Nog volop groeikansen voor recreatie in Zeeland MARKIZAA T B en w Westerse/touwen niet blij met stiltebepalingen Administratie en direktieZDASG in eigen gebouw te Vlissingen Veerse expositie straks terug van ver weg geweest GEDEPUTEERDE IN OOSTBURG: 'Zeeuwsch- Vlaanderen in de markt voor project dagrecreatie DINSDAG 1b MAART 1983 11 OOSTBURG Er zijn nog volop groeimogelijkheden voor de recreatie in Zeeland. Alleen al met de ingediende plannen kan de provincie nog een tijd vooruit. Bovendien kan bij het volledige gebruik van alle 'recreatiegrond' in Zeeland deze bedrijfstak nog met enkele tientallen procen ten groeien. „Er liggen voorlopig nog genoeg plannen in de kast, die al zijn goedgekeurd door de PPD", zei gedeputeerde J, B. Ventevogel van recreatie en toerisme maandagavond in Oostburg. Hij was daar om in vogelvlucht een overzicht te geven van het recreatief 'plaatje' in de provin cie. ne economische perspectieven Zijn zoon W J. Perquin jr. richtte zich als woordvoerder van de maatschappij tot verkoopbevordering in het midden- en kleinbedrijf meer op het koop toerisme in Zeeuwsch-Vlaanderen Zijn redevoering kwam neer op een sterk pleidooi voor een gezamenlijke. Zeeuws-Vlaamse benadering van de problemen. Hij onderstreepte het grote belang van een onderzoek naar het De gedeputeerde was maandag niet de enige met een redelijk optimistische kijk op de groeimogelijkheden voor de recreatiesector in Zeeland, en vooral Zeeuwsch-Vlaanderen. In een iets bre der verband schetste W. J. Perquin. landelijk voorzitter van de KNOV een tamelijk optimistisch beeld van het on dernemersklimaat. Hij bespeurde naast zorgwekkende ontwikkelingen ook een aantal positieve zaken die vol gens hem beslist hoop geven op de toe komst. Lage rentes en inflatie, dalende energieprijzen en impulsen voor de economieen van Amerika en Duitsland hebben volgens Perquin de laatste tijd voor een iets roziger toekomstbeeld ge zorgd Ook de binnenlandse politiek heeft volgens hem een aantal pijnlijke, maar noodzakelijke ingrepen op het programma staan die het herstel van de Nederlandse economie zullen bevor deren. De landelijke KNOV-voorzitter hield een gevleugeld betoog over de algeme- consumentengedrag. dat in de naaste toekomst uitgevoerd zal worden. Er is al 50.000 gulden subsidie aange- vraagd bij het ministerie. De resultaten (JitstüD van dat onderzoek kunnen volgens - Perquin jr binnen vier weken op tafel liggen Ze kunnen als basis dienen voor een gencht beleid om het kooptoeris- me weer op gang te krijgen. Die hand schoen moet volgens Perquin opge pakt worden door de nieuwe stichting Promotie Zeeuwsch-Vlaanderen. die momenteel in oprichting is. Vertegen woordigers van KNOV. de Zeeuws- Vlaamse ondernemersorganisaties. Kamer van Koophandel. PPD, Recron. provinciale overheid en WV dienen daarin de krachten te bundelen. Doel van de stichting wordt het 'slagvaar dig' promoten van Zeeuwsch- Vlaanderen met de gegevens van het consumentenonderzoek in het achter hoofd Gedeputeerde J.B Ventevogel Produktie van bouwelementen in Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM Bison Elemen ten Holland B.V. zal eind april in Bergen op Zoom beginnen met de fabricage van cementen en houten panelen voor kant-cn-klaarwoningen. Dat zal gebeuren in een van de leegge komen hallen van Bruynzeel. De Brabantse ontwikkelingsmaat schappij is gevraagd voor een miljoen gulden ln dit. project mee te doen. Bison is voor 76 procent eigendom van van Breugel Isolatie te Breda, en voor 24 procent van Bison Elementen in West-Duitsland. Dit is meegedeeld door directeur A. van Breugel Hij verwacht dat in de nieuwe fabriek direct al honderd mensen zullen kun nen werken en dat dit aantal in enkele jaren zal uitgroeien tot driehonderd. Dc panelen van Bison elementen zijn bestemd voor kant- en-klaarwoningen. waarvan Van Breugel het alleenver- kooprecht heeft- Volgens Van Breugel zullen over enkele jaren in Bergen op Zoom jaarlijks panelen voor vijf tot. zesduizend huizen gemaakt kunnen worden CDA'er Frinking: wapenbeheersing alleen bereikbaar door onderhandelen BTGGEKERKE - „Er is slechts één ma nier waarop wapenbeheersing moge lijk is. en dat is door vrijwillig met elkaar over vermindering te onder handelen. Éénzijdige ontwapening loopt niet. omdat beide partijen er be lang bij moeten hebben. Tegenover een opoffering moet ook een voordeel staan". Dit zei dc heer A. B. M. Frin king, defensiespecialist en Tweede Ka merlid voor het CDA, maandagavond over het onderwerp 'Vrede en Veilig heid' tijdens een bijeenkomst van de CDA-afdeling Valkenisse in het dorps- rentrum in Biggckerke. De heer Frinking hield zijn ongeveer 25 toehoorders voor. dat de Nederlandse opvattingen over kernwapenbeheer- sing alleen dan beluisterd worden bin nen de Navo als Nederland bereid blijft de risico's met de bondgenoten te de len. ..We moeten de nucleaire taken van onze krijgsmacht blijven uitvoeren. Die zullen we nooit afstoten, wel proberen terug te brengen tot twee of drie". Uit bannen van kernwapens zag het kamer lid als een utopie. „De kennis is er, die kun je niet uitbannen", aldus de heer Fnnking die er aan toevoegde geen heil te zien in 'limietloos nieuwe raketten plaatsen', maar voorstander te zijn van* 'de weg terug' Naar aanleiding van en kele opmerkingen uit het publiek met betrekking tot de opvatting als zou een beperkte kernoorlog te winnen zijn zei de CDA-defensiespecialist: „De strek king van ons beleid wordt te weinig on derkend. Het beleid is niet gericht op het winnen van een kernoorlog, maar op het beheersen van de kernwapens" CONSULENT RECRON: OOSTBURG - Zeeuwsch- Vlaanderen kan een groot dagre creatieproject binnen de grenzen halen als dc gemeenten tenminste willen meewerken. Dat zei maan dagavond de heer D. J. Verstand, consulent van dc Recron (Recrea tie Ondernemers Nederland), tij dens een bijeenkomst over 're creatie in Zeeuwsch-Vlaanderen' in "De Eenhoorn' in Oostburg. Ver stand wilde niet zeggen om welk - bestaand - recreatieproject het gaat. Dc besprekingen over de mogelijke verhuizing van elders in Nederland naar een plaatsje in Zeeuwsch-Vlaanderen zijn vol gens hem nog maar nauwelijks op gang gekomen. Het openbaar maken van de naam van het project zou die besprekin gen wel eens in de war kunnen sturen, meende hij. De nieuwsgie righeid van verscheidene gemeen tebestuurders en recreatieonder nemers die bij de vergadering aan wezig waren werd dan ook niet bevredigd Het enige dat Verstand er maan dag over kwijt wilde was dc bereid willigheid van de eigenaren om over verhuizing naar deze regio te praten Welke plaats in Zeeuwsch- Vlaanderen voor het project in aanmerking komt is volgens de Recron-consulent nog niet te zeg gen Dat hangt af van de reacties van de gemeentebesturen. In zijn lezing voor een gehoor van recreatie-ondernemers, midden standers en politici uit heel Zeeuw sch-Vlaanderen onderstreepte hij de behoefte aan dagrecreatievoor zieningen in de streek. „Het aan bod is in Zeeuwsch-Vlaanderen nog lang niet compleet", zei hij „Er is beslist behoefte aan klein schalige dagattractievoorzienin- gen Een gigantisch deel va de dagrecreatieve bestedingen van de toeristen wordt in Belgié uitgege ven omdat er hier niets is" Kritiek Verstand onderstreepte dat dc on dernemers daar op korte termijn iets aan moeten doen. In dat ver band noemde hij het een noodzaak dat de Zeeuws-Vlaamse recreatie- ondernemers de handen ineens laan en gezamenlijk op pad trek ken om de toeristen naar de streek te halen. Verstand had kritiek op het beleid van de gemeenten, dat hij 'terughoudend' en 'vertragend' noemde. „Er wordt of geen. of een zeer terughoudend beleid gevoerd", zei hij „Er ontbreekt een visie op de middellange termijn. „Een recrea tienota in Oostburg is er bijvoor beeld nog steeds niet en ik weet dat particuliere ondernemers door het ontbreken ervan grote proble men hebben in hun bedrijfsvoe ring" De roep van Verstand om dagre creatievoorzieningen klonk als muziek in de oren van J Bogaert. voorzitter van de winkeliersvereni ging in Oostburg en tevens voorzit ter van de 'werkgroep project dag recreatie'. Enkele jaren geleden is hij bezig geweest met een onder zoek naar mogelijkheden om een groot recreatieproject op poten te zetten. Dat plan heeft toen schip breuk geleden op de weigerachtige houding van het Oostburgse ge meentebestuur. De bijeenkomst werd maandag avond gehouden ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de winkeliersvereniging Oostburg. In samenwerking met het KNOV was een speciale bijeenkomst ge wijd aan 'recreatief Zeeuwsch- Vlaanderen' Perquin jr. onderstreepte dat het con sumentengedrag in Zeeuwsch- Vlaanderen op geen enkele manier te \'ergelijken is met koopgedrag in an dere delen van Nederland, zelfs niet in andere grensstreken. ..Bij de meeste Belgen staat de uitstap nog centraal. Er ligt veel nadruk op de recreatieve aspecten", zei hij. Perquin memoreer de dat Zeeuwsch-Vlaanderen het laat ste jaar ongeveer twintig procent duurder is geworden in vergelijking met Belgie. De noodzaak gezamenlijk ten strijde te trekken om het Zeeuws-Vlaamse on dernemersschap voor de ondergang te behoeden, bleek ook in de discussies die tusen de lezingen door werken geboerd. In de zaal zaten ruim twee honderd Zeeuws-Vlaamse middenstan ders. recreatieondernemers en politici. De bijeenkomst behandelde het thema 'recreatief Zeeuwsch-Vlaanderen', en was opgezet door het KNOV in samen werking met de Oostburgse winkeliers vereniging die maandag haar gouden lubileum vierde. Minder deelnemers Vijvervreugdtocht dan vorig jaar MIDDELBURG - Dc Vijvervreugd tocht - de eerste wandelmars in het nieuwe seizoen - die zaterdag in Mid delburg voor de negende keer werd ge houden. trok ruim honderd deelne mers minder dan vorig jaar. Vooral de lopers op dc vijf en tien kilometer lie ten het afweten De geleidelijke teruggang in de wandel sport. die ook vorig jaar al goed merk baar was. zet zich dus ook dit seizoen voort De organisatoren van de Vijver vreugdtocht - de activiteitencommis sie van de verpleeginrichting Vijver vreugd - zoeken de oorzaak ook bij de economische teruggang „De ouders hebben waarschijnlijk geen geld meer om hun kinderen aan alle wandeltoch ten te laten deelnemen, want iedere week wordt er in de buurt, wel een tocht gelopen", veronderstelde C de Vries van Vijvervreugd Toch gingen de meesten van de 515 deelnemers van start op de vijf kilometer 145). de tien kilometer trok 138 wandelaars, voor de vijftien kilometer gingen er 77 van start en de 25 kilometer kende 86 vertrek kers De pupillen van de organiserende verpleeginrichting vormden een groep van 68 wandelaars Dc deelnemers aan dc twee langste routes liepen over een aantal binnen wegen van hel zuidwestelijk deel van Walcheren, de overigen liepen in de omgeving van Middelburg hun vijf ol tien kilonieter vol. TE HUUR VAN DE GEMEENTE VLISSINGEN - Het college van b en w van Vlissingen wil een einde maken aan de problemen met de huisvesting van de administratie en directie van de Zeeuwse Dag- en Avond Scholenge meenschap. in het gebouw van de MTS te Vlissingen. Burgemeester en wet houders willen de moeilijkheden op lossen door een houten semi-perma- nent gebouw te kopen en te plaatsen op het terrein van de MTS aan de Marco- niweg. De kosten daarvan worden ge raamd op 135.000 gulden. De huidige ruimte in het schoolgebouw van de gemeentelijke MTS is volgens het college veel t,e klein geworden als gevolg van de toename van het aantal leerlingen en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van het administra tief personeel van de scholengemeen schap van een tot drie personen Het is volgens b en w bovendien verre van ide aal, dat directie en administratie in een ruimte zijn gehuisvest De scholenge meenschap mag echter zelf niet over gaan tot de bouw van de benodigde ruimte. Het ministerie van onderwijs en wetenschappen verstrekt namelijk jaarlijks exploitatievergoedingen voor huisvestingskosten, maar gaat er daar bij vanuit, dat de gebouwen worden ge huurd van derden. De gemeente wil daarom het gebouw voor tien jaar ver huren aan de ZDASG. voor een huur- som die gelijk is aan de stichtingskos- ten van het gebouw, namelijk 135.000 gulden. Dat bedrag moet in een termijn worden voldaan. Na beëindiging van de huur wordt liet. gebouw in gebruik gege ven aan de ZDASG. Wanneer de huur tussentijds wordt beëindigd,1 door de ZDASG. omdat men bijvoorbeeld een andere huisvesting in gebruik neemt, dan moet de ZDASG het. gebouw toch voor niets kunnen krijgen door middel van een schenking, omdat het gebouw feitelijk immers is bekostigd door de ge meenschappelijke regeling ZDASG Het gebouw moet dan worden verwij derd binnen een nader overeen te ko men termijn. Wanneer de scholenge meenschap het gebouw niet wil heb ben. kan de gemeente het zonder meer voor andere doeleinden gaan gebrui ken Alle onderhoud en de verzekering van het gebouw tegen herbouwwaarde is voor rekening van de ZDASG. Wanneer het gebouw teniet gaat moet de ge meente echter wel zorgen voor her bouw Het algemeen bestuur van de ge meenschappelijke regeling ZDASG kan zich verenigen met deze regeling. Het voorstel van b en w wordt vandaag (dinsdag) besproken in de commissie voor onderwijszaken Deze vergadering begint om 19 30 uur De Schotse Huizen in Veere. onderdak voor expositie over 'Vierhonderd jaar Markizaat' Honderdduizenden landgenoten hebben sinds de tweede wereldoorlog besloten hun geluk elders te zoeken. Canada, de Verenigde Staten van Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië en Brazilië behoorden tot de meest geliefde bestemmingen. Ook al slaagde de meerderheid van de landverhui zers erin om in de vreemde een goed bestaan op te bouwen, moeilijk viel het de meesten om Nederland echt te vergeten Een bewijs daarvoor vormen de vele lende mensen van dit ministerie op Nederlandstalige krantjes die in de emigratielanden iblijven) verschij nen. Heel vaak zijn er Nederlandse verenigingen terwijl landgenoten el ders ook weinig genegen blijken te zijn om zich aan te sluiten bij de ker ken in hun nieuwe land Vandaar de 'dependances' van Nederlandse kerkgenootschappen Zelfs blijken er emigranten te zijn die hun oude vaderland op duizenden ki lometers afstand nog gaan 'promo ten'. In februari en maart dit jaar was er bijvoorbeeld in de Australische stad Sydney het 'Holland Festival'. Eén van de hoogtepunten is daar de tentoonstelling 'Verknocht en niet te scheiden - vierhonderd jaar Marki zaat Veere en Vlissingen'. Bijna twee jaar geleden, om precies te zijn 30 april 1981 werd deze ten toonstelling in Veere geopend. Dit gebeurde in de imposante Grote Kerk'door koningin Beatrix die toen een bezoek aan het oude stadje bracht In de kathedraal houdt de Stichting Delta Cultureel sinds enke le jaren evenementen en manifesta ties. Het bezoek dat dc koningin in 1981 aan Veere bracht zette landelijk de schijnwerpers op Veere Voor Delta Cultureel werd het dan ook een top- seizoen In 1981 passeerden niet min der dan zestigduizend- bezoekers de kassa's om de tentoonstellingen in de Grote Kerk te zien 'Verknocht en niet te scheiden' was daar voor een belangrijk deel de oorzaak van „Eigenlijk vonden we het dan ook zonde om het materiaal voor deze ex positie in de kast te zetten en er ver der niets meer mee te doen" aldus mr M van Boven, voorzitter van de Stichting Delta Cultureel ..Daarom hebben we de zaak aan de gemeente Veere geschonken Dat wel met de bepaling dat we het materiaal zou den kunnen gebruiken wanneer dat nodig mocht zijn. En dat laatste ge beurde al snel De consul-generaal van Nederland in Sydney vroeg aan het ministerie van buitenlandse za ken in Den Haag om een tentoonstel ling die op ons land betrekking moest hebben. Nu hadden verschil- koninginnedag 1981 een bezoek ge bracht aan Veere Die wezen de men sen in Sydney op het materiaal m Veere en wij konden dat vervolgens in laten schepen" Omstreeks begin april wordt de ten toonstelling terugverwacht. Een op- frisser: toen de koningin twee jaar ge leden Veere bezoch t was het juist 'vier eeuwen geleden dat het markizaat Veere en Vlissingen in handen van het Huis-van Oranje was gekomen. De geschiedenis ervan begon in 1555. Daarvoor waren beide steden 'heer lijkheden' In genoemd j'aar verhief keizer Karei de Vijfde zijn trouwe die naar Maximiliaan van Bourgondië tot markies van Veere en Vlissingen. Het verkrijgen van het markizaat door de Oranjes ging in 1581 niet ge ruisloos aan de steden voorbij. Prins Willem de Eerste werd in dat jaar „met groote plechtigheden te Veere en te Vlissingen ingehuldigd en op dien dag werden te Veere veele teke nen van vreugde gezien Van de Puie van 't Stadhuis strooide men een groot aantal zilveren gedenkpennin gen onder 't volk" De verbondenheid tussen de Oranjes en het markizaat in vier eeuwen werd tijdens de tentoonstel ling zichtbaar gemaakt door afbeel dingen van allerlei belangrijke ge beurtenissen en documenten. Overi gens waren daar geen originelen bij omdat de Grote Kerk van Veere daar nauwelijks voor is uitgerust terwijl bovendien constante bewaking no dig geweest zou zijn. Eén van de grootste motoren achter de herden king was de in Vlissingen woonach tige heer N. Veldhuis. Sinds 1967 is hij gemeente-archva gemeente-ar chivaris van Veere Ook na het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd is hij dat op verzoek van het stadsbestuur gebleven. Volgens Veldhuis is het niet erg dat er alle maal kopieën zijn gebruikt; „Het is fotomateriaal van uitstekende kwa liteit". De gemeente Veere zal de verzame ling op haar beurt overdragen aan de Stichting Schotse Huizen die het ge lijknamige museum aan de Kaai ex ploiteert. De heer L. van der Hiele, secretaris van de stichting: „Het ma teriaal is nog niet terug uit Australië. Het is waarschijnlijk niet meer moge lijk om de expositie voor 1983 nog in te passen in ons schema. We denken dan ook al sterk aan 1984. Dan wordt de vierhonderdste sterfdag van Wil lem van Oranje herdacht. In nauwe samenwerking met de andere musea in de regio zal hieraan aandacht wor den besteed De tentoonstelling "Ver knocht en niet te scheiden' die wij in bruikleen krijgen van de gemeente' Veere kan daar wellicht goed op aan sluiten" ADVERTENTIE HAAMSTEDE - Het college van b en w van Westerschouwen heeft, vooruitlo pend op een beslissing van de gemeen teraad. beroep hij de Kroon aangete kend tegen de aanm ijzing van uitzon deringsgebieden in het zogenaamde 'stiltegebicd Kop van Schouwen'. Deze uitzonderingsgebieden zijn onlangs aangewezen door de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke orde ning en milieuhygiëne. In het uitzonderingsgebied hoeft om bepaalde redenen niet te worden vol daan aan eisen die gelden voor het stil- tegebied Het natuurgebied de Kop van Schouwen is als zodanig aangewezen, maar de minister heeft hiervan nu uit gezonderd het duinkampeerterrein Wil- helminahoeve, gedeelten langs de weg Renesse-Haamstede en gedeelten langs de weg Haamstede-Nieuw-Haam- stede uitgezonderd B en w van Westerschouwen schrijven de raad bij de aanwijzing van deze uit zonderingsgebieden niet belrokken te zyn geweest en de ministeriele beslis sing in de staatscourant te hebben moe ten lezen Het college vindt de aanwij zing echter met acceptabel. Want een groot gedeelte van de gemeente is wet telijk als stiltegebied aangewezen, en momenteel bestaat nog geen enkel in zicht in de consequenties van die aan wijzing. aldus b en w, die er op wijzen dat hiervoor in eerste instantie een pro vinciale verordening moet worden vast gesteld. Hel college merkt nog op dat ook van de zijde van de provincie geen contacten met de gemeente over de problematiek van de stiltegebieden zijn gelegd, zelfs met nadat wij daarom hebben gevraagd' In verband met de daarvoor gestelde termijn zijn b en w reeds bij de Kroon in beroep gegaan vooruitlopend op een beslissing van de raad En het college vraagt de raad het instellen van het Kroonberoep alsnog te bekrachtigen, wat aan de orde komt in de raadsverga dering van maandag 21 maart. De raad van Westerschouwen vergadert om 19.30 uur in het gemeentehuis te Haam stede In deze vergadering bespreekt de raad verder het collegevoorstel tot deelname aan het werkloosheidsproject Schou- wen-Duiveland en Sint-Philipsland. Ook komt. een statutenwijziging stich ting dorpshuis Renesse aan de orde we gens overname van dit dorpshuls door de gemeente. Regeling Voorts hebben b en w de raad gevraagd een regeling vast te stellen inzake even tuele executoriale verkopen van met gemeentegarantie gekochte woningen. Ze %dnden namelijk dat de gemeente zich actiever moet gaan opstellen bij dergelijke verkopen aangezien deze soms veel minder opbrengen dan de hoogte van de geldlening. Het college tekent aan alleen in het uiterste geval tot gemeentelijke aankoop over te wil len gaan. Momenteel bedraagt het door de gemeente Westerschouwen gegaran deerde bedrag wegens particuliere wo ningaankopen rond de 7.300.000 gul den.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 21