PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Sharon weigert om af te treden Levensonderhoud in januari niet duurder Duizenden illegale video-banden CAR NA VALSTREFFEN SCHULD AAN BLOEDBAD Snuffelt U ook al tussen de Kleintjes? Miljoenen erfenis bleek 'schijntje' SLECHTS MINIMALE GEVOLGEN Oorlogsmaterieel uit Nederland naar Oman? GROOTSCHEEPSE ACTIE POLITIE: vandaag MILJOEN ONTGAAT STIKKER GEEN STEUN NOODGEVALLEN HUISEIGENAREN Opklaringen Wolkenvelden, ook enkele opklartn- gen en bijna overal droog. Middagtem- peratuur iets boven het vriespunt. Ma tige. en aan de kust krachtige noord oostelijke wind. RIO DE JANEIRO-Liefhebbers van de carnavalsoptocht vanRio de Janeiro, welke zondag weer plaatsvindt, vochten dinsdag bijna letterlijk om één van de 25.000 plaatskaarten die te vergeven waren. Miljoenen anderen zullen het spektakel via de TV kunnen volgen. MIAMI (RTR- Meyer Lansky, de man die de financiële tove- De FBI heeft, in het verleden het persoonlijke vermogen van naar van de georganiseerde misdaadinde V erenigde Staten Lansky geschat op 300 miljoen dollar werd genoemd, heeft een erfenis van „meer dan 110.000 dol- Lansky overleed op 15 januari op 81-jarige leeftijd in een lar" nagelaten aan vrouw, twee zoons, dochter en kleinzoon, ziekenhuis in Miami dichtbij het bescheiden appartement aldus is uil de opening van hel testament dinsdag gebleken, dat hij sinds vele jaren deelde met zijn tweede vrouw Thelma. iVan ome correspondent! JERUZALEM - De Israëlische minister van defensie Sharon is volgens de commissie-Kahan de hoofschuldige bij het bloedbad in de Palestijnse kampen in Beiroet Sabra en Shatilla. Volgens de staatscommissie die de Israëlische verantwoordelijkheid heeft onderzocht, dient Sharon af te treden. Als hij dat niet vrijwillig doet, beveelt de commissie premier Begin aan hem te ontslaan. Sharon heeft gisteren al direct te kennen gegeven niets voor aftreden te voelen. (Van onze redactie economiei VOORBURG - De kosten van het levensonderhoud zijn, na de daling van het prijsindexcijfer in december, in de eerste weken van het nieuwe jaar niet omhoog gegaan. In het laatste halfjaar is het leven slechts 0,8 procent duurder geworden. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het prijsindexcijfer bleef tussen half december en half januari onveranderd op 114,5 staan. Duurder werden het gas. de kranten en de tijdschriften. Vers fruit viel ook wat duurder uit, maar goedkoper werden kleding en schoeisel Dat moet trou wens worden toegeschreven aan de uit verkoop Ook de daling van de benzine prijs tikte aan in de becijferingen van het CBS. Het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert sinds begin van het jaar een nieuwe basis voor de (maandelijkse) be rekening van de prijsindexcijfers. Een dergeüjke wijziging wordt elke vijfjaar toegepast. In december ging men nog uit van een 'pakket' bestedingen, zoals dat in 1975 werd samengesteld Thans wordt als basis 1980 genomen. Het pakket is tot De Israëlische minister Ariel Sharon, in opspraak gebracht door zijn aandeel in het bloedbad van Beiroet, lacht als hij - dinsdag - tijdens een diner van de Herutpartij twee kanonnetjes in ont vangst neemt. MUSKAT (ANP) - Oman overweegt militair materieel in Nederland te kopen en heeft dit besproken met minister Van den Broek, aldus heeft de onderminister van staat voor buitenlandse zaken van Oman, Saif Bin Hammed al Batashi, tegenover het ANP verkleerd. Minister Van den Broek heeft dinsdag in Muskat en Salalah besprekingen gevoerd met de heerser van Oman, sultan Gaboos Bin Said Bin Taimur. Of Oman inderdaad in Nederland militaire orders zal plaatsen hangt af van de ontwikkeling van de olie prijs. aldus minister Al Batashi, die hiermee suggereerde dat de kre- dietvoorwaarden het voornaamste probleem vormen De zeer nauwe militaire samenwer king met Engeland en de steeds be langrijker rol van de Verenigde Sta ten in de defensie van Oman behoe ven volgens de minister geen belet sel te vormen voor militaire samen werking met Nederland. Hij specifi ceerde niet of Oman denkt aan de marineschepen, legermaterieel of vliegtuigen. Minister Van den Broek verklaar de nog te hebben geïnformeerd of de Gulf Cooperation Council, een samenwerkingsverband van zes Arabische staten aan de Perzische- Arabische golf, belangstelling heeft voor de Fokker F-27 mari tiem, een vliegtuig dat geschikt is voor surveillance boven land en water. Oman heeft vorig jaar vier Fokkers aangeschaft ter waarde van een kleine vijftig miljoen gul den, die tot grote tevredenheid voor waarschijnlijk civiele doel einden worden gebruikt en over weegt de aankoop van een vijfde toestel. 226e jaargang no. 33 Woensdag 9 februari 1983 In haar eindrapport, dat dinsdag is vrij gegeven. zegt de commissie dat premier Menachem Begin een zekere mate van verantwoordelijkheid draagt in de hele zaak maar zij doet geen aanbevelingen voor maatregelen tegen de premier. Volgens de commissie moet ook het hoofd van de militaire inlichtingen dienst, Yoshua Saguy, van zijn functie PAGINA 2 werkloosheid het provinciaal bestuur van Zeeland beschikt volgens het Economisch Technologisch Instituut over een aan tal wapens om werkgelegenheid te scheppen of banen te behouden. Hoe wel de provincie slechts een beperkte invloed kan uitoefenen, ziet het insti tuut een provinciaal werkgelegen- heidsfonds. regionale ontwikkelings maatschappijen en een soepel vergun ningenbeleid als instrumenten in de strijd tegen de werkloosheid. vow kan toch Gedeputeerde staten van Zeeland me nen dal een zuinige versie van de Vaste Oeververbinding Westerschelde als nog kan worden verwerkelijkt Zee land wil het werkgelegenheidseffect en het gemis aan opbrengsten voor het ri)k als de VOW met wordt aangelegd in de overwegingen bestrekken en is bereid om de eigen bijdrage van de provincie aan het project ter discussie I te stellen PAGINA 9 overdracht wegen De landbouw in Zeeland vreest extra kosten door de overdracht van het be heer van wegen De boeren vragen zich af of de gemeenten de provincie de we gen wel net zo goed zullen onderhou den als de waterschappen nu nog doen. PAGINA 13 geld voor eg Extra compensaties uit de EG-kas voor Groot-Bnllanme kosten de Ne derlandse schatkist 50 miljoen gulden meer dan was voorzien. Deze onver wachte tegenvaller is ontstaan omdat Engeland onvoldoende profiteert van het Europese beleid. PAGINA 17 orkestenbestel Onder druk van de tweede kamer is minister Brinkman gisteravond ak koord gegaan met een nader onder zoek naar de bezulnigingsmogelijkhe- den in het orkestenbestel. Een breed samengestelde werkgroep gaat bekij- I ken of de regionale orkesten in afge- i slankte vorm kunnen blijven bestaan. I PAGINA 19 investeringen lager In het derde kwartaal van 1982 zijn de investeringen in vaste activa in Neder land gedaald. De overheid investeerde zes procent minder, het bedrijfsleven stak drie procent minder geld in vaste activa. Nieuws uit Zeeland: 2. 5, 7 en 9 Binnen- en buitenland: 3 en 13. Opinie en achtergrond: 4 Sport: 15. Radio en televisie: 17, j Financiën, economie: 19 worden ontheven. Ernstige kritiek werd geleverd op opperbevelhebber Rafael Eitan. Maar omdat de generaal bijna aan zijn pensioen oe is besloot de commissie niet te pleiten voor zijn ont slag. De Israëlische regering vergaderde dinsdagmiddag over de aanbevelingen van het rapport zonder beslissingen te nemen. Vanmiddag wordt het debat voortgezet. Regeringsfunctionarissen zeiden na af loop dat er vrijwel eenstemmigheid is binnen de regering dat de aanbevelin gen van het rapport dienen te worden uitgevoerd. Ook minister van defensie Sharon is die mening toegedaan, zo ZAANSTAD (GPD) - Bij een gelijktij dige inval in zes videotheken in Zaan dam, Wormerveer, Krommenie, West- zaan en Landsmeer zijn dinsdagmid dag ongeveer 6000 illegaal vervaardig de videobanden (waaronder kopieen van de allernieuwste Bommel-film en de film E.T.) in beslag genomen. De ge schatte handelswaarde bedraagt 600.000 gulden. In een zaak te Wormer veer werd bovendien een complete set nog volop werkende kopieerappara- tuur aangetroffen ter waarde van 9000 werd daar aan toegevoegd. Eén van die aanbevelingen is dat Sharon dient af te treden. Sharon heeft echter zijn eigen interpretatie van aanbevehngen van de commissie. Sharon bevestigde dinsdagavond op een bijeenkomst in Tel Aviv dat hij geenszins van plan is heen te gaan. Hij prees de militaire leiders die door de commissie bekritiseerd zijn als natio nale helden die hun leven in dienst van Israëls veiligheid hebben gesteld. Hij weigerde op het rapport in te gaan. Lie ver wilde hij zijn aandacht wijden aan de 'hoofdzaak', te weten het plan-Rea- gan dat Israëls veiligheid in gevaar brengt. Het is volgens Sharon dan ook geen toeval dat Arafat, Egypte en Ame rika zo opgetogen zijn over het rap port. „Het gaat niet om een persoon, het gaat om de toekomst van Israël", zei Sharon. Het rapport heeft in Israël tot grote te genstellingen, verwarring en tegen spraak geleid. Binnen de coalitie wor den tegenstrijdige uitspraken gedaan over de wenselijkheid dat Sharon aan blijft of opstapt. Het zwijgen van pre mier Begin werkt de verwarring in de hand. Premier Begin laat het aan Sha- (Slot zie pagina 3 kolom 4) gulden. Er werden in totaal acht men sen aangehouden, in leeftijd variërend van 20 tot 45 jaar. Zij werden in de loop van de avond weer vrijgelaten. Aan de actie, die weken geleden al was voorbereid, werd deelgenomen door 25 mensen van de afdeling bijzondere wet ten en de uniformdienst van de gemeen tepolitie in Zaanstad vier rijkspolitie- agenten uit Landsmeer en twee opspo ringsfunctionarissen van de auteurs rechtenorganisatie BUMA-Stemra. De inbeslaggenomen banden en appara tuur zijn voorlopig opgeslagen in het politiebureau te Wormerveer Het is nog niet bekend wat daarmee gaat ge beuren. Verwacht wordt echter dat de videobanden op last van de officier an justitie in Haarlem vernietigd zullen worden. Volgens inspecteur L Roosjen van de pohtie in Zaanstad gaat er in die handel enorm veel zwart geld om. Als er dui zend kopieen van een film worden ge maakt levert dat een netto-winst op van 40.000 tot 60 000 gulden. De Stichting Video Veilig, die kort ge leden in Amsterdam is opgericht, w il de strijd aanbinden tegen videotheek- houders die illegaal gekopieerde ban den in huis hebben. De stichting is dinsdag by de opspo ringsactie in Zaanstad en Landsmeer voor het eerst actief naar buiten opge treden Lid van Video Veilig zijn onder meer de bioscoopbond en de auteurs rechtenorganisatie StemraBuma. Vi- stand gekomen door een onderzoek naar de bestedingen in een groot aantal werknemersgezinnen, waarin een inko men binnen kwam dat onder de zieken fondsgrens bleef. Uit gelijktijdig onder zoek is overigens gebleken dat bij hoge re inkomens en in huishoudens van mensen die zelfstandig zijn (althans (Slot zie pag. 8 kolom 4) tVan onze redactie economiei DEN HAAG - Voor degenen die bij de ontbinding van het RSV-concern hun baan verliezen, zullen er geen extra's zijn. Al eerder is vanuit de overheid te kennen gegeven dal er geen ruimte is voor bovenwettelijke uitkeringen, wanneer daarvoor geld zou moeien worden gebruikt dat door de staat be schikbaar wordt gesteld. Het gaat (Slot zie pagina 2 kolom 7) Stikker deo Veilig kan tegen illegale kopieer ders optreden dankzij het feit dat spe ciale medewerkers van de Buma Stem- ra opsporingsbevoegdheden bezitten. Het bioscoopbezoek in Nederland is vorig jaar met 17,5 procent teruggelo pen ten opzichte van 1981. In 1982 gin gen ruim 22 miljoen mensen naar de film tegen ruim 26,5 miljoen in 1981. Dit blijkt uit hel jaaroverzicht van de Nederlandse bioscoopbond dat is ge publiceerd in het januarinummer van het maandblad Film van de bond. Onafhankelijk oordeel .- ^opzienbarend is een groot Vo I vJwoord voor het eindrap- s y port van de Israëlische cont ra j missie-Kahan, die een onaf- '~J hankelijjc onderzoek heeft in gesteld naar de massamoorden in de Palestijnse vluchtelingenkampen Saba en Chatila in West-Beiroet, maar dat de commissie op grond van tientallen ge tuigenverklaringen vergaande conclu sies heeft getrokken is de regering-Be gin inmiddels pijnlijk duidelijk gewor den De rapporteurs aarzelen niet de mede-verantwoordelijken voor het bloedbad in de twee kampen met naam en toenaam te noemen: defensieminis ter Sharon, minister van buitenlandse zaken Shamir, opperbevelhebber Ei tan, plaatselijk bevelhebber generaal Dron en in mindere mate ook premier Begin. Over Sharon heet het. dat hij geen enkele rechtvaardiging heeft voor het veronachtzamen van het gevaar van een bloedbad, dat hij een ernstige vergissing en blunders heeft gemaakt en dat hij tekort is geschoten in zijn humanitaire verplichting. Sharon moet dan ook aftreden als minister, vindt de commissie, die Begin onverschilligheid en gebrek aan betrokkenheid verwijt, waardoor hij 'een zekere mate van ver antwoordelijkheid draagt.' Het objectieve en van een onafhan kelijk oordeel getuigende eindrap port van de onderzoekscommissie kan de schanddaad van Beiroet niet uitwis sen De moord in koelen bloede op on schuldige mannen,vrouwen en kinde ren is en blijft een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Israëlische oor logsvoering in Libanon. Weliswaar heb ben de Israëlische soldaten met daad werkelijk aan de gruweldaden deelge nomen. maar het geven van toestem ming aan zwaar bewapende christelijke milities om de kampen binnen te drin gen, maakt Israël op zijn minst mede verantwoordelijkheid De commissie toont dat overtuigend aan. Niet zonder enig cynisme constateert zij. dat er be paald geen profetische gaven voor no dig waren om te weten dat er concreet gevaar voor een slachting bestond toen de falangisten op de kampen werden losgelaten. Met andere woordende ver antwoordehjke militairen en leden van de regering kunnen niet langer volhou den dat het allemaal buiten hen om is gebeurd. In hoeverre Sharon daaruit consequenties zal trekken moet nog maar worden afgewacht. De militante Israëlische minister van defensie, lijkt zich vooralsnog niet bij de aanbeve ling" van de commissie te zullen neer leggen. Dat kan overigens vandaag ver anderen als het Israëlische kabinet voor de tweede keer binnen evenzovele dagen een kabinetszitting wijdt aan het rapport van de commissie-Kahan. Intussen moet toch ook worden vast gesteld. dat het een groot goed is. wanneer een door een regering ingestel de commissie zo frank en vrij. zo objec tief en onafhankelijk kan en durft te rapporteren. Wij in het Westen ver wachten niet anders. De democratische verworvenheden zyn hier zo diep ge worteld. dat we hoogst verbaasd zou den zijn als het anders zou worden voor gesteld. Israël heeft die lange democra tische traditie met. Het land leeft sinds zijn stichting in 1948 temidden van vij anden. die op zijn verwoesting uit zijn Sinds het optreden van Menachim Be gin als eerste minister is wel eens ge twijfeld aan de democratische gezind heid van Israël Begin, zo heette het. is een man met dictatoriale neigingen Aanvankelijk voelde hij dan ook weinig voor de instelling van een commissie van onderzoek, maar onder de druk van de publieke opinie is hij uiteindelijk ge zwicht. De commissie heeft alle gele genheid gehad de verantwoordelijke bewindslieden en legerleiders te horen. Gedeeltelijk zelfs in het opertbaar. zo dat de gehele wereld kon meeluisteren. Het staat wel vast, dat de commissie haar werk volgens de beste tradities van de parlementaire democratie heeft kunnen verrichten. De jaren onder pre mier Begin zijn voor Israel geen gemak kelijke geweest. Door zijn onbesuist op treden. zijn krijgszuchtige houding en door zijn weinig soepele opstelling met betrekking tot de teruggave van bezet te gebieden, heeft Israël veel goodwill verspeeld bij zijn weinige vnenden in de wereld. Het rapport, waarmee de onder zoekscommissie nu naar buiten is geko men. toont aan dat in Israel ook vele positieve krachten aan het werk zyn Ook dat mag wel eens gezegd worden. Dim DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Brokx (volkshuisvesting) heelt de tweede kamer dinsdag meegedeeld niet te zullen overgaan tot invoering van een overbruggingssubsidie voor in financiële moeilijkheden gekomen huiseigenaarbewoners. Een verzoek vanuit de kamer, neerge legd in een bij meerderheid aangeno men motie tot invoering van een derge lijke voorziening, legt hij naast zich neer. Aan de bezwaren tegen een derge lijke regeling kan niet op bevredigende wijze worden tegemoet gekomen, aldus de bewinsmand Reeds vorig jaar liet de voormalige mi nister van volkshuisvesting. M van Dam. weten geen mogelijkheden voor het treffen van de gevraagde voorzie ning te zien.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1