Nieuwe bestemming voor Julianaplein Kortgene DE MUYNCK OPTIEK Presentatie bouwplannen Beursstraat Vlissingen O nü heel modieus. Superlicht WISSEL SCHOUWEN Kampman l4Vw.19MAACTbv, pta goes DINSDAG 15 MAART 1983 PZC/ streek 12 Wethouder P. de Rijke publieke werken) licht de eerste stenen uit het oude wegdek. Oosterscheldeschool hield ouderavond SCHERPENISSE Een voldoende hoog leerlingenaantal blijft ook voor de openbare 'Oosterscheldeschool een be langrijk streven. Tijdens de ln het 'Holland Huis' gehouden ouderavond werd duidelijk dat het seizoen 1983/ 1984 kan worden begonnen met 52 leerlingen. Dat betekent slechts 1 kind boven de huidige norm van 51. die door het ministerie van onderwijs is opge maakt. Hoofdonderwijzer S. Moerland liet weten dat op een „nette manier streven naar meer leerlingen" een goe de zaak is in deze tijd en daarom is het maken van reclame een noodzaak. Veilig Verkeer Nederland (WN) consu lent Frans Bal hield vervolgens een lezing aan de hand van dia's over het kind ln 't verkeer. Jaarfeest CJV in Renesse RENESSE - In de hervormde kerk in Renesse werd het jaarfeest gehouden van de CJV. De vereniging was naar deze kerk uitgeweken omdat het dorpshuis van Renesse wegens ver- bouwingen gesloten is. Voorzitter L Lemsom opende de bijeenkomst waar voor een goede belangstelling bestond. Vervolgens hield de heer F. Dudok een inleiding over het motto van de bijeen komst. 'Werken aan vrede'. Hierna brachten de leden op een geïmprovi seerd toneel zang, toneel en sketches. Na de pauze werd een verloting gehou den. Twee CJV-leden, R. Korstanje en L. Lemsom een diaserie over hun rond reis door Jordaniè en over hun werk ln een vluchtelingenkamp in Jordaniè. De opbrengst van de verloting komt ten goede aan het vluvhtelingenwerk, de ziekenomroep Schouwen-Duiveland en het orgelfonds. ners. raadsleden, gemeentewerken en aannemingsbedrijven in Auberge Mari tiem aangeboden drankje, bedankte De Rijke de mensen uit de buurt voor het door de jaren heen betoonde geduld ten aanzien van een daadwerkelijk begin van de werkzaamheden. Reeds in 1976 namelijk werd vanuit de buurt drin gend verzocht maatregelen te nemen, en dat gebeurde afgelopen jaren nog menigmaal in diverse toonaarden, zo had de wethouder opgediept uit het ge meentelijke dossier. En een alarmeren de brief van het buurtcomitë gaf vorig jaar reeds aanleiding een maximumad- viessnelheid van 30 km per uur in te stellen. Bevoorrecht Wethouder De Rijke stelde vast dat de Hoofdpoortstraat de komende verbe tering zeker verdient, maar anderzijds toch wat bevoorrecht mag worden ge noemd ten opzichte van andere stra ten, waar bewoners eveneens met ver keersoverlast te kampen hebben. Hij legde in dit verband nog uit dat de her bestrating van de Hoofdpoortstraat zal worden uitgevoerd met speciale 'maatvaste' stenen op een trillingen- werende onderbaan van zand en slak ken. En het gemeentebestuur boopt nu dan ook aangaande de Hoofdpoort straat te kunnen stellen: ..Zand er over", onderstreepte De Rijke. De werkzaamheden gaan ongeveer zes weken in beslag nemen. Gedurende die periode is de Hoofdpoortstraat afgeslo ten voor alle verkeer. De reconstructie wordt uitgevoerd door het Zierikzeese aannemingsbedrijf M C. van den Dries bv. De kosten bedragen circa 160.000 gulden. Bassie en Adriaan naar Zierikzee ZIERIKZEE - Het duo Bassie en Adriaan geeft zaterdag 26 maart een op treden in de concertzaal in Zierikzee. Het tweetal brengt vanaf 14.00 uur een theatershow van ongeveer 90 minuten. Per boot, per bus per trein, laat de PZC uw reisgenoot zijn! OPT1CIËN Speciaalzaak In brillen en kontaktienzen Kwaliteits monturen van: Christian Dior - Frank Govers Sllhouatta Rodanstock Zaiss Zonnebrillen van: Christian Dior - Porsche Carrara Ray Ban - Frank Govere Rodanstock Voor kwaliteit, service en vakmanschap naar de vakman-opticiën uw deskundige vertrouwensman die tijd voor uw ogen neemt OPTICA H. KAMPMAN Lange Vorststraat 57 - Goes Tel. 01100-30214 Tot ziens! VAM -W Vm .19 MAART A S KUNT U PE KOMPIETE TEUGHTT/ TALBOT L'JN ZIEN STAAN tJ'J "P.T-A "GOES. EEN EVEN TRAAlE Al£ UNIEKE WVNS OM "RUSTIG ALLE VOORDELEN TE IN KIJKEN VAN -DE MEEST UITEENLOPEN* T>E FIODEOfN.' MOTOREN,KARROSSE RI EEN EN "BRANDSTOFVÊRBRUIKEN. NATUURLIJK KUNNEN ONZE VERKÖPf» U ER ALlEf OVER VERTELLEN- Maar u ook vodkiichten over bv. WANNEfR WELEN vvawnbER NI£T een piesel.motor of ^installa tie V06R uwsmiATTE werbeste W. ENZ. ENZ. TlNANClEftlNG VAN UW AUTO REGELEN W'JDESGENENSTPIRÊKT TER PLAATSE. err. rt uaeoT/r»laor maim westhavendijk 148 4463 AE goes 01100 20620 Ganzepoortstraat 3 - Telefoon 01100 -1 5214 GOES VLISSINGEN - De projectgroep Beschermd Stadsgezicht houdt donderdag 24 maart een inspraakavond over de nieuwbouwplannen voor woningen aan de Beursstraat en het Bcllamypark in Vlissingen. Zoals gemeld omvatten de plannen voor het herstel van de woningen Beursstraat 3, 5 en 7 de bouw van in totaal tien eenheden voor kleine huis houdens. De gevels van de in 1979 door brand verwoeste huizen worden in hun oorspronkelijke staat teruggebracht. De inspraakavond wordt gehouden in de bovenzaal van The Flying Dutchman' aan de Smalle Kade en begint om 20. 00 uur. De gevels van de drie door brand verwoeste panden in de Beursstraat zullen weer m hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, zoals hier op de tekening is weergegeven. DE BRILMODE VAN NU is fijn om te dragen. Dunne verfijnde monturen met superlichte kunststof glazen. Optisch perfekt en praktisch onbreekbaar. Leverbaar zowel in blank als in zachte tinten of modieus degradée. Ook geschikt voor dubbelfocus of multifocaal. Optometrist O.V Kontaktlensspecialist A.N.V.C. PARKEERTERREIN EN SPEELPLAATS 'KORTGENE - De plannen voor het Julianaplein in Kortgene zijn groten deels rond. Meer dan de momenteel aanwezige vier huizen worden er niet gebouwd. De gemeente heeft de reste rende grond van de betrokken particu liere bouwondernemer overgenomen en wil naast een ruim parkeerterrein, een kinderspeelterrein aanleggen. De gemeenteraad van Kortgene stelde vo- Dansmiddag ouderen in Sint-Maartensdijk SINT-MAARTENSDIJK De bejaar denvolksdansgroep 'De Zeeuwse Reien' in Sint-Maartensdijk houdt donderdag 17 maart een dansmiddag voor ouderen in recreatiecentrum 'Haestinge'. Vanaf 14.00 uur zijn er allerlei dansen te zien die worden uit gevoerd door verenigingen uit Tholen, Poortvliet. Oud-Vossemeer en Vlissin gen. FNV-Stavenisse kwam bijeen STAVENISSE De voedingsbond FNV afdeling Stavemsse kwam bijeen ln café 'Smits'. Voorzitter C. J. Moer land meldde dat de werkgelegenheid in de landbouwsector redelijk goed is te noemen maar daar tegenover staat de treurige werkloosheid in de bouw die rampzalige vormen gaat aannemen voor de regio. Tijdens de algemene ledenvergadering werd duidelijk dat districtsbestuurder P. Kenter in no vember zal stoppen met zijn vakbonds werk omdat hij gebruik maakt van de VUT-regeling. Auto in sloot in Noordwelle NOORDWELLE - In de nacht van zon dag op maandag heeft de politie in een sloot aan de Lokershofweg in Noord welle een auto gevonden. Het voertuig, dat onbeheerd was, was geheel ver nield. Bij nader onderzoek bleek dat de auto eigendom was van de 66-jarige J. J. V. uit Ellemeet. Hij vertelde de politie dat hij door onbekende oorzaak van de weg was geraakt. Bij het ongeluk liep de au tomobilist geen verwondingen op. Hengelwedstrijd OUD-VOSSEMEER - De hengelsport- vereniging "t Scharretje uit Oud-Vosse meer houdt zaterdag de tweede compe titiewedstrijd. De wedstrijd wordt ge houden aan de Westzijde van de dam tussen Oud-Vossemeer en Sint-Philips- land. De aanvang is 14.30 uur. Biljarten OUD-VOSSEMEER In de competi tie van de Oud-Vossemeerse biljartver eniging Nooit Gedacht speelde Jo Grootdonk de kortste partij in 19 beur ten, Wim Heyboer speelde met 12 ca ramboles de hoogste serie en had met 2.69 ook het beste gemiddelde. De uitslagen: Wim Hoekstra - Jo Groot- donk 0-2; Jan Verhees - Wim Heyboer 0-2; Theo van der Logt - Pater van Treyen 0-2; Dirk van Driel - Jack Mosch 1-1; Peter van Treyen - Wim Hoekstra 0-2; door zijn overwinning op Jan Verhees heeft Wim Heyboer het kampioenschap van Nooit Gedacht behaald nadat hij al eerder in dit voor hem succesvolle seizoen bekerwinnaar was geworden. rige week 10.500 gulden hiervoor be schikbaar, zodat het totaalbedrag voor de inrichting van het plein op 121.000 gulden komt. Het is de bedoeling dat het speelveld deels wordt gevormd door middel van het project 'mensen zonder baan'. Medio mei moet het par keerterrein en het grondwerk van het speelterrein verricht zijn. Momenteel is op het Julianaplein nog sprake van een lichte chaos. Wellicht is dat één van de redenen, waarom de drie jaar geleden afgebouwde huizen nog steeds leeg staan. Toen bleek, dat - van wege het instorten van de bouwmarkt, de bouw van de acht overige woningen niet doorging, besloot de gemeente iets anders met het gebied te doen. Een par keerplaats was gewenst. Niet alleen be vindt het Julianaplein zich in de buurt van dorpshuis de Pompweie, ook het gemeentehuis en een tandarts zijn er niet ver vandaan gesitueerd. Vanaf mei zullen 34 wagens op het plein een plek kunnen vinden. Bovendien krijgt een garagehouder aan de Hoofdstraat wat ruimte om enkele auto's neer te zetten, die tot nu toe aan de Hoofdstraat staan geparkeerd. Jeugd Het overige terrein - circa 2000 vier kante meter - krijgt een bestemming voor de jeugd. Dat betekent dat het ou de speelterrein 'de Spuikom' ver dwijnt. Verschillende attributen er van verhuizen naar de nieuwe speel plaats. Het gebied wordt tevens een toegang naar de openbare en de kleu terschool. Er gaan nogal wat kinderen uit de polder naar deze scholen en zij kunnen dan zonder gevaar uit de auto stappen en naar school lopen. De toe gangsweg wordt geschikt gemaakt voor rolschaatsers. Autoverkeer is er verboden. Alleen in geval van nood, kunnen een ambulance of een brand weerauto zich erop begeven. De speelhoek is verdeeld in drie gedeel ten. Er komt een trapveld van gras met Plattelandsvrouwen St.-Philipsland bijeen SINT-PHILIPSLAND De Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen te Sint-Philipsland houdt woensdag 16 maart een informatieavond aover ka merplanten, siertuinen, planten en on ze tuine. De aanvang is 20.00 uur hotel 'De Druiventros'. De informatie wordt gegeven door Margo Bulk. Plattelandsvrouwen in Sint-Maartensdijk SINT-MAARTENSDLJK De Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Sint-Maartensdijk houdt van daag. dinsdag, een bijeenkomst in 'Haestinge' met een vertelling door kunstschilder Ben van Rooijen. Deze zal wat vertellen over zijn werk en exposeert enkele schilderijen. De aan-" vang is 19.45 uur. NCVB-Zierikzee houdt vergadering ZIERIKZEE Woensdag 16 maart wordt de jaarvergadering van de NCVB afdeling Zierikzee gehouden in het hervormde verenigingsgebouw om 19.30 uur. Huishoudelijke zaken, zoals jaarverslagen en bestuursverslagen worden gevolgd door de musical: 'Vrouwen van deze tijd' uitgevoerd door eigen leden. Tijdens de inspraakavond, de bewoners uil de directe omge ving knjgen hiervoor nog een uitnodiging van het gemeente bestuur. komen ook de plannen voor het pand Bellamypark 1. het voormalige café 'De Vriendschap', aan de orde Hierin wil men drie woningen realiseren. Als laatste onderdeel van de nieuwbouwplannen komt het project'kopbebouwing Bel lamypark' aan de orde. Hierin wil men zeventien kleine wo ningen realiseren. Het ontwerp voor de kopbebouwing is van het Vlissingse architectenbureau Jobse bv. dat voor de pan den aan de Beursstraat van architectenbureau Wisse Tuin- hof Slemmer uit Vlissingen. een omvang van 25 bij 35 meter Aan de zuid- en oostzijde worden ballenvan- gers (netten) opgesteld, zodat omwo nenden niet regelmatig de voetbal in de tuin zien rollen. Kleuters en de wat ou dere jeugd krijgen ook elk een aparte hoek. Het terrein wordt geaccidenteerd door heuveltjes van tweeëneenhalf tot drie meter. De gemeente gaat er vanuit dat de speeltuinvereniging 'de Spui' door zelfwerkzaamheid het nodige bij een brengt. Door bijvoorbeeld eigen ac ties of het verkrijgen van subsidies van instellingen als Jantje Beton, Daarna bestaat nog de mogelijkheid om voor financiële steun bij de gemeente aan te kloppen. Overigens wordt verwacht dat de Kortgeense kinderen méér van het nieuwe terrein gebruik gaan maken dan dat bij de Spuikom het geval was. Met name vanwege de gunstige - cen trale - ligging bij de scholen, midden in het dorp. ZIERIKZEE - Maandag is onder feestelijk vlagvertoon van de bewo ners een begin gemaakt met de recon structie van de Zierikzeese Hoofd poortstraat. Deze moet door een betere fundering en bestrating van het weg dek en het aanleggen van een afrem mende bocht bij de aansluiting Laan van St. Hilaire een einde maken aan de al jaren durende verkeersoverlast. De bewoners van de Hoofdpoortstraat klagen al sedert 1975 over trillingen van het langskomende verkeer, die aanlei ding geven tot scheuren tn de gevels van hun woningen. ..De trillingen zijn vaak werkelijk zo erg dat de bedden in onze huizen nauwelijks opgemaakt moeten worden. Want die worden door het verkeer wel opgeschud", aldus grapte de gisteren - overigens zeer over de daadwerkelijk aanpak van de werk zaamheden te spreken - voorzitter van het buurtcomité Hoofdpoortstraat, de heer C. Berrevoets. Namens de bewoners bracht bij hier voor grote dank over aan het college van b en w. de gemeenteraad en de dienst gemeentewerken. „Het is erg ge weest in de Hoofdpoortstraat, maar ik hoop dat de klachten na de reconstruc tie tot het verleden zullen behoren", al dus Berrevoets. Wethouder P. de Rijke (publieke werken) zette de werkzaamheden offi cieel in gang met het bedienen van een hydraulische kraan, waarmee hij de eerste stenen uit het gewraakte oude wegdek lichtte en in een vrachtwagen deponeerde. Na afloop van dit buiten- gebeuren. en onder het genot van een door het gemeentebestuur aan bewo- SPS Poortvliet houdt bazaar POORTVLIET Voetbalvereniging SPS in Poortvliet organiseert zaterdag 19 maart in "t Ouwe Raed'uus' van 14.00 tot 23.00 uur. Er bestaat gelegen heid voor meedoen aan electronicaspe- len en aan het rad van avontuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 22