Nota parkeerproblemen Terneuzen in de maak Kapelse commissies stemmen in met grote opknapbeurt huizen 'Zonnebloem' in Goes zoekt naar samenwerkingsvormen Vlissingen in beeld tussen 1900 en 1980 MSSQ. BEVELANDER PZC/ provincie KEUZE BLA UWE ZONES OF METERS Intrede van dominee drs. G. J. Schüssler in Kamperland FOTOBOEK VAN J. SCHOENMAKER DINSDAG 15 MAART 1983 13 TERNEUZEN - Verkeersdeskundigen van de gemeente Terneuzen bekijken op dit moment hoe de parkeerproblemen in het stadscentrum moeten worden opgelost. Voorzitter C. Ockeloen kondig de maandagochtend in de commissie voor het midden- en kleinbedrijf een 'parkeernota' aan, die over een paar maanden moet verschijnen. Vast staat al, dat er maatregelen tegen langparkeerders zullen worden genomen. Er wordt gedacht aan het instellen van 'blauwe zones' en aan het plaatsen van parkeermeters. Vermoedelijk worden het - om allerlei praktische redenen - blauwe zones. een tipje van de sluier op: het verkeer in de binnenstad van Terneuzen wordt straks met wat extra belemmeringen geconfronteerd. Verbazingwekkend is dat niet. want het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren steeds gepleit voor het creeren van 'een verkeersarm woongebied'. Ockeloen liet maandagochtend in het midden welke maatregel uiteindelijk uit de bus rolt. „Parkeermeters kosten veel geld. maar een blauwe zone vergt weer veel controle en dat kost man kracht. dus ook geld". Een snelle uitspraak over de manier waarop de parkeerproblematiek moet worden aangepakt is belangrijk omdat in de nabije toekomst verschillende parkeervoorzieningen plaats moeten maken voor nieuwbouw: bijvoorbeeld het nieuwe ziekenfondsgebouw op het 'Java'. Burgemeester Ockeloen vond overigens dat de middenstanders in de binnenstad de hand ook weieens in ei gen boezem mogen steken. „Ik heb de indruk dat men zelf vaak het grootste aantal parkeerplaatsen in beslag neemt". „Nee", riepen de middenstan ders in koor, „ook de banken en de men sen van andere kantoren in het cen trum zijn schuldig.Ockeloen glim lachte en zei: „De middenstand moet goed begrijpen dat. als men z'n auto op een parkeerplaats in het stadscentrum neerzet, men het per dag vermoedelijk twintig potentiële klanten lastig maakt hun auto kwijt te raken. En wat is er trouwens op tegen die auto eens even iets verder weg - op pakweg vyf minu ten lopen van het centrum - neer te zet ten? Als dat bezwaren oplevert, doet dat toch vreemd aan als je weet dat heel veel mensen 's morgens eerst even een kwartiertje trimmen Voorzitter W. Gosselaar van de Onder nemersfederatie 'Groot-Temeuzen' meldde dat de betrokken middenstan ders wel iets voelen voor een parkeer- duurbeperkende maatregel als 'een blauwe zone'. Middenstander J. Verlin de wilde meer cijfers, meer overzicht. „Want je kunt nu wel maatregelen te- GOES Ziekenhuis De Bevelanden, 15.15-16.30 uur: uitzending Nomen Nes- cio. HULST St. Liduinaziekenhuis. 10- 11.30 uur: uitzending radio Nightinga le. MIDDELBURG Gasthuis. 20-21.30 uur: uitzending Rawa. OOSTBURG St. Antoniuszieken- huis en verpleeghuis De Stelle. 10-11.30 uur: uitzending radio Delta. TERNEUZEN Julianaziekenhuis, 20.15-22.15 uur: Uitzending radio Julia- VLISSINGEN Bethesda-St. Joseph- ziekenhuis. 20-21.30 uur: uitzending Rawa. Bachten Komme. 19.30-21.30 uur Con tactavond soos Gehandicapten FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem' Actueel I, 20.30 uur: Firefox, a.l.; Cinem' Actu eel II. 20.30 uur: Poltergeist, 12 jr; Cinem' Actueel III, 20.30 uur: Querelle, 16 jr. GOES Grand, 20 uur Annie, a.l. HULST De Koning van Engeland, 14.30 uur: Blondjes in hun blootje. 18 jr.; 20 uur: De vlaschaard, a.l.; 20 uur: De zwarte ruiter, a.l.; 20 uur: Annie, ai.; 20 uur: Operation vigilante, 16 jr. MIDDELBURG City, 20 uur: Querel le. 16 jr. OOSTBURG Ledel, 20 uur: Eroti sche avonturen van Annette Heaven, 18 jr. TERNEUZEN Luxor. 20 uur: Annie, a.l.; 20 uur: An American werewolf in Londen. 16 jr. VLISSINGEN Alhambra I, 20 uur: Hot bubblegum maagd, 16 jr; Alham- bra II. 20 uur: Poltergeist 16 jr. TENTOONSTELLINGEN- AXEL Galerie Bellemans. 10-18 uur textiele objekten van Anme Blewanus (t/m 2/5) Kindergalerij 10-18 uur: Illustraties uit kinderboeken van Annemiek Bors- boom. BERGEN OP ZOOM Markiezenhof. 14-17 uur. Werken George Minne (t/m 16/4) BRUIN1SSE Visserij- en oorlogsmu seum geopend van 14-16 uur. DOMBURG Biologisch museum, 10- 17 uur 'De natuur in Zeeland'. GOES Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: 'De natuur in Zeeland'. GOES Museum, 10-12 en 13.30-17 uur 'Aanwinsten 1982, (t/m 26/3) MIDDELBURG Zeeuws Kunste naarscentrum 10-17.30 uur, 'Projecties' in acryl, aquarel en potlood van Sjoerd Bijlsma (hm 7/4) Ambachtencetrum Demerary. 9-17 uur: Diverse ambachten en exposities. Zeeuws Museum. 10-17 uur: werken Marinus van Dijke (t/m 22/3). Antiquités B. Witte. 10-18 uur: werken van Anton Beijsens (t/m 28/3). Galerie 'Roelant' 11-17 30 uur: werken graficius Rob Clous (t/m 17/4). TERNEUZEN Hal stadhuis: werken Peter de Rijcke (t/m 16/3). VLISSINGEN Museum. 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Zicht op schrift', de ge schiedenis van het schrift en boekdruk kunst (t/m 16/4). Zaal 'Bellamy 19', 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Indianen', gouaches/collages van Jef Diederen (t/m 18/3). Gevangentoren vanaf 17 uur: werken Wilfried van den Boom (t/m 4/4). Galerie Marquis. 13.30-17.30, zon. 14-17 uur: werken Joeren Henneman (t'm 63) Reptielenzoo 'Iguana'. 10-12.30 en 14- 17 )30 uur: expositie levende reptielen, amfibieën en insekten. YERSEKE Atelier Dam Twee, 10-18 uur: schaal- en schelpdieren en werken diverse kunstenaars. 1JZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Stamboomonderzoek'. HULPCENTRA Noord- cn Midden-Zeeland - Goes, tel. 01100- 14444 (ook voor milieuklachten). Zecuwseh-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance*. Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180- 15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur- weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel. 070-600555, Te bereiken op kantoordagen van 12-17 uur. gen die langparkeerders nemen, maar waar moeten die mensen hun auto dan kwyt". Ockeloen gaf toe dat er in de binnenstad van Terneuzen langzamer hand een situatie ontstaat, die de auto riteiten doet verzuchten 'dat het nu echt fout gaat'. Wethouder drs A. Doorduvn lopenbare werken) deelde die mening niet hele maal. (Verlinde: „Bent u het met mij eens dat het vijf voor twaalf is?"; Door- duyn: „Nee, dat gaat mij veel te ver"). De wethouder vroeg zich af of Terneu zen wel zoveel te klagen heeft. „Er zijn maar weinig grotere plaatsen in ons land. waar je je auto binnen vijf minu ten loopafstand van het stadscentrum kwijt kunt. En dat kan in Terneuzen nog altijd wel". Doorduyn stelde vast dat zich met name voor langparkeer ders nauwelijks problemen voordoen. Doorduyn kondigde maandag trou wens ook een notitie over de verkeerssi tuatie in het westelijke deel van het stadscentrum (het woongebied) aan. Ook die notitie verschijnt nog voor de zomermaanden. Doorduvn lichtte al Speeltuinvereniging Sint-Annaland bijeen SINT-ANNALAND De speeltuinver eniging 'Vrij en Blij' in Sint-Annaland heeft tijdens de algemene ledenverga dering in café 'Van Dijke' Simon van Vossen en Bram van Poortvliet als nieuwe bestuursleden gekozen. Uit het jaarverslag over 1982 kwam naar bui ten dat er wederom vernielingen zijn aangericht aan toestellen en afraste- To vaal wint rugby treffen tegen El Toro GOES De Goese rugbyclub Tovaal heeft in een oefenwedstrijd tegen El Toro. een tweede rugbyclub in Goes in oprichting, een flinke overwinning be haald. Al direct na het eerste fluitsig naal van scheidsrechter Jack van Bie- men stelde Ad Buys Arthur Ryn in staat om 4-0 te scoren. Jaap Nieuwen- huyze converteerde kundig: 6-0. Alfred Verdonk voerde de score op tot 10-0 voor René Markusse, die El Toro ver sterkte. de score terug kon brengen naar 10-4. Nog voor rust bracht een try van Jaap Nleuwenhuyze de score op 14-4 In de tweede helft begon El Toro wat beter samen te spelen, wat resul teerde in enkele goede kansen. Toch was het eerst Hans Markusse, die To vaal op 18-4 bracht voor Ernesto Guds de score voor El Toro terugbracht tot 18-8. In de slotfase voerden Frans Poortvliet en Arthur Ryn de eindstand op tot 26-8. KAMPERLAND - Zondag heeft drs G. J Schüssler zijn intrede gedaan als pre dikant van de gereformeerde kerk in Kamperland. Zijn preek was gebaseerd op 1 cor. 2 2. Aan de dienst werd mede werking verleend door het christelijk gemengd koor 'Soli Deo Gloria' uit Kamperland en werd de nieuwe predi- ring en daarom zal een directer toe- kant door verscheidene sprekers ver zicht beter werken. welkomd. GEDACHTE AAN OVERKOEPELEND BESTUUR GOES - Na zo'n twee jaar voorberei ding, willen de mensen van de vereni ging in oprichting De Zonnebloem in Goes eindelijk aan de slag als een vol waardige organisatie. Om dit te be werkstelligen zijn enkele plannen be dacht. Allereerst willen de betrokke nen overleg plegen met een aantal an dere instellingen in de regio, werk zaam op het gebied van het welzijn van zieken, om samen een bestuur te vor men; een overkoepelend orgaan dat za ken als ziekenbezoek kan coördineren en gebruik kan maken van de midde len, die de regio-verenigingen van de Zonnebloem ter beschikking staan. In het bestuur kunnen alle gezindten ver tegenwoordigd zijn. De - nationale, van oorsprong katholie ke vereniging - de Zonnebloem heeft als voornaamste doel ziekenbezoek. Een probleem, waar de medewerkers van de vereniging in de Goese regio evenwel mee kampen, is het ontbreken van be stuursleden. die een en ander kunnen begeleiden. Vaak bhjken de 'zieken' moeihjk te vinden. De directies van ver zorgingstehuizen werken bijvoorbeeld soms met mee. Ook thuiswonenden mensen, die weieens bezoek willen ont vangen zyn moeilijk op te sporen. Huisartsen zyn veelal met welwillend wanneer het om het verstrekken van adressen gaat. Volgens voorzitter S. M. Kösters-Koper van de Zonnebloem Goes kunnen deze problemen worden opgelost door sa menwerking met andere instellingen, die zich op vrijwillige basis met het wel- zy n van de zieken bezig houden. „Je zou al deze groepen moeten bundelen in het bestuur van de Zonnebloem", vindt ze. „Daarbij denkt de voorzitter aan onder meer de Unie van Vrijwilligers, de vrij- willigerscentrale, de katholieke Elïsa- bethvereniging (van waaruit de oprich ters van de Zonnebloem zelf komen) en vertegenwoordigers vanuit de huma nistische hoek. Zodoende zou de regio mee kunnen profiteren van de moge lijkheden. die de Zonnebloem tot haar beschikking heeft, zoals aangepaste bungalows en caravans of de boten waar regelmatig reizen mee worden ge maakt. Ook financieel is er de nodige ruimte. „We zyn nu heel moeizaam be zig met zieken zoeken, terwijl we anders zoveel minder energie nodig hebben", meent Kosters-Koper. ..Er zou eens ie mand moeten komen, die tijd vrij wil maken om te bemiddelen". Momenteel telt de Goese vereniging ongeveer 20 vrijwilligers. Ontspanningsmiddag In samenwerking met de regio Borsele van de vereniging houdt de Goese ver eniging - als één van haar eerste grote Opening van nieuw bejaardentehuis in Kruiningen KRUININGEN - Het nieuwe bejaar dentehuis van de stichting instelling voor bejaardenzorg in Kruiningen aan de Oude Plein m Kruiningen wordt donderdag 24 maart officieel geopend. Om 14 uur is de ontvangst der genodig den in de raadszaal van het gemeente huis in Kruiningen. Daarna, om 14.15 uur spreekt voorzitter T. G. Koole van de stichting een welkomswoord. Ver volgens vertelt burgemeester H. Boer van Reimerswa al een en ander Daarna volgen de overige soespraken. Voorzit ter Koole zal om 15 uur een dankwoord spreken. Burgemeester Boer opent het tehuis en onthult dan tevens de nieuwe naam van het gebouw. activiteiten - zaterdag 16 april een ont spanningsmiddag, bedoeld voor zo'n 500 zieken. Dat gebeurt in de Prins van Oranje in Goes. Vanaf 14.00 uur treden artiesten op, die tegelijkertijd zorg dragen voor de afwikkeling van het programma. Dat zijn Herbert Joeks, Conny Vink, Hans Kazan en Wim Bosch. Gehandicapte en eenzame mensen van alle gezindten zijn welkom. Er wordt re kening gehouden met rolstoelen en bedden in de zaal. Voor vervoer in am bulance of rolstoelbusje kan worden ge zorgd Verder zyn een aantal rolstoelen al ter plekke aanwezig. Bovendien woont geschoold verplegend personeel Eén van de afbeeldingen in het fotoboek over Vlissingen. Deze dateert van 1910 en geefl een blik op de Pottenkade, met op de voorgrond het kleine droogdok van 'De Schelde'. De rk Smt-Jacobuskerk ongeveer in het midden) werd in 1938 gesloopt. VLISSINGEN - De Vlissinger Jac. Schoenmaker heeft een fotoboek over Vlissingen samengesteld met als ondertitel 'Veranderd Gezicht 1900-1982'. Met vele foto's van vroe ger en nu schetst hij de veranderin gen die zich in de afgelopen tachtig jaar hebben voorgedaan in deze Scheldestad en die het karakteris tieke stadsbeeld op vele plaatsen in grijpend hebben gewijzigd. Vooral de oudere foto's nemen een belangrijke plaats in het boek in en zyn vaak van verrassend goede kwa liteit Helaas kan dat met altyd wor den gezegd van de recente foto's, die het huidige stadsbeeld tonen. Ook de tekst, die beperkt blijft tot bijschrif ten. is niet altyd even duidelijk en volledig. Het boek heeft echter ook niet de pretentie een wetenschappe- lyk verantwoorde geschiedschrij ving van Vlissingen te zyn, maar wel een kykboek. waarmee vooral herin neringen aan het oude Vlissingen kunnen worden opgehaald. Het boek is samengesteld door een Vlissinger met hart voor zyn stad. Bij zijn selectie hebben vooraj de oudere foto's uit de periode van 1900 tot 1920 een belangrijke plaats ingenomen. Hy is er daarby in geslaagd een groot aantal exemplaren te bemachtigen van goede kwaliteit en die toch nog niet eerder zyn gepubliceerd. Het boek bevat dan ook tal van verrassin gen voor oudere Vlissingers. die veel onderwerpen zullen herkennen. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van oude ansichten. Schoenmaker heeft verder aandacht besteed aan de verschillende oorzaken voor de veranderingen in het stadsbeeld en toont die ook in beeld, zoals de stormvloeden van maart 1906 en fe bruari 1953. de bombardementen die Vlissingen tijdens de Tweede Wereld oorlog hebben geteisterd, maar ook de modernisering, ofwel 'kaalslag' zo als de samensteller zelf zegt in zijn voorwoord en die de stad naar zyn mening beslist geen goed heeft ge daan. De samensteller maakt m het voorwoord zyn excuses, omdat hy niet in staat was foto's te maken van plekjes, die naderhand zyn 'ingelyfd' by 'De Schelde', „zy waren onbereik baar, om vanuit dezelfde ooghoek als destijds gefotografeerd te worden", verontschuldigt hij zich. Dat excuus is zeer aanvaardbaar voor de omge ving van de huidige marinewerf, waarvoor toestemming moet worden verkregen om te fotograferen. Dit ex cuus gaat echter niet op voor andere gebieden in Vlissingen. die wel van uit dezelfde ooghoek kunnen worden gefotografeerd als vroeger is ge beurd. En dat is maar in beperkte mate het geval geweest. Dat is toch wel jammer, omdat anders een nog betere vergelyking tussen vroeger en nu mogelijk was geweest, waardoor de veranderingen nog scherper zou den zijn overgekomen- De grote hoe veelheid fotomateriaal is waarsclfijn- lijk ook de reden, dat vele foto's op zeer klein formaat moesten worden afgedrukt. Het fotoboek is uitgegeven bij Tech- nipress bv in Groningen en kost 27,90 gulden. Jan Jobse heeft geholpen met het maken van de recente foto's. Hans Tabbers. Jeugdvereniging Geersdijk voert toneelstuk op GEERSDIJK - De jeugdvereniging Geersdijk verzorgt vrijdag 18 maart een toneelavond. Dat gebeurt in 't Denthe- huis in Geersdijk. Opgevoerd wordt het toneelstuk 'Het minnespel', een platte landskomedie in drie bedrijven. Het verhaa handelt onder meer over drie dames, die op een boerderij allerlei de b'yeVnkömst" bij" "Belangstellenden avonturen beleven. Acht spelers voeren kunnen zich wenden tot mevrouw Ou- toneelsuk op. De zaal gaat open om de-Hesselink aan de Eversdijkstraat in Goes of mevrouw Janssen aan de Lin- denstraat in Goes. EHBO-St.-Annaland naar Zeeuwse 'kampioenschappen SINT ANNALAND - De afdeling Sint- Annaland van de EHBO vertegen woordigt Tholen tijdens de Zeeuwse EHBO-kampioenschappen 15 april in Kamperland. De afdeling won de re gionale wedstrijd in het dorpshuis in Sint-Annaland waar de afdeling het opnam tegen Stavenisse en Sint-Phi- lipsland. Sint-Annaland won met 207.5 punten en Stavenisse werd tweede met 207 punten Sint-Philtpsland kwam op de derde plaats terecht met 114 punten. Ere-voorzitter W. Baas reikte de wissel beker uit aan het winnende EHBO- team. 19.30 uur. Het toneelstuk begint om 20 uur. Gevonden voorwerpen KORTGENE Op het groepsbureau van de Rykspolitie te Kortgene zyn de volgende gevonden voorwerpen afge geven: wollen muts. etui met 2 sleutels, 1 paar bruine handschoenen, sierring van autovelg, rood-witrblauw, jeep, bootje, Tabur Yak m. bruine porte monnee met inhoud, zwarte hand schoen met rode band, damesfiets, bromfiets, merk Yamaha, zwarte porte monnee met inhoud, bankbüjet van ƒ100,-, herenpolshorloge met zwarte band, herenpolshorloge quarts, decou- peerzaag en een portemonnee met in houd. Geslaagd Alle kinderen van klas 4, 5 en 6 van de lagere school 'De Poel' te 's-Heer Abts- kerke, zyn geslaagd voor hun Jeugd EHBO-diploma A. Na de uitreiking volgde een EHBO-show. COMPLIMENTEN VOOR DAGELIJKS BESTUUR KAPELLE - De commissie financien/ onderwijs en gemeentewerken/volks, buisvesting van de gemeente Kapelle hebben maandagavond hun instem ming betuigd met het plan om de 314 gemeentelijke woningwetwoningen een grondige opknapbeurt te geven en daarmee tegelijkertijd de werkgele genheid in de bouw een niet onbelang rijke impuls. In beide commissies kreeg het dagelijks bestuur van de ge meente complimenten toegezwaaid. Vooral ook, omdat in tweede aanleg is afgezien van een grootscheepse reno vatie. Die zou voor de bewoners van de te verbeteren woningen een huurver hoging met zich hebben meegebracht. Bij de uitvoering van het groot onder houd zoals dat nu in de meeste geval len op stapel staat, gaan de huren - in beginsel - niet omboog. Het is de bedoeling dat de woningen in een vyf-jarenplan worden opgeknapt. De kosten ervan zyn niet onaanzienly k: 6,2 miy oen gulden. Maar het plan levert dan ook voor 100.000 a 150.000 manda gen werk op. Dankzy een forse reserve op het gemeentelyk woningbednjf is een en ander financieel uitvoerbaar. Het dagelyks bestuur van de gemeente Kapelle kan er ook op rekenen dat de gemeenteraad eind deze maand ak koord gaat met een voorstel actiever op te treden by gedwongen verkoop van woningen die met een door de gemeen te gegarandeerde lening zijn gekocht Het kan voor de gemeente aardig in de papieren lopen wanneer dergelyke wo ningen aanzienlyk minder opbrengen dan de hoogte van de geldlening. Door zelf in voorkomende gevallen mee te gaan bieden op een veiling hoopt de ge- rr.cciite dat er wat hogere prijzen uit de bus komen, waardoor het gemeentely- ke nadeel minder wordt. Eventueel kan het zelfs mogelyk zyn dat de gemeente In de twee commissies gingen stemmen op dat de raad toch eigenlyk ook in vloed dient te hebben in deze gang van zaken. Gezien de snelheid waarmee zelf een woning koopt om te voorkomen soms gehandeld dient te worden, Is het dat deze voor een al tp lage prijs weg zou gaan Het is dan overigens de bedoeling dat de woning zo spoedig mogelyk weer wordt verkocht. Toevoeging Aanvankelijk ging het om een mecr- derheidsvoorstcl van het college van burgemeester en wethouders. Na de toevoeging dat het om een proef van twee jaar gaal en dat de bewoners van de huizen die door de gemeente eventu eel zullen worden aangekocht andere woonruimte zal worden geboden, kon evenwel ook wethouder dr A. B. J. Se- pers ermee instemmen. 't meest zinvol om de bevoegdheden hiervoor aan b en w te geven. „En je delegeert of je delegeert niet", vond burgemeester G. Huitsing. Hy meende overigens dat het m de praktyk wel mo gelijk zal zyn om de mening van het seniorenconvent of de financiële com missie te horen. Raadslid M. J Groen- leer icdai merkte op dat een gemeente garantie zich eigenlyk dient te beper ken tot dat deel van de lening dat boven de executlewaarde uit gaat. De banken zyn immers meestal wel bereid het risi co van een lening tot 70 procent van de waarde van een woning voor hun reke ning te nemen. KLEINE VAART ANDREA SMITS 14 220 zo Sydney nr Ade laide, ANNA VERENA 12 100 w Texel nr Delfzijl. ANTARES 13 45 o Gibraltar nr Oran. ATLANTIC COAST 14 160 o Gibraltar nr Alexandrie, ATLANTIC COMET 13 60 zw Colombo nr Rotterdam, BALTIC 13 100 no Tobruk nr Cardiff, BATAAFGRACHT 14 te Aqaba verft-, BLOEMGRACHT 14 te Dram men verft'. BREEHEES pass 14 Oostende nr Haugesund. BREEKANT 14 80 nw Finister- re nr Greenore. CARIBIC 14 480 zzw Receife nr Formia. CARLINER 13 300 z Kp Verdi- sche ell. nr Tenerife. CASABLANCA 13 550 ozo Bermuda nr Rotterdam, CELTIC 12 dw Dover nr Port Said, CLAUDIA SMITS 12150 n Finisterre nr Avonmouth. CORNELIA 12 te Rotterdam. CORNEL1S ZANEN 12 te Rotterdam. CORRIE BROERE 12 20 nw Cherbourg nr Antwerpen. COSMOS 12 te Rotterdam, DANIELLA 13 300 o Auckland nr Panama, DIANA V 12 te Rotterdam, DUTCH SPIRIT pass 13 Inner Dowsing nr Middlesborough. ELGER 13 240 o Socotra nr Yenbo, ELISABETH BROERE pass 13 Gr. Yarmouth nr Antwerpen, EMMELY 13 rede Anaba. ENAK 13 te Rotterdam. ESBEEK 13 te Rotterdam. F AIRLIFT pass 12 Weser- loods nr Auckland. HEERENGRACHT 14 te La Coruna verft', JAN WILLEM 13 te Amster dam. JOINT FROST 13 340 wzw Dakar nr Las Palmas. KLIPPER 13 te Port Harcourt, LOOIERSGRACHT pass 12 Vlllano nr Tene rife, MAKIRI SMITS 12 50 n Dakar nr Soyo. MARE BONUM 12 60 Z Majorca. MARINUS SMITS 12 te Rotterdam, MARLEEN 12 300 n St. Helena nr Matadt. GROTE VAART ABIDA 13 te Cliftonpier. ACILA 14 vn Bahrein nr Mombasa. ACMAEA 14 te Port Victoria, ALAMAK 14 rede Alexandrie, AL- HENA 14 te Paranagua, AMSTELBRINK 11 vn Bahia Blanca nr Rlo de Janeiro. ATLAN TIC CROWN 13 vn Le Havre nr Liverpool, BAARN 13 te Castnes. BREDA 12 te Ant werpen. BRITSUM 13 70 ono Algiers nr Novorrossisk. BROERE AQUAMARINE pass 13 Texel nr Tarragona. CHEVRON THE HAGUE 12 ta Le Havre. CINULIA 13 te Stanlow. COOLHAVEN 13 te Santos, CORAL RUBRUM 14 te Piraeus, DAPHNE 12 vn Mllfordhaven nr Houndspoint, DOC- KEXPRESS-10 13 vn Wuda nr Tsu. EEMS- BORG 12 vn Pltea nr Boulogne. FELANIA 13 vn Puerto la Cruz nr Guyama. FELIPES 14 te Vizagapatnam verw.. FOSSARINA pass 12 Las Palmas nr Rotterdam. FOSSA- RUS 12 vn Buenaventura nr Curacao. GAR DENIA pass 12 Cuba nr Miami. IBN AL KADI 12 vn Port Said nr Tilburg. INCA 13 800 n Fortaieza nr Tema, INCOTRANS SPIRIT 13 vn Le Havre nr Liverpool. KYLIX 13 vn Cloghan Point nr Whltegate, LANAI13 130 nno Azoren nr Puerto Ltmon. LATIRUS 14 75 zo Kaapstad nr Mina al Fahal. NEDL- LOYD ADELAIDE 12 vn Dakar nr Free town. NEDLLOYD ALBANY 12 te Fiji. NEDLLOYD AMERSFOORT 12 vn Suraba- ja nr Djakarta. NEDLLOYD AUCKLAND 12 vn Hongkong nr Singapore. NEDLLOYD BAHREIN 13 te Aalborg, NEDLLOYD BANGKOK 13 te Singapore. NEDLLOYD BARCELONA 13 te Genua, NEDLLOYD COLOMBO 14 te Durban. NEDLLOYD DE- JIMA 13 vn Hamburg nr Bremerhaven, NEDLLOYD DELFT 13 te Djeddah. NEDL LOYD FLEVOLAND 13 te St. Maarten. NEDLLOYD FORCADOS 12 vn Lagos nr Cotonou, NEDLLOYD FREETOWN 14 te Rouen, NEDLLOYD FRESCO 13 te Shang hai. NEDLLOYD FUKUOKA 12 vn Bilbao nr San Juan. NEDLLOYD HOBART 14 te Singapore, NEDLLOYD HOLLAND IA 13 te Kingston, NEDLLOYD HONSHU 13 te Sin gapore. NEDLLOYD KINGSTON 13 te Ri- chardsbay, NEDLLOYD KOREA 13 te Duin kerken. NEDLLOYD LEUVE 12 vn Hong kong nr Yokohama, NEDLLOYD MANILLA 14 te Kaapstad. NEDLLOYD MOJI pass 12 Aden nr Mina Qaboos. NEDLLOYD NA PIER 13 vn Barbados nr Port of 8pain. NEDLLOYD NILE 13 vn Freetown nr Abid jan. NEDLLOYD ROTTERDAM 13 te Mar seille, NEDLLOYD ROUEN 14 te DubaL NEDLLOYD WILLEMSKERK 13 te Paita. NISO12 te Flotta. ONDINA 17 te Rotterdam verw POLYDORUS 12 rede Annaba. ROT TERDAM 13 te Piraeus. RIJNBORO 14 te Methil. 8AFOCEAN MILDURA 14 te Syd- ney. SAVONIA 12 t.a. CagÜari. VEENDAM 14 te Cozumel. VITREA 13 vn Ceuta nr Rotterdam. WIELD RECHT 13 La. Djakarta. WOENSDRECHT 12 vn Singapore nr pi nang, ZARIA 12 vn Port Blalr nr Mlr Fahal. Groentenveiling Barendrecht, 14 maart 1983. Aardappelen, bintje 18-26. eigenheimer 37-43. irene 27-30, andijvie A 2 16-2.58, B 1.76-1.91. knolselderij 10 st per bak 45-71,15 6-35. kool rapen 28-32, kroten 8-19. peterselie 59-1.18. prei kleinverpakking 1 89. 2en 1.17-1.26, 3en 31-1.06. raapstelen 25-29, rabarber 1,94-2.48, selderij 11-56, spinazie 88-1.51, vleestomaten BB 34.60-35 20, B 29 20-30.00. uien bonken 41- 42, grof 17-32. middel 5-21. drieling 5, winter- peen 12-20, witlof kleinverpakking 2.80-3.60. kort 1 2.80-3.40. lang 1 3 00-3 80. kort 2 1.80- 2.70. lang 2 1.30-2.60, 3en 70-2.00- Vel ling Bergen op Zoom Maandag 14 maart. Goudreinetten 39-57, Winston27-50, Melrose 39-49. rode kool 23-63. witte kool 38-49; boerekool 30-33. savooy 33- 36; kas-andijvie 2,50; rabarber 1.20-1.30; kas- spinazie 90-1,20. breekpeen 6-18. knolselder per stuk 21-22; knolselder per kilo 12; kroten 39; spruiten geschoond 80-1.30: spruiten on- geschoond 35-77; prei 28-64. sla 16-47; uien 13-49; geschoonde uien 43-47, radijs 50-61; schorseneren 10. bosselder 15-31. wiUof 70- 2.70. Marktber. centr. tulnb.veil. Zeeland 14-3-83 te Goes. sla glas st. kl 1 021-0.42. boerenkool kl 2 0 33-0.40; radijs bos kl 1 0 84. spruiten on- gesch kl 1 b 0.28 a 0 356 50 kl 2 e 1 55 d 0.21 ab 0 21 a 0.21. wiUof kl l b l .00 a 2.60. prei kg kl 1 a 0.346.49. kl 2 b 0.28 8 0 30; rode kool kg kl 2 0.13: savoole kool geel kg kl 2 0.13: savooie Kooi groen kg kl 2 0 24-0.27. witte kool kl 2 2 00; aardappelen gt 0.15. bo 0.21. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam Datum 14-03- 83 Bintje 50 mm opw. April: laten 19.80. bieden 19 60. slot 19.70 Novem ber laten 24.50. bieden 23 50. slot 24 00 Mei laten 20.30. bieden 20.10. slot 20.30. Stem ming- april kalm. november kalm. mei kalm. Openstaande posities april plus 9 ts geft'or- den 1398, november 189 mei plus 4 is geworden 1916. Omzet: apnl 411 w 20x20.00, 1x19.90, 5x19 50. 15x19.70. Mei 58, hoogste prijs 20 80. laagste en laatste zaken 6x20.30. Aardappettrrmijnmarkt Rotterdam Datum: 14-03-'83. Bintje 35/50 mm opw. April: laten 15.50, bicden 14.60. slot 15.00. 6temming: april kalm. Openstaande posi ties: april 160

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25