PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Olieprijzen OPEC vijf dollar verlaagd Tactische kernwapens van VS mogelijk uit Europa Bedrijven o 3 Geen deelname CDA aan kernwapendemonstratie Lente in de Keukenhof SAOEDI-ARABIE VERMINDERT PRODUKTIE Geen extraatje voor bijstandsgezinnen SLA EN SLAVINKEN BOUTERSE 1NJLIBIE KOPPELING BLIJFT KNELPUNT TWIJFELS AAN BRUIKBAARHEID de PZC vandaag ™8fïï-ig»9L90 Buien Half tot zwaar bewolkt en plaatselijk buien, mogelijk met hagel of onweer. Middagtemperatuur ongeveer,9 gra den Matige wind uit uiteenlopende richtingen. 226e jaargang no. 62 Dinsdag 15 maart 1983 zie pagina 16 (Van onze correspondent) BONN CSU-chef Franz Josef Strauss wil een belangrijke minister spost in de nieuwe Westduitse rege ring hebben. Dat heeft hij maandag in Munchen bekendgemaakt. Strauss zei dat zijn partij eensgezind van mening is dat haar voorzitter recht heeft op een positie in de bondsregering, die „in overeenstemming is met de presta- Portrel van de voorzitter van de Beier se CSU, Franz-Josef Strauss, die maan dag officieel zijn kandidatuur gesteld heeft, voor een kabinetspost in de vol gende Bondsregering. ties die de CSU en hijzelf gedurende 35 jaar in de Duitse politiek hebben geleverd". In de verklaring uit de Beierse hoofd stad werd eraan herinnerd dat de CSU bij de bondsdagverkiezingen van 6 maart in Beieren 59,5 procent van de stemmen had gekregen, wat omgere kend voor geheel West-Duitsland neer zou komen op 10,6 procent. De libera len haalden 6,2 procent Verder heeft Strauss verklaard dat hij eerst een „aanbod" moet krijgen voor dat er verder over de coalitie tussen CDU, CSU en FDP onderhandeld kan worden. Strauss vindt dat hij eigenlijk minister van buitenlandse zaken en vice- kanselier moet worden. Maar die post is al „bezet" door FDP-chef Hans- Dietrich Genscher. De liberalen met steun van Kohl zullen zeker niet bereid zijn Genscher te „offeren". Dat geldt ook voor de liberaal Otto Graf Lambsdorff van economische zaken, en voor Kohl's partijgenoot, minister Steltenberg van financie4n. Helmut Kohl heeft geen bezwaar tegen Strauss op bijvoorbeeld defensie of binnenlandse zaken. Maar daar voelt de CSU-chef nu weer niets voor. In West-Berlijn is de FDP maandag met de CDU overeengekomen om sa men te gaan regeren in de senaat. (Van onze correspondent) LONDEN De Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) is het gisteren, na twaalf dagen in Londen te hebben vergaderd, definitief eens geworden over een verlaging van de olieprijzen, en over de vraag hoeveel olie elke lidstaat mag produceren. Zoals sinds vorige week al werd verwacht, hebben de OPEC-landen de basisprijs van hun olie met 5 dollar naar 29 döllar per vat omlaaggebracht. Zij hebben bovendien besloten hun produktie op maximaal 17,5 miljoen vaten per dag te houden. De laatste dagen is vooral gesproken over de vraag, hoe die maximale pro duktie moet worden verdeeld. Met na me Iran en Venezuela zijn bij die besprekingen als winnaar uit de strijd gekomen. Iran mag zijn dagproduktie verhogen van 1,2 naar 2,2 miljoen va ten, en Venezuela van 1,5 naar 1,75 miljoen. Dat is ten koste gegaan van Saoedï- Arabiè, dat zich heeft verplicht zijn produktie terug te brengen van het huidige aantal van 7,15 miljoen vaten per dag, naar 5 miljoen vaten. Het land heeft bovendien toegezegd bij een DEN HAAG (ANP) - De Suri naamse legerleider Desi Bou- terse brengt momenteel een bezoek aan Libië. Dit heeft het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag maandag bevestigd. Bouterse kwam afgelopen "za terdag aan in Tripoli vanuit New Delhi, waar hy de zevende topconferentie van niet- gebonden landen bijwoonde. Leden van de Surinaamse dele gatie vergezellen hem bij zijn bezoek. voortdurende slappe markt de produk tie nog verder omlaag te brengen. Op oliedeskundigen heeft het produk- tieplafond weinig indruk gemaakt. Op het ogenblik is de situatie zo, dat de OPEC-landen als gevolg van de ineen gestorte oliemarkt slechts 14 miljoen vaten per dag kwijt kunnen. Dat waren er tijdens de hoogtijdagen van '79 nog 35 miljoen. De niet-OPEC-landen zijn momenteel goed voor 23 miljoen vaten. Ook is het nog de vraag, of de prijsver- (Van onze redactie economie) DEN HAAG Het kabinet voelt niets voor het voorstel van de PvdA om één-oudergezinnen maandelijks vijf tig gulden extra te geven. Staatsse- creatris De Graaf van sociale zaken liet de Tweede Kamer maandag weten dat een dergelijke maatregel het gehe le „loongebouw" omhoog stuwt. Het verschil tussen minima en modaal zou dan vrijwel teniet worden gedaan. De Graaf hield de Kamer voor dat een alleenstaande moeder met twee kinde ren per maand meer ontvangt dan een volledig gezin. De bewindsman zegde toe de positie van de minima nader te bekijken wanneer de eenmalige uitke ring tegen het eind van dit jaar aan de orde komt. Daarbij zal dan speciaal op het kindertal worden gelet. Koppeling Tijdens de commissievergadering over de sociale zekerheid wees minister De Koning erop dat het een enorme opga ve zal zijn om de koppelingen tussen de lonen en uitkeringen te handhaven. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de sociale partners. Het sociale- zekerheidsstelsel kan alleen overeind worden gehouden wanneer in ruil voor de prijscompensatie het beschikbare werk eerlijk wordt verdeeld. De be windsman benadrukte nogmaals dat wanneer de sociale partners niet tot overeenstemming komen, de overheid hard zal ingrijpen in de lonen. Het CDA vindt dat met alle kracht gestreefd moet worden naar handha ving van de koppelingen, terwijl de VVD meent dat zo iets alleen nog maar kan door een strak centraal geleide loonpolitiek. De CDA'er Weijers noem de het handhaven van de koppeling een vorm van beschaving. „Koppeling moet niet alleen in goede tijden doch ook in slechte tijden gelden", zei hij. De liberaal Linschoten noemde het huidige systeem van koppelingsme chanismen „een van de meest funda mentele onevenwichtigheden in onze sociale economie". De Koning streeft naar een gelijke inkomensontwikkeling voor actieven en niet-actieven. Om dat te bereiken wil het kabinet zich richten op arbeids tijdverkorting. „Bij het verlagen van de inkomens door kortere werktijd zullen ook de uitkeringen omlaag gaan". De minister wees erop dat in de jaren zeventig de minima sterker zijn geste gen dan via de koppeling aan de lonen mogelijk zou zijn. Alle fracties drongen bij minister De Koning en staatssecretaris De Graaf aan op duidelijkheid over de plannen die zij hebben voor de herziening van het gehele sociale-zekerheidsstelsel. Dit om onrust bij de bevolking weg te nemen. laging wel ver genoeg is gegaan. Op de Rotterdamse zgn. spot-market wordt Russische olie momenteel voor 27 a 28 dollar per vat aangeboden. De verla ging lokt bovendien een Britse reactie uit, omdat de zwavelarme, kwalitatief hoogwaardige Noordzee-olie nu duur der is dan olie van vergelijkbare kwa liteit, komend van OPEC-landen. Met name moet daarbij aan Nigeria worden gedacht, dat zijn olie voor 30 dollar per vat verkoopt, terwijl de Britse Noordzee-olie een officiële prijs van 30,50 dollar heeft. Het is derhalve zeer de vraag of de verklaring die OPEC-voorzitter Dikko gisteren aan het eind van de vergadermarathon aflegde „Het akkoord is zowel goed voor OPEC als voor Engeland" emge realiteitswaarde heeft. Gedicht De vergadering van gisteren zondag door OPEC-woordvoerders nog be schreven als een formaliteit, bedoeld om de puntjes op de i te zetten duurde onverwacht lang als gevolg van de boze reacties die een satirisch gedicht van olieminister Oteira van de Verenigde Arabische Emiraten op riep. Oteira verspreidde 's ochtends zijn gedicht, waarin onder meer regels voorkomen als: „Wij hebben allemaal de Nigeriaanse minister gevraagd zijn prijs met 1 dollar te laten zakken, omdat we anders allen zouden moeten lijden. Maar hij wees al onze smeekbe den af'. Dat viel slecht bij de Nige riaanse minister en lange gesprekken waren nodig om zijn boosheid te tem peren. Principe-akRoord Akzo - Het alge meen bestuur van de Unie BLHP heeft maandag besloten zich alsnog achter het principe-akkoord lussen Akzo en de industriebonden FNV en CNV te scharen. Bij de Vereniging van Hoger Personeel (VHPA) lijkt het, gezien de antwoorden op een enguète die tot dusver binnen zijn gekomen, dezelfde kant op te gaan. De Unie BLHP en de VHP stemden vorige week dinsdag niet in met het akkoord, omdat volgens hen de voorgestelde arbeidstijdverkorting - van 40 uur per week naar 38 uur op 1 juli 1984 - nauwelijks meer werkgele genheid zal opleveren. Dit in ruil voor de prijscompensatie. LIS SE - Vanaf 25 maart a.s. zal het publiek weer kunnen genieten van de bloemenweelde op de Keukenhof. Hoewel de eerste weken de bloemen, die in bloei staan, vooral in de kassen te bewonderen zijn, valt een wandeling door het park ook niet te versmaden. Daarom harkten de hoveniers gisteren de perkjes nog even wat bij. Op 24 maart zal het nieuwe Keukenhofseizoen officieel door prinses Margriet worden geopend. (Van onze parlementaire redactie UTRECHT Het CDA zal niet deelne men aan de anti- kernwapendemonstratie op 29 okto ber in Den Haag. Met 29 tegen 14 stemmen, bij twee onthoudingen, be sloot het partijbestuur maandag avond in Utrecht om af te haken. Volgens partijvoorzitter Bukman toont de „interpretatieveldslag" rond de mee te voeren leuzen, dat een vertrouwensbasis ontbreekt voor ver dere samenwerking bij de voorberei ding. Het CDA wil er geen enkele twijfel óver laten bestaan dat het de wapenbeheer- singsonderhandelingen in Genève ab soluut voorop stelt. „Elke twijfel daar aan is onaanvaardbaar", zei Bukman. Mee demonstreren zou de geloofwaar digheid van de grootste regeringspartij tegenover de NAVO-bondgenoten, maar ook in eigen land. ondermijnen, aldus de partijvoorzitter. Overigens noemde Bukman het spijtig dat het zo is gelopen. Hij hekelde vooral IK V-secretaris Mien t-Jan Fa- ber, die volgens hem concessies over de demonstratieleuzen in het openbaar weer heeft ingeslikt. „De eenzijdige afwijzing van kruisraketten die in het overleg was verworpen, werd door hem weer karakteristiek verklaard voor de demonstratie", aldus Bukman. Hij rep te van „een oorlog om de vrede". De teksten van de voorgestelde leuzen waren op zichzelf voor het CDA- bestuur wel aanvaardbaar, maar de interpretatiestrijd deed de deur dicht. De beslissing van het CDA- partijbestuur volgt op een paar weken van hevige strijd over de interpretatie van de op de 29 oktober mee te voeren leuzen. Twee vertegenwoordigers van het partijbestuur hadden in het zoge naamde overleg tegen de kernbewape ning voorlopige overeenstemming be reikt met het IKV. Pax Christi en de linkse politieke partijen over drie leu zen: „Geen nieuwe kernwapens in Eu ropa. niet in Nederland noch in enig ander land". „Kernwapens de wereld uit" en „Europa kemwapenvrij". Van links (IKV) en rechts (WD) is het CDA de afgelopen weken te verstaan gegeven dat het onderschrijven van de hoofdleuze van de komende demon stratie in feite een keuze tegen plaat sing van de 48 voor Nederland bestem de kruisraktten zou inhouden. Het partijbestuur van de PvdA stemde maandag in met de leuzen voor de kernwapendemonstratie in oktober. De PvdA hoopt dat alle in het overleg- ADVERTENTIE orgaan tegen de kernbewapening ver tegenwoordigende groepen en partij en aan de demonstratie zullen deelne men. Nieuw gesprek D'66-fractievoorzitter Maarten Engwirda vindt dat de strakke voonvaarden van minister Van Aardenne voor steun aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde (personeelsinkrimping met 20 procent, samenwerking met RDM) 'een zeer merkwaar dige indruk' maken. Engwirda wil op zeer korte termijn deze zaak aan de orde stellen in de kamercommissie voor economi sche zaken. (PAGINA 7) Gymcompromis Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. Sla, per krop Slavinken, ïoog - kilo 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. (Van onze correspondent) WASHINGTON - De Verenigde Staten overwegen grote aantallen verouder de tactische kernwapens (voor de kor te afstand) uit F.uropa weg te halen en - die niet door nieuwe te vervangen, omdat dit binnen de NAVO op belang rijke politieke bezwaren zou stuiten. Een binnenkort te verschijnen rapport van de Noord Atlantische Assemblé (een forum van parlementariërs uit de lidstaten van het bondgenootschap) zegt dat de huidige tactische wapens vrijwel onbruikbaar zijn en dat de NAVO daarom weinig heeft te verlie zen en poütiek veel te winnen, als die bewapening wordt verminderd of zelfs afgeschaft. Volgens het Amerikaanse dagblad de Washington Post verzamelt de voorat- ter van de parlementaire studiegroep. ae uemocraiisune senator Joseph R. Biden, momenteel handtekemngen on der een bnef aan president Reagan, waarin vermindering van de slagveld wapens wordt bepleit Deze ontwikkeling loopt min of meer parallel met het ontwerpen van een nieuwe strijdmethode tegen een even tuele Sowjet-aanval op West-Europa (Airland Battle 2000), die voorschrijft dat de vijand met conventionele wa pens zou moeten worden aangevallen achter zijn frontlinie. Hoe dan ook wil de NAVO dat mmstens 572 van de oude wapens worden weggehaald, wanneer dat aantal Pershing 2 en kruisraketten voor de middenafstand wordt opge steld. binnen het raam van de 'moder nisering van het kernwapenbestand' waartoe in 1979 werd besloten en die eind 1983 moet beginnen. De VS hebben op hei ugcuuim onge veer 6000 kernwapens in Europa.De Amerikaanse opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten generaal Ber nard Rogers heeft, naar de Washington Post schrijft, vorig jaar tijdens een toen geheime hoorzitting van de senaats commissie voor de strijdkrachten, ge zegd dat hij met de thans beschikbare nucleaire artilleriegranaten evenveel zou kunnen doen als met nieuwe neu tronengranaten. maar dat die niet zo dicht bij de eigen troepen kunnen worden ingezet vanwege de explosieve kracht en de hitte. Rogers, voor de keus gesteld, zei liever te beschikken over een modem chemisch vergel dingswapen, dan over een nieuwe neu tronengranaat, Minister president Lubbers en minis ter Van den Broek van buitenlandse zaken zijn maandagmiddag van Schiphol naar Washington vertrokken voor een officieel werkbezoek aan president Reagan. Centraal in de be sprekingen staat de kwestie van de plaatsing van de kernraketten voor de middellange afstand in Europa. Het witte Huis heeft maandag een domper gezet op de hoop op een nieuw Amerikaans voorstel bij de onderhan delingen met de Sowjet-Unie over be perking van de kernwapens voor de middellange afstand. Het standpunt van president Ronald Reagan in deze kwestie is niet veranderd en er zijn ook geen nieuwe Amerikaanse voorstellen in Genève te verwachten, zei woord voerder Larry Speakes in Washington tegen persvertegenwoordigers. De regeringspartijen CDA en VVD hebben een compromis be reikt waardoor het dreigende ontslag voor 850 gymleraren kan worden afgewend. Om toch aan de bezuinigingseisen van minister Deelman te kunnen voldoen, zullen de klassen en groepen in het voortgezet on derwijs met ongeveer 4,5 pro cent worden vergroot. Daar door zal op den duur een gelijk aantal (850) leerkrachten van alle vakken zijn baan verliezen. (PAGINA 3) Radio en televisie: 2. Binnen- en buitenland: 3 en 4. Financiën, economie: 5. Provincie: 7, 9. 11 en 13. Sport: 14 en 15.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1