Lichte stijging in aantal leerlingen Streekschool Vlissingen in beeld tussen 1900 en 1980 Restauratie molen Nieuwland vordert Breimode centraal bij Eva Couture Sjieke kleding show Bollen van Zwienen HOGER LESTARIEF ONVERANTWOORD agenda Folklore thema braderie in Middelburg FOTOBOEK VAN J. SCHOENMAKER DINSDAG 15 MAART 1983 NIEUW- EN SINT JOOSLAND/MID- DELBURG - Als alles meezit wordt de korenmolen 'Buiten Verwachting' aan de Molenweg in Nieuw-en Sint Joos- land begin mei opgeleverd. Zoals be kend staat de molen al ruim een jaar in de steigers en wordt met man en macht aan de restauratie gewerkt. De werk zaamheden hebben wat achterstand opgelopen, doordat de uit 1874 stam mende molen, eerst rechtop gezet moest worden. Volgens de heer J. Florisse van de afde ling bouwkunde van Gemeentewerken Middelburg, moest dat karwei door ver schillende firma's worden geklaard. „Af en toe waren er wat misverstanden on derling, zodat het werk enige vertra ging heeft opgelopen. Maar onze hoop is gevestigd op begin mei. Op het ogen blik zijn we ook op zoek naar een mole naar die de molen twee maal per week zal laten malen". De herstelwerkzaamheden kosten ruim drie ton. De molen is sinds 1977 in eigen dom bij de gemeente Middelburg. De gemeenteraad besloot al in 1979 dat tot restauratie moest worden overgegaan en in augustus 1981 werden daartoe de eerste aanstalten gemaakt. Twee andere molens die in het bezit van de gemeente Middelburg zijn, krijgen binnenkort, als de raadsleden ermee in stemmen. een kleine opknapbeurt. Het gaat om de molens 'De Hoop' op het Vlissings Bolwerk en 'Ons Genoegen' in de Huyssonstraat in Middelburg-Zuid. Voor 'De Hoop' is 3900.- nodig. Vooral gedeelten van de zolder, die op het ogenblik op instorten staan, moeten worden vernieuwd om gevaarlijke si tuaties te voorkomen. Op die zolder na melijk liggen instrumenten opgeslagen van de showband 'Juliana', zodat er af en toe iemand op de zolder moet zijn. Verder moeten er scheuren en voegen worden gedicht, gedeelten van het pla fond op de eerste verdieping moeten worden vemi euwd, er is behoefte aan een nieuw brandblusapparaat en de verlichting zal worden gerepareerd. Van de molen 'Ons Genoegen' zal het onderste gedeelte opnieuw worden ge voegd. Deze molen wordt verhuurd aan de muziekgroep 'Blue Spirit'. Van het bijgebouwtje, dat dienst doet als op slagplaats voor materialen van de plantsoenendienst, worden de goot en de afvoer vervangen. Het voorstel van b en w om deze reparaties te laten uitvoe ren wordt behandeld in de vergadering van 21 maart. Gaat de raad akkooord dan duurt het nog ongeveer twee maan den waarin op goedkeuring van gs moet worden gewacht. Daarna kan pas met de werkzaamheden worden begonnen. MIDDELBURG - De Streekschool Zeeland, school voor beroepsbegeleidend on derwijs en vorming te Middelburg heeft er in 1982 zestien parttime-leerlingen bijgekregen, waarmee het totaal aantal kwam op 1212. Het aantal leerlingen van achttien jaar en ouder steeg met 74 tot een aantal van 874 en de in 1980 ingezette daling van het aantal partieel leerplichtigen zette zich ook in 1982 voort met 35, zodat er nog 93 op de school zitten. De stijging van het aantal leerlingen Zij schry ven hierover: „In relatie tot da- heeft bestuur en directie min of meer lende inkomens en toenemende werk- verbaasd, omdat alleen rekening was loosheid vinden wij deze verhoging on gehouden met een daling. Dit schrijven verantwoord. De door het ministerie zij in het Jaarverslag over 1982. Bestuur van onderwijs aangekondigde verplich- en directie klagen verder hun nood over ting om met ingang van 1 augustus 1983 het gestegen lestarief, van 175,- naar pas leerlingen in te schrijven nadat het Er is al diverse keren overleg gevoerd met b en w van Middelburg, het enige resultaat tot nu toe is dat er in plan 'Zuid III' een nieuwe streekschool is 'in getekend' op een terrein van ongeveer twee hectare. ƒ225.-. GOES Ziekenhuis De Bevelanden. 15.15-16.30 uur: uitzending Nomen Nes cursusgeld is voldaan, vraagt om moei lijkheden. Het gevolg is ongetwijfeld dat uiteindelijk minder cursisten daar door een vakopleiding kunnen volgen. Zeker als we daarbij in acht nemen dat de studiefaciliteiten voor de werkende leerlingen in de bedrijven eerder achteruit dan vooruit gaan". De Streekschool zal zien inspannen om de kosten van het onderwijs zo laag mo gelijk te houden en ze over meerdere - St. Liduinaziekenhuis, 10- iaren va" de opleiding te spreiden. Be- stuur en directie denken hierbij aan een splitsing van het boekenpakket. Wat de huisvesting van de Streekschool be- streft. die nu is gevestigd aan het Mo lenwater. handhaaft het bestuur de wens om uiteindelijk te verhuizen naar een pand in Middelburg-Zuid. Zoals eerder gemeld bestonden er plannen om een groot leegstaand kantoorpand aan de Vrijlandstraat te betrekken. Dit ging echter niet door omdat de kosten voor verbouw veel te hoog waren. 11.30 uur: uitzending radio Nightinga le. MIDDELBURG Gasthuis. 20-21.30 uur: uitzending Rawa. OOSTBURG St. Antoniuszieken- huis en verpleeghuis De Stelle, 10-11.30 uur uitzending radio Delta. TERNEUZEN Julianaziekenhuis, 20.15-22.15 uur: Uitzending radio Julia na. VLISS1NGEN Bethesda-St. Joseph- ziekenhuis, 20-21.30 uur: uitzending I Rawa. Bachten Komme, 19.30-21.30 uur: Con tactavond soos Gehandicapten FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem' Actueel I, 20.30 uur: Firefox. a l.: Cinem' Actu eel II, 20 30 uur: Poltergeist. 12 jr; Cmem' Actueel III, 20.30 uur: Querelle, 16 jr. GOES Grand, 20 uur: Annie, a.l. HULST De Koning van Engeland, 14.30 uur: Blondjes in hun blootje, 18 jr.; 20 uur: De vlaschaard, a.l.; 20 uur: De zwarte ruiter, a.l.; 20 uur: Annie, a.l.; 20 uur: Operation vigilante, 16 jr. MIDDELBURG City. 20 uur: Querel le, 16 jr. OOSTBURG Ledel. 20 uur: Eroti sche avonturen van Annette Heaven, 18 jr. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Annie, a.l.; 20 uur: An American werewolf in Londen. 16 jr. VLISSINGEN Alhambra I, 20 uur: Hot bubblegum maagd, 16 jr; Alham bra II. 20 uur: Poltergeist 16 jr. TENTOONSTELLINGEN AXEL Galerie Bellemans. 10-18 uur: textiele objekten van Annie Blewanus (I'm 2/5) Kindergalerij 10-18 uur: Illustraties uit kinderboeken van Annemiek Bors- boom BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, 14-17 uur: Werken George Minne (tra 16'4) BRU1NISSE Visserij- en oorlogsmu seum geopend van 14-16 uur. DOMBURG Biologisch museum. 10- 17 uur: 'De natuur in Zeeland'. GOES Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'De natuur in Zeeland'. GOES Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Aanwinsten 1982, (tm 26/3) MIDDELBURG Zeeuws Kunste naarscentrum 10-17.30 uur, 'Projecties' in acryl, aquarel en potlood van Sjoerd Bijlsma (t/m 7/4) Ambachtencetrum Demerary, 9-17 uur: Diverse ambachten en exposities. Zeeuws Museum, 10-17 uur: werken Marinus van Dijke (t/m 22/3). Antiquités B. Witte. 10-18 uur: werken van Anton Beijsens (tm 28/3). Galerie 'Roelant' 11-17.30 uur: werken graficius Rob Clous (t/m 17/4). TERNEUZEN Hal stadhuis: werken Peter de Rijcke (Vm 16/3). VLISSINGEN Museum, 10-12 30 en 13.30-17 uur: 'Zicht op schrift', de ge schiedenis van het schrift en boekdruk kunst (tm 16/4). Zaal 'Bellamy 19'. 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Indianen', gouaches'collages van Jef Diederen <t m 18 3). Gevangentoren vanaf 17 uur: werken Wilfried van den Boom (tm 4/4). Galerie Marquis. 13.30-17.30. zon. 14-17 uur werken Joeren Henneman (tm 63) Reptielenzoo 'Iguana', 10-12.30 en 14- 17.)30 uur: expositie levende reptielen, amfibieën en insekten. YERSEKE Atelier Dam Twee. 10-18 uur: schaal- en schelpdieren en werken diverse kunstenaars. 1JZENDIJKE Museum, 10-12 en 13,30-17 uur: 'Stamboomonderzoek'. HULPCENTRA Nonrji- en .Midden-Zeeland - Goes, tel. 01100- 14444 (ook voor milieuklachtem Zeen u -sell-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance* Telefonische hulpdienst Zeeland, lel 01180- 15551. dag cn nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251. van 10.00-24.00 uur - weekends van 20 00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf* Zeeland, tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel. 070-600555. Te bereiken op kanloordagen van 12-17 uur. Surfwedstrijd Veerse Meer VEERE De Middelburgse windsurf- vereniging 'Zuid-West zeven' hield haar eerste surfwedstrijd op het Veerse Meer. Ongeveer 45 surfers namen hier aan deel Deze wedstrijd weas voor de meeste deelnemers een uittesten van hun materiaal, voor de komende wed strijden landelijk en in de regio begin nen. Marcel van de Zwart won deze wedstrijd van 'Zuid-West zeven'. De uitslagen zijn als volgt 1 M v. d Zwart. 2 J. v. Laarhoven, 3 R. Doomakkers. 4 M van Muurs. 5 Van de Maden. 6 Ho Tan. 7 L. van de Maden. 8 D. Geel. 9 B Regeer. 10 E. de Jong. Bijeenkomst NCVB in Biggekerke BIGGEKERKE - De afdeling Bigge kerke van de NCVB houdt donderdag 17 maart een bijeenkomst in het dorps huis in Biggekerke. De vergadering be gint om 20.00 uur. Ds. Van Veelen ver telt dan over zijn reis door Turkije, geïl lustreerd met dia's. (van onze moderedactrice) VLISSINGEN De breimode stond maandagavond centraal tijdens de show van modehuis Eva Couture in Hotel Piccard in Vlissingen. Veel ge breide pullovers, gekenmerkt door hun ingebrcide geometrische vlakver deling, af cn toe wat appliques in de vorm van bloemen of hier en daar een kwastje. Ook diagonale strepen kwa men regelmatig terug. Een aparte combinatie bijvoorbeeld vormde een kimonachtig overslagjakje op heu plengte in een zwartrode schuine streep dat gedragen werd op een en- kellange katoenen bandplooibroek. Het jakje had een schuine voorslui ting. Voor de wat grotere maten waren er veel pakjes In wat rustiger tinten die klassieker van snit waren. Naast het klassieke en toch altijd elegante parel grijze mantelpakje was er ook een combinatie van alcantara. uitgevoerd in een zandkleur: de rechte rok had voor een loopplooi en werd gecombi neerd met een heuplang bloesorqasje. Voor het komende zomerseizoen waren er jonge soepelvallende jurkjes in vro lijke zonnige tinten. Zo werd een stra pless jurkje getoond in een paars/roze soepele dunne stof. De jurk werd ge- M'DDLLBURG - De braderie die 16,17 en 18 juni in Middelburg wordt gehou den. krijgt het thema 'Middelburg Folklorestad'. Onder deze noemer wil de organiserende stichting Middel burgse Braderiebelangen de folklore uit de hele provincie Zeeland in al zijn facetten samenbrengen. Een aantal groeperingen heeft zijn me dewerking aan de braderie in Middel burg inmiddels toegezegd Deze zijn on der anderen de ringrijdersvereniging. volksdansgroepen, beoefenaars van ou de ambachten, boogschietclubs. krul- bollers enzovoorts. Het publiek dat de braderie bezoekt kan aan al deze activi teiten deelnemen „Wij verwachten dat het voor dit jaar gekozen thema ook grote aantrek kingskracht zal hebben voor mensen buiten de regio Middelburg", schrijft Middelburgse Braderiebelangen in een toelichting. De organisatoren gaan ver der met: ..Gezien het feit. dat folkloristi sche activiteiten alleen geen braderie opleveren, zijn inmiddels alle winke liers en andere belanghebbenden op de hoogte gesteld van de plannen" Verder zijn de organisatoren van mening dat 'het al jaren hoge niveau van de Middel burgse braderie hoofdzakelijk te dan ken is aan de enthousiaste en verant woordelijke medewerking van de vele commerciële, maar ook ideele deelne- combineerd met een kort jasje, gemak kelijk om aan te schieten als het iets afkoelt. Bij de mode voor de wat jongere vrouw voerde de Louisiana- stijl de boventoon. Deze vernieuwde folklorestijl was te zien in een etagerok van donkerblauwe jeansstof met kope ren nestels, gecombineerd op een stro- kenbloes met wijde poffende mouwen De show werd gepresenteerd door Theo Sijthof. De kapsels van de man nequins werden verzorgd door kapsa lon Modem uit Vlissingen De bloem- versiering was van Bloemenhuis Min- nebreuker. Bij de brillenmode was als nieuwig heid de houten zonnebril: deze brillen met vrij grote monturen worden ge maakt uit ahorn-, pruime- of notehout en worden in laagjes in elkaar gezet. Een ander nieuwtje vormde de glas- bril met gefacetteerde randen en half ronde of driekantige glazen. Deze bril len waren van Hardv Optiek uit Vlis singen. In de pauze trad de formatie Cham pagne voor het voetlicht. B en w Vlissingen: geen bijdrage voor rekenmethode VLISSINGEN - B en w van Vlissingen willen geen medewerking verlenen aan de vervanging van de door de school van de Vlissingse Schoolvereni ging gebruikte rekenmethode. Het schoolbestuur wil uit onderwijskun dig oogpunt een nieuwe methode gaan toepassen, maar het college van b en w is van mening dat de huidige methode nog bruikbaar is. Het college wordt hierin gesteund door de inspecteur van het kleuter- en lager onderwijs. Het voorstel van b en w om de gevraagde medewerking te weigeren komt aan de orde tijdens de vergadering van de commissie onderwijs die vandaag, dinsdag, vanaf 19.30 uur wordt gehou den in het stadhuis. Volgens het schoolbestuur kleven aan de methode 'functioneel rekenen' prak tische en theoretische bezwaren en is vervanging daarom nodig. Volgens het college, b en w baseren die mening op rechterlijke uitspraken, is bij het verle nen van medewerking aan de aanschaf sprake van overschrijding van de nor male eisen. Bovendienzo stellen b en w in de toelichting bij het ontwerp-voor- stel, dient de methode als afgeschreven te beschouwen. In de jaarlijkse vergoe ding per leerling die de school krijgt is een bedrag opgenomen voor vervan ging van lesmateriaal, zodat voor de vervanging al geld beschikbaar is ge steld. De commissie onderwijs behandelt ver der een ontwerp-voorstel van b en w met betrekking tot de datum van in werkingtreding van de verordening Middelbaar Dienstverleningsen Ge- zondheidsonderwijs (MDGO). Vorig jaar besloot de raad de verordening in werking te laten treden één jaar voor de datum van de invoering van de wet. Die datum is inmiddels vastgesteld op 1 au gustus 1984. B en w stellen nu voor de verordening op die dag in werking te laten treden. Op dezelfde datum moet de nieuwe scholengemeenschap van start gaan. Bedrijfsvolleybal MIDDELBURG - De koploper in de eerste klas heren van de Middelburgse bedrijfsvolleybalcompetitie. ZPM, is nog steeds ongeslagen. Ditmaal werd een 3-0 overwinning behaald op Wel- linge. Hoechts I zegevierde eveneens met 3-0 over Provincie I. De uitslagen zijn heren le klas. Hoecht I - Provincie 1 3-0. Weliinge - ZOM 0-3. Total I- Gemeente Middelburg 1-2: 2e klas. Seroos- kerke - VPS 3-0. Smash - PGV 1-3, PZC - Middelburg Zuid 3-0.3e klas Mask - SV Duo 3-1. Pedac - Dauwendaeie 3-1. Hoechst n - LW 2-0. Gemeente Middelburg - Premier 0- 3.4e klas Jong Ambon - Maco II1-2. Amor II - 't Zand II1-3, Waayenburgh - Blauw Wit n 0-3. 5e klas Oostkapelle n - Total n 1-2, Oostkapelle I - Tamse 2-0, Klarenbeek - Pro vincie II 0-3 Dames. 1ste klas Zonneveld - Jong Ambon 0-3, Waayenburgh - PZEM, 't Zand - Middelburg Zuid 2-1. Scheldemond - Buromat 3-12e klas Jong Ambon II - MPSO 2-1 Buromat II7 Dauwendaeie 0-3. SV Duo - LW 2-2. Serooskerke II - Koper Galjoen 0-3. Het wedstrijdprogramma voor dinsdag avond is 19 00uur WBVM- MacoII. VPS II- Weliinge II. RWS - VPS H. SV Duo - Pedac. Buromat II - LW. 't Zand I - Jong Ambon I. 20 00 uur t Zand I - Blauw Wit I. PGV H - VC Leynse. Ruyterschool - Weliinge II. ZPM - Young Boys: Pedac - MPSO. Astrow - PZEM21 00 uur Amor I - Maco I. Seroosker ke II - Delta Dienst. Mammoeters- Dauwen daeie. Mask II - Total II. 'tZand II- Weliinge. Provincie - Serooskerke I. 22.00 uur: Brand weer- Delta Bouw II, MPSO - Astrow. Para dijs - Delta Bouw I. Jong Ambon - 't Zand II. SV Duo - Dauwendaeie. Zonneveld - Middel burg Zuid. Collecte KOUDEKERKE - De opbrengst van de collecte van het Nationaal Rheuma- fonds in Koudekerke is 2.072,15. Eén van de afbeeldingen in het fotoboek over Vlissingen. Deze dateert van 1910 en geeft een blik op de Pottenkade. met op de voorgrond het kleine droogdok van 'De Schelde' De rk Sint-Jacobuskerk (ongeveer in het midden) werd in 193S gesloopt. VLISSINGEN - De Vlissinger Jac. Schoenmaker heeft een fotoboek over Vlissingen samengesteld met als ondertitel 'Veranderd Gezicht 1900-1982'. Met vele foto's van vroe ger en nu schetst hij de veranderin gen die zich in de afgelopen tachtig jaar hebben voorgedaan in deze Scheldestad en die het karakteris tieke stadsbeeld op vele plaatsen in grijpend hebben gewijzigd. Vooral de oudere foto's nemen een belangrijke plaats in het boek in en zijn vaak van verrassend goede kwa liteit. Helaas kan dat niet altijd wor den gezegd van de recente foto's, die het huidige stadsbeeld tonen. Ook de tekst, die beperkt blijft tot bijschrif ten. is niet altijd even duidelijk en volledig. Het boek heeft echter ook niet de pretentie een wetenschappe lijk verantwoorde geschiedschrij ving van Vlissingen te zijn, maar wel een kijkboek, waarmee vooral herin neringen aan het oude Vlissingen kunnen worden opgehaald. Het boek is samengesteld door een Vlissinger met hart voor zijn stad. Bij zijn selectie hebben vooral de oudere foto's uit de periode van 1900 tot 1920 een belangrijke plaats ingenomen. Hij is er daarbij in geslaagd een groot aantal exemplaren te bemachtigen van goede kwaliteit en die toch nog niet eerder zijn gepubliceerd. Het boek bevat dan ook tal van verrassin gen voor oudere Vhssingers. die veel onderwerpen zullen herkennen. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van oude ansichten. Schoenmaker heeft verder aandacht besteed aan de verschillende oorzaken voor de veranderingen in het stadsbeeld en toont die ook m beeld, zoals de stormvloeden van maart 1906 en fe bruari 1953. de bombardementen die Vlissingen tijdens de Tweede Wereld oorlog hebben geteisterd, maar ook de modernisering, ofwel 'kaalslag' zo als de samensteller zelf zegt in zijn voorwoord en die de stad naar zijn mening beslist geen goed heeft ge daan. De samensteller maakt in het voorwoord zijn excuses, omdat hij niet in staat was foto's te maken van plekjes, die naderhand zijn 'ingelijfd' bij 'De Schelde'. „Zij waren onbereik baar. om vanuit dezelfde ooghoek als destijds gefotografeerd te worden", verontschuldigt hij zich. Dat excuus is zeer aanvaardbaar voor de omge ving van de huidige marinewerf, waarvoor toestemming moet worden verkregen om te fotograferen. Dit ex cuus gaat echter niet op voor andere gebieden in Vlissingen. die wel van uit dezelfde ooghoek kunnen worden gefotografeerd als vroeger is ge beurd. En dat is maar in beperkte mate het geval geweest. Dat is toch wel jammer, omdat anders een nog betere vergelijking tussen vroeger en nu mogelijk was geweest, waardoor de veranderingen nog scherper zou den zijn overgekomen. De grote hoe veelheid fotomateriaal is waarschijn lijk ook de reden, dat vele foto's op zeer klein formaat moesten worden afgedrukt Het fotoboek is uitgegeven bij Tech- nipress bv in Gronmgen en kost 27M gulden. JanJobse heeft geholpen met het maken van de recente foto 's Hans Tabbers. Zandkleurige, zijden-jersey japon met daarover heen een witte robe- manteau. Gebreide pullover met imjde i leermuis- mouw en bloemapplique gedragen op een enkellange pantalon van ruwe zijde. (Van onze moderedactrice) VLISSINGEN Veel draait bij Mai- son Bollen van Zwienen uit Vlissingen deze zomer om eerlijke, pure materia len. direct afkomstig van moeder na tuur. Katoen in allerlei soorten (ka toen met linnen, katoenen jersey) en linnen of zuiver zijde werden getoond in de nieuwste zomercollectie die dit modehuis haar clientele maandag avond voorschotelde in een goed be zette zaal van Maritiem Hotel Britan- Sportief sjiek of klassiek sjiek, maar vooral sjiek zijn de kleren die de eige naar. de heer Mabelis van Maison Bollen van Zwienen in huis heeft. En dat kan zijn voor jong gemodelleerde kleren, maar ook voor wat klassieker belijnde modellen, zo bewees de collec tie Donkerblauw in combinatie met een snuQe wit of rood was een veel geziene tint. maar daarnaast deden ook de actuele aardekleuren een goede duit in het modezakje. Van city-mode die sportief kan zijn tot zeer gedistin geerde tweedelige pakjes zoals japon met jasje was er in feite voor elk wat wils. »».c van uc unneur houdt kan kiezen uit een sjiek klassiek model met rechte rok en streng jasje. Wie het sportiever wil neemt een ongevoerde katoenen blazer met wat zwieriger rok. De japon kan bij Bollen van Zwienen een overhemdmodel zijn of een half- chemisiermodel. De taille wordt altijd geaccentueerd, de schouders zyn bij de vele kledingstukken verbreed, waar door de mouwen verzonken ingezet kunnen worden, een beeld dat we deze zomer zowel bij de japonnen en blouses als bij de mantels veelvuldig zien. Voor jonge modemoedige dames heeft de heer Mabélis gekozen voor de enkel broek in combinatie met de pullover met V-uitsnijding op de rug. maar even jong was bijvoorbeeld het zwart met rode jurkje dat in Charleston-stijl was gemaakt De Gigi-stijl was te zien in witgnjszwarte katoenen kleren met accenten als wit kraagje en witte man chetten Een kolletje hoort hier ook helemaal bij. De presentatie van deze prima ver zorgde show was in handen van Leni Liehtenveld. De Zeeuwse balletschool en het Trio L'Escaut Oriental vulden het programma aan. KLEINE VAART ANDREA SMITS 14 220 zo Sydney nr Ade laide. ANNA VERENA 12 100 w Texel nr Delfzijl. ANTARES 13 45 o Gibraltar nr Oran. ATLANTIC COAST 14 160 o Gibraltar nr Alexandne. ATLANTIC COMET 13 60 zw Colombo nr Rotterdam. BALTIC 13 100 no Tobruk nr Cardiff, BATAAFGRACHT 14 te Aqaba verw, BLOEMGRACHT 14 te Dram men verw, BREEHEES pass 14 Oostende nr Haugesund. BREEKANT 14 80 nw Finister- re nr Greenore. CARIBIC 14 480 zzw Receife nr Formia. CARL1NER 13 300 z Kp Verdi- sche eil. nr Tenenfe. CASABLANCA 13 550 ozo Bermuda nr Rotterdam. CELTIC 12 dw Dover nr Port Said. CLAUDIA SMITS 12 150 n Finisterre nr Avonmouth, CORNELIA 12 te Rotterdam. CORNELIS ZANEN 12 te Rotterdam. CORRIE BROERE 32 20 nw Cherbourg nr Antwerpen. COSMOS 12 te Rotterdam. DANIELLA 13 300 o Auckland nr Panama. DIANA V 12 te Rotterdam. DUTCH SPIRIT pass 13 Inner Dowsing nr Middlesborough. ELGER13 240o Socotra nr Yenbo. ELISABETH BROERE pass 13 Gr Yarmouth nr Antwerpen, EMMELY 13 rede Anaba. ENAK 13 te Rotterdam. ESBEEK 13 te Rotterdam, FAIRLIFT pass 12 Weser- loods nr Auckland. HEERENGRACHT 14 te La Coruna verw, JAN WILLEM 13 te Amster dam. JOINT FROST 13 340 wzw Dakar nr Las Palmas. KLIPPER 13 te Port Harcourt. LOOIERSGRACHT pass 12 VillanonrTene- rife. MAKIRI SMITS 12 50 n Dakar nr Soyo. MARE BONUM 12 60 Z Majorca. MARINUS SMITS 12 te Rotterdam. MARLEEN 12 300 n St. Helena nr Maladi. GROTE VAART ABIDA 13 te Cllftonpier. ACILA 14 vn Bahrein nr Mombasa. ACMAEA 14 te Port Victoria. ALAMAK 14 rede Alexandrie. AL- HENA 14 te Paranagua. AMSTELBRINK 11 vn Bahia Blanca nr Rio de Janeiro, ATLAN TIC CROWN 13 vn Le Havre nr Liverpool. BAARN 13 te Castries, BREDA 12 te Ant werpen. BRITSUM 13 70 ono Algiers nr Novorrossisk. BROERE AQUAMARINE pass 13 Texel nr Tairagona. CHEVRON THE HAGUE 12 t a. Le Havre. CINULIA 13 te Stanlow. COOLHAVEN 13 te Santos. CORAL RUBRUM 14 te Piraeus. DAPHNE 12 vn Mllfordhaven nr Hounds po int. DOC- KEXPRESS-10 13 vn Wuda nr Tsu. EEMS- BORG 12 vn Pitea nr Boulogne. FELANIA 13 vn Puerto la Cruz nr Guyama. FELIPES 14 te Vizagapatnam verwFOSSARIN'A pass 12 Las Palmas nr Rotterdam. FOSSA- RUS 12 vn Buenaventura nr Curacao. GAR DENIA pass 12 Cuba nr Miami. IBN AL KADI 12 vn Port Said nr TUburg. INCA 13 800 n Fortaleza nr Tenia. INCOTRANS SPIRIT 13 vn Le Havre nr Liverpool. KYUX 13 vn Cloghan Point nr Whitegate. LANAI13 130 nno Azoren nr Puerto Limon. LATIRUS 14 75 zo Kaapstad nr Mina al Fahal. NEDL- LOYD ADELAIDE 12 vn Dakar nr Free town. NEDLLOYD ALBANY 12 te Fiji. NEDLLOYD AMERSFOORT 12 vn Suraba- ja nr Djakarta. NEDLLOYD AUCKLAND 12 vn Hongkong nr Singapore. NEDLLOYD BAHREIN 13 te Aalborg. NEDLLOYD BANGKOK 13 te Singapore. NEDLLOYD BARCELONA 13 te Genua, NEDLLOYD COLOMBO 14 te Durban. NEDLLOYD DE- JIMA 13 vn Hamburg nr Bremerhaven. NEDLLOYD DELFT 13 te Djeddah, NEDL LOYD FLEVOLAND 13 te St. Maarten. NEDLLOYD FORCADOS 12 vn Lagos nr Cotonou. NEDLLOYD FREETOWN 14 te Rouen. NEDLLOYD FRESCO 13 te Shang hai, NEDLLOYD FUKUOKA 12 vn Bilbao nr San Juan, NEDLLOYD HOBART 14 te Singapore. NEDLLOYD HOLLAND IA 13 te Kingston. NEDLLOYD HONSHU 13 te Sin gapore, NEDLLOYD KINGSTON 13 te Ri- chardsbay, NEDLLOYD KOREA 13 te Duin kerken. NEDLLOYD LEUVE 12 vn Hong kong nr Yokohama, NEDLLOYD MANILLA 14 te Kaapstad. NEDLLOYD MOJI pass 12 Aden nr Mina Qaboos. NEDLLOYD NA PIER 13 vn Barbados nr Port of 8pain, NEDLLOYD NILE 13 vn Freetown nr Abid jan. NEDLLOYD ROTTERDAM 13 te Mar seille. NEDLLOYD ROUEN 14 te Dubai, NEDLLOYD WILLEMSKERK 13 te Paita. NISO 12 te Flotta, ONDINA 17 te Rotterdam verw POLYDORUS 12 rede Annaba. ROT TERDAM 13 te Piraeus. RUNBORG 14 te Methil. SAFOCEAN MILDURA 14 te Syd ney. SAVONIA 12 ta CagUan. VEENDAM 14 te Cozumel. VITREA 13 vn Ceuta nr Rotterdam. WIELDRECHT 13 ta Djakarta. WOENSDRECHT 12 vn Singapore nr Pe- nang. ZARIA 12 vn Port Blalr nr Mina al Fahal Groenten vei ling Barendrecht, 14 maart 1983. Aardappelenbinfj e 18-26. eigenheimer 37-43 Irene 27-30. andijvie A 2 16-2 58. B 1.76-1.91. knolselderij 10 st per bak 45-71.15 6-35. kool rapen 28-32, kroten 8-19, peterselie 59-1.18, prei kletnverpakklng 1 89, 2en 117-1.26. 3en 31-1.06. raapstelen 25-29. rabarber 1 94-2 48. selderij 11-56, spinazie 88-1 51. vleestomaten BB 34 60-35 20. B 29 20-30,00. uien bonken 41- 42, grof 17-32. middel 5-21. drieling 5, winter peen 12-20, witlof kleinverpakklng 2 80-3 60, kort 1 2.80-3.40. lang 1 3.00-3 30, kort 2 1.80- 2.70, lang 2 1.30-2.60, 3en 70-2.00. Veiling Bergen op Zoom Maandag 14 maart. Goudremetten 39-57: Winston 27-50, Melrose 39-49, rode kool 23-63; witte kool 38-49, boerekool 30-33. savooy 33- 36; kas-andljvie 2.50; rabarber 1.20-1.30; kas- spinazie 90-1.20, breekpeen 6-18. knolselder per stuk 21-22, knolselder per kilo 12; kroten 39: spruiten geschoond 80-1.30. spruiten on- geschoond 35-77. prei 28-64: sla 16-47; uien 13-49. geschoonde uien 43-47. radijs 50-61. schorseneren 10. bosselder 15-31. witlof 70- 2.70. Marktber. centr tuinb veil. Zeeland 14-3-83 te Goes. sla glas st. kl 1 0.21-0 42. boerenkool kl 2 0 33-0.40: radijs bos kl 1 0 84; spruiten on- gesch. kl 1 b 0 28 a 0 35-0.50 kl 2 e 1 55 d Oil ab 0 2! a 0.21witlof kl 1 b 1 00 a 2.60. prei kg kl 1 a 0 34-0.49: kl 2 b 0 28 a 050. rode kool kg kl 2 0 13; savooie kool geel kg kl 2 0.13; savooie kool groen kg kl 2 0 24-0 27. witte kool kl 2 2 00. aardappelen gt 0 15. bo 0.21. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam Datum 14-03-'83 Bintje 50 mm opw April: laten 19 80. bieden 19 60. slot 19 70 Novem ber laten 24 50. bieden 23 50. slot 24.00. Mei: laten 20 30. bieden 20.10. slot 20 30. Stem ming april kalm. november kalm, mei kalm. Openstaande posities: april plus 9 is gewor den 1398, november 189. mei plus 4 is geworden 1916 Omzet april 411 w 20x20.00. 1x19.90. 5x19 50. 15x19 70 Mei 58, hoogste prijs 20.80, laagste en laatste zaken 6x20.30. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam Datum 14-03-83. Bintje 35/50 mm opw April, laten 15 50, bieden 14.50. slot 15.00 Stemming; april kalm. Openstaande posi ties: april 160.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13