Een dag zonder krant is een Romeo zonder Julia. Getuige van de 20ste eeuw PZC/kunst 'Opsporing verzocht' scoort hoog Teleac-cursus 'Gezonde voeding' ARTHUR KOESTLER VRIJDAG 4 MAART 1983 'vu 12 Heden overleed na een langdurig lijden, tot onze droefheid, mijn geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa JAN DE KLERK op de leeftijd van 75 jaar. C. P. de Klerk-Pleijte G. J. Leijdekkers-de Klerk L. K- Ley dekkers Jacky J.P. de Klerk N. de Ridder 4332 AE Middelburg, 2 maart 1983, Puntpoortstraat 4 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. Bezoek dagelij ks tus sen 17.30 en 18.30 uur. De crematie zal plaatsvinden maandag 7 maart a.s. om 14.00 uur in het crematorium te Middelburg Vertrek van Puntpoortstraat 4 om 13.30 uur Na de plechtigheid gelegenheid de familie te con doleren in de aula van het crematorium. Diepbedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, delen wy u me de, dat heden van ons is heengegaan myn lieve man, vader en opa ABRAHAM SALOMÉ echtgenoot van C. de Hullu in de ouderdom van 83 jaar Oostburg: C. Salomé-de Hullu De Bilt: A.I. Salomé F. J. H. Saloraé-van Pinxteren Bram Harderwük: I.A. Salomé J. J. J. Salomé-Luteyn Adry Sjaak René Frank 4501 AR Oostburg. 3 maart 1983, Zuidzandsestraat 44 De crematie zal plaatshebben op maandag, 7 maart, om 13.00 uur in het crematorium te Middel burg, Westeiyke Oude Havendijk 3. zy die de crematieplechtigheid willen bywonen, worden verzocht om 12.45 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde zuster, schoonzuster en tante MARIA DE VISSER weduwe van Jacobus de Bruijn op de leeftijd van 81 jaar. Serooskerke: M de Visser-Simonse Serooskerke: Vorst-de Visser J van der Vorst Middelburg: E. Baaijens-de Visser Chr. Baayens Neven en nichten Middelburg, 2 maart 1983. Met droefheid geven wij kennis van het overhjden van onze geliefde schoonzuster en tante MARIA DE VISSER weduwe van Jacobus de Bruijn Serooskerke M. Meüers-de Bruün Vrouwenpolder: S. de Bruijn T. S. de Bruijn-Besuijen Neven en nichten Voor de grote belangstelling tijdens zijn ziekte en de vele biyken van deelneming ons betoond na het overlijden van onze geliefde zorgzame man. vader en opa LOURUS LOUWERSE betuieen wii onze hartelijke dank. Inzonderheid aan dokter Van Eede, voor de liefdevolle 1 behandeling aan hem bewezen. K. Louwerse-Huibregtse Kinderen en kleinkinderen Westkapelle. maart 1983 SMEDERIJ SANDERSE SCHORE I schoorsteenkappen zwart of koper snelle levertijd vakkundige plaatsing tevens alle open haarden rookkappen en alle voorkomende siersmeedwerken (hekken) enz. ÏTEL. 01102-1419 Heden is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader JACOBUS ADRIAAN JANSE weduwnaar van J. Heijstek in de ouderdom van byna 89 jaar. Kamperland: J. M. Versluis-Janse M. C. Versluis Schagen: P A. Fieman Klein- en achterkleinkinderen Colijnsplaat, 3 maart 1983. Bejaardencentrum 'Rustoord'. Correspondentieadres: Veerweg 113, 4493 AP Kamperland. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het bejaardencentrum 'Rustoord'. Bezoek dagehjks van 18.00 tot 19.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 7 maart om 14 00 uur te Colijnsplaat. Vertrek vanuit het bejaardencentrum 'Rustoord'. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het bejaardencentrum 'Rustoord' Op 2 maart 1983 is overleden in Hoek van Holland onze geliefde zuster, schoonzuster en tante, me- E. BLIEK-HOEK op de leeftyd van byna 90 jaar. Heden ging, na een langdurig, geduldig gedragen ziekte, van ons heen onze lieve, zorgzame vader, behuwdvader, groot-, overgrootvader en broer JAN BERNARD BIONDINA sedert 1942 weduwnaar van Jacoba Anna Martijn in de ouderdom van ruim 97 jaar. E. J. Biondina J. B. A. Biondina C. Biondina-Dorleün J. C. C. Biondina J. A. Vermeulen-Biondina G. J- Vermeulen E. E. J. Ayadi-Biondina A. Ayadi Karima en Hassan J. B. Biondina J. B. A. Biondma Jr. J M. Biondina-Louwerse Esther en Rosali A. Biondina 's-Gravenhage: M. de Winter-Biondina Middelburg, 3 maart 1983, Zusterstraat 44. Correspondentieadres: F. G. Alemanstraat44. 4336 BM Middelburg. De begrafenis zal in stilte plaatsvinden. Geen bloemen - geen bezoek - geen telefoon Enige kennisgeving Heden heeft de Heere tot Zich genomen, na een ja renlange liefdevolle verzorging in het bejaardente huis 'Eben-Haèzer'. onze geliefde zuster, schoon zuster en tante JACOMINA DE RIDDER in de ouderdom van 90 jaar. Vlissingen: S. Tabak-de Ridder H. W. Tabak Koudekerke: J. de Ridder Neven en nichten Middelburg. 3 maart 1983. Bejaardentehuis 'Eben-Haèzer', Briandlaan 2. Correspondentieadres: B. J. C. Schot. Noordbeekseweg 25.4386 NB Vlissingen. De rouwdienst zal worden gehouden maandag 7 maart 1983 om 10 45 uur in 'Eben-Haèzer', waarna de teraardebestelling zal plaatshebben om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Er is gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in het rouwcentrum Overtoom- Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Voor de vele büjken van medeleven ons betoond na het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader WILLEM STURM echtgenoot van Maria Dekker betuigen wy onze hartelijke dank. Uit aller naam: M. Sturm-Dekker Aagtekerke. maart 1983 GELD de krant helpt u op weg HILVERSUM - De eerste drie afleve ringen van het AVRO-televisiepro- gramma 'Opsporing verzocht' waarin samen met justitie en politie wordt ge probeerd misdrijven tot klaarheid te brengen, hebben van de kijkers een zeer hoge waardering gekregen, varië rend van 75 voor de eerste uitzending op 15 november tot 77 voor de afleve ring op 10 januari. Deze waardering ligt boven het gemiddelde (70 of 71) voor andere tv-programma's. De eerste uitzending van 'Opsporing verzocht' trok ruim 2,5 miljoen kijkers, de tweede ongeveer vier miljoen, de der de bijna drie miljoen. Dit is gebleken by een in opdracht van de AVRO gehou den onderzoek onder zevenhonderd personen van vijftien jaar en ouder Uit de antwoorden trekken de onder zoekers van de NOS de conclusie, dat over het algemeen de bezorgdheid over toenemende criminaliteit de reden was om naar 'Opsporing verzocht' te kijken. Meer dan met-kijkers waren de kijkers bezorgd over het aantal misdrijven en over hun eigen veiligheid. Ook meen den de laatsten vaker dan niet-kijkers. dat de strafmaat in ons land te licht is en dat men de politie altijd dient in te lichten als men op enigerlei wijze kan bijdragen tot het oplossen van een mis drijf. (Van 0722e redactie economie) DEN HAAG - Dinsdag 22 maart begint Teleac met een cursus „Gezonde voe ding" op televisie en woensdag 30 maart op de radio in samenwerking met het Voorlichtingsbureau voor de Voeding. Bestemd voor iedereen die wil weten hoe je gezond én lekker kunt eten. In deze leergang krijgt men ant woord op vragen die direct of indirect met voeding te maken hebben. Hoe kies je bijvoorbeeld uit het enorme aanbod van voedingsmiddelen het juist, wat is nu precies gezond en is dat ook nog lekker? Met de zogenaamde „Maaltijdschijf' als leidraad wordt niet alleen eenvoudige, praktische basisin formatie gegeven, maar op veel zaken wordt door diverse deskundigen nog dieper ingegaan. Deze cursus is ook ge schikt voor mensen die zich beroeps halve met voeding bezig houden „Gezonde voeding" telt acht tv-pro gramma's, telkens van 18.25 tot 18.55 uur via Nederland 1, herhalingen zon dag van 16.00 tot 16.30 uur via Neder land 2. Via de radio worden ook acht programma's geboden, telkens van 9.33 tot 10.35 uur via Hilversum 2, geen her halingen. Telefonische informatie is da gelijks te verkrijgen gedurende de cur sus van 9.00 tot 17.00 uur óp werkdagen op nummer 070-639130. Zionist in Palestina, commu nist in Duitsland, anti-fascist in Spanje, bestrijder van de dood straf en voorstander van vrijwilli ge euthanasie in Engeland. Maar meer nog dan door deze episoden uit zijn veelbewogen leven is Arthur Koestier bekend gebleven als de geharnaste tegenstander van het totalitarisme. Het leven van Arthur Koestier, die donder dag op 77-jarige leeftijd in Londen overleed, laat zich lezen als een roman van de geschiedenis van de 20ste eeuw. Hy werd in 1905 geboren in een joods gezin in Boedapest en groei de op in Wenen. In het Britse mandaatgebied Palestina deelde hij het harde maar boeiende be staan van de erfgenamen van de zionistische beweging van Theo- dor Herzl. In het Midden-Oosten maakte hy ook zijn debuut in de journalistiek. Voor de Berlynse Ullstein-krantengroep was hy cor respondent in Cairo, interviewde hy emir Faisal en maakte hy in Jeruzalem de eerste botsingen mee tussen Arabieren en joodse natio nalisten. In 1931 riep zyn krant hem terug naar Berlijn, van waaruit hy onder meer reizen naar de Sowjet-Unie maakte. Zoals veel van zijn jeugdi ge tijdgenoten voelde hij zich aangetrokken tot het communis me. Gebeurtenissen die hem tot het communisme brachten waren de Hongaarse commune van Bela Kun van 1919, de beurscrisis in Wall Street in 1929, die hij be schouwde als 'de crisis van de mensheid', maar vooral de onstuit bare opkomst van de 'bruine pest', de nazistische beweging die de republiek van Weimar ten gronde zou richten, In 1931 trad hy toe tot de Duitse communistische partij. Voor Britse kranten was hij oor logsverslaggever in de Spaanse burgeroorlog. Na de verovering van Malaga door Franco's troepen werd Koestier op beschuldiging van spionage gevangen gezet en ter door veroordeeld. Na een inter nationale steuncampagne werd hy uiteindelijk begenadigd. Communist In 1937, terwyi de Stalinistische zuiveringen in de Sowjet-Unie tal van communistische kameraden wegmaaiden, trad Koestier uit de communistische 'kerk', zoals hij dat zelf noemde Zyn afscheid van het communisme kwam aanmer kelijk vroeger dan bij de meerder heid van de linkse intellectuelen, die Stalins Sowjet-Unie nog bleven verdedigen als bondgenoot tegen het nazisme Over de stalinistische zuiverings processen gaat een van Koestiers bekendste boeken 'Darkness at noon' (Nacht in de middag), een beklemmend relaas over de revo lutie die haar kinderen heeft verslonden. Vogens een Britse recensent kwel de dit boek het geweten van een hele generatie linkse intellectue len. Het boek werd vertaald in 30 talen, verfilmd en bewerkt tot toneelstuk. Ook 'The god that faild' is de afrekening van een gedesillusioneerd ex-communist met zyn afgezworen geloof. In de tweede wereldoorlog vlucht te Koestier uit Frankrijk naar Engeland, waar hy zich later ook liet naturaliseren. Aanvankelijk schreef hy zyn boeken in het Duits, maar later schakelde hy over op Engels. Tijdens de koude oorlog achtte Koestier het zyn plicht party te kiezen tussen oost en west, en voerde campagne tegen het 'neu tralisme'. Maar vanaf 1950 nam Koestier meer afstand van de politiek en verdiepte zich in de filosofie, geschiedenis en natuur wetenschappen. Zyn politieke ac tiviteit bleef beperkt tot een cam pagne tegen de doodstraf in Enge land, zyn nieuwe vaderland. Reiservaringen Zyn reiservaringen in India en Japan beschreef hy in 'The lotus and the robot' (1960). Daarin con cludeerde hy dat het zoeken in Aziè naar inzicht langs mystieke weg 'net zo'n anarchronisme is geworden als het beeld van Ameri ka als het wilde westen'. Hij schreef ook over genetica en darwi nisme. Het zionisme, dat hem aanvankelijk naar Palestina had gevoerd, is hy na de oprichting van de staat Israel niet trouw geble ven. Zijn boek over het jodendom 'The 13th tribe' stuitte in Israël op heftige kritiek. In de natuurwetenschappen en de psychologie zocht hij de oorzaken van 'het irrationele gedrag van de mens, de oorzaken van deze puin hoop die de geschiedenis van de mensheid vormt'. Hartelijk dank voor de enorme belangstelling, bloemen, cadeaus, brieven en telefoontjes die we op 25 febr. 1983 mochten ontvan gen. Fam. De Visser Meliskerke. maart 1983 Molenweg 2 J. P. NEETESON huisarts WAARNEMING: M. Jongsma, arts Hoek, tel. 01154-1356 H. G. v. Haelst, arts Sluiskil tel. 01157-1955 Spreekuur te Philippine van 11.30-12.00 uur (zonder afspraak) Apotheek geopend als voorheen Met Pirelax kunt u uzelf elke morgen gelukwensen. A PRODUCT OF Al', ii- uitgerust wakkei wordl. zint hel leven er een stuk vroli|ker uit )ekri|gt zin om eruit te vliegen Uitgerust opstaan verandert de dag Met Insïe moed en een helder hoold kunt u desnoods hergen vervellen Rust is de basis voor een aktief leven En echte rust begint met een goede lattenverrna Puela* het bed van Pirelli laat zreir dat zelis het beste idee nog verbeterd kan worden I Ier lattenbed met gioene balans steunen is geboren De ontwikkeling voor nopt ondersteuning van uw I: tijdens uw slaap Gezien op de WOONBEURS Ere divisie: Groningen - Willem IIFC Utrecht - AZ'67Feyenoord - Roda JCHelmond Sp. - PEC Zwolle (za.); Fortuna S - FC Twente GA Eagles - NEC iza Ajax - PSV. Haarlem Sparta (za.»; NAC - Excelsior tza.Eerste divisie: Heracles - Vitesse: SW - Volendam, Eindhoven - Heerenveen tza r. Den Bosch - Veendam tzaGraaf schap - Den Haag; Cambuur - FC VW tza.»: Wageningen - DS'79; Telstar-MW. Tweede klas A: Jong Ambon 3-Vlissingen 4 (12.30), Heinkens- zand-Noormannen 2114 00). Lewedorpse Boys 2-Zeeland Sport 3, Drelschor-Cortgene. Kwadendamme-Domburg, RCS 3-Walche- ren 2 112 30). Tweede klas B Walcheren-Schoondijke, Oostburg 2-Hansweertse Boys (12.00), Hontenisse 3-Koewacht 2. Ria 2- Terhole (12.301. Hoofdplaat 2-Graauw TweedeklasseB:Dosko-Vlissingen.NOAD-S) s- kü.Vlrtus-WVO. MadeseB -Alliance;Internos-Berkdijk.Mid I- burg - Haarfsteee Derde klasse D: Steenbergen - Jong Ambon; rik/.ee - DIVO. Goes - RoosendaalSCGastel - BSCRIA t W) - SU 1, RCS - Breskens Vierde klasse G: Oudemolen - Hoeven; Cluzo.i.r - Noordhoek.Sprundel-Patrij zen; RSV-DIOZ. Schutters-MOC'17, Kruisland - Nw. Borgvl. Vierde klasse H: HW'24 - Hoofdplaat, Clin- ge - IJzendljke, Koewacht- Hontenisse. Vogelw - Axel; Terneuzen - Biervliet; Zeeland Sp. - Aardenburg Het programma van hetKNVB zondagamateurvoetbal luidttwee de klas B Dosko - Vlissingen. NO AD - Sluiskil, Vlrtus - WVO. Made- se Boys - Alliance, Internos- Berkdy k. Middelburg - Haarsteeg, der de klas D Steenbergen - Jong Ambon - Zierikzee - Di vo. Goes - Roo sendaal. Gastel - BSC, Ria -Steen. RCS - Breskens. vierde klas G Oude Molen - Hoeven, Cluzona - Noordhoek, Sprundel - Patrijzen. RSV - DIOZ, Schutters - MOC, Kruisland - Nieuw Borgvliet. vierde klas H: HW - Hoofdplaat Clinge - Uzendij ke. Koewacht -Hontenis se. Vogelwaarde - Axel. Terneuzen - Biervliet. Zeeland Sport - Aar denburg. reserve tweede klas: Sarto 2 - Mlddelburg2, Vlissingen 2- Temeuzen 2111.30). Rood Wit 2 - VOAB 2. Zeeland Sport 2 - Madese Boys 2(10 30), Internos 2 - Veerse Boys 2. RKTVV 2 - Roosendaal 2. reserve derde klas: Steen 2 - RCS 2. Aardenburg 2 - HW 2, Axel 2 - Vogelwaarde 2. Dosko 2 - Goes 2, Sluiskil 2 - Jong Ambon 2, Vlissin gen 3- Middelburg 3 (11.00) Afdeling Zeeland, eerste klas Sluis - Hulsterioo, Ouslbuig - Com Boys. Renesse - Lewedorpse Boys, Noormannen - Volharding, Ro- bur - SDO. Indien niet anders vermeld, aanvang 14.30 uur. Het programma van het landelijk zaterdagvoetbal is als volgt. Tweede klas A. SSC'55-ASWH. Altena-AZW' Oostkapelle-WHS. Good Luck - NEO'25, SHO-Bruse Boys. Oranje Wit-Everstein Der de klas B. BWR-Krabbendijke, Kloetinge-NTW. KapeUe- Temeuzense Boys, Zaamslag-Wemeldinge. Dinteloord- Serooskerke, Tholense Boys-Hoek. Vierde klas A: Mevo - SNS, Vee- re-Klundert Smerdiek-Nieuwland 15 00). SKNWK-SPS, Yerseke- Wolfaartsdijk.Nieuwdorp-Meeuwen Reserve2eklas Arnemuiden 2-Nieuwdorp 2. GDC 2-Yerseke 2, NEO 2-Good Luck 2' Beatrix 2 - Good Luck2.AZW2-TemeuzenseBoys2Altena2-Zwaluwe2. Re- server 3e klas Serooskerke 2 - Tholense Boys 2. Wemeldinge 2- Zaamslag 2' WHS 2-Smerdiek 2115 30). JPS 2-Kapelle 2. Dinteloord 2-Kloétmge 2 Afdeling Zeeland, eerste klas. Duiveland-Kruinlngen. VCK-DFS. SVBD-Middelburg. s-Heer Arendskerke-Helnkenszand, WIK- GPC. Apollo-Brouwershaven, Bevelanders-Cadzand. Dauwendae- le-Borssele. Rlllandia-ZSC. Tweede klasB Hoedekenskerke-SSV, Waarde-Brouwershaven, Bevelanders-Cadzand, Dauwendaele-Brossele, Rlllandia-ZSC Indien niet anders vermeld, aanvang 14,30 uur. Oostkapelle 2-SVD110.00). Dauwendaele-Meeuwen 10.30). 2e klas C. Philippine-Biervliet (6 maart. 10.30 uur) Indien niet anders ver meld. aanvang 11.00 uur Het handbalprogramma voor de eerste klas in de afdeling ziet ei als volgt uit. dames: Marathon-Sluiskil (Vlissingen. 12 20. Wal cheren II-HontenisseiSouburg 12.30). EMM II- EMM III (Middel burg 10.00).HontenisseIl-Olympus II 'Hulst 12.50). heren Mara- thon-Walcheren (Vlissingen. 15.10». Walcheren li-Operatie (Sou burg 11.20). Volharding-EMM III (Goes 14.10), en Utopia-GSC (Terneuzen 13.10). In de Zeeuwse juniorenhoofdklassen luidt het programma, A- Junioren RCS-Yerseke. Kloetinge-Robur. Middelburg-Vlissingen. Temeuzen-Zierikzee. Hontenlsse-HW. B-junioren, regio I: Ter- neuzense Boys- Hontenisse 112 451. HW-RCS, Cllnge-Terneuzen. Aardenburg-Axel, Hoek-Vlissingenregio2. Kloetinge-Middelburg 12.45), Zlerikzcc-'s-Heer-Atendskerke, Robur-Goes.Heinkenszan- d-Arnemulden (12 45). VCZK-Yerseke (12.45). Indien niet anders vermeld. aanvang 14.30 uur. Voor de vierde en laatste wedstrijd voor de Zeeuwse competitie voor niet-startvergunninghouders komen de teams van de Schelde, de Bruinvis, de Braakman en de zwemclub Koewacht In Terneuzen tegen elkaar uit. De Scheldeploeg heeft nog goede kansen om zich te plaatsen voor de finale om de Zeeland-cup maar dan moet het wel volledig aan de start verschijnen Programma weekend 4 maart basketbal Dames le divisie: (Mid delburgzaterdag 16.30 uur) Dynamo Cheetah. Heren hoofdklas: (zaterdag 10.15 uur) Octopus Volharding. Heren le klas: Dames le klas: (Vlissingen 21 30 uur) Marathon 1 BVSouburg2.Middel burg 20.00) Valkenlsse J Crabs 1(Souburg, zaterdag 17.00 uur) BVSouburg2—Marathon2;(Rozendaal,zaterdagl4.00uur)Blauw Wit— Smokkelhoek Heren 2e klas: (Terneuzen zaterdag 18.30 uur) Scheldesport HTS. (O'bosch zaterdag 13.00 uur) Vossenberg 1 Dynamo; (Kapelle 5 mrt.) Smokkelhoek Blauw Wit; Junioren hoofdklas: (Breda, zaterdag 13.45 uur) Breda Pioneers Mara thon, Junioren rayon klas:'Vlissingen. 20.00uur)Marathon2—Ma rathon 3; (Terneuzen. 20.30 uur) Scheldesport BV Souburg Het tafeltennisprogramma luidt als volgt le divisie MZ-Wtlno (Slaghvaert. 17 00 uuri. 3e divisie: 't FVT-'t Zand 4c divisie MZ U-Backhands, 't Zand IX-MZIII (Vergulde Baars. 17 00 uur». da mes ledivisie Hoonhorst-MZ Savok. WC 2-Soetelieve. Ledub-Brevok 2. 3F heren: WC 2- Ekspalvo. Van Zandvoort-EWC Atak-Minenco, Karanoi-Voko. Morres-Blauw (17 00). Sig Pugno-Set Up. Districtsbeker dames EWC-Sc Morres (17 00). PZEM-pZeel.' Mytilus-Klkkers 1 (15.00)' IJVC-Marathon2(13 30),Morres2-Marathon3(14 30)'EvenKljken- Dynamo 1 (15.00) Districtsbeker heren: EVVC-Verdegem2(17.30), PZEM-Zeel., Even Kijken-Dynamo (13.00), Mytilus 1-CVC (18.00). Promotieklas dames: Athanatos-Mytilus 2 (15.30). Eerste klas da mes Athanatu82-Sluvoc,3terre-SVA Eerste klas heren: Even Kij ken 2-Bok, Savok-EWC 3. Mytilus 3-Sterre 2, Ardito-Wiska. Op het rugbyveld aan de Nadorstweg te Middelburg begint zaterdasg om 12.00 uur een wedstrijd tussen Pyle uit Wales en Oemoemenoe. Tegen elkaar komen uit vijftientallen tot en met 21 jaar. Daarvoor speelt de jongere jeugd van Oemoemenoe tegen RC Breda. De dames van Oemoemenoe ontvangen zondag in Middelburg 14 30 uur de dames van Fortuna. Oemoemenoe II speelt zondag uit tegen REL II MIDDELBURG Met zes (van de negen) finalisten nog ir, kansrijke positie gaat het kampioenschap hoofdklas llbre van het district Walcheren De Bevelanden morgen en zondag in Centrum de beslissende eindfase in. De organisatie va biljartvereniging 't Raedthuys (die ook de gewestelijke eindstrijd op 8, 8 en 10 april in deze spelsoort organiseert» verwacht pi uitermate boeiende ontknoping. Die komt morgen en zondag telkens vanaf 12.00 uur in beeld, de finalepartij staat zondag omstreeks 16.00 uur. Sjaak Walhout. Cees Westdorp. Ton Iwaarden, Johan Laarberg. Wim Sandee en Piet Raas zijn de kanshebbers HAAMSTEDE De titel van Schouwen Duiveland en plaatsing voor de eerdergenoemde gewestelijke eindstrijd zijn Inzet va toernooi hoofdklas libre dat vandaag, morgen en zondag (4,5 en 6 maart) door de biljartvereniging De Witte van Haemstede ir clublokaal Bom te Haamstede gehouden wordt. Vier spelers hebben zich voor dit kampioenschap gemeld Adri Geelhoed DOS (300 car.), Rinus Lems Bommenede (330 car Gcr Monslei DOS (220 car.) en Hans Berrevoets OKK (220 car Berrevoels doet buiten mededinging mee. Vandaag wordt om 19.00 gestart met de partijen Lems-Monster en Geelhoed-Berrevoets. Het programma van het Zeeuws damesvoetbal is als volgt, eerste klas Patrijzen-Hoek «14 30). SKNWK-VCK. Oosikapelle- Vlissingen. Zeelandia-GDW. Veere-Yerseke. 2e klas A. Krabben- dij ke-Smerdiek, Wemeldinge-WaardeKruinmgen-WIK, Dreischo- r-Hansweertse Boys (12.451, 2e klas: B Nieuwland-Nieuwdorp. 2Cdames Sarto2-DVO. Polaris-Ben S.VCH3-Rapid. Sutherland- Torpedo, Morres-Concordiai 17 00). Activia-Brevok 3Fdames Ek- spalvol-Terra Nova Zebra s-Marathon. AKS-Encsson, Archiplan- Het zaalkorfbalprogramma luidt District-2 Zuid-West. le klas-A TOP(S) - Excelsior. Vriendenschaar iH> - Swift 2e klas-B Regen boog - ONDO Eureka - Snel, zo Kwiek (Hi - DKV, zo Olymplaan -Algemene. 3e klas-A Zuidwesters - ValtO, Vlissingen, aanvang 17.45 uur, Vitesse - Velocitas, Kwiek (Ri - Dijkvogels, Vrienden schaar IB) - Maassluis. 3e klas-B. Ventura-Sport - TOP A>, NIO - Weidevogels, Tempo - Fluks, SEV - Avantl 3e klas-C Dubbel Zes - Stormvogels, zo USV-ELKV, zo ALO - Ons Huis, ODO (D) - Merwe- de. 3e klas-D: zo Vlaardingen - WION, Hargu - All Ready, zo Keep- Flt - KNS, FIKS - Ter Gouw. Res. le klas-A' PKC-3 - VEO-2. VES-2 - Excelsior-2, Vriendenschaar H i-2 - GKV-2, KVS-2 -Tjoba-2 Res. 2e klas-A: Kinderdijk-2 - ADO-2, TOP<S)-2 - Pemlx-2, PKC-5 - Swift-2 KOAG-2 - KVS-3. Res. 3e klas A. ADO-3 - DES-2, GKV-4 - VES-3 Junioren-A. zo Fortuna - De Bérmen, Snel -Swift Heren 3e klasse D D de Waele-Barendrechl 4c klasse D Forcial- DelJssel.Gocs-HoekseWaard.DelJssel-Vlissingen Res 2eklasA Push4-Push3,Tilburg6-Tllburg5,Forward3-Warande3.Res 3ekl A WereDi-VUssmgen2 Afd 2 IRapide3-ZwartWit7 1D Cadetten 2-Middelburg 2 2 K. Zwart Wil 10-HSD2.Goes2-Push 11 Vet 10 Middelburg A-Den Dune A Zevenbergen A-HSD A. Push C- Vlissingen A Vel 11 MadeA-Goes A.Olympia A-HCGO A Dames 2e klasse A Asvion-Dordrecht, Tempo 34-Vhs.singen 4e klasse A Westland-Barendrecht. Foreial-Rapide. Spijkemsse-Goes Res 4e kl A. Prinsenbeek 2-Rapide 2. Aid U Vlissingen 2-Push 8. Zwart Wit5-HSD 1 Jongens: Den Dunc Al-Middelburg Al. Vlissingen Al- Breda A3, Oudenbosch Al-Middelburg A2 Districts-Indoorcompelitie programma zondag 6-3-1983.13 30- 16 00 uur Jarinohal Vlissingen. de Schelde 1 Axel. de Schelde- Souburg (heren). 14 00 - 17.00 uur Den Dullaert Hulst Hulster Ambacht 2 Hontenisse 1 Racketcentrum Ador Sport de Braai- man: Hulster Ambacht 1 Ludo et Emergo 2. Animo—Eegedlmal (heren). 14 30-17.30 uur: Jarinohal Kapelle: Souburg2 Eegedima. de BongerdAnimo 1 JarinohalTerneuzenHulster Ambacht3- Drive 15.00-18.00 uur Sportcentrum Schelde International Goes MLTC 2de Stoof 1 (herenSouburg l DOS 2 MLTC 3DOS 1 SCHAKEN VLISSINGEN Morgen moet het eerste tiental van Het Wit* Paard uil Sas van Gent naar Rotterdam om het daar op te neme: tegen Volmac U In de hoofdklas van de Zeeuwse competitie kar Middelburg morgen kampioen worden. Daartoe moetde ploeg dal thuis West-Zeeuwsch-Vlaanderen verslaan. Het programma voor morgen en volgende week ziet er als volgt uit KNSB. Volmac ü- WHP, Brunssum-SMB (Nijmegen); Gess (Sittard)-HMC (Den Bosch); De Variant (Bredai-Memo (Amsterdam); Den Haag Chariots (Rotterdam) Hoofdklas Middelburg-Oostburg. Zierik zee-Terneuzen, Landau-HWP II. HWP 11-Vhssingen Prome lieklas. DZD-TOG. Landau H-Vllssingen II; Goes-Middelburg II Zuid I Sluis Il-Landau II. Terneuzen IJI-Oostburg II. Hulst-HW IV. Noord I Kamperland-Middelburg UI. Zierikzee II-Goes U Sou- burg-DZD, Oostkapelle-Koudekerke H. Noord II MiddelburgIV- Vlisstngen m; Souburg ü-Scheldeschaker. Oostkapelle D- Koudekerke III

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12