W erkvoorzieningsschap halveert presentiegeld Aquariumvereniging viert 35-jarig bestaan Bestuur bezocht Dethon Wissel Zeeuws-Vlaanderer PZC/streek VOORSTEL AFSCHAFFING VERWORPEN DINSDAG 15 MAART 1983 12 TERNEUZEN - Het algemeen bestuur van het sociaal werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaan deren heeft maandagmiddag het presentiegeld gehalveerd van 109,- tot 55,per vergadering. Het besluit - dat door het dagelijks bestuur werd gemotiveerd als 'snijden in eigen vlees', nu ook de werknemers door bezuinigingen worden getroffen - haalde het met 16 tegen 7 stemmen. J. M. Hamelink, raadslid van Temeu- zen, stelde aanvankelijk voor om het presentiegeld af te schaffen. Hij beriep zich op een standpunt van de Temeu- zense raad, dat raadsleden in besturen van gemeenschappelijke regelingen en dergelijke geen extra vergoeding horen te krijgen maar moeten toekomen met het bedrag uit hoofde van hun raadslid maatschap H. C van Rie - raadslid in Aardenburg CNV-bestuurder L. Phemambucq en een aantal vertegenwoordigers van kleinere gemeenten voelden niets voor halvering van het presentiegeld. Van Rie: „Vroeger zat ik hier voor 10,- per uur, straks voor 5,-. Als ik daar de be lasting aftrek, werk ik voor noppes". Hij vreesde dat de besturen in de toekomst alleen nog zullen bestaan uit 'burge meesters, wethouders en gepensioneer den'. Zijn voorstel: bezuinig maar door het algemeen bestuur in te krimpen, een idee dat ook Phemambucq aan sprak. Voorzitter burgemeester P. J. G. Molt- hoff van Hulst - die met nadruk stelde, dat de presentiegeldverlaging niet ex- Orgelconcert Marian Leijnse in Grote Kerk Terneuzen TERNEUZEN In de Grote Kerk in Terneuzen geven de organiste Marian Leijnse uit Vlissingen en het Terneu- zense kamerkoor 'Vocalitas' onder lei ding van Arie Kar rem an donderdag avond een concert. Aanvang 20.00 uur. De uitvoering is georganiseerd door de conunisie Orgelconcerten in Ter- clusief uit zijn koker was gekomen, be- ning in Zeeuwsch-Vlaanderen op de vestigde dat er wordt gedacht aan het helling beperken van het aantal bestuursle- Loco-burgemeester L. E. M. Marquinie den. Het bestuur wil die zaak koppelen van Sas van Gent probeerde een tus- aan de nieuwe wet op de gemeenschap- senoplossing uit: laat het dagelijks be- pelijke regelingen. Daar door moet ook stuur het voorstel over de presentiegel de opzet van de sociale werkvoorzie- den terugnemen en de alternatieven Marian Leijnse is organiste van de Jacobskerk in Vlissingen en docente aan de Zeeuwse Muziekschool. Zij stu deerde aan het Rotterdamse conserva torium bij Arie J. Keijzer. In Terneuzen speelt zij onder meer de sonsta da chiesa van Hendrik Andriessen, ko raalvoorspelen van Brahms en Pep ping en een fantasie van haar leraar Keijzer. Het kamerkoor wisselt de or gelwerken af met moetten van Palestri- na, Bruckner, Stanford, Duruüé en Faure. Het koor wordt op orgel bege leid door Lia Karreman. Bijstandsvrouwen bijeen in Hulst HULST De Emancipatiewerkgroep houdt donderdag een thema-avond in het gemeenschapscentrum Den Dul- laert in Hulst, Het thema van die avond is 'Vrouwen in de bijstand'. De bijeenkomst, die voor een ieder toe gankelijk is, begint om 20.00 uur. Het comité 'Vrouwen in de bijstand' uit Middelburg zal die avond aanwezig zijn, evenals maatschappelijk werker Luc van den Bosch uit Hulst, die uit hoofde van zijn functie deskundig is op dit gebied. De bedoeling van de bijeen komst is om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. De bijeen komst wordt in de kleine vergaderzaal gehouden. Consumentencommissie Sas van Gent praat over verdwijnen secretarie bij PTT SAS VAN ENT De Consumentenad- viescomraissie van Sas van Gent houdt zich woensdag 16 maart bezig met de problemen rond het beëindigen van dc secretariehandelingen in de PTT-kantoren in Philippine en W'est- dorpe. Daartegen is van verschillende kanten geprotesteerd. Bij de commis sie ligt nu een brief van mevrouw C. Bruggeman-Dellaert over de zaak. De commissie praat volgende week ook over het sluitingsuur voor cafés. De commissie vergadert in het ge meentehuis aan de Westkadc (aanvang halfacht) Ledenvergadering VW Breskens BRESKENS - Vandaag, dinsdag, houdt de VVV Breskens de algemene ledenvergadering in cafe-restaurant 't Spuigat' te Breskens. Op de agenda staan besprekingen over de activitei ten in 1983 en over 'centralisatieplan nen'. Dit laatste houdt in het eventueel samenvoegen van de VW-kantoren in Breskens, Groede en Nieuwvliet. Bij de bestuursverkiezingen zijn J. Hey- boer, G. van Heck, J. Meyer en T. Ro bijn aftredend. J. Meijer en T. Robijn zijn niet herkiesbaar. Na afloop van de vergadering wordt de film 'Het Ver-' dronken Land van Saeftinghe' ver toond. De aanvang is 20.00 uur. Vrouwensoos Koewacht bijeen KOEWACHT De Vrouwensoos Koe wacht houdt woensdag (morgen) een. bijeenkomst in café Safari. Deze bijeen komst begint om 20.00 uur. Op het programma staat een lezing over ho meopathie. Inleider is de heer De Pauw, zelf als homeophaat in Koe wacht werkzaam. Poging tot inbraak in school Terneuzen TERNEUZEN Jeugdige inbrekers hebben maandag getracht de lagere school 'De Wiekslag' in Terneuzen bin nen te komen. Het bleef evenwel bij een poging: de jongens vernielden echter wel een ruit MET UITGEBREIDE EXPOSITIE TERNEUZEN - Met een negen da gen durende tentoonstelling viert de Zeeuws-Vlaamse aquariumver eniging 'Albino Zwaarddragers' van vrijdag 25 maart tot en met zaterdag 2 april het 35-jarig be staan. N a de officiële opening door burgemeester Ockeloen van Ter neuzen hoopt de vereniging gedu rende die dagen belangstellenden de nodige informatie te kunnen verstrekken en eventueel het rond de 75 scho mmelende ledenbe stand wat uit te breiden. „Je kiint gerust stellen dat het een mijlpaal in de geschiedenis van de club is. Zeker als je nagaat dat we al jaren eenzelfde ledenbestand heb ben". vertelt secretaris Mark Ha melink. Natuurlijk zijn er wel eens wat schommelingen, maar die zijn niet van dien aard om te verontrus ten. „Daarbij komen de leden uit heel de streek en tref je mensen van diverse pluimage aan", weet de se cretaris. Zo telt de vereniging on der de leden een dokter, een tim merman, een lasser, noem maar op en dat is eigenlijk een leuk aspect. „Uit de contacten in verenigings verband zijn dan ook vaak privé- banden ontsproten", vult voorzit ter Van Maele aan. In ons clubblad 'De Voelspriet' worden regelmatig artikeltjes en verslagen geschreven door onze eigen mensen en boven dien kennen we een 'bak van de maand', waarbij het beslist niet om een of andere grap gaat. maar om het aquarium dat gedurende die maand wat meer in de belangstel ling staat. Ook worden er regelma tig aquaria gekeurd, waarbij een aantal mensen bij iemand thuis een aquarium bekijken en keuren aan de hand van een aantal kenmer ken. Ook op de maandelijkse vergade ringen doet de aquariumvereni ging er alles aan om de leden zo veel mogelijk informatie te verstrek ken. ..Je moet natuurlijk niet verge ten dat het een vrij passieve hobby is. Om de mensen toch actief bij het gebeuren te betrekken, worden dia's bekeken, natuurfilms ge draaid en discussie-avonden ge houden. Doel van dit alles is om de kennis van de leden te vergroten. Het is immers zonde als je een, aquarium bezit en er verder niets' mee doet", is de unanieme mening van het dagelijks bestuur. Ook naar buiten toe organiseert men di verse activiteiten. In het verleden zijn we wel eens in bejaardentehui zen geweest en hebben we excur sies gemaakt naar Antwerpen, Deume. Yerseke. herinnert de voorzitter zich. Vol Het bestuur van Albino Zwaard drager betreurt het dat er binnen de gemeente Terneuzen geen vaste zaal is voor de aquarianen. „Wc stuiten keer op keer op te weinig zalen, die voor langere tijd tot onze beschikking kunnen staan. Er zijn lokalen zat in Terneuzen, maar die zitten altijd vol door de week om dat er zoveel clubs zijn. Die hebben allemaal een vaste avond en daar door is er weinig ruimte voor ons om wat meer tentoonstellingen te organiseren". Met jaloerse blikken kijkt men dan ook naar Belgié, waar bevriende clubs in buurthuizen of eigen club huizen terecht kunnen. „Dat we nu in De Branding terecht kunnen, is ook maar door een samenloop van omstandigheden", deelt Hamelink mede. Tijdens de tentoonstelling zullen zo n 30 aquaria worden geëxpo seerd, die variëren van tropisch, zoetwater en zeewater tot reptie len. waaronder slangenkikkers. Daarnaast zullen de heren De Zeeuw en Harte met respectievelijk een schelpen- en fossielenverzame- ling voor de aankleding eromheen zorgen. Een informatiestand moet de belangstellenden antwoorden op de vragen kunnen verschaffen en bovendien is er een raadbak, waarin men vissen kan raden. Een loterij tenslotte moet de kosten - die bepaald niet gering zijn volgens penningmeester Van Dixhoom - grotendeels kunnen dekken. Na de officiële opening door burge meester Ockeloen vrijdag 25 maart om 19.00 uur, staat de tentoonstel ling voor het publiek die avond open van 20.00 tot 22.00 uur. Zater dag 26 maart zijn de openingstij den van 10.00 tot 21.00 uur. De week van 28 maart is de tentoonstelling te bezichtigen van 15.00 tot 21.00 uur, uitgezonderd de laatste zater dag, die een openingstijd kent van 10.00 tot 17.00 uur. nog eens bestuderen, desnoods in com binatie met een wijziging van de ge meenschappelijke regeling. Hamelink vond het een aantrekkelijk idee, maar wees ook op de lange tijds duur die ermee is gemoeid. Twee voorstellen Uiteindelijk resteerden er twee voor stellen: dat van de Terneuzense dele gatie - met uitzondering van mevrouw J. M. Doppegieter-Thiel, die vond dat ze voor een gezelschap als het werk voorzieningsschap moeilijk gebonden kon worden aan een uitspraakdie ze als raadslid van Terneuzen had ge daan, om het presentiegeld tot nul te rug te brengen en het plan van het da gelijks bestuur, dat neerkomt op een halvering. Hamclink's 'nullijst' werd met 20 tegen 3 verworpen, het voorstel van het dagelijks bestuur haalde een meerderheid van 16-7. Heel wat minder tijd had het algemeen bestuur nodig voor het voteren van een krediet van 345.000.- voor de automa tisering van administratie, bedrijfsbu reau, magazijnbeheer en produktiebe- geleiding Eventuele gevolgen voor het personeel worden opgevangen via na tuurlijk verloop Prinses Marijkeschool wint schaaktoernooi lagere scholen Axel AXEL Het eerste team van de Prinses Marijkeschool uit Axel is schaakkampioen geworden van Groot- Axel. In het titeltoemooi voor lager? scholen uit de gemeente georganiseerd door de schaakvereniging Landau, bleef de eerste selectie van genoemde school ongeslagen en wist daardoor de kampioen van vorig jaar, het team van de Canisiusschool uit Zuiddorpe, net achter zich te houden. De Eikelaar- school uit Koewacht die voor het eerst deelnam werd derde. De eindstand is: 1 Prinses Marijkeschool. Axel I, 10 wed- strijdpunten. 20 bordpunten; 2 Cani siusschool, Zuiddorpe, 9-20Mï; 3 De Eikelaar, Koewacht, 8-15; 4 Waranda I Axel 7-16; 5 Warande H, Axel, 5-9; 6 Prinses Marijkeschool II 3-10M>: 7 Prin ses Marijkeschool Hl, 0-1. Het winnen de team bestond uit Marco van Ham, Knud van Eyk, Aaron Dewar, Paul van de Bel en Loran Wolfert. Sociale dienst Axel houdt spreekuur in bejaardencentrum AXEL - De gemeentelije sociale dienst in Axel gaat maandelijks spreekuur houden in het bejaardencentrum 'De Vurssche'. Het eerste spreekuur voor de bewoners van het bejaardencen trum wordt woensdag gehouden. Vol gens directeur J. H. Knópker betreft het vooralsnog een experiment. Ande re bejaardenoorden in Axel hebben la ten weten geen behoefte aan een spreekuur van de sociale dienst te heb ben. Als het maandelijkse bezoek van de so ciale dienst aan 'De Vurssche' aanslaat, dan bestaat volgens Knópker de moge lijkheid dat het spreekuur wordt uitge breid tot twee-wekelijkse of zelfs een maal per week. „Het spreekuur is in overleg met de sociale dienst tot stand gekomen. De bewoners kunnen er in een vertrouwe lijke sfeer praten over bijstandsuitkeringen. Als directeur huidig ik het principe dat het inkomen van de bewoners mij niets aangaat". OOSTBURG - „De Oostburgse winke liersvereniging neemt terecht een cen trale plaats in de gemeente in. Oost burg is de belangrijkste woonplaats in West-Zeeuwsch-Vlaanderenen de mid denstand draagt daar veel aan bij". Dit zei burgemeester C. T, Spijkerboer maandagmiddag tijdens dc drukbe zochte receptie ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de winkeliers vereniging. De burgemeester compli menteerde de middenstand met het jaarlijkse activiteitenprogramma, dat voor Zeeuws-Vlaamse begrippen uniek is. De samenwerking tussen de winkeliers vereniging en de gemeente is volgens Spijkerboer goed Zeker vergeleken met de jaren 50. toen het contact moei zamer verliep. Winkeliersvoorzitter J Bogaert had. wat de houding van de gemeente betrof, wel enkele aanmer kingen Gemeentelijke doortastend heid op het gebied van de recreatie vond hij niet erg groot. „We wachten nu Leden van het algemeen bestuur en van de WSW-commissie nemen een kijkje op de afdeling waar electronica-onderdelen worden gemaakt. Dansmiddag ouderen GRAAUW - De afdeling Graauw van de rooms-katholieke bond van ouderen houdt vrijdag 18 maart voor haar leden een dansmiddag in het gemeenschaps centrum in Graauw. Hieraan wordt ook meegewerkt door de dansclubs van ou deren uit Clinge en Nieuw-Namen. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Bijeenkomst NVCB Hoek HOEK De NCVB afdeling Hoek houdt morgen (woensdag) vanaf 19.30 uur een bijeenkomst in het hervormd kerkcentrum in Hoek. De heer G. Schulte uit Terneuzen vertoont dan dia's over Israël. Fietscrossers Biervliet bijeen BIERVLIET De Biervlietse fiets- crossclub 'The Jumping Herrings' houdt op 16 maart in café 't Oude Readthys' een informatie-avond voor de leden en hun ouders. De bijeen komst begint om 18.30 uur. Winkeliersvoorzitter J Bogaert ilinks een voorzittershamer aangeboden de KNOV-vertegenwoordiger al driejaar op een recreatie-nota en nog steeds is er mets van gekomen. Probe ren de gemeenteambtenaren dit werk misschien tot aan hun pensioen te rek ken?". vroeg Bogaert zich af. Spijkerboer kon de voorzitter gerust stellen met de verzekering dat de re creatie-nota nog dit voorjaar zal ver schijnen. Voorzitter Bogaert sprak ver der de hoop uit dat er in Oostburg ein delijk een goede slechtweervoorziening zou komen. Hij benadrukte dat ook de werkgelegenheid met een dergelijk pro ject gediend zou zijn. „We denken in eerste instantie aan een soort Stock- manho.eve, die later eventueel uitge breid kan worden In de pers is ten on rechte de indruk gewekt dat het om een pretpark zou gaan We willen de toeris ten hier houden, ook als het geen strandweer is, daar draait het om", al dus Bogaert. Namens de Koninklijke Nederlandse Ondernemers Vereniging (KNOV) aT- deling Zeeuwsch-Vlaanderen felici teerde G. Ververs de winkeliers met hun halve eeuwfeest. Hij deelde mee dat de KNOV nieuwe op promotie ge richte activiteiten op stapel heeft, die heel Zeeuwsch-Vlaanderen ten goede zullen komen. Voor dc bekostiging van die activiteiten zal er een beroep wor den gedaan op de provinciale pot voor arbeidsplaatsen voorziening. Winkeliersvoorzitter Bogaert kreeg van de KNOV-vertegenwoordiger een voor zittershamer aangeboden. Na de receptie kregen de genodigden een maaltijd aangeboden en de Jubi leumdag werd besloten met een regio nale KNOV-bljeenkomst. FAMILIEBERICHTEN ij: Dankbetuiging Het is voor mij onmogelijk om iedereen persoon- :j: lijk te bedanken voor de felicitaties, bloemen en 'i :j:j cadeau's die ik ter gelegenheid van mijn 40-jarig ij: jubileum mocht ontvangen, ook namens de fami- ji :j:j be Nevejan heel hartelijk bedankt, ij: Leida de Smet j? jij Sas van Gent. 15 maart 1983 jj: ij: Stationsstr. 55 Heden werd plotseling van onze zijde weggeno men onze geliefde zorgzame vader, behuwdvader, Ueve opa en huisgenoot CORNELIS VAN DE VELDE weduwnaar van Magdalena Verschelling op de leeftijd van 67 jaar. Terneuzen: F. van de Velde B. W. van de Velde-de Koeyer Ostende (B.): D. A. Bosua-van de Velde K. Bosua Phibppine: A. C. van de Velde M. van de Velde-Notschaele Terneuzen: S. Kórner-van de Velde R. Komer en kleinkinderen M. Lucieer-de Kant 13 maart 1983, Churchiülaan 932, 4532 JG Terneuzen. De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 16 maart a.s. om 15.00 uur op de Zuiderbegraaf plaats. Samenkomst om 14.45 uur in de Opstan- dingskerk. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemd gebouw. Zij die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met dankbaarheid voor wat hij met liefde voor ons gedaan heeft en geweest is delen wij u met droefheid mede dat plotseling uit ons midden is weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame vader en broer JAN LEENDERT VAN ES echtgenoot van Gerrigje Adriana van Eek op de leeftijd van 57 jaar. Terneuzen: G. A. van Es-van Eek Adne Kees Jan Elbe Axel: M. D. K. Mieras-van Es 4532 KM Terneuzen, 14 maart 1983. Lorentzlaan 33. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 18 maart a.s. om 14.00 uur op de Zuiderbegraaf plaats te Terneuzen. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in de Opstandingskerk, Bellamystraat 74, welke aan vangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk na de begrafenis. Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Zij die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen, geheven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Tot onze grote droefheid overleed plotseling op 14 maart 1983 onze geliefde schoonzoon en zwager JAN LEENDERT VAN ES op de leeftijd van 57 jaar Terneuzen C. van Eek N A. van Eck-Pimmelaar Rijswijk M A van Eek Hoek: A W van Hermon-van Eek P C H. van Hermon Terneuzen. 14 maart 1983 Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons gedaan heeft en geweest is, delen wij u mee dat op de leeftijd van 75 jaar van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa de heer PETRUS AUGUSTINUS VAN REMORTEL echtgenoot van mevrouw Johanna Francisca van Goethem Hulst: J. F. van Remortel-van Goethem Breda: W. J. van Remortel M. T. van Remortel-Buysrogge Hanneke - Chris Sluis: N. A. van Remortel P. P. van Remortel-Geensen Annemarie - Pauline - Isabelle Sas van Gent: R. M. R. van Remortel C. W. J. van Remortel- Bottemanne Birgit - Niek - Rinke Hulst: F. L. van Remortel B. I. van Remortel-Picavet Maud Familie Van Remortel Familie Van Goethem. Hulst, 14 maart 1983. Tivobweg 15. De plechtige uitvaart waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op donderdag 17 maart 1983 om 11.00 uur in de Basihek van de H. Wilbbrordus te Hulst. Samenkomst aan de kerk. Woensdag 16 maart om 19.00 'uur Eucharistievie ring in de Basiliek. Zij die door onvoorziene omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen geheven dit bericht als zodanig te beschouwen. Wegens overlijden zijn op donderdag 17 maart 1983 Boekhandel Remortel, Hulst Boekhandel Remortel, Sluis Remortel Optiek, Sas van Gent DE GEHELE DAG GESLOTEN HINDERWET Burgemeester en wethouders van Hulst maken gelet op artikel 24, tweede lid, onder c. van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend dat zij voornemens zijn aan Schietvereniging de Schutterij, Postbus 10 te Axel een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning inge volge de hinderwet te verlenen wegens het wijzigen van een schietinrichting op het perce.el Statenboomweg 6 te Clinge. De ontwerpbeschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken, liggen met ingang van heden gedurende twee weken op de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken. Grote Markt 21 te Hulst, terinzage, elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. alsmede op 19 en 26 maart 1983 van 09.00 tot 12.00 uur, op het groepsbureau der rijkspobtie Hulst. Van der Maelstedeweg 52 te Hulst; bovendien na deze bezwarentermijn tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, op de gemeentesecretarie, elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aan vraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen gedurende twee weken na heden bij het gemeen tebestuur gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen met betrekking tot de ontwerpbe schikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens met bekend te maken. Hulst. 15 maart 1983 Burgemeester en wethouders voornoemd. De burgemeester, P. Molthoff De secretaris. J. F. v Denderen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 20