emcentrales •lijven open iQS 'i'Cl ALE ZEEUWSE COURANT Ambassadeur VS wordt vervangen Doden bij storm in VS Ruding: lonen wellicht omlaag Ongenode gast in paleis Huis ten Bosch gepakt Definitief standpunt kabinet CDA-vergadering verstoord door bommelding WASHINGTON ONTEVREDEN' Wolkenvelden Wolkenvelden en op de meeste plaat sen droog. Middagtemperatuur onge veer 9 graden. Matige naar roest draaiende wind. J, 226e jaargang no. 53 h Vrijdag 4 maart 1983 DE JAGER-TOLHOEK MffinMÉt» keukens GOES Houikade7. tel. 01100-21250* saterdag van 10.00-12.00 ut 1001 bouwmaterialen onder één dak 3 BERKEL EN RODENRIJS (ANP/GPD) Dc noodzakelijke voortzetting van de loonmatiging zou bij de thans iniglopende inflatie wel eens nomi nale jaarlijkse loondaling tot gevolg tunnen hebben. Deze waarschuwing hield minister Ruding van financiën (donderdagavond een CDA-gehoor te irkel en Rodenrijs voor. lij een jaarlijkse prijsstijging van rond le acht procent, zoals tot voor kort nog sogdor ijBei voorkwam, betekende vier procent loonstijging nog altijd een loonmati ging van vier procent. Weliswaar daal de de koopkracht uiteindelijk, maar het loonstrookje gaf nog een stijging in guldens te zien, zo schetste de bewinds man. Bij een voorspelde prijsstijging van drie procent of zelfs lager kan dat wel eens veranderen in een daling in guldens. En dat is veel pijnlijker voelbaar dan de gevolgen van de matiging tot voor kort. aldus Ruding. Financieringen van herverdeling van arbeid, die ook geheel door de werkne mers zal moeten worden opgebracht volgens Ruding. zal een nog grotere aanslag op het loonstrookje inhouden. De loonmatiging moet echter door gaan, zo zei de minister. Ook het Nederlandse minimumloon is volgens (Slot zie pag. 3 kol. 6) (Van onze Haagse redacteur) iDEN HAAG - Het kabinet wil dat de beide kerncentrales in Borssele en Dodewaard open blijven. Minister Van Aardenne van economische zaken schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer, in een reactie op het rapport van de commissie-Beek, ;waarin werd becijferd dat de kosten van sluiting van beide .^centrales tussen de 3 en 5 miljard gulden zou vergen en globaal 2000 arbeidsplaatsen zou kosten. premier Lubbers heeft al enkele maken zaken wordt behandeld, maakt dat laten doorschemeren dat het kabinet standpunt nu definitief, niets voelt voor het sluiten van Borssele De bevindingen van de commissie- n Dodewaard. De brief van Van Aar- Beek geven het kabinet, zo schrijft de die maandag door de Tweede- minister, geen aanleiding om terug te •rcommissie voor economische komen op het tot nu toe gevoerde be leid. „Dit betekent, mede in aanmer king genomen de uitstekende staat van dienst van beide centrales, dat zij (het kabinet) het wenselijk en verantwoord vindt dat beide centrales in bedrijf blij ven". Van Aardenne stelt, dat dan ook door gegaan kan worden met bijvoorbeeld investeringen die met de centrales te maken hebben en alle andere maatre gelen die voor een verdere exploitatie noodzakelijk zijn. De bewindsman maakt dat ook duidelijk om „aan de onzekerheid over de verdere exploitatie bij de betrokkenen een eind te maken". Minister Smit-Kroes denkt aan uitstel van de aanleg van de Philips- en de Oesterdam, de zogenaamde comparti- mentenngsdammen in de Ooster- scheldewerken. Wordt de aanleg van belde dammen met vier jaar vertraagd dan levert haar dat een besparing van globaal 210 miljoen gulden op terreur Op de westelijke Jordaanoever is een ondergrondse Israëlische terreurgroep ontdekt, die werd gevormd door bewo ners van nederzettingen in Hebron en omgeving. Zij stellen zich tot doel de Arabische bewoners van de Westoever via terreur uit hun huizen te verdrij ven enquête Een dringend beroep van PSP-kamer- lid Fred van der Spek op CDA en VVD om de ruime Kamerminderheid die een parlementaire enquête naar de gang van zaken bij RSV wil instellen alsnog haar zin te geven, heeft de kan sen dal. die enquête er ook komt aan zienlijk vergroot opgerold De fiscale recherche FIOD is donder dagochtend in samenwerking met tal van politiekorpsen begonnen met het oprollen van een koppelbazen-net. Volgens de Rotterdamse officier van justitie bestaal het sterke vermoeden dat drie bedrijven in het Rotterdamse havengebied via omvangrijke koppel bazenpraktijken de staat voor miljoe nen guldens heeft benadeeld probleemdrinker Een op de drie werkloze mannen is een probleemdrinker. Een op de drie ge scheiden mannen eveneens.Ruim ze ven procent van de bevolking tussen de 16 en 69 jaar is te beschouwen als probleemdrinker. 12 procent bij de mannen en bijna 3 procent bij de vrou wen PAGINA 13 degradatie Het gezicht van Jan Kecskemethy sprak boekdelen. Het Nederlands handbal team had een absoluut diepte punt bereikt in de Voorburgse sport hal De Vliegermolen, verlies legen Bel- gie met 22-23. De eerste nederlaag te gen onze zuiderburen in de geschiede nis van oranje, wat vrijwel zeker degra datie betekent naar de C-poule in het wereldkampioenschap Nieuws uit Zeeland: 2. 5. 6. 7 en 9 Binnen- en buitenland: 3 en 11 Opinie en achtergrond: 4 Sport: 13 en 15 Radio en televisie: 17 Financieel: 19 Volgens de minister zal de regering wel een aantal door de commissie-Beek ge dane aanbevelingen volgen. Zo moet er naar gestreefd worden om de gevolgen van eventuele menselijke fouten te be perken en die fouten zo veel mogelijk uit te sluiten. Volgens de commissie was er op dit gebied sprake van een ze ker risico. Daarbij moet ook het hande len van burgers bij een dreigend onge val met een kerncentrale worden be trokken. Bovendien wordt aandacht besteed aan het planologisch aan vaardbaar houden van de centrales. Dat kan gevolgen hebben voor woning bouw in de omgeving. Van Aardenne stelt tot slot dat de blootstelling van personeel in de kern centrales aan radioactieve straling binnen de gestelde limieten blijft, dat de kennis over de risico's van kolen centrales - het door Beek c.s. onder zochte alternatief - geringer is, én dat de kans op een ongeval met een kern centrale niet tot nul is terug te bren gen, terwijl er bovendien in dat laatste geval kans op het uitbreken van pa niek is. Dat alles heeft de regering ech ter niet tot een voor de kerncentrales negatieve opstelling gebracht. LEEUWARDEN (ANP) Een bommel ding heeft donderdagavond in Leeu warden de bijeenkomst van het CDA- Friesland verstoord. Partijvoorzitter Piet Bukman hield in het Oranjehotel een inleiding en tij dens de pauze kwam er bij de politie derheid van CDA en WD überhaupt van Leeuwarden de melding binnen Discussie Opvallend in de brief van de bewinds man is het. feit dat hij géén melding maakt van de maatschappelijke dis cussie over het energiebeleid, die nu wordt gevoerd. Hij maakt géén voor behoud over de mogelijke uitkomst van die discussie en de parlementaire besluitvorming die daarop kan volgen, verigens is het zo. dat een kamermeer- niets voelt voor sluiting van de centra le, vanwege de daaraan verbonden kos ten en het verlies aan werkgelegenheid. In Zeeland zou bijvoorbeeld, afhanke lijk van de genomen besliten, bij slui ting van Borssele de toekomst van Pe- chiney en van de daarvan afgeleide ar beidsplaatsen in het geding zijn. dat er in een van de zalen van het Oranjehotel een bom zou liggen. Een man met een vrij zware stem deed deze aankondiging. De leiding besloot de vergadering te ontbinden. Bij een onderzoek van de politie werd overigens geen bom ge vonden. De tuin van paleis Huis ten Bosch. Uiterst links de Haagse vleugel, waar de indringer binnendrong DEN HAAG - Een jongeman is woensdagavond het paleis Huis ten Bosch, de woning van de koninklij ke familie, binnengedrongen. Dank zij de veiligheidsapparatuur werd de indringer ogenblikkelijk opge merkt en kon hij al na enkele minu ten door het paleispersoneel worden overmeesterd. De man is daarna overgedragen aan de Haagse politie. Dat heeft dc Rijksvoorlichtings dienst (RVD) eerst donderdagmid dag meegedeeld. Volgens een woordvoerder van de RVD is de man, een 20-jarige inwoner van het Gelderse Dieren, woensdag avond omstreeks half tien aan de Be- zuidenhoutseweg in Den Haag over een sloot gesprongen, waardoor hij m de tuin van het koninklijk paleis te recht kwam. Op dat moment was hij echter al gesignaleerd door de elec- tronische apparatuur, die in de slo ten rond het paleis zijn aangebracht. De man stak vervolgens de tuin over en drong de zogenaamde Haagse vleugel van het paleis binnen Daar werd hij door het personeel over meesterd. Hij verzette zich niet tegen zijn aanhouding. Tijdens het gebeuren was koningin Beatrix in het paleis aanwezig. Zij be vond zich in het hoofdgebouw van het paleis, waar een diner plaatsvond voor de leden van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag Volgens de politie had het binnendringen van de man niets met het diner te maken. Volgens de RVD heeft de beveili gingsapparatuur uitstekend ge werkt. Onmiddellijk nadat de man werd gesignaleerd, is een patrouille van de marechausee achter hem aan gegaan. De actie van de indringer be tekent volgens de RVD niet, dat de bewaking van het paleis onvoldoen de is geweest. De beveiliging van het paleis is onlangs nog geoptimali seerd, toen de koninklijke familie in de zomer van 1980 naar Den Haag verhuisde. De Haagse vleugel van het paleis - waar de man binnendrong - wordt gebruikt door het personeel. Daar be vinden zich de keukens, een bloemis tenruimte, de telefooncentrale, een kapruimte, de kamer van de huis meester en een verblijfsruimte voor het personeel. Ook de logeervertrek ken zijn ondergebracht in de Haagse vleugel. De Wassenaarse vleugel van het paleis, gelegen aan de andere zij de van het hoofdgebouw, zijn in ge bruik als woongedeelte voor de ko ninklijke familie. Over de bedoelingen van de indrin ger tast de Haagse politie in het duis ter Onmiddellijk bij zijn overmeeste ring verklaarde de man, die geen wa pens of andere verdachte voorwer pen bij zich had. op zoek te zijn naar Willem van Oranje. Tijdens het ver hoor op het hoofdbureau maakte de man een verwarde indruk. De man zei tijdens het verhoor dat hij met de koningin van gedachten wilde wisse len over de toestand in Nederland. „Hij was enigszins de klus kwijt", al dus een woordvoerder van de politie. Daarop werd de hulp van een psy chiater van de GG en GD ingeroe pen. Deze constateerde dat de indrin ger aan enige vorm van geestesziekte lijdde, maar dat gedwongen opname of behandeling niet noodzakelijk was. De indringer is volgens de politie eer der in behandeling geweest in een psychiatrische inrichting. Volgens psychiaters lijdt hij aan waanvoor stellingen maar is hij geen psycho paat. De man heeft de nacht op het politie bureau doorgebracht en is donder dagmiddag overgedragen aan zijn vader. Er is proces-verbaal wegens huisvredebreuk tegen hem opge maakt. De politie verwacht niet, dat er verder strafrechtelijke maatrege len volgen. „Maatregelen in de sfeer van de hulpverlening liggen meer voor de hand", aldus de woordvoer der van de politie. Uit het onderzoek is naar voren geko men dat de jongen met de trein, zij het zonder geldig plaatsbewijs, naar de residentie is gekomen. Omdat hij geen kaartje had en de spoorwegpoli tie de door hem opgegeven naam niet vertrouwde, bracht hij in de voor avond al een bezoek aan het politie bureau. Toen daar bleek dat hij wel degelijk zijn eigen naam had opgege ven, liet men hem rond kwart over zeven weer gaan. Ruim twee uur la ter. om ongeveer half tien. waagde de insluiper de oversteek naar de tuin van het paleis. SAN JOSE - Inwoners van Aviso, Galifomiê, een kleine gemeenschap nabij San Jose, gebruiken hun tichaam om de zandzakken tegen te houden. Er is een tekort aan zandzakken terwijl voortdurend meer wegen in het gebied voor hel verkeer worden gesloten door de wateroverlast. LOS ANGELES (AFP) De storm, die sinds zondag woedt aan de Amerikaanse westkust en die woensdag nog aanhield, heeft volgens officiële gegevens aan 13 mensen het leven gekost. Meer dan 50 personen raakten gewond. De zwaarst getroffen staat is California, waar duizenden mensen moesten worden geëvacueerd vanwege overstro mingen als gevolg van zeer overvloedige regenbuien. In het zuiden van deze staat zijn bijna 1.000 huizen vlak bij de Stille Oceaan beschadigd of geheel verwoest, doordat de storm op veel plaatsen leidde tot aardverschuivingen Ook in het hoorden van California heeft het slechte weer aanzienlijke schade veroorzaakt De autoriteiten moesten meer dan 6 500 mensen evacueren, omdat het water op veel plaatsen tot de daken van de huizen was gestegen. DEN HAAG - De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, William J. Dyess zal over enige tijd, vermoedelijk in juni, naar Washington terugkeren en worden vervangen door Paul Bremer. Dat hebben goedinge- lichte diplomatieke bronnen in Den Haag en Washington be vestigd. Volgens deze zegslieden gaat het om een ..normale procedure": Dyess zou zijn tijd in Den Haag hebben uitge diend. Politieke waarnemers hier hou den het erop dat Washington niet tevre den is over het functioneren van de am bassadeur. Dyess zit pas zestien maan den in Den Haag. Zijn vertrek wordt in verband gebracht met de activiteiten van een presidentië le werkgroep onder leiding van de VS- ambassadeur in Ierland, Peter H. Dai- ley. President Reagan heeft deze werk groep in januari ingesteld met als op dracht waar mogelijk het buitenlandse beleid van de VS beter te verkopen. Enerzijds diende de Sowjet-diplomatie tegengas te krijgen. Aan de andere kant moest worden gestreefd naar betere verhoudingen met de Westeuropese bondgenoten. In Washington maakte men zich ernstig zorgen over signalen, waaruit afnemend vertrouwen in de po litiek van Reagan werden afgeleid. Daarbij werd aangekondigd dat in dit kader ook het functioneren van een aantal Amerikaanse ambassadeurs in West-Europa zou worden bekeken De opvolger van Dyess de 47-jarige Paul Bremer - evenals Dyess -een be roepsdiplomaat. Hij bekleedt momen teel een hoge beleidsfunctie (speciaal assistent van de minister) bij het mi nisterie van buitenlandse zaken in Washington. Sowjet-spion De plaatsvervan gend militaire attaché van de Sowjet- Ume in Bem. Waldimir Lugowoi. heeft Zwitserland haastig moeten verlaten na betrapt te zijn op spionage- activiteit. zo heeft het Zwitserse minis terie van justitie donderdag bekendge maakt. De man poogde vorige week in Lausanne een agent aan te werven. Nu geen centen voor dammen Hoe zwaar de mijjarden- ui - - - .uitgaaf voor de Ooster- scheldewerken drukt op de begroting van verkeer en wa- terstaat blijkt uit de jongste stap van minister Smit-Kroes. Ze wil advies van de Raad van de Waterstaat over haar voornemen om de aanleg van het achterliggende deel van het totale karwei, de Philipsdam en de Oester- dam een aantal jaren uit te stellen. Zo n vertraging ln de uitvoering zou de mi nister op korte termijn financieel lucht geven. Het kap- en hakwerk op de be groting begint namelijk dermate ernsti ge vormen aan te nemen dat ook het Oosterscheldeproject er niet meer van gevrijwaard kan worden. Met de be snoeiingen in het openbaar vervoer "drastische prijsverhogingen) heeft de minister zich veel kritiek op de hals ge haald. Bovendien zijn juist de komende jaren die van de grootste uitgaven voor de bouw van de pijlerdam in de Ooster- schelde: het werk is financieel aan zijn top. En ook al omdat er van tijd tot tijd nog aanzienlijke tegenvallers in de uit gaven moeten worden bijgeschreven is een tijdelijke besparing op dit moment uiterst welkom Al moet er meteen wor den bijverteld dat de minister met deze ruk aan de noodrem niet veel anders doet dan de problemen vooruitschui ven. De Oesterdam en de Philipsdam zullen toch moeten worden aangelegd. En niemand kan met zekerheid zeggen dat een latere uitvoering niet nóg meer zal gaan kosten dan men er nu voor heeft geraamd. Voor minister Smit- Kroes is dat kennelijk een onderwerp van later zorg. Ze begint nü met haar begroting klem te lopen En dat argu ment is het enige dat bij haar advies aanvraag aan de Raad van de Water staat telt. Toch is het plan van de minister om de aanleg van de Oesterdam en de Philipsdam naar een later tijdstip te verhuizen er één met veel haken en ogen. Er is op het departement een grondige studie verricht naar de gevol gen van een dergelijk uitstel en die zijn niet gering. De Oesterdam en de Phi lipsdam, te bouwen in het achterste deel van de Oosterschelde, zijn van we zenlijke betekenis voor de waarde en de samenhang van het totale Oosterschel deproject. Beide zogeheten 'comparti- menteringsdammen' moeten het Oos- terscheldegebied in twee vakken verde len: een westelijk vak, verbonden met de getijbeweging van de Noordzee via de half open pijlerdam in de monding van de zeearm (zout van waterkwali teit) en een oostelijk vak, verbonden met de grote rivieren, zoet van water kwaliteit en vooral bestemd voor de doorgaande binnenscheepvaart van Antwerpen naar Rotterdam en omge keerd. Er is steeds van uitgegaan dat deze beide compartimenteringsdam- men ongeveer gelijktijdig met de pijler dam in de monding van de Oosterschel de gereed zouden moeten komen. Juist door hun mee-functioneren in het ver anderende Oosterscheldegebied zou de uiteindelijke bedoeling van het destijds gekozen bijzonder kostbare compromis tussen veiligheid en milieu ook werkelijkheid kunnen worden. Zónder Oesterdam en Philipsdam wordt hoe dan ook afgedongen op het resultaat. De minister geeft in haar adviesaan vraag zelf aan op welke punten er met nadelige effecten rekening moet wor den gehouden (op pagina 2 van deze krant valt er meer over te lezen). Ze wil van de Raad van de Waterstaat (haar belangrijkste adviesorgaan in dit soort zaken) weten of uitstel verantwoord is. Onverwacht komt het plan tot ver traging van dit deel van het Ooster scheldeproject niet. Financieel kan me vrouw Smit-Kroes geen leant meer op Bovendien is haar manoeuvre nog wel begrijpelijk ook en misschien bij de toch al op haren en snaren werkende uitvoerende diensten van rijkswater staat zelf nog wel welkom. Toch ont staat er als gevolg van een latere aanleg van de Oesterdam en de Philipsdam een duidelijk spanningsveld tussen kosten en baten, zeker in de eerste jaren na gereedkomen van de pijlerdam. De schelding tussen zout en zoet water in het Oosterscheldegebied is van het be gin af een wezenlijke factor geweest bij de uitvoering van de deltawerken En toen het kabinet-Den Uyl m de periode 1974-'76 ingrijpende wijzigingen aan bracht in de oorspronkelijke plannen (geen dichte dam in de Oosterschelde. maar een pijlerdam met behoud van ge tij) was diezelfde scheiding zout-zoet sterk meebepalend voor de uiteindelij ke waarde van de oplossing. En juist die hoge milieu-waarde van de Ooster schelde óók in de toekomst was op haar beurt doorslaggevend bij deze 'dure be slissing'. Het kan vreemd lopen. Maar 'waar niet is verliest niet alleen de kei zer. maar ook Smit-Kroes haar recht' vdM EINDHOVEN (ANPl Philips wil de jaarlijkse arbeidsduur voor alle mede werkers in 1985 met 5 procent verkor ten. Dat betekent dat het personeel gemiddeld 38 uur per week zal gaan werken. Van de werknemers zal bij de inzetbaarheid een grotere flexibiliteit worden verwacht. Ing. F. van den Brand, lid hoofddirectie van de Nederlandse Philipsbedrijven zegt dat met deze vorm van arbeids tijdverkorting allebei de doelstellingen worden gediend die in het stichtings- akkoord zijn genoemd herstel van de rendementen en herverdeling van werk. De Industriebonden FNV en CNV zijn blij dat Philips met een voorstel voor arbeidstijdverkorting zijn gekomen. Zij spreken over 'een doorbraak' en 'een historische dag" Toch zien zij nog veel haken en ogen De Unie BLHP en de Federatie van Hoger Philips-personeel zien weinig in arbeidsti 'd verkorting.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1