Minister schuift korting op gevangeniswezen door Koppelbazen-net in Rotterdam opgerold Hypotheken OGEM aan banken mogelijk ongeldig Derde werkloze mannen is 'probleemdrinker Dorp geeft leerlingen nieuwe fiets Schrijver Koestier in Londen overleden Aftrekbaarheid groot onderhoud niet voor 1 april mogelijk NAAR BEGROTINGEN VAN 1985 EN 1986 ioete tegen Glimmerveen geeist lavenwerkgevers egen algeheel korter werken Geen klacht tegen mr Vilé Pleidooi voor lagere belasting 53 RIJDAG 4 MAART 1983 PZC/binrien-buitenland 11 IE WAAI. (TEXEL) (ANP) De dorpscommissie uit De Waal is zo bevreesd dat openbare lagere school wegens een te gering aantal leerlingen zal worden pgeheven. dat ze besloten heeft iedere nieuwe leerling een gloednieuw rijwiel het vooruitzicht te stellen. Ie commissie is bang dat hel kleinste dorp van het eiland Texel sterk zal achteruitgaan als het de school kwijtraakt. Allerlei acties hebben tot dusver niets opgeleverd zodat de dorpscommissie die blijkbaar goed in de slappe was zit. mei dit unieke idee op de proppen is gekomen Het gemeentebestuur, dat in dit geval het schoolbestuur vertegenwoordigt, is niet gelukkig met het plan. maar meent dat tegen deze particuliere actie niets te doen valt (Van onze parlementaire redactie )EN HAAG - De extra ombuigingen op het gevangeniswezen komen pas in de jaren 1985 en 1986 an de orde en daarom hoeft nu nog niet aangegeven te worden waar precies dat geld vandaan ehaald moet worden. Wel wordt de totale bezuiniging op deze post met 5 miljoen gulden beperkt, oals de Tweede Kamer ook was toegezegd. Dit schrijft minister Korthals Altes (justitie) in een rief aan de Tweede Kamer. moeten betalen (kosten 30 miljoen gul den). Dit bedrag wordt gehaald door minder nieuwe bewaarders aan te stel len dan voor de uitbreiding nodig zou zijn, zodat met hetzelfde aantal mensen meer gevangenen moeten worden be waakt Daarnaast moet volgens het regeerak koord nog eens 15 miljoen gulden extra worden omgebogen. Daarvan geeft Korthals Altes aan dat 5 miljoen gulden elders gevonden moet worden, alhoe wel de bewindsman niet zegt ten nadele van welke posten dat zal gaan. Beslis singen daarover zullen pas tegen 1985 genomen worden, geeft de minister aan. o schuift minister Korthals Altes in jn brief van donderdag het grootste eel van de problemen op zijn begro- ng door naar de laatste jaren van de ttingsduur van het huidige kabinet. had de Kamer toegezegd te laten eten hoe hij precies op de post gevan- eniswezen zou ombuigen, omdat daar- ver tijdens de behandeling van de jus- tiebegrotmg onduidelijkheid was ont- taan. lekend was dat het departement zelf e uitbreiding van het aantal cellen zou IMSTEROAM (ANP) De officier justitie bij de rechtbank in imsterdam, mr. H. Wooldrik, heeft londerdag een boete van vijfduizend ulden of drie maanden cel geëist tgen de oud-voorzitter van de Neder- indse Volksunie, J. Glimmerveen, leze zou zich opzettelijk beledigend lebben uitgelaten over vooral joden, igeuners en Surinamers en hij zou lebben aangezet tot haat en discrimi- latie tegen deze mensen. Dit gebeurde een artikel in de Haagse Post van 12 eptember 1981. Daarin zei Glimmer een onder meer dat Surinamers naar Suriname moeten terugkeren, „liefst net een zacht lijntje qiaar anders op de nanier zoals Amin van de Hindoesta an is afgekomen". Ook joden zouden olgens Glimmerveen naar Israël terug noeten en het hoofd van Amsterdam ou nooit een joodse burgemeester noeten zijn. „Want die kan zich nooit erbonden voelen met ons volk", aldus lllmmerveen. Hoewel Glimmerveen zei achter al zijn uitlatingen in de Haagse Post te staan, rond hij niet dat die als beledigend gezien kunnen worden. Hij vond het «vendien niet juist dat hij alleen :recht moet staan, terwijl de Haagse 'ost vrijuit ging. De uitspraak is op 17 laart. Ziekenfondsen egen nieuw plan eigen bijdragen (Van onze parlementaire redactie EN HAAG - De ziekenfondsen wijzen e plannen van staatssecretaris Van er Rcijden (volksgezondheid) voor eigen bijdrage van 250 tot 500 gul van de hand. In de Tweede Kamer (laat het CDA positief tegenover de deeén van de bewindsman. De PvdA is rtegen. het kader van een algehele herzie ning van het stelsel van ziektekosten- rerzekermgen wil Van der Reijden het Hgen risico invoeren. Die zou dan be- laande regelingen, zoals de 'blauw- aart' voor de rijksdaalder eigen bijdra- e voor medicijnen, overbodig maken, n het voorjaar komt de staatssecreta- is met concrete voorsteilen. )e voorzitter van de Vereniging van Ne- lerlandse Ziekenfondsen. Anbeek. oemt de plannen een aantasting van e gezondheidszorg, vooral voor de anst draagkrachtigen. Ook al zouden ie premies omlaag kunnen bij de invoe- van een eigen risico, dan nog ver- rerpt. hij het idee De solidariteit tussen ezonde en zieke mensen zou over- loord worden gezet. ROTTERDAM (ANP) De werkge- n de Rotterdamse en Asmster- iiunse haven hebben zich woensdag in bet cao-overleg met de vervoersbon- öen FNV en CNV afwijzend opgesteld tegenover een plan tot arbeidstijdver korting van tien procent voor de (ehele haven. Zij willen het overleg hierover alleen loeren in de afzonderlijke sectoren, omdat de behoefte per sector verschil lend is. Bovendien hebben de werkge lere laten doorschemeren dat zij de foor de vakbonden gewenste arbeids tijdverkorting onbetaalbaar vinden, tenzij de werknemers evenredig inleve ren. Woordvoerders van de vakbonden bebben dit donderdagmiddag vroeg na «Hoop van het overleg meegedeeld De Werkgevers onthielden zich van com mentaar De vakbonden willen met de drastische arbeidstijdverkorting ba- oen scheppen om met name het overcompleet in de stukgoedsector op ie kunnen vangen. Tien procent ar beidstijdverkorting in het stukgoed üleen al zou naar schatting 500 banen Heveren. De overige tien miljoen gulden staan voorlopig nog als in te vullen ombui gingen op de begroting. Ook over de uitvoering van dit bedrag neemt Kort hals Altes nog geen besluit. In de tus sentijd kan het departement bereke nen in hoeverre de motie-Buikema, waarin om een vereenvoudigde echt scheidingsprocedure wordt verzocht. besparingen oplevert die voor het ge vangeniswezen gebruikt kunnen wor den. Als grote extra ombuigingen achterwe ge kunnen blijven, dan zal er geen spra ke hoeven te zijn van gedwongen ont slagen, denkt de minister Vooruitlo pend op mogelijke extra ombuigingen zal wel een terughoudend beleid wor den gevoerd bij het opvullen van vaca tures. Bovendien zullen bewaarders be reid moeten zijn overplaatsingen naar andere inrichtingen te aanvaarden Diverse maatregelen, die al door staats secretaris Korte-van Hemel naar bui ten zijn gebracht, zullen worden getrof fen om het mogelijk te maken per in richting met minder bewaarders te kunnen werken. De belangrijkste zul len betekenen, dat de bewegingsvrij heid van de gedetineerden, vooral in de weekeinden wordt beperkt. Deze bezuinigingen leveren het depar tement in 1986 ongeveer het vereiste be drag van f30 miljoen op. maar geven niet genoeg ruimte op de korte termijn. Om ook in de komende twee jaren de benodigde bezuinigingen te halen is het mogelijk dat verdergaande maatrege len toch doorgevoerd moeten worden. De belangrijkste hiervan is de vermin dering van de geestelijke verzorging in de gevangenissen. Volgens staatsse cretaris Korte-van Hemel zouden 40 van de 60 betaalde verzorgers moeten verdwijnen en hun taken worden over genomen door vrijwilligers. Bij de be grotingsbehandeling is door de Kamer gevraagd van bezuinigingen op deze post af te zien. ADVERTENTIE LONDEN De in 1905 in Boedapest geboren Britse schrijver Arthur Koestier is donderdag met zijn vrouw Cynthia in de slaapkamer van zijn woning in Londen dood aangetroffen. Het echtpaar heeft zelfmoord ge- Arthur Koestier pleegd met een overdosis medicijnen. Koestier leed aan leukemie en de ziekte van Parkinson. Koestier is driemaal getrouwd en had geen kinde ren. De schrijver gold tientallen jaren als een van de belangrijkste auteurs van Europa. Hij was zoon van een Hongaar s-joodse vader en een Oostenrijkse moeder en groeide in Wenen op waar hij studeerde. In 1926 ging hij als zionist naar Palestina. Als correspon dent bereisde hij later het Midden- Oosten. In 1931 trad hij toe tot de communistische partij die hij echter in 1937 bitter teleurgesteld vaarwel zeg de. Aan republikeinse zijde deelne mend aan de Spaanse burgeroorlog werd hij beschuldigd van spionage en ter dood veroordeeld maar hij werd begenadigd. Uit zijn eerste periode stammen zijn boeken 'Spaans testa ment' en 'Nacht in de middag'. Het laatste boek, gebaseerd op Stalins zuiveringen in de jaren dertig, werd in bijna 30 talen vertaald. Er werd voorts een toneelstuk van gemaakt en het is in veel landen als film op de televisie vertoond. Ook na de oorlog schreef hij steeds weer over het totalitarisme. Maar toen gebruikte hij ook psycholo gische en natuurwetenschappelijke thema's. (Zie ook pagina 12) NIJMEGEN (ANP) - Een op de drie werkloze mannen is een probleemdrinker. Een op de drie gescheiden mannen eveneens. Ruim zeven procent van de bevolking tussen de 16 en 69 jaar is te beschouwen als probleemdrinker, 12 procent bij de mannen en bijna 3 procent bij de vrouwen. Alleen al in Rotterdam zijn bijna 29.000 mensen probleemdrinkers. Een veel actiever preventiebeleid van de overheid is nodig om de negatieve gevolgen van overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Een en ander blijkt uit een representatief onderzoek onder 2150 Rotterdammers, waarop de socioloog R Garretsen vandaag, vrijdag, promoveert aan de katho lieke universiteit Nijmegen. Volgens Garretsen. die medewerker is van de Rotterdamse GG en GD. hebben relatief meer mensen in industriële beroepsgroepen problemen met alcohol, terwijl administratieve, medi sche en sociale beroepen zijn ondervertegenwoordigd. Als definitie van het begnp probleemdrinken hanteert Garretsen het excessief alcoholgebruik gepaard gaande met lichamelijke, geestelijke of sociale problemen voor de drinker zelf of voor anderen Preventief overheidsbeleid zal volgens Garretsei. gericht moeten zijn op verlaging van het gemiddelde alcoholgebruik. Lit recente cijfers blijkt dat dit landelijk gemiddelde in Nederland sneller stijgt dan elders in de wereld. Preventie dient te voorkomen dat mensen, die voor de gezelligheid of ontspanning steeds meer drank gebruiken, in probleemdrinkgedrag te rechtkomen. Als onderdelen van zo n beleid noemt Garretsen onder meer het verhogen van de alcoholprljs. gekoppeld aan een prijsverlaging voor niet-alcoholische dranken Volgens Garretsen zijn er verschillende groepen van problemen rond drinkgedrag, waaronder de psychologi sche afhankelijkheid (drank nodig hebben om van psychische problemen of spanningen af te komen), problemen met gezondheid, problemen met het fre quent dronken zijn en een kater krijgen en problemen met de omgeving i familie die zich ergert, in aanraking komen met politie of justitie). PARIJS - Keurig naar links en naar rechts kijkend op de hoeken van de straten wandelden de olifanten van een Amerikaans circus donderdag door Parijs De dieren waren woensdag op een station m het noorden van de Franse hoofdstad aangekomen en moesten een stukje lopen naar de plaats waar het circus zijn tenten opgeslagen heeft Volgende week beginnen de voorstel lingen JONGE DUBBELE GRAANJENEVER UTRECHT - De vice-president van de Arnhemse rechtbank, mr. E. Wytcma. heeft besloten geen klacht in te dienen tegen de Utrechtse advocaat mr. E. Vi lé. Na nadere bestudering van de pro cesstukken, die door Vilé in december waren opgevoerd, is mr. Wytema tot de conclusie gekomen dat cr voor aangif te geen grond is. Mr. Vile had tijdens een zaak omtrent het kraakpand Biltstraat 160 in Utrecht ten onrechte gesteld dat een vastgoed handelaar uit Veenendaal daarvan de eigenaar was De vice-president be sloot, nadat bekend werd dat hij foutief was geïnformeerd, uit te zoeken of hij zijn vonnis tot ontruiming van het pand zou moeten herzien. Dit is volgens hem niet nodig. Vilé heeft zich inmiddels voor zijn fout verontschuldigd Hij verklaarde de rechtbank niet te hebben willen mislei den. ROTTERDAM (ANP) - De bewindvoer ders van hel in surseance van betaling verkerende OGEM-concern twijfelen aan de rechtsgeldigheid en rechtma tigheid van de aan het bankensindi- caat verleende hypotheken op onroe rend goed. Deze hypotheken zouden in augustus 1980 in principe door OGEM zijn verleend aan het bankeneonsor- tium onder leiding van de Algemene Bank Nederland. Naar uit onder ede voor de rechter-com- mlssdaris in Rotterdam afgelegde ver klaringen van OGEM-bestuurders blijkt zijn deze functionarissen zich bij het tekenen van karrevrachten papie ren niet bewust geweest ook een zoge naamde positief-negatieve hypotheek verklaring te hebben ondertekend, zo blijkt uit een verslag van de bewind voerders. De bewindvoerders, mr. drs. H.P.J.Op- hof en mr. D.A.Slager, hebben besloten de rol van het bankensyndlcaat aan een nader onderzoek te onderwerpen Met het afgeven van een hypotheekverkla ring bond OGEM zichzelf met handen en voeten aan hét bankenconsortium. Het in onderpand geven van het onroe rend goed ter waarde van f 100 min le verde OGEM nieuwe kredieten op. In dien mocht blijken dat de banken het onroerend goed onrechtmatig hebben verworven bestaat de kans dat zij dit moeten teruggeven. De bewindvoerders wijzen er verder op dat de OGEM-bestuurders voor het te kenen van de verklaring toestemming moesten hebben van de directies van de betrokken dochterbedrijven. De onroe- rend-goed bedrijven hebben nooit een dergelijke volmacht verleend en daar om was de hypotheekverklaring niet van kracht voor het onroerend goed in BISDOM: Werkgroep wil aanstelling van functionaris voor 'vrouw en geloof BREDA - In het bisdom Breda is een voorlopige werkgroep ingesteld die de aanstelling zal voorbereiden van een vrouw die gaal werken op het terrein 'vrouw en geloof. De functionaris zal per september worden aangesteld in een deeltijdbaan i20 uuri gedurende drie jaar. Zij zal activiteiten moeten stimuleren op het gebied van vrouw en geloof. Sinds enkele jaren zijn op verschillende plaatsen activiteiten voor en door vrou wen opgezet in West-Brabant en Zee land, die te maken hebben met het ge loof en de positie van de vrouw in kerk en samenleving. Het ondersteunen, sti muleren en coördineren van deze acti viteiten is door verschillende vrouwen groepen als wens naar voren gebracht In de voorlopige werkgroep hebben zit ting Irmgard Busch AnciUa Martens. Lieve Troch en Wilhelmien Wensing- Krols. allen uit Breda. Marga van der Meer-Sweyen. Etten-Leur. Tiny van Straaten-butting. Wouw en Jenny Schneider-Van Egten uit Brouwersha- de vastgoedbedrijven, aldus de bewind voerders In augustus 1980 werd de financiële si tuatie van OGEM precair. In allerijl werd toen een internationaal banken consortium gevormd ouder leiding van de ABN. Op zondagmiddag 17 au gustus kwamen enkele OGEM-be stuurders en vertegenwoordigers van de ABN bijeen in het ABN-gebouw in Rotterdam. Tegenover de rechter-commissaris heeft bestuurslid Van Berkel verklaard: „Wij tekenden, voorzover mij bijstaat, onderwerp na onderwerp. Steeds wer den nieuwe stapels papieren die in een hoek op de grond lagen op tafel gelegd. Tenslotte tekenden wij geheel blinde lings als het ware". Dierenarts 8 De politie in Boxtel heeft op verzoek van het ministerie van landbouw de dierenarts H. M. vit die plaats aangehouden. De man wordt ervan verdacht rekeningen te hebben geïnd voor niet verricht werk Het ging met name om fictieve runderentingen. Prof. Sanders (indertijd president-com- missarisi ..Wij hebben eigenlijk de sta pel papieren voor vorst en vaderland getekend zonder ons ook maar een ogenblik inhoudelijk er in te verdie pen En bestuurslid Lenze Koopmans herin nert zich meer dan 1000 papieren te hebben getekend. Iedere verklaring ging in 24-voud „Ik heb mijn pen enige malen moeten bijvullen". Geen van de OGEM-bestuurders kan zich echter herinneren een hypotheek verklaring te hebben getekend. Func tionarissen van de ABN menen zich echter heel zeker te herinneren dat de OGEM-bestuurders wel degelijk een dergelijke verklaring hebben getekend. Naar het oordeel van de bewindvoer ders mag uit de verklaringen van de ABN-getuigen worden afgeleid dat de heer Koopmans een belangrijke zo niet overwegende rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de in de hypop- theekverklaring opgenomen passage welke ter bescherming van de insilu- tionele beleggers diende. iVan onze parlementaire redactiei DEN HAAG - De Tweede Kamer zal niet vóór 1 april over de fiscale aftrek baarheid van groot onderhoud aan de eigen w oning kunnen beslissen. De fi nanciële specialisten vinden dat het kabinet een te hoog voorbereidings- tempo van de comissie verwacht van de wetjes die an belang zijn voor het dekkingsplan. Dat houdt in dat ook de verhoging van het huurwaardeforfait, nodig om het gat op te vullen, pas op 1 juli kan ingaan. De vaste kamercommissie voor finan ciën heeft Ruding in een vertrouwelijke brief laten weten dat zij het bewuste wetsontwerp onmogelijk binnen een maand kan behandelen, zoals de minis ter wil. De financiële specialisten ach ten een zorgvuldige wetgeving dan niet mogelijk Daarbij speelt mee, dat de Kamer in het recente verleden al vaker fiscale maatregelen in vliegende vaart moest behandelen. Dergelijke mede werking van het partlement is niet lan ger vanzelfsprekend, zo staat in de brief. Enkele andere fiscale wetsontwerpen Financiële verhoudingswet De vaste kamercommissie voor binnen landse zaken zal op 13 april een hoorzitting beleggen over de nieuwe financiële verhoudingswet 1984 Daar zullen geen gemeentebesturen worden gehoord, maar uitsluitend de vereni ging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal overleg Op 4 mei zal de commissie het voorlo pig verslag opstellen Dit houdt in dat de regering op zijn vroegst eind mei op dat voorlopige verslag zal reageren en dat de kans dat de kamer het wetsont werp nog voor het zomerreces kan behandelen niet al te hoog kan worden aangeslagen. die deze week tegelijk met dat over het groot onderhoud zijn ingediend, wil de Kamer wel voor 1 april behandelen Het gaat om de verhoging van accijnzen en van de loon- en inkomstenbelasting De aftrekbaarheid van groot onderhoud is echter technisch ingewikkelder en poli tiek omstreden. Zo wil de WD ook schilderwerk er onder laten vallen, maar is het CDA daar tegen. De herinvoering van de aftrekbaar heid zou zich voor de helft zelf betalen, doordat zwart werk voortaan wit ge daan wordt. De andere helft wil het kabinet bekostigen door een verho ging van het huurwaardeforfait. Dat is het bedrag dat de bezitters van eigen huizen van de fiscus moeten optellen bij hun inkomen. ROTTERDAM (ANP) De fiscale recherche FIOD is donderdagochtend in samenwerking met tal van politie korpsen begonnen met het oprollen van een koppelbazennet. Volgens de Rotterdamse officier van justitie mr. H. A. van Brummen bestaat het sterke vermoeden dat drie bedrijven in het Rotterdamse haven gebied via omvangrijke koppelbazen praktijken de staal voor miljoenen guldens heeft benadeeld door het niet afdragen van loon- en inkomensbelas ting, omzetbelasting en sociale pre mies. Het gaat om de bedrijven Dc Toren J. Kok BV. Vactra BV en Triton BV, alle gevestigd in het Rotterdamse Botlekgebied. De bedrijven hielden zich bezig met hel schoonmaken van tanks en andere installaties in de petrochemische industrie. In samen werking met de politie deed de FIOD donderdagmorgen invallen. Bij de actie van de FIOD zijn geen arrestaties verricht. De gemeentepoli tie van Leerdam heeft in samenwer king met de fraudeccntrale van de centrale recherche informatiedienst (CRI) drie mannen aangehouden die hebben bekend ruim 700.000 gulden te hebben verduisterd door te knoeien in de boeken van hun bedrijf. Twee van hen. de broers W. van H. (51 uit de Meem en A van H (39i uit Leerdam, waren directeur-eigenaar van het Leerdamse dak- en wandbe- dekkingsbedrijf Hawada De derde. J D H (25) uit Geldermalsen. verzorgde de boekhouding van dit bedrijf De totale schuld van Hawada aan vorde ringen, belastinggeld en sociale pre mies bedroeg bijna twee miljoen gul den, zo heeft de Leerdamse politie donderdagmiddag meegedeeld. EDE (ANP) Een verlaging over de gehele linie van de inkomsten en loonbelasting past zeer goed in de actuele economische omstan digheden. De Rotterdamse hoogle raar dr. J. H. Christiaanse hij is voorzitter van dc CDA-fractie in de Eerste Kamer zei dit donder dag in Ede op het jaarlijks con gres van de Vereniging van Ad- ju nci-Bclastinginspccteurs. Christiaanse noemde het voeren van een stimuleringsbeleid via belastingverlaging op dit moment voor de hand liggend. Hij wees erop. dat dc koopkracht is ver laagd en door belastingverlaging weer kan worden verbeterd, voor onze industrie van groot belang. Prof mr. H. J Hofstra en oud- minister van financiën bepleitte voor de korte termijn een ingrij pende opruiming van een aantal detailregelingen. vooral aftrekpos ten Volgens hem is er geen ruimte voor drastische verlaging van de tarieven. Hij ach^een grondige herziening nodig op de tnkomenbelasting die tot in de theoretische grondslagen van de gehele belastingheffing moet doordringen Dit is een werk van lange adem. maar de nood is zeer _D gestegen, meent hij

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11