PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Deetman krijgt de meerderheid PZC De jeugdlonen zakken Snuffelt U ook al tussen de Kleintjes? Kamerleden voortaan goedkoop de lucht in GYMNASTIEKLES BLIJFT vandvag Bom ontploft in New Delhi Aap uit de mouw Zonnig Droog weer met zonnige perioden. Mlddagtemperatuur ongeveer 11 gra- Matige zuidwesten wind. 226e jaargang no. 57 Woensdag 9 maart 1983 DEN HAAG (ANP) Tweede kamerleden zullen voortaan bij intercontinentale vluchten voortaan niet meer in de royal class reizen, maar in de veel goedkopere economy class. De kamer ivil dit doen om op het reisbudget van de kamer te kunnen besparen zonder dat dat ten koste moet gaan van het reisprogramma. Dat heeft de kamer dinsdag met algemene stemmen uitgesproken door het aannemen van een motie van deze strekking van CDA, PvdA en VVD. De kamerleden vinden overigens wel dat ook ambtenaren die een intercontinentale vlucht maken per economy class moeten reizen. Minister Deelman dinsdag in de twee de kamer. (Van onze parlementaire redactiei DEN HAAG - De regeringspartijen uit de Tweede Kamer hebben minister Deetman (onderwijs) dinsdag het groene licht gegeven voor het merendeel van de door hem voorgestelde bezuinigin gen. Kritiek was er van de kant van het CDA op het gebrek aan onderbouwing van de bezuinigingen. Positief oordeelden CDA en WD over de loyale manier waarop deze minister het regeer akkoord aan het uitvoeren is. tijen nit de Tweede Kamer een warm onthaal. In een motie vragen VVD en CDA aan de minister om de beperking van de vergoedingen voor het vervoer van de kinderen die gebruik maken van dit onderwijs ongedaan te maken. De PvdA gaat veel verder in de bezwa ren tegen de voor deze sector voorge stelde maatregelen. Door middel van een aantal amendementen maakte de ze partij duidelijk dat naar haar mening het buitengewoon onderwijs onevenre dig zwaar getroffen wordt. Kort werd door CDA en WD ingegaan op de manier waarop in het land gepro testeerd was tegen de door Deetman PvdA, CDA en WD hebben voorts, in afzonderlijke moties, de minister ge vraagd snel te komen met de resultaten van het onderzoek naar de extra-kosten van het verzuilde onderwijssysteem. Het CDA wil de resultaten „zo spoedig mogelijk" hebben, de WD „vóór 1 ja nuari 1984" en de PvdA „tijdig voor de indiening van de begroting 1984". Onverwacht was de vrij Felle uitval van het CDA naar het gebrek aan visie achter de bezuinigingsvoorstellen van Deetman. „De kern van ons bezwaar", aldus mevrouw Kraaijcveld-Wouters (CDA), „zit in de wijze waarop de om buigingen bijeen worden geschraapt en zonder samenhang en gedegen on derbouwing worden gepresenteerd. Ombuigen zonder plan, dat kan niet langer". Volgens mevrouw Kraaijeveld-Wouters is het noodzakelijk dat minister Deet man nog voor de begroting 1984 komt met een beleidsnotitie over de meeija- renaeppak vor de bezuinigingen in het onderwijs. De onderwijsbonden zullen bij het ontwikkelen van de meerjare- naanpak betrokken moeten worden. PvdA PvdA-woordvoerder Konings noemde de voorstellen van Deetman „ondoor dacht" en „te hooi en te gras bij elkaar gekrabbeld onder druk van een onder- wijs-onvriendelijk kabinet". Vanuit onderwijsbelangen zijn de voorstellen volgens Konings onaanvaardbaar en hij voegde daaraan toe: „ik kan me niet voorstellen dat een partij met enig ver antwoordelijkheidsgevoel voor onder wijs hiermee in kan stemmen". Ook WD-woordvoerder Franssen eiste van de minister dat hij tijdens het debat over de onderwijsbegroting „helder naar voren zou brengen hoe het kabinet aankijkt tegen de vormgeving van het onderwijsbeleid in de toekomst". Hij vroeg de minister om de „contouren van een sober onderwijsbeleid De bezuinigingen die minister Deet man wilde treffen in het buitengewoon onderwijs vonden bij geen van de par- Cruijff weg? De toekomst van Johan Cruijff bij Ajax blijft onzeker. (PAGINA 17) Shocktherapie Het jongste rapport van Amnesty International over de Sowjet-Unie meldt dat nog steeds een groot aan tal dissidenten wordt gestraft door opneming in een psychiatrische in richting. (PAGINA 5). Enquête RSV Nu ook de VVD geen bezwaren meer heeft, lijkt een parlementaire enquête over de toekomst van Rijn- Schelde-Vêrolme vrijwel zeker. (PAGINA 11) Radio en televisie: 2. Binnen- en buitenland: 3 en 5. Financiën, economie: 7. Provincie: 9, 11, 13 en 15. Sport: 17. Ongeveer tweeduizend scholieren van het voortgezet onderwijs in Den Haag. Amsterdam en Delft hebben dinsdagmiddag geprotesteerd op het Binnenhof. voorgestelde bezuinigingen. De kamer leden Van Baars (CDA) en Evenhuis (WD) hadden vooral bezwaar tegen de manier waarop in sommige gevallen jonge leerlingen ingeschakeld werden bij de acties tegen de bezuinigingen. De bezuinigingen op de vervoerskosten van het buitengewoon onderwijs gaan door, maar zullen op een andere, min der algemene manier gerealiseerd wor den. De gymnastieklessen in de hogere klassen van het voortgezet onderwijs blijven bestaan. Scholen zullen de vol ledige vergoeding ontvangen voor leer lingen die hun eindexamen overdoen. Voorts zal het collegegeld voor studen ten in het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs met de helft minder verhoogd worden dan Deetman aan vankelijk van plan was. Dit alles zal onder andere gerealiseerd kunnen worden door de groepen in het voort gezet onderwijs met zes procent te ver hogen. Minister Deetman reageert vandaag op de op- en aanmerkingen die de fracties gemaakt hebben bij zijn begroting. DEN HAAG (ANP) In Den Haag en Amsterdam zijn dinsdag de grootste protestdemonstraties gehouden tegen de onderwijs plannen van minister Deetman. In de hoofdstad ging dat onder het motto 'Deetman-tweedaagse,. De acties waren georgani seerd door de ABOP. Naar schatting 5.000 leerlingen en leerkrachten namen deel aan een 'educatieve tocht,. Naast de educatieve tocht vond nog van de academie van lichamelijke een demonstratie plaats van ongeveer opvoeding een ludieke demonstratie 500 leerlingen en onderwijzers in Am- op het Beursplein tegen de plannen de sterdam-noord en hielden studenten gymnastieklessen voor oudere leerlin- gen te beperken. Ook in Den Haag NEW DELHI (RTR/UPL'DPA) In een ondergronds winkelcentrum in het hart van New Delhi is dinsdag een bom ontploft. Dit heeft de politie van de Indiase hoofdstad meegedeeld. Het winkelcentrum ligt vier km van de plaats waar deze week de staatshoof den van de niet-gebonden landen bijeenkomen. Zeven mensen werden bij de ontplof fing gewond. Een woordvoerder van de poltie zei dat een andere, zeer slecht gemaakte bom is gevonden op het dak van het complex winkels, dat in New Delhi's voornaamste winkelwijk ligt. Bij de plaats van de ontploffing trof de politie pamfletten aan. blijkbaar af komstig van een groepering van Sikh studenten. Dit heeft een Indiase func tionaris in New Delhi meegedeeld. Javier Perez de Cuellar, secretaris generaal van de Verenigde Naties heeft gezegd dat er vooruitzicht be staat op een akkoord tussen Pakistan en Afhanistan. Hij zei dit dinsdag in een rede tot dc topconferentie van niet-gebonden landen. Irak heeft de uitzetting van Iran geëist uit de beweging van niet-gebonden landen wegens wat het noemt „schen ding van de basis-beginselen" van de organisatie. In een ontwerpresolutie die maandagavond werd ingediend bij de politieke commissie van de topcon ferentie beschuldigde Bagdad Iran ervan begonnen te zijn met de oorlog tussen de twee landen die tot nog toe aan naar schatting 200.000 mensen het leven kogtte. •Acties bij het onderwijs in Zeeland: PZC, pagina 9. voornemen de klassen groter te maken de voornaamste onderwerpen in de protestdemonstraties tegen Deetman. De grootste actie werd georganiseerd door leerlingen van het voortgezet onderwijs. Dat leverde een demonstra tie op van een kleine 4.000 scholieren, die vervolgens naar het Binnenhof trokken en daar een petitie overhan digden aan kamervoorzitter Dolman. Bij de aanvang van de behandeling van de bezuinigsvoorstellen van Deetman in de tweede kamer betrokken leden van alle grote onderwijsorganisaties een stille wacht op het binnenhof met de bedoeling deze vol te houden tot het eind van de debatten over de onder wijsbegroting. Behalve in Den Haag en Amsterdam vonden ook elders in het land acties plaats. In Rotterdam bijvoorbeeld werd op 54 scholen alternatief les gegeven. In de gemeente Zaanstad bezetten ouders twintig openbare kleur- en lagere scholen. Bezettingen van scholen waren er verder in onder meer Wormerveer en Opsterland. Ontploffing Twee personen zijn dinsdagnacht in Marseille gedood toen een ontploffing plaatsvond in hun auto., Dat heeft de Franse politie bekendgemaakt. De auto bevond zich in de buurt van de synagoge van Marseille. De omgekomen personen wilden vol gens betrouwbare bronnen waarschijn lijk een aanslag plegen op de synagoge. Zij zouden het slachtoffer zijn gewor den van een bom die in de auto werd meegevoerd. (Van onze redactie economie) DEN HAAG - De minimum jeugdlonen gaan per 1 juli met gemiddeld 10 procent verder omlaag. Tegelijkertijd zullen daarmee ook de wedden van dienstplichtigen worden ver laagd en gaan de bijstandsuit keringen van werkloze jonge ren met eenzelfde percentage omlaag. De daardoor vrijko mende gelden moeten worden gebruikt voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Dit blijkt uit een adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid van minister De Koning van sociale zaken In de brief aan de Stichting van de Ar beid zegt de minister dat de hoogte van het jeugdloon een factor van belang is voor de arbeidsmarktpositie van de jongeren. „Gezien de uiterst zorgwek kende ontwikkeling van de werkloos heid. met name van jongeren, acht het kabinet het wenselijk en noodzakelijk ook het instrument van een verlaging van de jeugdlonen in te zetten binnen De minimumjeugdlonen - De huidige en de nieuwe - volgens dc plannen van minister De Koning: Leeftijd: huidig voorstel 23 jaar en ouder 2048,80 f 2048,80 22jaar f 1843.90 ƒ1741.48 21 jaar 1639.00 1485.38 20 jaar 1434,20 1260.01 19jaar 1229.30 1075.62 18jaar 1075,60 932.20 17jaar 922,00 809.28 16jaar 819,50 706,84 15jaar 717,10 614.64 een samenspel van maatregelen die ge richt zijn op vermindering van de werk loosheid". schijft de minister. De minister meent dat verlaging van het jeugdloon in het bijzonder van be tekenis is voor het midden- en kleinbe drijf. waar de meeste jongeren werk zaam zijn. Door verlaging van de jeugdlonen krijgen deze bedrijven middelen vrij om extra jongeren aan het werk te zetten. Door de voorgenomen maatregel denkt de minister dat de cao-onderhande laars het eens kunnen worden over ver laging van de cao-lonen voor jongeren die iets hoger liggen dan het wettelijk minimumjeugdloon Dat kan volgens de minister ook bijdragen tot een gun stig effect op de werkgelegenheid voor jongeren. Ook heeft de maatregel invloed op de sociale uitkeringen voor jongeren, op de wedden van dienstplichtigen en op de uitkeringen aan jeugdige werklozen. ROTTERDAM De door omstanders gewaarschuwde politieagenten wisten geen raad met de op de Bergweg in Rotterdam aan een paal vastgebonden aap Chefs werden er bij geroepen, overleg gepleegd, maar uiteindelijk kwam de aap uit de mouw. In een nabijgelegen cafe vertoefde de eigenaar van de aap, één van de drie mensen die in Rotterdam vergunning hebben voor het over straat vervoeren van uitheemse diersoorten. Geen wisselgeld voor onderwijs TTet onderwijs staat op zijn Xiachterste benen bij de be- handeling van de begroting H van minister Deetman in de tweede kamer, deze week Be togingen, acties, halve en hele stakin gen en een als massaal aangekondigde demonstratie op het Binnenhof in Den Haag gameren het kamerdebat. Het protest is heftig en vol van verontwaar diging. Begrijpelijk, want er staat veel op het spel én op losse schroeven in de bezuinigingsoperatie van de bewinds man. En de effecten van de beslissingen daarover in het parlement, in het ver lengde van het regeerakkoord tussen CDA en WD, zullen in de komende ja ren voelbaar worden. Na de kortingen op de salarissen, die eind vorig jaar wer den doorgevoerd, zijn ditmaal vooral de arbeidsplaatsen in het geding Waar schijnlijk op geen ander departement weegt juist een forse bezuiniging zo zwaar door in de post salarissen ien dus arbeidsplaatsen) als in het onderwijs. En dat is ook de reden dat Deetman en met hem noodgedwongen ook velen van zijn critici) nog nauwelijks kansen zien om elders een wezenlijke besparing op de uitgaven te bereiken. Met als di rect gevolg dat de voorgestelde maatre gelen zo schrijnend en frustrerend over komen en als 'regelrechte afbraakpoli- tiek' en 'kwaliteits-ondermijnend voor 'het onderwijs' worden bestempeld. In de periode van het groeiend verzet tegen het onvermijdelijke gegeven dat bezuinigingen in het onderwijs tot grootscheeps verlies aan arbeidsplaat sen moet leiden is koortsachtig gezocht naar hoeken en gaten waar op andere manier miljoenen zouden kunnen wor den bijeengeharkt. Dat is de afgelopen maanden gebeurd binnen het departe ment van onderwijs, de vakbeweging heeft zich die moeite getroost, in het onderwijsveld zijn daartoe pogingen ondernomen. Maar het resultaat van zo'n speurtocht naar alternatieven voor besparingen was en bleef uiterst pover. In de eerste ronde van het kamerdebat, gisteren, heeft de kamer de plannen van Deetman óók op onderdelen onder vuur genomen en vastgesteld dat het 'anders' moest. De oppositie veegde daarbij de hele ingreep als 'ondoor dacht', 'onderwijs-onvriendelijk' en 'hap-snap' van tafel. De regeringspartij en verweten Deetman gebrek aan plan matige aanpak en gemis aan samen hang, maar het ziet ernaar uit dat CDA en WD de omvang van de bezuinigin gen op onderwijs toch heel duidelijk in tact willen houden. En dat betekent dat er in de komende twee dagen nog een stevig parlementair gevecht zal worden geleverd over verschuivingen van veel bekritiseerde knelpunten naar plekken waar de bezuinigingen wat minder hard zullen aankomen. Aan het wezen van de ingreep zelf zal het weinig veranderen Het wisselgeld is er eigenlijk helemaal niet. Het vreemde bij alle rumoer over de bezuinigingen op het onderwijs en bij alle ongerustheid over het verlies aan arbeidsplaatsen in deze sector is trouwens dat er zo weinig helder zich t ls op het geheel van de financiering. En dus ook op mogelijkheden om daarin fundamentele verbeteringen te bren gen. Minister Deetman levert dat niet en schuift de bewijsvoering soms wat erg gemakkelijk naar anderen. Zun cri tici leveren het evenmin. En zo beweegt de hele discussie zich in een sfeer van algemene stellingen en Weinig onder bouwde tegenargumenten. Dat betreft de ene keer de vraag of met de verklei ning van de klassen de kwaliteit van het onderwijs nu wezenlijk wordt aange tast of niet en waar in dat geval de grens ligt. Dat belemmert in een ander geval het antwoord op de vraag van welke omvang de onevenwichtigheden zyn als het gaat om de kosten die aan de verzuiling van het onderwijs worden toegeschreven. Terecht oefent de twee de kamer pressie uit op de minister om over dit soort zaken met meer duidelijk heid te komen. Het gevaar is namelijk groot dat er - zonder nadere bewijsvoe ring-een soort van mythevorming ont staat En daarmee is het onderwijs in geen enkel opzicht gediend. In het ge val van de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs ging het de laatste week al aardig de richt ing van de versimpeling op, die voet gaf aan het opnieuw aanwakkeren van de 60 jaar terug afgesloten schoolstrijd in Ne derland. Wie het onderwijsveld een beetje van nabij kent weet dat er prak tijkgevallen zijn waarin het stelsel van de financiële gelijkstelling tot volstrekt overbodige kosten aanleiding geeft. Waar het om gaat is dat het in kwesties als deze niet bij gissingen of aanwijzin gen blijft, maar dat er cijfers op tafel komen. Een discussie over zoiets ingrij pends als de financiering van het onder wijs nu en in de toekomst behoort niet langs de kern van het probleem heen te gaan. Deze week is vooral de tweede kamer aan zichzelf verplicht daan-oor te zorgen. vdM Leerlingenaantal Steekproeven naar het aantal leerlingen in het lager en kleuteronderwijs door de onderwijs inspectie hebben tot dusver 1.5 tot minder dan vijf procent gevallen van fraude met het leerlingenaantal opge leverd. In 1980 werden vijf van de 340 scholen uit de steekproef betrapt op een te hoge opgave van het leerlingenaantal In 1981 waren dat er twintig van de 902 en vorig jaar 33 van de 641. In alle gevallen waarin op grond van de te hoge opgave ten onrechte personeel was aangesteld werd de rijksvergoe ding voor dat personeel niet verleend.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1