Nieuwe bestemming voor Julianaplein Kortgene DE MUYNCK OPTIEK Presentatie bouwplannen Beursstraat Vlissingen ttVm/eMAAKTiJj.- Superlicht nü heel modieus* Kampman PZC/streek 12 VAM 14 */m .19 MAAfiT A 9 KUNT U PE KOMPIETE PEUGEOT/ TALBOT LOM HEM STAAN B'J TT-A* Gobs. EEN EVEN "FRAAIE Al$ UNIEKE WN5 OM "RUSTIG Alle VOORDELEN TE BE KIJKEN van de meest uiteenlopen de KIOOEUEn: motoren,karrosse- RIEEN EN "BRANDSTOFVÊRBRUI KEN. NATUURLIJK kUNNEN 0N2E VtRKoREW U ER AHES 0V6R VERTELLEN. Maar u ook voorlichten over bv. KANNBTR WE'LEH VVANMBER Mi£r ECN TXESELMOTOR OF AASINSTAUA- Tlfi VOOR UWSriUATIE H6T"B6ST£ ENZEN2 TINAMCIERING van U<O AUTO REGELEN W'J DESfiENENST Dl REKT 7S.R PLAATSE. O»F. uaeoT/rsiwr WAU* 'ptagnes westhavendijk 148 4463 AE goes 01100 20620 DINSDAG 15 MAART 1983 WISSEL BEVELANDEh DE BRILMODE VAN NU is fijn om te dragen. Dunne verfijnde monturen met superlichte kunststof glazen. Optisch perfekt en praktisch onbreekbaar. Leverbaar zowel in blank als in zachte tinten of modieus degradée. Ook geschikt voor dubbelfocus of multifocaal De gevels van de drie door brand verwoeste panden in de Beursstraat sullen weer in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, zoals hier op de tekening is weergegeven. Optometrist O.V Kontaktlensspecialist A.N.V.C. Ganzepoortstraat 3 - Telefoon 01100 -1 5214 GOES CD A-raadslid: Kapelse kinderen misbruikt bij demonstratie? KAPELLE IT Het CDA- gemeenteraadslid M. J. GrocnJeer in Kapel Ie beeft het college van burge meester en wethouders vragen gesteld over de demonstratie die de openbare lagere school De Moolhoek vorige week tegen de onderwijsbezuinigin- gen van minister Deetman heeft ge houden. Hij meent dat het onderwij zend personeel kinderen heeft ge bruikt en, zoals hij schrijft in zijn brief aan b en w, „misschien wel misbruikt" voor hun drang naar demonstratie. Leerkrachten, kinderen en ouders van De Moolhoek en van de openbare kleuterschool De Rakkertjes hebben vorige week dinsdag na een protest- tocht op de fiets door Kapelle onder wijswethouder dr. A. B. J. Sepers een petitie aangeboden. Groenleer wil nu van b en w weten of de ouders van tevoren op de hoogte waren gesteld. Wanneer dat niet het geval is, I hebben, zo vindt hij, onderwijzend per soneel en oudercommissie volkomen foutief gehandeld. Ook informeert hij ernaar of het lesrooster normaal kon worden afgewerkt voor de kinderen van wie de ouders bezwaren hadden tegen de demonstratie. Verder vraagt hij b en w, als ze ervan overtuigd zijn dat deze manier van demonstreren onjuist is, maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Verkoping GOES - De Welfare-verkoping van het Rode Kruis, afdeling Zuid-Beveland, wordt vandaag, dinsdag, gehouden, en niet dinsdag 25 maart, zoals eerder was vermeld. De verkoping vindt plaats in de service flat 1 van 'De Schakel' en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Collecte NISSE - De collecte van het Nationaal Rheumafonds heeft in Nisse een bedrag van 512,05 opgebracht. PARKEERTERREIN EN SPEELPLAATS OPTICA H. KAMPMAN Lange Vorststraat 57 Goes Tel. 01100-30214 KORTGENE - De plannen voor het Julianaplein in Kortgene zijn groten deels rond. Meer dan de momenteel aanwezige vier huizen worden er niet gebouwd. De gemeente heeft de reste rende grond van de betrokken particu liere bouwondernemer overgenomen en wil naast een ruim parkeerterrein, een kinderspeeltcrrein aanleggen. De gemeenteraad van Kortgene stelde vo- Atletiekwedstrijd scholieren Kapelle KAPELLE - De atletiekvereniging AV'56 hield in Kapelle een scholieren wedstrijd. De resultaten zijn: Meisjes. 8 Jaar: 1 Caroline Lobbezoo Goes 3.25.8; 2 Jolanda Jonker Kapelle 3 44.3 Tarja Goedegebure Biezeünge 3 45 Meisjes lOjaar 1 Katinka Brouwer Kapelle 3.06; 2 Renate Maas Kapelle 3.07, 3 Emerance van Wingen Blezellnge 3.15 Meisjes 9 jaar: 1 Machteld Scjierb. Wemeldinge 3.12. 2 Jabine Penning Wemeldinge 3.13; 3 Annenueke de Schip Goes 3.20. Meisjes 11 jaar: 1 Martine van Bel- zen Goes 3.00, 2 Matjan Kole Goes 3.12; 3 Annemarie van Glls Kapelle 3.12. Meisjes 12 jaar: 1 Angelique Spanier 3.01. 2 Marleen Sandes Kapelle 3.18; 3 Nicole de Ruiter Ka pelle 3 18 Jongens 8jaar. 1 Hans Roose Goes 3.14.2; 2 Rens Kommer Biezelinge 3.15.0; 3 Piet de Haze Goes 3 20. Jongens 9jaar 1 Mar cel Kole Kapelle 3.01; 2 Ronald Wagenaar Goes 3.04. 3 Jacob Vermaire Wemeldinge 3.12. Jongens 10 jaar: 1 Ronald Zuydweg We meldinge 2.51; 2 Michel van Hese Goes 2.58.3 Remco Kaptein Goes 3.00. Jongens 11 jaar: 1 René Verhulst Biezelinge 2.49. 2 Leon van Zaltbommel Goes 2 53,3 Erik Kok Goes 2.55. Jongens 12 jaar: 1 Marttjn de Bruyn Goes 2.48; 2 Leon Hubers Wemeldinge 2.57; 3 R. Adriaenssens Goes 2.58. Rangschikking scholen 1 Prinses Ireneschool Goes 110 pun ten; 2 OLS Moolhoek Kapelle. 100 punten; 3 Prinses Margrietschool Goes, 90 punten. PvdA-Kortgene voor aanschaf biljart KORTGENE - Het voorstel van burge meester en wethouders van Kortgene om financiële hulp te bieden in verband met de aanschaf van een biljart voor de Algemene Bond van Ouderen in Kort gene kreeg donderdagavond instem ming van PvdA, CDA en SGP. Alléén de WD zag niet zo veel hierin. De PZC van vrijdag 11 maart vermeldde dat ook de PvdA tegen was. Deze partij bleek evenwel het voorstel van harte te steu nen. Uitvoering van 'Soli Deo Gloria' KAMPERLAND Het Christelijk Ge- mengd Koor 'Soli Deo Gloria' uit Kam perland gaf voor een goed bezette hervormde kerk een concert in samen werking met de Zierikzeese Strijkers kapel onder leiding van Myra van Groenendael. en koperensemble uit Oost-Souburg en de hoboïsten Theo Brul en Felke Wiersma en Rien Balke nende. orgel. Het geheel stond onder leiding van de dirigent van het koor, de heer Anthon van den Driest uit Oost- Souburg Ledenvergadering KNCGVin Kruiningen KRUININGEN - Het gewest Zeeland van het Koninklijk Nederlands Christe lijk Gymnastiekverbond (KNCGV) houdt donderdag in het dorpshuis in Kruiningen de jaarlijkse algemene le denvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur. rige week 10.500 gulden hiervoor be schikbaar. zodat het totaalbedrag voor de inrichting van het plein op 121.000 gulden komt. Het is de bedoeling dal het speelveld deels wordt gevormd door middel van het project 'mensen zonder baan'. Medio mei moet het par keerterrein en het grondwerk van het speelterrein verricht zijn. Momenteel is op het Julianaplein nog sprake van een lichte chaos. Wellicht is dat één van de redenen, waarom de drie jaar geleden afgebouwde huizen nog steeds leeg staan. Toen bleek, dat - van wege het instorten van de bouwmarkt, de bouw van de acht overige woningen niet doorging, besloot de gemeente iets anders met het gebied te doen. Een par keerplaats was gewenst. Niet alleen be vindt het Julianaplein zich in de buurt van dorpshuis de Pompweie. ook het gemeentehuis en een tandarts zijn er niet ver vandaan gesitueerd. Vanaf mei zullen 34 wagens op het plein een plek kunnen vinden. Bovendien krijgt een garagehouder aan de Hoofdstraat wat ruimte om enkele auto's neer te zetten, die tot nu toe aan de Hoofdstraat staan geparkeerd. Jeugd Het overige terrein - circa 2000 vier kante meter - krijgt een bestemming voor de jeugd. Dat betekent dat het ou de speelterrein 'de Spuikom' ver dwijnt. Verschillende attributen er van verhuizen naar de nieuwe speel plaats. Het gebied wordt tevens een toegang naar de openbare en de kleu terschool. Er gaan nogal wat kinderen uit de polder naar deze scholen en zij kunnen dan zonder gevaar uit de auto stappen en naar school lopen. De toe gangsweg wordt geschikt gemaakt voor rolschaatsers. Autoverkeer is er verboden. Allpen in geval van nood, kunnen een ambulance of een brand weerauto zich erop begeven. De speelhoek is verdeeld in drie gedeel ten. Er komt een trapveld van gras met Hengelsportvereniging Goes hield tweede competitiewedstrijd GOES De eerste Goese Hengelsport vereniging (EGHVj hield haar tweede competitiewedstrijd in de Oosterschel- de bij de Katse weegbrug. Er waren 69 deelnemers. Er werden 69 boven- en 4 ondermaatse vissen gevangen met een puntentotaal van 21.530. De uitslag is: 1 D. M. Slabbekoorn 1590, 2 mevr. Reyerkerk 1390, 3 J. Uiterhoeve 12709, 4 J. P. Lepoeter 1210,5, A. de Visser 975, 6 H. Deegens 940.7 J. B. Rooze 930,8 N. A. Boelman 895, L. J. A. de Jonge 715, 10 J. Nieuwenhuize 605. De volgende wedstrijd is samen met de hengelsport vereniging HVKK uit Kapelle in de Oosterschelde bij de bistro zaterdag 23 april van 12.00 tot 15.00 uur. Orgelconcert KRUININGEN - Jan J van den Berg uit Delft geeft woensdag 23 maart een orgelconcert in Kruiningen. Dat ge beurt in de hervormde kerk. Van den Berg is organist van de Nieuwe Kerk in Delft. Tijdens zijn concert zal hij werken spelen, die betrekking hebben op de fijdenstijd. Belangstellenden kunnen enkele liederen samen meezin gen. De organisatie is in handen van de orgelcommissie van de hervormde kerk in Kruiningen. Het concert begint om 20 uur een omvang van 25 bfl 35 meter Aan de zuid- en oostzijde worden ballenvan- gers (netten) opgesteld, zodat omwo nenden niet regelmatig de voetbal in de tuin zien rollen. Kleuters en de wat ou dere jeugd krijgen ook elk een aparte hoek. Het terrein wordt geaccidenteerd door heuveltjes van tweeëneenhalf tot drie meter. De gemeente gaat er vanuit dat de speeltuinvereniging 'de Spui' door zelfwerkzaamheid het nodige bij een brengt. Door bijvoorbeeld eigen ac ties of het verkrijgen van subsidies van instellingen als Jantje Beton. Daarna bestaat nog de mogelijkheid om voor financiële steun bij de gemeente aan te kloppen. Overigens wordt verwacht dat de Kortgeense kinderen méér van het nieuwe terrein gebruik gaan maken dan dat bij de Spuikom het geval was. Met name vanwege de gunstige - cen trale - ligging bij de scholen, midden in het dorp. ZIERIKZEE - Maandag is onder feestelijk vlagvertoon van de bewo ners een begin gemaakt met de recon structie van de Zierikzeese Hoofd poortstraat. Deze moet door een betere fundering en bestrating van het weg dek en het aanleggen van een afrem mende bocht bij de aansluiting Laan van St. Hilaire een einde maken aan de al jaren durende verkeersoverlast. De bewoners van de Hoofdpoortstraat klagen al sedert 1975 over trillingen van het langskomende verkeer, die aanlei ding geven tot scheuren in de gevels van hun woningen. „De trillingen zijn vaak werkelijk zo erg dat de bedden in onze huizen nauwelijks opgemaakt moeten worden. Want die worden door het verkeer wel opgeschud", aldus grapte de gisteren - overigens zeer over de daadwerkelijk aanpak van de werk zaamheden te spreken - voorzitter van het buurtcomité Hoofdpoortstraat, de heer C. Berrevoets. Namens de bewoners bracht hij hier voor grote dank over aan het college van b en w, de gemeenteraad en de dienst gemeentewerken. „Het is erg ge weest in de Hoofdpoortstraat, maar ik hoop dat de klachten na de reconstruc tie tot het verleden zullen behoren", al dus Berrevoets. Wethouder P de Rijke (publieke werken) zette de werkzaamheden offi cieel in gang met het bedienen van een hydraulische kraan, waarmee hij de eerste stenen uit het gewraakte oude wegdek lichtte en in een vrachtwagen deponeerde. Na afloop van dit buiten- gebeuren, en onder het genot van een door het gemeentebestuur aan bewo- SPS Poortvliet houdt bazaar POORTVLIET Voetbalvereniging SPS in Poortvliet organiseert zaterdag 19 maart in "t Ouwe Raed'uus' van 14.00 tot 23.00 uur. Er bestaat gelegen heid voor meedoen aan electronicaspe- len en aan het rad van avontuur. Wethouder P. de Rijke publieke werkenlicht de eerste stenen uit het oude wegdek. ners. raadsleden, gemeentewerken en aannemingsbedrijven in Auberge Mari tiem aangeboden drankje, bedankte De Rijke de mensen uit de buurt voor het door de jaren heen betoonde geduld ten aanzien van een daadwerkelijk begin van de werkzaamheden. Reeds in 1976 namelijk werd vanuit de buurt drin gend verzocht maatregelen te nemen, en dat gebeurde afgelopen jaren nog menigmaal in diverse toonaarden, zo had de wethouder opgediept uit het ge meentelijke dossier. En een alarmeren de brief van het buurtcomité gaf vorig jaar reeds aanleiding een maximumad- viessnelheid van 30 km per uur m te stellen. ken. En het gemeentebestuur hoopt nu periode ts de Hoofdpoortstraat afgeslo- dan ook aangaande de Hoofdpoort- ten voor alle verkeer. De reconstructie straat te kunnen stellen: „Zand er- wordt uitgevoerd door het Zierikzeese over", onderstreepte De Rijke. aannemingsbedrijf M. C. van den Dries De werkzaamheden gaan ongeveer zes bv. De kosten bedragen circa 160.000 weken in beslag nemen. Gedurende die gulden. Wethouder De Rijke stelde vast dat de Hoofdpoortstraat de komende verbe tering zeker verdient, maar anderzijds toch wat bevoorrecht mag worden ge noemd ten opzichte van andere stra ten, waar bewoners eveneens met ver keersoverlast te kampen hebben. Hij legde in dit verband nog uit dat de her- bestrating van de Hoofdpoortstraat zal worden uitgevoerd met speciale 'maatvaste' stenen op een trillingen- werende onderbaan van zand en slak- U 3 Per boot, per bus per trein, laat de PZC uw reisgenoot zijn! opticiën Speciaalzaak In brlllan an kontakbanzan Kwaliteits monturen van: Christian Dior - Frank Govars Silhouatta Rodanstock - Zaiss Zonnebrillen van: Christian Dior Porscha Carrara Ray Ban - Frank Govara- Rodanstock Voor kwaliteit, service en vakmanschap naar de vakman-opticiën uw deskundige vertrouwensman die tijd voor uw ogen neemt. Tot ziens! VLISSINGEN - De projectgroep Beschermd Stadsgezicht houdt donderdag 24 maart een inspraakavond over de nieuwbouwplannen voor woningen aan de Beursstraat en het Bellamypark in Vlissingen. Zoals gemeld omvatten de plannen voor het herstel van de woningen Beursstraat 3. 5 en 7 de bouw van in totaal tien eenheden voor kleine huis houdens. De gevels van de in 1979 door brand verwoeste huizen worden in hun oorspronkelijke staat teruggebracht. De inspraakavond wordt gehouden in de bovenzaal van 'The Flying Dutchman' aan de Smalle Kade en begint om 20. 00 uur. Tijdens de inspraakavond, de bewoners uit de directe omge ving krijgen hiervoor nog een uitnodiging van het gemeente bestuur. komen ook de plannen voor het pand Bellamypark 1. het voormalige café 'De Vriendschap', aan de orde. Hierin wil men drie woningen realiseren. Als laatste onderdeel van de nieuwbouwplannen komt het project 'kopbebouwmg Bel lamypark' aan de orde. Hierin wil men zeventien kleine wo ningen realiseren. Het ontwerp voor de kopbebouwing is van het Vlissingse architectenbureau Jobse bv, dat voor de pan den aan de Beursstraat van architectenbureau Wisse/Tuin- hof/Slemmer uit Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 24