PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Orders M-fregat niet vóór 1984 Elektriciteit goedkoper GAT TWEE JAAR BEDREIGT KMS Grootscheepse fraude bij reeks bedrijven in metaal Grootste zaak Spanje wordt genationaliseerd f Snuffelt II ook al tussen de Kleintjes? pagina 7 EG: VOOR 1985 GEEN HERSTEL SCHEEPSBOUW Nieuwe banen in Zeeuwse industrie holding ruim 400 bedrijven Wolkenvelden Wolkenvelden en bijna overal droog In de ochtend plaatselijk mist. Mid- dagtemperatuur acht graden. 226e jaargang no. 47 Vrijdag 25 februari 1983 UTRECHT (ANP) - De 24-jarige A. S. zong donderdagmid dag een toontje lager, toen hem duidelijk werd, dat hij een gestolen zilveren dwarsfluit uitgerekend aan de politie te koop had aangeboden. De man stapte niets vermoedend binnen bij de Utrechtse politiemuziekverenigingdie op dat moment - omdat de nieuwbouw van hel hoofdbureau nog niet klaar is - repeteer de in een houten noodgebouiv aan de Hopakker. Hij vroeg 300 gulden voor de veel duurdere dwarsfluit, maar een musi cerende brigadier met 'politiedistinctieven' op zijn trui, ge loofde het verhaal niet dat de man de fluit van een 'oude man' had gekocht. Onderzoek aan de hand van het nummer op de fluit wees uit, dat het muziekinstrument nog geen uur eerder was gestolen bij een importeur in Utrecht Voor de dief bleef weinig anders over dan bekennen Van onze Haagse redacteur DEN HAAG - De Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlis- singen wordt bedreigd door een gat van minimaal twee jaar in de marinebouwsector, nu staatssecretaris Van Houwelingen van defensie aangekondigd heeft dat het eerste van de serie nieuwe M-fregatten, niet voor begin '84 besteld kan worden. De marine-afdeling van de KMS raakt ten was van links tot rechts aangedron- halfverwege dit jaar haar werk aan de huidige fregatten kwijt, wanneer het laatste standaardfregat wordt voltooid. PvdA-kamerlid Jaap van der Doei sprak van een „regelrechte ramp" die de KMS bedreigt, nu de staatssecreta ris geen perspectief heeft kunnen bie den op een eerdere bestelling van de multi-purpose fregatten, dringend noodzakelijk voor het garanderen van de continuïteit van de KMS Op het naar voren halen van die fregat gen door de Kamer, met uitzondering i Fred van der Spek van de PSP. Van recreatieplan Het natuur- en recreatieschap Greve- lingenmeer in oprichting heeft plan nen voor de aanleg van een groot nieuw recreatieproject ten westen van Bruinlsse. In het project zou een jacht haven met vierhonderd ligplaatsen en een gebied voor dagrecreatie met een surfstrand worden opgenomen misbruik bijstand Staatssecretaris De Graaf van sociale zaken trekt van leer tegen misbruik van de bijstandsuitkeringen. De Graaf wil snel strafbepalingen opnemen in de Algemene Bijstandswet Suriname Het gerechtelijk systeem in Suriname wordt doorgelicht door de Internatio nale Commissie van Juristen in Genë- vp Vandaag vertrekt een tweemans delegatie van de commissie vanaf Schiphol naar Paramaribo onderwijs De drie lbo-lom-scholen in Zeeland zijn bang voor de gevolgen van de be zuinigingsdrift van de overheid. De scholen vrezen dat kinderen met leer moeilijkheden de dupe gaan worden van te drastisch ingrijpen van 'Den Haag' economie doorgelicht? Het ministerie van economische /.aken ontkent dat het rapport over de Neder landse economie, dat is opgesteld door de Organisatie voor Economische Sa menwerking en Ontwikkeling, is bijge schaafd om te voldoen aan door Neder land wenselijk geachte uitkomsten In Australië is opschudding ontstaan omdat de regering het OESO-rapport zou hebben aangepast om hel gevoer de beleid te rechtvaardigen export De Nederlandse industrie handhaaft haar positie op de voor ons land zo be langrijke Westduitse markt Vooral de machinebouwindustrie doet het goed De Nederlands-Duitse kamer van drijven zich niet alleen te richten op de aan Nederland grenzende Duitse deel- staten, maar ook in het zuiden van de Bondsrepubliek afzet te zoeken Nieuws uit Zeeland: 2, 5, 7 en 9 Binnen- en buitenland: 3 en 13 Opinie en achtergrond. 4 Sport: 15 Radio en televisie: 17 Financiën, economie: 19 delegatie Tanoan op bezoeic bij Wilton Fyenoord overlevingskansen Gieterij meer dan 50 procent duizenden protestkaarten naar kamerleden. Houwelingen overlegde donderdag voor het eerst met de Kamercommissie voor economische zaken, samen met minister Van Aardenne overigens, over de te verwachten defensie-opdrachten en direct afhankelijk daarvan de toe komst van de KMS en van WF-RDM in het Rijnmondgebied Principe Van Houwelingen kon de Kamer geen enkele toezegging doen of garantie ge ven. Hij kon alleen zeggen dat het kabi net het principe-besluit heeft genomen om de bestelling van de M-fregatten inderdaad te vervroegen. Het eerste lregat kan echter, technisch gespro ken. niet eerder dan begin '84 besteld worden, zodat de KMS met een gat zit dat rond juli van dit jaar aan- (Slot zie pag. 7 kol. 2) In het districtskantoor van de rijkspolitie wordt de in beslag genomen administratie van de Abor-vestigingen verzameld. DORDRECHT (GPDi - Tweehonderd man rijks- en gemeentepolitie, opsporings ambtenaren van andere diensten en deurwaarders hebben donderdagmorgen een inval gedaan op 17 adressen in 12 plaatsen in het westen van hei land en een bedrijf in België wegens aanwijzingen dat de bedrijfsleiding van Abor bv uit Dordrecht voor „enkele tientallen miljoenen guldens" belastingfraude heeft gepleegd. Abor bv is, aldus de recherche in Dordrecht, „de spin in een web van 30 koppelbazen bedrijven" die werkzaam waren in de metaal. BRUSSEL tRTRi - De scheepsbouw zit overal ter wereld nog steeds in een diepe crisis en be.- hoeft vóór 1985 niet op een herstel te rekenen. Dit staat in een rapport dal de Europese Commis sie donderdag heeft gepu bliceerd. ..De moeilijkheden van de scheepsbouw zijn nog kunnen nog wel groter men De marktsituatie u dien aard dat beper king van de produktie niet langer voldoende is om de problemen het hoofd te bieden. De Europese werven on dervinden de meeste con currentie van Japan, dat een marktaandeel van 41 De commissie vindt dat er procent heeft. De laatste een reorganisatieplan jaren neemt de concur- voor de Europese rentie van Zuid-Korea worden", aldus het rap port. De capaciteit van de werven in de Europese Gemeenschap is veel te groot en de situatie is daai nog ernstiger dan bij de concurrentie el ders. lang niet ten einde en scheepsbouw moet ko- ook in hevigheid toe De Amsterdamse Droogdok Maat schappij had nauwe contacten met Abor bv. Op het terrein van de ADM heeft Abor een eigen directiekeet. Be nodigd laswerk werd besteld bij een van de ondergeschikte bedrijven. Abor ver zond de rekeningen. De betalingen gin gen nu eens rechtstreeks naar Dor drecht. dan weer naar het kantoor van Abor pbva in Berchem bij Antwerpen Abor betaalde de salarissen aan de on dergeschikte bv's en pleegde de fraude met het verschil. De invallen zijn gepleegd op 17 adres sen in Berchem (door de Belgische poli tie), Dordrecht, Sliedrecht, Papen- drecht. Rotterdam. Capelle aan den IJssel, Woerden. 's-Hertogenbosch. Ou denbosch. Zevenbergen. Standdaar- buiten en Amsterdam Er zijn geen ar restaties verricht, wel is administratie in beslag genomen. Voorts is beslag gelegd op een deel van de administratie van de ADM, de be drijven Van Genderen in Woerden. Strisma in Oudenbosch en De Mark in Standdaarbuiten en Abor in Berchem. van waamit in België werd geopereerd Vermoedens tegen Abor bv ontstonden vorig voorjaar. Op 23 juli is een begin gemaakt met stelselmatig onderzoek. Daarbij zijn ook telefoongesprekken afgeluisterd. Toen de bewijzen voor belastingfraude zich opstapelden, is besloten lot de actie van donderdag morgen. Gelijktijdig, op alle plaatsen om tien uur, zijn de invallen gepleegd. Naast de in beslag genomen admini stratie zijn enkele honderden beslagen gelegd op contant geld. bankrekenin gen. auto's en goederen, waaronder twee computers. De waarde van deze zaken wordt voorlopig geschat op ruim zeven ton Intussen gaan 53 deurwaar ders voort met het leggen van verdere beslagen. Daarmee zijn volgens de re cherche nog wel enkele dagen gemoeid De beslagen zij ook gelegd bij de „acht tien man" die de top van Abor bv vorm den; sinds 1978 een „bv m oprichting' zodat de bedrijfsleiders hoofdelijk aan sprakelijk zijn. Deze mensen zal. wan neer het onderzoek is voltooid, valsheid in geschrifte te laste gelegd kunnen worden. Ook een groot aantal werknemers van Abor en zijn onderaannemers kunnen rekenen op vervolging. Abor zelfheeft „enkele honderden" mensen in dienst. Voor sommigen werden sociale lasten afgedragen. Daarnaast maakten Abor gebruik van „hoogwaardige vaklie den" die naar behoefte werden aange trokken, maar van wie een aantal steun trok. ROTTERDAM (HEYPLAATi - De actiegroep 'Redt RDMheeft donderdagmorgen besloten dat de drie nog op de werf aanwezige schepen 'vast' worden gehouden totdat de eigenaars voor de uitgevoerde reparaties hebben betaald. Deze maatregel is bedoeld om de uitbetaling van de lonen te kunnen bekostigen iVan onze correspondent i MADRID - De Spaanse regering heeft in de nacht van woensdag op donder dag bekendgemaakt van Rumasa, Spanjes grootste holding-maatschap pij die 18 banken en 400 andere bedrij ven omvat. Het is de eerste nationalisatiemaatre gel van de bijna drie maanden oude socialistische regering van premier Felipe Gonzalez. Het mammoetbedrijf heeft 60.000 werk nemers en een omzet van bijna 7 mil jard gulden per jaar Het regeringsbesluit is genomen om 'bankdeposito's, arbeidsplaatsen en ei- Adelman - De commissie voor buiten landse betrekkingen van de Ameri kaanse Senaat heeft zich donderdag middag uitgesproken tegen de benoe ming van de 36-jdrige diplomaat Ken neth Adelman tot directeur van het Bu reau voor Wapenbeheersing en Ontwa pening Een voorstel om Reagans voor dracht voor de opvolging van de ontsla gen Rostow van een positieve aanbeve ling te voorzien, werd eerst met 9 tegen 8 stemmen verworpen. Vervolgens be sloot de commissie met 14 tegen 3 stem men de benoeming van Adelman naar de voltallige Senaat te verwijzen, met het advies de voordracht van de presi dent niet te volgen. gendpmsrecineu van uerüen. die vol gens de regering ernstig bedreigd wor den. volledig te garanderen' De leiding van Rumasa was sinds eni ge tijd verwikkeld in een conflict met de regering. Minister van economische zaken, Miguel Boyer, zei vrijdag tegen de pers dat hij inspecteurs van dc na tionale bank van Spanje zou inschake len als Rumasa een onafhankelijk ac countantsonderzoek naar dc financië le situatie van de holdingmaatschap pij zou dwarsbomen. (Van onze redactie economiei DEN HAAG - De dalende olieprijzen zullen ook de kleinverbruikers dit jaai wat voordeel geven op hun elekrtici- teitsrekening. Dat zal niet meteen merkbaar zijn, maar op den duur wel in de eindafrekening. Zoals het er nu naar uitziet kunnen dc particulieren straks een gemiddelde kostenbespa ring van 5 procent constateren. De af zet van elektriciteit blijft inmiddels dalen. Dat bleek donderdag uit mededelingen van directeur ir J Wijmans in de com- missarissenvergadering van de Samen werkende Elektriciteits Produktlebe- drijven (SEP) Hij zei dat de elektrici teitsbedrijven. hoewel ze in meerder heid op aardgas stoken, wel belang heb ben bij de dalende olieprijzen. Een prijs daling van 12 procent heeft een invloed van 9 tot 10 procent op de prijzen, die de centrales voor hun olie moeten betalen. uit oeiekent dat het deel van de brand stofkosten in de tarieven aangepast zal worden De particuliere verbruikers kunnen in ieder geval een daling van de prijs vernachten, aldus Wijmans Naar nu te schatten is kan dat om 4 tot 5 procent gaan. Maar de consument zal dit effect pas na maanden merken De SEP-directeur zei dat op dit mo ment niet te vrezen valt dat de kleinver bruikers meer moeten gaan betalen als gevolg van de reductieregeling voor grote industriële bedrijven. Volgens Wijmans hebben de gezamen lijke elektriciteitsbedrijven in 1982 een afzet geboekt, die 2,4 procent lager was dan in 1981. Daarmee zette de „negatie ve trend van jaren zich opnieuw voort. Ook dit jaar beweegt de afzet zich op lager peil. Commissarissen en aandeelhouders van de SEP besloten het samenwer- kingssysteem voor de gebundelde inzet van de centrales bindend te maken. VLISSINGEN' - De industrie in Zeeland kan in de komende jaren rekenen op 140 arbeidsplaatsen er bij. Bij de Total Raffinaderijen Ne derland nv in Borssele wordt een nieuwe hydro-cracker gebouwd voor de produktie van lichte olie- produkten. De lederfabriek Seyn- tex in Aardenburg, hoopt dusda nig uit te breiden dat er plaats komt voor bijna zestig stiksters. Alleen al de bouw van de nieuwe hydrocracker gaat 3000 manjaren werk opleveren. Wanneer de Nederlandse regering een vergunning verleent, kan Seyn- tex lederfabriek. die voor een groot deel draait op uniformorders van het leger, met zestig man uitbrei den. Momenteel is nog een concur rentiestrijd gaande tussen Seyntex en Ten Cate in Twente De regering moet uit maken wie de opdrachten krijgt, die voor de toename in het personeelsbestand zullen zorgen tZie pagina 2> Zwak signaal van de PLO I JL7organisatie (PLOi heeft deze week in Algiers een voor- j zichtige stap gezet op de lan- ge weg naar een blijvende vre de in het Midden-Oosten. Voor het eerst na de militaire nederlaag van de PLO in Libanon, kwam de Palestijnse Nationa le Raad - het niet rechtstreeks gekozen PLO-parlement in ballingschap - gedu rende tien dagen bijeen om een nieuwe beleidslijn te bepalen in zijn strijd voor een oplossing van het probleem van de Palestijnse vluchtelingen. Op de ach tergrond speelde heel duidelijk mee. dat de Palestijnen militair gezien lang niet zijn opgewassen tegen het moder ne en goedgetrainde leger van de Israe li's. In Algiers hebben de PLO-represen- tanten zich gerealiseerd, dat slechts een politieke oplossing uitkomst kan bieden. Willen de Palestijnen ooit nog eens hun droom van een eigen autono me staat verwezenlijken dan zullen zij aan de onderhandelingstafel plaats moeten nemen. Wapengekletter brengt een 'home-land' voor de over verschil lende landen van het Midden-Oosten verspreide Palestijnse bevolking geen stap dichterbij. Dat is de harde les van Beiroet, waar de militaire vleugel van de PLO vorige zomer een pijnlijke ne derlaag leed. De nederlaag tegen Israel en de wijze waarop dat gebeurde schakelde de PLO als militaire factor van betekenis voor lange tijd uit. maar door het optre den van Israël in de kwestie-Libanon werd de militaire nederlaag omgezet in een grote politieke overwinning voor de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. Op vallend is. dat die politieke winst de PLO als woestijnzand door de vingers is geglipt. In Algiers zijn de PLO-verte- genwoordigers met zover durven gaan dat zij het plan-Reagan durfden aan vaarden Het is niet helemaal afgewe zen, maar op geen enkele wijze is enige appreciatie getoond. Een dergelijke stap zou de erkenning van de staat Is raël inhouden. Erkenning van Israël is iets. dat geen PLO-er over zijn lippen kan krijgen, hoewel het de Palestijnen na 35 jaar vergeefse strijd toch duidelijk moet zijn dat dat een voorwaarde voor af is van de Israëli's. Het plan Reagan gaat er van uit, dat de Palestijnen op de westelijke Jordaanoever en in de Gaza- strook - nu door Israël bezet - zelfbe stuur zullen krijgen in samenwerking met Jordanië Weliswaar heeft ook Is raël dit plan verworpen, maar aanvaar ding door de PLO van het zogeheten plan-Reagan zou de Palestijnse Bevrij dingsorganisatie héël wat dichter bij de VS hebben gebracht. En dit land ver vult toch de sleutelrol in het Midden- Oosten-conflict. Door zich afzijdig op te stellen snijdt de PLO by voorbaat we gen af, die naar enigerlei vorm van vre desoverleg lelden. Dat Arafat op de in geslagen weg mag voortgaan en dat kan doen in nauwe samenwerking met de Jordaanse koning Hoessein is niet meer dan een voorzichtige stap op weg naar zo'n vredesproces. Maar sterke pa pieren heeft het tweetal niet. Het con gres in Algiers heeft zich nog teveel moeten bezighouden met interne pro blemen als gevolg van de slepende strijd tussen radicale elementen binnen de PLO en de in verhouding veel grote re groep gematigde Palestijnen. Inter ne tegenstellingen blokkeren het ma ken van een duidelijke keuze. De PLO is in Algiers niet verder gekomen dan een zwak signaal Positief weliswaar, maar de vraag is of het door iedereen vol doende zal worden begrepen Het ant woord op die vraag moet 'neen' luiden. Intussen kan worden vastgesteld, dat de ontwikkelingen de Israëli's niet onwelgevallig zijn. Zolang de Palesty- nen zelf niet goed weten voor welke op tie zij ondubbelzinnig moeten kiezen, gaat Israël onverdroten voort met de sluipende annexatie van de bezette ge bieden. De Palestynse burgemeester Freij van Bethlehem geeft de Palesty- nen nog twee maanden de tijd. waarin voorkomen kan worden dat de Israëli sche annexatie een voldongen feit is. De nederzettingen-politiek van de rege- ring-Begin is geheel gencht op vesti ging van zoveel mogehjk Israëlische staatsburgers in bezet gebied. Dat pro ces is al een paar jaar geleden verhaast in werking gezet. In Algiers hebben de PLO-parlementariërs een kans laten liggen om met behulp van de Verenigde Staten en West-Europa een halt toe te roepen aan de Israëlische uitbreiding. De PLO is zo verblind door haar ideaal van een onafhankelijke Palestynse staat, dat zy de fase op weg naar zo'n staat bewust over het hoofd ziet. Zelfbe stuur op de Westbank en in de Gaza- strook onder de parapluie van Jordanië - vooropgesteld, dat Israël daar mee ak koord zal gaan - is zo'n tussenoplos sing. Om pragmatische redenen kiezen voor een dergelijk plan is beslist geen schande. Het stelt de PLO in staat hon derdduizenden Palestynen een nieuw perspectief op de toekomst te bieden. Daar gaat het toch om.Om mensen, die nu in kampen verpauperen en die ook wel eens een normaal leven willen lei den. Dim Sneeuw Libanon-Door nieuwe zwa re sneeuwval is donderdag een hotel en een aantal huizen in de Noordlibanese stad Bcharre, op 65 km noordoostelijk van Beiroet, ingestort. Daarbij zijn ten minste tien mensen omgekomen Er ligt nog een onbekend aantal mensen onder de puinhopen. Dit heeft de falan- gistische radio gemeld Op de 2.700 meter hoge Yammoune- top. 12 km zuidelijk van Bcharre. wor den 135 Syrische soldaten vermist

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1