Nota parkeerproblemen Terneuzen in de maak Kapelse commissies stemmen in met grote opknapbeurt huizen Vlissingen in beeld tussen 1900 en 1980 Gemeente Zierikzee kan beschikken over school Raamstraat WISSEL SCHOUWEN KEUZE BLA UWE ZONES OF METERS FOTOBOEK VAN J. SCHOENMAKER DINSDAG 15 MAART 1983 TERNEUZEN - Verkeersdeskundigen van de gemeente Terneuzen bekijken op dit moment hoe de parkeerproblemen in het stadscentrum moeten worden opgelost. Voorzitter C. Ockeloen kondig de maandagochtend in de commissie voor het midden- en kleinbedrijf een 'parkeernota' aan, die over een paar maanden moet verschijnen. Vast staat al, dat er maatregelen tegen langparkeerders zullen worden genomen. Er wordt gedacht aan het instellen van 'blauwe zones' en aan het plaatsen van parkeermeters. Vermoedelijk worden het - om allerlei praktische redenen - blauwe zones. een tipje van de sluier op: het verkeer in de binnenstad van Terneuzen wordt straks met wat extra belemmeringen geconfronteerd. Verbazingwekkend is dat niet, want het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren steeds gepleit voor het creèren van 'een verkeersarm woongebied'. Ockeloen liet maandagochtend in het midden welke maatregel uiteindelijk uit de bus rolt. ..Parkeermeters kosten veel geld. maar een blauwe zone vergt weer veel controle en dat kost man kracht. dus ook geld". Een snelle uitspraak over de manier waarop de parkeerproblematiek moet worden aangepakt is belangrijk omdat in de nabije toekomst verschillende parkeervoorzieningen plaats moeten maken voor nieuwbouw: bijvoorbeeld het nieuwe ziekenfondsgebouw op het 'Java'. Burgemeester Ockeloen vond overigens dat de middenstanders in de binnenstad de hand ook weieens in ei gen boezem mogen steken. „Ik heb de indruk dat men zelf vaak het grootste aantal parkeerplaatsen in beslag neemt". „Nee", riepen de middenstan ders in koor, „ook de banken en de men sen van andere kantoren in het cen trum zijn schuldig.Ockeloen glim lachte en zei: „De middenstand moet goed begrijpen dat, als men z'n auto op een parkeerplaats in het stadscentrum neerzet, men het per dag vermoedelijk twintig potentiële klanten lastig maakt hun auto kwijt te raken. En wat is er trouwens op tegen die auto eens even iets verder weg - op pakweg vijf minu ten lopen van het centrum - neer te zetr ten? Als dat bezwaren oplevert, doet dat toch vreemd aan als je weet dat heel veel mensen 's morgens eerst even een kwartiertje trimmen Voorzitter W. Gosselaar van de Onder nemersfederatie 'Groot-Temeuzen' meldde dat de betrokken middenstan ders wel iets voelen voor een parkeer- duurbeperkende maatregel als 'een blauwe zone'. Middenstander J. Verlin de wilde meer cijfers, meer overzicht. „Want je kunt nu wel maatregelen te- GOES Ziekenhuis De Bevelanden, 15.15-16.30 uur: uitzending Nomen Nes- cio. HULST St. Liduinaziekenhuis, 10- 11.30 Uur: uitzending radio Nightinga le. MIDDELBURG Gasthuis, 20-21.30 uur uitzending Rawa. OOSTBURG St.. Antoniuszieken- huis en verpleeghuis De Stelle, 10-11.30 uur: uitzending radio Delta. TERNEUZEN Julianaziekenhuis, 20.15-22.15 uur: Uitzending radio Julia na. VLISSINGEN Bethesda-St, Joseph- ziekenhuis, 20-21.30 uur: uitzending Rawa. Bachten Komme. 19.30-21.30 uur: Con tactavond soos Gehandicapten FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem' Actueel I, 20.30 uur: Firefox. a.l.; Cinem' Actu eel n, 20.30 uur: Poltergeist. 12 jr; Cinem' Actueel III, 20.30 uur: Querelle, 16 jr. GOES Grand, 20 uur Annie, a.l. HULST De Koning van Engeland, 14.30 uur: Blondjes in hun blootje, 18 jr.; 20 uur: De vlaschaard, a.l.; 20 uur: De zwarte ruiter, a.l.; 20 uur: Annie, a.l.; 20 uur: Operation vigilante, 16 jr. MIDDELBURG City, 20 uur: Querel le. 16 jr. OOSTBURG Ledel, 20 uur: Eroti sche avonturen van Annette Heaven, 18 jr. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Annie, a.l.; 20 uur: An American werewolf in Londen. 16 jr. VLISSINGEN Alhambra I, 20 uur: Hot bubblegum maagd. 16 jr; Alham bra II. 20 uur Poltergeist 16 jr. TENTOONSTELLINGEN AXEL Galerie Bellemans. 10-18 uur: textiele objekten van Annie Blewanus (t/m 2/5) Kindergalerij 10-18 uur: Illustraties uit kinderboeken van Annemiek Bors- boom. BERGEN OP ZOOM Markiezenhof. 14-17 uur: Werken George Minne (t/m 16/4) BRUINISSE Visserij- en oorlogsmu seum geopend van 14-16 uur. DOMBURG Biologisch museum, 10- 17 uur: 'De natuur in Zeeland'. GOES Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'De natuur in Zeeland'. GOES Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: 'Aanwinsten 1982, (t/m 26/3) MIDDELBURG Zeeuws Kunste naarscentrum 10-17.30 uur. 'Projecties' m acryl, aquarel en potlood van Sjoerd Bijlsma (t/m 7/4) Ambachtencetrum Demerary. 9-17 uur: Diverse ambachten en exposities. Zeeuws Museum, 10-17 uur: werken Marinus van Dijke (t/m 22/3). Antiquités B. Witte. 10-18 uur: werken van Anton Beijsens (t'm 28/3). Galerie 'Roelant' 11-17.30 uur: werken graficius Rob Clous (t/m 17/4). TERNEUZEN Hal stadhuis: werken Peter de Rijcke (t/m 16/3). VLISSINGEN Museum, 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Zicht op schrift', de ge schiedenis van het schrift en boekdruk kunst (t/m 16/4). Zaal Bellamy 19'. 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Indianen', gouaches collages van Jef Diederen (t/m 18 3) Gevangentoren vanaf 17 uur: werken Wilfried van den Boom (tm 4/4). Galerie Marquis. 13.30-17.30, zon. 14-17 uur: werken Joeren Henneman (t'm 6/3) Reptielenzoo 'Iguana'. 10-12.30 en 14- 17.130 uur: expositie levende reptielen, amfïbieèn en insekten. VERSEKE Atelier Dam Twee. 10-18 uur: schaal- en schelpdieren en werken diverse kunstenaars. IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Stamboomonderzoek'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel, 01100- 14444 look voor milieuklachteni Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180- 15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel. 01180-36251, van 10.00-24 00 uur- weekends van 20.00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel. 070-600555. Te bereiken op kantoordagen van 12-17 uur. Burgemeester Ockeloen. gen die langparkeerders nemen, maar waar moeten die mensen hun auto dan kwfjt". Ockeloen gaf toe dat er in de binnenstad van Terneuzen langzamer hand een situatie ontstaat, die de auto riteiten doet verzuchten 'dat het nu echt fout gaat'. Wethouder drs A. Doorduyn (openbare werken) deelde die mening niet hele maal. (Verlinde: „Bent u het met mij eens dat het vijf voor twaalf is?"; Door duyn: „Nee, dat gaat mij veel te ver"). De wethouder vroeg zich af of Terneu zen wel zoveel te klagen heeft. „Er zijn maar weinig grotere plaatsen in ons land, waar je je auto binnen vijf minu ten loopafstand van het stadscentrum kwijt kunt. En dat kan in Terneuzen nog altijd wel". Doorduyn stelde vast dat zich met name voor langparkeer ders nauwelijks problemen voordoen. Doorduyn kondigde maandag trou wens ook een notitie over de verkeerssi tuatie in het westelijke deel van het stadscentrum (het woongebied) aan. Ook die notitie verschijnt nog voor de zomermaanden. Doorduvn lichtte al Speeltuinvereniging Sint-Annaland bijeen SINT-ANNALAND De speeltuinver eniging 'Vrij en Blij' in Sint-Annaland heeft tijdens de algemene ledenverga dering in café 'Van Dijke' Simon van Vossen en Bram van Poortvliet als nieuwe bestuursleden gekozen. Uit het jaarverslag over 1982 kwam naar bui ten dat er wederom vernielingen zijn aangericht aan toestellen en afraste ring en daarom zal een directer toe zicht beter werken. GS VERLEENDEN GOEDKEURING ZIERIKZEE - Gedeputeerde sta ten hebben goedkeuring verleend aan de overdracht van de vrijgeko men school van het christelijk on derwijs in de Raamstraat aan de gemeente Zierikzee. Het schoolge bouw, onlangs vervangen door de nieuwe J. W. van den Doelschool in de wijk Poortambacht, is zoals ge meld door de raad aangewezen als iecuwe lokatie voor het open baar onderwijs in de binnenstad, met name ter vervanging van de huidige semi-permanente school Binnen de Veste aan de Mossel boomgaard. Intussen wacht het gemeentebe stuur nog op de ministeriële goed keuring van het plan tot aanpas sing van het gebouw Raamstraat aan de huidige eisen en de op stapel staande integratie met de nutskleuterschool, nu gevestigd aan de Baden Powellweg. Volgens wethouder J. Groen van onderwijs zal de in eerste instantie door het mimstene verdaagde beslissing nu uiterlijk 5 mei moeten plaatsvin den. Verder meldde hij maandag avond in de vergadering van de on derwijscommissie de officiële afwij zing van de aanvraag tot aanwij zing van de openbare Theo Thijs- senschool als zogenaamde stimu- lansschool. De aanbesteding van uitbreiding en aanpassing van de christelijke J. L. de Jongeschool zal onder de be paling 'behoudens goedkeuring van hogerhand' gehouden worden op donderdag 24 maart. De raad verleende reeds goedkeuring aan de hiervoor op ruim 4 ton geraamde kosten. Ook voor deze school moet de ministeriële goedkeuring overi gens nog worden verleend, bleek uit de toelichting van wethouder Groen. Het PvdA-commissielid D. van der Wekken herinnerde hem in dit verband nog aan de toezegging van het college dat niet met het werk begonnen zal worden voordat er duidelijkheid is over de hoogte van de rijks vergoeding ten behoeve van de J. L. de Jongeschool. De onderwijscommissie adviseerde positief over een ontwerp-raads- voorstel van b en w om een bedrag van 5080 gulden beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de speelplaats van de openbare kleu terschool 'tMierenest. Verder werd een tweede advies van b en w be treffende de vervangingsregeling bij ziekte van vakleerkrachten overgenomen. Wethouder Groen meldde de commissie nog de vor ming van een overlegsituatie Schouwen-Duiveland en Sint Phi- Upsland rond de dreigende proble men ten gevolge van de bezuinigin gen op de vervoerskosten in het buitengewoon onderwijs. De vorige week vanuit het onder wijs en de ouders aan b en w van Zierikzee aangeboden petitie tegen de bezuinigingsoperatie van de re gering verkreeg de algehele instem ming van de onderwijscommissie. Dus telexen wij de petitie met deze verklaring erbij zo snel mogelijk naar Den Haag, aldus wethouder Groen EHBO-St.-Annaland naar Zeeuwse kampioenschappen SINT ANNALAND - De afdeling Sint- Annaland van de EHBO vertegen woordigt Tholen tijdens de Zeeuwse EHBO-kampioenschappen 15 april in Kamperland. De afdeling won de re gionale wedstrijd in het dorpshuis in Sint-Annaland waar de afdeling het opnam tegen Stavenisse en Sint-Phi- lipsland. Sint-Annaland won met 207.5 punten en Stavenisse werd tweede met 207 punten Sint-Philipsland kwam op de derde plaats terecht met 114 punten. Ere-voorzitter W. Baas reikte de wissel beker uit aan het winnende EHBO- team. Verkoping SINT-PHILIPSLAND In het jeugd- gebouw van de hervormde kerk in Sint-Philipsland wordt vrijdag 18 maart een verkoping gehouden ten bate van Woord en Daad. De aanvang is 19.00 uur. Paasbeurs voor jongeren Kerkwerve KERKWERVE - Het jcugdwerkbureau Zeeland, de provinciale hervormde jeugdraad en de stichting jeugd Schou wen-Duiveland houden dit jaar op- .nieuw een paasbeurs. Ditmaal in de consistorie van de de Nederlands her vormde kerk. De paasbeurs is bestemd voor jeugdleiding. leiding van zondag scholen, kinderjeugdkerken, jeugd clubs. jeugd- en jongerensozen, jeug- douderlingcn, dominees en werk- groepn. De beurs begint om 19.00 uur. Belangstellenden kunnen er terecht voor informatie over de diverse lande- lijkse instellingen voor de jeugd en het opdoen van ideeen voor de eigen club zoals het maken van verhalen, lang speelplaten en dergelijke Zomeravondconcerten RENESSE - De commissie zomer avondconcerten Renesse heeft het pro gramma voor het komende zomersei zoen afgerond. De concertreeks wordt gegeven in de hervormde kerk in Re- nesse De serie wordt geopen met een 'Renesse-Ouverture', waaraan mede werking wordt verleend door het kerk koor onder leiding van Janny Lemson, de fanfare 'Luctor et Emergo' onder lei ding Henk Blom, die tevens een kin derkoortje van 't Staepel'of leidt, en verder leden van 'Op drift' die onder leiding van mevrouw Van der Wiel, de clamaties verzorgen. Dit openingscon cert wordt gegeven op 29 juni. De tweede in de serie is op 6 juli. Dan staan 'Schouwse klanken' op het pro gramma. Mevrouw Dorremean zingt dan Zeeuwse liedjes, Karin Kooman geeft een voordracht en er zijn Schouw se muzikanten te beluisteren. Zondag 28 juli verzorgt de organist Hans Peter Reinders uit Bonn een rogelconcert. Op 4 augustus geeft het RET-mannenkoor uit Rotterdam een optreden, onder lei ding van P. Struyk. De serie wordt op 11 augustus besloten met een een uitvoe ring van de brassband 'Excelsior' uit Kloetmge onder leiding van K. den Toonder. Alle concerten beginnen om 20.00 uur. Hengelvvedstrijden De Krabbe burgh BURGH De HSV De Krabbe in Burgh hield in café restaurant De Westhoek de voorjaarsvergadering. Onder leiding van voorzitter G. Kruit hof werd het hengelprogramma voor 1983 vastgesteld, dat er als volgt uit ziet: 20 maart Brouwersdam zeezijde, 26 maart Eilandenwedstrijd Zierikzee, 10 april Scholderlaan. 23 april Eilan denwedstrijd Bruinisse. Het bestuurs lid W. de Jonge trad af en kreeg een horloge met inscriptie. Zijn plaats wordt ingenomen door Ad Deurloo die nu secretaris wordt. A. v. d. Bos, aftre dend. werd herkozen. Eén van de afbeeldingen in het fotoboek over Vlissingen. Deze dateert van 1910 en geeft een blik op de Pottenkade. met op de voorgrond het kleine droogdok van 'De Schelde'. De rk Sint-Jacobuskerk ongeveer in het midden) werd in 1938 gesloopt. VLISSINGEN - De Vlissinger Jac. Schoenmaker heeft een fotoboek over Vlissingen samengesteld met als ondertitel 'Veranderd Gezicht 1900-1982*. Met vele foto's van vroe ger en nu schetst hij de veranderin gen die zich in de afgelopen tachtig jaar hebben voorgedaan in deze Scheldestad en die het karakteris tieke stadsbeeld op vele plaatsen in grijpend hebben gewijzigd. Vooral de oudere foto's nemen een belangrijke plaats in het boek in en zijn vaak van verrassend goede kwa liteit. Helaas kan dat met altijd wor den gezegd van de recente foto's, die het huidige stadsbeeld tonen. Ook de tekst, die beperkt blijft tot bijschrif ten, is niet altijd even duidelijk en volledig. Het boek heeft echter ook niet de pretentie een wetenschappe lijk verantwoorde geschiedschrij ving van Vlissingen te zijn, maar wel een kijkboek, waarmee vooral herin neringen aan het oude Vlissingen kunnen worden opgehaald. Het boek is samengesteld door een Vlissinger met hart voor zijn stad. Bij zijn selectie hebben vooral de oudere foto's uit de periode van 1900 tot 1920 een belangrijke plaats ingenomen. Hy is er daarbij in geslaagd een groot aantal exemplaren te bemachtigen van goede kwaliteit en die toch nog niet eerder zijn gepubliceerd. Het boek bevat dan ook tal van verrassin gen voor oudere Vlissingers. die veel onderwerpen zullen herkennen. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van oude ansichten. Schoenmaker heeft verder aandacht besteed aan de verschillende oorzaken voor de veranderingen in het stadsbeeld en toont die ook in beeld, zoals de stormvloeden van maart 1906 en fe bruari 1953. de bombardementen die Vlissingen tijdens de Tweede Wereld oorlog hebben geteisterd, maar ook de modernisering, ofwel 'kaalslag' zo als de samensteller zelf zegt in zijn voorwoord en die de stad naar zijn mening beslist geen goed heeft ge daan. De samensteller maakt in het voorwoord zijn excuses, omdat hij niet in staat was foto's te maken van pleKjes, die naderhand zijn 'ingelijfd' bij 'De Schelde'. „ZIJ waren onbereik baar, om vanuit dezelfde ooghoek als destijds gefotografeerd te worden", - verontschuldigt hij zich. Dat excuus is zeer aanvaardbaar voor de omge ving van de huidige marinewerf, waarvoor toestemming moet worden verkregen om te fotograferen. Dit ex cuus gaat echter niet op voor andere gebieden in Vlissingen, die wel van uit dezelfde ooghoek kunnen worden gefotografeerd als vroeger is ge beurd. En dat is maar in beperkte mate het geval geweest. Dat is toch wel jammer, omdat anders een nog betere vergelijking tussen vroeger en nu mogelijk was geweest, waardoor de veranderingen nog scherper zou den zijn overgekomen. De grote hoe veelheid fotomateriaal is waarschijn lijk ook de reden, dat vele foto's op zeer klein formaat moesten worden afgedrukt. Het fotoboek is uitgegeven bij Tech- nipress bv in Groningen en kost 27.90 gulden. Jan Jobse heeft geholpen met het maken van de recente foto's. Hans Tabbers. 'Accelerando' bijeen in Sint-Annaland SINT-ANNALAND De Koninklyke Fanfare Accelerando. te Sint- Maartensdijk hield haar algemene le denvergadering in Hotel Havenzicht. Voorzitter W. Boogaard merkte op, dat de heer Van de Burgt de opvolger van Bram Goedegebuure is geworden als instructeur van de drumband. De op leiding van nieuwe leerlingen wordt verzorgd door Peter de Graaf en enkele andere leden van de vereniging. De bestuursleden Bram Goedegebuure en Koos van Poortvliet werden herkozen. In de kascommissie werd Peter van Popering in de plaats van Jackie West- dorp gekozen. KNGV-speld voor R. Bolier-Geuze POORTVLIET De openbare les van gymnastiekvereniging 'Excelsior* te Poortvliet stond in het teken van de huldigingen. 'Excelsior'- penningmeesteresse R. Bolier-Geuze ontving de KNGV-speld voor 25 jaar actief lid. Verder werd 'Excelsior'- leidster I. Smulders-Doeleman een bloemetje aangeboden omdat zij 10 jaar als zodanig actief is voor de gym club. Na deze huldeblijken begon het programma voor de kleuters en senio ren die zich inspanden op onder meer balk, brug en nngen. Ook konden de bezoekers kennis maken met de be- jaardengymnasttek want de plaatselij ke afdeling gaf een demonstratie. COMPLIMENTEN VOOR DAGELIJKS BESTUUR KAPELLE - De commissie financiën/ onderwijs en gemeentewerken volks huisvesting van de gemeente Kapelle hebben maandagavond hun instem ming betuigd met het plan om de 314 gemeentelijke woningwetwoningen een grondige opknapbeurt te geven en daarmee tegelijkertijd de werkgele genheid in de bouw een niet onbelang rijke impuls. In beide commissies kreeg het dagelijks bestuur van de ge meente complimenten toegezwaaid. Vooral ook. omdat in tweede aanleg is afgezien van een grootscheepse reno vatie. Die zou voor de bewoners van de te verbeteren woningen een huurver hoging met zich hebben meegebracht. Bij de uitvoering van het groot onder houd zoals dat nu in de meeste geval len op stapel staat, gaan de huren - in beginsel - niet omhoog. Het is de bedoeling dat de woningen in een vijf-jarenplan worden opgeknapt. De kosten ervan zijn met onaanzienlijk- 6.2 miljoen gulden. Maar het plan levert dan ook voor 100.000 a 150.000 manda gen werk op. Dankzij een forse reserve op het gemeentelijk woningbedrijf is een en ander financieel uitvoerbaar. Het dagelijks bestuur van de gemeente Kapelle kan er ook op rekenen dat de gemeenteraad eind deze maand ak koord gaat met een voorstel actiever op te treden bij gedwongen verkoop van woningen die met een door de gemeen te gegarandeerde lening zijn gekocht. Het kan voor de gemeente aardig in de papieren lopen wanneer dergelijke wo ningen aanzienlijk minder opbrengen dan de hoogte van de geldlening. Door zelf in voorkomende gevallen mee te gaan bieden op een veiling hoopt de ge- i.'.wiite dat er wat hogere prijzen uit de bus komen, waardoor het gemeentelij ke nadeel minder wordt. Eventueel kan In de twee commissies gingen stemmen op dat de raad toch eigenlijk ook in vloed dient te hebben in deze gang van het zelfs mogelijk zijn dat de gemeente zaken Gezien de snelheid waarmee zelf een woning koopt om te voorkomen soms gehandeld dient te worden, is het dat deze voor een al te lage prijs weg zou 't meest zinvol om de bevoegdheden gaan Het is dan overigens de bedoeling hiervoor aan b en w te geven. „En je dat de woning zo spoedig mogelijk weer wordt verkocht. Toevoeging Aanvankelijk ging het om een meer- derheidsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders. Na de toevoeging dat het om een proef van twee jaar gaat cn dat de bewoners van de huizen die door de gemeente eventu eel zullen worden aangekocht andere woonruimte zal worden geboden, kon evenwel ook wethouder dr A. B. J. Se- pers ermee instemmen. delegeert of je delegeert niet", vond burgemeester G. Huitsing. Hij meende overigens dat het m de praktijk wel mo gelijk zal zijn om de mening van het seniorenconvent of de financiële com missie te horen Raadslid M. J. Groen- leer tcdai merkte op dat een gemeente garantie zich eigenlijk dient te beper ken tot dat deel van de lening dat boven de executiewaarde uit gaat. De banken zijn immers meestal wel bereid het risi co van een lening tot 70 procent van de waarde van een woning voor hun reke ning te nemen. KLEINE VAART ANDREA SMITS 14 220 zo Sydney nr Ade laide, ANNA VERENA 12 100 w Texel nr Delfzijl, ANTARES 13 45 o Gibraltar nr Oran, ATLANTIC COAST 14 160 o Gibraltar nr Alexandrie, ATLANTIC COMET 13 60 zw Colombo nr Rotterdam. BALTIC 13 100 no Tobruk nr Cardiff, BATAAFGRACHT 14 te Aqaba verw. BLOEMGRACHT 14 te Dram men verw, BREEHEES pass 14 Oostende rir Haugesund. BREEKANT 14 80 nw Finister- re nr Greenore. CARIBIC 14 480 zzw Receife nr Formia. CARLINER 13 300 z Kp Verdi- sche eil. nr Tenenfe. CASABLANCA 13 550 ozo Bermuda nr Rotterdam, CELTIC 12 dw Dover nr Port Said, CLAUDIA SMITS 12 150 n Flnlsterre nr Avonmouth, CORNELIA 12 te Rotterdam. CORNELIS ZANEN 12 te Rotterdam. CORRIE BROERE 12 20 nw Cherbourg nr Antwerpen. COSMOS 12 te Rotterdam. DANIELLA 13 300 o Auckland nr Panama. DIANA V 12 te Rotterdam, DUTCH SPIRIT pass 13 Inner Dowsing nr Middlesborough, ELGER 13 240 o Socotra nr Yenbo. ELISABETH BROERE pass 13 Gr. Yarmouth nr Antwerpen, EMMELY 13 rede Anaba. ENAK 13 te Rotterdam. ESBEEK 13 te Rotterdam, FAIRLIFT pass 12 Weser- loods nr Auckland. HEERENGRACHT 14 te La Coruna verw, JAN WILLEM 13 te Amster dam. JOINT FROST 13 340 wzw Dakar nr Las Palmas, KLIPPER 13 te Port Harcourt, LOOIERSGRACHT pass 12 Vlllano nr Tene- rife, MAKIRI SMITS 12 50 n Dakar nr Soyo. MARE BONUM 12 60 Z Majorca, MARINUS SMITS 12 te Rotterdam. MARLEEN 12 300 n St. Helena nr Matadi. GROTE VAART ABIDA 13 te Cliflonpier, ACILA 14 vn Bahrein nr Mombasa, ACMAEA 14 te Port Victoria, ALAMAK 14 rede Alexandrie, AL- HENA 14 te Paranagua. AMSTELBRINK 11 vn Bahia Blanca nr Rio de Jsneiro, ATLAN TIC CROWN 13 vn Le Havre nr Liverpool, BAARN 13 te Castries, BREDA 12 te Ant werpen. BRITSUM 13 70 ono Algiers nr Novorrossisk. BROERE AQUAMARINE pass 13 Texel nr Tarragona, CHEVRON THE HAGUE 12 ta. Le Havre. CINULIA 13 te Stanlow, COOLHAVEN 13 te Santos. CORAL RUBRUM 14 te Piraeus. DAPHNE 12 vn Mlllordhaven nr Houndspoint. DOC- KEXPRESS-10 13 vn Wuda nr Tsu. EEMS- BORG 12 vn Pitea nr Boulogne. FELANIA 13 vn Puerto la Cruz nr Guyama. FELIPES 14 te Vizagapatnam verwFOSSARIN'A pass 12 Las Palmas nr Rotterdam. FOSSA- RUS 12 vn Buenaventura nr Curacao, GAR DENIA pass 12 Cuba nr Miami. IBN AL KADI 12 vn Port Said nr Tilburg, INCA 13 800 n Fortaleza nr Tema. INCOTRANS SPIRIT 13 vn Le Havre nr Liverpool. KYLIX 13 vn Cloghan Point nr Whitegate. LAN AI 13 130 nno Azoren nr Puerto Llmon. LATIRUS 14 75 zo Kaapstad nr Mina al Fahal. NEDL- LOYD ADELAIDE 12 vn Dakar nr Free town. NEDLLOYD ALBANY 12 te Fiji, NEDLLOYD AMERSFOORT 12 vn Suraba- ja nr Djakarta. NEDLLOYD AUCKLAND 12 vn Hongkong nr Singapore, NEDLLOYD BAHREIN 13 te Aalborg. NEDLLOYD BANGKOK 13 te Singapore. NEDLLOYD BARCELONA 13 te Genua. NEDLLOYD COLOMBO 14 te Durban, NEDLLOYD DE- JIMA 13 vn Hamburg nr Bremerhaven. NEDLLOYD DELFT 13 te Djeddah. NEDL LOYD FLEVOLAND 13 te St Maarten. NEDLLOYD FORCADOS 12 vn Lagos nr Cotonou, NEDLLOYD FREETOWN 14 te Rouen. NEDLLOYD FRESCO 13 te Shang hai, NEDLLOYD FUKUOKA 12 vn Bilbao nr San Juan. NEDLLOYD HOBART 14 te Singapore. NEDLLOYD HOLLANDIA 13 te Kingston. NEDLLOYD HONSHU 13 te Sin gapore. NEDLLOYD KINGSTON 13 te Rl- chardsbay. NEDLLOYD KOREA 13 te Duin kerken. NEDLLOYD LEUVE 12 vn Hong kong nr Yokohama, NEDLLOYD MANILLA 14 te Kaapstad. NEDLLOYD MOJ1 pass 12 Aden nr Mina Qaboos. NEDLLOYD NA PIER 13 vn Barbados nr Port of Spain. NEDLLOYD NILE 13 vn Freetown nr Abid jan. NEDLLOYD ROTTERDAM 13 te Mar seille. NEDLLOYD ROUEN 14 te Dubai. NEDLLOYD WILLEMSKERK 13 te Pal la. NISO 12 te Flotta, ONDINA 17 te Rotterdam verw POLYDORUS 12 rede Annaba. ROT TERDAM 13 te Piraeus. RIJNBORG 14 te Meihil, SAFOCEAN MILDURA 14 te Syd ney. SAVONIA 12 t a. Caglian. VEENDAM 14 te Cozumel. VTTREA 13 vn Ceuta nr Rotterdam. WIELDRECHT 13 ta. Djakarta. WOENSDRECHT 12 vn Singapore nr Pe- nang, ZARIA 12 vn Port Blair nr Mina al Fahal. Groentenveiling Barcndrecht, 14 maart 1983. Aardappelen, bintje 18-26, eigenheimer 37-43. irene 27-30. andijvie A 2 16-2 58. B 1 76-1.91. knolselderij 10 st per bak 45-71.15 6-35. kool rapen 28-32, kroten 8-19, peterselie 59-1.18, prei kleinverpakkuig 1.89, 2en 1.17-1 26, 3en 31-1.06, raapstelen 25-29, rabarber 1.94-2 48, selderij 11-56, spinazie 88-1.51, vleestomaten BB 34 60-35.20, B 29.20-30,00. uien bonken 41- 42 grof 17-32, middel 5-21, drieling 5. winter peen 12-20, witlof kleinverpakking 2 80-3.60. kort 1 2.80-3 40. lang 1 3.00-3.30. kort 2 1.80- 2.70, lang 2 1.30-2.60, 3en 70-2 00 Veiling Bergen op Zoom Maandag 14 maart. Goudreinetten 39-57. Winston 27-50Melrose 39-49 rode kool 23-63 witte kool 38-49. boerekool 30-33. savooy 33- 36. kas-andfjvie 2.50. rabarber 1.20-1.30: kas- spinazie 90-1,20, breekpeen 6-18. knolselder per stuk 21-22; knolselder per kilo 12; kroten 39; spruiten geschoond 80-1.30; spruiten on- geschoond 35-77; prei 28-64 sla 16-47; uien 13-49. geschoonde uien 43-47, radijs 50-61; schorseneren 10; bosselder 15-31; witlof 70- 2.70. Marktber. centr. tuinb.vetl. Zeeland 14-3-83 te Goes. sla glas st kl 1 0 21-0.42. boerenkool M 2 0.33-0 40; radijs bos kl 1 0.84. spruiten on- gesch. kl 1 b 0.28 a 0 35-0 50 kl 2 e 1 55 d 0.21 eb 0.21 a 0 21. witlof kl 1 b 1 00 a 2.60; prei kg kl 1 a 0.34-0.49. kl 2 b 0 28 a 0.30: rode kool kg kl 2 0.13: savoole kool geel kg kl 2 0.13; savooie kool groen kg kl 2 0 24-0 27; witte kool kl 2 2 00: aardappelen gt 0.15; bo 0.21. Aardappellermijnmarkt Rotterdam Datum 14-03- 83 Buitje 50 mm opw April: laten 19.80, bieden 19 60. slot 19.70. Novem ber- laten 24.50. bieden 23 50. slot 24.00 Mei: laten 20 30. bieden 20 10. slot 20.30. Stem ming april kalm. november kalm. mei kalm. Openstaande posities, april plus 9 is gewor den 1398. november 189. mei plus 4 is geworden 1916 Omzet april 411 w 20x20.00. 1x19.90. 5x19 50. 15x19 70 Mei 58. hoogste prijs 20 80, laagste en laatste zaken 6x20.30. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam Datum 14-03- 83 Bintje 35'50 mm opw. April- laten 15 50. bieden 14 50, slot 15.00. Stemming: apnl kalm. Openstaande posi ties: april 160.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 27