UlTtfffBN joosse 99- igs?r WALRAVEN BANDENSPECIALIST College Valkenisse wil ombouw lichtmasten VROOMS DREESMANN sassw^ schokdempers - accu's trekhaken - banden remmenservice enz. enz. mode B en w Valkenisse willen nieuwe regeling wegschap MODESHOW VROOMS DREESMANN 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSOAG 15 MAART 1983 VUOKKO MARIMEKKO Langeviele 69 Middelburg 01180-29523 BESPARING OP ENERGIEKOSTEN KOUDEKERKE - B en w van Valkenis se vragen de raad een krediet van 23.500 gulden voor de ombouw van lichtmasten in de gemeente. Hiermee wordt een hesparing in de energiekos ten bereikt van ruim 7700 gulden per jaar. Het voorstel van b en w komt aan de orde tijdens de vergadering van de .gemeenteraad in het gemeentehuis in Koudekerke. De vergadering begint donderdag 17 maart om 19.30 uur. Als het voorstel van b en w wordt aan genomen worden de ongeveer 440 licht masten in de gemeente voorzien van een spiegel in het verlichtingsarma tuur. Hieruit wordt dan één van de twee TL-buizen verwijderd. Door het spiege lend oppervlak aan te brengen wordt het verlies aan lichtsterkte vrijwel ge compenseerd. Het door de maatregel bereikte voordeel wordt de eerste vier jaar nog teniet gedaan door de kosten van de operatie, maar levert daarna jaarlijks een besparing op van 7770 gul den. B en w vragen de raad daarnaast een kreeiet van ruim 47. guldenvoordeu tvoering van hertaxaties ten behoeve van de heffing onroerend-goedbelas- ting. De gemeente Valkenisse verwacht ongeveer 350 bezwaarschriften tegen de reeds uitgevoerde taxaties. Hiervan zullen er ongeveer driehonderd op de zelfde waarde worden gehandhaafd, zo is de verwachting van b en w. Alleen voor deze categorie moet de gemeente de kosten van hertaxatie (100 gulden per geval) betalen. B en w gaan er ver der van uit dat in een aantal gevallen beroepsprocedures bij het gerechtshof zullen moeten worden gevoerd. De tota le kosten van hertaxaties en beroeps procedures schat het college op ruim 47.000 gulden De verkiezing van niet-raadsleden in de adviescommissie voor het welzijn tij dens de raadsvergadering van februari is voor het college aanleiding geweest meteen voorstel te komen tot wijziging van de verordeningen op de adviescom missies. Bij de stemming over enkele kandidaten in februari bracht een aan tal raadsleden blanco-stemmen 'uit, omdat zij zich niet konden verenigen met het feit dat de betreffende kandida ten niet-ingezetenen van de gemeente zijn. Het college stelt nu voor de veror deningen zodanig te wijzigen dat zoiets niet meer mogelijk is. De wijziging geldt alleen voor de commissies recreatie en welzijn. De commissie financiën be staat uitsluitend uit raadsleden, zodat metringezetenen daarin nooit een zetel kunnen bezetten. Tijdens de vergadering van donderdag 17 maart komen verder nog voorstellen aan de orde met betrekking tot het ver lenen van een krediet voor het inbinden van oude registers van de afdeling be volking. de plaatsing van een hek bij de begraafplaats in Biggekerke, een voor stel tot grondruil ten behoeve van het bedrijventerrein Karreveld in Koude kerke en de aankoop van een perceel grond in het bestemmingsplan Majoor- werf in Zoutelande. YVijkcomité in Vlissingen bijeen VLISSINGEN - Het wijkcomité Paau- wenburg in Vlissingen vergadert woensdag 16 maart om 20.00 uur in clubhuis De Paraplu. Er wordt onder meer gediscussieerd over het openbaar onderwijs in de wijk NCVB Serooskerke (W) SEROOSKERKE (W) Kandidaat R. J. Perk uit Serooskerke (Wi houdt morgen (woensdag) een lezing voor de afdeling Serooskerke (W) van de NCVB. Hij spreekt over het thema 'Bewust leven, bewust geloven'. De bijeenkomst be gint om kwart voor acht in dorpshuis De Zandput in Serooskerke (Wl. RAT FIATRit"10 FOFDFiestaJO ogtot.so zgg FORDEs«rt11OO0 16001 3sg I FORDTaunus nus6cy,f 3ga F0HU Zrnrd 1.6 literf2ZVr\ HONDA Acco'd itl98Q7 2gg complete montage, klaar terwijl U wacht! alles met 1 jaar garantie Edisonweg 15 Vlissingen. Tel. 01184-61108 (vanuit Vlissingen over de Keersluisbrug links bij de PZEM-centrale). FINSE japonnen - pakjes - jassen jacks - kielen lange japonnen - polo's T-shirts - badpakken sjaals - stoffen van paapje sieraden van brons en tin KOUDEKERKE - Het college van b en w van Valkenisse wil dat de gemeente raad akkoord gaat met een door de ge meente Vlissingen voorgestelde wijzi ging van de gemeenschappelijke rege ling Wegschap Walcheren. In januari van het vorig jaar besloot de raad de voorgestelde wijziging niet te steunen. Nu de gemeenteraad van Vlissingen heeft besloten uit de regeling te slap- Kledingbeurs Vrije School MIDDELBURG - In de Vrije School aan de W. Arondeusstraat in Middelburg wordt woensdag een kledingbeurs ge houden van 13 tot 15.30 uur. Er wordt kinderkleding te koop aangeboden tot de leeftijd van veertien jaar. De helft van de opbrengst is bestemd voor de school. De kledingstukken kunnen vandaag (dinsdag) worden ingeleverd 'tussen 14 45 en 16 uur en van 19 tot 20 uur. pen stelt het dagelijks bestuur van het wegschap de deelnemende gemeenten voor alsnog akkoord te gaan met de wijziging Het voorstel van b en w van Valkenisse komt aan de orde tijdens de vergadering van donderdag 17 maart, die om 19.30 uur begint in het ge meentehuis in Koudekerke. Informatieavond over kerk Oost- Europa in Aagtekerke AAGTEKERKE - De hervormde ge meente in Aagtekerke houdt woensdag een informatie-avond in gebouw Amici- tia. Vanaf half negen wordt een film ver toond. namelijk 'Verboden Levenste kens' van de Stichting 'Kruistochten'. Het is een documentaire over en van christenen in Rusland. Er wordt tevens een collecte gehouden, waarvan de op brengst is bestemd voor het werk in Oost-Europa. De gemeente Vlissingen stelt zich op het standpunt dat in feite teveel wordt bijgedragen in de kosten van het onder houd van wegen. Bij de berekening daarvan is uitgegaan van een gebied dat buiten de regeling valt (het Sloege- bied) en een gebied waar het wegschap geen taak heeft (gebied van Haven schap Vlissingen). Bovendien zijn bij de berekening van de weglengte wegen op genomen zonder lokale betekenis. Vlis singen wil de gemeenschappelijke rege ling op deze punten aangepast zien. Tot nu toe hebben de overige deelnemers zich daar tegen getoond. De raad van Vlissingen besloot daarom in december van het vorig jaar tot uittreding. Tij dens een vergadering van het algemeen bestuur van het wegschap liet de Mid delburgse wethouder H. Gillissen we len dat ook zijn gemeente uittreding uit de regeling overwoog. Een en ander is voor het dagelijks bestuur van het Wegschap Walcheren aanleiding ge weest de overige gemeenten te advise ren alsnog akkoord te gaan met de door Vlissingen voorgestelde wijziging. De wijziging betekent dat de andere gemeenten een hogere bijdrage moe ten gaan betalen, maar. zo tekent het college van Valkenisse bij het voorstel aan, „de verwachting is echter dat uit treding van Vlissingen voor de over blijvende deelnemers aanzienlijk ho gere financiële lasten met zich zal brengen"./ Oranjevereniging in Westkapelle /.oekt nieuwe bestuursleden WESTKAPELLE - De Oranjevereni ging in Westkapelle houdt woensdag 16 maart een ledenvergadering in het ge meentehuis Er is dringend behoefte aan uitbreiding van het thans uit zes leden tellende bestuur. Als uitbreiding niet mogelijk zou zijn. wordt opheffing van de vereniging overwogen. De verga dering begint om 19.30 uur brengen wij u weer in onze zaak, een sprankelende ladyspeaker: mevrouw Joosse-v. d. Water AANVANGSTIJDEN: 's morgens om 10.30 uur 's middags om Z uur 's avonds om 7«30 uur Duur van de shows plm. half uur Toegang gratis Iedere bezoeker ontvangt een leuke verrassing Vóór en na de shows wordt er normaal verkocht L Noordstraat 10-12. Middelburg Per boot, per bus of trein, laat de PZC uw reisgenoot zijn! GEMEENTE MARIEKERKE BEKENDMAKING HINDERWET Burgemeester en wethouders van Mariekerke maken ingevolge artikel 31 van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat zij onder voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, vergunning inge volge de hinderwet hebben verleend naar aanlei ding van de aanvragen van: 1. de firma Melse en Maljaars, Prelaatweg 60 te Aagtekerke, om een vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een loonbedrijf annex kraanverhuur, waarbij di verse elektromotoren, een drietal ondergrond se dieselolieopslagen, een bestrijdingsmidde lenopslag. alsmede een mobiele flessenwagen met zuurstof, propaan- en acetyleengas gebe zigd zullen worden op een perceel aan de Prelaatweg 60 te Aagtekerke, kadastraal be kend gemeente Mariekerke. sectie H, nr. 675; 2. de maatschap Houmes Maljaars, p/a Ge- schiereweg 3 te Aagtekerke, om vergunning tot het oprichten, en in werking hebben van een drijfmestbassin op een perceel aan de Geschiereweg te Aagtekerke, kadastraal be kend gemeente Mariekerke, sectie G, nr. 260; 3. de heer F. Louws, Molenweg 7 te Mcliskerke om vergunning tot het uitbreiden van een bestaande agrarische inrichting met een ligbo- xenstai, waarin is-opgenomen een melkstal en een vloeibare mestopslag op een perceel aan de Molenweg 7 te Meliskerke, kadastraal bekend gemeente Mariekerke, sectie F, nr.. 584; 4. de heer H. Vader, Steengrachtsweg 5 te Grijpskerke, om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een propaangasin- stallatie voor huishoudelijk gebruik met een inhoud van 1600 liter op een perceel aan de Steengrachtsweg 5 te Grijpskerke, kadastraal bekend gemeente Mariekerke, sectie L, nr. 964; De beschikkingen waarbij de vergunningen zijn verleend en alle ter zake zijnde stukken liggeYi vanaf heden tot en met 13 april a.s. ter inzage, elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur op de gemeentesecretarie. Dorps straat 3 te Meliskerke en elke dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur ten huize van de gemeentesecreta ris, Burg. Huijsmanstraat 23, Meliskerke. Gedurende de hierboven vermelde termijn van terinzagelegging kan tegen deze beschikkingen beroep worden ingesteld door: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21, 22, 2e lid, van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bezwaren in te brengen. De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze da tum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de wet op de raad van state een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan hare majesteit de koningin en worden gezonden aan de Raad van State. Afdeling voor de geschillen van bestuur. Binnenhof 1, 2513 AA 's- Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzit ter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de raad van state. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voorts maken zij ingevolge artikel 24, lid 2, onder c van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend dat zij voornemens zijn, onder het stellen van voor schriften teneinde gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, vergunning te verlenen aan; aan de firma C. Minderhoud Zn.. Burg. Bosselaarstraat 22 te Aagtekerke, tot het oprichten en in werking hebben van een timmer werkplaats waarbij diverse elektromotoren gebe zigd zullen worden op een perceel gelegen aan de Burg Borsselaarstraat 22, Aagtekerke. kada straal bekend gemeente mariekerke, sectie I nr. 43. De ontwerp-beschikking, de aanvraag en de hierop betrekking hebbende bescheiden liggen vanaf heden tot het einde van de termijn waar binnen bezwaren kunnen worden ingediend te gen de ontwerp-beschikking ter inzage, elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur op de gemeentesecretarie. Dorpsstraat 3 te Meliskerke. Tot 29 maart a.s. ligt de ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en de verdere bescheiden eveneens ter inzage, elke dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur, ten huize van de gemeentesecretaris, Burg. Huijsmanstraat 23, Meliskerke. Schriftelij ke gemotiveerde bezwaren kunnen vanaf heden tot 29 maart a.s. bij hun college worden inge diend door de aanvrager, en een ieder die aan toont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, 2e lid van meergenoemde wet bezwaren in te dienen. Degene die een bezwaarschrift indient kan ver zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden ingediend. Mariekerke. 15 maart 1983 Burgemeester en wethouders van Mariekerke. De burgemeester mr. B J van Put ten De secretaris, J. J. Engelvaart. Keurslager Schouwenaar zegtkwaliteit staat hoog bij ons in het vaandel! Of het nu gaat om gewoon gehakt, rundergehakt Qf varkensgehakt, kwaliteit is het belangrijkste. Laat u niet verleiden door een zacht prijsje. Maar al te vaak loopt het uit op een grote teleurstelling. Uw dure gulden verdient kwaliteit van Keursl. Schouwenaar! DINSDAG VERSE WORSTDAG! 500 gr. echte Zeeuwse4.90 250 gr. varkenspoulet2.90 150 gr. boterhamworst1.50 Heerlijke verse snert! WOENSDAG GEHAKTDAG! 500 gr. vleesgehakt5.40 500 gr. nasi - bami3.60 150 gr. berliner1.50 cup boerenhoofdkaas1.80 DONDERDAG SLA VINKENDAG! VRIJDAG KARBONADEDAG! 5 st. halen. 4 betalen 500 gr. lekkere magere4.70 250 gr. boerenleverworst3.25 250 gr. rundgehakt3.90 150 gr. gek: ontbijtspek1.80 4 st. vleeskroketten.2.20 VRIJDAG EN ZATERDAG! 500 gr. mooie ribkarbonade 100 gr. vers gekookt pekelvlees 100 gr. vers gekookte lever 150 gr. frisse sellerysalade ZATERDAG BIEFSTUKDAG! 200 gr. botermalse limousin biefstuk7.00 'n kennismakingsprijs: voor niet kenners. 150 gr. zelfgemaakte boerenham... en heerlijk2.70 WIE KIESKEURIG KIEST, KIEST KEURSLAGER SCHOUWENAAR in het Bellamypark, Vlissingen Modern - pittig - fris - hygiënisch Alleen deze week 'n huis? de krant helpt u op weg Exclusief Gekleed 3-Delig suëdine ensemble Rok en jasje in uni grijs, blauw of groen suèdine. Blouse in een kombi-, nerend streepdessin. Een kombinatie van werkelijke klasse. Maten 40-48. Van 130.- voor Vendor is Vroom 8, Dreesmanns exclusieve merk. Elegante foundation van beste kwaliteit En tóch voor aantrekkelijke prijzen! Zoals deze elastische bh met een originele vlinder- applikatie tussen de naadloze cups. Kijk eens naar die prijs: u schatte 'm beslist duurder! Naadloze elastische bh. Wit en huidkleur. Maten A 70 t/m 80 en B 70 t/m 80. ^knir Ter introduktie 1'^ van 14.75 voor

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12