PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Herrenberg mag niet meer terug RKCORDIIASJ VANGST HAVEN ANTWERPEN Lubbers: daling van olieprijs levert economische groei van 1 procent op 1 Ruud de Wit thuis PRELUDE Bom in het PSV-stadion GEFAALD ALS AMBASSADEUR Vierenhalf ton in gasflessen Bernadette naar liedjesfestival Vier jaar gevangenis voor 'Heer Olivier' Bewolkt Geleidelijk toenemende bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Middagtemperatuur ongeveer zeven graden. Matige zuidoosten ivind, kracht vier. 226e jaargang no. 46 Donderdag 24 februari 1983 HO IV DA Nu bij ons in de showroom Autobedrijf Ber Gildeweg 21. 4383 NJ Vlissingen, tel. 01184-13995, off. Honda-dealer voor Walcheren. EINDHOVEN - Tijdens de wedstrijd PSV-Gronlngen van woensdagavond is een PSV-supporter gewond geraakt door de ontploffing van een bom. Het slachtoffer liep een wond aan het been op. De bom bestond uit een koker van ongeveer tien centimeter lang die omwikkeld was met zwarte band. De doorsnee van de koker was ongeveer drie centimeter. Het projectiel is vermoedelijk gegooid door een aanhanger van FC Groningen. De politie is van plan vandaag in het stadion verder te zoeken naar eventuele restanten van de bom. Woensdag werd niets teruggevonden. Meteen na de ontploffing werd een onderzoek Ingesteld in het vak waar zich de meeste supporters van FC Groningen bevonden. Toen de politie een aantal van hen wilde fouille ren ontstond een vechtpartij. Daarbij werden politiemensen geslagen, geschopt en bespuugd. In verband daarmee wer den drie personen aangehouden. Een vierde werd ingere kend omdat hij een kleine hoeveelheid hasj bij zich bleek te hebben. Na afloop van de wedstrijd werd ook nog een vijfde aanhanger van FC Groningen aangehouden omdat hij zich by voortduring agressief gedroeg. Ook kregen twee suppor ters op het NS-station proces-verbaal omdat zij vuurwerk gooiden. Kort na het begin van de wedstrijd Haarlem-Go Ahead Eagles werd in Haarlem in een anoniem telefoontje de plaatsing van een bom gemeld. Het onderzoek leverde geen resultaat op. PA RAM ARIBO (ANP) - Henk Herrenberg zal niet terugkeren als ambassadeur in Nederland. Dat is woensdag uit officiële bron in Paramaribo vernomen. Volgens deze bron, die niet nader wil worden aangeduid, is men 'in de hoogste kringen' zeer ontstemd over de wijze van optreden van Herrenberg in Nederland. Herrenberg zou de betrekkingen aan zienlijk hebben geschaad. Legerleider Bouterse heeft woensdagochtend een uitgebreid gesprek gehad met Herren berg in Fort Zeelandia. Zaakgelastigde Spier was daarbij ook aanwezig In de Surinaamse hoofdstad wordt be nadrukt dat Herrenberg door legerlei- nieuw gesprek vow De verschillende fracties in de tweede kamer veroordelen de behandeling die 'Den Haag' Zeeland heeft gegeven met betrekking tot het afketsen van de aanleg van de Vaste Oeververbinding Westerschelde. De ministers Smit- Kroes van verkeer en waterstaat en Ruding van financien beloofden giste ren opnieuw met Zeeland te zullen gaan praten Het rijk kan echter geen cent extra uittrekken voor de aanleg van de VOW PAGINA 7 reparatiewerk Het herstel van beschadigde funde- ringsmatten voor de pijlerdam in de Oosterschelde verloopt voorspoedig Duikploegen werken nu aan de repara tie van een mat, die dicht bij de Schouwse oever ligt. Verwacht wordt dat over een paar dagen kan worden begonnen methetherstel van de ande re beschadigde mat. die aan de andere kant van de Hammen ligt PAGINA 9 olievervuiling De vervuiling van de Noordzee kost steeds meer vogels het leven. Op de stranden van Schouwen en van Goe- ree zijn dit jaar al 543 dode vogels ge teld slachtoffers van olievervuiling op zee. ideologie der Bouterse is teruggeroepen voor overleg. Herrenberg zelf had voor zijn vertrek afgelopen dinsdag tegenover het ANP verklaard dat hij op eigen ini tiatief terugging naar Suriname om overleg te plegen over de gebrekkige bescherming die hij in Nederland zou genieten. Dat was voor hem aanleiding de ambassade en het consulaat te slui ten. Volgens Surinaamse regerings kringen heeft Herrenberg de beide ver tegenwoordigingen zonder enig overleg gesloten. Ook het optreden van Herrenberg op een geruchtmakende persconferentie enkele weken geleden blijkt in Para maribo niet in goede aarde gevallen. Herrenberg deed toen in nogal ondiplo matieke bewoordingen een aanval op de Nederlandse pers. Ook het optreden van Herrenberg afgelopen weekeinde op Schiphol tegenover twee fotografen zou het ongenoegen van Paramaribo hebben opgewekt. Volgens officiële kringen heeft Herrenberg als ambassa deur 'volledig gefaald', omdat hij er niet in is geslaagd de betrekkingen met Ne derland en de hier verblijvende Surina- mers op goede wijze te onderhouden. Herrenberg wordt verweten dat hij 'in de spits' is gaan staan van de politieke groepen die een confrontatie willen met Nederland. In officiële kringen wordt gezegd dat men 'in de hoogste regio nen', waaronder begerpen legerleider Bouterse, een verbetering van de be trekkingen met Nederland wil nastre ven. Hoe dat nog mogelijk is na de ge beurtenissen van 8 december, toen 15 critici werden doodgeschoten kon men niet zeggen. De verwachting is dat binnen afzienba re tijd een nieuwe ambassadeur zal wor den benoemd. Herrenberg zal mogelijk een ministerspost aangeboden krijgen in een nieuw kabinet dat naar verwach ting op 25 februari (de derde verjaardag var. de coup) wordt gepresenteerd. Nederland heeft woensdag in Geneéve in de VN-commissie voor de rechten van de mens openlijk aandacht ge vraagd voor de mensenrechtensituatie in Suriname, en in het bijzonder de executies van december vorig jaar. Ruud de Wit - met zijn familie - op Schiphol. SCHIPHOL - Onze verslaggever Ruud de Wit (331. die maandag door Suriname is uitgewezen op beschuldi ging van 'destabiliserende activiteiten' en 'een eigen in terpretatie van gebeurtenissen en geruchten' is woens dagochtend op Schiphol gearriveerd. De Wit iverd vrij dag in Paramaribo opgepakt en is tot hij op het vliegtuig werd gezet in Fort Zeelandia door de militaire politie vastgehouden. Uit zijn ervaring van twaalf dagen Suri name. waarvan vier in hechtenis, blijkt dat vrije, objec tieve nieuwsgaring in Suriname onmogelijk is gewor den. Het gevolg was zijn onvrijwillige en voortijdige af tocht naar Nederland. Zijn verhaal op pagina 4 BRUSSEL - De Belgische douane heeft, in samenwerking met leden van de Bijzondere Opsporingsbrigade (BOB) - een speciale afdeling van de rijkswacht - beslag kunnen leggen op niet minder dan 4,5 ton zuivere Libane se hasj. Dat is de grootste hoeveelheid illegale drugs die ooit in België ont dekt werd. Douane en BOB vonden de hasj in de haven van Antwerpen. De waarde van de vangst wordt geraamd op een half miljard Belgische franken (ongeveer 27.8 miljoen gulden) Woensdag werd bekendgemaakt dat de hasj zich bevond in een aantal gasfles sen die zorgvuldig waren opengebrand en weer vrijwel onzichtbaar dichtge maakt Die gasflessen waren verpakt in kisten die abor het Duitse schip 'Helios' DEN HAAG - De 23-jange Zaanse zangeres Bernadette heeft woensdag avond in het Haagse congresgebouw met het liedje Sing me a song' het nationale songfestival I9S3 gewonnen. Bernadette zal met dit liedje Neder land vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival op 23 april in Mun- chen. In totaal namen een zangeres, twee duo's en twee groepen deel aan de finale van het songfestival. Iedere deelnemer zong twee liedjes, zodat de landelijke jury van 120 personen tien per provincie met daarbij de IJsselmeerpolder als twaalfde gewestmoest kiezen uit tien liedjes. Het werd een spannende finale, waarbij 'Sing me a song' van Bernadette en 'Een beetje van ditvan de groep Vulcano om en om de leiding namen. naar Antwerpen waren verscheept. Dat schip kwam uit Izmir in Turkije. Maar waar de kisten precies aan boord zijn gebracht is nog niet bekend. De 'Helios' is, nu met de inmiddels lege gasflessen, op weg naar Hamburg. Daar wordt uit gekeken naar degene die de gasflessen in ontvangst wil nemen. Maar nu de drugsvangst is uitgelekt bestaat er niet veel kans meer dat men mensen in Hamburg zal kunnen aanhouden, zo werd in Antwerpen gezegd. In Antwerpen vreest men dat de haven daar langzamerhand een belangrijk doorgansstation aan het worden is voor het vervoer van verdovende middelen- Op 24 januari vorig jaar wisten de Belgi sche autoriteiten de hand te leggen op een grote hoeveelheid drugs in een villa te Kapellen, dicht bij Antwerpen. Op 19 maart 1982 ontdekte men een grote hoeveelheid drugs in diepgevro ren tongfilets en op 30 maart nog eens in een hoeveelheid diepgevroren gar nalen. Krantenoorlog - De directie van het Emdhovens Dagblad heelt een kort ge ding aangespannen tegen H. Schalk wijk, de uitgever van het Eindhovens Nieuwsblad. Deze krant verschijnt met ingang van 21 maart in een oplage van 140.000 exemplaren huis aan huis in Eindhoven en omgeving. Het geding dient volgende week dinsdag voor de president van de rechtbank in Den Bosch. j< Economische ontwikkeling vormt de sleutel tot het bereiken van de com- ij munistische samenleving. Met deze I stelling onderbouwde Sowjet-leider I Joeri Andropov gisteren zijn eerste |1 grote ideologische commentaar sinds j; zijn benoeming tot partijleider Andro- tpov riep alle Russen op mee te helpen I in de strijd tegen het imperialisme Nieuws uit Zeeland: 2, 5, 7 en 9. Binnen- en buitenland: 3 en 13. Opinie en achtergrond: 4 Sport: 15. Varia: 17. Radio en televisie: 19. Financiën, economie: 21. Samen nagaan wat echt waar is i V^lJ—'der welk hoofdstuk het overleg over de Vaste Oever- H—H verbinding Westerschelde. I gisteravond in de Schepel zaal van het tweede-kamergebouw in Den Haag, in de geschiedenisboekjes zal worden geregistreerd De ministers SmitrKroes (verkeer en waterstaat)-en Ruding (financiën) zaten er om zich te verantwoorden over de beslissing van begin januari, die er op neerkwam dat het ry k niet langer wenst mee te werken aan het project. Op de tribune was be stuurlijk en politiek Zeeland present. En de kamercommissies kregen de be windslieden zo ver dat ze zich bereid verklaarden om nog eens met gs van Zeeland rond de tafel te gaan. Er was 'de positieve bereidheid voor een open gesprek'. Tenslotte zou het kunnen - om de woorden van mevrouw Smit te vol gen - „dat Zeeland ons op een aantal punten weet te overtuigen: en wie zyn wy dan om tegen zo'n gesprek nee te zeggen?" Het klonk allemaal heel vriendelijk, na de felle en venijnige ver wijten die er van Zeeland uit richting Den Haag zijn gemaakt over de even abrupte als onverwachte afhandeling van het project-VOW, waarmee elf jaar lang illusies zijn gewekt. De twee be windslieden hadden iets goed te maken en uit te leggen. En daar waren ze niet te beroerd voor. Maar of dat nieuwe ge sprek iets meer zal opleveren dan dat de sfeer tussen Middelburg en Den Haag over deze zaak weer een beetje wordt gezuiverd, staat ernstig te bezien In feite komt het er op neer dat het rollenspel van verwachtingen wek ken en teleurstellingen verwerken ge-^ woon wordt voortgezet. In een cynische bui kan worden vastgesteld dat beide partijen daar een stuk ervaring mee hebben opgedaan, de behoefte gevoe len om er nog even mee door te gaan. al was het alleen maar om het eind van het drama vooral gaaf te houden. Er was onder de kamerleden nogal wat veront waardiging over de gisteren gepubli ceerde conclusies van een groep Nij meegse universitaire onderzoekers dat 'opeenvolgende kabinetten de Vaste Oeververbinding Westerschelde eigen lijk nooit echt hebben gewild', De verte genwoordigers van zeven opeenvolgen de regeringsfracties - en welke waren dat behalve de SGP niet? - voelden zich op dat nogal vernietigende oordeel ken nelijk aangesproken. Bij herhaling is namelijk juist de tweede kamer op het tapijt verschenen om de regering ertoe te brengen met Zeeland tot een ak koord te komen over de bouw van het brug-tunnelproject. Een akkoord dat er nooit echt is gekomen. Want, zo legde minister Smit-Kroes gisteravond onbe wogen uit: „Een overeenkomst is pas perfect als men het over alles eens is. En dat was noch mondeling noch schrifte lijk het geval". Het gisteravond gevoer de overleg tussen beide ministers en de kamercommissies heeft, ondanks alle filosofieën over de juridische binding van gemaakte afspraken en de bestuur lijke zorgvuldigheid in deze kwestie slechts duidelijk gemaakt dat alles mo gelijk is tot aan het moment waarop een echte beslissing is genomen De les van de afgelopen twee maan den geharrewar over de Vaste Oe ververbinding Westerschelde is dat alle partijen rondom het project er moeite mee hebben om een echt antwoord te geven op de vraag: Durven we het tot in alle consequenties aan0 Is het in alle opzichten verantwoord? De ministers Smit-Kroes en Ruding roepen het re geerakkoord van dit kabinet aan. her overwegen de zaken en komen tot de slotsom dat het onverstandig is om er mee door te gaan. Alleen ze durven hun beslissing nauwelijks mee te delen en doen dat op een manier die terecht in de kamer als ondeugdelijk en onhoffelijks bestempeld. Zeeland op zijn beurt is woedend, draagt alternatieven aar,, blijft er van overtuigd dat de VOW echt kan. maar noemt één voorwaarde, het rijk moet het ook willen Het resultaat is nu dat er opnieuw overleg komt. Om samen na te gaan water nu echt waar is Tenslotte kun je niet blijven ruziën vdM i Van onze parlementaire redactiei DEN HAAG - De daling van de olie prijs op de wereldmarkt kan in ons land leiden tot een economische groei van zeker éen procent. De prijsdaling geeft een impuls aan de economie, en zorgt bovendien op termijn voor min der inflatie en daling van de rente. Minister-president Lubbers zei dat woensdag op een bijeenkomst van het Genootschap van Hoofdredacteuren in Den Haag. De daling van de energieprij zen betekent voor de burgers een feite lijke verhoging van hun koopkracht, en dat zal ook het bedrijfsleven weer ten goede kunnen komen. Omdat de prijs van ons aardgas gekop peld is aan die van de olie zal het finan cieringstekort weer iets stijgen. Maar tegenover die inkomstendaling voor de overheid staat dat de invoer van olie - die groter is dan onze aardgasuitvoer - goedkoper wordt. Tijdens een radioprogramma woens dagmiddag liet PvdA-fractieleider Den Uyl een geheel ander geluid horen: „Prijsdalingen behoren tot de gevaar lijkste verschynselen in de economie Als de olieprijzen 'door de vloer heen seft dat „we op de rand staan van een Zij kunnen daarop verlammend zakken'vraagt dat volgens Den Uyl ook echte depressie, waarvan de dalende werken. Het kabinet heeft geen enkel in ons land een ander beleid. Hij vindt prijzen het symptoom zijn", begrip voor deze levensgevaarlijke si- het dan ook buitengewoon verontrus- Lubbers gaf woensdag ook commen- tuatie". tend dat het kabinet blijkbaar niet be- taar op het rapport van de Organisatie RIAAD (RTR-UPI) - Vier landen aan de Perzische Golf en Irak hebben besloten hun olieprijzen te verlagen, zo heeft de Saoedische minister van oliezaken, sjeik Achmed Zaki Jamani, woensdag meegedeeld na afloop van besprekingen over het olieprobleem. De ministers van olie van Saoedi-Arabié, Koeweit, de Ver enigde Arabische Emiraten, Qatar en Irak waren in Riaad, de hoofdstad van Saoedi-Arabie. bijeengekomen om te zien op welke wijze zij de crisis konden bezweren die is ontstaan door de prijsverlaging van 5.50 dollar van Nigeria. Met hoeveel genoemde landen hun prijzen zullen verlagen hangt volgens Jamani van de omstandigheden af. De Saoedi sche minister verstrekte woensdag een cryptische verkla ring „De groep heeft onze eigen overeenkomst, die al naar gelang de omstandigheden zal worden uitgelegd. In beginsel komt er een verlaging" De ministers van de Emiraten en Qatar vertrokken onmid dellijk na afloop van de vergadering uit Riaad De Libische minister van olie, Kamel Hassan ai-Maqhour, zou later op de dag arriveren en de Venezolaanse minister Humberto Calde- ron Berti wordt vandaag verwacht voor nadere onderhande lingen over de crisis binnen de OPEC, de Organisatie van Olie-exportlanden. Mana Said al-Oteiba, de minister van olie van de Arabische Emiraten zei dat de OPEC volgende week in Geneve of We nen een vergadering zal houden over verlaging van de basis prijs; die bedraagt thans 34 dollar per vat (van 159 liter i. Naar zijn zeggen zullen de Gnlf-staten hun prijzen verder verlagen dan waartoe zij voorbereidingen hebben getroffen als er geen overeenstemming binnen de gehele OPEC wordt bereikt over een verlaging van de basisprijs. voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die vindt dat het met de economie in ons land niet goed gaat. Lubbers is daarover echter veel optimistischer. De OESO begrijpt niet dat wij zo vast houden aan ons stelsel van sociale ze kerheid. aldus Lubbers. „Maar wij zijn zo doordrenkt van een fundamentele solidariteitsgedachte. dat de uitwer king die de OESO voorstaat hier niet zonder meer kan". De premier wees de vele kritiek op de bezuinigingsmaatregelen van het kabi net van de hand. Een deel van die kri tiek is volgens hem onterecht. „De ma te van ingrepen, zoals die van minister Deetman van onderwijs, wordt in zijn effecten heel erg overdreven. Lubbers zei zich te verbazen over het beeld dat van dit kabinet wordt opge roepen als zou het alleen maar bezuini gen, „terwijl dat toch best meevalt" De samenleving heeft volgens hem echter moeite te beseffen dat de bomen niet tot de hemel groeien. „Er is een markant verschil tussen de reacties en de werkelijke welvaartsdaling". AMSTERDAM (ANP) - De 43-jarige za kenman A. O. uit Laren, de 'meesterop- lichter Heer Olivier', is woensdag door de rechtbank in Amsterdam veroor deeld tot vier jaar gevangenisstraf met aftrek van voorlopige hechtenis. Te gen O. was door officier van justitie, mr. J. de Bruin, vier jaar gevangenis straf zonder aftrek geëist. O heeft zich de laatste jaren in Neder land schuldig gemaakt aan oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte Daarmee wist hij bij banken en particu lieren in totaal ruim zeven miljoen gul den los te peuteren. De rechtbank achtte bewezen dat O zich aan zeven misdrijven had schuldig gemaakt. In totaal waren hem negen misdrijven ten laste gelegd Twee klei nere zaken - oplichtingen van vijftig duizend en negentienduizend gulden uit 1977 en 1978 - vond de rechtbank te oud om O. daarvoor nog te vervolgen Na aftrek van voorarrest moet O nog drie jaar en vijf maanden in de Bijlmer bajes doorbrengen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1