ampeerboeren voelen zich buitenspel gezet Ombuigingsoperatie Ylissingen 2,5 min Nieuwe bergingspoging Panamees vrachtschip WISSEL BEVELANDER WISSEL SCHOUWEN PZC NIET IN OVERLEG WILD KAMPEREN fRIJDAG 4 MAART 1983 streek IELISKERKE- Met verbazing en misnoegen hebben de Stichting Vrije Recreatie, die het kampe en bij de boer voorstaat en de Vereniging voor kamperen bij de boer op Walcheren (Vekabo) ennis genomen van het feit dat zij niet zijn betrokken bij het provinciaal overleg om chaotische aferelen zoals die zich vorig jaar onder meer rond Pinksteren in Zeeland voordeden te kunnen foorkomen. ■en gehoor van massaal opgeko- ien Vekabo-leden had voorzitter Wim «n den Berg van de Stichting Vrije Re- reatie gepleit voor het vormen van een irovinciaal overleg om de komende zo- ïer de te verwachten invasie van kam- erende vrijetijdsvierders goed te kun- opvangen. ilj bleek echter een reeds geopende eur te hebben ingetrapt want vanuit t vergadering werd lakoniek door een /oordvoerder van de Provinciale Pla- lologische Dienst verkondigd, dat zo'n iverleg momenteel al functioneert. )aarin hebben zitting vertegenwoordi- ers van staatsbosbeheer, het open- aar ministerie, ppd. de organisatie van ecreatie-ondernemers in Zeeland (de lecroni, de provinciale vw, de vereni- ing van Nederlandse gemeenten in de- e provincie en het provinciaal bestuur, iet is de taak van dit overleg orgaan om regels op te stellen om het zo krach- de kop opstekende wildkamperen toals dat zich vorige zomer manifes teerde tegen te gaan en het verwijzings- beleid naar zogenaamde overloopter reinen en op elkaar af te stemmen het vervolgingsbeleid van justitie bij over tredingen. Burgemeester Van Putten van Marie- kerke, die samen met andere collega's van recreatiegemeenten de bijeen komst in de verenigingsgebouw in Me- liskerke meemaakten, voegde daar la ter nog aan toe. dat ook een overlegor gaan van Walcherse gemeentebestuur ders zich thans buigt over de kampeer- problematiek. Vanuit deze werkgroep wordt binnenkort een plan gepresen teerd dat in werking zou kunnen treden als het straks uit de hand dreigt te lo pen. Voorzitter Van den Berg van de Stich ting Vrije Recreatie reageerde in scher pe bewoordingen op de constatering, dat er al sprake is van een provinciaal overleg tussen allerlei instanties. „Het lijkt wel een onderonsje om stilletjes zo'n overlegorgaan in het te roepen, waar blijven we nou met de wet open baarheid van bestuur". Voorzitter Lam- pert van de Vekabo (met 84 leden als kampeerboer) toonde zich bijzonder te leurgesteld „dat we er niet in gekend zijn en kennelijk niet mogen meedoen aan het overleg". Vanuit de zaal reageerde provinciaal vvv-directeur Jo de Regt daarop met de mededeling dat het bedrijfsleven al in het overlegorgaan Is vertegenwoordigd door de Recron en dat die ook opkomt voor de belangen van de kampeerboe- Beheerscommissie dorpshuis in Kortgene vergaderde jKORTGENE - De beheerscommissie ran het dorpshuis 'De Pompweie' in GCWCKtTSCJlUWd (Kortgene wil de mogelijkheden onder roken of de afdeling Kortgene van de Algemene Nederlandse Bond van Ou- ideren gebruik kan maken van het jdorpshuis voor soosmiddagen. In de gemeenteraad van komende donder dag zullen suggesties daaromtrent worden gedaan. De meerderheid van ide commissie voelde er evenwel niets (voor om op kosten van het dorpshuis kd biljart aan te schaffen. De commissie besloot verder, dat er jaarlijks een prioriteitenlijst moet wor den gemaakt van te vernieuwen of aan le schaffen zaken. Voorts zal worden on derzocht of het 5-jarig bestaan van het dorpshuis dit jaar moet worden ge vierd. Uitvoerig werd er gediscussieerd over het minder beschikbaar zijn van de ont moetingsruimte in het dorpshuis. Dit is geen besluit van de beheerscommissie - oet betekent immers derving van m- tomsten - maar van het onderwijzend personeel. Met het hoofd van de school hierover gesproken worden. De reeds in 1978 door het Anjerfonds toege legde 5000 gulden voor de toneelver- üchting is nog steeds niet ontvangen, maar het Anjerfonds heeft dit bedrag nu toch in het vooruitzicht gesteld. Tenslotte werd er nog gesproken over het opheffen van de felicitatiecommis- HEINKENSZAND - In de raadszaal van het splinternieuwe gemeentehuis van Borsele heeft M. Stci jn donderdag middag tijdens een hem aangeboden receptie afscheid genomen van het Borselse gemeentebestuur, de raad en van zijn collega's. Hij heeft per 3 februari zijn functie als combtabele van de gemeente Borsele na een 43-jarig dienstverband neerge legd. SteUn maakt gebruik van de VUT- regeling. Tijdens de bijeenkomst hiel den verscheidene mensen een toe spraak en de ambtenaar kreeg van alle kanten geschenken overhandigd. De scheidende functionaris is zijn carrière begonnen in 1939 bij de voormalige ge meente Ovezande. Na enkele promoties werd hij in 1970 geïnstalleerd als chef van de afdeling financien, een functie die hij tot aan zijn pensionering be kleedde. BROUWERSHAVEN Tonnenmaga- ajn, 20 uur: 'De hoogstmerkwaardige gedaanteverwisseling van Gregor Samsa' door Jules Croiset. GOES Prins van Oranje, 20.15 uur: 'Die Geisha' door Goese Operettever eniging, HULST Den Dullaert, 19.30 uur: concert leerlingen muziekschool. St. Liduinaziekenhuis, 20-21 uur: uitzen ding radio Nightingale. MIDDELBURG American, 22.00 uur: Film '200 Motels'. SAS VAN GENT Vlaanderenhal. 20 uur: optreden popgroepen 'Powerplay' en 'Vitesse'. VLISSINGEN Vestzaktheater, 20.30 uur: Sugar Spice' door de Nieuwe Komedie The Flying Dutchman, 21 uur: optreden Hot Club. WATERLANDKERKJE Dorpshuis. 1930 uur: 't is je vaders hobby' door toneelgroep 'De Waterlanders'. WESTKAPELLE De Hooizolder, 23.30 uur: optreden groep 'Babe'. ZIERIKZEE Rodekruisziekenhuis, 15.45-16.45 uur: uitzending Nomen Nes- cio. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Roxy I. 21.15 uur: De zwarte ruiter. 16 jr.: 23.30 uur: Open en bloot, 18 jr Roxy II. 21.30 uur Piranha II. 12 jr. Cinem'Actueel I, 19 en 21.30 uur: Annie, a.l. Cinem'Actueel II, 21.30 uur: Polter geist, 12 jr.. 19 uur: Als je begrijpt wat ik bedoel, a.l. Cinem'Actueel Hl. 19 en 21.30 uur: ET. a l. GOES Grand. 20 uur: Annie, a.l.: 23 uur: Meisjes om van te smullen, 18 jr HULST De Koning van Engeland. 19.15 er^ 21.30 uur: De zwarte ruiter. 16 jr; 19.15 en 21.30 uur: Annie, a.l.; 19.15 uur: Veel liefs uit Moskou, a.l.; 19.15 en 2130 uur: Cat people, 16 jr.; 21.30 uur: Love Hotel. 18 jr. MIDDELBURG City, 19 uur: De zwarte ruiter, 16 jr.: 21.30 uur: Meisjes die mannen in de hand houden. 18 jr. OOSTBURG Ledel. 20 uur: De zwarte ruiter, a.l. TERNEUZEN Luxor. 19.30 en 21.45 uur: Annie, a.1.; 19.30 en 21.45 uur: De zwarte ruiter, a.l. VLISSINGEN Alhambra I, 20 uur: Ais je begrijpt wat ik bedoel, a.l.; 23 uur: Proefkonijntjes voor sexplezier, 18 Alhambra II. 20 uur: Poltergeist. 16 jr.: uur: Sleeper, 12 jr. TENTOONSTELLINGEN AXEL Kindergalerij Bellemans. 10- 18 uur: Illustraties uit kinderboeken van Joop Bertram (t/m 8//3). BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, 14-17 uur: werken George Minne (fm 16/4) BRUINISSE Visserij- en oorlogsmu seum geopend van 14-16 uur. DOMBURG Biologisch Museum, 10-17 uur: 'De Natuur in Zeeland'. GOES Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: Aanwinsten 1982' (t/m 26/3) HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: oude landbouwwerktui gen. MIDDELBURG Zeeuws Kunste naarscentrum. 13.30-17.30 en 19-21 uur: werken Peter Rosier (t/m 10/3); Am bachtencentrum Demerary, 9-17 uur: diverse ambachten en exposities: Zeeuws Museum. 10-17 uur: werken Marinus van Dijke (tm 22'3); St. Janstraat 41.14-17 uur: touwplastieken van Anneke Ruimschotel. Vlissingse- straat 14, 14-19 uur: werken Ellen Flink-Van Hemelt, TERNEUZEN Hal Stadhuis, werken Peter de Rijcke (tm 16/3) VLISSINGEN Museum. 10-12 30 en 13.30-17 uur, 'Zicht op schrift', de geschiedenis van het schrift en boek drukkunst itm 16/41; Zaal 'Bellamy 19', 10-12.30 en 13:30-17 uur: 'Indianen', gouaches/collages van Jef Diederen (tm 18/3); Gevangentoren, vanaf 17 uur: werken Wilfried van den Boorn (t/m 4/4); Galerie Marquis, 13.10-17.30 uur: werken van Jeroen Henneman (tm 6/3); Reptielenzoo 'Iguana', 10- 12.30 en 14-17 30 uur: expositie levende reptielen, amfibieën en insekten: bi bliotheek, 10-21 uur: 'De kunst van het moederschap' (t'm 12 3). YERSEKE Atelier Dam Twee. 10-18 uur: Schaal- en schelpdieren en werken diverse kunstenaars. 1JZENDIJKE Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: 'Stamboomonderzoek'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel 01100- 14444 (ook voor milieuklachten i Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance' Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180- 15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel 01180-36251. van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, lel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel. 070-600555. Te bereiken op kantoordagen van 12-17 uur menlijke aanpak van de problematiek. Ook nu is alweer tot twee keer toe aan de bel getrokken bij de minister die belast is met recreatieve zaken. In een brief is gepleit voor een verruiming van de wettelijke mogelijkheden tot kamperen bij de boer. Omdat een wets wijziging teveel tijd vergt, werd daar bij aangedrongen op het nemen van een noodmaatregel, die voorziet in een instructie van politie en justitie om in de drukke vakantiemaanden op de mi- nicampings meer tenten en caravans oogluikend toe te staan, dit mede ter voorkoming dat vvv's zoals vorig jaar in Zeeland gebeurde, gedwongen door de noodsituatie oneigenlijk werk moe ten doen. Van den Berg: „Het is je rein ste kolder dat vvv's de boer op gingen om kampeerruimte te zoeken". De bijeenkomst in Meliskerke werd ook bijgewoond door oud-politicus Wim Aantjes, die als voorzitter van de Neder landse kampeerraad de toespraken kwam aanhoren. Aantjes waagde zich niet aan reacties op de uitlatingen tij dens de vergadering. Hij zei als voorzit ter van de kampeerraad geen persoon lijke mening te hebben over de kam- peerproblematiek zoals die ïn Zeeland onder meer speelt. Wel liethij weten dat als de minister onder druk van de Ka mer of groepen uit de samenleving de kampeerraad vraagt om advies te ge ven over deze kwestie, hij zal zorgen dat dat advies er snel komt. Het was de heer Aantjes tijdens de vergadering ter ore gekomen dat het de eveneens aanwezi ge gemeentebestuurders enigszins had bevreemd dat hij niet eerst bij de auto riteiten was gekomen. ..Ik kijk", zo liet de nieuwe voorzitter van de kampeer raad desgevraagd weten, „liever eerst bij de mensen waar het gebeurt. Ik ont loop de autoriteiten niet. Als ze me wil len hebben kunnen ze mij uitnodigen. Hier op deze vergadering kwam ik graag uit eigener beweging". In zijn openingswoord had voorzitter Lampert kanttekeningen gemaakt bij de nieuwe kampeerwet, die per 1 janua ri 1984 in werking treedt en nog twee overgangsjaren zal krijgen. Dat zou be tekenen dat de kampeerboeren in 1986 nog zitten met vijf toegestane eenheden per argrarisch bedrijf Dat vinden wij onaanvaardbaar als Vekabo. Planolo gie en wetgeving lopen op die manier achter bij de praktijk". Clubmatch kynologenclub Zeeland in Goes GOES - De kynologenclub Zeeland houdt zaterdag 12 maart in de Zeeland hallen In Goes de jaarlijkse clubmatch. Er zijn dit jaar een record aantal (341 honden ingeschreven. De 341 honden vertegenwoordigen 67 verschillende rassen, waaronder enkele bijzondere, zoals de Tibetaanse Mastiff, Bergamas- co en de Galgo Espanol. Er wordt in de puppv-klas. de veteranenklas en de kampioensklas gekeurd. Voorts is er een kind-hondshow Kinderen gehuld in de kledij, die past bij de herkomst van de hond, mogen dan hun hond to nen aan de keurmeesters. Tevens is er de hele dag een gedrag- en gehoorzaam- heidswedstrijd voor het clubkampioen schap van de KCZ. Aan deze wedstrijd nemen dertien combinaties deel. De clubmatch begint om 8.30 en duurt tot ongeveer 16 30 uur Inbraakjes Zierikzee ZIERIKZEE - In Zierikzee zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee inbraakjes gepleegd. Bij de sociale werkplaats aan de Zuidhoek drong men binnen door een raam open te breken. Uit de kantine werd voor 133.aan siga retten mee genomen. Een café in de Nieuwe Boogerdstraat kreeg eveneens via een raam onge wenst bezoek. Hier deed men uitslui tend een greep in de kas. Er werd 100,- meegenomen. Drie leden bezochten V AR A-vergadering Tholen SINT-MAARTENSDIJK - Tijdens de vergadering van de VARA afdeling Tholen, die slechts door drie leden werd bezocht, is besloten op de braderie Tho len vertegenwoordigd te zijn met een VARA-winkel. Verder werd W. van de Brouw gekozen als bestuurslid. In zijn inleiding maakte de SVR-voor- zitter ervan gewag dat de verantwoor delijke bewindsman vorig jaar al had gewaarschuwd voor de te verwachten chaos door het uitblijven van een geza- Chef-financiën nam afscheid van gemeente Borsele ACCENT OP OPENBARE WERKEN VLISSINGEN - Het college van b en w van Vlissingen is erin geslaagd door middel van een omvangrijke bezuini gingsoperatie de begroting voor 1983 sluitend te maken. De werkgroep Om buiging Bestaand Beleid, die de om buigingsoperatie heeft gecoördineerd, geeft in een onlangs uitgebracht rap port aan hoe het streefbedrag van drie miljoen gulden kan worden bereikt. Het effect op de gemeentebegroting voor 1983 bedraagt 2.447.700,-, omdat niet alle door de werkgroep voorgestel de maatregelen dit jaar al volledig door werken. Het rapport 'Ombuigingsope ratie 1983' wordt behandeld tijdens de vergadering van de commissie perso neelszaken en organisatie op woensdag 9 maart. De vergadering in het stadhuis begint om 17.00 uur. Het gecorrigeerde begrotingstekort voor 1983 bed raagt, zo b ijkt uit de toelichting van b en w, 2.577.400,- zodat na toepassing van de bezuinigingsmaatregelen nog een te kort overblijft van bijna 130.000 gulden. Dit bedrag kan, aldus b en w. worden gedekt uit een verlaging van de ver voerskosten (100.000 gulden) en uit de post onvoorziene uitgaven. De werkgroep komt in haar rapport tot een bedrag aan bezuinigingen van ruim drie miljoen gulden. Daarvan kan voor ruim 2,9 miljoen gulden aan structurele bezuinigingen direct worden gereali seerd. Dat betekent voor 1983 een be zuiniging van de reeds genoemde 2.477.700,- gulden. De beleidsmarge van dertig procent die b en w voor ogen had den en waarvan bij de bezuinigingsope ratie werd uitgegaan is nu echter met beschikbaar. Openbare werken De grootste bezuiniging is gevonden in de post 'openbare werken'. Hierop wordt, als de raad de voorstellen van de werkgroep overneemt, voor 1983 ruim 825.000 gulden beknibbeld. Deze den in een vermindering van de perso neelslasten, onder meer door het niet opvullen van vacatures. De commissie personeelszaken en or ganisatie behandelt woensdag 9 maart behalve het ombuigingsrapport de ontwcrp-regeling voor de functie waardering van gemeente-ambtena- vermindering Wordt gevonden in een verlaging van de post onderhoud stra ten en wegen (277.300 gulden) en wan delplaatsen en plantsoenen (bijna 50.000 gulden). Ook op de post welzijn is fors beknib beld: in totaal voor '83 bijna zes ton. Deze bezuiniging wordt voor het groot ste deel gevonden in verlaging van sub sidies aan verschillende instellingen. Bestuur en beheer bezuinigt ruim 320.000,-, openbare orde en veiligheid 313.700,- volksgezondheid ƒ37.600.-, onderwijs 180.000.- maatschappelij ke zorg 107.000.-en economische aan- ju u** gelegenheden 67 300,-. Al deze bedra- OnUCrDrCMSGIl DIJ gen hebben betrekking op het effect van de bezuinigingsoperatie op de be groting van 1983. In totaal heeft de werkgroep aan structurele bezuinigin gen - die dus ook doorwerken in de be grotingen voor de volgende jaren - een bedrag gevonden van ƒ3.025.546,- Hiervan wordt bijna 36 procent gevon- GS: gezondheidszorg in Zeeland niet 'ADVERTENTIE i is er weer voor jou, met een nieuwe mode n inderella. shoes Lange Kerkstraat 35, Goes Noord-Brabant THOLEN' - Gedeputeerde staten van Zeeland hebben zich op het standpunt gesteld dat Zeeland wat beteft gezond heidszorg moet worden aangewezen als één regio. Eerder - in januari - werd bekend dat het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur had besloten Tholen en Sint-Philips- land uit het werkgebied van het Zeeuws Instituut voor de Geestelijke Volksgezondheid te schrappen en on der te brangen bij dat van Noord-Bra bant. Gs hebben over een en ander een nota opgesteld, waar de Zeeuwse gemeenten zich nog over moeten beraden. Dit stelt het college van burgemeester en wet houders van Tholen in een antwoord op vragen van SGP-raadslede'n in Tholen. B en w maken duidelijk dat het ministe rie over de zaak van tevoren niet met gedeputeerde staten of de gemeenten overlegd hebben. Ondanks dat de mi nister het Zeeuws Instituut voor de Geestelijke Volksgezondheid erkend heeft als regionaal instituut voor de am bulante geestelijke gezondheidszorg, zonder Tholen en Sint-Philipsland erbij te betrekken. ANTWERPEN - Waar dr ..ie van Red ding en Sleepdiensten uit Antwerpen en het bergingsbedrijf Wijsmuller uit IJmuiden faaldeu, onderneemt het ber gingsbedrijf Smit-Tak uit Rotterdam thans - in opdracht van de Belgische staat - pogingen om het wrak van het Panamese vrachtschip 'Marianne Gen' (3731 brt) te bergen. Het schip kwam 26 oktober 1979 ter hoogte van de Van Cauwelaertsluis in de Schelde bij Ant werpen in aanvaring met het Griekse vrachtschip 'Empros' (8890 brt). De snel water makende 'Marianne Gen' werd door sleepboten op de Ketelplaat aan de grond gezet. Het met natrium- earbonaat geladen schip zonk en zakte weg in het zand. Na de twee mislukte bergingspogingen in 1979 wordt pas nu weer geprobeerd het schip te lichten Smit-Tak maakt daarbij gebruik van de hefpontons Tak- Heave 31 en 32 en van het bergmgsvaar- tuig 'Dolfijn' Het Vlissingse bergings bedrijf Van den Akker verleent assis tentie rftet het bergingsvaartuig 'Jaco- mina Duikers van beide firma's zijn in middels begonnen met voorbereidende werkzaamheden op het wrak. Eerst moet het zand rond het gezonken schip worden weggezogen, met behulp van de Belgische cutterzuiger 'Gete' van Dred ging International NV. Vervolgens wordt het wrak met een ketting in twee delen gezaagd. Beide delen worden daama drijvend gemaakt en naar een sloperij gesleept De werkzaamheden zullen vermoedelijk acht maanden in nemen. Het bedrijf Smit-Tak uit Rotterdam is momenteel beng met voorbereidende u erkzaamheden die moeten leiden tot het bergen van het in 1979 gezonken Panamese schip 'Mananne Gen' in de Schelde bij Antwerpen Swingavond in homocafé Goes GOES Het Goese homocafé organi seert zondag een 'swingavond' Bedoe ling ervan is een ontmoeting tot stand te brengen tussen homo- en heterofïele mensen. De bijeenkomst vindt plaats in het ontmoetingscentrum 't Beest aan de Beestenmarkt in Goes en begint om 20.30 uur. Wanneer de 'swing-avond' aanslaat, zal elke eerste zondag van de maand een dergelijk gebeuren worden georganiseerd Ds A. J. Overbeeke met emeritaat 'S-HEER ARENDSKERKE Ds A. J. Overbeeke, werkzaam als geestelijk verzorger in het protestant christelijk verpleeghuis 'De Lozerhof te Den Haag-Loosduinen, gaat om gezond heidsredenen met ingang van 15 maart met emeritaat. Ds. Overbeeke werd 24 juli 1923 te Ooltgensplaat geboren en studeerde te Leiden Hij werd 7 oktober 1956 predikant van de hervormde gemeente te Gemert, ging in 1965 naar Overdinkel en stond van 1969 tot 1974 te 's-Heer Arendskerke. Daarna nam hij de functie in 'Lozerhof aan en werd predikant voor buitengewone werk zaamheden te 's-Gravenhage- Loosduinen. DE BEVELANDEN ALARMNUMMER 01100-14444 Goes: v.a. vnjdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur: F. van Peer, Oostsingel 132, tel. 15306; spreekuur voor spoedgeval len 10.00-10.30 uur en 17.00-17.30 uur. Heinkenszand, 's-H. Arendskerke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: de prak tijk van J J. Harten, G. A. C. Aamout- se en A. P van de Vlugt wordt waargenomen door D. P van Driel, Vermetstraat 23. 's-H. Arendskerke. tel. 01106-1202; boodschappen zo mo gelijk tussen 9.00 - 10.00 uur. Heinkenszand e.o.: v a. vrijdag 18.00 uur tot ma. 8.30 uur: J. A. Fortrie, Clara's Pad 31. Heinkenszand, tel. 01106-3074. Hansweert, Kruiningen, Yerseke: v.a. vrijdag 19.00 u. tot zo. 22.00 uur A. Plaisier, Kruiningen. tel. 01130-1566; spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur, bood schappen zo mogelik voor 10 uur. Krabtrendijke, Waarde, Rilland Bath: v. a. vrij. 19.00 uur tot zo. 22.00 uur: J. W. Kuyl, Rilland Bath, tel. 01135-1343. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 u. en 17.00-17.15 uur; boodschap pen zo mogelijk voor 10.00 uur Driewegen. Borssele, Hoedekensker- ke. "s-Gravenpolder. Ovezande. 's- Heerenhoek: de praktijk van J. Geldof, E. Th. Klapwijk, A. Korstanje, S.E.J. Wostmann en H. H. M Zwartelé wordt waargenomen door J. M. A. Kole, Kerkstr. 38, Hoedekenskerke, tel. 01193-262. Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge: v. a. zat. 8.00 uur wordt de praktijk van van J.K.J, van Eckhard, M. B. Riemeijer, D. Vreeswijk waargen. door H. J. Entink, Kloetinge. tel. 01100-16857. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Noord Beveland: de praktijk van J. A. van Arkel wordt waargenomen door B. J. H. Hasken, Kamperland, tel. 01107- 1338. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11.30 uur. De praktijk van W. J. Klein Wassink wordt waargenomen door J. A Kersseboom. Kortgene. teL 01108-1319. Spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.30 uur. Chirurgendienst dr. R. R. van Dam, tel. 01100-20612. Tandarts spreekuren zat. en zondagmorgen 10.00-11 00 uur A. F. van Laer. Markt 11. Kruiningen, tel. 01130-1443. Apotheek De Goesche Apotheek. Klokstraat 19, tel. 27104; geopend voor spoedgevallen zat. 8.30-17.30 uur, zondag 10.00 - 11.30 uur en 16.00-18.00 uur. Ziekenauto's: Centr. Post Ambulancevervoer, tel. 01100-14444. Dierenartsen Goes, Ovezande, Kruiningen: J. C. M. Huige. Rav. de Groene Jager 2a Goes, tel. 01100-28866: visites aanvragen zo mogelijk voor 9.00 uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: de praktijk van dr. M.P.C. Karelse wordt waargenomen door H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, tel. 01106- 1290, b.g.g. 01100-20656; visites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 uur. Yerseke e.o.: (kleine huisdieren): mevr. L. Huiskes-Comelisse, Molenlaan 24. Yerseke. tel. 01131-2756. Walcheren: dierenartsenpraktijk Oost- kapelle. tel. 01188-1443, spreekuur 13.00 en 19.00 uur Oude Domburgseweg 33a, consult na telef. afspraak; visites aan vragen 8-9 uur. Wijkverpleging Goes, Wilhelminadorp. Kloetinge, Kattendijke: br. M. van Veen, teL 01100-27148. Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp. 's- Heerenhoek, Heinkenszand, Nisse, El- lewoutsdijk. Driewegen, Baarland, Oudelande. Kwadendamme, Hoede kenskerke, Ovezande. 's-Heer Arends kerke, 's-H. Hendrikskinderen, 's- Gravenpolder, 's-H. Abtskerke: zr. A. Zuidweg, Heinkenszand, tel. 01106- 2324. Zuid-Beveland Oost: zr. B. Franse, Stenge 18. Yerseke, tel. 01131-3325 Noord-Beveland en Wolphaartsdijk: zr C. Jungerius, Hankenstr. 6, Wilhel minadorp, tel. 01100-13666. SCH.-DUIVELAND THOLEN ST.-PHILIPSLAND 5-6 maart Alarmnummer Sch.-Duiveland 01100-14444 Alarmnummer Tholen en St.-Philipsland 0011 Artsen Zierikzee: v.a. vr. 19.00 uur tot ma. 8.00 uur; W. Bontkes. Zierikzee, tel. 01110- 2280. spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11.30 u. Westhoek en Brouwershaven: v.a. vr. 18.00 uur tot ma. 8.00 uur: J. Ph. P. Stenger. Burghseweg 54, Haamstede, tel. 01115-1861. Spreekuur voor spoed gevallen 11.30-12.00 uur en 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nieuwer- kerk: v.a. vr. 18.00 u. tot ma. 7.30 u.: A. Dorresteijn, Bruinisse. tel. 01113-1280. Stavenisse, St.-Maartensdijk, St.- Annaland, Scherpenisse: i patiënten dokter v. d. Bel): J. M. v. d. Bel. St.-Maartensdijk, tel. 01666-2400. St.-Philipsland en Nw.-Vossemeer: H. Menger, St.-Philipsland, tel. 01677- 2500. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: i patiënten dokter Padt): A. W. A. de Looze, Raadhuisstr. 26. Oud-Vossemeer, teL 01667-2400. Dierenartsen Haamstede: M. K. Buth, tel. 01115- 2254. St.-Maartensdijk: A. Rinses, tel. 01666- 2596, spreekuur vrijdag 18.30-19.00 uur en zat. 9.00-9.30 uur. Tandartsdiensten H. A Boom-de Keizer, Westerenban- weg 14, Burgh-Haamstede, tel. 01115- 3103. Spreekuur voor spoedgevallen zat. en zo. 17.00-17.30 uur. Apotheek Apotheek 'Zierikzee', Dam 18. teL 01110-2906. geopend zat. 9.00-12.30 urn en 16.30-17.30 uur. zondag 12.00-12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Wijkverpleging Tholen en St.-Philipsland: zr. A. Mey- her, St.-Annaland, tel. 01665-2431. Bruinisse en Duiveland: zr. P. v. cL Velde. Lange Achterweg 10, Ooster land. tel. 01114-2050. Schouwen: zr. A. v. d. Schelde. Spuislop 14. Brouwershaven, teL 01119- 1682. Zierikzee: zr. W. Verkaart. Hofferstr. 20, Zierikzee. tel. 01110-6565. Aardappeitermijnmarkt Rotterdam Datum' 3-3-'83. Bintje 50 mm opwaarts. Apnl: laten 18,50. bieden 18,20, slot 18.20; november: laten 24,50, bieden 23,00, slot 24.00; mei: laten 18,50, bieden 18.40. slot 18.50. Stemming april en mei- prijshoudend, november kalm. Openstaande posities: april: min 50 is geworden 1602. november. 179. mei: plus 21 is geworden 1569. Omzet, apnl: 218. hoogste prijs 18.50. laagste prijs 17 90. laatste zaken 20x18.30. Mei. 303. hoogste prijs 19.00, laagste prijs 17,90. laatste zaken 26x18.50 Aardappeitermijnmarkt Rotterdam Datum 3-3-'83 Bintje 35/50 mm opwaarts. April, laten 15.00. bieden 14 00, slot 14 50. Stemming: april kalm. Openstaande posi ties apnl onveranderd 203. Omzet: april 2x14,50 Groentenveiling Barendrecht. 3 maart 1983 Aardappelen, bintje 17-27. eigenheimer 41-46. irene 34-39. andijvie A 227-2 67. B 1 13-2 18. asperges 9 30-15 60. boerenkool 9-73. bruine bonen 70-1.50. knolselderij vanaf 10 st p bak 46-63. 14-55, 20 st 4-11, koolrapen 10-27. groe ne kool 26-40, witte kool 25-68, rode kool 21- 71. kroten 8-32, peterselie 44-1 12. prei in kleinverpakkmg2.l3. klasse 2 1 91-1.98. klas se 3 67-1 85, raapstelen 21, rabarber 2 05-2.47. radijs rood 61-90. puntzakjes 44-51, selderij 23-66. spinazie 1.88-2.60. uien bonken 19-57, grof 11-28, middel 5-18. drieling 5-6. pikler 5. geschoond 35-78, winterpeen grof 15-24. mid del 11-21. fijn 12-23, witlof klemverpakking 2 80-3 20 middenprijs kleinverpakking 2.91. kort 1 2 70-3 10. lang 1 2 70-3 00. kort 2 2.30- 3.50. lang 2 2.20-3 00. klasse 3 1.20-2.70. Centrale Tuinbouwveiling Zeeland, veil- punt Kapelle. Marktbericht van donderdag 3 maart 1983. Jonagold kl. 1 100/105 74-1.06, 90'100 1.21- 1 37. 80 90 1 58-1.93. 70/80 1 77-2 18. kl 2 100 105 54. 90 100 83. 80 90 1.19. 7080 1.27. Golden Delicious kl. 1 80 90 57. 70 80 64-72, 65'70 56-59. 60/65 36-47, kL 2 80/90 54-61, 70 80 44-64. 65 70 47-55, 6065 30-34. 6070 40-47 Winston kl. 1 85 95 40.75/85 39-67.7075 58-85, 65 70 46-64. 60/65 29-45. 80-90 39-40. 70/80 74-85, kl 2 85 39.75/85 39-57, 7075 39-47.60/65 30-41. kl. 1 65/75 61. 6070 50. Laxton kl. 1 90 37. 80/90 41-53. 70/80 65-96. 65/70 47-69, 60/65 38-43. kl. 280'90 36-42. 70/80 36-58. 657 0 41-45. Karmijn kl. 2 90/100 71. 80 90 74-84. 70-80 68. Goudreinette kl. 2 85'95 58. 75/85 49-61, 7075 46-48.6570 40 Jonathan kl 1 65 75 52-53. kl 2 7080 56. 6570 48 Melrose kl 2 80 90 40. Lombart kl. 2 80 90 47-49. 70 80 55. 65 70 32. 60 65 30 Cox s O Pippin kl 2 80 1 16. 70 80 1.21-1.43. 6570 1 01-1 28. 60/65 1.03. 55'60 81. Zoete Ermgaard kl. 2 6070 1.43. 55'60 1.08. 50 55 73, 45'50 34 Jonagold kl 2B 80/90 72. 70/80 81 Granny Smith kl. 2 80/90 61, 70/80 77-79. 65-70 67, 60/65 47 Doyenne kl. 2 80/90 1 33. 70 80 1.36-1.38, 657 0 98-1.25. 60-65 56-82. Voorverkoop Conference kl. 1 65 1 40-1 42. 55 65 1 31-132, kl 2 6575 1 34-1.38. 55/65 1 23-1 28. Saint Remy kl. 2 80'90 70, 70 80 64-73. 6070 55. 5580 34 kl. 2B 70 80 42. 60-70 40 Aanvoer Conference kl 2B 55 65 45-64. 45-55 27 Gieser Wildeman kl 1 7075 1.74. 5560 1 75. 50'55 1.05. kl. 2 6070 1.25. 55 60 1 33. 50/55 90. 45-55 38-45. Groenten prei 94-1 10, groene kool 64; rode kool 13-22; knolselderij per kg 5-13, breek- peen 13-17; witlof 1.29-1 86; witte kool 13: kropsla 40-42; spruiten 48. aardappelen kl. 1 7; noten per stuk 1.5. Fruitveiling Barendrecht 3 maart 1983. Voorverkoop conference klasse 2 maat 6575 38 ton 1 38. 55 65 19 ton 1.25-1 27: 45 55 9 ton 92 Cox Orange Pippin vanaf maat 80-op 1.36- 1 46. 1 44-1.72. 1 24-1 74. 92 1 42. 42-1 04. 5560 30-49. aanvoer 35 ton Golden Delicious vanaf maat 80-op 49-75,44-79,41-72,6570 38-61 aan voer 46 ton. Goudremetten vanaf maat 90-op 39-46,40-48,70'80 48-56. aanvoer 18 ton. Rode goudremetten vanaf maat 90-op 45-69.46-79, 52-77 60 70 37-48, aanvoer 15 ton. Jonagold vanaf maat 90-op 1.58. 2 05. 70/80 2 19-2 26, aanvoer 2 ton Lombarts Calville vanaf maat 80 90 73-74. 79-82. 60 70 61. aanvoer 5 ton. Winston vanaf maat 80-op 48-61.52-70, 51-76. 39-59.60 65 29-41aanvoer 21 ton Zoete Arm gard vanaf maat 75 85 1 76.1.66.80 90 97-1 02. aanvoer 1 ton. Peren Conference vanaf maat 65 75 1.29-1 49. 1.15-1 27. 45 55 72-77. aanvoer 14 ton Doyonné du Cornice vanaf maat 80/90 1 41.1 71,60/70 1 47. aanvoer 6 ton. Saint Re my vanaf maat 80 90 61-71, 63-82, 60/70 60-68, aanvoer 7 ton. Giesser Wildeman vanaf 70 80 2 12-2 22, 1 97-2 26. 50 60 1.67-1 82. aanvoer 1 ton. Totaal aanvoer appelen 158 ton. totaal aanvoer peren 28 ton

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 23