullen weer in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, zoals hier op de tekening fs weergegeven. Kruisvereniging in Kanaalzone breidt het personeel uit TERNEUZEN - De Kruisvereniging Kanaalzone Zeeuusch-Vlaanderen breidt met ingang van 1 april het per soneelsbestand uit met drie wijkzie kenverzorgenden. Op 1 februari stelde de organisatie al een tweede hoofd- wijkverpleegkundige, de heer A. Tij bosch, aan. Met de uitbreiding bereikt de kruisver eniging haar volledige bezetting. De wijkziekenverzorgenden houden zich binnen de wijkverpleging bezig met verpleging en verzorging. Zij oefenen ook patiënten na ziekte of ongeval en bezoeken bejaarden aan huis. De wijk zuster van Hoek. mevrouw Ter Huume, heeft haar werk door studie en verhui zing moeten beëindigen. Met ingang van 1 april is de heer T. Bonné tot haar opvolger benoemd. Nachtrit Schoondijke SCHOONDIJKE In Schoondijke wordt vrijdag 18 maart de traditionele nachtrit (een puzzelrit voor auto's) gehouden. De gezelligheldsrit heeft een lengte van ongeveer 30 kilometer. In schrijven vanaf 20.00 uur in de kantine op het sportpark De Molenkreek. NOTITIE VAN STAD EN LANDSCHAP Onderscheidingen voor leden Rode Kruis in Sluiskil SLUISKIL - Tien leden van de Rode Kruis-afdeling in Sluiskil hebben vrij dagavond tijdens de 'bindingsavond' in café Dallinga een onderscheiding gekregen. Burgemeester C. Ockeloen kon medail les uitreiken aan de dames J M Bleij- enberg-Dobbelaar, F. A. de Clercq-de Maesschalk. J P M. C. van Hecke-Tie- leman, M. M Scheele-van de Bossche en de heren J. P van den Abeele, J. W. J. Andriessen. M. J. van der Weelem H. G. van Haelst, F Dekker en J. M. P. Stan- daert. De heer Standaert werd extra in het zonnetje gezet omdat hij twintig jaar lid is van het Rode Kruis. Hij kreeg er een speciale speld voor. Na het uitdelen van de medailles was er gelegenheid tot dansen. Ontspanningsmiddag ouderen in Zaamslag ZAAMSLAG - Woensdag 16 maart wordt om 14.00 uur in De Poort in Zaamslag de laatste ontspanningsmid dag van dit seizoen door de Stichting Welzijn voor Ouderen gehouden. Dan zal de heer Walter van Canoy optreden, die zichzelf op de gitaar begeleidt. Hij brengt een programma 'Hoog op de he le wagen', een levensreis in liedjes, rijmpjes en melodietjes en verschillen de volksliederen uit diverse landen. De heer Van Canoy heeft vijftien jaar in Wenen gewoond, gestudeerd en ge werkt. AXEL - De gemeente Axel wil om streeks 1986 beginnen met de uitbrei ding van het woongebied Noordpol der. De ontwikkeling van het gebied zou in eerste instantie in westelijke richting moeten plaatsvinden, maar ook uitbreiding in noordelijke rich ting zal in de toekomst noodzakelijk zijn. Dat blijkt uit een notitie van het stedebouwkundige bureau 'Stad en Landschap'. Voor uitbreiding over drie jaar moet nu al een herziening van het, bestemmingsplan worden opge steld. B en w van Axel zijn al jaren van plan het woongebied Noordpolder in weste lijke rif htlng uit te breiden. Bij de Pro vinciale Planologische Dienst iPPD) is dat plan echter steeds op onoverkome lijke bezwaren gestuit in verband met de ligging van het toekomstige indus triegebied 'Axelse Vlakte' binnen een zóne van twee kilometer. Toch houdt het college vast aan wo ningbouw in westelijke richting Het rapport van 'Stad en Landschap' zegt dat dat de voorkeur verdient in ver band met 'het bevorderen van de leef baarheid. de verzorging en betaalbare huisvesting door bestaande voorzienin gen optimaal te benutten'. Het stedebouwkundig bureau wijst er bovendien op dat niet het woongebied Noordpolder maatgevend is voor de af standnorm tot het industriegebied, maar het al bestaande woongebied West Daarin liggen 440 woningen en drie scholen. De notitie: „Dat is maat gevend voor de zonering van het ooste lijk gedeelte van de Axelse Vlakte. Uit repassing van de twee-ki lometernorm legt geen beperkingen op aan de verdere ontwikkeling van het plan Noordpolder. De notitie van 'Stad en Landschap', gedateerd half februari, ligt ter inzage voor de leden van de Axelse commissie voor ruimtelijke or dening. Die commissie vergadert woensdag (morgen) om 20.00 uur in het voormalige waterschapsgebouw Logiesgebouw De commissie praat voorts over het ne men van een voorbereidingsbesluit om de manege Magrette van de familie Kosters in de gelegenheid te stellen een 'logiesgebouw* bij de manege te bouwen. B en w willen daarvoor alle medewerking verlenen. De commissie voor sportzaken praat donderdag (de vergadering begint om 19.00 uuri over subsidiéring van een drietal wielersevenementen in de ge meente Axel. Het gaat om de junioren- driedaagse. de Zeeuws-Vlaamse jeugd- tour en de Omloop van Zeeuwsch- Vlaanderén. Het voorstel is om. evenals verleden jaar. daarvoor een totaalbe drag van 6500 gulden uit te trekken. De commissie financien tenslotte beoordeelt morgen (aanvang 19.00 uuri subsidievoorstellen om de hobbyclub Koewacht in totaal 4875 gulden toe te kennen en de stichting Dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen een bedrag van 190 gulden per zwerfhond die uit de ge meente Axel afkomstig is. Woensdag vergaderen overigens ook de advies commissies voor onderwijs (18.30 uuri en voor openbare werken (19.00 uur). Marktber. centr. luinb.veil. Zeeland 14-3-83 te Goes. sla glas st kl 1 0 21-0 42; boerenkool kl 2 0.33-0.40; radijs bos kl 1 0.84; spruiten on- gesch kl 1 b 0 28 a 0 35-0 50 kl 2 e 1 55 d 0.21 ab 0.21 a 0.21; wlUofkl 1 b 1.00 a 2 60. prei kg kl 1 a 0.34-0 49; kl 2 b 0.28 a 0.30; rode kool kg kl 2 0 13. savoote kool geel kg kl 2 0.13; savooie kool groen kg kl 2 0 24-0.27; witte kool kl 2 2.00; aardappelen gt 0 15. bo 0.21. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam Datum 14-03 '83. Bintje 50 mm opw. April: laten 19 80. bieden 19.60. slot 19.70 Novem ber laten 24.50. bieden 23.50. slot 24 00 Mei: laten 20 30. bicden 20 10, slot 20 30 Stem ming april kalm, november kalm. mei kalm. Openstaande posities: april plus 9 is gewor den 1398, november 189. mei plus 4 is geworden 1916 Omzet' april 41 t.w 20x20.00. 1x19.90. 5x19 50, 15x19 70. Mei 58, hoogste prijs 20.80. laagste en laatste zaken 6x20.30. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam Datum 14-03-'83. Bintje 35/50 mm opw. April: laten 15.50, bieden 14 50, slot 15.00. Stemming: april kalm, Openstaande posi ties: april 160 KLEINE VAART ANDREA SMITS 14 220 zo Sydney nr Ade laide. ANNA VEREN A 12 100 w Texel nr Delfzijl. ANTARES 13 45 o Gibraltar nr Oran, ATLANTIC COAST 14 160 o Gibraltar nr Alexandrie. ATLANTIC COMET 13 60 zw Colombo nr Rotterdam, BALTIC 13 100 no Tobruk nr Cardiff. BATAAFGRACHT 14 te Aqaba verw. BLOEMGRACHT 14 te Dram men verw, BREEHEES pass 14 Oostende nr Haugesund, BREEKANT 14 80 nw Ftnister- re nr Greenore. CARIBIC 14 480 zzw Recelfe nr Formia, CARUNER 13 300 z Kp Verdi- sche eiL nr Tenerife. CASABLANCA 13 550 "ozo Bermuda nr Rotterdam, CELTIC 12 dw Dover nr Port Said. CLAUDIA SMITS 12 150 n Finis te rre nr Avonmouth, CORNELIA 12 te Rotterdam. CORNEUS ZANEN 12 te Rotterdam. CORRIE BROERE 12 20 nw Cherbourg nr Antwerpen. COSMOS 12 te Rotterdam. DANIELLA 13 300 o Auckland nr Panama, DIANA V 12 te Rotterdam. DUTCH SPIRIT pass 13 Inner Dowsing nr Mlddlesborough. ELGER 13 240 o Socotra nr Yenbo. ELISABETH BROERE pass 13 Gr Yarmouth nr Antwerpen. EMMELY 13 rede Anaba. ENAK 13 te Rotterdam. ESBEEK 13 te Rotterdam. F AIRLIFT pass 12 Weser- loods nr Auckland. HEERENGRACHT 14 te La Coruna verw, JAN WILLEM 13 te Amster dam. JOINT FROST 13 340 wzw Dakar nr Las Palmas. KLIPPER 13 te Port Harcourt, LOOIERSGRACHT pass 12 Villano nr Tene rife. MAKIRI SMITS 12 50 n Dakar nr 8oyo. MARE BONUM 12 60 z Majorca. MARINU8 SMITS 12 te Rotterdam. MARLEEN 12300 n St Helena nr Matadi. MIDSLAND 13 65 nw Hoek v Holland nr Rotterdam. NORTHPO- LE 12 50 z New Foundland, OCEANIC 13 180 zw Lagos nr Lagos. PACIFIC LADY 13 te Lagos. PASSAAT BRASIL 13 te Oran. PER- GO 13 te Rotterdam, POLARIS 12 te Rotter dam, POOLZEE 13 180 no Madeira nr Abid jan. PRINSES MARGRIET II te Oran, RAAMGRACHT 12 75 no Kristianopel nr Tunis, RINGGRACHT 13 70 n Gdynia nr Mantyluoto, RIJPGRACHT 12 80 zo Accra nr Rio de Janeiro, SAMBRE pass 13 Dover nr Exmouth, SAMSUN EXPRESS 13 te Rotterdam, SERTAN 13 100 zw Ouessant nr Lissabon, SINGELGRACHT 12 60 n Casa blanca nr Tenerife, SPIEGELGRACHT 13 te Rotterdam. STADIONGRACHT 12 te Am sterdam, STELLA ORION 11 te Rotterdam. STELLA PRIMA 13 120 z Japan nr Cher bourg. STELLA PROCYON 13 te Tarragona. STELLA RIGEL 13 300 zw Jamaica nr Willemstad, SYLVIA GAMMA 13 35 zw Gotland nr Montoir, TEMPO 12 te Maputa. TERONA 12 dw Santander nr Letxous, TY RO 13 275 wtz Kp St. Vincent nr Nice. VALKENSWAARD 13 200 o Gladstone nr Yokohama. VANESSA 12 v Amsterdam nr Avonmouth. VEDETTE 13 v Rotterdam nr Antwerpen. VROUWE ELISABETH 13 50 nw Texel. YEMEN PRIDE 11 v Rotterdam nr Antwerpen. YOLANDA 9 te Rotterdam. GROTE VAART ABIDA 13 te CUftonpier. ACILA 14 vn Bahrein nr Mombasa. ACMAEA 14 te Port Victoria. ALAMAK 14 rede Alexandrie. AL- HENA 14 te Paranagua. AMSTELBRINK 11 vn Bahia Blanca nr Rlo de Janeiro. ATLAN TIC CROWN 13 vn Le Havre nr Liverpool BAARN 13 te Castnes. BREDA 12 te Ant werpen. BRITSUM 13 70 ono Algiers nr Novorrossisk, BROERE AQUAMARINE pass 13 Texel nr Tarragona. CHEVRON THE HAGUE 12 t.a. Le Havre. CINULIA 13 te Stanlow. COOLHAVEN 13 te Santos. CORAL RUBRUM 14 te Piraeus. DAPHNE 12 vn Milfordhaven nr Houndspolnt. DOC- KEXPRESS-10 13 vn Wuda nr Tsu, EEMS- BORG 12 vn Pitea nr Boulogne. FELANIA 13 vn Puerto la Cruz nr Guyama, FELIPES 14 te Vizagapatnam verw., FOSSARINA pass 12 Las Palmas nr Rotterdam. FOSSA- RUS 12 vn Buenaventura nr Curacao. GAR DENIA pass 12 Cuba nr Miami, IBN AL KADI 12 vn Port Said nr Tilburg. INCA 13 800 n Fortaleza nr Tema, INCOTRAN8 SPIRIT 13 vn Le Havre nr Liverpool, KYLIX 13 vn Cloghan Point nr Whitegate, LAN AI 13 130 nno Azoren nr Puerto Limon, LATIRUS 14 75 zo Kaapstad nr Mina al Fahal, NEDL- LOYD ADELAIDE 12 vn Dakar nr Free town. NEDLLOYD ALBANY 12 te Fiji, NEDLLOYD AMERSFOORT 12 vn 8uraba- ja nr Djakarta. NEDLLOYD AUCKLAND 12 vn Hongkong nr Singapore. NEDLLOYD BAHREIN 13 te Aalborg, NEDLLOYD BANGKOK 13 te Singapore, NEDLLOYD BARCELONA 13 te Genua, NEDLLOYD COLOMBO 14 te Durban, NEDLLOYD DE- JIMA 13 vn Hamburg nr Bremerhaven, NEDLLOYD DELFT 13 te DJeddah. NEDL LOYD FLEVOLAND 13 te St. Maarten. NEDLLOYD FORCADOS 12 vn Lagos nr Cotonou, NEDLLOYD FREETOWN 14 te Rouen. NEDLLOYD FRESCO 13 te Shang hai. NEDLLOYD FUKUOKA 12 vn Bilbao nr San Juan. NEDLLOYD HOBART 14 te Singapore. NEDLLOYD HOLLANDIA 13 te Kingston. NEDLLOYD HONSHU 13 te Sin gapore. NEDLLOYD KINGSTON 13 te Rl- chardsbay. NEDLLOYD KOREA 13 te Duin kerken. NEDLLOYD LEUVE 12 vn Hong kong nr Yokohama. NEDLLOYD MANILLA 14 te Kaapstad. NEDLLOYD MOJI pass 12 Aden nr Mina Qaboos, NEDLLOYD NA PIER 13 vn Barbados nr Fort of Spain. NEDLLOYD NILE 13 vn Freetown nr Abid jan. NEDLLOYD ROTTERDAM 13 te Mar seille, NEDLLOYD ROUEN 14 te Dubai, NEDLLOYD WILLEMSKERK 13 te Paita, NISO 12 te Flotta, ONDINA17 te Rotterdam verw., POLYDORUS 12 rede Annaba. ROT TERDAM 13 te Piraeus, RIJNBORG 14 te Methil, SAFOCEAN MILDURA 14 te Syd ney. SAVONIA 12 t a Cagliart. VEENDAM 14 te Cozumel. VITREA 13 vn Ceuta nr Rotterdam, WIELDRECHT13 t.a. Djakarta, WOENSDRECHT 12 vn Singapore nr Pe- nang, ZARIA 12 vn Port Blatr nr Mina al Fahal. Pastor Fr. Buysse vierde 12,5 jaar jubileum Hoofdplaat HOOFDPLAAT - In Hoofdplaat is het feit herdacht dat pastor Fr. Buysse 12,5 jaar werkzaam ls in de parochie van de 'H. Eligius'. Het koperen jubileum werd gevierd met een Heilige Mis uit dank baarheid. Pastor Buysse, geboren in Biervliet is tevens pastor in IJzendijke en daar ook woonachtig Aan het eind van de Heilige Mis werd het woord gevoerd door H. Riemens. Hy sprak, namens het kerk- en chan tas bestuur. Na afloop van de Heilige Mis werd er in de R. K. basisschool een drukbezochte receptie gehouden. Actie Biervlietse bedrijfsleven BIERYX1ET Dc actie van het Bier- vlietse bedrijfsleven voor de versie ring van wijken en wegenbouw bij de viering van het 800-jarig bestaan heeft inmiddels al een bedrag opgebracht van 4.350 gulden. De actie loopt nu zes weken en duurt nog voort tot 23 april. Het geld is Intussen onder de tien wijken in Biervliet verdeeld. Zij kregen als basisbedrag 250 gulden met daar boven 75 gulden extra voor elke activi teit.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 29